Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-436"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.30.3-436"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, can I first of all welcome the new Commissioner to his post. I look forward to working with him in the years to come and wish him well in taking up his post as Commissioner with a heavy responsibility. I know he is not involved in his own particular area tonight and he is speaking for Mariann Fischer Boel but I have little doubt – and I accept what he says – that his background knowledge in the area is quite good. I fear this will be no different. There is an urgent need to develop the momentum behind this report. The Committee on Agriculture and Rural Development should have a report every six months on the state of play in the industry and what is being done to develop and improve the sector. Like many politicians he came from this House. I am so delighted to see a Commissioner who actually was a Member, who actually knows what Members think and what Members feel. So, Commissioner, I hope you will not take personally some of the things I might say tonight but you will take them back to Mariann Fischer Boel and tell her what I really think. The report that comes before this House regarding the sheep and goat industry is timely and has comprehensively addressed the particular problems which the sector is currently facing. The sheep and goat sector has come through many years of being non-profitable. The industry has been demoralised by low prices, cheap imports and a low price for wool. Sheep production is usually based mainly in mountainous and less-favoured areas where there are no farming alternatives. As young people look to the future they see that they cannot survive on the present income that this sector provides. They are therefore turning their backs on sheep and goat farming. The mid-term review did not bring any improvement to the financial viability of this sector. Under the present health check the sector must receive special attention and we must look to see how we can best improve the overall viability. I have to say that the Commission proposal to bring in electronic tagging as proposed will destroy the industry. If ever there has been a proposal that has not been thought through, this is it. The industry simply cannot afford to pay for this. Most of the time, in fact, the tag would actually cost more than the animal might even be worth. The Commission could ease fears by accepting our amendment to postpone the proposal until 2012. This would allow time to see if the technology associated with tagging improves and if the cost comes down. Then and only then can we really improve the traceability that the Commission requires. Let me now deal with the proposal for a task force, which always seems to be put forward as a solution to any problem, be it in the national estate or in Europe. The agriculture industry is littered with task force reports that have emerged in a blaze of glory only to enter the dustbin of history, never having achieved their stated goals. They are always well meaning but, unless you have the follow-through and the financial support, such reports will be doomed to fail."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte mi nejprve přivítat nového komisaře v jeho funkci. Těším se na spolupráci s ním v příštích letech a přeji mu mnoho úspěchů při nástupu do funkce komisaře s velkou zodpovědností. Vím, že dnes večer zde nevystupuje v rámci svého resortu a že hovoří jménem paní Marianny Fischer Boelové, ale nepochybuji – a akceptuji, co říká –, že má o této oblasti docela dobrý přehled. Obávám se, že tomu ani tentokrát nebude jinak. Je bezpodmínečně nutné, aby na tuto zprávu navázaly další kroky. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova by měl mít po uplynutí každých šesti měsíců zprávu o situaci v tomto odvětví a o tom, co se udělalo pro rozvoj tohoto odvětví a pro jeho zlepšení. Vzešel z této sněmovny, jako mnozí politikové. Jsem velmi rád, že máme komisaře, který opravdu byl poslancem a ví, co si poslanci myslí a co cítí. Takže doufám, pane komisaři, že některé věci, které asi dnes večer řeknu, nebudete brát osobně, ale předáte je paní Marianně Fischer Boelové a řeknete jí, co si skutečně myslím. Zpráva o odvětví chovu ovcí a koz, která byla této sněmovně předložena, je aktuální a komplexně pojednává o konkrétních problémech, jimž toto odvětví dnes musí čelit. Odvětví chovu ovcí a koz již po dlouhá léta není ziskové. Trpí demoralizací kvůli nízkým cenám, levnému dovozu a nízké ceně vlny. Produkce skopového masa je většinou soustředěna hlavně do horských a znevýhodněných oblastí, kde pro zemědělce neexistují žádné jiné zemědělské alternativy. Když mladí lidé pohlédnou do budoucnosti, zjistí, že s příjmem, jaký toto odvětví v současnosti poskytuje, nemohou přežít. Proto se k chovu ovcí a koz obracejí zády. Střednědobý přezkum nepřinesl z hlediska finanční životaschopnosti tohoto odvětví žádné zlepšení. Při nynější kontrole stavu musí být tomuto odvětví věnována zvýšená pozornost a musíme se podívat, jak nejlépe můžeme posílit jeho celkovou životaschopnost. Musím říci, že návrh Komise na zavedení elektronického označování zvířat tak, jak byl předložen, toto odvětví zničí. Pokud snad existuje nějaký návrh, který nebyl domyšlen do konce, pak je to tento. Toto odvětví si jednoduše nemůže dovolit to zaplatit,. Ve většině případů by značka ve skutečnosti stála víc, než kolik může stát samotné zvíře. Komise by mohla zmírnit obavy tím, že přijme náš pozměňovací návrh a odloží tento požadavek do roku 2012. Tím by se získal čas a uvidíme, zda se mezitím nezdokonalí technika označování a nesníží se náklady. Jedině tehdy můžeme skutečně zlepšit dohledatelnost, jak to Komise požaduje. Nyní bych se rád vyjádřil k návrhu na vytvoření pracovní skupiny, což, jak se zdá, se navrhuje vždy jako řešení jakéhokoli problému ať na vnitrostátní, nebo na evropské úrovni. Zemědělské odvětví je zaneřáděné zprávami pracovních skupin, které se zrodily s velkou slávou jen proto, aby posléze skončily na smetišti dějin, aniž by kdy bylo dosaženo cílů, jež proklamovaly. Jsou vždy dobře míněné, ale pokud nemáte průběžnou kontrolu a finanční podporu, budou takové zprávy odsouzeny k nezdaru."@cs1
". Hr. formand! Må jeg allerførst hilse den nye kommissær på denne post velkommen. Jeg ser frem til at arbejde sammen med ham i de kommende år og ønsker ham tillykke med, at han tiltræder sin post som kommissær med stor ansvarsfølelse. Jeg ved, at han ikke er involveret i sit eget særlige område i aften, og at han taler på vegne af Mariann Fischer Boel, men jeg er ikke i tvivl om - og jeg accepterer det, han siger - at hans baggrundsviden på dette område er rigtig god. Jeg frygter, at dette vil blive det samme. Der er akut behov for at sætte skub i udviklingen bag denne betænkning. Udvalget for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter burde have en rapport hvert halve år med en situationsbeskrivelse for industrien og om, hvad der gøres for at udvikle og forbedre sektoren. Som mange politikere kom han her fra Parlamentet. Jeg er så lettet over at se en kommissær, som faktisk var medlem, som faktisk ved, hvad medlemmerne tænker, og hvad medlemmerne føler. Derfor, hr. kommissær, håber jeg ikke, at De vil tage nogle af de ting, jeg måtte sige i aften, personligt, men at De vil referere dem til Mariann Fischer Boel og sige til hende, hvad jeg virkelig mener. Betænkningen, som bliver fremlagt for Parlamentet vedrørende fåre- og gedeindustrien, kommer på det rigtige tidspunkt og har på en omfattende måde taget fat på de særlige problemer, som denne sektor i øjeblikket står over for. Fåre- og gedesektoren har klaret det i mange år uden at være rentabel. Industrien har været demoraliseret af lave priser, billig import og lave priser på uld. Fåreproduktionen foregår som regel hovedsageligt i bjergområder og ugunstigt stillede områder, hvor der ikke er andre alternativer for drift. Når unge mennesker ser på fremtiden, indser de, at de ikke kan overleve på den nuværende indkomst i denne sektor. De vender derfor ryggen til fåre- og gedeopdræt. Midtvejsevalueringen skabte ingen forbedringer for denne sektors finansielle levedygtighed. I henhold til det nuværende sundhedstjek skal sektoren have særlig opmærksomhed, og vi må se, hvordan vi bedst kan forbedre dens overordnede levedygtighed. Jeg bliver nødt til at sige, at Kommissionens forslag om elektronisk mærkning, som det foreligger, vil ødelægge industrien. Hvis der nogensinde er stillet et forslag, der ikke er gennemtænkt, så er det det. Industrien har simpelthen ikke råd til at betale for det. I de fleste tilfælde ville mærkningen faktisk koste mere, end dyret måske er værd. Kommissionen kunne mindske frygten ved at acceptere vores ændringsforslag om at udsætte forslaget til 2012. Dette ville give tid til at se, om den teknologi, der er forbundet med mærkningen, bliver forbedret, og om omkostningen falder. På den måde, og kun på den måde, kan vi virkelig forbedre den sporbarhed, som Kommissionen kræver. Lad mig nu tage fat på forslaget om en ekspertgruppe, som altid synes at blive fremsat som en løsning på alle problemer, hvad enten det er på det nationale område eller i EU. Landbrugsindustrien flyder med rapporter fra ekspertgrupper, der er opstået under stor opmærksomhed for blot at ende i historiens skraldespand og aldrig have opnået de erklærede mål. De er altid velmente, men medmindre man har drivkraft og får økonomisk støtte, er sådanne rapporter dømt til at mislykkes."@da2
". Herr Präsident! Zunächst darf ich das neue Kommissionsmitglied in seiner Funktion begrüßen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in den kommenden Jahren und wünsche ihm alles Gute in seiner Funktion als Kommissionsmitglied mit einer hohen Verantwortung. Ich weiß, dies heute Abend ist nicht gerade sein Gebiet, er spricht für Mariann Fischer Boel, aber ich zweifle kaum daran – und ich akzeptiere, was er sagt –, dass sein Hintergrundwissen in diesem Bereich recht gut ist. Ich fürchte, hier wird es nicht anders sein. Es besteht die dringende Notwendigkeit, die Impulse, die dieser Bericht vermittelt, weiterzuführen. Dem Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sollte alle sechs Monate ein Bericht über die Lage in der Branche und über Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Sektors vorliegen. Wie viele Politiker kommt er aus diesem Hohen Haus. Ich freue mich also, ein Kommissionsmitglied zu sehen, das tatsächlich ein Parlamentsmitglied war, das wirklich weiß, was die Mitglieder denken und was sie fühlen. Herr Kommissar, ich hoffe also, Sie nehmen einige der Dinge, die ich heute Abend vielleicht sage, nicht persönlich, sondern tragen sie Mariann Fischer Boel vor, und sagen Sie ihr, was ich wirklich denke. Der diesem Hohen Haus vorgelegte Bericht zur Schaf- und Ziegenbranche ist aktuell und hat die derzeitigen besonderen Probleme des Sektors umfassend zur Sprache gebracht. Der Schaf- und Ziegensektor ist seit vielen Jahren nicht rentabel. Die Branche wurde durch niedrige Preise, Billigimporte und einen geringen Preis für Wolle demoralisiert. Die Schafproduktion ist im Allgemeinen in bergigen und weniger wirtlichen Gegenden zu Hause, wo es keine Alternativen für die Landwirtschaft gibt. Wenn junge Menschen über die Zukunft nachdenken, sehen sie, dass sie mit dem Einkommen, das ihnen dieser Sektor zurzeit bietet, nicht überleben können. Daher kehren sie der Schaf- und Ziegenhaltung den Rücken. Die Halbzeitüberprüfung brachte für die finanzielle Lebensfähigkeit dieses Sektors keine Verbesserung. Im Rahmen des gegenwärtigen Gesundheitschecks muss dem Sektor besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie man die Lebensfähigkeit insgesamt verbessern kann. Ich muss sagen, dass der Kommissionsvorschlag zur elektronischen Kennzeichnung, so wie er ist, die Branche vernichten wird. Wenn es jemals einen Vorschlag gegeben hat, der nicht durchdacht wurde, dann ist es dieser. Die Branche kann es sich einfach nicht leisten, das zu bezahlen. Ja, in den meisten Fällen wäre die Kennzeichnung in der Tat teurer, als das Tier wert ist. Die Kommission könnte Befürchtungen zerstreuen, indem sie unseren Änderungsantrag annimmt, den Vorschlag bis 2012 aufzuschieben. Das würde Zeit geben zu prüfen, ob sich die Technologie der Kennzeichnung verbessert und die Kosten sinken. Dann und nur dann können wir wirklich die von der Kommission geforderte Rückverfolgbarkeit verbessern. Lassen Sie mich nunmehr auf den Vorschlag einer Task Force eingehen, der immer dann gemacht wird, wenn ein Problem gelöst werden soll, sei es auf nationaler oder europäischer Ebene. Die Landwirtschaft ist übersät mit Task-Force-Berichten, die mit vielen Vorschusslorbeeren bedacht worden waren und dann im Papierkorb der Geschichte landeten, ohne ihre erklärten Ziele zu erreichen. Es gibt stets gute Absichten, aber wenn man das Ganze nicht von Anfang bis Ende fest im Griff hat und die finanzielle Unterstützung fehlt, dann sind solche Berichte zum Scheitern verurteilt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να καλωσορίσω τον νέο Επίτροπο στα νέα του καθήκοντα. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί του τα προσεχή χρόνια και του εύχομαι καλή επιτυχία στην ανάληψη της θέσης του ως Επιτρόπου με βαριά καθήκοντα. Γνωρίζω ότι το αποψινό θέμα δεν ανήκει στον δικό του τομέα ευθύνης και ομιλεί εξ ονόματος της Επιτρόπου Mariann Fischer Boel όμως ελάχιστα αμφιβάλω –και δέχομαι αυτό που λέγει– ότι η ευρύτερη γνώση του όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα είναι πολύ καλή. Φοβάμαι ότι αυτή δεν θα είναι διαφορετική. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθεί η δυναμική πίσω από αυτήν την έκθεση. Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου πρέπει να έχει μια έκθεση κάθε έξι μήνες για την κατάσταση στον συγκεκριμένο κλάδο και τι μέτρα λαμβάνονται για την ανάπτυξη και βελτίωση του κλάδου. Όπως πολλοί πολιτικοί προέρχεται από το Σώμα. Χαίρομαι που βλέπω έναν Επίτροπο που ήταν μάλιστα βουλευτής του Σώματος, που γνωρίζει πραγματικά τι σκέπτονται και τι αισθάνονται οι βουλευτές. Γι’ αυτό, κύριε Επίτροπε, ελπίζω να μην πάρετε προσωπικά ορισμένα από αυτά που μπορεί να πω απόψε αλλά να τα διαβιβάσετε στην Επίτροπο Mariann Fischer Boel και να της πείτε τι πραγματικά πιστεύω. Η έκθεση που έρχεται ενώπιον του Σώματος σχετικά με τον κλάδο των αιγοπροβάτων είναι επίκαιρη και με τρόπο περιεκτικό αντιμετωπίζει τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα. Ο κλάδος των αιγοπροβάτων εδώ και αρκετά επί πολλά χρόνια δεν είναι κερδοφόρος. Στον κλάδο επικρατεί απογοήτευση εξ αιτίας των χαμηλών τιμών, των φθηνών εισαγωγών και της χαμηλής τιμής του μαλλιού. Η πρόβεια παραγωγή βασίζεται κυρίως στις ορεινές και λιγότερο ευνοημένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές γεωργικές δραστηριότητες. Καθώς οι νέοι ατενίζουν το μέλλον βλέπουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν με το σημερινό εισόδημα που εξασφαλίζει ο κλάδος αυτός. Κατά συνέπεια, γυρίζουν την πλάτη τους στην εκτροφή αιγοπροβάτων. Η ενδιάμεση αναθεώρηση δεν επέφερε καμία βελτίωση στην οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου αυτού. Στο πλαίσιο του τρέχοντος ελέγχου υγείας της ΚΓΠ πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στον κλάδο και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε καλύτερα να βελτιώσουμε τη συνολική βιωσιμότητα. Οφείλω να πω ότι η πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση ηλεκτρονικής σήμανσης όπως προτείνεται θα καταστρέψει τον κλάδο. Αν υπήρξε ποτέ πρόταση που δεν εξετάστηκε προσεκτικά, τότε είναι η συγκεκριμένη. Ο κλάδος απλά δεν αντέχει να καταβάλει το κόστος ενός τέτοιου μέτρου. Στην πραγματικότητα, τον περισσότερο καιρό, η σήμανση θα κόστιζε για την ακρίβεια περισσότερο απ’ ό,τι θα μπορούσε να αξίζει το ίδιο το ζώο. Η Επιτροπή θα μπορούσε να αμβλύνει τους φόβους αποδεχόμενη την τροπολογία μας να αναβληθεί η πρόταση έως το 2012. Αυτό θα έδινε χρόνο για να δούμε αν η τεχνολογία που συνδέεται με την σήμανση βελτιώθηκε και αν το κόστος έχει μειωθεί. Τότε και μόνο τότε μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε την ιχνηλασιμότητα που ζητεί η Επιτροπή. Επιτρέψτε μου τώρα να ασχοληθώ με την πρόταση για σύσταση ειδικής ομάδας, που φαίνεται πάντοτε να προτείνεται ως λύση σε οιοδήποτε πρόβλημα, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε στην Ευρώπη. Ο κλάδος της γεωργίας είναι γεμάτος από εκθέσεις ειδικών ομάδων που εμφανίστηκαν πανηγυρικά για να καταλήξουν στη συνέχεια στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, χωρίς ποτέ να έχουν πετύχει τους δεδηλωμένους στόχους τους. Είναι πάντοτε καλοπροαίρετες αλλά, αν δεν συνεχίσετε το εγχείρημα μέχρι τέλους και χωρίς οικονομική στήριξη, τότε, τέτοιες εκθέσεις είναι καταδικασμένες σε αποτυχία."@el10
"Señor Presidente, deseo ante todo dar la bienvenida a su puesto al nuevo Comisario. Estoy deseando colaborar con él en los próximos años y le deseo lo mejor en su cargo como Comisario con una elevada responsabilidad. Sé que no ha participado en su especialidad esta noche y que está hablando en nombre de Mariann Fischer Boel, pero no dudo —y acepto lo que dice— de que tiene un buen conocimiento de fondo de esta materia. Me temo que esto no será diferente. Este informe necesita urgentemente adquirir impulso. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural debería presentar un informe cada seis meses sobre el estado del sector y sobre lo que se está haciendo para desarrollarlo y mejorarlo. Como muchos políticos procede de esta Cámara. Estoy encantado de ver a un Comisario que ha sido Diputado, que sabe de verdad lo que piensan y lo que sienten los Diputados. Por tanto, señor Comisario, espero que usted no se tome por el lado personal algunas de las cosas que yo diga esta noche, sino que se las comunicará a Mariann Fischer Boel y le dirá lo que realmente pienso. El informe que ya había venido a esta Cámara sobre el sector ovino y caprino es oportuno y aborda integralmente los problemas particulares que actualmente afronta el sector. El sector ovino y caprino lleva muchos años sin ser lucrativo. El sector está desmoralizada por los bajos precios, las importaciones baratas y el bajo precio de la lana. La producción de ovino tiene lugar principalmente en zonas montañosas y menos favorecidas en las que no hay alternativas a la agricultura. Cuando los jóvenes miran al futuro ven que no pueden sobrevivir con los ingresos que actualmente proporciona este sector. Por tanto, están dando la espalda a la explotación de ovinos y caprinos. El análisis a medio plazo no ha revelado ninguna mejora de la viabilidad financiera de este sector. Durante el actual «chequeo» el sector debe recibir una atención especial y debemos buscar la mejor forma de aumentar la viabilidad general. Tengo que decir que la propuesta de la Comisión sobre el etiquetado electrónico, en la forma en que se ha propuesto, acabará con el sector. Si alguna vez ha habido una propuesta sobre la que no se ha reflexionado, ha sido esta. El sector no puede pagar esto, sencillamente. En la mayor parte de los casos, el precio de la etiqueta superará el valor del animal. La Comisión podría aliviar los temores aceptando nuestra enmienda de aplazamiento de la propuesta hasta 2012. Esto daría tiempo para ver si mejora la tecnología de etiquetado y baja el coste. Entonces, y sólo entonces, podemos mejorar la trazabilidad, como exige la Comisión. Vayamos ahora con la propuesta de un grupo de tareas, que siempre parece proponerse como solución a cualquier problema, ya sea en un Estado nacional o en Europa. El sector agrícola está sembrado de informes de grupos de tareas que han nacido envueltos en un halo de gloria para caer a continuación en el basurero de la historia, pues nunca han alcanzado los objetivos declarados. Siempre son bienintencionados, pero sin seguimiento y apoyo financiero, tales informes estarán condenados al fracaso."@es21
"Härra juhataja, esmalt tervitaksin ma uut volinikku tema ametikohal. Ootan tulevaste aastate jooksul temaga koos töötamist ning soovin talle kõike head suure vastutusvaldkonna voliniku ametikoha vastu võtmisel. Tean, et ta ei tegele täna oma konkreetse valdkonnaga ning võtab sõna Mariann Fischer Boeli nimel, kuid mul pole kahtlust – ja ma aktsepteerin, mida ta ütleb – et tema taustateadmised selles valdkonnas on üpris head. Kardan, et praegune pole erinev. Esineb ülikiire vajadus arendada selle raporti taga olevat liikumiskiirust. Põllumajandus- ja maaelu arengu komisjon peaks saama iga kuue kuu tagant raporti tööstuse hetkeseisu kohta ning selle kohta, mida on sektori arendamiseks ja parandamiseks tehtud. Nagu paljud poliitikud, on ta sellest täiskogust. Mul on äärmiselt hea meel näha volinikku, kes oli parlamendiliige, kes teab, mida parlamendiliikmed mõtlevad ja mida tunnevad. Niisiis, volinik, ma loodan, et te ei võta isiklikult mõningaid asju, mida ma võin täna öelda vaid et te edastate need Mariann Fischer Boelile ja ütlete talle, mida ma tegelikult arvan. Raport, mis sellele täiskogule seoses lamba- ja kitsekasvatuse tööstusega esitati, on õigeaegne ning käsitleb konkreetseid probleeme, millega sektor praegu vastamisi on, laialdaselt. Lamba- ja kitsekasvatus on olnud aastaid mittetulutoov. Tööstus on demoraliseeritud madalatest hindadest, odavast impordist ning madalast villa hinnast. Lambakasvatus toimub peamiselt mägistes ning ebasoodsamates piirkondades, kus muud põllumajandustootmise alternatiivid puuduvad. Noored inimesed näevad tulevikku vaadates, et nad ei ela praeguse sektori sissetulekuga ära. Sel põhjusel pööravad nad lamba- ja kitsekasvatusele selja. Vahekokkuvõte ei toonud selle sektori rahalisele elujõulisusele mingeid parandusi. Praeguse tervisekontrolli raames peab see sektor saama erilise tähelepanu ning peame uurima, kuidas selle üleüldist elujõulisust parandada. Pean ütlema, et komisjoni ettepanek viia väljapakutud kujul sisse elektrooniline identifitseerimissüsteem hävitab tööstuse. Kui üldse on kunagi esitatud läbimõtlemata ettepanekuid, siis antud juhul on tegemist sellisega. Tööstusharu lihtsalt ei suuda selle eest maksta. Enamikul juhtudel maksaks märgis tegelikkuses rohkem kui loom väärt on. Komisjon saaks leevendada hirmusid meie muudatusettepanekut aktsepteerides, mis pakub välja ettepaneku edasilükkamise kuni aastani 2012. See võimaldaks näha, kas märgistamisega seotud tehnoloogia paraneb ning kas hinnad alanevad. Siis ning üksnes siis saame jälgitavust parandada, nagu komisjon nõuab. Lubage mul nüüd tegeleda rakendusüksust käsitleva ettepanekuga, mida näikse esitatavat mis tahes probleemi lahendamiseks, olgu see siis siseriiklikult või Euroopa tasandil. Põllumajandustööstus on üle ujutatud rakendusüksuste raportitega, mis on avaldatud au hiilguses üksnes selleks, et maanduda ajaloo prügikastis, ilma et need oleksid eales sätestatud eesmärke saavutanud. Nendega soovitakse alati head, kui juhul kui neid ei järgita ning puudub rahaline toetus, on need raportid määratud läbikukkumisele."@et5
"Mr President, can I first of all welcome the new Commissioner to his post. I look forward to working with him in the years to come and wish him well in taking up his post as Commissioner with a heavy responsibility. I know he is not involved in his own particular area tonight and he is speaking for Mariann Fischer Boel but I have little doubt – and I accept what he says – that his background knowledge in the area is quite good. I fear this will be no different. There is an urgent need to develop the momentum behind this report. The Committee on Agriculture and Rural Development should have a report every six months on the state of play in the industry and what is being done to develop and improve the sector. Like many politicians he came from this House. I am so delighted to see a Commissioner who actually was a Member, who actually knows what Members think and what Members feel. So, Commissioner, I hope you will not take personally some of the things I might say tonight but you will take them back to Mariann Fischer Boel and tell her what I really think. The report that comes before this House regarding the sheep and goat industry is timely and has comprehensively addressed the particular problems which the sector is currently facing. The sheep and goat sector has come through many years of being non-profitable. The industry has been demoralised by low prices, cheap imports and a low price for wool. Sheep production is usually based mainly in mountainous and less-favoured areas where there are no farming alternatives. As young people look to the future they see that they cannot survive on the present income that this sector provides. They are therefore turning their backs on sheep and goat farming. The mid-term review did not bring any improvement to the financial viability of this sector. Under the present health check the sector must receive special attention and we must look to see how we can best improve the overall viability. I have to say that the Commission proposal to bring in electronic tagging as proposed will destroy the industry. If ever there has been a proposal that has not been thought through, this is it. The industry simply cannot afford to pay for this. Most of the time, in fact, the tag would actually cost more than the animal might even be worth. The Commission could ease fears by accepting our amendment to postpone the proposal until 2012. This would allow time to see if the technology associated with tagging improves and if the cost comes down. Then and only then can we really improve the traceability that the Commission requires. Let me now deal with the proposal for a task force, which always seems to be put forward as a solution to any problem, be it in the national estate or in Europe. The agriculture industry is littered with task force reports that have emerged in a blaze of glory only to enter the dustbin of history, never having achieved their stated goals. They are always well meaning but, unless you have the follow-through and the financial support, such reports will be doomed to fail."@fi7
"Monsieur le Président, puis-je tout d’abord souhaiter la bienvenue au nouveau commissaire à son nouveau poste. Je me réjouis de travailler avec lui dans les années à venir et lui souhaite beaucoup de succès dans sa fonction de commissaire, investi d’une lourde responsabilité. Je sais que, ce soir, il ne s’occupe pas du domaine particulier dont il a la charge et qu’il parle au nom de Mariann Fischer Boel, mais je n’ai guère de doute – et j’approuve ce qu’il dit – que sa connaissance du sujet est tout à fait satisfaisante. Je crains que cela ne soit du pareil au même en l’occurrence. Il est urgent de développer la dynamique sous-jacente derrière ce rapport. La commission de l’agriculture et du développement rural devrait élaborer un rapport tous les six mois sur la situation que connaît le secteur, et l’action menée pour développer et améliorer le secteur. Comme tant d’autres hommes politiques, il vient du Parlement. Je suis absolument ravi de voir un commissaire qui a député, qui sait véritablement ce que pensent et ressentent les députés. Alors, Commissaire, j’espère que vous ne prendrez pas personnellement certaines des choses que je pourrais dire ce soir, mais que vous les rapporterez à Mariann Fischer Boel et que vous lui direz ce que je pense vraiment. Le rapport examiné par le Parlement sur la filière ovine et caprine tombe à point nommé et appréhende de manière globale les problèmes particuliers auquel ce secteur se trouve actuellement confronté. La filière ovine et caprine sort de plusieurs années de crise, faute de rentabilité. Elle a perdu courage en raison de la faiblesse des prix, des importations bon marché et les bas prix pour la laine. La production de moutons se situe principalement dans des zones montagneuses et défavorisées, qui n’offrent pas la possibilité d’exercer d’autres activités agricoles. Quand les jeunes se projettent dans l’avenir, ils se rendent compte que les revenus actuels tirés de leur travail dans ce secteur ne leur permettent pas de survivre. Ainsi, ils se détournent de l’élevage ovin et caprin. La révision à mi-parcours n’a apporté aucune amélioration à la viabilité financière de ce secteur. Dans le cadre de l’actuel bilan de santé, ce secteur doit se voir accorder une attention particulière et nous devons nous efforcer de trouver les meilleurs moyens d’améliorer la viabilité globale. Je dois dire que la proposition de la Commission d’introduire le marquage électronique va conduire cette filière à sa perte. S’il y a jamais eu une proposition irréfléchie, c’est bien celle-là. La filière ne peut tout simplement pas se permettre de financer cette initiative. La plupart du temps, en réalité, ce marquage coûterait d’ailleurs plus que la valeur de l’animal même. La Commission pourrait atténuer ces craintes, si elle approuvait notre amendement en vue de reporter la proposition à 2012. Cela permettrait de voir si la technologie en matière de marquage progresse et que son prix diminue. Ce n’est qu’à cette seule condition que nous pourrons réellement améliorer la traçabilité que la Commission exige. Permettez-moi d’aborder maintenant la proposition de création d’une équipe de mise en œuvre, qui semble toujours être proposée comme la solution à tous les problèmes, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Le secteur agricole est truffé de rapports émanant de telles équipes de mise en œuvre auréolés de gloire prêtes à entrer dans la grande poubelle de l’histoire, sans jamais atteindre les objectifs ambitionnés. S’ils sont toujours réalisés avec les meilleures intentions et, à moins de bénéficier d’un suivi et du soutien financier, ces rapports seront voués à l’échec."@fr8
"Elnök úr, először is üdvözlöm az új biztost a pozíciójában. Már előre örülök annak, hogy együtt dolgozhatunk vele a következő években, és minden jót kívánok neki a nagy felelősséggel járó biztosi poszt átvételéhez. Tudom, hogy nem a saját területével foglalkozik ma, és Mariann Fischer Boel helyett szólal fel, de nem kétlem – és elfogadom, amit mond –, hogy háttérismeretei ezen a területen meglehetősen jók. Attól félek, hogy itt sem lesz más a helyzet. Sürgős szükség van a jelentés mögötti lendület kiaknázására. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságnak hathavonta jelentést kellene készítenie az ágazat állapotáról és arról, hogy mi történik az ágazat fejlesztése és javítása érdekében. Sok politikushoz hasonlóan ő is ebből a Házból jött. Nagyon örülök annak, hogy egy olyan biztost látok itt, aki valóban volt képviselő, aki valóban tudja, hogy a képviselők mit gondolnak és mit éreznek. Így, biztos úr remélem, hogy ön nem veszi személyeskedésnek, amit ma este mondani fogok, hanem tájékoztatja majd Mariann Fischer Boelt arról, amit én valójában gondolok. A juh- és kecskeágazatról szóló jelentés, amelyet a Ház elé terjesztettek, időben született, és az átfogóan foglalkozik az ágazat konkrét problémáival. A juh- és kecskeágazat sok éven keresztül nem volt nyereséges. Az ágazatot demoralizálták az alacsony árak, az olcsó import és a gyapjú alacsony ára. A juhtenyésztés általában kevésbé kedvező adottságú hegyvidéki területeken jellemző, ahol más mezőgazdasági alternatíva nemigen van. A jövőjüket kereső fiatalok azt látják, hogy az ágazat által jelenleg biztosított jövedelemből nem tudnak megélni. Ezért hátat fordítanak a juh- és kecsketenyésztésnek. A félidős felülvizsgálat semmilyen javulást nem hozott az ágazat pénzügyi életképessé tétele érdekében. A jelenlegi állapotfelmérés során külön figyelmet kell szentelni az ágazatnak, és meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet a legjobban javítani az ágazat általános életképességét. Azt kell mondanom, hogy a Bizottságnak az a javaslata, hogy vezessük be az elektronikus jelölést, lerombolja az ágazatot. Ha valaha is volt átgondolatlan javaslat, akkor ez az. Ez az ágazat egyszerűen nem engedheti meg magának ennek a költségeit. Legtöbbször – és ez tény – az elektronikus jelölés többe kerül, mint amennyit az állat valaha is érhet. A Bizottság eloszlathatja a félelmeket, ha elfogadja a módosításunkat, amely szerint ezt a javaslatot 2012-ig el kell halasztani. Ez időt adna arra, hogy a jelöléssel kapcsolatos technológiát fejlődjenek és a költségek csökkenjenek. Csakis ekkor tudunk igazán javítani a nyomon követhetőségen, amit a Bizottság megkövetel. Hadd térjek rá most a munkacsoportra irányuló javaslatra – úgy tűnik, mindig ezt a javaslatot kínálják megoldásként minden problémára, legyen az nemzeti vagy európai. A mezőgazdasági ágazat teli van szemetelve munkacsoport-jelentésekkel, amelyek sugárzó glóriával jelennek meg csak azért, hogy a történelem szemétdombján végezzék, kitűzött céljukat soha el nem érve. Ezek a jelentések mindig jó szándékúak, de ha nem követjük nyomon őket, és nincs hozzá pénzügyi támogatás, az ilyen jelentések bukásra vannak ítélve."@hu11
"Signor Presidente, vorrei porgere innanzi tutto il benvenuto al nuovo Commissario. Attendo con ansia di lavorare con lui nei prossimi anni e gli auguro il meglio per lo svolgimento della sua missione di Commissario che comporta un’enorme responsabilità. So che l’argomento di questa sera non rientra nelle sue competenze specifiche e che parla a nome di Mariann Fischer Boel, ma sono certo – e accetto quel che dirà – che la sua conoscenza di base del settore è abbastanza buona. Temo che questa non sarà diversa. Vi è l’urgente necessità di sviluppare la forza di questa relazione. La commissione per l’agricoltura e gli affari rurali dovrebbe ricevere una relazione ogni sei mesi sulla situazione dell’industria e su cosa viene fatto per sviluppare e migliorare il settore. Al pari di molti politici proviene da quest’Aula. Sono lieto di vedere un Commissario che è stato un deputato e che effettivamente sa cosa pensano i deputati e cosa provano i deputati. Quindi, signor Commissario, mi auguro che lei non prenderà personalmente alcune delle cose che potrei dire stasera, ma che le riporterà a Mariann Fischer Boel e le dirà cosa penso realmente. La relazione che quest’Aula sta discutendo sull’industria ovicaprina è tempestiva e ha trattato in modo globale i problemi che il settore in questione trova ad affrontare. Per molti anni il settore ovicaprino non è stato redditizio. L’industria è stata demoralizzata dai prezzi bassi, dalle importazioni a buon mercato e dal prezzo ridotto della lana. Di solito, la produzione di ovini ha luogo principalmente in zone montane e meno favorite che non hanno alternative agricole. Quando i giovani guardano al futuro, capiscono che non possono sopravvivere con l’attuale reddito fornito dal settore. Stanno quindi voltando le spalle all’allevamento di ovini e di caprini. La revisione intermedia non ha apportato alcun miglioramento alla redditività finanziaria del settore. Nel contesto dell’attuale valutazione dello stato di salute, il settore deve ricevere un’attenzione speciale e dobbiamo cercare di capire come possiamo migliorarne la redditività in generale. Devo dire che la proposta della Commissione sull’identificazione elettronica così come prevista distruggerà l’industria. Se è mai esistita una proposta che non sia stata ben ponderata, è proprio questa. L’industria non può permettersi di pagare per questa identificazione. La maggior parte delle volte, infatti, la marcatura costerebbe in realtà molto più del valore dell’animale. La Commissione potrebbe fugare i timori accettando il nostro emendamento di posticipare la proposta fino al 2012. Questo darebbe il tempo di capire se la tecnologia associata all’identificazione può essere migliorata con conseguente riduzione del costo. Allora, e solo allora potremo migliorare realmente la tracciabilità che richiede la Commissione. Vorrei passare adesso alla proposta di istituzione di una che sembra essere avanzata sempre come soluzione a qualsiasi problema, sia a livello nazionale che europeo. L’industria agricola è invasa da relazioni su che sono comparse in una vampata di gloria solo per finire nella pattumiera della storia, non avendo mai raggiungo i loro obiettivi dichiarati. Hanno sempre buone intenzioni ma, a meno che non abbiano un seguito e un sostegno finanziario, tali relazioni sono destinate a fallire."@it12
"Gerb. Pirmininke, norėčiau pirma pasveikinti šį postą užėmusį naująjį komisarą. Tikiuosi dirbti kartu ateityje ir linkiu sėkmės vykdant atsakingas komisaro pareigas. Žinau, kad šį vakarą jis neatstovauja savo sričiai ir kalba M. Fischer Boel vardu, tačiau neabejoju, pritardamas jo teiginiams, kad jis turi pakankamai žinių apie šią sritį. Bijau, kad taip nutiks ir šiuo atveju. Labai svarbu užtikrinti, kad remiantis šiuo pranešimu bus imamasi reikiamų veiksmų. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas turėtų paruošti pranešimą kas pusę metų apie šioje pramonės šakoje vykdomą veiklą bei apie tai, kas atliekama, siekiant užtikrinti šio sektoriaus plėtrą ir gerėjimą. Kaip ir daugelis kitų politikų, jis priklauso šiam Parlamentui. Džiaugiuosi matydamas komisarą, buvusį narį, kuris žino, ką nariai galvoja ir jaučia. Taigi, komisare, tikiuosi, kad tam tikrų dalykų, kuriuos paminėsiu šį vakarą nepriimsite asmeniškai, bet perduosite M. Fischer Boel, kad ji žinotų, ką aš ir tikrųjų mąstau. Pranešimas dėl avienos ir ožkienos pateikiamas tinkamu laiku ir jame išsamiai apibūdinamos problemos, su kuriomis šis sektorius susiduria šiuo metu. Avienos ir ožkienos sektorius daugelį metų buvo nepelningas. Šiai pramonės šakai neigiamos įtakos turėjo žemos kainos, pigus importas ir nedidelė vilnos kaina. Avys paprastai auginamos kalnuotose ir mažiau palankiuose regionuose, kuriuose nėra kitų ūkininkavimo alternatyvų. Galvodami apie ateitį jauni ūkininkai supranta, kad neišsilaikys, jei gaus dabartines šiame sektoriuje uždirbamas pajamas. Todėl daugelis iš jų pamažu atsisako avių ir ožkų auginimo. Vidurio laikotarpio peržiūra šiam sektoriui nesuteikė finansinės naudos. Remiantis dabartiniu reformos patikrinimu, sektoriui privalome skirti ypatingą dėmesį ir ieškoti būdų, kaip pagerinti bendrą situaciją. Norėčiau pareikšti, kad Komisijos siūlymas dėl elektroninio žymėjimo sužlugdys šią pramonės šaką. Galiu teigti, kad šis pasiūlymas nebuvo gerai apsvarstytas. Ši šaka tiesiog neišgalės už tai susimokėti. Daugeliu atvejų žymėjimo kaina bus didesnė nei vieno galvijo vertė. Komisija gali sumažinti būgštavimus, priimdama mūsų pakeitimą, kuriuo siūlome šį pasiūlymą atidėti iki 2012 m. Tai suteiks laiko, kurio reikia, kad pamatytume, ar pagerėjo žymėjimo technologija ir ar kainos sumažėjo. Tik tada galėsime pagerinti atsekamumą, kurio reikalauja Komisija. Norėčiau aptarti pasiūlymą dėl grupės formavimo, kuris visada, rodos, yra siūlomas, kaip bet kokių problemų sprendimas šalies mastu ar Europoje. Žemės ūkio pramonės sektorius yra užverstas specialiosios grupės pranešimais, kurie sužibėjo tik tam, kad vėl būtų išmesti į istorijos šiukšliadėžę, taip ir nepadėję pasiekti deklaruojamų tikslų. Pranešimai visada skirti kilniems tikslams, tačiau jei jais remiantis nėra imamasi veiksmų ir nesuteikiama finansinė parama, tokie pranešimai nebus naudingi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Atļaujiet man sākumā apsveikt jauno komisāru ar stāšanos amatā! Es ar prieku gaidu sadarbību ar viņu turpmākajos gados un vēlu viņam veiksmi ļoti atbildīga komisāra amatā. Es zinu, ka šovakar viņš ir iesaistīts savā konkrētajā jomā un aizstāj bet man – un es atzīstu viņa teikto – nav šaubu, ka viņa priekšzināšanas šajā nozarē ir ļoti labas. Baidos, ka ar šo nenotiks citādi. Ir steidzami jāattīsta šī ziņojuma ierosme. Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai vajadzētu ik pa sešiem mēnešiem ziņot par stāvokli nozarē un to, kas tiek darīts nozares attīstībai un uzlabošanai. Viņš nāk no šī Parlamenta tāpat kā daudzi politiķi. Man ir liels prieks redzēt komisāru, kurš patiesi bija deputāts, kurš zina, ko domā un jūt deputāti. Tātad, komisāra kungs, es ceru, ka jūs neuztversit personīgi dažas lietas, ko es šovakar varētu pateikt, bet atstāstīsit tās un pateiksit viņai, ko es patiesībā domāju. Parlamentam iesniegtais ziņojums par aitkopības un kazkopības nozari ir savlaicīgs, un tajā ir vispusīgi aplūkotas īpašās grūtības, ar kurām pašlaik sastopas šī nozare. Aitkopības un kazkopības nozare daudzus gadus ir bijusi neienesīga. Šo nozari ir nospiedušas zemas cenas, lēts imports un zema vilnas cena. Aitkopības produktu ražošana galvenokārt notiek kalnainos un nelabvēlīgākos reģionos, kuros nav lauksaimniecības alternatīvas. Kad jauni cilvēki raugās nākotnē, viņi redz, ka nespēj izdzīvot no ienākumiem, ko pašreiz dod šī nozare. Tādēļ viņi pagriež muguru aitkopības un kazkopības lauksaimniecībai. Vidusposma pārskats neuzlaboja šīs nozares finansiālo dzīvotspēju. Šai nozarei ir jāsaņem īpaša uzmanība saskaņā ar pašreizējo veselības pārbaudi, un mums ir jānoskaidro, kā mēs varam vislabāk uzlabot tās dzīvotspēju. Man jāsaka, ka Komisijas priekšlikums par ierosinātās elektroniskās iezīmēšanas īstenošanu sagraus šo nozari. Ja kādreiz tiešām ir bijis kāds nepārdomāts priekšlikums, tad tas ir šis. Šī nozare vienkārši nevar atļauties par to maksāt. Vairumā gadījumu šī zīme patiesībā maksās vairāk nekā pats dzīvnieks. Komisija var kliedēt bailes, pieņemot mūsu grozījumu par priekšlikuma atlikšanu līdz 2012. gadam. Tas dotu laiku pārbaudīt, vai ir uzlabojusies ar iezīmēšanu saistītā tehnika, un vai izmaksas ir samazinājušās. Tad un tikai tad mēs tiešām varam uzlabot izsekojamību, ko pieprasa Komisija. Tagad atļaujiet man pievērsties priekšlikumam par darba grupu, ko, šķiet, vienmēr izvirza kā risinājumu jebkurai problēmai, vai tā būtu dalībvalstī, vai Eiropā. Lauksaimniecības nozare ir piebārstīta ar darba grupu ziņojumiem, kuri parādījušies slavas spožumā tikai tādēļ, lai nokļūtu vēstures mēslainē, nekad nesasniedzot nospraustos mērķus. Tie vienmēr ir labi domāti, bet, ja nav uzraudzības un finansiāla atbalsta, šādi ziņojumi ir lemti neveiksmei."@lv13
"Mr President, can I first of all welcome the new Commissioner to his post. I look forward to working with him in the years to come and wish him well in taking up his post as Commissioner with a heavy responsibility. I know he is not involved in his own particular area tonight and he is speaking for Mariann Fischer Boel but I have little doubt – and I accept what he says – that his background knowledge in the area is quite good. I fear this will be no different. There is an urgent need to develop the momentum behind this report. The Committee on Agriculture and Rural Development should have a report every six months on the state of play in the industry and what is being done to develop and improve the sector. Like many politicians he came from this House. I am so delighted to see a Commissioner who actually was a Member, who actually knows what Members think and what Members feel. So, Commissioner, I hope you will not take personally some of the things I might say tonight but you will take them back to Mariann Fischer Boel and tell her what I really think. The report that comes before this House regarding the sheep and goat industry is timely and has comprehensively addressed the particular problems which the sector is currently facing. The sheep and goat sector has come through many years of being non-profitable. The industry has been demoralised by low prices, cheap imports and a low price for wool. Sheep production is usually based mainly in mountainous and less-favoured areas where there are no farming alternatives. As young people look to the future they see that they cannot survive on the present income that this sector provides. They are therefore turning their backs on sheep and goat farming. The mid-term review did not bring any improvement to the financial viability of this sector. Under the present health check the sector must receive special attention and we must look to see how we can best improve the overall viability. I have to say that the Commission proposal to bring in electronic tagging as proposed will destroy the industry. If ever there has been a proposal that has not been thought through, this is it. The industry simply cannot afford to pay for this. Most of the time, in fact, the tag would actually cost more than the animal might even be worth. The Commission could ease fears by accepting our amendment to postpone the proposal until 2012. This would allow time to see if the technology associated with tagging improves and if the cost comes down. Then and only then can we really improve the traceability that the Commission requires. Let me now deal with the proposal for a task force, which always seems to be put forward as a solution to any problem, be it in the national estate or in Europe. The agriculture industry is littered with task force reports that have emerged in a blaze of glory only to enter the dustbin of history, never having achieved their stated goals. They are always well meaning but, unless you have the follow-through and the financial support, such reports will be doomed to fail."@mt15
"Voorzitter, mag ik de nieuwe commissaris allereerst verwelkomen in zijn nieuwe functie? Ik zie er naar uit met hem samen te werken in de komende jaren en wens hem veel succes als commissaris met een zware verantwoordelijkheid. Ik weet dat hij vanavond niet betrokken is bij het debat vanuit zijn eigen takenpakket en dat hij spreekt namens Mariann Fischer Boel, maar ik betwijfel geenszins – en ik neem aan wat hij zegt – dat zijn achtergrondkennis op dit gebied vrij groot is. Ik ben bang dat het in dit geval niet anders zal zijn. Het is van groot belang de energie achter dit verslag op te pikken. De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling zou elke zes maanden een verslag moeten ontvangen over de stand van zaken in de sector en over wat er wordt gedaan om de sector te ontwikkelen en te verbeteren. Zoals vele politici kwam hij uit dit Huis. Ik ben zo blij een commissaris te zien die ook echt een lid van het Parlement was, die weet wat de leden van het Parlement denken en voelen. Dus, commissaris, ik hoop dat u bepaalde opmerkingen die ik maak niet persoonlijk opvat en ze doorgeeft aan Mariann Fischer Boel en haar vertelt wat ik werkelijk denk. Het verslag dat voor dit Huis ligt over de schapen- en geitenindustrie is actueel en gaat uitgebreid in op de specifieke problemen waar de sector momenteel mee kampt. De schapen- en geitensector heeft vele niet-winstgevende jaren gehad. De sector is gedemoraliseerd door lage prijzen, goedkope importen en een lage wolprijs. Schapenhouderijen bevinden zich over het algemeen in bergachtige en minderbedeelde gebieden waar geen landbouwalternatieven zijn. Jongeren die naar de toekomst kijken, zien dat zij niet kunnen leven van het huidige inkomen in die sector. Ze keren de schapen- en geitenhouderij daarom de rug toe. De tussentijdse evaluatie heeft geen verbeteringen met zich meegebracht voor de financiële levensvatbaarheid van deze sector. Overeenkomstig de huidige “check-up” behoeft de sector bijzondere aandacht en we moeten bekijken hoe we de algemene levensvatbaarheid het beste kunnen verbeteren. Ik moet zeggen dat het voorstel van de Commissie om elektronische identificatie op de voorgestelde wijze in te voeren de sector zal vernietigen. Als er ooit een voorstel is ingediend dat niet doordacht is, dan is dit het wel. De sector kan dit simpelweg niet betalen. Meestal kost een dergelijke identificatie zelfs meer dan het dier waard is. De Commissie zou angst kunnen wegnemen door ons amendement om het voorstel uit te stellen tot 2012 te accepteren. Daarmee zouden we tijd hebben om te zien of de technologie op het gebied van elektronische identificatie verbetert en de kosten dalen. Alleen dan kunnen we de door de Commissie vereiste traceerbaarheid verbeteren. Ik zal nu ingaan op het voorstel voor een taakgroep, wat altijd lijkt te worden voorgesteld als oplossing voor problemen, of het nu nationale of Europese problemen zijn. De landbouwsector wordt overspoeld met verslagen van taakgroepen die met veel bombarie worden gepresenteerd, maar vervolgens in vergetelheid raken, zonder hun doel te bereiken. Het zijn altijd goed bedoelde rapporten, maar als ze vervolgens niet worden uitgewerkt en er geen financiële steun is, dan zijn ze gedoemd te mislukken."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze chciałbym powitać nowego komisarza! Liczę na owocną współpracę w nadchodzących latach i życzę panu powodzenia w działaniach na tak odpowiedzialnym stanowisku, jak komisarz europejski. Zdaję sobie sprawę, że omawiana sprawa nie należy do jego kompetencji i mówi on dziś w imieniu pani Mariann Fischer Boel, jednak raczej nie mam wątpliwości, – i zgadzam się z tym, co powiedział – że jego wiedza na ten temat jest wystarczająca. Obawiam się, że w tym przypadku będzie podobnie. Niniejsze sprawozdanie musi koniecznie nabrać rozmachu. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinna przedstawiać sprawozdanie na temat stanu przemysłu i działań na rzecz rozwoju i poprawy sektora co pół roku. Podobnie jak wielu polityków, pracował on wcześniej w Parlamencie. Dlatego niezmiernie cieszy mnie widok komisarza, który był wcześniej posłem do PE i doskonale wie jak myślą i co czują posłowie zgromadzeni w tej Izbie. Dlatego mam nadzieję, że nie weźmie pan do siebie niektórych z moich komentarzy, lecz przekaże je pani komisarz Fischer Boel w pełnej krasie. Sprawozdanie dotyczące hodowli owiec i kóz zostało przedstawione w samą porę i szeroko omawia poszczególne problemy, z jakimi zmaga się obecnie ten sektor. Sektor owiec i kóz ma za sobą wiele lat nierentowności. Winić za to należy niskie ceny, tani import i niskie ceny wełny. Produkcja owiec ma miejsce zazwyczaj na terenach górskich i mniej korzystnych, na których raczej nie ma możliwości rozwinięcia innych dziedzin rolnictwa. Patrząc na swoją przyszłość, młodzi ludzie widzą, że nie będą w stanie utrzymać się z dochodów jakie zapewnia ten sektor. Dlatego często rezygnują z rolnictwa opartego na owcach czy kozach. Przegląd śródroczny nie przyniósł poprawy dla sytuacji finansowej tego sektora. Obecna ocena stanu powinna zwrócić szczególną uwagę na tę sprawę. Należy się zastanowić, w jaki sposób poprawić zdolność utrzymania się na rynku tego sektora. Muszę przyznać, że proponowany przez Komisję system elektronicznej identyfikacji po prostu zniszczy ten przemysł. Jest to chyba najbardziej nieprzemyślana propozycja do tej pory. Przemysł ten po prostu nie ma na to wystarczającej ilości środków. W większości przypadków identyfikator kosztowałby więcej niż warte jest samo zwierzę. Komisja mogłaby złagodzić obawy z tym związane, akceptując naszą poprawkę proponującą odłożenie wprowadzenia tego systemu do roku 2012. Dałoby to czas na to, by sprawdzić, czy technologia związana z tymi systemami ulegnie ulepszeniu oraz czy jej koszty spadną. Dopiero wtedy będziemy mogli naprawdę zwiększyć identyfikowalność, której domaga się Komisja. Chciałbym się teraz odnieść do propozycji utworzenia grupy zadaniowej, która zawsze jest proponowana jako rozwiązanie każdego problemu, tak na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Przemysł rolniczy zaśmiecany jest masą sprawozdań różnych grup zadaniowych, które pojawiły się w blasku chwały jedynie po to by trafić do śmietnika historii i nigdy nie wypełnić założonych celów. Takie grupy zawsze chcą czynić dobro, ale bez dokończenia działań przez nie rozpoczętych i odpowiedniego wsparcia finansowego, ich sprawozdania będą zawsze skazane na porażkę."@pl16
". Senhor Presidente, permitam-me que, antes de mais, dê as boas-vindas ao novo Comissário. Aguardo com expectativa a nossa cooperação durante os próximos anos e desejo-lhe muito êxito ao assumir a sua pasta de grande responsabilidade como Comissário. Eu sei que esta noite não estamos a debater um assunto da sua área de competências específica e que está a representar a Senhora Comissária Mariann Fischer Boel, mas confio no que diz e não duvido do bom conhecimento que tem sobre esta área. Temo que o destino deste não seja muito diferente. Existe uma necessidade urgente de dar ímpeto a este relatório. A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural deverá receber um relatório, de seis em seis meses, sobre o estado da indústria e sobre as medidas adoptadas para desenvolver e melhorar o sector. Tal como muitos outros políticos, o Senhor Comissário já foi deputado a este Parlamento. Fico muito feliz por ver um Comissário que já foi deputado e que sabe efectivamente o que pensam e sentem os deputados. Assim sendo, Senhor Comissário, espero que não leve a mal algumas coisas que eu lhe possa dizer esta noite, mas que as transmita à Senhora Comissária Mariann Fischer Boel e que lhe diga o que eu penso realmente. O relatório apresentado ao Parlamento relativo ao sector dos ovinos e caprinos vem em boa hora e analisa, de forma exaustiva, os problemas específicos que o sector enfrente actualmente. O sector dos ovinos e caprinos atravessa, há muitos anos, uma crise de rentabilidade. A indústria foi desmoralizada devido aos preços baixos, às importações baratas e ao baixo preço da lã. Geralmente, a produção de ovinos situa-se sobretudo em zonas montanhosas e menos favorecidas onde não existem alternativas para a agricultura. Quando os jovens pensam no seu futuro, constatam que não conseguem sobreviver com os rendimentos que este sector actualmente proporciona e, por isso, estão a abandonar a criação de ovinos e caprinos. A revisão intercalar não trouxe qualquer melhoria para a viabilidade financeira deste sector. No actual "exame de saúde", é preciso dar especial atenção a este sector e procurar formas de melhorar a sua viabilidade global. Devo dizer que a proposta da Comissão no sentido de introduzir um sistema de identificação electrónica irá destruir a indústria. A existirem propostas mal pensadas, esta é sem dúvida uma delas. A indústria não consegue simplesmente financiar esse sistema. Na prática, em grande parte dos casos, a identificação custaria mais do que o animal poderia alguma vez valer. A Comissão poderia acalmar os ânimos se aceitasse a nossa alteração no sentido de adiar a proposta até 2012. Isso dar-nos-ia algum tempo para vermos até que ponto a tecnologia associada à identificação melhora e os seus custos baixam. Só nesse caso é que poderemos realmente melhorar a rastreabilidade exigida pela Comissão. Passo agora à proposta da que parece ser sempre apresentada como solução para qualquer problema, quer a nível nacional ou europeu. O sector agrícola é abundante em relatórios de que surgiram num esplendor de glória apenas para serem atirados ao caixote do lixo da história, sem nunca terem atingido os objectivos a que se propunham. As intenções são sempre boas, mas sem o necessário acompanhamento e apoio financeiro, esses relatórios estarão votados ao fracasso."@pt17
"Mr President, can I first of all welcome the new Commissioner to his post. I look forward to working with him in the years to come and wish him well in taking up his post as Commissioner with a heavy responsibility. I know he is not involved in his own particular area tonight and he is speaking for Mariann Fischer Boel but I have little doubt – and I accept what he says – that his background knowledge in the area is quite good. I fear this will be no different. There is an urgent need to develop the momentum behind this report. The Committee on Agriculture and Rural Development should have a report every six months on the state of play in the industry and what is being done to develop and improve the sector. Like many politicians he came from this House. I am so delighted to see a Commissioner who actually was a Member, who actually knows what Members think and what Members feel. So, Commissioner, I hope you will not take personally some of the things I might say tonight but you will take them back to Mariann Fischer Boel and tell her what I really think. The report that comes before this House regarding the sheep and goat industry is timely and has comprehensively addressed the particular problems which the sector is currently facing. The sheep and goat sector has come through many years of being non-profitable. The industry has been demoralised by low prices, cheap imports and a low price for wool. Sheep production is usually based mainly in mountainous and less-favoured areas where there are no farming alternatives. As young people look to the future they see that they cannot survive on the present income that this sector provides. They are therefore turning their backs on sheep and goat farming. The mid-term review did not bring any improvement to the financial viability of this sector. Under the present health check the sector must receive special attention and we must look to see how we can best improve the overall viability. I have to say that the Commission proposal to bring in electronic tagging as proposed will destroy the industry. If ever there has been a proposal that has not been thought through, this is it. The industry simply cannot afford to pay for this. Most of the time, in fact, the tag would actually cost more than the animal might even be worth. The Commission could ease fears by accepting our amendment to postpone the proposal until 2012. This would allow time to see if the technology associated with tagging improves and if the cost comes down. Then and only then can we really improve the traceability that the Commission requires. Let me now deal with the proposal for a task force, which always seems to be put forward as a solution to any problem, be it in the national estate or in Europe. The agriculture industry is littered with task force reports that have emerged in a blaze of glory only to enter the dustbin of history, never having achieved their stated goals. They are always well meaning but, unless you have the follow-through and the financial support, such reports will be doomed to fail."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najskôr by som chcel privítať nového komisára v jeho funkcii. Teším sa na našu spoluprácu v nadchádzajúcich rokoch a želám mu všetko dobré v jeho funkcii komisára, ktorá zahŕňa obrovskú zodpovednosť. Viem, že dnes večer sa nezapája do svojej konkrétnej oblasti pôsobenia a že hovorí za Mariannu Fischerovú Boelovú, ale trochu pochybujem – a akceptujem, keď hovorí –, že jeho vedomosti z tejto oblasti sú dosť dobré. Obávam sa, že to nebude inak ani v tomto prípade. Existuje naliehavá potreba vytvoriť hybnú silu za takouto správou. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka by mal každých šesť mesiacov dostávať správy o stave odvetvia a o tom, čo bolo dosiahnuté a zlepšené v rámci sektora. Rovnako ako veľa politikov, aj on pochádza z tejto snemovne. Som rád, že komisárom je v skutočnosti jeden z nás, človek, ktorý vie, čo si poslanci myslia a čo poslanci cítia. Preto, pán komisár, dúfam, že nebudete brať osobne niektoré veci, ktoré dnes večer poviem, ale že ich odkážete pani Marianne Fischerovej Boelovej a poviete jej, čo si skutočne myslím. Správa, ktorá bola predložená Parlamentu v súvislosti s odvetvím oviec a kôz je príhodná a komplexne rieši konkrétne problémy, ktorým v súčasnosti tento sektor čelí. Sektor oviec a kôz už mnohé roky nie je výnosný. Toto odvetvie bolo demoralizované nízkymi cenami, lacným dovozom a nízkou cenou vlny. Produkcia oviec sa zvyčajne vykonáva v horských a menej zvýhodnených oblastiach, kde neexistujú žiadne poľnohospodárske alternatívy. Mladí ľudia pri pohľade do budúcnosti vidia, že súčasný príjem, ktorý im tento sektor poskytuje, im nestačí na prežitie. Preto sa stavajú chrbtom k chovu oviec a kôz. Preskúmanie v polovici obdobia neprinieslo žiadne zlepšenie finančnej realizovateľnosti v tomto sektore. V rámci aktuálnej kontroly stavu musíme zvláštnu pozornosť venovať tomuto sektoru a musíme sa zamerať na to, ako čo najlepšie zlepšiť celkovú životaschopnosť. Musím povedať, že návrh Komisie zaviesť elektronické označovanie zničí odvetvie. Ak bol niekedy nejaký návrh, ktorý nebol dôkladne premyslený, tak je to tento. Odvetvie si jednoducho nemôže dovoliť zaplatiť to. V skutočnosti značka stojí často viac, ako je hodnota samotného zvieraťa. Komisia by mohla rozptýliť obavy prijatím nášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu na odloženie návrhu do roku 2012. Tým by sme získali čas a zistili, či sa technológia súvisiaca so značením nezlepší alebo či súvisiace náklady neklesnú. Potom a len potom môžeme skutočne zlepšiť sledovateľnosť, ktorú Komisia požaduje. Dovoľte mi, aby som sa teraz venoval návrhu vytvoriť pracovnú skupinu; zdá sa, že toto riešenie sa uplatňuje na všetky problémy, či už pokiaľ ide o národné pomery alebo Európu. Poľnohospodárske odvetvie je zahádzané správami pracovnej skupiny, ktoré vznikli na vrchole slávy, len aby sa dostali do odpadkového koša a nikdy nedosiahli stanovené ciele. Tieto správy sú vždy dobre mienené, ale pokiaľ nie sú dotiahnuté a nemajú finančnú podporu, sú odsúdené na zánik."@sk19
"Gospod predsednik, najprej pozdravljam novega gospoda komisarja. Veselim se sodelovanja z njim v prihodnjih letih in mu želim vse dobro na njegovem delovnem mestu komisarja z veliko odgovornostmi. Zavedam se, da danes ne razpravljamo o njegovem področju in da gospod komisar govori v imenu gospe komisarke Mariann Fischer Boel, vendar ne dvomim, da je njegovo znanje na tem področju precej dobro, pri čemer sprejemam njegove besede. Bojim se, da tudi tokrat ne bo drugače. Nujno je treba razviti gonilno silo za tem poročilom. Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja bi moral vsakih šest mesecev predložiti poročilo o razmerah v industriji ter svojemu prizadevanju za razvoj in izboljšanje tega sektorja. Kot veliko politikov prihaja iz tega parlamenta. Veseli me, da imamo komisarja, ki je bil dejansko poslanec, zaradi česar pozna misli in občutke poslancev. Zato upam, gospod komisar, da nekaterih stvari, ki jih bom zdaj omenil, ne boste vzeli osebno, ampak jih boste posredovali gospe Mariann Fischer Boel ter ji sporočili, kaj dejansko menim o tej temi. Poročilo o ovčjereji in kozjereji, o katerem razpravljamo v tem parlamentu je pravočasno ter celostno obravnava posebna vprašanja, s katerimi se sektorja zdaj soočata. Sektorja ovčjereje in kozjereje sta bila številna leta nedobičkonosna. Industriji so pogum jemale nizke cene, poceni uvozi ter nizke cene za volno. Ovčjereja se običajno izvaja v gorskih in prikrajšanih območjih, v katerih ni drugih kmetijskih možnosti. Ko se mladi ljudje zazrejo v prihodnost razumejo, da ne morejo preživeti z dohodkom, ki ga sedaj zagotavljata sektorja. Zato se odvračajo od ovčjereje in kozjereje. Vmesni pregled ni izboljšal finančne sposobnosti teh sektorjev. V okviru sedanjega pregleda zdravstvenega stanja morata prejeti sektorja posebno pozornost, pri čemer je treba preučiti, kako se lahko izboljša splošna sposobnost. Povedati moram, da bo predlog Komisije v zvezi z uvedbo elektronskega označevanja uničil to industrijo. Če kdaj kakšen predlog ni bil premišljen, potem je to ta predlog. Industrija si ne more privoščiti takih stroškov. Dejansko bi bila vredna v večini primerov taka oznaka več kot sama žival. Komisija lahko omili strahove s sprejetjem našega predloga spremembe, da se predlog odloži do leta 2012. To bi zagotovilo čas, da se preveri, ali se lahko tehnologija, povezana z označevanjem še dodatno izboljša in ali se lahko stroški v zvezi s tem zmanjšajo. Le takrat lahko dejansko izboljšamo sledljivost, ki jo zahteva Komisija. Zdaj bom govoril o predlogu za delovno skupino, ki se ga očitno vedno predlaga kot rešitev za katero koli vprašanje, mednarodno ali evropsko. Kmetijska industrija je zasuta s poročili delovnih skupin, ki so se ponosno pojavile in takoj zatem izginile v pozabo, pri čemer niso nikoli izpolnile svojih navedenih ciljev. Vedno so dobronamerna, vendar so brez izpolnjevanja obveznosti in finančne podpore taka poročila obsojena na neuspeh."@sl20
"Herr talman! först och främst kan jag hälsa den nya kommissionsledamoten välkommen till hans befattning. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom under de kommande åren och jag önskar honom allt gott när han nu börjar sitt mycket ansvarsfulla arbete som kommissionsledamot. Jag vet att han inte är inne på sitt eget speciella område i kväll, och att han företräder Mariann Fischer Boel, men jag tvivlar inte på och jag tror honom när han säger att hans bakgrundskunskaper på området är mycket goda. Jag fruktar att det blir likadant denna gång. Det finns ett trängande behov av att utveckla kraften bakom denna rapport. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ska få en rapport var sjätte månad om situationen inom näringen och vad som görs för att utveckla och förbättra sektorn. Liksom många politiker kommer han från denna kammare. Jag är verkligen glad över att se en kommissionsledamot som faktiskt har varit ledamot av Europaparlamentet och som faktiskt vet vad ledamöterna tänker och vad ledamöterna känner. Så, herr kommissionsledamot, jag hoppas att ni inte tar vissa saker som jag kan ha sagt i dag personligt, utan att ni tar med er dem till Mariann Fischer Boel och berättar för henne vad jag verkligen tycker. Det betänkande om får- och getindustrin som nu läggs fram i parlamentet kommer mycket lägligt, och det tar i koncentrerad form upp de särskilda problem som sektorn för närvarande står inför. Får- och getsektorn har varit olönsam i många år. Industrin har demoraliserats genom låga priser, billig import och lågt pris på ull. Fårproduktionen är huvudsakligen knuten till bergsområden och mindre gynnade områden där det inte finns några alternativ till uppfödning. När unga människor ser på framtiden inser de att de inte kan överleva på den inkomst som sektorn ger i dag. Därför vänder de sig från får- och getuppfödning. Halvtidsöversynen medförde ingen förbättring av den ekonomiska lönsamheten i den här sektorn. I samband med den nuvarande hälsokontrollen måste sektorn ägnas särskild uppmärksamhet och vi måste se hur vi bäst ska kunna förbättra den totala lönsamheten. Jag måste säga att kommissionens förslag att ta med elektronisk märkning kommer att få förödande effekter för industrin. Om det någonsin har funnits ett förslag som inte tänkts igenom så är det det här. Industrin har helt enkelt inte råd att betala för detta. Faktum är att för det mesta skulle märkningen kosta mer än djuret ens är värt. Kommissionen kunde minska farhågorna genom att godta vårt ändringsförslag om att uppskjuta förslaget till 2012. Det skulle ge oss tid att se om märkningstekniken förbättras och om kostnaden sjunker. Då, och endast då, kan vi verkligen förbättra den spårbarhet som kommissionen kräver. Låt mig nu ta upp förslaget om en arbetsgrupp, ett förslag som man alltid verkar lägga fram som en lösning på alla problem, oavsett om det handlar om problem på nationell eller europeisk nivå. Jordbruksindustrin är översållad med rapporter från arbetsgrupper som har lagts fram i strålkastarljuset för att sedan hamna på historiens skräphög utan att någonsin ha uppnått sina uppsatta mål. Sådana här rapporter är alltid välmenande, men om det inte finns någon uppföljning och ekonomisk täckning är de dömda att misslyckas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson,"18,5,15,1,19,14,16,11,7,10,7,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph