Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-264"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.23.3-264"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Queria felicitar o Senhor Comissário pelas declarações que fez a favor da importância do nuclear e da sua transparência absoluta. Os números não enganam, os preços do petróleo e do gás vão continuar a subir, a pressão do consumo mundial de energia vai continuar a aumentar, as nossas próprias necessidades de energia vão subir, e nós não podemos falhar ao mesmo tempo as nossas responsabilidades e o imperativo de combater as emissões de CO . Por isso o nuclear está na ordem do dia e não o podemos evitar. Não podemos desperdiçar nenhuma fonte relevante de produção de energia no cabaz energético que seja limpa e segura. É claro que precisamos de renováveis, mas não chega. Sim, precisamos de eficiência energética, mas não chega. Sim, precisamos de bons biocombustíveis, mas não chega. E, das duas uma: ou o nuclear é mau e devia ser proibido, ou, se não é proibido, porque é seguro, porque a tecnologia e a ciência avançaram, todos devemos beneficiar da sua produção. O que temos que ter é uma visão de futuro, ou então iremos de mal a pior e de pior ao desastre total."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Rád bych poblahopřál panu komisaři k jeho prohlášením, v nichž zdůraznil význam jaderné energie a její absolutní transparentnost. Čísla neklamou: ceny ropy a plynu nadále porostou, tlak vytvářený celosvětovou spotřebou energie se bude zvyšovat, naše vlastní energetické potřeby se budou vyvíjet a současně se nemůžeme zříci našich úkolů, zejména naléhavé potřeby boje proti emisím CO . Jaderná energie proto musí být na pořadu jednání a nemůžeme se tomu vyhnout. Nemůžeme se vzdát jakéhokoliv významného zdroje z kombinace energií, zejména je-li čistý a bezpečný. Samozřejmě potřebujeme obnovitelné zdroje, ale to nestačí. Ano, potřebujeme energetickou účinnost, ale to nestačí. Ano, potřebujeme dobrá biopaliva, ale to nestačí. Proto si musíme vybrat: Buď je jaderná energie špatná a musí být zakázána, nebo není-li zakázána, protože je bezpečná a protože technologie a věda pokročily, všichni musí mít z její výroby přínos. Co musíme mít, je vize pro budoucnost, nebo skončíme tak, že půjdeme od špatného k horšímu a od horšího k totální katastrofě."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne lykønske kommissæren med hans udtalelser, hvor han understreger vigtigheden af atomkraft og dennes absolutte gennemsigtighed. Tallene bedrager ikke: Olie- og gaspriserne vil fortsætte med at stige. Det pres, der er skabt af verdens forbrug af energi, vil fortsat øges. Vores eget behov for energi vil fortsat udvikles, men samtidig kan vi alligevel ikke undlade at leve op til vores ansvar, især hvad angår det påtrængende behov for at nedbringe CO emissionerne. Resultatet er, at atomkraft skal sættes på dagsordenen. Det kan vi ikke undgå. Vi kan ikke udelukke betydelige energikilder fra energimixet, især ikke, når en sådan er ren og sikker. Det er indlysende, at vi har brug for vedvarende energi, men det er ikke nok. Jo, vi har brug for energieffektivitet, men det er ikke nok. Jo, vi har brug for gode biobrændstoffer, men det er ikke nok. Vi skal derfor træffe et valg: Enten er atomkraft noget skidt og skal forbydes, eller også, hvis den ikke forbydes, fordi den er sikker, og fordi teknologien og videnskaben har udviklet sig, skal alle have gavn af dens produktion. Det, vi skal have, er visioner for fremtiden. Ellers bliver det bare værre og værre for til sidst at ende helt katastrofalt."@da2
"Ich möchte dem Herrn Kommissar zu seinen Erklärungen, in denen er die Bedeutung der Kernenergie und ihre absolute Transparenz hervorhebt, gratulieren. Zahlen lügen nicht: Die Erdöl- und Erdgaspreise werden immer weiter steigen; der Druck aufgrund des weltweiten Energieverbrauchs wird stärker, unser eigener Energiebedarf wird größer, und dennoch müssen wir zugleich unserer Verantwortung nachkommen, insbesondere in Bezug auf die dringende Notwendigkeit des Kampfes gegen die CO Emissionen. Deshalb steht die Kernenergie auf der Tagesordnung, und das können wir nicht verhindern. Wir dürfen keine wichtige Energiequelle aus dem Energiemix ausschließen, insbesondere wenn sie sauber und sicher ist. Es liegt auf der Hand, dass wir erneuerbare Energiequellen brauchen, aber das reicht nicht. Ja, wir brauchen auch Energieeffizienz, aber das reicht nicht. Ja, wir brauchen gute Biokraftstoffe, aber das reicht nicht. Wir müssen uns also entscheiden: Entweder ist die Kernenergie schlecht und sollte verboten werden, oder, wenn sie nicht verboten wird, weil sie sicher ist, da ja die Technologie und die Wissenschaft Fortschritte gemacht haben, dann sollten wir alle von ihrer Produktion profitieren. Wir müssen eine Zukunftsvision haben, andernfalls werden wir vom Regen in die Traufe kommen und anschließend in einem totalen Desaster enden."@de9
"Θέλω να συγχαρώ τον Επίτροπο για τις δηλώσεις του οι οποίες τονίζουν τη σημασία της πυρηνικής ενέργειας και την απόλυτη διαφάνειά της. Οι αριθμοί δεν μας ξεγελούν: οι τιμές του πετρελαίου και του αερίου θα συνεχίσουν να αυξάνονται· η πίεση που έχει δημιουργηθεί από την παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας θα συνεχίσει να εντείνεται· οι δικές μας ενεργειακές ανάγκες θα συνεχίσουν να αυξάνονται και όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να ανταποκριθούμε οπωσδήποτε στις υποχρεώσεις μας, ειδικά στην επείγουσα ανάγκη καταπολέμησης των εκπομπών CO . Κατά συνέπεια, η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να περιληφθεί στην ατζέντα μας και αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμία σημαντική πηγή ενέργειας από τον ενεργειακό συνδυασμό, ειδικά όπου κάτι τέτοιο είναι καθαρό και ασφαλές. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανεώσιμες πηγές, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πράγματι χρειαζόμαστε ενεργειακή απόδοση, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πράγματι χρειαζόμαστε καλά βιοκαύσιμα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Συνεπώς, θα πρέπει να επιλέξουμε: είτε η πυρηνική ενέργεια είναι βλαβερή και πρέπει να απαγορευθεί, ή αν δεν απαγορευθεί διότι είναι ασφαλής και διότι η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν προοδεύσει, τότε όλοι θα πρέπει να επωφεληθούν από την παραγωγή της. Θα πρέπει να έχουμε όραμα για το μέλλον ή θα καταλήξουμε να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και από το χειρότερο στην απόλυτη καταστροφή."@el10
"I want to congratulate the Commissioner on his statements stressing the importance of nuclear energy and its absolute transparency. The numbers are not deceiving: oil and gas prices will continue to rise; the pressure created by the world’s consumption of energy will continue to build; our own energy needs will continue to develop, and yet, at the same time, we cannot fail to meet our responsibilities, in particular the urgent need to combat CO emissions. As a result, nuclear energy must be on the agenda and we cannot avoid this. We cannot rule out any significant source of energy from the energy mix, particularly where this is clean and safe. Obviously we need renewables, but that is not enough. Yes, we need energy efficiency, but that is not enough. Yes, we need good biofuels, but that is not enough. We must therefore make a choice: either nuclear energy is bad and must be banned or, if it is not banned because it is safe and because the technology and science have advanced, everyone must benefit from its production. What we must have is vision for the future or we will end up going from bad to worse and from worse to total disaster."@en4
"Quiero felicitar al Comisario por sus declaraciones, que subrayan la importancia de la energía nuclear y su absoluta transparencia. Los números no nos engañan: los precios del petróleo y el gas seguirán aumentando; la presión creada por el consumo mundial de energía seguirá creciendo; nuestras propias necesidades de energía seguirán aumentando, y al mismo tiempo, no podemos dejar de cumplir con nuestras responsabilidades, en particular la urgente necesidad de combatir las emisiones de CO . Como resultado, la energía nuclear debe formar parte del programa y no podemos olvidarla. No podemos descartar ninguna fuente importante de energía, en particular si es limpia y segura. Obviamente necesitamos energías renovables, pero no son suficientes. Sí, necesitamos utilizar de forma eficiente los recursos energéticos, pero esto no es suficiente. Sí, necesitamos buenos biocombustibles, pero no son suficientes. Por tanto, tenemos que elegir una alternativa: o bien la energía nuclear es mala y debe prohibirse; o, si no se prohíbe porque es segura y porque ha avanzado la tecnología y la ciencia, todos debemos beneficiarnos de su producción. Debemos tener visión de futuro o iremos de mal en peor y de peor al desastre total."@es21
"Tahan õnnitleda volinikku tema väidete puhul, mis rõhutavad tuumaenergia ning selle täieliku läbipaistvuse tähtsust. Arvud ei peta: nafta- ja bensiinihind jätkab tõusu, kasvab energia globaalse tarbimise poolt tekitatud surve, arenevad meie enda energiavajadused, ning samal ajal ei saa me jätta täitmata oma kohustusi, eriti hädavajalikku võitlust CO heite vastu. Selle tulemusel peab olema päevakorras tuumaenergia ning me ei saa seda vältida. Me ei saa välistada mitte ühtegi energiaallikat energiaallikatest, eriti kui see on puhas ja ohutu. Loomulikult vajame me taastuvenergiat, kuid sellest ei piisa. Jah, me vajame energiatõhusust, kuid sellest ei piisa. Jah, me vajame häid biokütuseid, kuid sellest ei piisa. Seetõttu peame jõudma otsusele: kas tuumaenergia on halb ja selle peab keelustama, või kui seda ei keelustata, sest see on ohutu ning tehnoloogia ja teadus on arenenud, siis peavad kõik saama kasu selle tootmisest. Meil peab olema tulevikunägemus või me lõpetame veel hullemas olukorras või koguni katastroofiga."@et5
"Queria felicitar o Sr. Comissário pelas declarações que fez a favor da importância do nuclear e da sua transparência absoluta. Os números não enganam, os preços do petróleo e do gás vão continuar a subir, a pressão do consumo mundial de energia vai continuar a aumentar, as nossas próprias necessidades de energia vão subir, e nós não podemos falhar ao mesmo tempo as nossas responsabilidades e o imperativo de combater as emissões de CO . Por isso o nuclear está na ordem do dia e não o podemos evitar. Não podemos desperdiçar nenhuma fonte relevante de produção de energia no cabaz energético que seja limpa e segura. É claro que precisamos de renováveis, mas não chega. Sim, precisamos de eficiência energética, mas não chega. Sim, precisamos de bons biocombustíveis, mas não chega. E, das duas uma: ou o nuclear é mau e devia ser proibido, ou, se não é proibido, porque é seguro, porque a tecnologia e a ciência avançaram, todos devemos beneficiar da sua produção. O que temos que ter é uma visão de futuro, ou então iremos de mal a pior e de pior ao desastre total."@fi7
"Permettez-moi de féliciter le commissaire sur ses propos, lorsqu’il souligne l’importance de l’énergie nucléaire et sa transparence absolue. Les chiffres ne trompent pas: les prix du pétrole et du gaz vont continuer de grimper; la pression générée par la consommation énergétique mondiale ira encore croissante; nos propres besoins énergétiques vont continuer de croître, et pourtant, dans le même temps, nous ne pouvons faillir à nos responsabilités, notamment en ce qui concerne l’urgence de lutter contre les émissions de CO . Par conséquent, il est indispensable que le nucléaire soit remis à l’ordre du jour, c’est inévitable. Nous ne pouvons exclure aucune source d’énergie significative du bouquet énergétique, en particulier s’il s’agit d’une énergie propre et sûre. D’évidence, les énergies renouvelables sont nécessaires, mais ce n’est pas suffisant. Oui, nous avons besoin d’efficacité énergétique, mais ce n’est pas suffisant. Oui, nous avons besoins de bons biocarburants, mais ce n’est pas suffisant. Il importe donc que nous fassions un choix: soit le nucléaire est mauvais et, dans ce cas, il doit être interdit ou, s’il n’est pas interdit parce qu’il est sûr et que les technologies et les sciences ont progressé, dans ce cas, tout le monde doit profiter de sa production. Nous devons définir une vision pour ou nous irons de mal en pis et nous courons à la catastrophe."@fr8
"Gratulálni szeretnék a biztosnak a nukleáris energia fontosságát aláhúzó nyilatkozataiért és azok abszolút nyíltságáért. A számok nem csalnak: az olaj- és gázárak emelkedése folytatódik, a világ energiafogyasztása miatti nyomás egyre erősebb lesz, saját energiaszükségleteink is tovább nőnek, és de azért nem mulaszthatjuk el saját kötelezettségeink teljesítését, különös tekintettel a CO kibocsátások elleni fellépés sürgető szükségességére. Következésképpen a nukleáris energiát fel kell venni a napirendre, és ezt nem kerülhetjük meg. Az energiaforrások közül nem zárhatunk ki egyetlen egy lényeges energiaforrást sem, különösen akkor nem, ha az tiszta és biztonságos. Nyilvánvalóan szükségünk van a megújuló energiaforrásokra, de az nem elég. Igen, szükség van az energiahatékonyságra, de az sem elég. Igen, szükségünk van jó bioüzemanyagokra, de az sem elég. Ezért választanunk kell: vagy rossz az atomenergia, és akkor azt be kell tiltanunk, vagy ha nem tiltjuk be, mert biztonságos, és mert a technológia és a tudomány sokat lépett előre, annak előállítása mindenkinek javára válik. Amire szükségünk van, az egy jövőkép, vagy végül a rosszról rosszabbra és a rosszabbról teljes katasztrófába fordul a sorsunk."@hu11
"Vorrei congratularmi con il Commissario per la sua dichiarazione, che sottolinea l’importanza dell’energia nucleare e la sua assoluta trasparenza. I numeri non ingannano: i prezzi del petrolio e del gas continueranno a salire, la pressione creata dal consumo mondiale di energia continuerà ad aumentare; il nostro fabbisogno energetico continuerà a crescere, eppure nello stesso tempo non possiamo non rispettare le nostre responsabilità, in particolare l’urgente necessità di lottare contro le emissioni di CO . Di conseguenza, l’energia nucleare deve essere sull’agenda e noi non possiamo evitarlo. Non possiamo escludere ogni fonte significativa di energia dal energetico, in particolare laddove questa è pulita e sicura. Ovviamente, abbiamo bisogno delle energie rinnovabili, ma non è abbastanza. Sì, abbiamo bisogno dell’efficienza energetica, ma non è abbastanza. Sì, abbiamo bisogno di buoni biocarburanti, ma non è abbastanza. Dobbiamo quindi fare una scelta: o l’energia nucleare è cattiva e dobbiamo bandirla oppure, se non è bandita perché è sicura e perché la tecnologia e la scienza hanno compiuto progressi, ognuno deve beneficiare della sua produzione. Dobbiamo avere un piano per il futuro o finiremo con l’andare dalla padella nella brace e poi al disastro totale."@it12
"Noriu pasveikinti Komisijos narį už jo pareiškimus pabrėžiančius branduolinės energijos svarbą ir visišką skaidrumą jos atžvilgiu. Skaičiai mūsų neapgauna. Naftos ir dujų kainos toliau augs. Didės spaudimas dėl energijos sunaudojimo pasauliniu mastu. Tuo pačiu metu negalime nevykdyti savo įsipareigojimų, ypač dėl skubios reikalingos kovos su CO išskyrimu. Todėl branduolinė energija privalo būti įtraukta į mūsų darbotvarkę, ir to išvengti negalime. Negalime atmesti bet kokio svarbus energijos šaltinio iš energijos mišinio, ypač jei jis yra švarus ir saugus. Aišku, kad mums reikalinga atsinaujinanti energija, bet jos neužtenka. Taip, mums reikia energijos efektyvumo, bet to nepakanka. Taip, mus reikia gerų biodegalų, bet jų neužtenka. Todėl privalo pasirinkti. Arba branduolinė energija yra bloga ir privalo būti uždrausta ją naudoti. Arba jei ji nėra draudžiama, nes yra saugi, todėl, kad technologija ir mokslas padarė pažangą, visi turi gauti naudos iš jos gamybos. Privalome turėti ateities viziją arba kitaip taps tik blogiau, o po to visiška katastrofa."@lt14
"Es vēlos izteikt atzinību komisāram par paziņojumiem, kuros uzsvērta atomenerģijas nozīme un tās absolūtā pārredzamība. Skaitļi nav maldinoši: naftas un gāzes cenas turpinās celties; spiediens, ko rada pasaules enerģijas patēriņš, turpinās pieaugt; turpmāk attīstīties mūsu pašu enerģijas vajadzības, un tomēr mēs nedrīkstam nepildīt savus pienākumus, jo īpaši steidzamo vajadzību apkarot CO emisijas. Ņemot vērā iepriekšminēto, jautājumam par atomenerģiju ir jābūt dienaskārtībā, un mēs nevaram no tā izvairīties. Mēs nevaram izslēgt nozīmīgu enerģijas avotu no dažādu enerģijas veidu kopuma, jo īpaši, ja tas ir tīrs un drošs. Mums acīmredzami ir vajadzīga atjaunojamā enerģija, bet ar to nepietiek. Jā, mums ir vajadzīga energoefektivitāte, bet ar to nepietiek. Jā, mums ir vajadzīga laba biodegviela, bet ar to nepietiek. Tāpēc mums ir jāizvēlas: atomenerģija ir slikta, un ir jāaizliedz, vai, ja tā nav aizliegta, jo tā ir droša un tehnoloģijas un zinātne ir attīstījusies, katram ir jāgūst priekšrocības no tās ražošanas. Mums ir jābūt nākotnes vīzijai, pretējā gadījumā situācija pasliktināsies un kļūs par pilnīgu katastrofu."@lv13
"Queria felicitar o Sr. Comissário pelas declarações que fez a favor da importância do nuclear e da sua transparência absoluta. Os números não enganam, os preços do petróleo e do gás vão continuar a subir, a pressão do consumo mundial de energia vai continuar a aumentar, as nossas próprias necessidades de energia vão subir, e nós não podemos falhar ao mesmo tempo as nossas responsabilidades e o imperativo de combater as emissões de CO . Por isso o nuclear está na ordem do dia e não o podemos evitar. Não podemos desperdiçar nenhuma fonte relevante de produção de energia no cabaz energético que seja limpa e segura. É claro que precisamos de renováveis, mas não chega. Sim, precisamos de eficiência energética, mas não chega. Sim, precisamos de bons biocombustíveis, mas não chega. E, das duas uma: ou o nuclear é mau e devia ser proibido, ou, se não é proibido, porque é seguro, porque a tecnologia e a ciência avançaram, todos devemos beneficiar da sua produção. O que temos que ter é uma visão de futuro, ou então iremos de mal a pior e de pior ao desastre total."@mt15
"Chciałbym pogratulować komisarzowi oświadczeń, które podkreślają znaczenie energii jądrowej i jego absolutną przejrzystość. Liczby nie kłamią: ceny ropy naftowej i gazu nadal będą rosły; presja, jaką tworzy globalne zużycie energii, nadal będzie się zwiększać; nasze własne potrzeby energetyczne też będą coraz to większe. Mimo to jednocześnie nie możemy zaniedbywać naszych obowiązków, a zwłaszcza pilnej potrzeby zwalczania emisji CO . W rezultacie tego energia jądrowa musi znaleźć się w porządku dziennym obrad i nie możemy tego tematu pominąć. Nie możemy też wykluczać żadnych ważnych źródeł energii z „mieszanki energetycznej”, zwłaszcza tam, gdzie spełnione są warunki czystości i bezpieczeństwa. Oczywiście potrzebujemy odnawialnych źródeł energii, ale to nam nie wystarczy. Tak, potrzebujemy efektywności energetycznej, ale to za mało. Tak potrzebujemy dobrych biopaliw, ale to też za mało. W związku z tym musimy dokonać wyboru: albo energia jądrowa jest zła i musimy jej zakazać albo jeżeli nie zabrania się jej, ponieważ jest ona bezpieczna i technologia oraz nauka są bardziej zaawansowane, każdy musi mieć możliwość odnoszenia korzyści z jej produkcji. Musimy mieć wizję przyszłości, gdyż inaczej skończy się na tym, że sytuacja zmieni się ze złej na jeszcze gorszą lub z jeszcze gorszej na katastrofalną."@pl16
"Queria felicitar o Sr. Comissário pelas declarações que fez a favor da importância do nuclear e da sua transparência absoluta. Os números não enganam, os preços do petróleo e do gás vão continuar a subir, a pressão do consumo mundial de energia vai continuar a aumentar, as nossas próprias necessidades de energia vão subir, e nós não podemos falhar ao mesmo tempo as nossas responsabilidades e o imperativo de combater as emissões de CO . Por isso o nuclear está na ordem do dia e não o podemos evitar. Não podemos desperdiçar nenhuma fonte relevante de produção de energia no cabaz energético que seja limpa e segura. É claro que precisamos de renováveis, mas não chega. Sim, precisamos de eficiência energética, mas não chega. Sim, precisamos de bons biocombustíveis, mas não chega. E, das duas uma: ou o nuclear é mau e devia ser proibido, ou, se não é proibido, porque é seguro, porque a tecnologia e a ciência avançaram, todos devemos beneficiar da sua produção. O que temos que ter é uma visão de futuro, ou então iremos de mal a pior e de pior ao desastre total."@ro18
"Rád by som zablahoželal pánovi komisárovi k jeho vyhláseniam, ktoré zdôrazňujú dôležitosť jadrovej energie a jej absolútnu transparentnosť. Čísla neklamú: ceny ropy a plynu budú naďalej rásť, napätie spôsobené svetovou spotrebou energie bude stále vzrastať, naše vlastné energetické potreby sa budú naďalej rozvíjať a napriek tomu musíme plniť naše zodpovednosti, najmä naliehavú potrebu bojovať proti emisiám CO . V dôsledku toho sa musíme zaoberať jadrovou energiou a nemôžeme sa tomu vyhýbať. Nemôžeme vylúčiť žiadne významné zdroje energie zo zmesi energií, najmä v tých prípadoch, keď je čistá a bezpečná. Samozrejme potrebujeme obnoviteľné zdroje, ale to nestačí. Áno, potrebujeme energetickú účinnosť, ale to nestačí. Áno, potrebujeme biopalivá, ale to nestačí. Musíme si preto vybrať. Buď je jadrová energia zlá a musí byť zakázaná, alebo ak nebude zakázaná, pretože je bezpečná a pretože technológia a veda pokročili, všetci musia mať osoh z jej výroby. Čo musíme mať, je vízia do budúcnosti lebo skončíme tak, že pôjdeme od zlého k horšiemu a z horšieho do úplnej katastrofy."@sk19
"Čestitam gospodu komisarju za izjave, ki poudarjajo pomembnost jedrske energije in njene popolne preglednosti. Številke ne zavajajo: cene nafte in plina bodo še naprej rasle; pritisk, ki ga ustvarja svetovna poraba energije se bo še naprej ustvarjal, naše lastne potrebe po energiji se bodo še naprej razvijale in vendar moramo hkrati prevzeti naše odgovornosti, zlasti nujno potrebo po boju z emisijami CO . Zato moramo jedrsko energijo uvrstiti na dnevni red, temu se ne moremo izogniti. Iz energetske mešanice ne moremo izključiti nobenega pomembnega vira energije, zlasti kjer je to čisto in varno. Jasno je, da potrebujemo obnovljive vire, vendar to ni dovolj. Da, potrebujemo energetske učinkovitosti, vendar to ni dovolj. Da, potrebujemo dobra biogoriva, vendar to ni dovolj. Zato se moramo odločiti, ali je jedrska energija slaba in jo moramo prepovedati, če pa je ne prepovemo, ker je varna in ker sta tehnologija in znanost napredovali, morajo vsi imeti koristi od njene proizvodnje. Imeti moramo vizijo za prihodnost ali pa bomo iz slabega prešli na slabše in iz slabšega na popolno katastrofo."@sl20
"Jag vill gratulera kommissionsledamoten till hans uttalanden som betonar vikten av kärnenergi och absolut öppenhet kring detta. Siffrorna ljuger inte. Olje- och gaspriserna kommer fortsätta att stiga. Trycket som skapas av världens energikonsumtion kommer att fortsätta öka. Våra egna energibehov kommer fortsätta att utvecklas. Samtidigt måste vi ta vårt ansvar och framför allt lyckas bekämpa koldioxidutsläppen. Därmed måste kärnenergi finnas med på dagordningen och vi kan inte undvika den. Vi kan inte avfärda någon viktig energikälla från energimixen, i synnerhet när den är ren och säker. Givetvis behöver vi förnybara energikällor, men det räcker inte. Ja, vi behöver energieffektivitet, men det räcker inte. Ja, vi behöver bra biobränslen, men det räcker inte. Därför måste vi välja. Antingen är kärnenergi dålig och måste förbjudas eller, om den inte förbjuds på grund av att den är säker och på grund av att tekniken och vetenskapen har utvecklats, måste alla kunna dra nytta av den. Vi måste ha en framtidsvision. Annars kommer vi att sluta med att gå från en dålig situation till en sämre och därefter från en sämre situation till en total katastrof."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,10,2,13,4,21,17,9,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph