Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-418"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.29.3-418"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, mes chers collègues, un grand merci à notre rapporteur pour les discussions qu'il a conduites depuis plus de deux ans au sein de la commission des transports et du tourisme dans le cadre de la préparation de ce texte visant à améliorer la sécurité sur les grands axes routiers européens. Cette question constitue une préoccupation majeure et constante presque récurrente de notre Parlement, qui est souvent amené à se prononcer sur tous ces problèmes techniques de normes de sécurité des véhicules et une fois de plus, finalement ce soir, on peut souligner qu'il s'agit d'une réponse très concrète pour nos concitoyens européens. Ces problèmes de sécurité les concernent et peuvent leur parler dans leur quotidien et, en effet, si cette proposition législative vise à réduire les risques d'accident et à diminuer le nombre de morts et de blessés en permettant de garantir une sécurité intégrée dans toutes les phases de planification, de conception et d'exploitation des infrastructures routières sur le réseau transeuropéen de transport, alors elle doit être considérée avec intérêt. Je soutiendrai pour ma part cette initiative car, sans imposer des procédures trop strictes qui ne tiendraient pas compte de la réalité économique et structurelle de chaque État membre, cette proposition de directive donne de la clarté en organisant une procédure d'évaluation préalable à toute nouvelle construction, une procédure d'audit pour permettre l'évolution des équipements existants, mais aussi une procédure de gestion des risques permettant d'apporter des réponses spécifiques à des risques ciblés. Sans être aussi optimiste que M. le commissaire Tajani, je forme le vœu que les estimations de la Commission européenne quant aux effets de ces mesures s'avèreront conformes à la réalité. En effet, si, par l'introduction de ces mesures on estime pouvoir parvenir à une réduction de près 7 000 blessés et 600 morts à travers l'Union, je crois que c'est une très bonne chose."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych velmi poděkovat našemu zpravodaji za diskuse, které po dva roky vedl ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch při přípravě tohoto textu, jehož cílem je zlepšit bezpečnost evropské silniční sítě. Toto důležité a neustále se vracející téma velmi zajímá tuto sněmovnu, na kterou se často obracejí, aby se vyslovila k celé řadě technických otázek souvisejících s normami bezpečnosti vozidel, a znovu, právě dnes večer, můžeme poukáqat na to, že jsme odpověděli velmi konkrétně a v zájmu evropského lidu. Bezpečnostní otázky tohoto druhu je zajímají a mohou se jich týkat v každodenním životě a, samozřejmě, jestliže se tento návrh právního předpisu snaží snížit riziko nehod a snížit počet mrtvých a zraněných na našich silnicích tím, že pomáhá zajistit, že bezpečnost bude integrována do všech fází, tj. plánování, návrhů a provozování silniční infrastruktury v rámci transevropské sítě, pak zasluhuje naši pozornost. Já osobně tuto iniciativu podpořím, protože aniž by zaváděla příliš přísné postupy, které by nebraly v úvahu hospodářskou a strukturální realitu každého členského státu, vnese tento návrh směrnice do věci jasno, neboť každému novému stavebnímu projektu bude muset předcházet posouzení dopadů, dále audit bezpečnosti silničního provozu, který umožní rozvoj stávajících zařízení, a postup při řízení rizika, který dá konkrétní odpověď na cílená rizika. Nejsem sice tak optimistická jako komisař Tajani, ale přesto doufám, že posouzení dopadu všech těchto opatření provedené Komisí se ukáže být realistické. Myslím si ovšem, že bude velmi dobré, jestliže zavedením těchto opatření dokážeme, jak zní odhady, zabránit každoročně téměř 7 000 zraněním a přibližně 600 úmrtím při dopravních nehodách na evropských silnicích."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke ordføreren mange gange for de drøftelser, som han ledte i to år i Udvalget for Transport og Turisme for at udarbejde denne tekst, som har til formål at forbedre sikkerheden på det europæiske vejnet. Dette vigtige og evigt tilbagevendende emne er af stor interessere for Parlamentet, som ofte anmodes om at tilkendegive sin mening om en lang række tekniske spørgsmål i forbindelse med sikkerhedsstandarder for køretøjer, og endnu en gang kan vi i aften fremhæve, at vi har reageret på en meget konkret måde til gavn for EU's borgere. Sikkerhedsspørgsmål af denne slags vedrører dem og kan påvirke dem i deres hverdag, og hvis dette lovforslag søger at nedsætte risikoen for ulykker og antallet af omkomne og kvæstede på vores veje ved at være med til at sikre, at sikkerheden integreres i alle faser af planlægningen, konstruktionen og driften af vejinfrastrukturerne i det transeuropæiske net, fortjener det sandelig vores opmærksomhed. Hvad mig angår, vil jeg støtte dette initiativ, fordi uden at indføre strenge procedurer, der ikke ville tage højde for den økonomiske og strukturelle virkelighed i alle medlemsstater, vil dette forslag til et direktiv give klarhed ved at sørge for en konsekvensanalyse forud for hvert nyt konstruktionsprojekt, en vurdering af færdselssikkerheden, der tillader udvikling af nuværende faciliteter og en risikovurderingsprocedure, som vil give et specifikt svar på målrettede risici. Selv om jeg ikke er så optimistisk som kommissær Tajani, håber jeg, at Kommissionens analyse af konsekvenserne af alle foranstaltningerne viser sig at være realistisk. Jeg mener virkelig, at det vil være godt, hvis vi ved at indføre disse foranstaltninger er i stand til, som anslået, hvert år at forebygge næsten 7.000 færdselsulykker og ca. 600 dødsulykker på vejene i EU."@da2
"Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte unserem Berichterstatter herzlich für die Diskussionen danken, die er im Zusammenhang mit der Erarbeitung dieses Textes, der der Verbesserung der Sicherheit auf Europas Fernverkehrsstraßen dienen soll, seit über zwei Jahren im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr geleitet hat. Diese Frage stellt ein wichtiges und immer wiederkehrendes Anliegen unseres Parlaments dar, das sich häufig veranlasst sieht, zu all den technischen Problemen der Sicherheitsstandards von Fahrzeugen Stellung zu nehmen, und wir können schließlich heute Abend ein weiteres Mal betonen, dass wir im Interesse unserer europäischen Mitbürger eine konkrete Antwort gegeben haben. Sie sind von derartigen Sicherheitsproblemen betroffen, die sich auf ihren Alltag auswirken können, und wenn es Anliegen dieses Legislativvorschlags ist, Unfallrisiken zu verringern und die Zahl der Toten und Verletzten zu senken, indem ermöglicht wird, in allen Phasen der Planung, des Entwurfs und des Betriebs der Straßen des transeuropäischen Verkehrsnetzes die Sicherheit einzubeziehen, so verdient dies unsere Aufmerksamkeit. Ich persönlich werde diese Initiative unterstützen, denn dieser Richtlinienvorschlag bringt Klarheit, indem er für jedes neue Bauvorhaben eine vorherige Prüfung, ein Auditverfahren ansetzt, um eine Weiterentwicklung der vorhandenen Anlagen zu ermöglichen, aber auch ein Risikomanagement-Verfahren, um spezielle Lösungen für bestimmte Risiken herbeiführen zu können, ohne übermäßig rigide Verfahren anzuwenden, die der wirtschaftlichen und strukturellen Realität der einzelnen Mitgliedstaaten nicht Rechnung tragen würden. Ich bin zwar nicht so optimistisch wie Kommissar Tajani, möchte aber den Wunsch zum Ausdruck bringen, dass sich die Schätzungen der Kommission hinsichtlich der Auswirkungen dieser Maßnahmen als realistisch erweisen. Wenn es durch die Einführung dieser Maßnahmen gelingen würde, die Zahl der nahezu 7 000 Verletzten und 600 Toten auf Europas Straßen zu reduzieren, so wäre das meiner Ansicht nach eine gute Sache."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή μας για τις συζητήσεις των οποίων ηγείτο επί δύο χρόνια στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού κατά την προετοιμασία αυτού του κειμένου που στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της Ευρώπης. Αυτό το σημαντικό και διαρκώς επανερχόμενο θέμα είναι ένα θέμα που απασχολεί σοβαρά το Σώμα, το οποίο καλείται συχνά να διατυπώσει τη γνώμη του σε μια ολόκληρη σειρά τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με τα πρότυπα ασφάλειας οχημάτων, και ακόμη μια φορά, και συγκεκριμένα απόψε, μπορούμε να επισημάνουμε ότι έχουμε ανταποκριθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο προς όφελος των λαών της Ευρώπης. Τα θέματα ασφάλειας αυτού του είδους τους αφορούν και μπορούν να τους επηρεάσουν στην καθημερινή ζωή τους και, όντως, αν αυτή η νομοθετική πρόταση επιδιώκει να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και να μειώσει τον αριθμό των νεκρών και τραυματιών στους δρόμους μας βοηθώντας να διασφαλιστεί ότι η ασφάλεια ενσωματώνεται σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, της μελέτης και της λειτουργίας των οδικών υποδομών στο διευρωπαϊκό δίκτυο, τότε αξίζει της προσοχής μας. Εγώ, από την πλευρά μου, θα υποστηρίξω αυτήν την πρωτοβουλία διότι, χωρίς να επιβάλει υπερβολικά αυστηρές διαδικασίες που δεν θα ελάμβαναν υπόψη την οικονομική και διαρθρωτική πραγματικότητα εκάστου κράτους μέλους, η παρούσα πρόταση οδηγίας θα εξασφαλίσει σαφήνεια προβλέποντας εκτίμηση επιπτώσεων πριν από κάθε νέο κατασκευαστικό έργο, έλεγχο οδικής ασφάλειας που θα επιτρέπει στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις να αναπτυχθούν και διαδικασία διαχείρισης κινδύνων που θα προβλέπει συγκεκριμένη αντίδραση σε στοχευμένους κινδύνους. Παρότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξη όσο ο Επίτροπος Tajani, ελπίζω η εκτίμηση των επιπτώσεων όλων αυτών των μέτρων από την Επιτροπή να αποδειχθεί ρεαλιστική. Όντως, πιστεύω ότι θα είναι ευχής έργο αν με την εισαγωγή αυτών των μέτρων είμαστε σε θέση, όπως εκτιμάται, να προλαμβάνουμε κάθε χρόνο σχεδόν 7 000 τραυματισμούς και 600 νεκρούς από τροχαία στους ευρωπαϊκούς δρόμους."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I would like to thank our rapporteur very much for the discussions that he led for two years in the Committee on Transport and Tourism in the preparation of this text that is aimed at improving safety on Europe’s road network. This important and constantly recurring topic is of major concern to this House, which is often called on to give its opinion on a whole range of technical issues relating to vehicle safety standards, and once again, this very evening, we can point out that we have responded in a very concrete way for the benefit of the people of Europe. Safety issues of this kind concern them and can affect them in their everyday lives and, indeed, if this legislative proposal seeks to lower the risk of accidents and reduce the number of dead and injured on our roads by helping to ensure that safety is integrated in all phases of planning, design and operation of road infrastructures in the trans-European network, then it warrants our attention. I, for my part, will support this initiative because, without imposing excessively strict procedures that would not take account of the economic and structural reality of each Member State, this proposal for a directive will provide clarity by arranging for an impact assessment prior to each new construction project, a road safety audit that will allow existing facilities to be developed and a risk management procedure that will provide a specific response to targeted risks. Although not as optimistic as Commissioner Tajani, I hope that the Commission’s assessment of the impact of all these measures proves to be a realistic one. Indeed, I think it will be a very good thing if by introducing these measures we are able, as is estimated, to prevent nearly 7 000 road injuries and some 600 fatalities on Europe’s roads each year."@en4
"Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias a nuestro ponente por las conversaciones que desde hace dos años mantiene con la Comisión de Transportes y Turismo para preparar este texto que tiene por objeto mejorar la seguridad de la red viaria de Europa. Este importante y recurrente asunto preocupa mucho a esta Cámara, a la que a menudo se le piden recomendaciones en relación con toda una serie de cuestiones técnicas relativas a las normas de seguridad de los vehículos y, una vez más, esta misma noche, podemos decir que estamos dando una respuesta concreta en beneficio de todos los ciudadanos comunitarios. Este tipo de cuestiones sobre seguridad son importantes para ellos y pueden afectarles en sus vidas diarias y, de hecho, si esta propuesta legislativa tiene por objeto reducir el riesgo de accidentes y el número de muertos y lesionados en nuestras carreteras contribuyendo a garantizar que la seguridad se integra en todas las fases de planificación, diseño y funcionamiento de las infraestructuras viarias de la red transeuropea, desde luego merece toda nuestra atención. Por mi parte, apoyaré esta iniciativa, porque, sin imponer procedimientos excesivamente estrictos que no tengan en cuenta la realidad económica y estructural de cada Estado miembro, la propuesta de Directiva contribuirá a aclarar la cuestión mediante un análisis de impacto antes de cada proyecto de nueva construcción, un análisis de la seguridad vial que permitirá que las infraestructuras existentes se desarrollen y un procedimiento de gestión de riesgos que ofrecerá una respuesta específica a los riesgos ya establecidos. Aunque no sea tan optimista como el Comisario Tajani, espero que el análisis de impacto de la Comisión de todas estas medidas sea realista. De hecho, creo que sería muy positivo si, gracias a la introducción de estas medidas, fuéramos capaces, según se estima, de evitar el próximo año casi 7 000 lesiones y 600 muertes en las carreteras de Europa."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, sooviksin väga tänada meie raportööri arutelude eest, mida ta kaks aastat selle teksti, mis on suunatud ohutuse parandamisele Euroopa maanteevõrgul, ettevalmistamisel transpordi- ja turismikomisjonis juhtis. See oluline ja pidevalt korduv teema on suur mure täiskogule, kellel palutakse tihti avaldada arvamust terve rea sõiduki ohutusstandarditega seotud tehniliste küsimuste osas ning taas kord saame täna õhtul märkida, et oleme vastanud Euroopa rahva hüvanguks väga konkreetsel viisil. Seda sorti ohutusküsimused puudutavad ning mõjutavad neid nende igapäevases elus ning tõesti, kui selle õigusakti ettepaneku eesmärgiks on alandada õnnetusjuhtumite riski ning vähendada surmade ja vigastuste arvu meie teedel, aidates kindlustada, et ohutus integreeritakse kõigisse üleeuroopalise võrgu maanteede infrastruktuuri planeerimise, projekteerimise ja käitamise faasidesse, siis väärib see meie tähelepanu. Mina omalt poolt toetan seda algatust, sest direktiivi ettepanek annab liikmesriigi majandusliku ja strukturaalse tegelikkusega mittearvestavaid ja ülemääraselt rangeid menetlusi sätestamata selguse, nõudes enne iga uue ehitusprojekti alustamist mõjuhinnangu korraldamist, liiklusohutuse auditi läbiviimist, mis võimaldab arendada olemasolevaid rajatisi ning riskijuhtimise menetluse läbiviimist, mis annab kindlaksmääratud riskidele konkreetsed vastused. Kuigi ma pole nii optimistlik kui volinik Tajani, loodan ma, et komisjoni hinnang kõigi nende meetmete mõju osas on realistlik. Arvan tõesti, et on väga hea, kui meil õnnestub nende meetmete sisseviimisega hoida igal aastal Euroopa maanteedel hinnanguliselt ära pea 7000 liiklusõnnetuses saadud vigastust ning pea 600 surma."@et5
"Monsieur le Président, mes chers collègues, un grand merci à notre rapporteur pour les discussions qu'il a conduites depuis plus de deux ans au sein de la commission des transports et du tourisme dans le cadre de la préparation de ce texte visant à améliorer la sécurité sur les grands axes routiers européens. Cette question constitue une préoccupation majeure et constante presque récurrente de notre Parlement, qui est souvent amené à se prononcer sur tous ces problèmes techniques de normes de sécurité des véhicules et une fois de plus, finalement ce soir, on peut souligner qu'il s'agit d'une réponse très concrète pour nos concitoyens européens. Ces problèmes de sécurité les concernent et peuvent leur parler dans leur quotidien et, en effet, si cette proposition législative vise à réduire les risques d'accident et à diminuer le nombre de morts et de blessés en permettant de garantir une sécurité intégrée dans toutes les phases de planification, de conception et d'exploitation des infrastructures routières sur le réseau transeuropéen de transport, alors elle doit être considérée avec intérêt. Je soutiendrai pour ma part cette initiative car, sans imposer des procédures trop strictes qui ne tiendraient pas compte de la réalité économique et structurelle de chaque État membre, cette proposition de directive donne de la clarté en organisant une procédure d'évaluation préalable à toute nouvelle construction, une procédure d'audit pour permettre l'évolution des équipements existants, mais aussi une procédure de gestion des risques permettant d'apporter des réponses spécifiques à des risques ciblés. Sans être aussi optimiste que M. le commissaire Tajani, je forme le vœu que les estimations de la Commission européenne quant aux effets de ces mesures s'avèreront conformes à la réalité. En effet, si, par l'introduction de ces mesures on estime pouvoir parvenir à une réduction de près 7 000 blessés et 600 morts à travers l'Union, je crois que c'est une très bonne chose."@fi7
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani az előadónknak azokért a tárgyalásokért, amelyeket a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban ő vezetett két éven keresztül, hogy Európa közúthálózata biztonságának javítását célzó e szöveget előkészítse. Ez a fontos és folyamatosan visszatérő téma jelentősen érinti e Házat, amelynek gyakran kérik ki a véleményét a gépjármű-biztonsági szabványokhoz kapcsoló technikai kérdések egész sorában, és ma megint, ma este rámutathatunk, hogy nagyon konkrét módon reagáltunk, Európa népeinek javára. Az ilyen jellegű biztonsági kérdések őket érintik, hatnak rájuk mindennapi életükben, és ha ez a jogalkotási javaslat arra törekszik, hogy csökkentse a baleseti kockázatokat és a halottak és a sérültek számát az útjainkon azzal, hogy a biztonságot beépíti a transzeurópai hálózat közúti infrastruktúrája tervezésének és üzemeltetésének minden fázisába, akkor megérdemli a figyelmünket. A magam részéről én támogatom ezt a kezdeményezést, mert anélkül, hogy túlzottan szigorú eljárásokat írna elő, amelyek nem vennék figyelembe az egyes tagállamok gazdasági és strukturális valóságát, ez az irányelvre irányuló javaslat egyértelmű helyzetet teremt azzal, hogy rendelkezik a minden új útépítési projekt előtt kötelező hatásvizsgálatról, útbiztonsági vizsgálatról, amely lehetővé teszi a létező létesítmények fejlesztését, valamint rendelkezik kockázatkezelési eljárásról, amely konkrét választ biztosít a célzott kockázatokra. Bár annyira nem vagyok optimista, mint Tajani biztos úr, remélem, hogy a Bizottság reálisan értékelte mindezen intézkedések hatását. Azt gondolom, nagyon jó lesz, ha ezeknek az intézkedéseknek a bevezetésével képesek leszünk megakadályozni a becslések szerint évente mintegy 7000 sérüléssel és 600 halálos áldozattal járó balesetet Európa útjain."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare di cuore il relatore per le discussioni che ha condotto per due anni in seno alla commissione per i trasporti e il turismo nell’elaborazione di questo testo inteso a migliorare la sicurezza della rete stradale europea. Questo importante argomento costantemente ricorrente è di grande preoccupazione per l’Assemblea, spesso chiamata a esprimere la propria opinione su tutta una serie di aspetti tecnici relativi alle norme di sicurezza dei veicoli, e ancora una volta, questa sera, possiamo rilevare di aver fornito una risposta molto concreta per il bene del popolo europeo. Questioni di questo tipo relative alla sicurezza riguardano i cittadini e possono incidere sulla loro vita quotidiana e, in effetti, se questa proposta legislativa cerca di ridurre il rischio di incidenti e di ridurre il numero di morti e feriti sulle nostre strade contribuendo a garantire l’integrazione della sicurezza in tutte le fasi di concetto, progettazione e funzionamento delle infrastrutture stradali nella rete transeuropea, allora merita la nostra attenzione. Io, da parte mia, sosterrò questa iniziativa perché, senza imporre procedure eccessivamente rigorose che non terrebbero conto della realtà economica e strutturale di ciascuno Stato membro, la presente proposta di direttiva fornirà chiarezza nell’organizzare una valutazione d’impatto per ogni nuovo progetto, una procedura d’ che consentirà di sviluppare le strutture esistenti e una procedura di gestione del rischio che fornirà una risposta specifica a rischi mirati. Sebbene non sia ottimista come il Commissario Tajani, mi auguro che la valutazione d’impatto condotta dalla Commissione in merito a tutte queste misure si dimostri realistica. Ritengo in effetti che sarà estremamente positivo se con l’introduzione di queste misure riusciamo, come stimato, a evitare ogni anno quasi 7 000 feriti stradali e circa 600 vittime sulle strade d’Europa."@it12
"Gerb. Pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti pranešėjui už diskusijas, kurias jis vedė dvejus metus su Transporto ir turizmo komitetu ruošdamas šį Europos kelių tinklui gerinti skirtą dokumentą. Šis svarbus ir vis iškylantis klausimas yra labai aktualus šiam Parlamentui, kurio dažnai prašoma pateikti nuomonę apie įvairius su automobilių saugos standartais susijusius techninius klausimus. Ir šį vakarą galime pabrėžti, kad pateikėme labai konkretų atsakymą Europos žmonių labui. Šio pobūdžio saugos klausimai yra svarbūs jų kasdieniame gyvenime ir jei šiuo įstatymo pasiūlymu siekiama sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką ir žuvusiųjų bei sužeistųjų keliuose skaičių ir užtikrinti, kad į saugą bus atsižvelgiama visuose planavimo, projektavimo ir tarpeuropinio tinklo kelių infrastruktūros naudojimo etapuose, jis yra vertas mūsų dėmesio. Aš pritariu šiai iniciatyvai, nes nenustatydamas itin griežtų procedūrų, kuriomis nebūtų atsižvelgta į kiekvienos valstybės narės ekonominę ir struktūrinę situaciją, šis pasiūlymas dėl direktyvos suteikia galimybę pateikti daugiau aiškumo atliekant poveikio įvertinimą prieš kiekvieną naują kelių tiesimo projektą, kelių auditą, kuris užtikrins tolimesnį esamų priemonių kūrimą, bei vykdant rizikos valdymo procedūrą, kuri padės tinkamai reaguoti į konkrečius rizikos faktorius. Nors mano požiūris nėra toks optimistinis kaip komisaro A. Tajani, tikiuosi, kad Komisijos įvertinimas dėl visų šių priemonių poveikio bus realistinis. Iš tiesų, manau, kad bus puiku, jei įdiegę šias priemones galėsime kasmet išvengti, kaip prognozuojama, apie 7000 sužalojimo atvejų ir apie 600 aukų Europos keliuose."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es gribētu pateikt lielu paldies referentam par sarunām, kuras viņš divus gadus vadīja Transporta un tūrisma komitejā, gatavojot šo tekstu, kura mērķis ir Eiropas ceļu tīkla drošības uzlabošana. Šis svarīgais temats, kas atkal un atkal atkārtojas, ļoti nodarbina šo Parlamentu, kuru bieži aicina sniegt atzinumu par veselu virkni tehnisku jautājumu attiecībā uz transportlīdzekļu drošības normām, un vēl šovakar mēs atkal varam norādīt, ka esam snieguši ļoti konkrētu atbildi par labu Eiropas iedzīvotājiem. Šādi drošības jautājumi skar iedzīvotājus un var ietekmēt viņu ikdienas dzīvi, un ja šī tiesību akta projekta mērķis ir pazemināt negadījumu risku un samazināt uz mūsu ceļiem bojā gājušo un ievainoto cilvēku skaitu, veicinot drošības iekļaušanu visos Eiropas transporta tīkla ceļu infrastruktūras plānošanas, projektēšanas un darbības posmos, tad šis priekšlikums ir pelnījis mūsu uzmanību. Es no savas puses atbalstīšu šo ierosmi, jo šis direktīvas priekšlikums, nenosakot pārmērīgi stingras procedūras, kurās netiktu ņemta vērā katras dalībvalsts ekonomiskā un strukturālā situācija, rada skaidrību, nosakot, ka pirms katra jauna ceļu būves projekta ir jāveic ietekmes novērtējums, ievieš drošības auditu, kas dos iespēju attīstīt esošos objektus, un nosaka riska pārvaldības procedūru, kas būs īpaši vērsta uz konkrētiem apdraudējumiem. Kaut gan es neesmu tāda optimiste kā komisārs kungs, es ceru, ka Komisijas novērtējums attiecībā uz visu pasākumu ietekmi izrādīsies reālistisks. Patiesi, es domāju, ka būtu ļoti labi, ja, īstenojot šos pasākumus, mēs katru gadu saskaņā ar aplēsēm varētu novērst gandrīz 7 000 ievainojumu un 600 nāves gadījumu uz Eiropas ceļiem."@lv13
"Monsieur le Président, mes chers collègues, un grand merci à notre rapporteur pour les discussions qu'il a conduites depuis plus de deux ans au sein de la commission des transports et du tourisme dans le cadre de la préparation de ce texte visant à améliorer la sécurité sur les grands axes routiers européens. Cette question constitue une préoccupation majeure et constante presque récurrente de notre Parlement, qui est souvent amené à se prononcer sur tous ces problèmes techniques de normes de sécurité des véhicules et une fois de plus, finalement ce soir, on peut souligner qu'il s'agit d'une réponse très concrète pour nos concitoyens européens. Ces problèmes de sécurité les concernent et peuvent leur parler dans leur quotidien et, en effet, si cette proposition législative vise à réduire les risques d'accident et à diminuer le nombre de morts et de blessés en permettant de garantir une sécurité intégrée dans toutes les phases de planification, de conception et d'exploitation des infrastructures routières sur le réseau transeuropéen de transport, alors elle doit être considérée avec intérêt. Je soutiendrai pour ma part cette initiative car, sans imposer des procédures trop strictes qui ne tiendraient pas compte de la réalité économique et structurelle de chaque État membre, cette proposition de directive donne de la clarté en organisant une procédure d'évaluation préalable à toute nouvelle construction, une procédure d'audit pour permettre l'évolution des équipements existants, mais aussi une procédure de gestion des risques permettant d'apporter des réponses spécifiques à des risques ciblés. Sans être aussi optimiste que M. le commissaire Tajani, je forme le vœu que les estimations de la Commission européenne quant aux effets de ces mesures s'avèreront conformes à la réalité. En effet, si, par l'introduction de ces mesures on estime pouvoir parvenir à une réduction de près 7 000 blessés et 600 morts à travers l'Union, je crois que c'est une très bonne chose."@mt15
"Voorzitter, dames en heren, ik wil onze rapporteur hartelijk danken voor het overleg dat hij twee jaar lang heeft geleid in de Commissie vervoer en toerisme, ter voorbereiding op deze tekst die tot doel heeft de veiligheid van het Europese wegennet te verbeteren. Dit belangrijke en steeds terugkerende onderwerp is van groot belang voor dit Huis, dat vaak wordt gevraagd zijn mening te geven over een hele serie technische zeken op het gebied van veiligheidsnormen voor voertuigen en wederom kunnen we er vanavond op wijzen dat wij ten bate van het Europese volk op zeer concrete wijze hebben gereageerd. Dit soort veiligheidskwesties zijn voor hen van belang en kunnen van invloed zijn op hun dagelijkse leven en indien dit wetsvoorstel tot doel heeft het risico op ongevallen te verlagen en het aantal doden en gewonden op onze wegen terug te dringen door ervoor te zorgen dat veiligheid wordt opgenomen in alle fases van planning, ontwerp en gebruik van de wegeninfrastructuren in het trans-Europese netwerk, dan verdient het onze aandacht. Persoonlijk zal ik dit initiatief ondersteunen omdat dit voorstel voor een richtlijn, zonder overdreven strikte procedures op te leggen die geen rekening houden met de economische en structurele realiteit van de verschillende lidstaten, duidelijkheid zal verschaffen, omdat voorafgaand aan elk nieuw wegenbouwproject een effectbeoordeling zal worden uitgevoerd, evenals een veiligheidsaudit van wegen, waarmee bestaande faciliteiten kunnen worden ontwikkeld, en een procedure voor risicobeheer om specifieke maatregelen voor gerichte risico’s te nemen. Ik ben weliswaar niet zo optimistisch als commissaris Tajani, maar ik hoop dat de beoordeling van de Commissie van al deze maatregelen realistisch zal zijn. Ik denk echt dat het een goede zaak zou zijn als wij met deze maatregelen de geschatte jaarlijkse 7000 verkeersongevallen en 600 dodelijke ongelukken op de Europese wegen kunnen voorkomen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałabym podziękować sprawozdawcy za rozmowy, które prowadził przez dwa lata w Komisji Transportu i Turystyki w ramach przygotowań to tego sprawozdania, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na europejskich drogach. Ten ważny i często powtarzany temat jest w tej Izbie bardzo ważny. Parlament bardzo często jest proszony o wydanie opinii na temat wielu spraw technicznych związanych z normami bezpieczeństwa pojazdów. Dziś po raz kolejny możemy podkreślić naszą konkretną odpowiedź w tej sprawie z korzyścią dla mieszkańców Europy. Sprawy bezpieczeństwa dotyczą wszystkich każdego dnia i jeśli ten wniosek legislacyjny ma na celu obniżyć ryzyko wypadków drogowych oraz liczbę rannych i zmarłych w wyniku tych wypadków poprzez pomoc w gwarantowaniu włączenia bezpieczeństwa we wszystkie etapy planowania, projektowania i wdrażania infrastruktury drogowej w sieci transeuroepejskiej, to zasługuje on na naszą uwagę. Ja sama popieram tę inicjatywę z uwagi na to, że bez wprowadzania zbyt surowych procedur ignorujących rzeczywistość gospodarczą i strukturę każdego z państw członkowskich, ten projekt dyrektywy zapewni jasność działania dzięki ocenie wpływu przeprowadzanej przed każdym nowym projektem budowy dróg, kontrolę bezpieczeństwa drogowego, który umożliwi rozwój istniejącej już infrastruktury, a także zarządzanie ryzykiem, które umożliwi konkretną odpowiedź na poszczególne zagrożenia. Choć nie jestem taką optymistką jak komisarz Tajani, mam nadzieję, że ocena wpływu wszystkich tych działań przeprowadzona przez Komisję okaże się realistyczna. Uważam, że dobrą rzeczą byłoby, gdyby wprowadzenie tych działań przyczyniło się do uniknięcia, jak się szacuje, niemal 7 000 rannych i 600 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie rocznie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer ao relator o debate que ele liderou durante dois anos na Comissão dos Transportes e do Turismo na preparação deste texto que visa melhorar a segurança da rede rodoviária Europeia. Este tópico tão importante e que surge recorrentemente é do maior interesse para esta Câmara que, com frequência, é chamada a dar a sua opinião sobre questões técnicas relacionadas com as normas de segurança dos veículos e, uma vez mais, finalmente esta noite, podemos dizer que respondemos de forma muito concreta em benefício dos cidadãos europeus. Estes problemas de segurança dizem-lhes respeito e podem afectá-los na sua vida quotidiana e se, de facto, esta proposta legislativa pretende diminuir o risco de acidentes e reduzir o número de mortos e feridos nas nossas estradas, ajudando a garantir que a segurança seja integrada em todas as fases do planeamento, concepção e operação das infra-estruturas rodoviárias da rede transeuropeia, então merece a nossa atenção. Pessoalmente, irei apoiar esta iniciativa porque, sem impor procedimentos excessivamente rigorosos que não teriam em consideração a realidade económica e estrutural de cada Estado-Membro, esta proposta de directiva vai trazer clareza ao prever uma avaliação de impacto prévia a cada novo projecto de construção, uma auditoria de segurança rodoviária que irá permitir a evolução das instalações existentes e um procedimento de gestão do risco que dará uma resposta específica aos riscos identificados. Apesar de não ser tão optimista quanto o Comissário Tajani, espero que a avaliação da Comissão sobre o impacto de todas estas medidas seja realista. De facto, penso que será muito bom se, através da introdução destas medidas, conseguirmos, como está previsto, evitar cerca de 7 000 acidentes rodoviários e cerca de 600 mortes nas estradas europeias todos os anos."@pt17
"Monsieur le Président, mes chers collègues, un grand merci à notre rapporteur pour les discussions qu'il a conduites depuis plus de deux ans au sein de la commission des transports et du tourisme dans le cadre de la préparation de ce texte visant à améliorer la sécurité sur les grands axes routiers européens. Cette question constitue une préoccupation majeure et constante presque récurrente de notre Parlement, qui est souvent amené à se prononcer sur tous ces problèmes techniques de normes de sécurité des véhicules et une fois de plus, finalement ce soir, on peut souligner qu'il s'agit d'une réponse très concrète pour nos concitoyens européens. Ces problèmes de sécurité les concernent et peuvent leur parler dans leur quotidien et, en effet, si cette proposition législative vise à réduire les risques d'accident et à diminuer le nombre de morts et de blessés en permettant de garantir une sécurité intégrée dans toutes les phases de planification, de conception et d'exploitation des infrastructures routières sur le réseau transeuropéen de transport, alors elle doit être considérée avec intérêt. Je soutiendrai pour ma part cette initiative car, sans imposer des procédures trop strictes qui ne tiendraient pas compte de la réalité économique et structurelle de chaque État membre, cette proposition de directive donne de la clarté en organisant une procédure d'évaluation préalable à toute nouvelle construction, une procédure d'audit pour permettre l'évolution des équipements existants, mais aussi une procédure de gestion des risques permettant d'apporter des réponses spécifiques à des risques ciblés. Sans être aussi optimiste que M. le commissaire Tajani, je forme le vœu que les estimations de la Commission européenne quant aux effets de ces mesures s'avèreront conformes à la réalité. En effet, si, par l'introduction de ces mesures on estime pouvoir parvenir à une réduction de près 7 000 blessés et 600 morts à travers l'Union, je crois que c'est une très bonne chose."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rada by som veľmi pekne poďakovala nášmu spravodajcovi za rokovania, ktoré viedol pred dvoma rokmi vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch, počas príprav tohto textu, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť európskej cestnej siete. Dôležitou a neustále sa opakujúcou témou v tejto snemovni, ktorá často dostáva výzvy aby vyjadrila svoj názor o širokej škále technických otázok súvisiacich s normami pre bezpečnosť vozidiel a ešte raz, dnes večer, môžeme zdôrazniť, že sme zareagovali konkrétnym spôsobom na úžitok ľudí v Európe. Bezpečnostné otázky tohto typu sa ich týkajú a ovplyvňujú ich v každodennom živote a, samozrejme, ak sa tento legislatívny návrh snaží o zníženie rizika nehôd a zníženie počtu úmrtí a zranených na našich cestách pomocou zabezpečenia a integrovania bezpečnosti vo všetkých štádiách plánovania, navrhovania a prevádzkovania cestných infraštruktúr v transeurópskej sieti, potom si to zaslúži našu pozornosť. Pokiaľ ide o mňa, podporím túto iniciatívu, pretože bez zavedenia mimoriadne prísnych postupov, ktoré by neodzrkadľovali ekonomickú a štrukturálnu realitu každého členského štátu, poskytne tento návrh smernice objasnenie zavedením hodnotenia vplyvu pred každým novým stavebným projektom, audit cestnej bezpečnosti, ktorý umožní rozvoj existujúcich zariadení a postup pre riadenie rizika, ktorý poskytne konkrétnu odpoveď na zacielené riziká. Hoci nie som taká optimistická ako pán komisár Tajani, dúfam, že hodnotenie vplyvu týchto opatrení Komisiou bude realistické. Samozrejme, myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby sme pomocou zavedenia týchto opatrení tak, ako sa odhaduje, dokázali ročne predísť 7 000 cestným zraneniam a 600 smrteľným nehodám na európskych cestách."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, zahvaljujem se našemu poročevalcu za razprave, ki jih je dve leti vodil v odboru za promet in turizem, ko se je pripravljalo to besedilo, katerega cilj je izboljšati varnost v evropskem cestnem omrežju. Ta pomembna in stalno ponavljajoča se tema je glavna skrb tega parlamenta, ki je pogosto pozvan, da poda svoje mnenje o številnih tehničnih vprašanjih v zvezi z varnostnimi standardi vozil. Nocoj lahko ponovno poudarimo, da smo odgovarjali na zelo konkreten način v korist prebivalcev Evrope. Varnostna vprašanja te vrste jih zadevajo in vplivajo nanje v vsakdanjem življenju, zato si ta zakonodajni predlog zasluži našo pozornost, če poskuša zmanjšati tveganje za prometne nesreče ter število mrtvih in ranjenih na naših cestah, tako da prispeva k zagotavljanju, da se varnost vključi v vse faze načrtovanja, zasnove in delovanja cestne infrastrukture v vseevropskem cestnem omrežju. Sama bom podprla to pobudo, ker bo ta predlog direktive brez uvedbe prestrogih postopkov, ki ne bi upoštevali gospodarskih in strukturnih razmer v posameznih državah članicah, zagotovil jasnost z organizacijo ocene učinka pred vsakim novim gradbenim projektom, preverjanja varnosti v cestnem prometu, ki bo omogočilo razvoj obstoječih objektov, in postopka obvladovanja tveganj, ki bo zagotovil specifičen odziv na ciljna tveganja. Čeprav nisem tako optimistična kot komisar Tajani, upam, da se bo ocena učinka vseh teh ukrepov, ki jo je izvedla Komisija, izkazala za realistično. Menim, da bo zelo dobro, če bomo z uvedbo teh ukrepov vsako leto preprečili skoraj 7 000 poškodb in približno 600 smrtnih žrtev na evropskih cestah, kot se ocenjuje."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka vår föredragande för de diskussioner han i två år ledde i utskottet för transport och turism för att utarbeta denna text som syftar till att förbättra säkerheten på europeiska vägar. Detta viktiga och ständigt återkommande ämne är en viktig angelägenhet för parlamentet, som ofta uppmanas att yttra sig om en mängd tekniska frågor som gäller säkerhetsnormerna för fordon. I kväll kan vi på nytt framhålla att vi har gjort en mycket konkret insats för människorna i EU. Säkerhetsfrågor av detta slag oroar dem och kan beröra dem i deras vardagsliv. Om vi tack vare detta lagförslag försöker minska olycksrisken och antalet döda och skadade på våra vägar genom att se till att säkerheten ingår i alla faser av planeringen, utformningen och utnyttjandet av vägarna i det transeuropeiska vägnätet förtjänar det vår uppmärksamhet. Jag för min del kommer att stödja detta initiativ, eftersom detta förslag till direktiv kommer att ge klarhet tack vare förslaget om en konsekvensbedömning före varje nytt byggnadsprojekt, en trafiksäkerhetsrevision, som kommer att göra det möjligt att utveckla befintliga resurser, och ett riskhanteringsförfarande varigenom man kommer att få ett specifikt svar på bestämda risker – detta utan överdrivet strikta förfaranden där hänsyn inte tas till varje medlemsstats ekonomiska och strukturella realitet. Trots att jag inte är lika optimistisk som kommissionsledamot Antonio Tajani hoppas jag att kommissionens bedömning av effekten av alla dessa åtgärder visar sig vara realistisk. Jag anser verkligen att det kommer att bli mycket bra om vi enligt beräkningarna kan förhindra nära 7 000 trafikskador och omkring 600 dödsfall på vägarna i EU varje år genom att införa dessa åtgärder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"audit"12,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph