Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-278"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.24.3-278"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we need to stress the fact that a very high proportion of our fishermen are engaged in running small businesses. They have a limited right to fish. To exercise this right, they have to invest in boats, fishing gear and safety equipment. This can involve the repayment of substantial loans. They also need to pay for licences and, in certain cases, may do so for quota too. They then incur considerable running costs, such as for labour, repairs and, of course, fuel. The rules on quota and days at sea may require them to travel long distances to acquire a saleable catch. Particularly in the case of bad weather, they may fail to do so. When they are successful, they still do not have control over the price of fish caught. In most cases they are dependent on what can be raised at auction. So they simply do not have the means of compensating for rising costs. The resolution sets out various practical means of assistance. That can be through the rule and its upward revision. I would urge all Member States to make use of the opportunities to which the rule gives rise, so as to maintain a level playing field. Urgent, too, are steps to curb IUU fishing, not just to help maintain the price of legally caught fish, but for stock conservation. This is true, too, of improving labelling requirements. Other measures suggested, including restructuring but going beyond that to energy efficiency and alternative energy sources, also serve environmental purposes. In adopting them, we can bring benefits for our beleaguered fishermen and our endangered planet alike."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, musíme zdůraznit skutečnost, že velká část rybářů provozuje malé podniky. Mají omezené právo rybolovu. Aby toto právo využili, musí investovat do lodí, rybářského náčiní a bezpečnostních zařízení. To může znamenat splácení velkých půjček. Musí také platit za oprávnění a v některých případech také za kvóty. Vynakládají dále značné provozní náklady, například za pracovní sílu, opravy a samozřejmě za palivo. Vzhledem k pravidlům pro kvóty a počet dnů na moři je možné, že musí urazit dlouhé vzdálenosti, aby chytili prodejný úlovek, což se jim nemusí vždy podařit, zvláště je-li špatné počasí. Jsou-li úspěšní, nemají kontrolu nad cenou ulovených ryb. V mnoha případech jsou závislí na cenách, kterých lze dosáhnout v dražbě. Nemají prostě prostředky pro kompenzaci rostoucích nákladů. Usnesení obsahuje různé praktické způsoby pomoci, a to prostřednictvím pravidla a jeho přehodnocení směrem nahoru. Naléhavě žádám všechny členské státy, aby využily příležitostí, které se díky tomuto pravidlu naskytly, aby byly zachovány vyrovnané šance. Naléhavé jsou také kroky zaměřené na potlačení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a umožňující nejen udržet cenu zákonně ulovených ryb, ale i zachování rybích populací. Týká se to také zlepšení požadavků na označování. Ostatní navrhovaná opatření, zahrnující restrukturalizaci a přesahující až k energetické účinnosti a alternativním zdrojům energie, plní také ekologické účely. Jejich přijetím můžeme poskytnout výhody jak našim ztrápeným rybářům, tak i naší ohrožené planetě."@cs1
"Hr. formand! Vi er nødt til at fremhæve, at en meget stor del af vores fiskere driver små virksomheder. De har en begrænset ret til at fiske. For at udøve denne ret skal de investere i fartøjer, fiskeudstyr og sikkerhedsudstyr. Dette kan indebære tilbagebetaling af ganske betydelige lån. De skal ligeledes betale for licenser og i visse tilfælde også for kvoter. Derpå pådrager de sig væsentlige driftsomkostninger, som f.eks. til arbejdskraft, reparationer og naturligvis brændstof. Reglerne om kvoter og havdage kan gøre det nødvendigt for dem at tilbagelægge store afstande for at opnå en afsættelig fangst. Navnlig når vejret er dårligt, kan dette mislykkes for dem. Når det lykkes, har de stadig ingen indflydelse på prisen på de fangede fisk. De er i de fleste tilfælde afhængige af, hvad fangsten kan indbringe på auktion. Så de har simpelthen ikke mulighed for at kompensere for stigende omkostninger. Beslutningen angiver diverse praktiske hjælpemuligheder. Det kan være gennem de minimis-reglen og en opjustering heraf. Jeg vil opfordre alle medlemsstater til at benytte sig af de muligheder, som denne regel medfører, så der opretholdes lige konkurrencevilkår. Det er ligeledes bydende nødvendigt med tiltag til begrænsning af IUU-fiskeriet, ikke blot for at hjælpe med at opretholde prisen på lovligt fangede fisk, men for at bevare bestanden. Det samme gælder forbedring af mærkningskravene. Andre foreslåede foranstaltninger, herunder omstrukturering - og mere til - til energieffektivitet og alternative energikilder, er ligeledes til for miljøets skyld. Ved at vedtage dem kan vi gavne vores hårdt trængte fiskere og vores truede jord på samme tid."@da2
". Herr Präsident! Wir müssen die Tatsache hervorheben, dass ein sehr hoher Prozentsatz unserer Fischer Kleinbetriebe leitet. Sie haben ein eingeschränktes Recht zum Fischen. Um dieses Recht in Anspruch nehmen zu können, müssen sie in Boote, Fischfanggerät und Sicherheitsausrüstung investieren. Das kann bedeuten, dass sie erhebliche Darlehenssummen zurückzahlen müssen. Auch müssen sie für Lizenzen bezahlen und in bestimmten Fällen vielleicht auch für Quoten. Sodann kommen beträchtliche Betriebskosten auf sie zu, beispielsweise für Arbeitskräfte, Reparaturen und natürlich für Kraftstoff. Die Quotenregelung und die Regelung zu den Tagen auf See verlangen von ihnen vielleicht, dass sie weite Entfernungen bis zu verkaufsfähigen Fängen zurücklegen. Vor allem bei schlechtem Wetter können sie das möglicherweise nicht tun. Wenn sie erfolgreich sind, haben sie aber immer noch nicht die Kontrolle über den Preis für den gefangenen Fisch. In den meisten Fällen sind sie davon abhängig, was die Auktion erbringt. Sie haben also einfach nicht die Möglichkeiten, steigende Kosten auszugleichen. In der Entschließung werden verschiedene praktische Mittel zur Unterstützung gefordert. Diese können über die Regel und ihre Aufwärtsrevision zur Anwendung gelangen. Ich möchte alle Mitgliedstaaten auffordern, von diesen Möglichkeiten, die uns die Regel bietet, Gebrauch zu machen, sodass wir gleiche Ausgangsbedingungen haben. Dringlich sind auch Schritte zur Einschränkung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU), nicht nur um dazu beizutragen, den Preis für legal gefangenen Fisch beizubehalten, sondern auch zur Erhaltung der Fischbestände. Das trifft ebenfalls für die Verbesserung der Kennzeichnungsanforderungen zu. Andere vorgeschlagene Maßnahmen, darunter die Umstrukturierung, aber auch darüber hinaus die Energieeffizienz und alternative Energieträger, dienen auch Umweltzwecken. Indem wir sie annehmen, können wir unseren bedrängten Fischern und auch unserem gefährdeten Planeten von Nutzen sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι πολύ υψηλό ποσοστό αλιέων μας έχουν μικρές επιχειρήσεις. Έχουν περιορισμένο δικαίωμα αλίευσης. Για να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, πρέπει να επενδύσουν σε σκάφη, αλιευτικά εργαλεία και εξοπλισμό ασφάλειας. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την αποπληρωμή μεγάλων δανείων. Πρέπει επίσης να πληρώσουν για άδειες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειάζεται να πληρώσουν και για ποσοστώσεις. Ακόμη, μπορεί να επιβαρύνονται με σημαντικό λειτουργικό κόστος, όπως εργατικά, επισκευές και, φυσικά, καύσιμα. Οι κανόνες σχετικά με τις ποσοστώσεις και τις ημέρες στη θάλασσα μπορεί να τους αναγκάζουν να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να αποκτήσουν εμπορεύσιμα αλιεύματα. Ιδίως σε περίπτωση κακοκαιρίας, μπορεί να μην το καταφέρουν αυτό. Όταν το επιτυγχάνουν, και πάλι δεν έχουν έλεγχο επί των τιμών των αλιευμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εξαρτώνται από το πόσο μπορούν να αυξηθούν οι τιμές στη δημοπρασία. Επομένως, απλώς δεν έχουν μέτρα αντιστάθμισης έναντι του αυξανόμενου κόστους. Το ψήφισμα ορίζει διάφορα πρακτικά μέσα βοήθειας. Βοήθεια μπορεί να δοθεί μέσω του κανόνα και της προς τα άνω αναθεώρησής του. Θα προέτρεπα όλα τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται από τον κανόνα, προκειμένου να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Επείγουσα είναι επίσης η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη (ΠΑΑ) αλιεία, όχι μόνο για να διατηρηθεί η τιμή των νόμιμα αλιευμένων ιχθύων, αλλά και για να διατηρηθούν τα αποθέματα. Αυτό ισχύει, επίσης, και για τη βελτίωση των απαιτήσεων επισήμανσης. Άλλα μέτρα που προτείνονται, περιλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης, τα οποία όμως προχωρούν παραπέρα, προς την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, εξυπηρετούν επίσης περιβαλλοντικούς σκοπούς. Εγκρίνοντάς τα, μπορούμε να ωφελήσουμε εξίσου και τους πολιορκούμενους αλιείς μας και τον απειλούμενο πλανήτη μας."@el10
"Señor Presidente, es necesario recalcar que una proporción muy elevada de nuestros pescadores gestionan empresas pequeñas. Tienen derechos de pesca limitados. Para ejercer estos derechos, tienen que invertir en barcos, en artes de pesca y en equipo de seguridad. Esto puede incluir la devolución de préstamos considerables. También tienen que pagar las licencias y, en ciertos casos, la cuota. Luego deben hacer frente a considerables gastos de explotación, como mano de obra, reparaciones y, naturalmente, combustible. Las reglas sobre cuotas y la varibilidad del mar pueden obligar a viajar a grandes distancias para conseguir una captura comercializable. Además, sobre todo cuando hace mal tiempo, pueden volver sin nada. Incluso cuando les va bien, no controlan el precio de la captura. En la mayoría de los casos depende de lo que suceda en la subasta. Sencillamente, carecen de medios para compensar el aumento de los costes. La resolución plantea varios medios prácticos de ayuda. Se puede aplicar la regla y su política de revisión al alza. Insto a todos los Estados miembros a que utilicen las oportunidades que ofrece esta regla para mantener un terreno de juego equitativo. También son urgentes las medidas destinadas a regular la pesca INDNR, no sólo para ayudar a mantener el precio de las capturas legales, sino también para conservar las poblaciones. Lo mismo se aplica a la mejora de los requisitos de etiquetado. Otras medidas sugeridas, como la reestructuración, van más allá e incluyen aspectos medioambientales, como la eficiencia en el uso de los recursos energéticos y las fuentes de energía alternativa. Al adoptarlas, podemos beneficiar por igual tanto a nuestros pescadores como a nuestro planeta."@es21
"Härra juhataja, me peame rõhutama asjaolu, et väga suur osa meie kaluritest tegeleb väikeettevõtete juhtimisega. Neil on piiratud kalapüügiõigus. Selle õiguse kasutamiseks peavad nad investeerima paatidesse, kalapüügivarustusse ja ohutusseadmetesse. See võib tähendada suurte laenude tagasimaksmist. Samuti peavad nad maksma litsentside ning mõningal juhul ka kvoodi eest. Siis kannavad nad märkimisväärseid halduskulusid, näiteks tööjõu, remondi ja loomulikult kütuse eest. Kvoodi- ja püügipäevaeeskirjad nõuavad neilt pikkade vahemaade läbimist, et saada turustatavat saaki. Halva ilma korral ei pruugi neil see õnnestuda. Kui nad ongi edukad, siis puudub neil siiski kontroll püütud kala hinna üle. Enamikul juhtudel sõltuvad nad oksjonitulemustest. Neil pole lihtsalt vahendeid, et kompenseerida suurenevaid kulusid. Resolutsioonis nähakse ette mitmeid praktilisi abivahendeid. Seda saab teostada vähese tähtsuse reegli ning selle edasise läbivaatamise kaudu. Soovitaksin tungivalt liikmesriikidel kasutada võimalusi, mida see reegel pakub, et säilitada võrdsed võimalused. Samuti on hädavajalik samm vähendada ebaseaduslikku, reguleerimata ja teatamata jäetud kalapüüki, mitte ainult selleks, et säilitada seaduslikult püütud kala hind, vaid ka kalavarude kaitse. See kehtib ka märgistamisnõuete täiustamise kohta. Teistel väljapakutud meetmetel, kaasa arvatud ümberstruktureerimisel ning sealt edasi minnes energiatõhususel ja alternatiivsetel energiaallikatel, on samuti keskkonnaga seotud eesmärgid. Kui me võtame need vastu, siis toome kasu ahistatud kaluritele ning samuti väljasuremisohus planeedile."@et5
"Mr President, we need to stress the fact that a very high proportion of our fishermen are engaged in running small businesses. They have a limited right to fish. To exercise this right, they have to invest in boats, fishing gear and safety equipment. This can involve the repayment of substantial loans. They also need to pay for licences and, in certain cases, may do so for quota too. They then incur considerable running costs, such as for labour, repairs and, of course, fuel. The rules on quota and days at sea may require them to travel long distances to acquire a saleable catch. Particularly in the case of bad weather, they may fail to do so. When they are successful, they still do not have control over the price of fish caught. In most cases they are dependent on what can be raised at auction. So they simply do not have the means of compensating for rising costs. The resolution sets out various practical means of assistance. That can be through the rule and its upward revision. I would urge all Member States to make use of the opportunities to which the rule gives rise, so as to maintain a level playing field. Urgent, too, are steps to curb IUU fishing, not just to help maintain the price of legally caught fish, but for stock conservation. This is true, too, of improving labelling requirements. Other measures suggested, including restructuring but going beyond that to energy efficiency and alternative energy sources, also serve environmental purposes. In adopting them, we can bring benefits for our beleaguered fishermen and our endangered planet alike."@fi7
"Monsieur le Président, nous devons souligner le fait que, pour une très grande part, nos pêcheurs gèrent de petites entreprises. Ils n’ont qu’un droit de pêche. Pour exercer ce droit, ils doivent investir dans des navires, des engins de pêche et des équipements de sauvetage. Cela implique parfois le remboursement d’emprunts substantiels. Ils doivent également payer des licences et, dans certains cas, il en va de même pour les quotas. Ils doivent ensuite supporter des frais de fonctionnement considérables comme pour le personnel, les réparations et, bien entendu, le gazole. Les règles régissant les quotas et les jours de sortie en mer peuvent être synonymes de distances importantes parcourues pour obtenir des captures vendables. Il arrive notamment qu’en cas d’intempéries, ils ne pêchent rien. Même lorsqu’ils sont plus chanceux, ils n’ont pas de contrôle sur le prix du poisson pêché. Dans la plupart des cas, ils sont tributaires des enchères. Ainsi, ils n’ont tout simplement pas les moyens de compenser l’augmentation des coûts. La résolution présente diverses possibilités d’aide concrète. Il peut s’agir d’une aide par le biais du régime de minimis et de sa révision à la hausse. Je ne saurais que trop recommander à tous les États membre de tirer parti des possibilités offertes par ce régime, de manière à maintenir des conditions d’égalité. Tout aussi urgentes seraient des mesures pour restreindre la pêche INN, pas seulement pour contribuer à maintenir le prix du poisson pêché légalement, mais aussi pour la conservation de stocks. Il en va de même de l’amélioration des exigences en matière d’étiquetage. D’autres mesures proposées, notamment la restructuration, mais allant au-delà de cela, comme l’efficacité énergétique et les sources d’énergie de substitution, servent aussi des objectifs environnementaux. Si nous les adoptons, notre action aura des répercussions positives autant pour nos pêcheurs aux abois que pour notre planète en danger."@fr8
"Elnök úr, hangsúlyoznunk kell azt a tényt, hogy halászaink igen nagy arányban kisvállalkozásokat működtetnek. A halászati joguk korlátozott. E jog gyakorlásához beruházniuk kell hajókba, halászati felszerelésbe és biztonsági berendezésekbe. Ez jelentős kölcsöntörlesztési kötelezettségekkel járhat. Ugyancsak fizetniük kell az engedélyekért, és bizonyos esetekben még a kvótáért is. Ezen kívül tetemes működési költségeik jelentkeznek, például a munkaerő-, a javítási és természetesen az üzemanyagköltségek. A kvótákra és a tengeren töltött napokra vonatkozó szabályok megkövetelhetik tőlük, hogy hosszú utakat tegyenek meg, hogy megszerezhessék az eladható fogást. Ez, különösen, ha rossz idő van, nem mindig sikerül nekik. Ha sikerül, a kifogott hal ára felett akkor sem gyakorolhatnak ellenőrzést. A legtöbb esetben attól függenek, amit az aukción elérhetnek. Így egyszerűen nincs eszközük a növekvő költségek kompenzálására. Az állásfoglalás a támogatás különféle gyakorlati eszközeit fejti ki. Ez lehet a szabály és annak felfelé történő módosítása. Arra sürgetem az összes tagállamot, hogy használják ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a szabály kínál, hogy a mindenki számára azonos feltételek fenntarthassák. Ugyancsak fontosak a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat visszaszorítását célzó lépések, nemcsak azért, hogy segítsenek megőrizni a legálisan kifogott hal árát, hanem az állományok megóvása érdekében is. Ez vonatkozik a címkézési előírások javítására is. Más javasolt intézkedések, ideértve a szerkezetátalakítást is, ám ezen túl, az energiahatékonyság és az alternatív energiaforrások ugyancsak környezetvédelmi célokat is szolgálnak. Ezek elfogadásával egyaránt segíthetünk ostromlott halászainkon és veszélyeztetett bolygónkon."@hu11
". Signor Presidente, dobbiamo sottolineare il fatto che una percentuale molto elevata dei nostri pescatori è dedita a piccole attività, con un diritto di pesca limitato. Per esercitare tale diritto devono investire in imbarcazioni, attrezzi di pesca e dispositivi di sicurezza, il che può comportare la restituzione di prestiti elevati. Devono anche pagare le licenze e, in alcuni casi, devono farlo anche per il contingente. Devono poi accollarsi notevoli costi di gestione, quali contributi, riparazioni e, ovviamente, carburante. Le norme relative a contingenti e giorni in mare possono costringerli a percorrere lunghe distanze per riuscire a trovare catture commerciabili. Soprattutto in caso di cattivo tempo, potrebbero non riuscire nel loro intento. Anche quando la pesca ha esito positivo, ancora non hanno controllo sul prezzo del pesce catturato e nella maggior parte dei casi dipendono da quanto si può ricavare alle aste. In questo modo, semplicemente, non hanno possibilità di compensare gli aumenti dei costi. La risoluzione indica vari strumenti pratici di assistenza attraverso la regola e la sua revisione verso l’alto. Esorto tutti gli Stati membri a sfruttare le opportunità offerte dalla regola, onde mantenere condizioni paritarie. Sono anche urgenti azioni volte a frenare la pesca INN, non solo per contribuire a mantenere il prezzo del pesce catturato legalmente, ma anche ai fini della conservazione degli . Lo stesso dicasi riguardo al miglioramento dei requisiti di etichettatura. Tra le altre misure suggerite figura la ristrutturazione, ma al di là di quello che è l’aspetto dell’efficienza energetica e delle fonti di energia alternative, servono anche prospettive ambientali. Con la loro adozione possiamo portare vantaggi ai nostri tormentati pescatori e anche al nostro pianeta minacciato."@it12
"Gerb. Pirmininke, norėtume pažymėti, kad labai didelė žvejų dalis turi mažą verslą. Jie turi ribotą teisę žvejoti. Kad galėtų pasinaudoti šia teise, jie turi investuoti į laivus, žvejybos įrankius ir saugumo įrangą. Tai gali liesti esminių paskolų grąžinimą. Taip pat jie privalo mokėti už licencijas ir tam tikrais atvejais gali mokėti ir už kvotas. Taip pat jie susiduria su didelėmis einamosiomis išlaidoms darbo jėgai, remontui ir degalams. Dėl kvotų taisyklių ir jūroje praleidžiamų dienų skaičiaus, jiems gali reikėti keliauti didelius atstumus, kad rastų paklausų laimikį. Ypač esant blogam orui, jiems tai padaryti gali nepavyksti. Net kai jiems ir sekasi, žvejai neturi kontrolės nustatant sugautos žuvies kainą. Daugeliu atveju jie yra priklausomi nuo to, kas gali būti pateikta varžytinėse. Todėl jie paprasčiausiai neturi priemonių, atlyginančių didėjančias išlaidas. Rezoliucijoje yra išdėstomos įvairios praktinės paramos priemonės. Jos gali būti taikant taisyklę ir tolimesnį peržiūrėjimą. Norėčiau paraginti visas valstybes nares pasinaudoti šios taisyklės teikiamomis galimybėmis, kad išlaikytume vienodas sąlygas. Taip pat yra būtina imtis veiksmų sustabdyti NNN žvejybai, ne tik tam, kad išlaikytume teisėtai sužvejotos žuvies kainą, bet ir išsaugant išteklius. Tai tinka taip pat ir dėl ženklinimo reikalavimų gerinimo. Kitos pasiūlytos priemonės, įskaitant pertvarkymą, skirtos ir energijos suvartojimo efektyvumui bei alternatyviems energijos šaltiniams, taip pat tenkina aplinkos apsaugos tikslus. Jas priėmus, tai gali atnešti naudos persekiojamiems mūsų žvejams ir taip pat mūsų planetai, kuri yra pavojuje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mums jāuzsver tas, ka liela mūsu zvejnieku daļa vada nelielus uzņēmumus. Viņiem ir ierobežotas tiesības nodarboties ar zvejniecību. Lai izmantotu šīs tiesības, viņiem ir jāiegulda laivās, zvejas piederumos un drošības iekārtās. Par to, iespējams, jāatmaksā lieli aizņēmumi. Viņiem arī ir jāmaksā par licencēm un atsevišķos gadījumos arī par kvotām. Viņiem ir arī ievērojami kārtējie izdevumi, piemēram, darbaspēka, remonta un, protams, degvielas izmaksas. Saskaņā ar noteikumiem par kvotām un zvejas dienu skaitu viņiem, iespējams, jāveic lieli attālumi, lai iegūtu pieprasītu zivju lomu. Viņiem tas ne vienmēr izdodas, jo īpaši sliktu laika apstākļu gadījumā. Kad viņiem veicas, viņi tomēr nekontrolē noķerto zivju cenu. Vairumā gadījumu viņi ir atkarīgi no ieņēmumiem, ko var iegūt izsolē. Tādējādi viņiem vienkārši nav līdzekļu, lai kompensētu izmaksu pieaugumu. Rezolūcija paredz dažādus praktiskus palīdzības veidus. Palīdzību var sniegt, piemērojot noteikumus un tos augšupejoši pārskatot. Es vēlos mudināt visas dalībvalstis izmantot iespējas, kuras sniedz noteikumi, lai nodrošinātus vienādus apstākļus. Steidzami ir arī soļi, lai ierobežotu nelegālu, nereģistrētu un neierobežotu (NNN) zveju, ne tikai tāpēc, lai palīdzētu uzturēt legāli noķerto zivju cenu, bet zivju krājumu saglabāšanai. Tas attiecas arī uz marķēšanas prasību uzlabošanu. Citi ierosinātie pasākumi, arī restrukturizācija un energoefektivitāte un alternatīvie enerģijas avoti, arī veicina vides mērķus. Pieņemot tos, mēs varam sniegt priekšrocības mūsu zvejniekiem, kas nonākuši strupceļā mūsu apdraudētajā planētā."@lv13
"Mr President, we need to stress the fact that a very high proportion of our fishermen are engaged in running small businesses. They have a limited right to fish. To exercise this right, they have to invest in boats, fishing gear and safety equipment. This can involve the repayment of substantial loans. They also need to pay for licences and, in certain cases, may do so for quota too. They then incur considerable running costs, such as for labour, repairs and, of course, fuel. The rules on quota and days at sea may require them to travel long distances to acquire a saleable catch. Particularly in the case of bad weather, they may fail to do so. When they are successful, they still do not have control over the price of fish caught. In most cases they are dependent on what can be raised at auction. So they simply do not have the means of compensating for rising costs. The resolution sets out various practical means of assistance. That can be through the rule and its upward revision. I would urge all Member States to make use of the opportunities to which the rule gives rise, so as to maintain a level playing field. Urgent, too, are steps to curb IUU fishing, not just to help maintain the price of legally caught fish, but for stock conservation. This is true, too, of improving labelling requirements. Other measures suggested, including restructuring but going beyond that to energy efficiency and alternative energy sources, also serve environmental purposes. In adopting them, we can bring benefits for our beleaguered fishermen and our endangered planet alike."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij moeten erop wijzen dat een zeer hoog percentage van onze vissers kleine bedrijfjes hebben. Deze vissers hebben maar beperkte visserijrechten. Om dit visrecht uit te oefenen moeten ze investeren in boten, vistuig en veiligheidsuitrusting. Daardoor moeten ze soms aanzienlijke leningen terugbetalen. Ze moeten ook voor vergunningen betalen en in bepaalde gevallen misschien ook voor quota. Verder staan ze voor aanzienlijke bedrijfskosten, bijvoorbeeld de kosten van arbeid, reparaties en, natuurlijk, brandstof. Soms moeten ze vanwege de regelingen inzake quota en het aantal dagen op zee lange afstanden afleggen om genoeg te vangen. Vooral als het weer slecht is, lukt dat soms niet. Als het ze wel lukt, hebben ze toch geen zeggenschap over de prijs die de vangst zal opleveren. In de meeste gevallen zijn ze afhankelijk van wat de veiling opbrengt. Ze hebben dus gewoon geen geld om de stijging van de kosten op te vangen. In de resolutie worden verschillende praktische hulpmiddelen uiteengezet. Die kunnen gerealiseerd worden door middel van de steunregeling en de opwaartse bijstelling daarvan. Ik dring er bij alle lidstaten op aan gebruik te maken van de kansen die deze regeling biedt, zodat de concurrentiesituatie niet verstoord raakt. Het is ook dringend noodzakelijk stappen te nemen om de IOO-visserij aan banden te leggen. Dat is niet alleen nodig om de prijs van legaal gevangen vis op peil te houden, maar ook de visvoorraad. Dat geldt ook voor de verbetering van de etiketteringsvereisten. Andere voorgestelde maatregelen, bijvoorbeeld de herstructurering, maar ook energiedoelmatigheid en alternatieve energiebronnen, dienen ook het milieu. Als we met die maatregelen instemmen, kunnen we zowel onze op de proef gestelde vissers als onze bedreigde planeet een dienst bewijzen."@nl3
"Panie przewodniczący! Należy podkreślić fakt, że bardzo duża część naszych rybaków to osoby prowadzące małe przedsiębiorstwa. Posiadają ograniczone prawo do połowu. Żeby skorzystać z tego prawa, muszą zainwestować w łodzie, sprzęt rybacki i wyposażenie ochronne. Może to ze sobą nieść konieczność spłaty znacznych pożyczek. Rybacy muszą także wnieść opłaty za zezwolenia, a w niektórych przypadkach także za kwoty połowowe. Ponoszą również znaczne koszty bieżące, takie jak koszty pracy, napraw oraz oczywiście paliwa. W skutek obowiązywania zasad dotyczących kwot połowowych oraz liczby dni na morzu, mogą być zmuszeni do przemierzania długich dystansów zanim uzyskają nadający się do sprzedaży towar. Szczególnie w przypadku niepogody może się to okazać niemożliwe. Jednak nawet jeżeli połów się powiedzie, rybacy nie mają wpływu na cenę złowionych przez siebie ryb. W większości przypadków są uzależnieni od wyników aukcji. W efekcie nie posiadają po prostu wystarczających środków, by zrównoważyć rosnące koszty. W przedmiotowej rezolucji zawarto różne praktyczne środki pomocowe. Mogą one polegać na zastosowaniu zasady i podniesieniu jej limitów. Zachęcałabym wszystkie państwa członkowskie, by skorzystały z możliwości stwarzanych przez tę zasadę po to, by w poszczególnych krajach zachować jednolite reguły i warunki konkurowania. Pilnie należy też podjąć działania na rzecz ograniczenia nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, nie tylko w celu utrzymania ceny legalnie złowionych ryb, ale także ze względu na potrzebę zachowania zasobów. Odnosi się to także do poprawy przepisów w zakresie oznakowania produktów. Inne zaproponowane środki, w tym dotyczące restrukturyzacji, ale także wydajności energetycznej i alternatywnych źródeł energii, również uwzględniają cele ekologiczne. Przyjmując je, możemy przysporzyć korzyści zarówno naszym utrudzonym rybakom, jak i naszej zagrożonej planecie."@pl16
". Senhor Presidente, devo salientar o facto de que uma grande parte dos nossos pescadores está empenhada na gestão de pequenos negócios. Apenas possuem um direito de pesca. Para exercerem esse direito, têm de investir em barcos, engenhos de pesca e equipamentos de segurança, o que pode envolver o pagamento de empréstimos significativos. Têm também de pagar as licenças e, em determinados casos, quotas. E incorrem ainda em custos consideráveis de funcionamento, tais como salários, reparações e, claro está, combustível. As regras impostas às quotas e dias no mar obrigam-nos a ter de viajar longas distâncias para conseguirem uma pesca compensadora. Nomeadamente em caso de mau tempo, podem mesmo não pescar. E, quando são bem sucedidos, não possuem qualquer controlo sobre o preço do peixe pescado. Na maioria dos casos estão dependentes do que podem obter na lota. Assim, não possuem pura e simplesmente meios para compensar o aumento de custos. A resolução propõe diversas possibilidades de ajuda concreta. Pode ser através do regime e da sua revisão em alta. Eu instaria todos os Estados-Membros a tirarem partido das oportunidades oferecidas pelo regime, de forma a manter condições de igualdade. Igualmente urgente seria a tomada de medidas destinadas a limitar a pesca INN, não só para manter o preço do peixe legalmente apanhado, mas também para a conservação das unidades populacionais. Isto aplica-se também à melhoria das exigências em matéria de rotulagem. Outras medidas sugeridas, como, por exemplo, a reestruturação, mas também, indo mais longe, a eficiência energética e as fontes de energias alternativas, servem igualmente os objectivos ambientais. Ao adoptá-las, podemos beneficiar os nossos pescadores ameaçados e o nosso planeta em perigo."@pt17
"Mr President, we need to stress the fact that a very high proportion of our fishermen are engaged in running small businesses. They have a limited right to fish. To exercise this right, they have to invest in boats, fishing gear and safety equipment. This can involve the repayment of substantial loans. They also need to pay for licences and, in certain cases, may do so for quota too. They then incur considerable running costs, such as for labour, repairs and, of course, fuel. The rules on quota and days at sea may require them to travel long distances to acquire a saleable catch. Particularly in the case of bad weather, they may fail to do so. When they are successful, they still do not have control over the price of fish caught. In most cases they are dependent on what can be raised at auction. So they simply do not have the means of compensating for rising costs. The resolution sets out various practical means of assistance. That can be through the rule and its upward revision. I would urge all Member States to make use of the opportunities to which the rule gives rise, so as to maintain a level playing field. Urgent, too, are steps to curb IUU fishing, not just to help maintain the price of legally caught fish, but for stock conservation. This is true, too, of improving labelling requirements. Other measures suggested, including restructuring but going beyond that to energy efficiency and alternative energy sources, also serve environmental purposes. In adopting them, we can bring benefits for our beleaguered fishermen and our endangered planet alike."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, musíme zdôrazniť skutočnosť, že veľmi veľká časť skupina našich rybárov riadi malé podniky. Na rybolov majú obmedzené právo. Aby uplatňovali toto právo, musia investovať do lodí, náradia na rybolov a bezpečnostného vybavenia. Toto môže zahŕňať splatenie dôležitých pôžičiek. Okrem toho musia platiť za povolenia a v niektorých prípadoch aj za kvóty. Znášajú potom značne vysoké prevádzkové náklady, ako sú náklady na pracovnú silu, opravy a samozrejme na palivo. Pravidlá týkajúce sa kvót a dní na mori ich môžu prinútiť cestovať na veľké vzdialenosti, aby získali úlovok, teda tovar na predaj. Najmä v zlom počasí sa im to nemusí podariť. Ak majú šťastie, stále nemajú kontrolu nad cenou chytených rýb. Vo väčšine prípadov sú závislí od ceny stanovenej na aukcii. Nemajú teda prostriedky na získanie kompenzácie rastúcich nákladov. V uznesení sú stanovené rôzne praktické spôsoby pomoci. Pomoc môže byť poskytnutá prostredníctvom pravidla a jeho revízie smerom nahor. Naliehavo žiadam všetky členské štáty, aby využili možnosti, ktoré pravidlo umožňuje a zachovali tak rovnaké podmienky pre všetkých. Je tiež naliehavé uskutočniť kroky smerom k obmedzeniu nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu, nielen s cieľom udržať cenu rýb chytených zákonným spôsobom, ale aj pre zachovanie populácie rýb. Rovnako je potrebné zvýšiť požiadavky na označovanie výrobkov. Ostatné navrhované opatrenia vrátane reštrukturalizácie smerom k energetickej účinnosti a alternatívnym zdrojom energie, tiež slúžia životnému prostrediu. Ich prijatím môžeme pomôcť našim ťažko skúšaným rybárom a rovnako našej ohrozenej planéte."@sk19
"Gospod predsednik, poudariti je treba, da velik delež naših ribičev vodi mala podjetja Njihova pravica do ribolova je omejena. Če želijo uveljavljati te pravice morajo vlagati v ladje, ribolovna orodja in varnostno opremo. To lahko vključuje povračilo znatnih posojil. Prav tako morajo plačati za dovoljenja, pri čemer lahko v nekaterih primerih plačajo tudi za kvote. Nastanejo lahko znatni tekoči stroški za delo, popravila in seveda gorivo. Včasih morajo zaradi pravil za kvote in dneve na morju potovati na dolge razdalje, da lahko svoj ulov dobro prodajo. To jim zlasti v slabem vremenu lahko ne uspe. In čeprav jim uspe, še vedno nimajo nadzora nad ceno ujetih rib. V večini primerov so odvisni od dražb. Zato preprosto nimajo nadomestila za rast cen. Resolucija določa različna praktična sredstva pomoči, in sicer s pravilom in njegovo naraščajočo revizijo. Pozivam vse države članice, da izkoristijo priložnosti, ki jim jih omogoča pravilo, da bi vzdrževale enake konkurenčne pogoje. Nujni so tudi ukrepi za omejevanje ribolova IUU, ne samo za ohranjanje cene zakonito ulovljenih rib, ampak tudi za ohranjanje staleža. To drži tudi za izboljšanje zahtev po označevanju. Drugi predlagani ukrepi, kot so prestrukturiranje in zlasti energetska učinkovitost in alternativni energetski viri, prav tako prispevajo k okolju. Z njihovim sprejetjem bomo koristili ogroženim ribičem in planetu."@sl20
"Herr talman! Vi måste betona att en mycket stor del av våra fiskare driver små företag. De har begränsad rätt att fiska. För att utöva denna rätt måste de investera i båtar samt fiske- och säkerhetsutrustning. Det kan innebära att de måste betala tillbaka stora lån. De måste också betala för licenser och i vissa fall även för kvoter. Sedan drar de på sig avsevärda driftskostnader, såsom arbets-, reparations- och, givetvis, bränslekostnader. Reglerna för kvoter och dagar till sjöss kan tvinga fiskare att resa långt för att få en fångst som går att sälja. I synnerhet vid dåligt väder kan de misslyckas. Även om de får en god fångst kan de inte kontrollera priset på den fångade fisken. I de flesta fall är de beroende av vad som kan erhållas på auktion. Därför har de helt enkelt inte möjlighet att kompensera för ökade kostnader. I resolutionen fastställs ett antal sätt för att hjälpa fiskarna. Det kan ske genom stöd av mindre betydelse och dess uppjustering. Jag skulle vilja be alla medlemsstater att använda de möjligheter som ges så att villkoren förblir lika. Vi måste också snarast hindra olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, inte bara för att försöka bibehålla priset på lagligt fångad fisk, utan också för att bevara bestånden. Vi måste också förbättra märkningskraven. Andra föreslagna åtgärder, inklusive omstrukturering, som omfattar mer än energieffektivitet och alternativa energikällor, är också viktiga för miljön. Genom att anta dem kan vi skapa fördelar för våra oroade fiskare och vår utsatta planet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Elspeth Attwooll,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21,8
"de minimis"18,20,15,1,19,14,11,16,7,10,13,4,21,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph