Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-08-Speech-2-409"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080708.37.2-409"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Thank you for your reply. I suppose the reason I used 2011 as the European Year of Volunteering is because I and four other MEPs have a written declaration down to that effect and I believe today we reached the required number. So at least that will be the view of Parliament. If the French Presidency has any influence on this I would ask that perhaps you would support us on it as well. As I said, we have reached the required number today and that allows us to put in place plans and policies to have real input into 2011 if the Commission so decides. In the meantime I would ask the French Presidency if they could ensure that young people’s voluntary activities are developed so as to aid young people’s mobility and employability."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuj Vám za odpověď. Domnívám se, že důvod, proč jsem použila rok 2011 jako Evropský rok dobrovolné činnosti, je ten, že já a čtyři další poslanci máme písemné prohlášení k tomuto problému a věřím, že dnes jsme dosáhli požadovaného počtu. Takové tedy bude přinejmenším stanovisko Parlamentu. Pokud má francouzské předsednictví v tomto směru nějaký vliv, chtěla bych vás požádat, abyste nás v tom také podpořili. Jak jsem zmínila, dnes jsme dosáhli potřebného počtu, který nám umožňuje zavést plány a politiky s reálným účinkem v roce 2011, když je Komise podpoří. Mezitím bych se chtěla zeptat francouzského předsednictví, zda může zajistit, aby se rozvíjeli dobrovolné aktivity mladých lidí s cílem pomoci jim s mobilitou a zaměstnaností."@cs1
"Hr. formand! Tak for Deres svar. Jeg formoder, at grunden til, jeg valgte 2011 som det europæiske år for frivilligt arbejde, er, at jeg selv og fire andre parlamentsmedlemmer har en skriftlig erklæring herom, og jeg tror, at vi i dag nåede det påkrævede antal. Så i det mindste vil dette være Parlamentets holdning. Hvis det franske formandskab har nogen indflydelse på dette, vil jeg bede om, at De måske også støtter os. Som jeg sagde, har vi nået det påkrævede antal i dag, og det gør det muligt for os at etablere planer og politikker, der virkelig kan bidrage i 2011, hvis Kommissionen beslutter dette. I mellemtiden vil jeg spørge det franske formandskab, om det kan sikre, at unge menneskers frivillige arbejde bliver udviklet, så det støtter unge menneskers mobilitet og mulighed for beskæftigelse."@da2
"Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich vermute, ich habe deshalb 2011 als Europäisches Jahr des freiwilligen Engagements gewählt, weil ich gemeinsam mit vier weiteren Europaabgeordneten dazu eine schriftliche Erklärung verfasst habe, und ich glaube, heute haben wir dafür die erforderliche Anzahl erreicht. Zumindest wird das also die Ansicht des Parlaments sein. Falls der französische Ratsvorsitz diesbezüglich über Einfluss verfügt, dann würde ich ihn bitten, uns in dieser Sache ebenfalls zu unterstützen. Wie ich schon sagte, haben wir heute die erforderliche Anzahl erreicht, sodass wir jetzt in der Lage sind, Pläne und Maßnahmen zu erarbeiten, mit denen wir einen konkreten Beitrag leisten können, sofern die Kommission einen entsprechenden Beschluss über 2011 fasst. In der Zwischenzeit würde ich den französischen Ratsvorsitz bitten, nach Möglichkeit für die Entwicklung der Freiwilligenarbeit für junge Menschen zu sorgen, um damit die Mobilität und die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu fördern."@de9
"Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Υποθέτω ότι ο λόγος που χρησιμοποίησα το 2011 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού είναι γιατί εγώ και άλλα τέσσερα μέλη του Κοινοβουλίου έχουμε σχετική γραπτή δήλωση και πιστεύω ότι σήμερα επετεύχθη και ο απαιτούμενος αριθμός. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψη του Κοινοβουλίου. Εάν η γαλλική Προεδρία μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία θα ζητούσα να μας υποστηρίξετε και εσείς. Όπως είπα, σήμερα επιτύχαμε τον απαιτούμενο αριθμό και αυτό μας επιτρέπει να καταρτίσουμε σχέδια και πολιτικές που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2011 εάν το αποφασίσει η Επιτροπή. Εντωμεταξύ θα ζητούσα από τη γαλλική Προεδρία να διασφαλίσει ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες των νέων αναπτύσσονται με σκοπό να συμβάλουν στην κινητικότητα των νέων και την απασχολησιμότητά τους."@el10
"Gracias por su respuesta. Creo que la razón que me impulsó a proponer 2011 como Año Europeo del Voluntariado guarda relación con la presentación, junto con otros cuatro diputados al PE, de una declaración a tal efecto, y hoy hemos alcanzado el número necesario. Por lo menos éste será el punto de vista del Parlamento. Si la Presidencia francesa puede ejercer algún tipo de influencia al respecto, le pediría que nos apoyase. Como he dicho, hemos logrado el número necesario hoy y ello nos permite poner en práctica planes y políticas que tengan repercusiones reales para 2011 si la Comisión también nos presta su apoyo. Mientras tanto, pediría a la Presidencia francesa que garantizase el desarrollo de las actividades de los jóvenes voluntarios, con vistas a contribuir a la movilidad y empleabilidad de los jóvenes."@es21
"Tänan vastuse eest. Kasutasin 2011. aastat Euroopa vabatahtliku tegevuse aastana, sest mina ja veel neli parlamendiliiget oleme koostanud vastavasisulise avalduse, ning usun, et täna saavutasime vajaliku arvu poolthääli. Nüüd on see siis vähemalt parlamendi seisukoht. Kui eesistujariik Prantsusmaal on selles küsimuses mõjuvõimu, siis paluksin ka teie toetust. Nagu öeldud, jõudsime täna vajaliku arvu poolthäälteni ja see võimaldab panna paika plaane aastaks 2011, kui komisjon peaks nii otsustama. Seni paluksin eesistujariik Prantsusmaal kindlustada noorte vabatahtliku tegevuse arendamine, et soodustada liikuvust ja tööalast konkurentsivõimet."@et5
"− Kiitos vastauksestanne. Ehdotin vuotta 2011 vapaaehtoisuuden eurooppalaiseksi teemavuodeksi, koska minä ja neljä muuta Euroopan parlamentin jäsentä esitimme kirjallisen kannanoton asiasta, ja luulen, että olemme saavuttaneet vaaditun määrän tänään. Ainakin parlamentti tarkastelee asiaa. Jos puheenjohtajavaltio Ranskalla on vaikutusvaltaa asiassa, pyydän, että kannattaisitte myös ehdotustamme. Kuten sanoin, meillä on tarvittava määrä jäseniä tänään, ja voimme siten tehdä suunnitelmia ja luoda toimintalinjoja, jolla on todellista vaikutusta vuotta 2011 silmällä pitäen, jos komissio niin päättää. Pyydän puheenjohtajavaltiota Ranskaa samalla varmistamaan, että nuorten vapaaehtoistoimintaa kehitetään siten, että nuorten liikkuvuutta ja työllistymismahdollisuuksia vahvistetaan."@fi7
"Merci pour votre réponse. Je suppose que la raison pour laquelle j'ai proposé que 2011 soit l'Année européenne du bénévolat est que quatre autres députés et moi-même avons déposé une déclaration écrite à cet effet et je pense qu'aujourd'hui nous avons atteint le nombre requis. Ce sera du moins la position du Parlement. Si la présidence française a une quelconque influence à ce sujet, je voudrais demander que peut-être vous nous souteniez également. Comme je l'ai dit, nous avons atteint aujourd'hui le nombre requis et cela nous permet de mettre en place des plans et des politiques qui auront un résultat réel en 2011 si la Commission le décide ainsi. Entre-temps, je voudrais demander à la présidence française de garantir que les activités bénévoles des jeunes soient développées pour contribuer à la mobilité et à l'employabilité des jeunes."@fr8
"Köszönöm a választ. Úgy gondolom, azért említettem a 2011-es évet az Önkéntesség Európai Éveként, mert én és még négy európai parlamenti képviselő írásbeli nyilatkozatot tett erről, és azt hiszem, ma elértük a kívánt számot. Tehát legalább ez lesz a Parlament véleménye. Ha a francia elnökség rendelkezik bármilyen befolyással e tekintetben, azt kérném, hogy e téren is támogasson minket. Amint mondtam, ma elértük a kívánt számot, és ez lehetővé teszi, hogy terveket és stratégiákat valósítsunk meg, hogy anyaggal rendelkezzünk 2011-re, ha a Bizottság úgy dönt. Mindeközben arra kérném a francia elnökséget, hogy biztosítsa a fiatalok önkéntes tevékenységének fejlesztését a fiatalok mobilitásának és foglalkoztathatóságának támogatása érdekében."@hu11
"Grazie per la risposta. Ammetto che il motivo per cui ho pensato al 2011 quale Anno europeo del volontariato è riconducibile al fatto che io e quattro altri eurodeputati abbiamo redatto una dichiarazione in merito e suppongo che oggi siamo riusciti a raggiungere il numero necessario. Perlomeno, questa sarà la posizione del Parlamento. Se la Presidenza francese non ha alcuna influenza al riguardo vorrei però invitarla a sostenere tale iniziativa. Come ho detto, oggi abbiamo raggiunto il che ci consente di attuare piani e politiche per apportare un contributo concreto nel 2011, se la Commissione decide in questo senso. Nel frattempo vorrei chiedere alla Presidenza francese se può garantire lo sviluppo delle attività di volontariato dei giovani al fine di promuovere la mobilità e l’occupabilità dei giovani."@it12
"Dėkoju už atsakymą/ 2011 metus pasiūliau Europos savanoriškos veiklos metais todėl, kad aš ir dar keturi Europos Parlamento nariai šiuo klausimu pateikėme raštišką deklaraciją ir pasiekėme reikiamą narių skaičių. Bent jau toks turėtų būti Parlamento požiūris. Jei pirmininkaujančioji valstybė narė Prancūzija galėtų daryti įtaką šiuo klausimu, gal ji sutiktų mus paremti mūsų pageidavimus. Kaip jau sakiau, šiandien susidarė reikiamas narių skaičius ir tai suteikia mums galimybę pasiūlyti strategiją 2011 metams, jei tam pritartų Komisija. Norėčiau paprašyti pirmininkaujančiosios valstybės narės Prancūzijos, kad ši užtikrintų jaunų žmonių savanoriškos veiklos plėtrą, kad jaunimas turėtų daugiau galimybių judėti ir įsidarbinti Europoje."@lt14
"Paldies par jūsu atbildi! Iemesls, kāpēc es izmantoju 2011. gadu kā Eiropas brīvprātīgā darba gadu, ir tāds, ka man un vēl četriem Eiropas Parlamenta locekļiem ir gatava deklarācija par to, un es domāju, ka šodien mēs panācām nepieciešamo atbalstītāju skaitu. Vismaz tāds būs Eiropas Parlamenta viedoklis. Ja Francijas prezidentūrai ir kāda ietekme šajā jautājumā, es vēlētos lūgt arī jūsu atbalstu šajā ziņā. Kā jau es teicu, mēs esam panākuši nepieciešamo atbalstītāju skaitu, un tas ļauj mums īstenot plānus un politiku attiecībā uz 2011. gadu, ja Komisija tā nolems. Tajā pašā laikā es vēlos lūgt Francijas prezidentūru, vai tā nevarētu nodrošināt, ka jauniešu brīvprātīgais darbs tiktu attīstīts tik lielā mērā, lai uzlabotu jauniešu mobilitāti un nodarbinātību."@lv13
"Thank you for your reply. I suppose the reason I used 2011 as the European Year of Volunteering is because I and four other MEPs have a written declaration down to that effect and I believe today we reached the required number. So at least that will be the view of Parliament. If the French Presidency has any influence on this I would ask that perhaps you would support us on it as well. As I said, we have reached the required number today and that allows us to put in place plans and policies to have real input into 2011 if the Commission so decides. In the meantime I would ask the French Presidency if they could ensure that young people’s voluntary activities are developed so as to aid young people’s mobility and employability."@mt15
"Bedankt voor uw antwoord. Ik denk dat ik voor 2011 als Europees Jaar van de vrijwilliger heb gekozen omdat wij − ik en vier andere Parlementsleden − een schriftelijke verklaring hierover hebben. Volgens mij hebben wij hiervoor het vereiste aantal vandaag bereikt. Dat zal dus zeker het standpunt van het Parlement zijn. Als het Frans voorzitterschap hierop enige invloed heeft, wil ik jullie vragen ons hierin ook te steunen. Zoals reeds gezegd, hebben wij het vereiste aantal vandaag bereikt. Hierdoor kunnen wij plannen en beleid uitstippelen die meegenomen worden naar 2011 als de Commissie dit beslist. Intussen wil ik het Frans voorzitterschap vragen of ze ervoor kan zorgen dat vrijwilligersactiviteiten voor jongeren worden ontwikkeld om de mobiliteit en inzetbaarheid van jongeren te verbeteren."@nl3
"Dziękuję za odpowiedź. Moja propozycja dotycząca roku 2011 jako Europejskiego Roku Wolontariatu wynika stąd, że wraz z czterema innymi posłami przygotowaliśmy na ten temat pisemne oświadczenie i dziś właśnie osiągnęliśmy wymaganą liczbę sygnatariuszy. Przynajmniej to oświadczenie będzie wyrażać zdanie Parlamentu. Jeśli francuska prezydencja ma na to jakiś wpływ, chciałabym prosić także państwa o poparcie w tej sprawie. Jak powiedziałam, dziś osiągnęliśmy wymaganą liczbę posłów, a to pozwala nam uruchomić plany i strategie dotyczące roku 2011, o ile Komisja wyrazi na to zgodę. Tymczasem chciałabym prosić francuską prezydencję o to, by zadbała o rozwój wolontariatu młodzieży, aby wesprzeć w ten sposób mobilność i szanse młodych na rynku pracy."@pl16
"Muito obrigada pela sua resposta. Suponho que o motivo pelo qual utilizei 2011 para Ano Europeu do Voluntariado é que eu e mais quatro eurodeputados temos uma declaração escrita para apresentar nesse sentido e considero que hoje chegámos ao número necessário de assinaturas. Portanto será essa, pelo menos, a opinião do Parlamento. Se a Presidência francesa tem alguma influência nesta matéria, pedir-lhe-ia que porventura nos desse também o seu apoio. Como referi, atingimos hoje o número necessário de assinaturas, e isso permite-nos elaborar planos e políticas para contribuirmos realmente para 2011, se a Comissão assim o decidir. Entretanto, gostaria de perguntar à Presidência francesa se pode assegurar que as actividades voluntárias dos jovens sejam desenvolvidas de modo a ajudar a mobilidade e a empregabilidade dos jovens."@pt17
"Thank you for your reply. I suppose the reason I used 2011 as the European Year of Volunteering is because I and four other MEPs have a written declaration down to that effect and I believe today we reached the required number. So at least that will be the view of Parliament. If the French Presidency has any influence on this I would ask that perhaps you would support us on it as well. As I said, we have reached the required number today and that allows us to put in place plans and policies to have real input into 2011 if the Commission so decides. In the meantime I would ask the French Presidency if they could ensure that young people’s voluntary activities are developed so as to aid young people’s mobility and employability."@ro18
"Ďakujem Vám za odpoveď. Domnievam sa, že dôvod, prečo som použila rok 2011 ako Európsky rok dobrovoľníckej práce je ten, že ja a štyria ďalší poslanci máme písomné vyhlásenie k tomuto problému a verím, že dnes sme dosiahli požadovaný počet. Také bude teda minimálne stanovisko Parlamentu. Ak má francúzske predsedníctvo nejaký vplyv v tomto smere, chcela by som požiadať, aby ste nás v tomto tiež podporili. Ako som spomínala, dnes sme dosiahli potrebný počet, ktorý nám umožňuje zaviesť plány a politiky s reálnym účinkom v roku 2011, ak to Komisia podporí. Medzitým by som sa chcela opýtať francúzskeho predsedníctva, či môže zaistiť, aby sa rozvíjali dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí s cieľom pomôcť im s mobilitou a možnosťou zamestnať sa."@sk19
"Hvala za vaš odgovor. Verjetno sem leto 2011 izbrala za evropsko leto prostovoljstva zato, ker smo jaz in štirje drugi poslanci v zvezi s tem zapisali deklaracijo, pri čemer menim, da smo danes dosegli zahtevano število. Torej bo vsaj to stališče Parlamenta. Če ima francosko predsedstvo kakršen koli vpliv na to, vas prosim, da nas podprete tudi v tem. Kot sem rekla, smo danes dosegli zahtevano število, zato lahko uvedemo načrte in politike, da bi resnično prispevali k letu 2011, če se bo tako odločila Komisija. Medtem bi vprašal francosko predsedstvo, če nam lahko zagotovi, da se prostovoljne dejavnosti za mlade razvijajo, tako kot se razvija tudi pomoč za mobilnost in zaposlovanje mladih."@sl20
"Tack för ert svar. Jag antar att anledningen till att jag använde 2011 som Europeiska året för frivilligt arbete är att jag och fyra andra parlamentsledamöter har en skriftlig förklaring om detta och jag anser att vi i dag uppnådde det nödvändiga antalet. Därför kommer åtminstone det att vara parlamentets inställning. Om det franska ordförandeskapet har något inflytande över detta vill jag fråga om ni kanske också kan stödja oss i detta. Som jag sa har vi uppnått det nödvändiga antalet i dag och det gör att vi kan införa planer och politik för att få verkliga bidrag till 2011 om kommissionen beslutar det. Till dess vill jag be det franska ordförandeskapet att se till att ungdomars frivilliga verksamhet utvecklas för att bidra till ungdomars rörlighet och möjligheter till anställning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph