Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-202"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.19.3-202"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnívám se, že návrh směrnice o společných normách a řízení v členských státech o navrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí je návrhem špatným. Je totiž snahou „řešit“ administrativními a represivními postupy závažný problém, který vyžaduje v prvé řadě řešení politické směřující k odstraňování příčin nelegální migrace. Návrh zprávy předložené Manfredem Weberem plénu Evropského parlamentu obsahuje jen více či méně kosmetické úpravy, které podstatu věci neřeší. Zavedení represivních opatření vůči tzv. nelegálním přistěhovalcům, jakým je tzv. předběžná vazba, a jejich zadržování v hrozných podmínkách, jaké panují v některých internačních střediscích (podle zjištění výboru LIBE), je v rozporu s mezinárodněprávními úmluvami na ochranu lidských práv. Nadto se objevuje jeden zásadní problém ve vysvětlujícím prohlášení a tedy v celkové koncepci. Jakkoli je zde jako alternativa uváděna možnost udělení legálního povolení k pobytu tzv. nelegálním přistěhovalcům, tak návrh Komise i zpráva, jež by měla být přijata Evropským parlamentem, jsou postaveny na jediném závěru: nelegální přistěhovalci musí opustit Evropu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji pro zprávu nehlasovat."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Beslutningsforslaget om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold er efter min opfattelse ikke hensigtsmæssigt. I forslaget forsøger man at "løse" problemerne ved hjælp af administrative og undertrykkende metoder, et alvorligt problem, der faktisk kræver en politisk løsning med det formål at eliminere årsagerne til illegal indvandring. Udkastet til betænkningen fremsat af Manfred Weber for Europa-Parlamentet på plenarmødet indeholder stort set kun kosmetiske ændringer, der ikke går ind til sagens kerne. Indførelse af undertrykkende foranstaltninger over for såkaldte illegale indvandrere ligesom såkaldt midlertidig frihedsberøvelse og tilbageholdelse under de forfærdelige forhold, der er i nogle af interneringscentrene (ifølge LIBE-udvalget), er en overtrædelse af de internationalt anerkendte konventioner om beskyttelse af menneskerettighederne. Derudover findes der ét grundlæggende problem i begrundelsen, som påvirker dokumentets overordnede koncept. Selv om der i dokumentet fremlægges et alternativ - muligheden for at give såkaldte illegale indvandrere lovlig opholdstilladelse - er både Kommissionens forslag og betænkningen, der skal vedtages af Europa-Parlamentet, baseret på en enkelt forudsætning: at illegale indvandrere skal forlade Europa. Under hensyntagen til de ovennævnte fakta henstiller jeg til, at betænkningen afvises."@da2
". Meines Erachtens ist der Entschließungsantrag zu dem Vorschlag für eine Richtlinie über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger kein guter Text. Er versucht nämlich, mit administrativen und repressiven Methoden ein gravierendes Problem zu „lösen“, das in erster Linie einer politischen Lösung bedarf, die auf die Beseitigung der Ursachen illegaler Einwanderung gerichtet sein muss. Der Berichtsentwurf, den Manfred Weber dem Plenum des Europäischen Parlaments vorgelegt hat, beinhaltet nur mehr oder weniger kosmetische Veränderungen, die nicht den Kern der Sache berühren. Die Einleitung von Zwangsmaßnahmen gegen „illegal aufhältige Drittstaatsangehörige“ wie z. B. die „vorläufige Gewahrsamnahme“ unter den in einigen Abschiebelagern (nach Feststellung des LIBE-Ausschusses) herrschenden entsetzlichen Bedingungen verstößt gegen international anerkannte Vereinbarungen zum Schutz der Menschenrechte. Zudem tritt in der Begründung und somit in der Gesamtkonzeption ein grundsätzliches Problem zutage. Trotz der hier als Alternative genannten Möglichkeit, den so genannten illegalen Einwanderern eine legale Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, beruhen sowohl der Vorschlag der Kommission als auch der Bericht, den das Europäische Parlament annehmen soll, auf einer einzigen Voraussetzung: Die illegalen Einwanderer müssen Europa verlassen. In Anbetracht der bereits erwähnten Tatsachen empfehle ich, dem Bericht nicht zuzustimmen."@de9
"Κατά την άποψή μου, η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα κοινά πρότυπα και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών δεν αποτελεί ένα καλό κείμενο. Προσπαθεί να «επιλύσει» μέσω διοικητικών και κατασταλτικών μεθόδων ένα σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί πραγματικά μια πολιτική λύση, με στόχο την εξάλειψη των αιτιών της λαθρομετανάστευσης. Το σχέδιο έκθεσης που υπέβαλε ο κ. Manfred Weber στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν περιλαμβάνει τίποτα άλλο παρά διακοσμητικές αλλαγές που δεν φτάνουν στην ουσία του προβλήματος. Αν θεσπίσουμε κατασταλτικά μέτρα έναντι των λεγόμενων λαθρομεταναστών, όπως π.χ. τη λεγόμενη προσωρινή κράτηση, και αν τους υποχρεώνουμε να διαβιούν στις τρομακτικές συνθήκες όπως είναι αυτές που επικρατούν σε ορισμένα κέντρα κράτησης (σύμφωνα με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων), παραβιάζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, από την αιτιολογική έκθεση προκύπτει ένα θεμελιώδες πρόβλημα που αφορά τη γενικότερη ιδέα του εγγράφου. Αν και προσφέρει μια εναλλακτική – τη δυνατότητα χορήγησης νόμιμων αδειών παραμονής στους λεγόμενους λαθρομετανάστες – τόσο η πρόταση της Επιτροπής, όσο και η έκθεση που είναι υπό έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπνέονται από μία και μόνο λογική: ότι οι λαθρομετανάστες πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία η πρότασή μου είναι να απορριφθεί η έκθεση."@el10
"In my opinion, the motion for a resolution concerning common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals is not a good text. It attempts to ‘solve’, by means of administrative and repressive methods, a serious problem that really calls for a political solution, aimed at eliminating the causes of illegal migration. The draft report presented by Mr Manfred Weber to the European Parliament in plenary contains nothing more than (more or less) cosmetic changes that do not go to the heart of the matter. Introducing repressive measures towards so-called illegal immigrants, such as so-called temporary custody, and keeping them under the horrendous conditions that exist in some detention centres (according to the LIBE Committee) violate internationally recognised conventions for the protection of human rights. Moreover, one fundamental problem appears in the explanatory statement, which affects the overall concept of the document. Although it offers an alternative – the possibility of granting so-called illegal immigrants legal residence permits – both the Commission’s proposal and the report to be adopted by the European Parliament are based on a single premise: that illegal immigrants must leave Europe. Taking the above facts into account, my recommendation is that the report be rejected."@en4
"En mi opinión, la propuesta de Resolución relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio no es un buen texto. Intenta «resolver» por métodos administrativos y represivos, un problema grave que en realidad exige una solución política encaminada a eliminar las causas de la inmigración ilegal. El proyecto de informe presentado por el señor Manfred Weber al Parlamento Europeo en la sesión plenaria no contiene nada más que cambios (más o menos) cosméticos que no van al corazón del asunto. La introducción de medidas represivas para los denominados inmigrantes ilegales, como la custodia temporal y el mantenimiento en las horrendas condiciones reinantes en algunos centros de retención (según la comisión LIBE) infringe las convenciones internacionales para la protección de los derechos humanos. Además, un problema fundamental que aparece en la exposición de motivos, afecta al concepto general del documento. Aunque ofrece una alternativa —la posibilidad de otorgar permisos de residencia legales a los denominados inmigrantes ilegales—, tanto la propuesta de la Comisión como el informe que va a adoptar el Parlamento Europeo se basan en una única premisa: que los inmigrantes ilegales salgan de Europa. Teniendo en cuenta lo anterior, mi recomendación es que el informe se rechace."@es21
"Minu arvates ei ole liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmise ühiseid nõudeid ja korda käsitlev resolutsiooni ettepanek hea tekst. See püüab halduslike ja repressiivsete meetoditega „lahendada“ tõsist probleemi, mis tõesti nõuab poliitilist lahendust, mis kõrvaldaks ebaseadusliku rände põhjused. Manfred Weberi Euroopa Parlamendi täiskogule esitatud raporti projekt sisaldab ainult (enam-vähem) kosmeetilisi muudatusi, mis ei jõua asja tuumani. Niinimetatud ebaseaduslike sisserändajate suhtes repressiivsete meetmete kohaldamine, nagu näiteks niinimetatud ajutine vahistamine, ja nende hoidmine kohutavates tingimustes, mis mõningates kinnipidamiskeskustes (vastavalt LIBE-komisjonile) on, rikuvad rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste kaitse konventsioone. Veelgi enam, seletuskirjas ilmneb oluline probleem, mis mõjutab dokumendi üleüldist ideed. Kuigi see pakub välja alternatiivi – võimaluse anda niinimetatud ebaseaduslikele sisserändajatele seaduslikud elamisload –, põhinevad nii komisjoni ettepanek kui ka Euroopa Parlamendi poolt vastu võetav raport ühelainsal eeldusel: ebaseaduslikud sisserändajad peavad Euroopast lahkuma. Eespool nimetatud asjaolusid arvesse võttes soovitan ma raport tagasi lükata."@et5
"Domnívám se, že návrh směrnice o společných normách a postupech v členských státech při vracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí je návrhem špatným. Je totiž snahou „řešit“ administrativními a represivními postupy závažný problém, který vyžaduje v prvé řadě řešení politické směřující k odstraňování příčin nelegální migrace. Návrh zprávy předložené Manfredem Weberem plénu Evropského parlamentu obsahuje jen více či méně kosmetické úpravy, které podstatu věci neřeší. Zavedení represivních opatření vůči tzv. nelegálním přistěhovalcům, jakým je tzv. předběžná vazba, a jejich zadržování v hrozných podmínkách, jaké panují v některých internačních střediscích (podle zjištění výboru LIBE), je v rozporu s mezinárodněprávními úmluvami na ochranu lidských práv. Nadto se objevuje jeden zásadní problém ve vysvětlujícím prohlášení a tedy v celkové koncepci. Jakkoli je zde jako alternativa uváděna možnost udělení legálního povolení k pobytu tzv. nelegálním přistěhovalcům, tak návrh Komise i zpráva, jež by měla být přijata Evropským parlamentem, jsou postaveny na jediném závěru: nelegální přistěhovalci musí opustit Evropu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji pro zprávu nehlasovat."@fi7
"Selon moi, la proposition de résolution relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier n’est pas un bon document. Elle essaie de «résoudre», par des méthodes administratives et répressives, un grave problème qui nécessite vraiment une solution politique, visant à éliminer les causes de la migration illégale. Le projet de rapport présenté par M. Manfred Weber au Parlement européen en plénière ne contient que des modifications (plus ou moins) superficielles qui n’abordent pas le cœur du sujet. L’introduction de mesures répressives à l’encontre des soi-disant immigrés clandestins, comme la détention provisoire, et leur maintien dans les conditions horribles qui règnent dans certains centres de détention (selon la commission LIBE) violent les conventions internationalement reconnues en matière de protection des droits de l’homme. En outre, un problème fondamental apparaît dans l’exposé des motifs, qui affecte le concept global du document. Même s’ils offrent une alternative – la possibilité d’accorder des permis de séjour légaux aux soi-disant immigrés clandestins –, la proposition de la Commission et le rapport qui sera soumis pour adoption au Parlement européen se basent sur une seule hypothèse: les immigrés clandestins doivent quitter l’Europe. En tenant compte des éléments susmentionnés, je recommande de rejeter ce rapport."@fr8
"Véleményem szerint a harmadik országok illegálisan itt tartózkodó állampolgárainak visszatérésére vonatkozó tagállami közös normákról és eljárásokról szóló állásfoglalásra irányuló indítvány nem jó szöveg. Adminisztratív és elnyomó módszerekkel kísérel „megoldani” egy olyan súlyos problémát, amely politikai megoldást kíván, amelynek célja az illegális bevándorlás okainak megszüntetése lenne. Az Európai Parlamentnek a plenáris ülésen Manfred Weber úr által bemutatott jelentéstervezet semmi mást nem tartalmaz, mint (többé-kevésbé) kozmetikázott változtatásokat, amelyek nem érik el az ügy lényegét. Az úgynevezett illegális bevándorlókkal szembeni elnyomó intézkedések bevezetése, mint például az úgynevezett ideiglenes fogva tartás, illetve az egyes fogva tartási központokban uralkodó borzalmas körülmények közötti elhelyezés (a LIBE-bizottság szerint) az emberi jogok védelméről szóló nemzetközileg elismert egyezményeket sértik. Ezenkívül van egy alapvető probléma, ami megjelenik az indokolásban, és ami a dokumentum általános koncepcióját érinti. Bár kínál alternatívát – a törvényes tartózkodási engedély megadásának lehetőségét az úgynevezett illegális bevándorlóknak –, mind a bizottság javaslata, mind az Európai Parlament által elfogadandó jelentés egyetlen premisszára épül, nevezetesen, hogy az illegális bevándorlóknak el kell hagyniuk Európát. A fentiek figyelembe vételével azt ajánlom, hogy a jelentést utasítsuk el."@hu11
"A mio avviso, la proposta di risoluzione relativa a norme e procedure comuni negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti clandestinamente non è un buon testo. Cerca di “risolvere”, attraverso metodi amministrativi e repressivi, un grave problema che richiede in realtà una soluzione politica, tesa a eliminare le cause dell’immigrazione clandestina. Il progetto di relazione presentato dall’onorevole Manfred Weber al Parlamento europeo in plenaria non contiene nulla se non (più o meno) modifiche cosmetiche che non vanno al cuore della questione. Introdurre misure repressive contro i cosiddetti immigrati clandestini, come la cosiddetta permanenza temporanea, e tenerli in condizioni orrende, esistenti in alcuni centri di permanenza (secondo la commissione LIBE) costituiscono violazioni delle convenzioni internazionalmente riconosciute per la tutela dei diritti dell’uomo. Inoltre, nella motivazione appare un problema fondamentale, che riguarda il concetto generale del documento. Sebbene offrano un’alternativa – la possibilità di garantire ai cosiddetti immigrati clandestini permessi di soggiorno legali –, sia la proposta della Commissione sia la relazione del Parlamento europeo sono basate su un’unica premessa: che gli immigrati clandestini devono lasciare l’Europa. Tenendo conto di tali fatti, raccomando di respingere la relazione."@it12
"Manau, kad pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrų standartų ir procedūrų valstybėse narėse dėl nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo nėra geras. Jame siekiama administraciniais ir represiniais būdais „išspręsti“ rimtą problemą, kuriai būtinas politinis sprendimas, skirtas pašalinti nelegalios migracijos priežastis. Europos Parlamentui plenariniame posėdyje Manfredo Weberio pateiktame pranešimo projekte nėra nieko daugiau be kosmetinių pakeitimų, kurie nesusiję su klausimo esme. Numatant tokias represines priemones, vadinamiesiems nelegaliems imigrantams, kaip laikinąjį sulaikymą ir jų laikymą siaubingomis sąlygomis, kurios yra kai kuriuose sulaikymo centruose (Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto duomenimis), pažeidžia tarptautiniu mastu pripažįstamas žmogaus teisių apsaugos konvencijas. Be to, pagrindime atsiranda esminė problema, kuri paliečia visą dokumento koncepciją. Nors jame yra siūloma alternatyva – galimybė vadinamiesiems nelegaliems imigrantams suteikti legalius leidimus gyventi, tiek Komisijos pasiūlymas, tiek Europos Parlamento priimtas pranešimas remiasi vienintele prielaida, kad nelegalūs imigrantai privalo palikti Europą. Atsižvelgiant į išvardintus faktus, rekomenduoju šį pranešimą atmesti."@lt14
". Manuprāt, priekšlikums rezolūcijai par kopējiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs nelikumīgi mītošu trešo valstu valstspiederīgo repatriācijai nav labs teksts. Tas cenšas ar administratīvām un represīvām metodēm „atrisināt” nopietnu problēmu, kurai īstenībā ir vajadzīgs politisks risinājums ar mērķi novērst nelegālās migrācijas cēloņus. kunga Eiropas Parlamentam plenārsēdē iesniegtais ziņojuma projekts nesatur neko vairāk kā (vairāk vai mazāk) kosmētiskas izmaiņas, kas neskar lietas būtību. Tādu represīvo pasākumu ieviešana pret tā sauktajiem nelegālajiem imigrantiem kā, piemēram, pagaidu ieslodzījums, viņu turēšana šausmīgos apstākļos, kādi ir dažos aizturēšanas centros (saskaņā ar LIBE komitejas datiem), pārkāpj starptautiski atzītās cilvēktiesību aizsardzības konvencijas. Turklāt paskaidrojumā parādās viena fundamentāla problēma, kas ietekmē visu dokumenta koncepciju. Lai gan tā piedāvā alternatīvu – iespēju piešķirt tā sauktajiem nelegālajiem imigrantiem likumīgas apmešanās atļaujas – gan Komisijas priekšlikums, gan ziņojums, kas jāpieņem Eiropas Parlamentam, ir pamatots uz vienu priekšnoteikumu – nelegālajiem imigrantiem ir jāatstāj Eiropa. Ņemot vērā minētos faktus, mans ieteikums ir, ka ziņojums ir jānoraida."@lv13
"Domnívám se, že návrh směrnice o společných normách a postupech v členských státech při vracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí je návrhem špatným. Je totiž snahou „řešit“ administrativními a represivními postupy závažný problém, který vyžaduje v prvé řadě řešení politické směřující k odstraňování příčin nelegální migrace. Návrh zprávy předložené Manfredem Weberem plénu Evropského parlamentu obsahuje jen více či méně kosmetické úpravy, které podstatu věci neřeší. Zavedení represivních opatření vůči tzv. nelegálním přistěhovalcům, jakým je tzv. předběžná vazba, a jejich zadržování v hrozných podmínkách, jaké panují v některých internačních střediscích (podle zjištění výboru LIBE), je v rozporu s mezinárodněprávními úmluvami na ochranu lidských práv. Nadto se objevuje jeden zásadní problém ve vysvětlujícím prohlášení a tedy v celkové koncepci. Jakkoli je zde jako alternativa uváděna možnost udělení legálního povolení k pobytu tzv. nelegálním přistěhovalcům, tak návrh Komise i zpráva, jež by měla být přijata Evropským parlamentem, jsou postaveny na jediném závěru: nelegální přistěhovalci musí opustit Evropu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji pro zprávu nehlasovat."@mt15
"Naar mijn mening is de ontwerpresolutie omtrent gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen uit derde landen geen goede tekst. Er wordt probeerd door middel van administratieve en repressieve methoden een serieus probleem “op te lossen”, dat echt vraagt om een politieke oplossing, gericht op het wegnemen van de oorzaken van illegale migratie. Het ontwerpverslag, dat de heer Manfred Weber het Europees Parlement in plenaire zitting presenteerde, bevat niet meer dan (min of meer) cosmetische wijzigingen die niet ingaan op de kern van de zaak. Door repressieve maatregelen te introduceren jegens de zogenaamde illegale immigranten, zoals de zogenaamde tijdelijke hechtenis, en hen vast te houden onder de erbarmelijke omstandigheden die er in sommige detentiecentra heersen (volgens de LIBE-commissie), worden internationaal erkende verdragen voor de bescherming van de mensenrechten geschonden. Bovendien zien we in de verklaring een fundamenteel probleem dat op het totale concept van het document van invloed is. Hoewel het een alternatief biedt, de mogelijkheid zogenaamde illegale immigranten wettelijke verblijfsvergunningen te geven, zijn zowel het voorstel van de Commissie als het verslag dat moet worden aangenomen door het Europees Parlement, gebaseerd op één enkele premisse: dat illegale immigranten Europa uitmoeten. De bovenstaande feiten in overweging nemend, is mijn advies dat het verslag moet worden afgewezen."@nl3
"Według mnie, projekt rezolucji dotyczący wspólnych standardów i procedur dla państw członkowskich, które dotyczą wydalania nielegalnie przebywających na ich terytorium obywateli państw trzecich nie jest dobrym tekstem. Stanowi on próbę „rozwiązania” metodami administracyjnymi oraz poprzez represyjne podejście poważnych problemów, które w istocie wymagają rozwiązań politycznych, ukierunkowanych na eliminację przyczyn nielegalnej migracji. Projekt sprawozdania przedstawiony przez posła Manfreda Webera na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego nie zawiera nic oprócz (mniej lub bardziej) kosmetycznych zmian, które nie trafiają w sedno sprawy. Wprowadzenie środków represyjnych, skierowanych przeciwko tak zwanym nielegalnym imigrantom, w postaci tak zwanego tymczasowego aresztu i przetrzymywanie ich w skandalicznych warunkach, jakie panują w niektórych ośrodkach detencji (według komisji LIBE), stanowi naruszenie uznawanych międzynarodowo konwencji dotyczących ochrony praw człowieka. Ponadto, w uzasadnieniu pojawia się jeden podstawowy problem, który ma wpływ na ogólny zamysł tego dokumentu. Chociaż dokument ten oferuje pewną alternatywę w postaci możliwości zapewnienia tak zwanym nielegalnym imigrantom prawa do legalnego pobytu, to zarówno wniosek Komisji, jak i sprawozdanie, które ma przyjąć Parlament Europejski, opierają się na jednej prostej przesłance: nielegalni imigranci muszą opuścić Europę. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione fakty, zalecam odrzucenie raportu."@pl16
"Na minha opinião, a proposta de directiva relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular não é um bom texto. Ele procura "resolver", através de métodos administrativos e repressivos, um problema sério, que exige, realmente, uma solução política, que vise eliminar as causas da migração ilegal. O projecto de relatório apresentado pelo senhor deputado Manfred Weber ao plenário do Parlamento Europeu não contém senão alterações (mais ou menos) cosméticas que não vão ao cerne da questão. A introdução de medidas repressivas contra os chamados imigrantes ilegais, tais como a chamada "prisão preventiva", e a manutenção dos mesmos nas condições horríveis que existem em alguns centros de detenção (de acordo com a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos), violam as convenções reconhecidas internacionalmente para a protecção dos direitos humanos. Além disso, a exposição de motivos apresenta um problema fundamental que afecta a concepção global do documento. Embora ele ofereça uma alternativa – a possibilidade de conceder autorizações de residência aos chamados imigrantes ilegais –, a proposta da Comissão, assim como o relatório que deve ser adoptado pelo Parlamento Europeu, baseiam-se numa única premissa: os imigrantes ilegais têm de abandonar a Europa. Tendo em conta os factos acima mencionados, recomendo a rejeição do relatório."@pt17
"Domnívám se, že návrh směrnice o společných normách a postupech v členských státech při vracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí je návrhem špatným. Je totiž snahou „řešit“ administrativními a represivními postupy závažný problém, který vyžaduje v prvé řadě řešení politické směřující k odstraňování příčin nelegální migrace. Návrh zprávy předložené Manfredem Weberem plénu Evropského parlamentu obsahuje jen více či méně kosmetické úpravy, které podstatu věci neřeší. Zavedení represivních opatření vůči tzv. nelegálním přistěhovalcům, jakým je tzv. předběžná vazba, a jejich zadržování v hrozných podmínkách, jaké panují v některých internačních střediscích (podle zjištění výboru LIBE), je v rozporu s mezinárodněprávními úmluvami na ochranu lidských práv. Nadto se objevuje jeden zásadní problém ve vysvětlujícím prohlášení a tedy v celkové koncepci. Jakkoli je zde jako alternativa uváděna možnost udělení legálního povolení k pobytu tzv. nelegálním přistěhovalcům, tak návrh Komise i zpráva, jež by měla být přijata Evropským parlamentem, jsou postaveny na jediném závěru: nelegální přistěhovalci musí opustit Evropu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji pro zprávu nehlasovat."@ro18
"Domnievam sa, že návrh smernice o o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt, je zlým návrhom. Je totiž snahou „riešiť“ administratívnymi a represívnymi postupmi závažný problém, ktorý vyžaduje v prvom rade politické riešenie smerujúce k odstraňovaniu príčin nelegálnej migrácie. Návrh správy predloženej pánom Manfredom Weberom na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu obsahuje len viac-menej kozmetické úpravy, ktoré podstatu veci neriešia. Zavedenie represívnych opatrení voči tzv. nelegálnym prisťahovalcom, akým je tzv. predbežná väzba, a ich zadržovanie v hrozných podmienkach, aké panujú v niektorých záchytných strediskách (podľa zistení výboru LIBE), je v rozpore s medzinárodne uznanými dohodami na ochranu ľudských práv. Navyše vo vysvetľujúcom prehlásení, a teda v celkovej koncepcii dokumentu, sa objavuje jeden zásadný problém. Aj keď je tu ako alternatíva uvádzaná možnosť udelenia legálneho povolenia k pobytu tzv. nelegálnym prisťahovalcom, návrh Komisie ako aj správa, ktorá by mala byť prijatá Európskym parlamentom, sú postavené na jedinom predpoklade: že nelegálni prisťahovalci musia opustiť Európu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem hlasovať proti správe."@sk19
"Enligt min åsikt är förslaget till en resolution om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna inte någon bra text. Genom administrativa och repressiva metoder försöker man att ”lösa” ett allvarligt problem, som i själva verket kräver en politisk lösning som inriktas mot att eliminera skälen till illegal invandring. Betänkandet som presenterades av Manfred Weber inför Europaparlamentet innehåller inget annat än (mer eller mindre) kosmetiska förändringar, som inte går till botten med problemet. Att införa repressiva åtgärder mot så kallade illegala invandrare, som så kallat tillfälligt frihetsberövande, och att hålla dem under de fruktansvärda förhållanden som råder i vissa anläggningar för frihetsberövande (enligt utskottet för mänskliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor) bryter mot internationellt erkända konventioner om skydd för mänskliga rättigheter. Dessutom framkommer ett grundläggande problem i motiveringen, som påverkar själva principen bakom hela dokumentet. Även om ett alternativ erbjuds – nämligen möjligheten att bevilja så kallade illegala invandrare lagliga uppehållstillstånd – så grundas så väl kommissionens förslag som betänkandet som Europaparlamentet är på väg att anta på en enda förutsättning: att illegala invandrare måste lämna Europa. När man tar med dessa ovannämnda fakta i beräkningen, blir min rekommendation att betänkandet bör avslås."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph