Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-179"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Junilistan ställer sig starkt kritisk till detta betänkande och den kompromiss som stöds av vissa politiska partier. Ett lands flyktingpolitik är en fråga av strikt nationell karaktär och ska avgöras i enlighet med ett lands rättsliga kultur. EU tar i och med betänkandet ett stort steg i försöket att genomdriva en europeisk invandringspolitik med en stark offensiv mot illegala invandrare. Här uppmanas till ett godtyckligt och konsekvent frihetsberövande av människor som inte begått något brott, utan endast har korsat en landsgräns. I betänkandet föreslås att totalt utestänga människor från europeisk mark under fem års tid, oavsett deras situation, vilket innebär en Fästning Europa. EU ska vara en värderingsunion som håller mänskliga rättigheter och humana värderingar i helgd, men detta förslag går emot detta. Organisationer som UNHCR och FN:s flyktingkommissarie existerar redan för att respektera utsatta människors mänskliga rättigheter och för att ange humant acceptabla regler och standarder. Junilistan förkastar detta betänkandet och hoppas att övriga parlamentariker gör samma sak."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22,7
lpv:translated text
". Erakond Juuninimekiri on väga kriitiline selle raporti ja kompromissi suhtes, mida teatud erakonnad toetavad. Riigi pagulaspoliitika on ainult riigi asi ning seda tuleb otsustada riigi õiguskultuuri kontekstis. Selle raportiga astub EL suure sammu Euroopa rändepoliitika kehtestamise suunas, mis on ebaseaduslike sisserändajate suhtes väga range. Kavas on omavoliline ja süstemaatiline inimeste kinnipidamine, kes ei ole sooritanud ühtegi kuritegu, vaid on ainult ületanud rahvusvahelise piiri. Raportis tehakse ettepanek, et inimesi peaks nende olukorrast hoolimata Euroopa territooriumilt viieks aastaks täielikult välja ajama, mis tegelikult tähendab Euroopa kindlust. EL peaks olema väärtuste liit, mis hoiab inimõigusi ja inimväärtusi pühana, aga see ettepanek trotsib seda. Juba on olemas sellised organisatsioonid nagu ÜRO Pagulaste Ülemkomissar (UNHCR) ja ÜRO pagulaste allasutus, et toetada vähem kaitstud inimeste inimõigusi ja sätestada inimlikule kohtlemisele vastuvõetavad eeskirjad ja nõuded. Juuninimekiri lükkab selle raporti tagasi ja loodab, et teised parlamendiliikmed teevad sama."@et5
lpv:translated text
". Junijska lista se glede tega poročila in kompromisa, ki ga podpirajo nekatere politične stranke, opredeljuje zelo kritično. Begunska politika je strogo nacionalna zadeva in o njej se je treba odločati znotraj okvira pravne kulture države. S tem poročilom EU dela velik korak proti vsiljevanju evropske politike priseljevanja, ki je zelo stroga do nezakonitih priseljencev. Predvideva samovoljno in sistematično pridržanje oseb, ki niso storile kaznivega dejanja, ampak so samo prečkale mednarodno mejo. Poročilo predlaga, da bi morali biti ljudje popolnoma izključeni iz evropskega ozemlja za obdobje petih let, ne glede na njihov položaj, kar dejansko pomeni, da bo Evropa postala utrdba. EU bi morala biti unija vrednot, ki človekove pravice in vrednote obravnava s častjo, vendar ta predlog zanika vse to. Organizacije, kot sta UNHCR in pisarna komisarja Združenih narodov za begunce, že delujejo za ohranjanje človekovih pravic ranljivih oseb in določajo sprejemljiva pravila in standarde za človeško obravnavanje. Junijska lista to poročilo zavrača in upa, da bodo tako storili tudi drugi poslanci."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22,7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Junilistan ställer sig starkt kritisk till detta betänkande och den kompromiss som stöds av vissa politiska partier. Ett lands flyktingpolitik är en fråga av strikt nationell karaktär och ska avgöras i enlighet med ett lands rättsliga kultur. EU tar i och med betänkandet ett stort steg i försöket att genomdriva en europeisk invandringspolitik med en stark offensiv mot illegala invandrare. Här uppmanas till ett godtyckligt och konsekvent frihetsberövande av människor som inte begått något brott, utan endast har korsat en landsgräns. I betänkandet föreslås att totalt utestänga människor från europeisk mark under fem års tid, oavsett deras situation, vilket innebär en Fästning Europa. EU ska vara en värderingsunion som håller mänskliga rättigheter och humana värderingar i helgd, men detta förslag går emot detta. Organisationer som UNHCR och FN:s flyktingkommissarie existerar redan för att respektera utsatta människors mänskliga rättigheter och för att ange humant acceptabla regler och standarder. Junilistan förkastar detta betänkandet och hoppas att övriga parlamentariker gör samma sak."@mt15
lpv:translated text
". Strana Červnová kandidátka zastává k této zprávě i ke kompromisu podporovanému některými politickými stranami velmi kritické stanovisko. Uprchlická politika země je čistě státní záležitost a musí být určována v souvislosti s právní kulturou dané země. EU činí prostřednictvím této zprávy významný krok k zavedení evropské přistěhovalecké politiky, která těžce dopadne na ilegální přistěhovalce. Na obzoru je svévolné a systematické zadržování osob, kteří nespáchali žádný zločin, nýbrž pouze překročili mezinárodní hranice. Zpráva navrhuje, že by lidem mělo být, bez ohledu na jejich situaci, po dobu pěti let zcela zakázáno vstoupit na evropské území, což ve svém důsledku znamená pevnost Evropu. EU má být unií hodnot, jež považuje lidská práva a lidské hodnoty za posvátné, ale tento návrh tomu naprosto odporuje. Organizace jako Agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR) a úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, jejichž úkolem je prosazovat lidská práva bezbranných lidí a určovat přijatelná pravidla a zásady humánního jednání, již existují. Červnová kandidátka tuto správu zamítá a doufá, že ostatní poslanci učiní totéž."@cs1
lpv:translated text
". Strana Junilistan má na túto správu a kompromis, ktorý podporujú isté politické strany, veľmi kritický pohľad. Politika štátu týkajúca sa utečencov je striktne vnútroštátna záležitosť a je treba o nej rozhodovať v kontexte právnej kultúry daného štátu. Prostredníctvom tejto správy vykoná EÚ dôležitý krok smerom k uplatňovaniu európskej migračnej politiky, ktorá pristupuje k nelegálnym prisťahovalcom tvrdo. Očakáva sa subjektívne a systematické zadržiavanie osôb, ktoré nespáchali trestný čin, ale takmer prekročili medzinárodnú hranicu. V správe sa navrhuje, aby boli cudzí štátni príslušníci úplne vypovedaní z územia Európy na obdobie piatich rokov bez ohľadu na vlastnú situáciu, čo je v podstate to isté, ako pevnosť Európa. EÚ má byť Úniou hodnôt, pre ktoré sú ľudské práva a ľudské hodnoty posvätné, tento návrh je však úplný opak. Organizácie, ako úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktoré podporujú ľudské práva zraniteľných a stanovujú prijateľné pravidlá a normy zaobchádzania s ľuďmi už existujú. Junilistan je proti tejto správe a dúfa, že rovnaké stanovisko zaujmú aj ostatní poslanci."@sk19
lpv:translated text
". June List partija yra kritiškos nuomonės apie šį pranešimą ir kompromisą, kurį remia tam tikros politinės partijos. Šalies vykdoma politika dėl pabėgėlių yra tik tos šalies reikalas ir dėl jos turi būti nuspręsta šalies teisinės kultūros kontekste. Su šiuo pranešimu EU žengia pagrindinį žingsnį, nustatydama Europos migracijos politiką, kuri yra griežta nelegaliems imigrantams. Perspektyvoje yra numatyta ginčytinas ir sisteminis asmenų, neįvykdžiusių jokio nusikaltimo, o tiktai kirtusių tarptautinę sieną, sulaikymas. Pranešime siūloma šiems žmonėms visiškai uždrausti būti Europos teritorijoje penkerius metus, nepriklausomai nuo jų padėties, kas tiesą sakant reiškia, kad Europa taps tvirtove. ES turėtų būti vertybių sąjunga, kurioje žmogaus teisės ir žmogaus vertybės yra laikomos šventomis. Tačiau šiame pasiūlyme su tuo nesiskaitoma. Tokios organizacijos kaip Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuras saugo pažeidžiamų žmonių žmogaus teises ir nustato priimtinas normas ir standartus žmogiškojo elgesio. June List partija nepritaria šiam pranešimui ir tikisi, kad kiti nariai pasielgs taip pat."@lt14
lpv:translated text
". Lista Czerwcowa podchodzi do tego sprawozdania i do popieranego przez pewne partie polityczne kompromisu bardzo krytycznie. Polityka danego kraju w stosunku do uchodźców jest sprawą ściśle krajową, a decyzje w tym zakresie muszą być podejmowane w kontekście kultury prawnej tego państwa. Poprzez to sprawozdanie Europa wykonuje znaczący krok w kierunku wprowadzenia europejskiej polityki migracyjnej, której skutki boleśnie odczuwają nielegalni imigranci. Perspektywą jest przy tym arbitralne i systematyczne zatrzymywanie osób, które nie popełniły żadnego przestępstwa, a tylko przekroczyły międzynarodową granicę. Autor sprawozdania proponuje, aby ludzie byli usuwani z terytorium Europy na okres pięciu lat, niezależnie od ich sytuacji, co w efekcie oznacza funkcjonowanie Twierdzy Europa. UE ma być z założenia unią wartości, która uważa prawa człowieka i wartości ludzkie za święte. Ten wniosek w sposób oczywisty temu przeczy. Istnieją już takie organizacje, jak Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, których zadaniem jest ochrona praw człowieka należnych osobom w ciężkiej sytuacji oraz ustalenie takich zasad i standardów humanitarnego traktowania, które byłyby do przyjęcia. Lista Czerwcowa odrzuca to sprawozdanie i ma nadzieję, że inni posłowie zrobią to samo."@pl16
lpv:translated text
". A Júniusi Lista nagyon kritikus véleményt formált erről a jelentésről és az egyes politikai pártok által támogatott kompromisszumról. Egy-egy ország menekültügyi politikája szigorúan nemzeti ügy, és arról az adott ország jogi kultúrájának összefüggésében kell határozni. Ezzel a jelentéssel az EU nagy lépést tesz az illegális bevándorlók ellen szigorúan fellépő európai migrációs politika létrehozása felé. Ez pedig potenciálisan nem más, mint személyek önkényes és szisztematikus fogva tartása, akik semmilyen bűncselekményt nem követtek el, pusztán átléptek egy nemzetközi határt. A jelentés azt javasolja, hogy az ilyen embereket ötéves időszakra teljes mértékben rekesszük ki Európából, függetlenül a helyzetükről, ami a gyakorlatban nem más, mint az Európa-erőd. Az EU-nak az értékek uniójának kellene lennie, amely az emberi jogokat és az emberi értékeket szentnek tartja, ez a javaslat azonban teljes mértékben szembe megy ezzel. Az olyan szervezetek, mint az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatala már léteznek, hogy védelmezzék a sebezhető személyek emberi jogait, és elfogadható szabályok és a humánus bánásmód normáira ösztönözzenek. A Júniusi Lista elutasítja ezt a jelentést, és remélhetően más képviselők is ezt teszik majd."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Junilistan ställer sig starkt kritisk till detta betänkande och den kompromiss som stöds av vissa politiska partier. Ett lands flyktingpolitik är en fråga av strikt nationell karaktär och ska avgöras i enlighet med ett lands rättsliga kultur. EU tar i och med betänkandet ett stort steg i försöket att genomdriva en europeisk invandringspolitik med en stark offensiv mot illegala invandrare. Här uppmanas till ett godtyckligt och konsekvent frihetsberövande av människor som inte begått något brott, utan endast har korsat en landsgräns. I betänkandet föreslås att totalt utestänga människor från europeisk mark under fem års tid, oavsett deras situation, vilket innebär en Fästning Europa. EU ska vara en värderingsunion som håller mänskliga rättigheter och humana värderingar i helgd, men detta förslag går emot detta. Organisationer som UNHCR och FN:s flyktingkommissarie existerar redan för att respektera utsatta människors mänskliga rättigheter och för att ange humant acceptabla regler och standarder. Junilistan förkastar detta betänkandet och hoppas att övriga parlamentariker gör samma sak."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22,7
lpv:translated text
"Junilistan ställer sig starkt kritisk till detta betänkande och den kompromiss som stöds av vissa politiska partier. Ett lands flyktingpolitik är en fråga av strikt nationell karaktär och ska avgöras i enlighet med ett lands rättsliga kultur. EU tar i och med betänkandet ett stort steg i försöket att genomdriva en europeisk invandringspolitik med en stark offensiv mot illegala invandrare. Här uppmanas till ett godtyckligt och konsekvent frihetsberövande av människor som inte begått något brott, utan endast har korsat en landsgräns. I betänkandet föreslås att totalt utestänga människor från europeisk mark under fem års tid, oavsett deras situation, vilket innebär en Fästning Europa. EU ska vara en värderingsunion som håller mänskliga rättigheter och humana värderingar i helgd, men detta förslag går emot detta. Organisationer som UNHCR och FN:s flyktingkommissarie existerar redan för att respektera utsatta människors mänskliga rättigheter och för att ange humant acceptabla regler och standarder. Junilistan förkastar detta betänkandet och hoppas att övriga parlamentariker gör samma sak."@fi7
lpv:translated text
"De “June List” neemt een zeer kritisch standpunt in ten aanzien van dit verslag en het compromis dat door bepaalde politieke partijen wordt gesteund. Het vluchtelingenbeleid van een land is een strikt nationale aangelegenheid en de besluitvorming dient binnen de context van de juridische cultuur plaats te vinden. Door middel van dit verslag zet de EU een grote stap in de richting van het opleggen van een Europese migratiepolitiek, iets dat illegale immigranten rauw op het dak valt. Wat te verwachten valt, is de arbitraire en systematische detentie van personen die geen enkele misdaad hebben begaan, maar slechts een internationale grens zijn overgestoken. Het verslag stelt voor dat mensen gedurende vijf jaar totaal worden verbannen van Europees grondgebied, ongeacht hun situatie, wat uiteindelijk neerkomt op Fort Europa. De EU wordt verondersteld een Unie van waarden te zijn, die mensenrechten en humane waarden hoog in het vaandel heeft staan, maar dit voorstel gaat daar tegenin. Voor het handhaven van de mensenrechten en voor het opstellen van acceptabele regels en normen voor een humane behandeling bestaan er al organisaties als het United Nations Refugee Agency (UNHCR) en het bureau van de Hoge commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen De “June List” verwerpt dit verslag en hoopt dat andere leden hetzelfde zullen doen."@nl3
lpv:translated text
". Η Λίστα του Ιουνίου είναι πολύ επικριτική για τη συγκεκριμένη έκθεση και τον συμβιβασμό που υποστηρίζεται από ορισμένα πολιτικά κόμματα. Η πολιτική μιας χώρας για τους πρόσφυγες είναι ένα αυστηρά εθνικό ζήτημα και πρέπει να αποφασίζεται στο πλαίσιο του νομικού πολιτισμού της χώρας. Με αυτήν την οδηγία, η ΕΕ κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που τιμωρεί αυστηρά τους λαθρομετανάστες. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι η αυθαίρετη και συστηματική κράτηση ατόμων που δεν έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα αλλά που απλά έχουν περάσει μια διεθνή συνοριακή γραμμή. Η έκθεση προτείνει τον πλήρη αποκλεισμό των ατόμων από την ευρωπαϊκή επικράτεια για μια περίοδο πέντε ετών, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους, γεγονός το οποίο σημαίνει μια Ευρώπη φρούριο. Υποτίθεται ότι η ΕΕ είναι μια ένωση αξιών που σέβεται ευλαβικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες αξίες, η πρότασή αυτή όμως κάθε άλλο παρά υπηρετεί τον συγκεκριμένο σκοπό. Οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ήδη υπάρχουν για να στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ευάλωτων ανθρώπων και να ορίζουν αποδεκτούς κανόνες και πρότυπα για μια ανθρώπινη μεταχείριση. Η Λίστα του Ιουνίου απορρίπτει αυτήν την έκθεση και ελπίζει ότι τα μέλη θα πράξουν αναλόγως."@el10
lpv:translated text
"Junibevægelsen har en meget kritisk holdning til betænkningen og det kompromis, der støttes af visse politiske partier. Et lands flygtningepolitik er fuldt ud et nationalt anliggende, og det skal afgøres inden for rammerne af det pågældende lands retskultur. Med denne betænkning tager EU et stort skridt i retning af fastlæggelse af en europæisk indvandringspolitik, der fokuserer på illegale indvandrere. Det, der fokuseres på, er den vilkårlige og systematiske tilbageholdelse af personer, der ikke har begået nogen forbrydelse, men blot har krydset en international grænse. I betænkningen foreslås det, at personer skal udelukkes fra EU's territorium i en periode på fem år uanset den pågældende situation, hvilket vil medføre en situation, hvor der skabes et fort Europa. EU skal forestille at være en union, der er baseret på grundlæggende værdier som menneskerettigheder og menneskelige værdier, men forslaget er ikke i overensstemmelse hermed. Organisationer som f.eks. FN's Højkommissariat for Flygtninge og FN's Flygtningehøjkommissær eksisterer allerede med det formål at opretholde menneskerettighederne for sårbare personer og fastlægge acceptable regler og standarder for human behandling. Junibevægelsen stemmer imod betænkningen og håber, at de øvrige medlemmer vil gøre det samme."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22,7
lpv:translated text
". „Jūnija Saraksts” ļoti kritiski raugās uz šo ziņojumu un kompromisu, kuru atbalstīja atsevišķas politiskās partijas. Valsts bēgļu politika ir katras valsts jautājums, un tā ir jāpieņem valsts juridiskās kultūras kontekstā. Ar šo ziņojumu ES sper lielu soli Eiropas imigrācijas politikas ieviešanas virzienā, kas spēcīgi ietekmēs nelegālos imigrantus. Jautājums ir par patvaļīgu un sistemātisku tādu personu aizturēšanu, kuras nav izdarījušas noziegumu, vienīgi šķērsojušas starptautisko robežu. Ziņojumā ierosināts aizliegt šādiem cilvēkiem iebraukt Eiropas teritorijā 5 gadus neatkarīgi no situācijas, kas patiesībā nozīmē nocietinātu Eiropu. ES vajadzētu būt savienībai, kurā cilvēku tiesības un vērtības ir svētas, taču šis ziņojums ir tam pretrunā. Jau ir tādas organizācijas kā ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) un ANO Augstais komisariāts bēgļu jautājumos, lai atbalstītu neaizsargāto cilvēku tiesības un veicinātu pieņemamu noteikumu un standartu izstrādi. „Jūnija Saraksts” noraida šo ziņojumu un cer, ka citas dalībvalstis darīs tāpat."@lv13
lpv:translated text
". The June List takes a very critical view of this report and the compromise which is being supported by certain political parties. A country’s refugee policy is a strictly national matter and it must be decided within the context of the country’s legal culture. Through this report the EU takes a major step towards imposing a European migration policy which comes down hard on illegal immigrants. What is in prospect is the arbitrary and systematic detention of persons who have not committed any crime, but have merely crossed an international border. The report proposes that people should be totally excluded from European territory for a period of five years, irrespective of their situation, which in effect means Fortress Europe. The EU is supposed to be a Union of values which holds human rights and human values sacred, but this proposal flies in the face of that. Organisations such as the United Nations Refugee Agency (UNHCR) and the office of the UN High Commissioner for Refugees already exist to uphold the human rights of vulnerable people and to stipulate acceptable rules and standards for humane treatment. The June List rejects this report and hopes that other Members will do the same."@en4
lpv:translated text
". La Lista de Junio mantiene una postura muy crítica ante este informe y ante el compromiso apoyado por determinados partidos políticos. La política de refugiados de un país es un asunto estrictamente nacional que debe decidirse dentro del contexto jurídico de ese país. Mediante este informe, la UE da un paso importante hacia una política europea de inmigración muy dura para con los inmigrantes ilegales. Les espera la detención arbitraria y sistemática de personas que no han cometido ningún delito, salvo cruzar una frontera internacional. El informe propone que se prohíba totalmente la presencia de estas personas en el territorio europeo durante un período de cinco años, independientemente de su situación, lo que en términos reales significa hacer de Europa una fortaleza. Se supone que la UE es una Unión que celebra los valores y los derechos humanos consagrados, pero esta propuesta se opone abiertamente a todo esto. Ya existen organizaciones como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que defienden los derechos humanos de las personas vulnerables y estipulan reglas y normas aceptables para el tratamiento humanitario. La Lista de Junio rechaza este informe y espera que otros Diputados hagan lo mismo."@es21
lpv:translated text
"Die Juniliste steht diesem Bericht und dem von bestimmten politischen Parteien unterstützten Kompromiss sehr kritisch gegenüber. Die Flüchtlingspolitik eines Landes ist einzig und allein eine nationale Angelegenheit, die im Kontext der Rechtskultur des jeweiligen Staates entwickelt werden muss. Mit diesem Bericht geht die EU einen großen Schritt in Richtung auf die Durchsetzung einer europäischen Einwanderungspolitik, die die illegalen Einwanderer besonders hart trifft. Diese stellt die willkürliche und systematische Internierung von Menschen in Aussicht, die nichts verbrochen, sondern lediglich eine internationale Grenze überschritten haben. Im Bericht wird vorgeschlagen, dass Personen die Wiedereinreise nach Europa für einen Zeitraum von fünf Jahren verboten werden soll, unabhängig von ihrer Situation, was de facto eine Festung Europa bedeutet. Die EU soll eine Werteunion sein, in der Menschenrechte und menschliche Werte geachtet werden. Dieser Vorschlag setzt sich jedoch darüber hinweg. Es gibt bereits Organisationen wie die UN-Flüchtlingsagentur (UNHCR) bzw. das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, die sich für die Menschenrechte dieser schutzbedürftigen Gruppe einsetzt und akzeptable Richtlinien und Normen für eine menschenwürdige Behandlung festlegt. Die Juniliste lehnt diesen Bericht ab, in der Hoffnung, dass andere Abgeordnete das ebenfalls tun."@de9
lpv:translated text
". A Lista de Junho assume uma posição bastante crítica face a este relatório e ao compromisso que está a ser apoiado por determinados partidos políticos. A política para os refugiados de um país é uma matéria estritamente nacional, pelo que tem de ser decidida no contexto da cultura jurídica desse país. Com este relatório, a UE dá um grande passo no sentido da imposição de uma política de imigração comum que assesta as baterias contra os imigrantes legais. Perspectiva-se assim a detenção arbitrária e sistemática de pessoas, não por terem cometido um qualquer crime, mas tão-só por terem atravessado uma fronteira internacional. O relatório propõe que as pessoas sejam expulsas do território europeu por um período de cinco anos, independentemente da situação em que se encontrarem. Na prática, é a concretização da Europa Fortaleza. Em princípio, a UE é uma União de valores que tem os Direitos do Homem e os valores ligados à pessoa humana como sagrados, mas esta proposta choca com todos eles. Existem organizações, como a agência para os refugiados das Nações Unidas (UNHCR) e o gabinete do Alto-Comissário para os Refugiados das Nações Unidas, para defender os Direitos do Homem que assistem a pessoas vulneráveis e estabelecer regras e normas de tratamento humano aceitáveis. Posto isto, a Lista de Junho rejeita este relatório e espera que os restantes deputados do Parlamento façam o mesmo."@pt17
lpv:translated text
". − Lo ha un atteggiamento molto critico su questa relazione e sul compromesso sostenuto da alcuni partiti politici. Una politica nazionale sui rifugiati è una questione strettamente nazionale e deve essere decisa nel contesto della cultura giuridica del paese. Attraverso questa relazione, l’Europa compie un importante passo verso l’imposizione di una politica europea sull’immigrazione che colpisce duramente gli immigrati clandestini. Si prospetta il trattenimento arbitrario e sistematico di persone che non hanno commesso alcun crimine, ma hanno solo attraversato un confine internazionale. La relazione propone che le persone dovrebbero essere escluse totalmente dal territorio europeo per un periodo di cinque anni, indipendentemente dalla loro situazione, il che significa, di fatto, un’Europa fortezza. L’UE dovrebbe essere un’unione di valori che ritiene sacri i diritti umani e i valori umani, ma questa proposta va contro tutto questo. Organizzazioni come l’Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) e l’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati esistono già per difendere i diritti umani di persone vulnerabili e per formulare norme e accettabili per il trattamento delle persone. Lo respinge questa relazione e si augura che anche altri deputati facciano la stessa cosa."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". La liste de juin est très critique vis-à-vis de ce rapport et du compromis soutenu par certains partis politiques. La politique nationale concernant les réfugiés est d’ordre strictement national et doit être décidée dans le contexte de la culture juridique du pays. Par le biais de ce rapport, l’UE fait un grand pas vers l’imposition d’une politique européenne en matière d’immigration sévère envers les immigrants illégaux. Ce que nous visons ici, c’est la détention arbitraire et systématique de personnes qui n’ont commis aucun crime, mais n’ont fait que traverser une frontière internationale. Le rapport propose que ces personnes soient totalement exclues du territoire européen pour cinq ans, quelle que soit leur situation. Cela revient à faire de l’Europe une forteresse. L’UE est supposée être une union de valeurs où les droits de l’homme et les valeurs humaines sont sacrés, mais cette proposition va à l’encontre de cela. Les organisations comme l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés existent déjà pour protéger les droits humains des personnes vulnérables et édicter des règles et normes acceptables pour un traitement humain. La liste de juin rejette ce rapport et espère que d’autres députés feront de même."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.19.3-179"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph