Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-306"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.25.3-306"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, EU-Russia relations rank as one of the top challenges for the EU and opinions vary widely within this Parliament whether to wield the big stick and confront the bear or speak softly with a mixture of carrot and stick in dealing with Russia under its new President Medvedev, which rather aptly means ‘bear’ in Russian. Nevertheless, we must give him the benefit of the doubt on his helpful comments about improving the rule of law, human rights and the fight against corruption – with the EU being more engaged in the strategic partnership and new PCA with what is still the largest country in the world, which now projects renewed confidence due to its mineral-resource-driven trillion-dollar economy. Priorities for the summit must include energy security as a reliable trading partner for oil and gas but also, with Russia’s imminent accession to the WTO, legal certainty for Western natural resource companies in their foreign direct investments in Russia. Russia must be leant on to respect the sovereignty and territorial integrity of its near neighbours and within the UN help resolve the problems in the Middle East as well as nuclear proliferation in Iran and North Korea. Russia plays a key role in the Western Balkans, including resolving the Kosovo question, and should not fear expansion of NATO to include Ukraine and Georgia and could even help improve the repressive political climate in neighbouring Belarus. There is much to talk about at the Khanty-Mansiysk summit. Let us hope that the new Putin-Medvedev double act will be coming in a genuine spirit of reconciliation with the European Union and not hoping that the ‘no’ vote in Ireland means an end to an EU common front for the 27 Member States vis-à-vis Russia."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vztahy mezi EU a Ruskem patří k největším výzvám EU a názory zástupců Parlamentu se velmi různí, například vzít do ruky velký klacek a pustit se do boje s medvědem nebo mluvit laskavě a používat metodu cukru a biče při jednání s Ruskem vedeným novým prezidentem Medveděvem, jehož jméno v ruštině docela trefně znamená „medvěd“. Nicméně vůči němu a jeho vstřícným komentářům o zlepšení právního státu, lidských práv a boji proti korupci musíme zachovávat presumpci neviny, přičemž EU se musí více zapojit do strategického partnerství a nové dohody o partnerství a spolupráci se zemí, která je stále ještě největší na světě a která díky své triliondolarové ekonomice řízené nerostným bohatstvím projevuje obnovené sebevědomí. K prioritám schůzky na nejvyšší úrovni musí patřit energetická bezpečnost ze strany Ruska jakožto spolehlivého obchodního partnera pro dodávky ropy a plynu, ale také – vzhledem k brzkému přistoupení Ruska k WTO – právní jistota pro západní společnosti, které se zabývají zpracováním přírodních zdrojů, při jejich přímých zahraničních investicích v Rusku. Rusko se musí opírat o dodržování svrchovanosti a územní celistvosti svých blízkých sousedů a v rámci OSN musí pomoci řešit problémy na Blízkém východě i šíření jaderných zbraní v Íránu a Severní Koreji. Rusko hraje klíčovou roli v západobalkánských zemích, včetně řešení otázky Kosova, a nemělo by se obávat rozšíření NATO o Ukrajinu a Gruzii, a mohlo by dokonce pomoci zlepšit represivní politické klima v sousedním Bělorusku. Na schůzce na nejvyšší úrovni ve městě Chanty-Mansijsk bude mnoho témat k diskusi. Doufejme, že dvojice Putin – Medveděv přijede v upřímném duchu smíření s Evropskou unií a nebude doufat, že hlasování „proti“ v Irsku znamená pro 27 členských států konec společné linie EU vůči Rusku."@cs1
"Hr. formand! Forbindelserne EU-Rusland er en af de højest prioriterede udfordringer for EU, og der er delte meninger her i Parlamentet om, hvorvidt man skal bruge stokkemetoden og konfrontere bjørnen eller tale venligt med en blanding af en gulerod og en stok, når vi har at gøre med Rusland under den nye præsident Medvedev, som meget passende betyder "bjørn" på russisk. Vi skal dog lade tvivlen komme ham til gode i forbindelse med hans nyttige bemærkninger om at forbedre retsstaten, fremme menneskerettighederne og bekæmpe korruption, hvor EU er mere optaget af det strategiske partnerskab og den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale med det, der stadig er det største land i verden, som nu projicerer fornyet tillid på grund af dets trillion-dollar-økonomi, som er baseret på mineraler og energiressourcer. Prioriteterne for topmødet skal omfatte energiforsyningssikkerhed som en pålidelig handelspartner for olie og gas, men også med Ruslands snarlige tiltrædelse til WTO retssikkerhed for vestlige naturressourceselskaber i forbindelse med deres udenlandske direkte investeringer i Rusland. Vi skal lægge pres på Rusland for at få det til at respektere dets nære naboers suverænitet og territoriale integritet og til i FN at hjælpe med at løse problemerne i Mellemøsten samt spredning af kernevåben i Iran og Nordkorea. Rusland spiller en central rolle på Vestbalkan, bl.a. i løsningen af Kosovo-problemet, og bør ikke frygte en udvidelse af NATO til at omfatte Ukraine og Georgien. og det kan endog bidrage til at forbedre det repressive politiske klima i nabolandet Belarus. Der er meget at tale om på topmødet i Khanty-Mansiisk. Forhåbentlig kommer den nye Putin-Medvedev dobbelte lov i en ægte forsoningsånd over for EU, og vi håber ikke, at nejet ved folkeafstemningen i Irland betyder, at det er slut med EU's fælles front for de 27 medlemsstater over for Rusland."@da2
". Herr Präsident! Die europäisch-russischen Beziehungen gehören zu den wichtigsten Aufgaben der EU. Innerhalb des Parlaments geht die Meinung darüber weit auseinander, ob es besser ist, im Umgang mit Russland unter seinem neuen Präsidenten Medwedew – dessen Name im Russischen recht passend „Bär“ bedeutet – die Peitsche zu schwingen und auf Konfrontation mit dem Bären zu gehen oder mit sanfter Stimme eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche zu verfolgen. Nichtsdestoweniger müssen wir, was seine hilfreichen Kommentare zur Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und zur Korruptionsbekämpfung angeht, im Zweifelsfall zu seinen Gunsten entscheiden – angesichts des stärkeren Engagements der EU in der strategischen Partnerschaft und des neuen Partnerschafts- und Kooperationsabkommens mit dem Land, das immer noch das weltweit größte ist und jetzt aufgrund seiner von fossilen Brennstoffen getragenen Billionen-Dollar-Wirtschaft ein neuerliches Selbstvertrauen ausstrahlt. Zu den Prioritäten des Gipfeltreffens muss das Thema Sicherheit im Energiebereich gehören – Russland muss ein verlässlicher Handelspartner für Erdöl und Erdgas sein. In Anbetracht des bevorstehenden Beitritts Russlands zur Welthandelsorganisation ist Rechtssicherheit für westliche Rohstoffunternehmen hinsichtlich ihrer ausländischen Direktinvestitionen in Russland ein weiterer wichtiger Punkt. Russland muss dahingehend unter Druck gesetzt werden, dass es die Souveränität und territoriale Integrität seiner unmittelbaren Nachbarn respektiert und dass es in der UNO zur Lösung von Problemen im Nahen Osten und in der Frage der Nuklearrüstung im Iran und in Nordkorea beiträgt. Russland spielt eine Schlüsselrolle in den westlichen Balkanstaaten, einschließlich bei der Lösung der Kosovo-Frage. Es sollte eine Erweiterung der NATO um die Ukraine und Georgien nicht fürchten und könnte sogar helfen, das repressive politische Klima im Nachbarstaat Belarus zu verbessern. Beim Gipfeltreffen in Khanty-Mansiysk gibt es viel zu besprechen. Es ist zu hoffen, dass das neue Doppelgespann Putin-Medwedew im Geiste echter Gesprächsbereitschaft mit der europäischen Union kommt und nicht in der Hoffnung, dass das „Nein“ der Iren das Ende der gemeinsamen Haltung der 27 Mitgliedstaaten gegenüber Russland bedeutet."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προκλήσεις για την ΕΕ και οι γνώμες διίστανται εντός του Κοινοβουλίου σχετικά με το εάν πρέπει να δείξουμε την πυγμή μας και να αντιμετωπίσουμε την αρκούδα ή να μιλήσουμε με ηρεμία με ένα μίγμα καρότου και μαστιγίου προς τη Ρωσία υπό τον νέο της Πρόεδρο Medvedev, που αρκετά ευφυώς σημαίνει «αρκούδα» στα ρωσικά. Παρ’ όλα αυτά, οφείλουμε να του δώσουμε το πλεονέκτημα της αμφιβολίας για τα χρήσιμα σχόλιά του για τη βελτίωση του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της διαφθοράς – με την ΕΕ να συμμετέχει περισσότερο στη στρατηγική εταιρική σχέση και τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με μια χώρα που παραμένει η μεγαλύτερη στον κόσμο, και που τώρα εμφανίζεται να έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη προς αυτήν λόγω της οικονομίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων της που βασίζεται στους ορυκτούς πόρους της. Στις προτεραιότητες για τη διάσκεψη κορυφής πρέπει να περιλαμβάνεται η ενεργειακή ασφάλεια ως αξιόπιστος εμπορικός εταίρος για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά και, με την επικείμενη ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, η νομική βεβαιότητα για δυτικές εταιρείες φυσικών πόρων όσον αφορά τις ξένες άμεσες επενδύσεις τους στη Ρωσία. Η Ρωσία πρέπει να μάθει να σέβεται την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κοντινών γειτόνων της και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων στη Μέση Ανατολή, καθώς και της διάδοσης των πυρηνικών όπλων στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Η Ρωσία διαδραματίζει καίριο ρόλο στα Δυτικά Βαλκάνια, περιλαμβανομένης της επίλυσης του ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου, και δεν πρέπει να φοβάται την επέκταση του ΝΑΤΟ με τη συμπερίληψη της Ουκρανίας και της Γεωργίας και θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμη και στη βελτίωση του αυταρχικού πολιτικού κλίματος στη γειτονική Λευκορωσία. Πολλά πρέπει να συζητήσουμε στη διάσκεψη κορυφής στο Khanty-Mansiysk. Ευελπιστούμε ότι η νέα διπλή δράση Putin-Medvedev θα διέπεται από γνήσιο πνεύμα συμφιλίωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα ελπίζει το αρνητικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Ιρλανδία να σημάνει το τέλος του κοινού μετώπου της ΕΕ των 27 κρατών μελών έναντι της Ρωσίας."@el10
"Señor Presidente, las relaciones UE-Rusia son uno de los mayores retos para la UE, y dentro de este Parlamento hay opiniones muy diversas —que oscilan entre enfrentarse al oso con un palo o hablar suavemente con una mezcla de zanahoria y palo— sobre el modo de tratar con Rusia bajo la nueva presidencia de Medvedjev, que muy apropiadamente significa «oso» en ruso. No obstante, debemos concederle el beneficio de la duda por sus positivas declaraciones sobre la mejora del estado de derecho, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, estando la UE más comprometida con la asociación estratégica y el nuevo ACC con el que sigue siendo el país más extenso del mundo, que ahora proyecta una confianza renovada gracias a su economía de billones de dólares basada en los recursos minerales. Las prioridades de la Cumbre deben incluir la seguridad energética con vistas a garantizar la fiabilidad de Rusia como socio comercial para el petróleo y el gas, pero también, dada la inminente adhesión de este país a la OMC, seguridad jurídica para las inversiones directas en Rusia realizadas por empresas occidentales de recursos naturales. Rusia debe apoyarse en el respeto de la soberanía y la integridad territorial de sus vecinos cercanos y contribuir, en el marco de las Naciones Unidas, a resolver los problemas de Oriente Próximo, así como la proliferación de armas nucleares en Irán y Corea del Norte. Rusia desempeña un papel clave en los Balcanes occidentales, también por lo que respecta a la resolución del problema de Kosovo, y no debe mostrarse remisa a que la OTAN se amplíe para incluir a Ucrania y Georgia; incluso podría ayudar a mejorar el clima político represivo en uno de sus países vecinos, Belarús. Hay mucho de que hablar en la Cumbre de Mansiysk-Khanty. Confiemos en que el nuevo acto doble de Putin-Medvedjev tendrá un verdadero espíritu de reconciliación con la Unión Europea y en que el «no» de Irlanda no acabe con el frente común de los veintisiete Estados miembros de la UE ante Rusia."@es21
"Hr juhataja, ELi-Venemaa suhted kujutavad endast ELi jaoks üht kõige suuremat väljakutset ning parlament ei suuda leppida kokku, kas astuda karule vastu suure piitsaga või kasutada hoopis piitsa ja prääniku meetodit suhtlemisel Venemaaga, kelle uue presidendi Medvedevi nimi tähendab tabavalt vene keeles „karu”. Sellest hoolimata peame me aktsepteerima tema abistavaid märkusi õigusriigi, inimõiguste ja korruptsioonivastase võitluse parandamise kohta seoses ELi osalusega strateegilises partnerluses ja uues partnerlus- ja koostöölepingus Venemaaga, kes on siiski suurim riik maailmas ja demonstreerib nüüd taastunud enesekindlust tänu oma kolme miljardi dollarisele, maavaradel põhineva majandusele. Tippkohtumise prioriteedid peavad sisaldama ka energiaturvalisust nafta ja gaasi usaldusväärse kaubanduspartnerina, kuid samuti, seoses Venemaa eelseisva liitumisega Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, õigusalast kindlust loodusressurssidega töötavate Lääne ettevõtete jaoks oma välisotseinvesteeringute tegemisel Venemaale. Venemaad peab veenma austama oma lähinaabrite suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning aitama lahendada ÜRO abil probleeme seoses Kesk-Ida kui ka tuumarelvade levikuga Iraanis ja Põhja-Koreas. Venemaa mängib olulist rolli Lääne-Balkanil, kaasa arvatud Kosovo küsimuse lahendamine, ning ta ei peaks kartma NATO laienemist Ukraina ning Gruusia liitumise näol ja võiks hoopis aidata parandada repressiivset poliitilist õhustikku naaberriigis Valgevenes. Hantõ-Mansiiski tippkohtumisel on palju rääkida. Loodame, et uus Putini ja Medvedevi paarisrakend töötab tõelises leppevaimus Euroopa Liiduga ning avaldame lootust, et negatiivne hääletamistulemus Iirimaal ei tähenda lõppu 27 ELi liikmesriigist koosnevale ühisrindele Venemaa vastu."@et5
"Mr President, EU-Russia relations rank as one of the top challenges for the EU and opinions vary widely within this Parliament whether to wield the big stick and confront the bear or speak softly with a mixture of carrot and stick in dealing with Russia under its new President Medvedev, which rather aptly means ‘bear’ in Russian. Nevertheless, we must give him the benefit of the doubt on his helpful comments about improving the rule of law, human rights and the fight against corruption – with the EU being more engaged in the strategic partnership and new PCA with what is still the largest country in the world, which now projects renewed confidence due to its mineral-resource-driven trillion-dollar economy. Priorities for the summit must include energy security as a reliable trading partner for oil and gas but also, with Russia’s imminent accession to the WTO, legal certainty for Western natural resource companies in their foreign direct investments in Russia. Russia must be leant on to respect the sovereignty and territorial integrity of its near neighbours and within the UN help resolve the problems in the Middle East as well as nuclear proliferation in Iran and North Korea. Russia plays a key role in the Western Balkans, including resolving the Kosovo question, and should not fear expansion of NATO to include Ukraine and Georgia and could even help improve the repressive political climate in neighbouring Belarus. There is much to talk about at the Khanty-Mansiysk summit. Let us hope that the new Putin-Medvedev double act will be coming in a genuine spirit of reconciliation with the European Union and not hoping that the ‘no’ vote in Ireland means an end to an EU common front for the 27 Member States vis-à-vis Russia."@fi7
"Monsieur le Président, les relations entre l’UE et la Russie se placent au rang des grandes priorités de l’UE et les points de vue varient grandement au sein de ce Parlement; c’est un choix entre brandir le gros bâton et affronter l’ours ou plutôt user de douceur en jouant de la carotte et du bâton dans la manière d’appréhender la Russie sous le nouveau président Medvedev, qui signifie, assez à-propos, «ours» en russe. Quoi qu’il en soit, nous devons lui donner le bénéfice du doute sur ses déclarations opportunes relatives à son intention d’améliorer l’État de droit, des droits de l’homme et de la lutte anticorruption – l’UE étant plus engagée dans le partenariat stratégique et dans le nouvel APC avec ce qui reste, somme toute, le plus grand pays au monde, qui projette désormais une confiance renouvelée grâce à son économie pesant un trillion de dollars et reposant sur ses ressources minérales. Les priorités pour le sommet doivent englober la sécurité énergétique en tant que partenaire fiable pour le pétrole et le gaz, mais aussi, en raison de l’adhésion imminente de la Russie à l’OMC, la sécurité juridique pour les entreprises occidentales exploitant des ressources naturelles dans leurs investissements directs étrangers en Russie. Il faut faire pression sur la Russie pour qu’elle respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale de ses voisins immédiats et, au sein de l’ONU, pour qu’elle s’implique dans la résolution des problèmes au Proche-Orient ainsi qu’en matière de prolifération nucléaire en Iran et en Corée du Nord. La Russie joue un rôle clé dans les Balkans occidentaux, notamment dans la résolution de la question du Kosovo, et ne devrait pas craindre l’expansion de l’OTAN avec l’intégration prévue de l’Ukraine et de la Géorgie, qui pourrait même contribuer à améliorer le climat politique répressif chez son voisin, le Belarus. Les thèmes à aborder au sommet de Khanty Mansiysk ne manqueront pas. Espérons que le nouveau tandem Poutine-Medvedev y viendra dans un esprit de réconciliation sincère avec l’Union européenne et sans espérer que le NON irlandais signifie la fin du front commun de l’UE pour les 27 États membres vis-à-vis de la Russie."@fr8
"Elnök úr, az EU-Oroszország kapcsolatok az EU egyik legfőbb kihívását jelentik, és e Parlamenten belül is nagyon eltérnek a vélemények a tekintetben, hogy fogjuk-e a nagy botot, és szálljunk szembe a medvével, vagy beszéljünk halkan, a cukor és korbács keverékével, amikor új elnöke, Medvegyev úr – a neve egyébként meglehetősen találóan oroszul medvét jelent – Oroszországával foglalkozunk. Mindenesetre a jobbik eshetőséget kell feltételeznünk a jogállamisággal, az emberi jogokkal és a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos hasznos megjegyzéseiről – miközben az EU-t jobban foglalkoztatja a világnak ezzel a mindmáig legnagyobb országával való stratégiai partnerség és az új megállapodás azzal az országgal, amely az ásványi erőforrásai által hajtott trilliódolláros gazdaságának köszönhetően megújult önbizalmat mutat. A csúcstalálkozó prioritásai közé kell tartoznia az energiabiztonság – mint a kőolaj- és földgázszállítás terén a megbízható kereskedelmi partneri viszony – kérdésének, de Oroszországnak a WTO-hoz történő közelgő csatlakozása kapcsán a természeti erőforrásokat kiaknázó nyugati társaságok Oroszországba történő külföldi közvetlen befektetéseit illető jogbiztonságnak is. Oroszországra támaszkodni kell közeli szomszédjai szuverenitása és területi integritása tiszteletben tartása terén, valamint hogy az ENSZ-ben segítsen megoldani a Közel-Kelet problémáit, továbbá az iráni és észak-koreai nukleáris leszerelés kérdését. Oroszország kulcsszerepet játszik a Nyugat-Balkánon, ideértve a koszovói kérdés megoldását is, és nem szabadna félnie a NATO terjeszkedésétől, Ukrajna és Grúzia felvételétől, sőt, segíthetne a szomszédos Fehéroroszországban kialakult elnyomó politikai légkör javításában is. Sok mindent kell megbeszélnünk a hanti-manszijszki csúcstalálkozóval kapcsolatban. Reménykedjünk, hogy az új Putyin-Medvegyev kettős az Európai Unióval való megbékélés őszinte szellemével érkezik majd, és nem azt reméli, hogy az írországi „nem” szavazat az EU 27 tagállamának Oroszországgal szemben képviselt közös kiállás végét jelenti."@hu11
". Signor Presidente, le relazioni UE-Russia si annoverano tra le sfide più impegnative dell’UE e in quest’Aula circolano opinioni molto diverse se brandire il grosso bastone e affrontare l’orso o parlare in modo pacato adottando un misto di carota e bastone nel trattato con la Russia sotto il suo nuovo Presidente Medvedev, che in russo significa piuttosto a proposito “orso”. Nondimeno, dobbiamo concedergli il beneficio del dubbio su quanto efficacemente affermato in merito al miglioramento dello Stato di diritto, i diritti umani e la lotta contro la corruzione – con un maggiore impegno dell’UE nell’ambito del partenariato strategico e del nuovo accordo di partenariato e cooperazione con quello che è tuttora il paese più grande al mondo, che ora fa scatena rinnovata fiducia grazie alla sua economia da trilioni di dollari trainata da minerali e risorse. Tra le priorità del vertice devono figurare la sicurezza energetica, in quanto commerciale affidabile per petrolio e gas, ma anche, considerata l’imminente adesione della Russia all’OMC, la certezza giuridica per le società occidentali attive nel settore delle risorse naturali riguardo ai loro investimenti diretti esteri in Russia. Si deve esercitare pressione sulla Russia affinché rispetti la sovranità e l’integrità territoriale dei suoi vicini e in seno all’ONU contribuisca a risolvere i problemi nel Medio Oriente e la questione della proliferazione nucleare in Iran e nella Corea del Nord. La Russia svolge un ruolo chiave nei Balcani occidentali, non ultimo per quanto attiene alla risoluzione della questione del Kosovo, non dovrebbe temere l’espansione della NATO intesa a includere Ucraina e Georgia e potrebbe persino rivelarsi preziosa per migliorare il clima politico repressivo nella vicina Bielorussia. Ci sono molti temi da affrontare al Vertice di Khanty-Mansiysk. Auguriamoci che il nuovo duo Putin-Medvedev si presenti mosso da autentico spirito di riconciliazione con l’Unione europea e non nella speranza che il “no” in Irlanda sia sinonimo di fine di un fronte comune dell’UE per i 27 Stati membri rispetto alla Russia."@it12
"Gerb. Pirmininke, ES ir Rusijos santykiai yra vienas iš didžiausių iššūkių ES. Nuomonės dėl jų labai skiriasi pačiame Parlamente. Ar reikia griebti didelę lazdą ir stoti su lokiu į akistatą, ar kalbėti švelniai, su pažadais ir rimbais, sprendžiant reikalus su Rusija, kuriai vadovauja naujas prezidentas D. Medvedevas, o jo pavardė rusų kalboje reiškia „lokys“. Tačiau privalome juo patikėti, jo komentarais dėl teisinės valstybės gerinimo, žmogaus teisių ir kovos su korupcija, ES vis daugiau įsitraukiant į strateginę partneryste ir naująja PBA, kuri vis dar yra didžiausia šalis pasaulyje. Ji dabar vėl atgavo pasitikėjimą dėl savo naudingomis iškasenomis, vertomis milijonus dolerių, paremtos ekonomikos. Šiame aukščiausio lygio susitikime vienas iš prioritetų privalo būtų energetikos saugumas, kaip patikimo prekybos nafta ir dujomis partnerio, bet taip pat artėjant Rusijos stojimui į PPO, teisinis aiškumas Vakarų natūralių išteklių bendrovėms dėl jų tiesioginių užsienio investicijų Rusijoje. Rusija privalo išmokti gerbti savo artimiausių kaimynų suverenumą ir teritorinį vientisumą ir JT padėti išspręsti problemas Artimuosiuose Rytuose ir atominių ginklų gamybą Irane ir Šiaurės Korėjoje. Rusija vaidina pagrindinį vaidmenį Vakarų Balkanų regione, įskaitant Kosovo klausimo išsprendimą, ir neturi bijoti dėl NATO plėtros siekiant priimti Ukrainą ir Gruziją. Ji net galėtų padėti gerinti represinį politinį klimatą kaimyninėje Baltarusijoje. Apie aukščiausio lygio susitikimą ChantyMansijskee galima papasakoti tiek daug. Tikėkimės, kad naujasis V. Putino ir D. Medvedevo tandemas atvyks nuoširdžiai nusiteikęs taikytis su Europos Sąjunga, o ne tikėdamasis, kad neigiami balsavimo rezultatai Arijoje reiškia pabaigą visų 27 valstybių narių vardu veikiančios ES prieš Rusiją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ES-Krievijas attiecības ir viena no galvenajām ES problēmām, un uzskati šajā Parlamenta stipri atšķiras: ņemt rokā lielo rungu un stāties pretī lācim vai arī izmantot draudus un pielabināšanos, runājot ar Krieviju un tās jauno prezidentu kura uzvārds diezgan atbilstoši krievu valodā nozīmē ,,lācis”. Tomēr pierādījumu trūkuma dēļ neapsūdzēsim viņu par viņa daudzsološajām piezīmēm par tiesiskuma un cilvēktiesību uzlabošanu un cīņu pret korupciju. ES ir iesaistījusies stratēģiskajā partnerībā un partnerības un sadarbības nolīgumā ar valsti, kas joprojām ir lielākā pasaulē un kuras pašapziņu atjaunojusi uz derīgajiem izrakteņiem balstītā, triljons dolāru vērtā ekonomika. Augstākā līmeņa sanāksmes prioritātēs jāiekļauj Krievijas kā uzticamas naftas un gāzes tirdzniecības partneres enerģētikas drošība, kā arī, ņemot vērā Krievijas nenovēršamo iestāšanos PTO, tiesiskā noteiktība rietumu dabas resursu kompānijām attiecībā uz to tiešajām ārvalstu investīcijām Krievijā. Krievijai jāciena tās tuvāko kaimiņu suverenitāte un teritoriāla neaizskaramība un ANO sastāvā jāpalīdz risināt problēmas Tuvajos Austrumos, ka arī jānovērš kodolizplatība Irānā un Ziemeļkorejā. Krievijai ir nozīmīga loma Rietumbalkānu valstīs, arī Kosovas jautājuma risināšanā un tai nav jābaidās no NATO paplašināšanās, uzņemot savās rindās Ukrainu un Gruziju. Krievija pat varētu palīdzēt uzlabot represīvo politisko stāvokli kaimiņos esošajā Baltkrievijā. sanāksmei ir daudz sarunu tēmu. Cerēsim, ka V. Putina un D. Medvedeva klātbūtne liecinās par patiesu vēlmi panākt samierinājumu ar Eiropas Savienību, nevis par cerību, ka Īrijas „nē” Lisabonas līgumam nozīmē galu ES kopējai frontei — 27 dalībvalstis pret Krieviju."@lv13
"Mr President, EU-Russia relations rank as one of the top challenges for the EU and opinions vary widely within this Parliament whether to wield the big stick and confront the bear or speak softly with a mixture of carrot and stick in dealing with Russia under its new President Medvedev, which rather aptly means ‘bear’ in Russian. Nevertheless, we must give him the benefit of the doubt on his helpful comments about improving the rule of law, human rights and the fight against corruption – with the EU being more engaged in the strategic partnership and new PCA with what is still the largest country in the world, which now projects renewed confidence due to its mineral-resource-driven trillion-dollar economy. Priorities for the summit must include energy security as a reliable trading partner for oil and gas but also, with Russia’s imminent accession to the WTO, legal certainty for Western natural resource companies in their foreign direct investments in Russia. Russia must be leant on to respect the sovereignty and territorial integrity of its near neighbours and within the UN help resolve the problems in the Middle East as well as nuclear proliferation in Iran and North Korea. Russia plays a key role in the Western Balkans, including resolving the Kosovo question, and should not fear expansion of NATO to include Ukraine and Georgia and could even help improve the repressive political climate in neighbouring Belarus. There is much to talk about at the Khanty-Mansiysk summit. Let us hope that the new Putin-Medvedev double act will be coming in a genuine spirit of reconciliation with the European Union and not hoping that the ‘no’ vote in Ireland means an end to an EU common front for the 27 Member States vis-à-vis Russia."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de relaties tussen de EU en Rusland worden gezien als behorend tot de grootste uitdagingen voor de EU en de meningen in dit Parlement lopen zeer uiteen over de vraag of we Rusland onder zijn nieuwe president Medvedev, wat in het Russisch “beer” betekent, hard tegemoet moeten treden en recht in de ogen zien of dat we het afwisselend stroop om de mond moeten smeren of z’n vet geven. Toch moeten we hem het voordeel van de twijfel gunnen voor zijn nuttige opmerkingen over verbetering van de rechtsstaat, mensenrechten en corruptiebestrijding – nu de EU meer betrokken is bij het strategische partnerschap en de nieuwe PSO met wat nog steeds het grootste land in de wereld is, een land met een vernieuwd zelfvertrouwen dankzij zijn door de minerale hulpbronnen veroorzaakte triljoendollareconomie. Prioriteiten voor de top moeten onder andere zijn energiezekerheid, omdat we een betrouwbare handelspartner zijn voor olie en gas, maar ook, nu Rusland binnenkort tot de WTO toetreedt, rechtszekerheid met betrekking tot buitenlandse investeringen in Rusland voor westerse ondernemingen in natuurlijke hulpbronnen. We moeten erop vertrouwen dat Rusland de soevereiniteit en territoriale integriteit van zijn naaste buren eerbiedigt en binnen de VN meehelpt de problemen in het Midden-Oosten en de verspreiding van kernenergie in Iran en Noord-Korea op te lossen. Rusland speelt een sleutelrol in de westelijke Balkan, ook bij het oplossen van de kwestie Kosovo, en moet niet bang hoeven te zijn dat de NAVO Oekraïne en Georgië inlijft; Rusland zou zelfs kunnen bijdragen aan de verbetering van het onderdrukkende politieke klimaat in zijn buurland Wit-Rusland. Er is op de top in Khanty-Mansiysk heel wat te bespreken. Laten we hopen dat het nieuwe duo Poetin-Medvedev in een geest van verzoening aan de onderhandelingen begint en dat de nee-stem van de Ieren niet het eind betekent van de gezamenlijke EU-inspanningen van de 27 lidstaten tegenover Rusland."@nl3
"Panie przewodniczący! Stosunki na linii UE-Rosja są jednym z największych wyzwań dla UE i przedmiotem różnych opinii wśród posłów: chwycić kij i stawić czoła niedźwiedziowi czy też może łagodnie przemawiać, stosując metodę kija i marchewki, rozmawiając z Rosją pod przywództwem jej nowego prezydenta Miedwiediewa, którego nazwisko w języku rosyjskim trafnie oznacza „niedźwiedzia”. Tym niemniej musimy podzielić się z nim wątpliwościami dotyczącymi jego przydatnych komentarzy na temat wzmocnienia rządów prawa, przestrzegania praw człowieka i walki z korupcją – jako UE bardziej zaangażowana w strategiczne partnerstwo oraz Umowę o współpracy i partnerstwie (PCA) z państwem, które nadal pozostaje największym na świecie, które obecnie prezentuje nową pewność siebie, czerpaną ze swojej gospodarki wartej tryliony dolarów ze względu na zasoby mineralne. Wśród priorytetów szczytu musi znaleźć się bezpieczeństwo energetyczne ze strony Rosji jako solidnego partnera handlowego dostarczającego ropę i gaz, a także, wobec zbliżającego się przystąpienia Rosji do WTO, pewność prawna zachodnich spółek, których przedmiotem działalności są surowce naturalne odnośnie do bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Rosji. Należy naciskać na Rosję, aby respektowała suwerenność i integralność terytorialną swoich sąsiadów i w ramach ONZ wspierała rozwiązywanie konfliktów na Środkowym Wschodzie oraz problemu rozprzestrzenienia broni jądrowej w Iranie i Korei Północnej. Rosja odgrywa kluczową rolę na Zachodnich Bałkanach, włącznie ze sprawą Kosowa, i nie powinna obawiać się rozszerzenia NATO o Ukrainę i Gruzję; mogłaby nawet wesprzeć oczyszczanie atmosfery represji na sąsiadującej z nią Białorusi. Jest wiele spraw do omówienia na szczycie w Chanty-Mansyjsku. Miejmy nadzieję, że nowy duet Putin-Miedwiediew nadchodzi z prawdziwym duchem pojednania z Unią Europejską, a nie z nadzieją, iż irlandzkie „nie” oznacza koniec wspólnego frontu 27 państw członkowskich względem Rosji."@pl16
". Senhor Presidente, as relações UE-Rússia estão classificadas como um dos maiores desafios para a UE, e as opiniões variam largamente dentro do Parlamento entre brandir um enorme pau e enfrentar o urso ou falar baixinho, mostrando a cenoura numa mão e um pau na outra, na negociação com a Rússia com o seu novo Presidente Medvedev, palavra que significa, muito a propósito, "urso" em russo. De qualquer modo, devemos dar-lhe o benefício da dúvida no que respeita aos seus comentários oportunos relativos à sua intenção de melhorar o Estado de direito, os direitos humanos e a luta contra a corrupção – estando a UE mais empenhada na parceria estratégica e o novo APC com aquele que continua a ser, contas feitas, o maior país no mundo, que mostra uma confiança renovada graças à sua economia de um bilião de dólares baseada nos recursos minerais. As prioridades para a cimeira devem incluir a segurança energética enquanto parceiro de negócios fiável no que respeita ao petróleo e ao gás, mas também, dada a iminente adesão da Rússia à OMC, a segurança jurídica para as empresas ocidentais que exploram recursos naturais com os seus investimentos estrangeiros directos na Rússia. Há que fazer pressão sobre a Rússia no sentido de esta respeitar a soberania e a integridade territorial dos seus vizinhos imediatos e, no quadro da ONU, ajudar a resolver os problemas no Próximo Oriente assim como, em matéria de proliferação nuclear, no Irão e na Coreia do Norte. A Rússia desempenha um papel chave nos Balcãs Ocidentais, nomeadamente para a resolução da questão do Kosovo, e não deve temer a expansão da NATO com a integração prevista da Ucrânia e da Geórgia, e podia ainda ajudar a melhorar o clima político repressivo na vizinha Bielorrússia. Há muito para falar na cimeira de Khanty-Mansiysk. Tenhamos esperança que a nova dupla Putin-Medevdev demonstre um genuíno espírito de reconciliação com a União Europeia, esperando que o voto "não" na Irlanda não signifique, para os 27 Estados-Membros, o fim de uma frente comum da UE em relação à Rússia."@pt17
"Mr President, EU-Russia relations rank as one of the top challenges for the EU and opinions vary widely within this Parliament whether to wield the big stick and confront the bear or speak softly with a mixture of carrot and stick in dealing with Russia under its new President Medvedev, which rather aptly means ‘bear’ in Russian. Nevertheless, we must give him the benefit of the doubt on his helpful comments about improving the rule of law, human rights and the fight against corruption – with the EU being more engaged in the strategic partnership and new PCA with what is still the largest country in the world, which now projects renewed confidence due to its mineral-resource-driven trillion-dollar economy. Priorities for the summit must include energy security as a reliable trading partner for oil and gas but also, with Russia’s imminent accession to the WTO, legal certainty for Western natural resource companies in their foreign direct investments in Russia. Russia must be leant on to respect the sovereignty and territorial integrity of its near neighbours and within the UN help resolve the problems in the Middle East as well as nuclear proliferation in Iran and North Korea. Russia plays a key role in the Western Balkans, including resolving the Kosovo question, and should not fear expansion of NATO to include Ukraine and Georgia and could even help improve the repressive political climate in neighbouring Belarus. There is much to talk about at the Khanty-Mansiysk summit. Let us hope that the new Putin-Medvedev double act will be coming in a genuine spirit of reconciliation with the European Union and not hoping that the ‘no’ vote in Ireland means an end to an EU common front for the 27 Member States vis-à-vis Russia."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vzťahy medzi EÚ a Ruskom sú jednou z najdôležitejších výziev EÚ a v Parlamente sa veľmi rôznia názory, či máme na medveďa použiť palicu, alebo byť pri rokovaní s Ruskom pod vedením nového prezidenta Medvedeva, ktorého meno v ruštine výstižne znamená „medveď“, diplomatickí a použiť politiku cukru a biča. Napriek tomu sa prikláňame k jeho vyhláseniam o zlepšení právneho poriadku, zachovávaní ľudských práv a boji proti korupcii – a EÚ sa viac podieľa na strategickom partnerstve a novej dohode o partnerstve a spolupráci s krajinou, ktorá je v súčasnosti najväčšia na svete, a ktorá ukazuje obnovené sebavedomie vďaka svojmu biliónovému hospodárstvu na základe nerastných zdrojov. Priority samitu musia zahŕňať energetickú bezpečnosť obchodného partnera pre obchod s ropou a plynom a tiež blízke pristúpenie Ruska do WTO, právnu istotu pre západné spoločnosti s prírodnými zdrojmi pri zahraničnom priamom investovaní do Ruska. Rusko musí rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť svojich najbližších susedov a v rámci Organizácie Spojených národov sa snažiť vyriešiť problémy na Blízkom východe a tiež problémy s šírením jadrových zbraní v Iráne a Severnej Kórei. Rusko hrá na západnom Balkáne kľúčovú úlohu aj pri riešení kosovskej otázky a nemalo by sa báť rozšírenia NATO o Ukrajinu a Gruzínsko, a dokonca by sa malo snažiť zlepšiť represívnu politickú klímu v susednom Bielorusku. Na samite v Hanty-Mansijsk sa bude veľa diskutovať. Dúfajme, že nové duo Putin – Medvedev bude mať skutočný úmysel zmieriť sa s Európskou úniou a že „nehlasovanie“ v Írsku neznamená koniec spoločného frontu EÚ pre 27 členských štátov voči Rusku."@sk19
"Gospod predsednik, odnos EU/Rusija predstavlja za EU enega od največjih izzivov, pri čemer se mnenja v tem parlamentu glede načina obravnavanja Rusije z novim predsednikom Medvedevom znatno razlikujejo. Vendar moramo kljub svojim dvomom verjeti besedam gospoda Medvedeva glede izboljšanja pravne države, človekovih pravic in boja proti korupciji, pri čemer je EU bolj vključena v strateško partnerstvo ter novi sporazum o partnerstvu s še vedno največjo državo na svetu, ki zdaj kaže obnovljeno samozavest zaradi njenega trilijonskega gospodarstva, ki ga podpirajo mineralni viri. Prednostne naloge vrha morajo vključevati varnost oskrbe z energijo kot zanesljive partnerice pri trgovanju z nafto in plinom ter ob upoštevanju bližnjega pristopa Rusije k STO tudi pravno gotovost za podjetja z naravnimi viri na Zahodu, ki neposredno vlagajo v Rusijo. Rusija se mora opreti na spoštovanje suverenosti in ozemeljske celovitosti svojih bližnjih sosed ter v okviru ZN pomagati rešiti vprašanja na Srednjem Vzhodu in tudi širjenje jedrskega orožja v Iranu ter Severni Koreji. Rusija ima ključno vlogo na zahodnem Balkanu, vključno pri reševanju vprašanja Kosova, pri čemer se ne sme bati širjenja Nata ter njegove vključitve Ukrajine in Gruzije, pomaga lahko izboljšati celo represivno politično ozračje v sosednji Belorusiji. Na vrhu v Hanti-Mansisku bomo razpravljali o številnih temah. Upajmo, da bo nov tandem Putin–Medvedev na vrh prišel z iskreno željo po spravi z Evropsko unijo in ne v upanju, da negativen rezultat glasovanja na Irskem pomeni razpad skupnega stališča EU ter njenih 27 držav članic glede Rusije."@sl20
"Herr talman! Förbindelserna mellan EU och Ryssland är en av EU:s största utmaningar och det råder delade meningar inom Europaparlamentet om huruvida man ska svinga den stora käppen och konfrontera björnen eller tala mjukt med en blandning av morot och piska i kontakterna med Ryssland med den nye presidenten Medvedev vid makten. Namnet betyder ganska passande ”björn” på ryska. Vi måste ändå säga att han har övervunnit vårt tvivel genom sina hjälpsamma kommentarer om att förbättra rättssäkerheten, de mänskliga rättigheterna och bekämpa korruptionen – och att EU har blivit mer engagerat i det strategiska partnerskapet och det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet med det största landet i världen, där man nu planerar för förnyat förtroende mot bakgrund av en biljonomfattande ekonomi som bygger på stora mineralresurser. Prioriteringarna vid toppmötet måste vara energisäkerhet och att Ryssland ska vara en pålitlig partner när det gäller olja och gas, men också Rysslands nära förestående anslutning till WTO och rättssäkerhet för naturresursföretag från väst när de gör direktinvesteringar i Ryssland. Ryssland måste bli benäget att respektera sina grannländers suveränitet och territoriella integritet och att inom FN lösa problemen i Mellanöstern liksom spridningen av kärnmaterial i Iran och Nordkorea. Ryssland spelar en nyckelroll på västra Balkan när det gäller lösningen av Kosovofrågan och bör inte skrämmas av att NATO utvidgas till att omfatta Ukraina och Georgien. Ryssland skulle också kunna bidra till att förbättra det repressiva politiska klimatet i grannlandet Vitryssland. Det finns mycket att diskutera vid toppmötet i Khanty-Mansiysk. Låt oss hoppas att den nya dubbla konstellationen Putin-Medvedev kommer att uppvisa en anda av försoning med Europeiska unionen och att nejet i Irland inte kommer att innebära slutet för EU:s gemensamma front med 27 medlemsstater mot Ryssland."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21,8
"Medvedevu"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph