Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-08-Speech-2-018"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080708.4.2-018"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this is an incredibly important multifaceted report, and it covers a very difficult bundle of European issues, not just the environmental. It is noteworthy that it comes to us via the route of the Committee on Petitions, and it is to the credit of that committee that it manages to bring together opinions from across the spectrum of this House, through hearings and this report, to try to get a synthesised view. The guiding principle of my group in dealing with this report has been very much to try to adopt a European set of answers to European problems. Fundamentally, the pipeline underlines the need, if ever we needed it underlined, for a European approach to energy supply. It is not appropriate that different countries do different things with different partners. We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity. There has been much said about the environment, and the Commissioner has given some good answers to do with European environmental law, international legal obligations, but we need to build confidence here; we need to ensure, as far as possible, that European standards are adhered to and that there is a coordinated, coherent European approach to the environmental issues. Then of course we come to the very difficult subject of EU-Russia relations. We have a golden opportunity here: in the Baltic Sea area, in the High North, we have the Northern Dimension Partnership. Let us use that vehicle, which has been one of the success stories of EU-Russia relations, to help us here. Lastly I leave you with this positive thought. In my own constituency of Yorkshire there is a small village that is now linked with a small village in Norway by the largest undersea gas pipeline across and through the North Sea. That has built people-to-people relationships that will last for a very long time. That is positive."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, tato zpráva je nesmírně důležitou různorodou zprávou, pokrývající velmi složitý balík evropských a nejen ekologických problémů. Je třeba připomenout, že tato zpráva se nám dostává prostřednictvím Petičního výboru, a je zásluhou tohoto výboru, že dokázal spojit názory celého spektra tohoto Parlamentu během slyšení a tuto zprávu, přičemž se usiluje o vytvoření sjednoceného stanoviska. Hlavní zásadou mé skupiny při řešení této zprávy bylo pokusit se do velké míry přijmout evropský soubor odpovědí na evropské problémy. Plynovod je dokladem nutnosti – pokud vůbec potřebujeme nějaký doklad – evropského přístupu k dodávkám energií. Je nepatřičné, aby různé země jednaly různě s různými partnery. Potřebujeme reakci Společenství charakterizovanou zásadou solidarity. O životním prostředí toho už bylo řečeno mnoho, i pan komisař poskytl řadu dobrých odpovědí, které souvisejí s právní úpravou v oblasti životního prostředí, mezinárodními právními závazky, musíme však vytvořit důvěru, musíme zajistit, jak je to jen možné, dodržování evropských norem v koordinovaném soudržném evropském přístupu k otázkám životního prostředí. Dostáváme se tak k samozřejmě velmi náročné problematice vztahů EU – Rusko. Máme zde jedinečnou příležitost: V oblasti Baltského moře, na dálném severu máme partnerství severní dimenze. Využijme tohoto prostředku, který je jednou z úspěšných kapitol ve vztazích EU – Rusko, aby nám v tomto případě pomohl. Uzavírám své vystoupení s touto pozitivní myšlenkou. V mém volebním obvodu Yorkshire je jedna malá vesnice, která je nyní propojena s jinou malou vesnicí v Norsku největším podmořským plynovodem v Severním moři. Vybudoval se tak vztah lidí k lidem, který přetrvá velmi dlouho. To je přínosné."@cs1
"Hr. formand! Dette er en utrolig vigtig betænkning med mange facetter, og den dækker en meget vanskelig gruppe af europæiske spørgsmål, ikke blot miljømæssige spørgsmål. Det er værd at lægge mærke til, at den kommer til os via Udvalget for Andragender, og det tjener til dette udvalgs ære, at det formår at samle udtalelser fra hele Parlamentet gennem høringer og denne betænkning for at forsøge at nå frem til en overordnet holdning. Det styrende princip hos min gruppe ved behandling af denne betænkning har i høj grad været at forsøge at finde europæiske svar på europæiske problemer. I bund og grund understreger rørledningen behovet for en europæisk tilgang til energiforsyning, hvis det overhovedet er nødvendigt at understrege det. Det er ikke hensigtsmæssigt, at forskellige lande gør forskellige ting med forskellige partnere. Vi har brug for en fællesskabsindsats, der understreges af solidaritetsprincippet. Der er blevet sagt meget om miljøet, og kommissæren har givet nogle gode svar, der har med europæisk miljølovgivning og internationale forpligtelser at gøre, men vi må opbygge tillid her, vi må så vidt muligt sikre, at europæiske standarder overholdes, og at der er en koordineret, sammenhængende europæisk tilgang til miljøspørgsmålene. Så kommer vi selvfølgelig til det meget svære emne, forbindelserne mellem EU og Rusland. Vi har her en enestående mulighed. I Østersøområdet, i det høje nord, har vi partnerskabet inden for den nordlige dimension. Lad os benytte dette redskab, som har været en af succeshistorierne i forbindelserne mellem EU og Rusland, til at hjælpe os her. Endelig vil jeg slutte med denne positive tanke. I min egen valgkreds i Yorkshire er der en lille landsby, som nu er forbundet med en lille landsby i Norge via den største undersøiske gasledning på tværs af og gennem Nordsøen. Dette har opbygget forbindelser befolkningerne imellem, som vil vare ved i meget lang tid. Dette er positivt."@da2
". Herr Präsident! Der uns vorliegende Bericht ist ungeheuer wichtig und facettenreich, und er erstreckt sich über die Umweltproblematik hinaus auf ein sehr schwieriges Paket europäischer Fragen. Bemerkenswert ist, dass uns der Bericht über den Petitionsausschuss erreicht, dem man es hoch anrechnen muss, dass es ihm über Anhörungen und diesen Bericht gelungen ist, die Ansichten des gesamten Hauses einzuholen, um daraus ein Gesamtbild zusammenzufügen. Meine Fraktion hat sich in ihrer Auseinandersetzung mit diesem Bericht von dem Bestreben leiten lassen, nach europäischen Antworten für europäische Probleme zu suchen. Letztlich unterstreicht die Pipeline, sofern es überhaupt notwendig ist, dies zu unterstreichen, dass wir einen europäischen Ansatz für die Energieversorgung brauchen. Es geht einfach nicht, dass verschiedene Länder verschiedene Maßnahmen mit verschiedenen Partnern einleiten. Wir brauchen einen gemeinschaftlichen Ansatz, der auf dem Grundsatz der Solidarität fußt. Zum Thema Umwelt wurde viel gesagt, und der Kommissar hat einige gute Antworten in Bezug auf europäisches Umweltrecht und rechtliche Verpflichtungen auf internationaler Ebene gegeben, aber wir müssen Vertrauen schaffen; wir müssen dafür sorgen, soweit dies möglich ist, dass europäische Normen eingehalten werden und dass Europa in Sachen Umwelt einen abgestimmten und einheitlichen Ansatz verfolgt. Und dann ist da natürlich das sehr schwierige Thema der Beziehungen zwischen der EU und Russland. Hier bietet sich uns eine einmalige Gelegenheit: Wir haben im hohen Norden des Ostseeraums die Partnerschaft im Rahmen der Nördlichen Dimension. Wir sollten dieses Mittel, das zu den Erfolgsgeschichten in den Beziehungen zwischen der EU und Russland zählt, für unsere Zwecke in diesem Bereich nutzen. Abschließen möchte ich mit einem positiven Gedanken. In meinem Wahlkreis in Yorkshire gibt es ein kleines Dorf, das jetzt über die längste Untersee-Gaspipeline quer durch die Nordsee mit einem kleinen Dorf in Norwegen verbunden ist. Dadurch sind zwischenmenschliche Beziehungen entstanden, die für eine sehr lange Zeit anhalten werden. Das ist positiv."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια απίστευτα σημαντική, πολύπλευρη έκθεση, και η οποία καλύπτει μια πολύ δύσκολη δέσμη ευρωπαϊκών ζητημάτων, όχι μόνο περιβαλλοντικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι φθάνει σε εμάς μέσω της Επιτροπής Αναφορών, και πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα σε αυτή την επιτροπή που κατορθώνει να συγκεντρώσει απόψεις από όλο το φάσμα του Κοινοβουλίου, μέσω ακροάσεων και της έκθεσης αυτής, προκειμένου να προσπαθήσει να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Η κατευθυντήρια αρχή της ομάδας μου όσον αφορά την έκθεση αυτή συνίσταται σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια έγκρισης ενός συνόλου ευρωπαϊκών απαντήσεων για τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Κατά βάση, ο αγωγός επισημαίνει την ανάγκη, εάν ποτέ έπρεπε να την επισημάνουμε, ευρωπαϊκής προσέγγισης του ζητήματος του ενεργειακού εφοδιασμού. Δεν είναι σωστό οι διάφορες χώρες να συμφωνούν διαφορετικά πράγματα με διαφορετικούς εταίρους. Χρειαζόμαστε μία απάντηση από την Κοινότητα η οποία να διέπεται από την αρχή της αλληλεγγύης. Έχουν ειπωθεί πολλά για το περιβάλλον, και ο Επίτροπος έδωσε ορισμένες καλές απαντήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον, τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να στηρίξουμε εδώ την εμπιστοσύνη μας· πρέπει να διασφαλίσουμε, όσο είναι δυνατόν, ότι τηρούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ότι ακολουθείται μία συντονισμένη, συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση των ευρωπαϊκών ζητημάτων. Στη συνέχεια, φυσικά, καταλήγουμε στο πολύ δύσκολο ζήτημα των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας. Εδώ έχουμε μια χρυσή ευκαιρία: στην περιοχή της Βαλτικής, στο βορειότερο τμήμα, έχουμε την Εταιρική Σχέση της Βόρειας Διάστασης. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτό το όχημα, το οποίο υπήρξε μια από τις επιτυχίες των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας, για να μας βοηθήσει σε αυτό το ζήτημα. Τέλος, σας αφήνω με αυτή τη θετική σκέψη. Στην εκλογική μου περιφέρεια, στο Yorkshire, υπάρχει ένα μικρό χωριό που τώρα συνδέεται με ένα μικρό χωριό στη Νορβηγία με τον μεγαλύτερο υποθαλάσσιο αγωγό αερίου ο οποίος διασχίζει τη Βόρειο Θάλασσα. Ο αγωγός αυτός έχει δημιουργήσει διαπροσωπικές σχέσεις που θα διαρκέσουν για πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτό είναι θετικό."@el10
"Señor Presidente, este informe tiene diversas facetas muy importantes y abarca un conjunto muy complejo de cuestiones europeas, no sólo de índole medioambiental. Cabe señalar que nos llega a través de la Comisión de Peticiones, cuyo mérito consiste en reunir opiniones diferentes de esta Cámara, a través de audiencias y de este informe, para intentar formar una opinión sintética. El principio director de mi Grupo para abordar este informe ha sido intentar adoptar un conjunto de respuestas europeas para los problemas europeos. Fundamentalmente, el gasoducto pone de manifiesto la necesidad —si es que era necesario ponerla de manifiesto— de adoptar un enfoque europeo del suministro de energía. No es apropiado que diferentes países hagan cosas diferentes con socios diferentes. Necesitamos una respuesta europea vertebrada por el principio de solidaridad. Se ha hablado mucho del medio ambiente y el Comisario ha dado algunas respuestas adecuadas relacionadas con el Derecho europeo en materia medioambiental y las obligaciones jurídicas internacionales, pero tenemos que fomentar la confianza; tenemos que garantizar, en la medida de lo posible, el respeto de las normas europeas y la existencia de un enfoque coordinado y coherente de las cuestiones medioambientales. Por supuesto, tenemos que abordar el difícil tema de las relaciones entre la UE y Rusia. Ésta es una buena oportunidad: en la zona del mar Báltico existe la Asociación Medioambiental de la Dimensión Septentrional. Utilicemos ese vehículo, que representa uno de los éxitos de las relaciones entre la UE y Rusia, para esta situación. Para acabar, les quiero dejar con un pensamiento positivo. En mi comarca, Yorkshire, hay un pueblo que ahora está conectado con otro pueblo de Noruega a través del gasoducto submarino más ancho que existe en el mar del Norte. Esto ha permitido que se creen relaciones interpersonales que durarán mucho tiempo. Eso es positivo."@es21
"Härra president, tegemist on väga olulise ja mitmekülgse raportiga, mis katab väga keerulist kogumit Euroopa probleeme, mitte ainult keskkonnaküsimusi. Märkimisväärne on, et raport tuleb petitsioonikomisjonist ja see on parlamendikomisjoni teene, et raportis õnnestub esitada täiskogu lai arvamuste skaala ning üritada läbi kuulamiste ja raporti esitada sünteesitud vaade. Raportit käsitledes on meie fraktsiooni juhtpõhimõte peamiselt olnud püüd rakendada Euroopa küsimustele Euroopa vastuseid. Põhiliselt rõhutatakse gaasijuhtmega vajadust – kui see kunagi vajas rõhutamist – Euroopa lähenemisviisi järele seoses energiaga varustamisega. See ei ole sobilik, et erinevad riigid tegutsevad erinevate partneritega erinevalt. Me vajame ühenduse vastust, milles oleks rõhutatud solidaarsuspõhimõte. Palju on räägitud keskkonnast ning volinik on andnud mõned Euroopa keskkonnaõiguse ja rahvusvaheliste õiguslike kohustustega seotud head vastused, kuid me peame usaldust kasvatama; me peame nii palju kui võimalik tagama Euroopa standarditest kinnipidamist ning et keskkonnaküsimustele rakendataks koordineeritud ja sidusat Euroopa lähenemisviisi. Sellega jõuame muidugi ELi ja Venemaa vaheliste suhete keerulise teemani. Meil on põhjas Läänemere piirkonnas põhjamõõtme partnerluse näol suurepärane võimalus. Kasutagem seda vahendit, mis on ELi ja Venemaa suhetes olnud üks edulugu, siinkohal aitamiseks. Sooviksin lõpetada positiivse mõttega. Minu valimisringkonnas Yorkshire’is on väike küla, mis on nüüd ühendatud Norraga suurima Põhjamerd läbiva merealuse gaasijuhtme kaudu. See on loonud inimestelt inimestele suhted, mis kestavad väga kaua. See on positiivne."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä on uskomattoman monipuolinen mietintö, joka kattaa vaikean vyyhden eurooppalaisia ongelmia, jotka eivät liity pelkästään ympäristöön. On syytä panna merkille, että mietintö tulee vetoomusvaliokunnalta. On vetoomusvaliokunnan ansiota, että se on onnistunut saattamaan yhteen parlamentin koko mielipidekirjon kuulemisten ja tämän mietinnön avulla ja pyrkii tekemään siitä yhteenvedon. Ryhmäni johtavana periaatteena on ollut tätä mietintöä käsiteltäessä pyrkiä antamaan eurooppalainen vastauskokonaisuus eurooppalaisiin ongelmiin. Pääasiallisesti kaasuputkessa korostuu tarve, jos sitä nyt tarvitsee korostaa, osoittaa unionin lähestymistapa energiatoimituksiin. Ei ole hyvä, että eri valtiot tekevät eri asioita eri kumppanien kanssa. Meidän on osoitettava yhteisön vastuu, joka korostuu solidaarisuusperiaatteessa. Ympäristöasioista on puhuttu paljon, ja komissio on antanut hyviä vastauksia, jotka liittyvät yhteisön ympäristölainsäädäntöön, kansainvälisiin laillisiin velvoitteisiin, mutta nyt on saatava aikaan luottamusta. Meidän on varmistettava, niin pitkälle kuin mahdollista, että unionin normit otetaan huomioon ja että unionilla on koordinoitu ja yhtenäinen lähestymistapa ympäristöseikkoihin. Tähän liittyy tietysti erittäin vaikea asia eli EU:n ja Venäjän suhteet. Tässä tarjoutuu hyvä tilaisuus Itämeren alueella, pohjoisimmilla alueilla. Myös pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvä kumppanuus tarjoaa hyvän tilaisuuden. Käyttäkäämme tätä välinettä, joka on jo tuottanut erittäin hyviä tuloksia EU:n ja Venäjän suhteissa. Lopuksi haluan tuoda esiin myönteisen seikan. Kotiseudullani Yorkshiressa on pieni kylä, jonka Pohjanmeren alitse kulkeva merenalainen kaasuputki on nyt liittänyt norjalaiseen pikkukylään. Putki on luonut ihmistenvälisiä suhteita, jotka kestävät pitkään. Se on myönteistä."@fi7
"Monsieur le Président, nous avons devant nous un rapport multidimensionnel extraordinairement important, qui recouvre, au-delà des seuls aspects environnementaux, un écheveau complexe de questions européennes. Il n'est pas indifférent que ce dossier nous arrive par l'intermédiaire de la commission des pétitions, et c'est tout à l'honneur de cette commission que d'avoir réussi à faire s'exprimer, dans les auditions comme à travers ce rapport, des points de vue émanant de l'ensemble du spectre politique de cette Assemblée, pour tenter d'en présenter la synthèse. En examinant ce rapport, mon groupe s'est fixé pour principe directeur de s'efforcer d'apporter un ensemble de solutions européennes à des problèmes européens. Fondamentalement, le gazoduc en question souligne la nécessité, s'il fallait vraiment la souligner, d'une approche européenne de l'approvisionnement énergétique. Il n'est pas convenable que certains pays fassent cavalier seul en traitant de leur côté avec différents partenaires. Nous avons besoin d'une réponse communautaire, fondée sur le principe de solidarité. On a beaucoup parlé d'environnement, et le commissaire nous a donné des réponses pertinentes pour ce qui touche au droit communautaire de l'environnement et aux obligations légales internationales, mais ce qu'il nous faut d'abord, ici, c'est un climat de confiance; il faut que nous soyons sûrs, autant qu'il est possible de l'être, que les normes européennes seront respectées et qu'il y aura une approche européenne concertée et cohérente des problèmes environnementaux. Ce qui nous amène tout naturellement à la question épineuse, s'il en est, des relations entre l'UE et la Russie. Nous avons ici une occasion en or: dans la région de la Baltique, dans le Grand Nord, nous disposons du partenariat de la dimension septentrionale. Servons-nous de cet instrument, qui constitue un modèle de réussite dans le domaine des relations UE-Russie, pour faire avancer ce dossier dans le bon sens. Je terminerai par une note positive. Il y a, dans ma circonscription du Yorkshire, un petit village qui se trouve désormais relié à un village norvégien par le plus long gazoduc sous-marin au monde, traversant la mer du Nord de part en part. La réalisation de ce projet a permis de nouer des relations interpersonnelles qui sont appelées à se pérenniser dans le temps. Et cela, c'est positif."@fr8
"Elnök úr, ez egy hihetetlenül fontos sokrétű jelentés és egy nagyon nehéz európai kérdéskörrel foglalkozik, amely nemcsak környezetvédelmi kérdéseket foglal magában. Figyelemre méltó, hogy a Petíciós Bizottságon keresztül jut el hozzánk, és e bizottságot dicséri, hogy a meghallgatásokon és e jelentésen keresztül sikerül a Ház teljes képviselői skálájáról közel hoznia egymáshoz a véleményeket, hogy egységes nézetet alakítson ki. E jelentés kapcsán képviselőcsoportomat az a vezérelv irányította, hogy meg kell próbálni európai válaszokat találni az európai problémákra. Alapjában véve a vezeték kiemeli, hogy szükség van az energiaellátás európai megközelítésére, ha egyáltalán ezt valaha ki kellett emelni. Nem helyes, hogy a különböző országok különbözőképp cselekszenek különböző partnerekkel. Közösségi szintű válaszra van szükségünk, melyet a szolidaritás elve hangsúlyoz. Sok minden elhangzott a környezetvédelemről, és a biztos úr néhány jó választ adott a környezetvédelmi jog, a nemzetközi jogi kötelezettségek kapcsán, azonban amennyire lehetséges, biztosítanunk kell, hogy az európai normák betartásra kerüljenek, és hogy legyen egy összehangolt, következetes európai megközelítés a környezetvédelmi kérdések terén. Aztán természetesen eljutunk az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatok nagyon nehéz kérdéséhez. Kiváló lehetőség kínálkozik itt: a Balti-tenger térségében, az északi területeken működik az Északi Dimenzió partnerség. Hívjuk tehát segítségül azt az eszközt, amely az EU és Oroszország közötti kapcsolatok egyik sikertörténete. Végül szeretném egy pozitív gondolattal befejezni. Yorkshire-i választókerületemben van egy kis falu, melyet az Északi-tengeren át húzódó legnagyobb tenger alatti földgázvezeték összeköt egy kis norvég faluval. Ez olyan kapcsolatokat épített ki az emberek között, melyek hosszú ideig fennmaradnak. Ez pozitív."@hu11
". Signor Presidente, la presente relazione è incredibilmente importante e sfaccettata e copre una grande quantità di questioni europee molto complicate e non solo quella ambientale. E’ significativo che giunga a noi attraverso la via della commissione per le petizioni ed è merito di tale commissione, che riesce a riunire le opinioni di tutto lo spettro di quest’Aula, mediante audizioni e la presente relazione, e a cercare di ottenere una visione di sintesi. Il principio guida del mio gruppo nel trattare la presente relazione è stato molto quello di cercare di adottare una serie di risposte europee a problemi europei. Fondamentalmente, il gasdotto sottolinea la necessità, se mai avessimo avuto bisogno di sottolinearla, di un approccio europeo all’approvvigionamento energetico. Non è appropriato che paesi distinti facciano cose diverse con paesi distinti. Abbiamo bisogno di una risposta comunitaria, il che è sottolineato dal principio di solidarietà. Si è detto molto sull’ambiente e il Commissario ha fornito alcune buone risposte circa il diritto ambientale europeo e gli obblighi giuridici internazionali, ma qui abbiamo bisogno di costruire fiducia; dobbiamo garantire, per quanto possibile, che le norme europee sono conformi e che esiste un approccio europeo coerente e coordinato alle questioni ambientali. Certo, poi arriviamo al tema molto difficile delle relazioni UE-Russia. Abbiamo qui un’opportunità d’oro: nell’area del Mar Baltico, nell’estremo nord, disponiamo del partenariato della dimensione settentrionale. Ci esorto a utilizzare tale veicolo, che è stato uno dei successi delle relazioni UE-Russia, al fine di aiutarci su questo punto. Infine, vi lascio con questo pensiero positivo. Nel mio stesso collegio elettorale dello Yorkshire c’è un piccolo paesino che è ora collegato a un piccolo paesino norvegese mediante il più grande gasdotto sottomarino attraverso tutto il Mare del Nord. Ha costruito relazioni interpersonali che dureranno a lungo. Ciò è positivo."@it12
"Gerb. pirmininke, tai itin svarbus daugiaaspektis pranešimas, ir jame aptariamas labai sudėtingų Europos klausimų, susijusių ne vien su aplinkos apsauga, paketas. Pažymėtina, kad jis pateikiamas per Peticijų komitetą, ir tai yra šio komiteto pranašumas, kad jis sugeba sujungti šio Parlamento labai įvairias nuomones, pateiktas svarstymų ir diskusijų dėl šio pranešimo metu, siekdamas gauti apibendrintą požiūrį. Mūsų frakcijos pagrindinis principas vertinant šį pranešimą buvo mėginimas rasti europietiškus atsakymus į europietiškas problemas. Iš esmės, dujotiekis pabrėžia, jei iš viso tai reikia pabrėžti, poreikį turėti Europos požiūrį į energijos tiekimą. Nėra gerai, kai skirtingos šalys vykdo skirtingus veiksmus su skirtingais partneriais. Mums reikia Bendrijos atsako, pagrįsto solidarumo principu. Daug buvo pasakyta apie aplinką, ir Komisijos narys pateikė keletą gerų atsakymų dėl Europos aplinkos apsaugos teisės, tarptautinių teisinių įsipareigojimų, tačiau čia mes privalome užtikrinti pasitikėjimą; privalome, kiek įmanoma, labiau užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos standartų ir suderinto, nuoseklaus Europos požiūrio į aplinkos apsaugos klausimus. Žinoma, susiduriame ir su labai sunkia ES ir Rusijos santykių tema. Šiuo atveju turime itin gerą galimybę: Baltijos jūros regione, tolimoje šiaurėje turime Šiaurės dimensijos aplinkosaugos partnerystę. Panaudokime šią priemonę, kuri buvo viena iš sėkmingų su ES ir Rusijos santykiais susijusių istorijų, kad ji padėtų mums šiuo atveju. Pabaigoje išreikšiu teigiamą mintį. Mūsų Jorkšyro rinkimų apygardoje yra nedidelis kaimelis, kurį dabar su nedideliu kaimeliu Norvegijoje sieja didžiausias per Šiaurės jūrą nutiestas dujotiekis. Tai užmezgė žmonių tarpusavio santykius, kurie tęsis labai ilgą laiką. Tai yra teigiamas dalykas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tas ir ārkārtīgi svarīgs daudzpusīgs ziņojums, un tajā ir izskatīta virkne ļoti sarežģītu Eiropas jautājumu, tostarp vides jautājumi. Tas ir ievērības cienīgi, ka tas ir nonācis mūsu rīcībā ar Lūgumrakstu komitejas palīdzību, un šī komiteja ir jāuzslavē par to, ka tai ir izdevies apvienot visus Parlamenta viedokļus ar uzklausīšanu un šī ziņojuma palīdzību, lai mēģinātu iegūt kopēju viedokli. Manas grupas pamatprincips, izskatot šo ziņojumu, lielā mērā bija mēģināt virkni Eiropas atbilžu piemērot Eiropas problēmām. Būtībā cauruļvads uzsver vajadzību, ja vien mums vispār vajadzēja to uzsvērt, pēc Eiropas pieejas energoapgādei. Tas nav piemēroti, ka dažādas valstis veic dažādus darījumus ar dažādiem partneriem. Mums ir vajadzīga Kopienas reakcija, ko uzsver solidaritātes princips. Ir daudz runāts par vidi, un komisārs ir sniedzis dažas labas atbildes attiecībā uz Eiropas vides tiesību aktiem un starptautiskajām tiesiskajām saistībām, bet mums ir jāveicina uzticēšanās šajā jautājumā; mums cik vien iespējams ir jānodrošina, ka tiek stingri ievēroti Eiropas standarti un ka tiek īstenota koordinēta, saskanīga Eiropas pieeja vides jautājumiem. Tad, protams, mēs nonākam pie ārkārtīgi sarežģītā jautājuma par ES un Krievijas attiecībām. Šī ir unikāla iespēja: Baltijas jūras reģionā galējos ziemeļos mums ir Ziemeļu dimensijas partnerība. Izmantosim šo instrumentu, kas ir viens no panākumu avotiem ES un Krievijas attiecībās, lai veicinātu darbu šajā sakarā. Visbeidzot, es atstāšu jūs ar šo pozitīvo domu. Manā vēlēšanu apgabalā Jorkšīrā ir mazs ciemats, kas šobrīd ir savienots ar mazu ciematu Norvēģijā, izmantojot milzīgu zemūdens gāzes cauruļvadu, kas uzbūvēts cauri Ziemeļjūrai. Tas ir izveidojis attiecības cilvēku starpā, kas pastāvēs ļoti ilgu laiku. Tas ir pozitīvi."@lv13
"Mr President, this is an incredibly important multifaceted report, and it covers a very difficult bundle of European issues, not just the environmental. It is noteworthy that it comes to us via the route of the Committee on Petitions, and it is to the credit of that committee that it manages to bring together opinions from across the spectrum of this House, through hearings and this report, to try to get a synthesised view. The guiding principle of my group in dealing with this report has been very much to try to adopt a European set of answers to European problems. Fundamentally, the pipeline underlines the need, if ever we needed it underlined, for a European approach to energy supply. It is not appropriate that different countries do different things with different partners. We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity. There has been much said about the environment, and the Commissioner has given some good answers to do with European environmental law, international legal obligations, but we need to build confidence here; we need to ensure, as far as possible, that European standards are adhered to and that there is a coordinated, coherent European approach to the environmental issues. Then of course we come to the very difficult subject of EU-Russia relations. We have a golden opportunity here: in the Baltic Sea area, in the High North, we have the Northern Dimension Partnership. Let us use that vehicle, which has been one of the success stories of EU-Russia relations, to help us here. Lastly I leave you with this positive thought. In my own constituency of Yorkshire there is a small village that is now linked with a small village in Norway by the largest undersea gas pipeline across and through the North Sea. That has built people-to-people relationships that will last for a very long time. That is positive."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit is een ongelooflijk belangrijk veelzijdig verslag, en het dekt een zeer moeilijk pakket Europese kwesties, niet alleen het milieu. Het is opmerkelijk dat het tot ons komt via de weg van de Commissie verzoekschriften, en het is de verdienste van die commissie dat het haar gelukt is de meningen van het hele spectrum van dit Huis samen te brengen door hoorzittingen en dit verslag, in een poging een samengesteld beeld te krijgen. Het leidende principe van mijn fractie bij het behandelen van dit verslag is vooral geweest om te trachten een Europese reeks antwoorden aan te nemen op de Europese problemen. Eigenlijk onderstreept de pijpleiding de behoefte, als we dat ooit hoeven te onderstrepen, aan een Europese aanpak van de energietoevoer. Het is niet gepast dat verschillende landen verschillende dingen doen met verschillende partners. Wij hebben een reactie van de Gemeenschap nodig die het solidariteitsbeginsel benadrukt. Er is veel gezegd over het milieu, en de commissaris heeft een aantal goede antwoorden gegeven die te maken hebben met de Europese milieuwetgeving, internationale wettelijke verplichtingen, maar we moeten hier vertrouwen opbouwen; we moeten waarborgen, zover dat mogelijk is, dat men zich houdt aan de Europese normen en dat er een gecoördineerde, coherente Europese aanpak is voor de milieukwesties. Dan komen we natuurlijk op het uiterst moeilijke onderwerp van de betrekkingen van de EU met Rusland. We hebben hier een gouden kans: in het Oostzeegebied, in het hoge Noorden, hebben we het NDEP milieupartnerschap voor de noordelijke dimensie. Laten wij dat middel gebruiken, dat een van de succesverhalen is geweest van de betrekkingen tussen de EU en Rusland, om ons hier te helpen. Als laatste laat ik u achter met deze positieve gedachte. In mijn eigen kiesdistrict Yorkshire is een klein dorp dat nu is verbonden met een klein dorp in Noorwegen door de grootste onderzeese gaspijpleiding over en door de Noordzee. Dat heeft intermenselijke relaties opgebouwd die een zeer lange tijd zullen duren. Dat is positief."@nl3
"Panie przewodniczący! Jest to niezwykle ważne wszechstronne sprawozdanie, omawiające wiązkę bardzo złożonych problemów europejskich, niezwiązanych tylko ze środowiskiem. Warto zauważyć, że zostało ono sporządzone przez Komisję Petycji. Właśnie jej zawdzięczamy zebranie opinii z różnych środowisk zgromadzonych w tej Izbie, poprzez wysłuchania i przedmiotowe sprawozdanie, w celu uzyskania syntetycznej perspektywy. Przewodnią zasadą mojej grupy podczas rozpatrywania przedmiotowego sprawozdania było przede wszystkim podjęcie próby przyjęcia europejskiego zestawu odpowiedzi na europejskie problemy. Rurociąg podkreśla przede wszystkim potrzebę, której pewnie nie trzeba podkreślać, dotyczącą stworzenia europejskiego podejścia do dostaw energii. To niewłaściwe, że różne kraje robią różne rzeczy z różnymi partnerami. Potrzebujemy odpowiedzi Wspólnoty, opierającej się na zasadzie solidarności. Powiedziano wiele o środowisku, a komisarz udzielił kilku cennych odpowiedzi związanych z prawem ochrony środowiska w Europie i międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi, jednak musimy zbudować zaufanie w tym zakresie, w miarę możliwości musimy zagwarantować, że normy europejskie będą przestrzegane i że podejście europejskie do kwestii środowiskowych będzie skoordynowane i spójne. Następnie oczywiście przechodzimy do niezwykle złożonego tematu stosunków UE-Rosja. Mamy niepowtarzalną szansę: w regionie państw nadbałtyckich, na dalekiej Północy wypracowaliśmy partnerstwo na rzecz północnego wymiaru. Wykorzystajmy ten środek, który jest jednym z sukcesów stosunków UE-Rosja, do pomocy. Na koniec chciałabym wprowadzić trochę optymizmu. W moim okręgu wyborczym w Yorkshire leży mała wioska, która za pośrednictwem największego gazociągu podmorskiego leżącego na dnie Morza Północnego nawiązała współpracą z małą wioską w Norwegii. Zbudowało to długotrwałe relacje międzyludzkie. To pozytywne."@pl16
"Senhor Presidente, este é um relatório extremamente importante e multifacetado, que abrange um conjunto de questões europeias muito complexas, e não só ambientais. É importante salientar que chega até nós através da Comissão das Petições e é de louvar que esta comissão tenha conseguido reunir pareceres de todo o espectro da assembleia, através de audições e deste relatório, para tentar obter uma visão sintetizada. O princípio orientador do meu grupo para lidar com este relatório foi o de tentar adoptar um conjunto de respostas europeias para problemas europeus. Fundamentalmente, o gasoduto sublinha, se é que era preciso sublinhar, a necessidade de uma abordagem europeia ao abastecimento energético. Não é adequado que diferentes países façam coisas diferentes, com diferentes parceiros. Precisamos de uma resposta comunitária, o que é sublinhado pelo princípio da solidariedade. Muito se disse sobre o ambiente e o Senhor Comissário deu algumas boas respostas relativamente à legislação ambiental europeia e às obrigações jurídicas internacionais, mas temos de criar confiança nesta matéria, temos de garantir, na medida do possível, que as normas europeias são cumpridas e que há uma abordagem europeia coordenada e coerente às questões ambientais. Depois, chegamos, naturalmente, ao tema muito difícil das relações UE-Rússia. Temos aqui uma oportunidade de ouro: na zona do mar Báltico, no extremo Norte, temos a Parceria da Dimensão Setentrional. Recorramos a esse veículo, que tem sido uma das histórias de sucesso das relações UE-Rússia, para nos ajudar nesta matéria. Finalmente, deixo-vos com este pensamento positivo. No meu círculo eleitoral de Yorkshire, há uma pequena aldeia que está agora ligada a uma pequena aldeia na Noruega através do maior gasoduto submarino de todo o mar do Norte e isso tem construído relacionamentos entre as pessoas que irão perdurar por muito tempo, o que é certamente positivo."@pt17
"Mr President, this is an incredibly important multifaceted report, and it covers a very difficult bundle of European issues, not just the environmental. It is noteworthy that it comes to us via the route of the Committee on Petitions, and it is to the credit of that committee that it manages to bring together opinions from across the spectrum of this House, through hearings and this report, to try to get a synthesised view. The guiding principle of my group in dealing with this report has been very much to try to adopt a European set of answers to European problems. Fundamentally, the pipeline underlines the need, if ever we needed it underlined, for a European approach to energy supply. It is not appropriate that different countries do different things with different partners. We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity. There has been much said about the environment, and the Commissioner has given some good answers to do with European environmental law, international legal obligations, but we need to build confidence here; we need to ensure, as far as possible, that European standards are adhered to and that there is a coordinated, coherent European approach to the environmental issues. Then of course we come to the very difficult subject of EU-Russia relations. We have a golden opportunity here: in the Baltic Sea area, in the High North, we have the Northern Dimension Partnership. Let us use that vehicle, which has been one of the success stories of EU-Russia relations, to help us here. Lastly I leave you with this positive thought. In my own constituency of Yorkshire there is a small village that is now linked with a small village in Norway by the largest undersea gas pipeline across and through the North Sea. That has built people-to-people relationships that will last for a very long time. That is positive."@ro18
"Vážený pán predseda, táto správa je nesmierne dôležitou rôznorodou správou, ktorá pokrýva veľmi ťažký balík európskych a nielen environmentálnych problémov. Treba pripomenúť, že táto správa k nám prichádza cez Výbor pre petície a je zásluhou tohto výboru, že zvláda spojiť názory z celého spektra tohto Parlamentu cez vypočutia a túto správu, pričom sa usiluje o zavedenie zjednoteného stanoviska. Hlavnou zásadou mojej skupiny pri riešení tejto správy bolo do veľkej miery pokúsiť sa prijať európsky súbor odpovedí na európske problémy. Plynovod v zásade zdôrazňuje potrebu, ak je vôbec potrebné to zdôrazniť, európskeho prístupu k dodávkam energií. Je nepatričné, aby rôzne krajiny robili rôzne veci s rôznymi partnermi. Potrebujeme reakciu Spoločenstva, ktorá je zvýraznená zásadou solidarity. O životnom prostredí sa toho už povedalo veľa a komisár dal zopár dobrých odpovedí, ktoré majú do činenia so zákonom o životnom prostredí, medzinárodnými právnymi záväzkami, no potrebujeme vybudovať dôveru tu, potrebujeme zaistiť, ako je len možné, že sa dodržia európske normy pri koordinovanom súdržnom európskom prístupe k environmentálnym otázkam. Dostávame sa tak, samozrejme, k veľmi náročnej problematike vzťahov EÚ – Rusko. Máme tu jedinečnú príležitosť: V oblasti Baltského mora, na ďalekom severe máme partnerstvo severnej dimenzie. Využime tento prostriedok, ktorý je jedným z úspešných príbehov vzťahov EÚ – Rusko, aby nám v tomto prípade pomohol. Na záver končím svoje vystúpenie s touto pozitívnou myšlienkou. V mojom volebnom obvode Yorkshire existuje malá dedinka, ktorá je teraz prepojená s malou dedinou v Nórsku najväčším podmorským plynovodom v Severnom mori. Vybudoval sa tak vzťah ľudí k ľuďom, ktorý pretrvá veľmi dlhý čas. To je pozitívom."@sk19
". Gospod predsednik, to je zelo pomembno večstransko poročilo in poleg okoljskega obravnava številna zelo težka evropska vprašanja. Pomembno je, da ga je pripravil odbor za peticije, saj je zaradi dela tega odbora v to poročilo vključenih veliko različnih mnenj, izraženih znotraj tega parlamenta, na podlagi katerih je odbor izpeljal stališča v tem poročilu. Naša skupina si je pri obravnavi tega poročila prizadevala za sprejetje evropskih rešitev za evropske probleme. Dejansko se je zaradi projekta izgradnje plinovoda izkazalo, kar je že dolgo jasno, tj. da moramo preskrbo z energijo urejati na evropski ravni. Ni primerno, da različne države delujejo različno v odnosih z različnimi partnericami. Moramo delovati skupaj na ravni Skupnosti, pri čemer moramo upoštevati načelo solidarnosti. Veliko se je razpravljalo o okolju in komisar je pravilno izpostavil evropsko okoljsko pravo in obveznosti po mednarodnem pravu, vendar moramo tu vzpostaviti odnos zaupanja; zagotoviti moramo, da bodo v največji možni meri spoštovani evropski standardi ter da se bo oblikoval usklajen in celovit evropski pristop k problemom v zvezi z okoljem. Potem je tu še težko vprašanje odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Zdaj imamo priložnost: v baltiški regiji na severu smo ustanovili partnerstvo severnih držav. Zdaj lahko izkoristimo ta uspeh na področju odnosov med EU in Rusijo. Končala bom s pozitivno mislijo. V mojem volilnem okrožju Yorkshire je majhna vas, ki je zdaj povezana z majhno vasjo na Norveškem prek največjega podmorskega plinovoda v Severnem morju. Zaradi tega so ljudje med seboj trajno povezani. To je pozitivno."@sl20
". Herr talman! Detta är ett oerhört viktigt och mångfasetterat betänkande, och det innefattar ett mycket besvärligt paket med EU-frågor, inte bara miljöfrågan. Det är värt att notera att det har överlämnats till oss genom utskottet för framställningar, och det är tack vare detta utskott som vi genom utfrågningar och detta betänkande lyckas sammanföra åsikter från hela parlamentets spektrum, för att försöka få en helhetsbild. Den vägledande principen i min grupp för att ta itu med detta betänkande har i hög grad varit att försöka ge en rad EU-svar på EU-problem. I grund och botten framhäver frågan om gasledningen behovet av en EU-metod för energiförsörjningen, om det nu behövde framhävas. Det är inte lämpligt att olika länder gör olika saker med olika partner. Vi behöver ett svar från gemenskapen, där solidaritetsprincipen framhålls. Det har sagts en hel del om miljön, och kommissionsledamoten har gett några bra svar som rör EU:s miljölagstiftning, internationella juridiska skyldigheter, men vi måste bygga upp ett förtroende här. Vi måste se till, i så stor omfattning som möjligt, att EU-standarder följs och att det finns en samordnad, sammanhängande EU-strategi för miljöfrågor. Sedan har vi förstås det mycket svåra området förbindelser mellan EU och Ryssland. Vi har ett gyllene tillfälle här: i Östersjöregionen, i de nordligaste delarna av Europa, har vi partnerskapet för den nordliga dimensionen. Låt oss använda detta hjälpmedel, som har varit en av framgångarna i förbindelserna mellan EU och Ryssland Slutligen lämnar jag er med denna positiva tanke. I mitt eget valdistrikt i Yorkshire finns det en liten by som nu är sammanlänkad med en liten by i Norge tack vare den största undervattensledningen tvärsöver och genom Nordsjön. Denna har skapat förbindelser mellan människor som kommer att vara mycket länge. Detta är positivt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph