Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-24-Speech-2-029"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080624.3.2-029"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the real message of the Republic of Ireland voting ‘no’ is that vast swathes of the rest of the EU would do the same were they allowed. Ireland is not naturally Eurosceptic – far from it. It is the fact that voters there rejected Lisbon which terrifies the political elite who met in Brussels last week. They know that if they dared let their peoples speak, they too would look like the hapless Brian Cowen. Thus, to their shame, they have conspired to rush through ratification elsewhere and then try arrogantly to bounce the Irish into a second referendum. Lisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States. It has spectacularly failed that test. If EU leaders were honest, they would accept the Treaty is dead. In Zimbabwe democracy is being bludgeoned to death. In the EU it is being suppressed by gagging the people."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, skutečný vzkaz Irské republiky a jejího hlasovaní pro „ne“ je, že rozlehlé části zbytku EU by udělaly totéž, kdyby k tomu měly příležitost. Irsko není přirozeně euroskeptické – do toho má daleko. Je to skutečnost, že právě voliči tam zamítli Lisabonskou smlouvu, která děsí politickou elitu, jež se minulý týden sešla v Bruselu. Vědí, že kdyby se odvážili a nechali své národy promluvit, vypadali by stejně jako nešťastný Brian Cowen. Ke své hanbě se spikli a s ratifikací pospíchali a teď se arogantně snaží přinutit Iry k druhému referendu. Lisabonská smlouva si sama určila test na přežití: přijetí ve všech členských státech. V tomto testu se jí podařilo ohromně selhat. Kdyby byli vedoucí představitelé EU upřímní, uznali by, že Smlouva je mrtvá. V Zimbabwe demokracii ukamenovali k smrti. V EU ji utlačují tím, že lidem zacpávají ústa."@cs1
"Hr. formand! Det egentlige budskab i Irlands "nej" er, at store dele af det resterende EU ville have gjort det samme, hvis de havde fået muligheden. Irland er ikke EU-skeptisk af natur - langt fra. Det er det, at de irske vælgere forkastede Lissabontraktaten, der skræmmer den politiske elite, som mødtes i Bruxelles i sidste uge. De ved, at hvis de turde lade deres befolkning tale, ville de selv stå som den ulykkelige hr. Cowen. De har således skammeligt sammensværget sig for at haste ratificeringen igennem i de øvrige lande og forsøger nu arrogant at kaste irerne ud i endnu en folkeafstemning. Lissabontraktaten indeholder sin egen overlevelsestest, nemlig dens godkendelse i alle medlemsstater. Den har på spektakulær vis dumpet denne test. Hvis EU's ledere var ærlige, ville de acceptere, at traktaten er død. I Zimbabwe tromles demokratiet ned på blodig vis. I EU undertrykker man det ved at give befolkningen mundkurv på."@da2
"Herr Präsident! Die eigentliche Botschaft des „Nein“ der Republik Irland ist die, dass viele Menschen in der übrigen EU genauso abstimmen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Irland ist nicht von Natur aus euroskeptisch – bei weitem nicht. Dass die Wähler dort Lissabon abgelehnt haben, hat die politische Elite, die sich vergangene Woche in Brüssel traf, in Angst und Schrecken versetzt. Diese Leute wissen ganz genau: Wenn sie sich trauen würden, ihre Völker entscheiden zu lassen, dann würden sie genauso dastehen wie der glücklose Brian Cowen. Zu ihrer Schande haben sie sich darum verschworen, in den anderen Ländern die Ratifizierung durchzuziehen und dann die Iren arrogant zu einem zweiten Referendum zu drängen. Lissabon hat sich insofern selbst auf die Probe gestellt, als der Vertrag nur überleben kann, wenn er in allen Mitgliedstaaten akzeptiert wird. Dieser Test wurde ganz und gar nicht bestanden. Wenn die EU-Führer ehrlich wären, würden sie zugeben, dass der Vertrag tot ist. In Simbabwe wird die Demokratie zu Tode geprügelt. In der EU wird sie unterdrückt, indem dem Volk ein Maulkorb verpasst wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το πραγματικό μήνυμα της αρνητικής ψήφου στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας είναι ότι μεγάλο μέρος των υπόλοιπων πολιτών της ΕΕ θα έκαναν το ίδιο αν τους είχε επιτραπεί. Η Ιρλανδία δεν χαρακτηρίζεται από ευρωσκεπτικισμό – κάθε άλλο. Το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι απέρριψαν τη Λισαβόνα σε αυτήν τη χώρα τρομοκρατεί την πολιτική ελίτ που συναντήθηκε στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα. Γνωρίζουν ότι, εάν τολμήσουν να αφήσουν τους λαούς τους να εκφραστούν, θα καταντήσουν και αυτοί σαν τον ατυχή Μπράιαν Κόουεν. Συνεπώς, προς καταισχύνη τους, συνωμότησαν να επιδιώξουν την εσπευσμένη επικύρωση αλλού, ώστε να επιχειρήσουν έπειτα αλαζονικά να κάνουν τους Ιρλανδούς να διενεργήσουν δεύτερο δημοψήφισμα. Η Λισαβόνα έθεσε η ίδια τον όρο της επιβίωσής της: αποδοχή σε όλα τα κράτη μέλη. Απέτυχε θεαματικά να τηρήσει αυτόν τον όρο. Εάν οι ηγέτες της ΕΕ ήταν έντιμοι, θα δέχονταν ότι η Συνθήκη είναι νεκρή. Στη Ζιμπάμπουε η δημοκρατία γρονθοκοπείται μέχρι θανάτου. Στην ΕΕ καταστέλλεται μέσω της φίμωσης των πολιτών."@el10
"Señor Presidente, el mensaje real de la República de Irlanda al votar «no» es que la gran mayoría del resto de UE haría lo mismo si tuviera la oportunidad de hacerlo. Irlanda no es euroescéptica por naturaleza; nada más lejos. Es el hecho de que sus votantes rechazaran Lisboa lo que aterra a la elite política que se ha reunido en Bruselas la semana pasada. Saben que si osaran permitir pronunciarse a sus pueblos, a ellos también se les pondría el semblante del desventurado Brian Cowen. Para vergüenza suya, han conspirado para cubrir apresuradamente la ratificación en todos los demás sitios e intentar después embarcar a Irlanda en un segundo referéndum. Lisboa fijó su propia prueba de supervivencia: la aceptación en todos los Estados miembros. Esa prueba la ha suspendido clamorosamente. Si los dirigentes de la UE fueran honrados, aceptarían que el Tratado está muerto. En Zimbabue se está masacrando la democracia. En la UE se está eliminando al amordazar a la gente."@es21
"Härra president, Iiri Vabariigi „ei”-hääle tegelik sõnum on, et väga paljudes ELi osades hääletataks samamoodi, kui see vaid oleks lubatud. Iirimaa pole loomu poolest euroskeptiline, kaugel sellest. Eelmisel nädalal Brüsselis kogunenud poliitilist eliiti hirmutab asjaolu, et sealsed valijad lükkasid Lissaboni lepingu tagasi. Nad teavad, et kui julgeksid lasta rääkida oma rahval, siis näeksid nad välja samamoodi nagu õnnetu Brian Cowen. Seega on nad oma häbiks pannud kokku vandenõu suruda ratifitseerimine kiiresti mujal läbi ja seejärel sundida iirlasi ülbelt uuele referendumile. Lissaboni lepingus on kirjas selle lepingu kehtimisõiguse kriteerium: vastuvõtt kõikides liikmesriikides. Sellel katsel kukuti suurejooneliselt läbi. Kui ELi juhid oleksid ausad, siis tunnistaksid nad, et alusleping ei kehti. Zimbabwes tapetakse demokraatia kaigastega. ELis surutakse see maha, sulgedes inimestel tropiga suu."@et5
"Mr President, the real message of the Republic of Ireland voting ‘no’ is that vast swathes of the rest of the EU would do the same were they allowed. Ireland is not naturally Eurosceptic – far from it. It is the fact that voters there rejected Lisbon which terrifies the political elite who met in Brussels last week. They know that if they dared let their peoples speak, they too would look like the hapless Brian Cowen. Thus, to their shame, they have conspired to rush through ratification elsewhere and then try arrogantly to bounce the Irish into a second referendum. Lisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States. It has spectacularly failed that test. If EU leaders were honest, they would accept the Treaty is dead. In Zimbabwe democracy is being bludgeoned to death. In the EU it is being suppressed by gagging the people."@fi7
"Mr President, the real message of the Republic of Ireland voting ‘no’ is that vast swathes of the rest of the EU would do the same were they allowed. Ireland is not naturally Eurosceptic – far from it. It is the fact that voters there rejected Lisbon which terrifies the political elite who met in Brussels last week. They know that if they dared let their peoples speak, they too would look like the hapless Brian Cowen. Thus, to their shame, they have conspired to rush through ratification elsewhere and then try arrogantly to bounce the Irish into a second referendum. Lisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States. It has spectacularly failed that test. If EU leaders were honest, they would accept the Treaty is dead. In Zimbabwe democracy is being bludgeoned to death. In the EU it is being suppressed by gagging the people."@hu11
"Mr President, the real message of the Republic of Ireland voting ‘no’ is that vast swathes of the rest of the EU would do the same were they allowed. Ireland is not naturally Eurosceptic – far from it. It is the fact that voters there rejected Lisbon which terrifies the political elite who met in Brussels last week. They know that if they dared let their peoples speak, they too would look like the hapless Brian Cowen. Thus, to their shame, they have conspired to rush through ratification elsewhere and then try arrogantly to bounce the Irish into a second referendum. Lisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States. It has spectacularly failed that test. If EU leaders were honest, they would accept the Treaty is dead. In Zimbabwe democracy is being bludgeoned to death. In the EU it is being suppressed by gagging the people."@it12
"Mr President, the real message of the Republic of Ireland voting ‘no’ is that vast swathes of the rest of the EU would do the same were they allowed. Ireland is not naturally Eurosceptic – far from it. It is the fact that voters there rejected Lisbon which terrifies the political elite who met in Brussels last week. They know that if they dared let their peoples speak, they too would look like the hapless Brian Cowen. Thus, to their shame, they have conspired to rush through ratification elsewhere and then try arrogantly to bounce the Irish into a second referendum. Lisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States. It has spectacularly failed that test. If EU leaders were honest, they would accept the Treaty is dead. In Zimbabwe democracy is being bludgeoned to death. In the EU it is being suppressed by gagging the people."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Īrijas Republikas negatīvā balsojuma patiesais vēstījums ir tāds, ka plašas pārējo ES iedzīvotāju masas darītu to pašu, ja vien viņiem to ļautu. Īrija nav vienkārši eiroskeptiska – tā ir tālu no kā tāda. Fakts, ka turienes balsotāji noraidīja Lisabonas līgumu, ir tas, kas šausmina politisko eliti, kura reizi nedēļā satiekas Briselē. Viņi zina, ka, ja vien viņi uzdrīkstētos ļaut saviem tautiešiem runāt, tad viņi arī izskatītos tāpat kā nelaimīgais Tādējādi sev par apkaunojumu, viņi ir vienojušies citur ratifikāciju paveikt ļoti ātri un tad augstprātīgi mēģināt īrus iesaistīt otrā referendumā. Lisabonas līgums pats sev uzlika izdzīvošanas pārbaudi: akceptu visās dalībvalstīs. Tas ļoti iespaidīgā veidā šo pārbaudi neizturēja. Ja ES līderi būtu godīgi, viņi pieņemtu to, ka šis līgums ir miris. Zimbabvē demokrātija tiek sista līdz nāvei. ES tā tiek apspiesta, piespiežot cilvēkus klusēt."@lv13
"Mr President, the real message of the Republic of Ireland voting ‘no’ is that vast swathes of the rest of the EU would do the same were they allowed. Ireland is not naturally Eurosceptic – far from it. It is the fact that voters there rejected Lisbon which terrifies the political elite who met in Brussels last week. They know that if they dared let their peoples speak, they too would look like the hapless Brian Cowen. Thus, to their shame, they have conspired to rush through ratification elsewhere and then try arrogantly to bounce the Irish into a second referendum. Lisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States. It has spectacularly failed that test. If EU leaders were honest, they would accept the Treaty is dead. In Zimbabwe democracy is being bludgeoned to death. In the EU it is being suppressed by gagging the people."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de werkelijke boodschap van het feit dat de Republiek Ierland “nee” heeft gestemd is dat een groot deel van de rest van de EU hetzelfde zou doen als het daartoe de kans kreeg. Ierland is niet van nature eurosceptisch – verre van dat. Feit is dat de kiezers daar Lissabon hebben verworpen, hetgeen de politieke elite die afgelopen week in Brussel bijeenkwam de stuipen op het lijf jaagt. Ze weten dat als ze hun volk durfden laten spreken, ze op die ongelukkige Brian Cowen zouden lijken. Vandaar dat ze tot hun schande hebben samengezworen om de ratificatie er elders doorheen te jagen en vervolgens de Ieren arrogant tot een tweede referendum proberen te dwingen. Lissabon heeft zelf zijn overlevingstoets gesteld: aanvaarding in alle lidstaten. Het is op spectaculaire wijze gezakt voor die toets. Als de EU-leiders eerlijk waren, zouden ze accepteren dat het Verdrag dood is. In Zimbabwe wordt de democratie doodgeknuppeld. In de EU wordt zij gesmoord door het volk de mond te snoeren."@nl3
"Panie przewodniczący! Faktycznym komunikatem Republiki Irlandii jest to, że większość pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej również powiedziałaby „nie”, gdyby miała taką możliwość. Irlandia nie jest naturalnie eurosceptyczna, wręcz odwrotnie. W rzeczywistości głosujący odrzucili traktat lizboński przerażający polityczną elitę, która spotkała się w Brukseli w zeszłym tygodniu. Zdała sobie ona sprawę, że gdyby się ośmieliła i oddała głos ludziom, wyglądałaby tak samo, jak nieszczęsny Brian Cowen. A zatem, ku ich zawstydzeniu, spiskowali, aby przyspieszyć ratyfikację w innym państwie i później próbowali arogancko zmusić Irlandczyków do drugiego referendum. Traktat lizboński sam określił sprawdzian, od którego uzależnione jest jego przetrwanie: akceptację wszystkich państw członkowskich. Spektakularnie oblał ten sprawdzian. Gdyby liderzy Unii Europejskiej byli szczerzy, przyznaliby, że Traktat jest martwy. W Zimbabwe demokracja jest rozgniatana na miazgę. W Unii Europejskiej jest tłumiona przez kneblowanie obywateli."@pl16
"Senhor Presidente, a verdadeira ilação a retirar do “não” da República da Irlanda no referendo é que existem enormes faixas de população do resto da UE que fariam o mesmo se lhes fosse dada essa possibilidade. A Irlanda não é, naturalmente um país eurocéptico, longe disso. É o facto de os eleitores irlandeses terem rejeitado Lisboa que apavora a elite política que se reuniu em Bruxelas na semana passada. Os membros dessa elite têm perfeita consciência de que, se deixassem votar os seus eleitores, também sofreriam o infortúnio do senhor Primeiro-Ministro Brian Cowen. Assim, numa atitude indigna, conspiraram para apressar a ratificação noutros locais e tentam agora, de forma arrogante, coagir a Irlanda a promover um segundo referendo. O Tratado de Lisboa definiu a sua própria prova de sobrevivência: a sua aceitação por todos os Estados-Membros. Falhou espectacularmente essa prova. Se os líderes da UE fossem honestos, aceitariam a morte do Tratado. No Zimbabué, a democracia está a ser violentada até à morte. Na UE, está a ser suprimida amordaçando os cidadãos."@pt17
"Mr President, the real message of the Republic of Ireland voting ‘no’ is that vast swathes of the rest of the EU would do the same were they allowed. Ireland is not naturally Eurosceptic – far from it. It is the fact that voters there rejected Lisbon which terrifies the political elite who met in Brussels last week. They know that if they dared let their peoples speak, they too would look like the hapless Brian Cowen. Thus, to their shame, they have conspired to rush through ratification elsewhere and then try arrogantly to bounce the Irish into a second referendum. Lisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States. It has spectacularly failed that test. If EU leaders were honest, they would accept the Treaty is dead. In Zimbabwe democracy is being bludgeoned to death. In the EU it is being suppressed by gagging the people."@ro18
"Vážený pán predseda, skutočný odkaz Írskej republiky a jej hlasovania za „nie“ je, že rozľahlé časti zvyšku EÚ by urobili to isté, keby na to mali príležitosť. Írsko nie je prirodzene euroskeptické – od toho má ďaleko. Je to skutočnosť, že práve voliči tam zamietli Lisabonskú zmluvu, ktorá desí politickú elitu, ktorá sa minulý týždeň stretla v Bruseli. Vedia, že keby sa odvážili a nechali svoje národy prehovoriť, takisto by vyzerali ako nešťastný Brian Cowen. Na ich hanbu sa spikli a s ratifikáciou sa ponáhľali inak, a potom sa teraz arogantne snažia prinútiť Írov k druhému referendu. Lisabonská zmluva si sama určila test na prežitie: prijatie vo všetkých členských štátoch. V tomto teste sa jej podarilo ohromne zlyhať. Ak by boli vedúci predstavitelia EÚ úprimní, uznali by, že Zmluva je mŕtva. V Zimbabwe demokraciu ukameňovali na smrť. V EÚ ju utláčajú tým, že ľuďom zapchávajú ústa."@sk19
"Gospod predsednik, dejansko sporočilo glasovanja „proti“ Republike Irske je, da bi večina ostale EU ravnala enako, če bi se ji to omogočilo. Irska ni po naravi evroskeptična – daleč od tega. Dejstvo je, da so tamkajšnji volivci zavrnili Lizbono, kar zbuja strah politični eliti, ki se je srečala prejšnji teden v Bruslju. Vedo, da bodo prav tako nesrečni kot Brian Cowen, če bodo ljudem dovolili spregovoriti. Tako so na svojo sramoto drugje pohiteli z ratifikacijo in nato predrzno prisilili Irsko v drugi referendum. Lizbona si je sama določila poskus za preživetje: sprejetje v vseh državah članicah. Na tem preskusu je bila presenetljivo neuspešna. Če bi bili voditelji EU odkriti, bi sprejeli konec pogodbe. V Zimbabveju se demokracija ustrahuje do konca. V EU se zavira z zatiranjem državljanov."@sl20
"Herr talman! Det egentliga budskapet från omröstningen i Republiken Irland, som blev ett ”nej”, är att breda lager av befolkningen i resten av EU skulle göra detsamma om de gavs möjlighet. Irland är inte naturligt EU-skeptiskt – långt därifrån. Det är det faktum att väljarna där förkastade Lissabonfördraget som skrämmer den politiska elit som möttes i Bryssel förra veckan. De vet att om de vågade låta sina folk ha sin talan skulle de också se ut som den olyckliga Brian Cowen. De har alltså, till sin skam, konspirerat för att rusa genom ratifikationen på annat håll, och sedan arrogant försöka kasta in irländarna i en andra folkomröstning. Lissabon skapade sitt eget överlevnadstest: ett godkännande i alla medlemsstater. Man har underkänts på testet på ett uppseendeväckande sätt. Om EU:s ledare var ärliga skulle de erkänna att fördraget är dött. I Zimbabwe slås demokratin ihjäl. Inom EU undertrycks den genom att folket tystas ned."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Cowen."13
"Jim Allister (NI ). -"5,1,19,16,13,17,21
"Jim Allister (NI ). –"18,15,14,11,7,4,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph