Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-085"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.2.3-085"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Lisabonská smlouva se stala mrtvým dokumentem, podobně jako tomu bylo, když Francouzi a Holanďané odmítli návrh Evropské ústavy. Předseda Parlamentu pan Pöttering sice prohlásil, že smyslem Smlouvy bylo dosáhnout více demokracie, politické efektivity, přehlednosti a transparentnosti a že „ratifikační proces musí pokračovat v těch zemích, kde doposud ratifikace neproběhla“, ale to jsou jen bezradné fráze. Kdyby se referendum konalo i v jiných státech, nebylo by irské NE zdaleka jediným. Vždyť už jen ten podvod s tím, že „evropské elity“ předložily k ratifikaci jen oprášený a upravený návrh Evropské ústavy! Takže NE by kromě Irů řekli opět Francouzi a Holanďané, to koneckonců vypovídají průzkumy veřejného mínění v těchto zemích. Ti, kdož „kormidlují“" unijní politiku, by si měli už konečně uvědomit, že většina občanů odmítá Unii jako militaristický a neoliberální projekt, ve svých důsledcích asociální! Výsledek irského referenda není pro Evropu katastrofou, jak se někteří snaží tvrdit. Je to šance pro nový diskusní proces, do kterého by měli být konečně začleněni v široké míře také řadoví občané. Irové nehlasovali přece proti Evropské unii, nýbrž proti obsahu Lisabonské smlouvy, která by vedla k rozbití dosaženého sociálního standardu a k přestavbě Unie v militaristický konglomerát. Tzv. evropskou myšlenku totiž neohrožuje ten, kdo odmítá Lisabonskou smlouvu, ale ten, kdo nyní volá „jedeme dál“ nebo zvažuje zavedení Unie „dvou rychlostí“."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Lissabontraktaten er blevet et dødt dokument, nøjagtig som da franskmændene og hollænderne forkastede udkastet til en EU-forfatning. Selv om formanden for Parlamentet, hr. Pöttering, erklærede, at målet med traktaten er at opnå en større grad af demokrati, politisk effektivitet, klarhed og gennemsigtighed, og at ratifikationsprocessen skal fortsætte i de medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret den, er det blot meningsløse fraser. Hvis der havde fundet folkeafstemninger sted i andre lande end Irland, ville det irske nej givet ikke have været det eneste. Tag f.eks. det kneb, den "europæiske elite" brugte ved at fremlægge intet andet end et afstøvet og ændret EU-forfatningsudkast til ratifikation! Ud over irerne ville franskmændene og hollænderne sige nej igen, det fremgår i hvert fald af offentlige opinionsundersøgelser i disse lande. De, der "styrer" EU-politikken, bør langt om længe indse, at flertallet af borgerne forkaster Unionen som et militaristisk og neoliberalt projekt, der er virkeligt asocialt! Resultatet af den irske folkeafstemning er ikke nogen katastrofe for EU, hvad nogle mennesker gerne vil have os til at tro. Det er en mulighed for at påbegynde et nyt diskussionsforløb, hvor almindelige borgere endelig også bør inddrages i vidt omfang. Når alt kommer til alt, stemte irerne ikke imod EU. De stemte imod indholdet i Lissabontraktaten, som ville ødelægge de sociale standarder, der er opnået indtil nu, og gøre Unionen til et militaristisk konglomerat. Den såkaldte europæiske idé er ikke sat på spil af dem, der forkaster Lissabontraktaten. Den sættes på spil af dem, der nu råber "lad os komme videre" eller overvejer at indføre et EU i to hastigheder."@da2
"Der Lissabon-Vertrag ist gestorben, ähnlich wie damals, als die Franzosen und die Niederländer den Entwurf der Europäischen Verfassung ablehnten. Zwar hat der Präsident des Europäischen Parlaments, Herr Pöttering, erklärt, durch den Vertrag wollte man mehr Demokratie, Handlungsfähigkeit, Klarheit und Transparenz erreichen und „deswegen muss der Ratifizierungsprozess in den Ländern, die noch nicht ratifiziert haben, weitergeführt werden“, aber das sind nur leere Phrasen. Hätte es auch in anderen Staaten ein Referendum gegeben, wäre das irische Nein nicht das einzige geblieben. Allein dieser Betrug, dass die „europäischen Eliten“ nur den entstaubten und geänderten Entwurf der europäischen Verfassung vorgelegt haben! Neben den Iren hätten daher auch die Franzosen und die Niederländer wieder Nein gesagt, davon zeugen schließlich Meinungsumfragen in diesen Ländern. Diejenigen, die die Unionspolitik „steuern“, sollten endlich zur Kenntnis nehmen, dass die meisten Bürger die Union als ein militaristisches und neoliberales Projekt, das in der Konsequenz antisozial ist, ablehnen. Das Ergebnis des irischen Referendums ist keine Katastrophe für Europa, wie es uns einige glauben machen wollen. Es ist die Chance für einen neuen Diskussionsprozess, in den endlich auch die einfachen Bürger umfassend einbezogen werden sollten. Schließlich haben die Iren nicht gegen die Europäische Union gestimmt, sondern gegen den Inhalt des Lissabon-Vertrages, der die erreichten Sozialstandards abbauen und die Union in ein militaristisches Konglomerat verwandeln würde. Denn der so genannte europäische Gedanke wird nicht durch jene gefährdet, die den Lissabon-Vertrag ablehnen. Nein, es sind diejenigen, die jetzt „weiter so“ rufen oder die Einführung eines Europas „der zwei Geschwindigkeiten“ in Erwägung ziehen."@de9
"Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι πλέον νεκρό έγγραφο, ακριβώς όπως τότε που Γάλλοι και Ολλανδοί απέρριψαν το σχέδιο της Συνταγματικής Συνθήκης της ΕΕ. Αν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Pöttering, δήλωσε ότι σκοπός της Συνθήκης ήταν η επίτευξη περισσότερης δημοκρατίας, μεγαλύτερης πολιτικής αποτελεσματικότητας, σαφήνειας και διαφάνειας, καθώς και ότι η διαδικασία επικύρωσης πρέπει να συνεχισθεί στα κράτη μέλη τα οποία δεν την έχουν κυρώσει ακόμη, πρόκειται ουσιαστικά για λόγια χωρίς νόημα. Αν είχαν διεξαχθεί δημοψηφίσματα σε άλλες χώρες, εκτός από την Ιρλανδία, το ιρλανδικό «όχι» σίγουρα δεν θα ήταν το μοναδικό. Σκεφθείτε την απάτη της ευρωπαϊκής «ελίτ», η οποία ουσιαστικά κατέθεσε προς επικύρωση το σκονισμένο και τροποποιημένο σχέδιο του Συντάγματος της ΕΕ! Εκτός από τους Ιρλανδούς, και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί θα έλεγαν και πάλι «όχι»· άλλωστε, αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν σε αυτές τις χώρες. Εκείνοι που «κατευθύνουν» την πολιτική της ΕΕ πρέπει να συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι οι περισσότεροι πολίτες απορρίπτουν την Ένωση ως ένα μιλιταριστικό και νεοφιλελεύθερο σχέδιο το οποίο είναι ουσιαστικά αντικοινωνικό! Το αποτέλεσμα του ιρλανδικού δημοψηφίσματος δεν αποτελεί καταστροφή για την Ευρώπη, όπως θα ήθελαν ορισμένοι να πιστέψουμε. Αποτελεί ευκαιρία να αρχίσει νέα διαδικασία διαλόγου, στην οποία θα πρέπει επιτέλους να συμμετάσχουν ευρέως και οι απλοί πολίτες. Άλλωστε, οι Ιρλανδοί δεν καταψήφισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταψήφισαν το περιεχόμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας η οποία θα κατέστρεφε τα κοινωνικά πρότυπα τα οποία έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, και θα μετέτρεπε την Ένωση σε ένα μιλιταριστικό μόρφωμα. Η αποκαλούμενη ευρωπαϊκή ιδέα δεν κινδυνεύει από εκείνους που απορρίπτουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Κινδυνεύει από εκείνους, οι οποίοι τώρα φωνάζουν «αφήστε μας να προχωρήσουμε» ή σκέφτονται να δημιουργήσουν μια Ευρώπη «δύο ταχυτήτων»."@el10
"The Lisbon Treaty has become a dead document, just as when the French and the Dutch rejected the EU draft Constitution. Although the President of the European Parliament, Mr Pöttering, declared that the aim of the Treaty was to achieve greater democracy, greater political effectiveness and greater clarity and transparency, and that the ratification process must continue in those Member States that have not yet ratified it, these are just meaningless phrases. Had referenda taken place in countries other than Ireland, the Irish ‘no’ would surely not have been the only one. Take the trickery employed by the ‘European elite’ who presented nothing more than the dusted and amended EU draft Constitution for ratification! In addition to the Irish, the French and the Dutch would say ‘no’ again; after all, public opinion surveys carried out in these countries indicate as much. Those who ‘steer’ EU policy should realise, at long last, that the majority of citizens reject the Union as a militarist and neo-liberal project that is effectively antisocial! The result of the Irish referendum is not a disaster for Europe, as some people would have us believe. It is a chance to start a new discussion process in which, at last, ordinary citizens should also be widely involved. After all, the Irish did not vote against the European Union. They voted against the contents of the Lisbon Treaty that would ruin the social standards achieved to date, and turn the Union into a militarist conglomerate. The so-called European idea is not thrown into jeopardy by those who reject the Lisbon Treaty. It is thrown into jeopardy by those who are now shouting ‘let us go on’ or considering introducing a ‘two-speed’ Europe."@en4
"El Tratado de Lisboa se ha convertido en un documento muerto, igual que cuando los franceses y holandeses rechazaron el proyecto de Constitución de la UE. Aunque el Presidente del Parlamento Europeo, el señor Pöttering, declaró que el objetivo del Tratado era profundizar en la democracia, mejorar la eficacia política y aumentar la claridad y la transparencia, y que el proceso de ratificación en los Estados miembros que todavía no lo han ratificado debe continuar, estas frases simplemente no tienen sentido. Si se hubiera celebrado un referéndum en otros países aparte de Irlanda, el «no» irlandés sin duda no habría sido el único. Tómese como ejemplo las triquiñuelas empleadas por la «elite europea» que presentó un borrador de la Constitución de la UE desempolvado y enmendado para que se ratificara. Además de los irlandeses, los franceses y los holandeses dirían «no» una vez más; después de todo, las encuestas de opinión pública llevadas a cabo en esos países así lo indican. Los que «pilotan» la política de la UE deben comprender por fin que la mayoría de los ciudadanos rechazan que la Unión sea un proyecto militarista y neoliberal que en la práctica es antisocial. El resultado del referéndum irlandés no es un desastre para Europa, tal como algunas personas querrían que pensáramos. Es una oportunidad para comenzar un nuevo proceso de debate al cual deben, por fin, incorporarse los ciudadanos. Después de todo, los irlandeses no votaron contra la Unión Europea. Votaron contra el contenido del Tratado de Lisboa, que arruinaría las normas sociales logradas hasta la fecha y convertiría a la Unión en un conglomerado militarista. La denominada idea europea no está en peligro después del rechazo al Tratado de Lisboa. La ponen en peligro los que gritan «sigamos adelante» o los que consideran la posibilidad de una Europa de «dos velocidades»."@es21
"Lissaboni lepingust on saanud surnud dokument, täpselt nagu siis, kui prantslased ja hollandlased ELi põhiseaduse lepingu tagasi lükkasid. Kuigi Euroopa Parlamendi president Pöttering kuulutas, et Lissaboni lepingu eesmärgiks oli suurema demokraatia, suurema poliitilise tõhususe ja suurema selguse ning läbipaistvuse saavutamine ning et ratifitseerimisprotsess peab nendes riikides, kes ei ole seda veel ratifitseerinud, jätkuma, on need vaid tühjad sõnad. Kui referendumid oleks toimunud teistes riikides peale Iirimaa, ei oleks iirlaste vastuhääl kindlasti ainukeseks jäänud. Võtke kas või Euroopa juhtide kasutatud kelmus, kes esitasid ratifitseerimiseks ei midagi muud kui tolmuga kaetud ja muudetud ELi põhiseaduse lepingu eelnõu! Lisaks iirlastele oleksid taas kord vastu ka prantslased ja hollandlased; lõppude lõpuks näitavad nendes riikides läbi viidud avaliku arvamuse küsitlused nii. Need, kes ELi poliitikat juhivad, peaksid lõpuks mõistma, et suurem osa kodanikke lükkavad tagasi liidu, mis on militaristlikuks ja neoliberaalseks projektiks, mis on tegelikkuses mittesotsiaalne! Iirimaa referendumi tulemus ei ole katastroofiks Euroopa jaoks, nagu mõned inimesed meid veenda tahavad. See on võimaluseks alustada uue arutlusprotsessiga, kuhu peaks lõpuks ka tavalised inimesed laialdaselt kaasatama. Iirlased ei hääletanud ju ikkagi Euroopa Liidu vastu. Nad hääletasid Lissaboni lepingu sisu vastu, mis hävitaks tänaseks saavutatud sotsiaalsed standardid ja muudaks liidu militaristlikuks konglomeraadiks. Niinimetatud Euroopa ideed ei sea ohtu need, kes Lissaboni lepingu tagasi lükkasid. Selle seavad ohtu need, kes nüüd hüüavad „Mingem edasi!” või kaaluvad kahe kiirusega Euroopa loomist."@et5
"Lisabonská smlouva se stala mrtvým dokumentem, podobně jako tomu bylo, když Francouzi a Holanďané odmítli návrh Evropské ústavy. Předseda Parlamentu pan Pöttering sice prohlásil, že smyslem Smlouvy bylo dosáhnout více demokracie, politické efektivity, přehlednosti a transparentnosti a že „ratifikační proces musí pokračovat v těch zemích, kde doposud ratifikace neproběhla“, ale to jsou jen bezradné fráze. Kdyby se referendum konalo i v jiných státech, nebylo by irské NE zdaleka jediným. Vždyť už jen ten podvod s tím, že „evropské elity“ předložily k ratifikaci jen oprášený a upravený návrh Evropské ústavy! Takže NE by kromě Irů řekli opět Francouzi a Holanďané, to koneckonců vypovídají průzkumy veřejného mínění v těchto zemích. Ti, kdož „kormidlují“" unijní politiku, by si měli už konečně uvědomit, že většina občanů odmítá Unii jako militaristický a neoliberální projekt, ve svých důsledcích asociální! Výsledek irského referenda není pro Evropu katastrofou, jak se někteří snaží tvrdit. Je to šance pro nový diskusní proces, do kterého by měli být konečně začleněni v široké míře také řadoví občané. Irové nehlasovali přece proti Evropské unii, nýbrž proti obsahu Lisabonské smlouvy, která by vedla k rozbití dosaženého sociálního standardu a k přestavbě Unie v militaristický konglomerát. Tzv. evropskou myšlenku totiž neohrožuje ten, kdo odmítá Lisabonskou smlouvu, ale ten, kdo nyní volá „jedeme dál“ nebo zvažuje zavedení Unie „dvou rychlostí“."@fi7
"Le traité de Lisbonne est devenu un document mort, tout comme le projet de Constitution européenne après son rejet par les Français et les Néerlandais. Même si le Président du Parlement européen, M. Pöttering, a déclaré que le but du traité était de renforcer la démocratie, l’efficacité politique, la clarté et la transparence, et que le processus de ratification devait continuer dans les États membres qui ne l’avaient pas encore ratifié, ces affirmations n’ont pas de sens. Si d’autres pays avaient organisé un référendum, le «non» irlandais n’aurait certainement pas été le seul. Notez l’astuce de l’«élite européenne», qui a présenté rien de moins que le projet de Constitution édulcoré et amendé pour ratification! Outre les Irlandais, les Français et les Néerlandais diraient à nouveau «non». Après tout, les sondages d’opinion effectués dans ces pays l’indiquent. Ceux qui «dirigent» la politique européenne devraient réaliser, à force, que la majorité des citoyens rejettent l’Union en tant que projet militariste et néolibéral véritablement antisocial! Le résultat du référendum irlandais n’est pas une catastrophe pour l’Europe, comme certains essaient de nous le faire croire. C’est une chance d’entamer de nouvelles discussions dans lesquelles, enfin, le citoyen ordinaire pourrait également être largement impliqué. Après tout, les Irlandais n’ont pas voté contre l’Union européenne, mais contre le contenu du traité de Lisbonne, qui mettrait à mal les normes sociales atteintes jusqu’ici, et qui ferait de l’Union un conglomérat militariste. La soi-disant idée européenne n’est pas remise en cause par ceux qui rejettent le traité de Lisbonne. Elle est mise à mal par ceux qui crient maintenant «laissez-nous continuer» ou qui envisagent de créer une Europe à deux vitesses."@fr8
"Lisszaboni Szerződés halott dokumentum lett, akárcsak az EU alkotmánytervezete, miután a franciák és a hollandok elutasították. Bár az Európai Parlament elnöke, Pöttering úr kijelentette, hogy a Szerződés célja a demokrácia fokának, a politikai hatékonyságnak, az egyszerűségnek és az átláthatóságnak a fokozása volt, és hogy a ratifikációs folyamatnak folytatódnia kell azokban a tagállamokban, amelyek még nem ratifikálták, nos, ezek csupán értelmetlen frázisok. Ha lett volna népszavazás Írországon kívül más országokban is, akkor bizonyára nem az ír “nem” lett volna az egyetlen. Vegyük csak azt a trükköt, amikor az “európai elit” az EU alkotmánytervezetének leporolt és módosított változatát mutatta be a ratifikáció céljára. Az írek mellett, a franciák és a hollandok is “nemet” mondanának megint; végső soron az e három országban elvégzett közvélemény-kutatások is erre utalnak. Azoknak, akik az EU politikáit irányítják, végre fel kellene ismerniük, hogy a polgárok nagy része visszautasítja az Uniót, mint egy lényegében antiszociális, militarista és neoliberális projektet! Az ír népszavazás eredménye nem katasztrófa Európa számára, ahogyan egyesek el akarják hitetni velünk. Ez egy lehetőség, hogy olyan új vitafolyamatot kezdeményezzünk, amelyben végre széleskörűen részt vehetnének az átlagpolgárok is. Végső soron az írek nem az Európai Unió ellen szavaztak. A Lisszaboni Szerződés tartalma ellen szavaztak, mivel az tönkretenné az eddig elért jóléti vívmányokat, és egy militarista konglomerátummá változtatná az Uniót. Az úgynevezett európai eszmét nem veszélyeztetik azok, akik elutasítják a Lisszaboni Szerződést. Azok veszélyeztetik, akik olyanokat kiabálnak most, hogy “menjünk csak tovább”, vagy a “kétsebességes” Európa bevezetését fontolgatják."@hu11
"Il Trattato di Lisbona è un documento defunto, proprio come il progetto di Costituzione europea dopo essere stato rifiutato da francesi e olandesi. Sebbene il Presidente del Parlamento europeo, Hans Gert Pöttering, abbia dichiarato che l’obiettivo del Trattato è il raggiungimento di una maggiore democrazia, maggiore efficacia politica, nonché maggiore chiarezza e trasparenza e che il processo di ratifica debba continuare all’interno degli Stati membri che non l’hanno ancora completato, si tratta solo di vuote affermazioni. Se si fossero indetti anche in altri paesi, il “no” irlandese non sarebbe certo stato l’unico. Pensiamo al raggiro ordito dall’ europea nel sottoporre a ratifica nient’altro che il progetto di Costituzione europea spolverato ed emendato! Oltre agli irlandesi, anche i francesi e gli olandesi avrebbero ribadito il loro “no”, come confermato dai pubblici sondaggi d’opinione condotti in quei paesi. Coloro che “reggono il timone” della politica europea dovrebbero rendersi conto, una volta per tutte, che la maggioranza dei cittadini rifiuta l’Unione come progetto militaristico e neoliberale, di fatto antisociale! Il risultato del irlandese non è un disastro per l’Europa, come alcuni vorrebbero farci credere, bensì l’opportunità di avviare un nuovo dibattito all’interno del quale, finalmente, possano trovare ampio spazio anche i cittadini comuni. Dopotutto, gli irlandesi non hanno votato contro l’Unione europea, ma contro i contenuti del Trattato di Lisbona che avrebbero distrutto gli standard sociali conquistati finora, trasformando l’Unione in un conglomerato militarista. La cosiddetta idea europea non è stata messa a repentaglio da coloro che rifiutano il Trattato di Lisbona, ma da coloro che oggi strillano “andiamo avanti”, o prefigurano l’introduzione di un’Europa a “due velocità”."@it12
"Lisabonos sutartis yra lavonas, nuo tada, kai prancūzai ir olandai atmetė ES Konstitucijos projektą. Nors Europos Parlamento pirmininkas, H.G. Pötteringas teigė, jog Sutarties tikslas buvo pasiekti didesnės demokratijos, didesnio politinio efektyvumo ir didesnio aiškumo bei skaidrumo, o ratifikavimo procesas turi tęstis tose valstybėse narėse, kurios dar jos neratifikavo, tai tik bereikšmės frazės. Jei būtų referendumas vykęs kitose šalyse, o ne Airijoje, tikrai airių „prieš“ būtų buvęs ne vienintelis. Imkime tą gudrybę, kurią pasitelkė „Europos elitas“, ratifikavimui pateikęs ne ką daugiau, o tik apdulkėjusį ir pakeistą ES konstitucijos projektą! Be to, airiai, prancūzai ir olandai ir vėl pasakytų „ne“, bent jau tai parodė atlikti viešosios nuomonės tyrimai. Stebintys ES politiką turėtų įsitikinti pagaliau, kad piliečių dauguma atmetė sutartį kaip militaristinį ir neliberalų projektą, kuris visiškai antisocialus! Airijos referendumo rezultatas tai ne nelaimė Europai, kaip kad kai kurie žmonės norėtų, jog tuo patikėtume. Tai galimybė pradėti naują aptarimo procesą, kuriame būtų plačiai įtraukti ir eiliniai piliečiai. Pagaliau Airijos piliečiai nebalsavo prieš Europos Sąjungą. Jie balsavo prieš Lisabonos sutarties turinį, kuris sugriautų iki šiol pasiektus socialinius standartus ir paverstų Sąjungą militaristiniu konglomeratu. Vadinamąja Europos idėja nerizikuoja tie, kurie atmetė Lisabonos sutartį. Ja rizikuoja tie, kurie dabar rėkia „leiskite mums tęsti“ arba mano pristatantys „dviejų pavarų“ Europą."@lt14
"Lisabonas līgums ir kļuvis par mirušu dokumentu, tieši tāpat kā ES Konstitūcijas projekts, kuru noraidīja Francija un Nīderlande. Lai arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs kungs teica, ka līguma mērķis bija panākt lielāku demokrātiju, politisko efektivitāti, kā arī lielāku skaidrību un pārredzamību, un ka ratifikācijas procesam ir jāturpinās tajās dalībvalstīs, kurās tas vēl nav noticis, tās ir tikai nenozīmīgas frāzes. Ja referendumi būtu notikuši arī citās valstīs, Īrijas „nē” noteikti nebūtu vienīgais. Tā ir viltība, ko izdomājusi „Eiropas elite”, kas piedāvā ratificēt neko vairāk kā vienīgi noputējušu un izmainītu ES Konstitūcijas projektu! Papildus īriem pret atkal būtu balsojuši arī francūži un holandieši; šajās valstīs veiktās sabiedriskās domas aptaujas to pierāda. Tiem, kas „uzmana” ES politiku beidzot būtu jāsaprot, ka lielākā daļa iedzīvotāju neatbalsta ES kā militāristu un neoliberāļu projektu, kas ir efektīvi antisociāls! Īrijas referenduma iznākums nav katastrofa Eiropai, kā daži gribētu, lai mēs uzskatām. Tā ir iespēja sāk jaunas pārrunas, kurās beidzot būtu iesaistīti arī parasti iedzīvotāji. Galu galā īri nebalsoja pret Eiropas Savienību. Viņi balsoja pret Lisabonas līguma saturu, kas sagrautu līdz šim panāktos sociālos standartus un pārvērstu Eiropu par militāru konglomerātu. Tie, kuri balsoja pret Lisabonas līgumu, nepakļauj riskam tā dēvēto Eiropas ideju. To apdraud tie, kuri tagad kliedz „ļaujiet mums iet uz priekšu” vai apsver iespēju ieviest „divu ātrumu” Eiropu."@lv13
"Lisabonská smlouva se stala mrtvým dokumentem, podobně jako tomu bylo, když Francouzi a Holanďané odmítli návrh Evropské ústavy. Předseda Parlamentu pan Pöttering sice prohlásil, že smyslem Smlouvy bylo dosáhnout více demokracie, politické efektivity, přehlednosti a transparentnosti a že „ratifikační proces musí pokračovat v těch zemích, kde doposud ratifikace neproběhla“, ale to jsou jen bezradné fráze. Kdyby se referendum konalo i v jiných státech, nebylo by irské NE zdaleka jediným. Vždyť už jen ten podvod s tím, že „evropské elity“ předložily k ratifikaci jen oprášený a upravený návrh Evropské ústavy! Takže NE by kromě Irů řekli opět Francouzi a Holanďané, to koneckonců vypovídají průzkumy veřejného mínění v těchto zemích. Ti, kdož „kormidlují“" unijní politiku, by si měli už konečně uvědomit, že většina občanů odmítá Unii jako militaristický a neoliberální projekt, ve svých důsledcích asociální! Výsledek irského referenda není pro Evropu katastrofou, jak se někteří snaží tvrdit. Je to šance pro nový diskusní proces, do kterého by měli být konečně začleněni v široké míře také řadoví občané. Irové nehlasovali přece proti Evropské unii, nýbrž proti obsahu Lisabonské smlouvy, která by vedla k rozbití dosaženého sociálního standardu a k přestavbě Unie v militaristický konglomerát. Tzv. evropskou myšlenku totiž neohrožuje ten, kdo odmítá Lisabonskou smlouvu, ale ten, kdo nyní volá „jedeme dál“ nebo zvažuje zavedení Unie „dvou rychlostí“."@mt15
"Het Verdrag van Lissabon is een dood document geworden, net als toen de Nederlanders en Fransen de ontwerpgrondwet van de EU verwierpen. Hoewel de Voorzitter van het Europees Parlement, de heer Pöttering, verklaarde dat het Verdrag bedoeld was meer democratie, meer politieke effectiviteit en meer duidelijkheid en transparantie te bewerkstelligen en dat het ratificatieproces verder moet gaan in die lidstaten die het nog niet hebben geratificeerd, zijn dat slechts holle frasen. Als er referenda waren gehouden in andere landen dan Ierland, dan zou het Ierse “nee” zeker niet het enige zijn geweest. Neem de bedriegerij waar de “Europese elite” zich van bediende, die niets meer aanbood ter ratificatie dan de stoffige en geamendeerde conceptgrondwet van de EU. Behalve de Ieren zouden de Nederlanders en de Fransen wederom “nee” zeggen; de opiniepeilingen die in die landen werden gehouden, wezen daar tenminste op. Degenen die de EU “sturen” zouden eindelijk eens moeten beseffen dat de meerderheid van de burgers de Unie afwijzen als militaristisch en neoliberaal project dat eigenlijk antisociaal is! Het resultaat van het Ierse referendum is geen ramp voor Europa, zoals sommige mensen ons willen laten geloven. Het is een kans een nieuwe discussie op gang te brengen waarbij ten slotte gewone burgers ook op grote schaal dienen te worden betrokken. De Ieren stemden uiteindelijk niet tegen de Europese Unie. Ze stemden tegen de inhoud van het Lissabon-verdrag dat de sociale normen die we tot op heden hebben gerealiseerd, zou vernietigen, en de Unie in een militaristische moloch zou veranderen. De zogenaamde Europese gedachte is niet in gevaar gebracht door degenen die het Lissabon-verdrag verwerpen. Het wordt in gevaar gebracht door degenen die nu schreeuwen “laten we doorgaan” of overwegen een Europa van twee snelheden te introduceren."@nl3
". Traktat lizboński stał się martwym dokumentem, zupełnie jak miało to miejsce w przypadku odrzucenia przez Francję i Holandię projektu konstytucji UE. Chociaż przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Pöttering, oświadczył, że celem tego Traktatu było osiągnięcie większej demokracji, większej skuteczności politycznej oraz większej jasności i przejrzystości, a także że proces ratyfikacji musi być kontynuowany w tych państwach członkowskich, które jeszcze go nie ratyfikowały, słowa te nie mają znaczenia. Jeżeli referenda miałyby się odbyć w innych państwach niż Irlandia, z pewnością irlandzkie „nie” nie byłoby jedynym. Zauważmy oszustwo, jakiego dopuściła się „europejska elita”, która przedstawiła do ratyfikacji po prostu zakurzony i zmieniony projekt konstytucji UE! Oprócz Irlandczyków „nie” ponownie powiedzieliby Francuzi i Holendrzy; przynajmniej badania opinii publicznej w tych krajach na to wskazują. Ci, którzy „sterują” polityką UE powinni zdać sobie wreszcie sprawę z tego, że większość obywateli odrzuca Unię jako militarystyczny i neoliberalny projekt, który jest w rzeczywistości antyspołeczny! Rezultat irlandzkiego referendum nie jest dla Europy katastrofą, jak przekonują nas niektórzy. Jest to szansa, aby rozpocząć nowy proces dyskusyjny, w którym w znacznym stopniu wreszcie powinni uczestniczyć zwykli obywatele. W końcu Irlandczycy nie głosowali przeciw Unii Europejskiej. Głosowali przeciw treści traktatu lizbońskiego, który zniszczyłby standardy społeczne, jakie do tej pory osiągnięto, a także przekształciłby Unię w militarystyczny konglomerat. Ci, którzy odrzucają traktat lizboński, nie narażają tzw. idei europejskiej. Narażają ją ci, którzy teraz krzyczą „idźmy dalej” albo rozważają urzeczywistnienie Europy „dwóch prędkości”."@pl16
"O Tratado de Lisboa é, agora, um documento morto, tal como aconteceu quando os Franceses e os Neerlandeses rejeitaram o projecto de Constituição da UE. Embora o Presidente do Parlamento Europeu, Sr. Pöttering, tenha declarado que o objectivo do Tratado consistia em alcançar mais democracia, maior eficácia política e maior clareza e transparência, e que a ratificação tem de continuar naqueles Estados-Membros que ainda não o ratificaram, isto não passa de frases sem sentido. Se o referendo se tivesse realizado em países que não a Irlanda, o "não" irlandês não teria sido, certamente, o único. Veja-se o truque utilizado pela "elite europeia", que se limitou a apresentar uma versão polida e adaptada do projecto de Constituição da UE para a ratificação! Para além dos Irlandeses, os Franceses e os Neerlandeses também voltariam a dizer "não"; afinal, é isso que indicam as sondagens à opinião pública realizadas nestes países. Aqueles que "dirigem" a política da UE deveriam compreender, finalmente, que a maioria dos cidadãos rejeita a União enquanto um projecto militarista e neoliberal que, na realidade, é anti-social. O resultado do referendo irlandês não representa uma catástrofe para a Europa, como algumas pessoas quereriam fazer-nos acreditar. Ele constitui uma oportunidade para iniciar um novo processo de discussão no qual os cidadãos comuns também deveriam acabar por ser amplamente envolvidos. Afinal, os Irlandeses não votaram contra a União Europeia. Eles votaram contra o conteúdo do Tratado de Lisboa que destruiria os padrões sociais alcançados até à data, transformando a União num conglomerado militarista. A chamada ideia europeia não está ameaçada por aqueles que rejeitam o Tratado de Lisboa. Ela está ameaçada por aqueles que gritam, agora, para que continuemos ou que consideram a introdução de uma Europa "a duas velocidades"."@pt17
"Lisabonská smlouva se stala mrtvým dokumentem, podobně jako tomu bylo, když Francouzi a Holanďané odmítli návrh Evropské ústavy. Předseda Parlamentu pan Pöttering sice prohlásil, že smyslem Smlouvy bylo dosáhnout více demokracie, politické efektivity, přehlednosti a transparentnosti a že „ratifikační proces musí pokračovat v těch zemích, kde doposud ratifikace neproběhla“, ale to jsou jen bezradné fráze. Kdyby se referendum konalo i v jiných státech, nebylo by irské NE zdaleka jediným. Vždyť už jen ten podvod s tím, že „evropské elity“ předložily k ratifikaci jen oprášený a upravený návrh Evropské ústavy! Takže NE by kromě Irů řekli opět Francouzi a Holanďané, to koneckonců vypovídají průzkumy veřejného mínění v těchto zemích. Ti, kdož „kormidlují“" unijní politiku, by si měli už konečně uvědomit, že většina občanů odmítá Unii jako militaristický a neoliberální projekt, ve svých důsledcích asociální! Výsledek irského referenda není pro Evropu katastrofou, jak se někteří snaží tvrdit. Je to šance pro nový diskusní proces, do kterého by měli být konečně začleněni v široké míře také řadoví občané. Irové nehlasovali přece proti Evropské unii, nýbrž proti obsahu Lisabonské smlouvy, která by vedla k rozbití dosaženého sociálního standardu a k přestavbě Unie v militaristický konglomerát. Tzv. evropskou myšlenku totiž neohrožuje ten, kdo odmítá Lisabonskou smlouvu, ale ten, kdo nyní volá „jedeme dál“ nebo zvažuje zavedení Unie „dvou rychlostí“."@ro18
"Lisabonská zmluva sa stala mŕtvym dokumentom podobne ako návrh Zmluvy o Ústave pre Európu po odmietnutí Francúzmi a Holanďanmi. Predseda Európskeho parlamentu, pán Pöttering, síce vyhlásil, že zmyslom Zmluvy je dosiahnuť vyššiu mieru demokracie, politickej účinnosti, prehľadnosti, transparentnosti a že ratifikačný proces musí pokračovať v tých členských štátoch, v ktorých ratifikácia ešte neprebehla, ale to sú len prázdne reči. Keby sa referendá uskutočnili aj v iných krajinách, írske „nie“ by určite nebolo jediným. Vezmite si už len ten podvod „európskych elít“, ktoré predložili na ratifikáciu len oprášený a doplnený návrh Zmluvy o Ústave pre Európu. Takže okrem Írov by „nie“ povedali aj Francúzi a Holanďania. Koniec koncov, dokazujú to aj prieskumy verejnej mienky v týchto krajinách. Tí, ktorí sú „pri kormidle“ politiky EÚ, by si mali konečne uvedomiť, že väčšina občanov odmieta Úniu ako militaristický a neoliberálny projekt, ktorý je vo svojich dôsledkoch antisociálny! Výsledok írskeho referenda nie je pre Európu katastrofou, ako sa niektorí snažia tvrdiť. Je to šanca začať nový proces diskusií, do ktorého by nakoniec mali byť v širokej miere zapojení aj radoví občania. Íri predsa nehlasovali proti Európskej únii. Hlasovali proti obsahu Lisabonskej zmluvy, ktorá by viedla k rozrušeniu dosiahnutého sociálneho štandardu a k prestavbe Únie na militaristický konglomerát. Takzvanú európsku myšlienku totiž neohrozuje ten, kto odmieta Lisabonskú zmluvu, ale ten, kto teraz kričí „poďme ďalej“ alebo zvažuje zavedenie Európy „dvoch rýchlostí“."@sk19
"Lizbonska pogodba je postala mrtev dokument, tako kot ko so Francozi in Nizozemci zavrnili osnutek ustave EU. Čeprav je predsednik Evropskega parlamenta, gospod Pöttering, izjavil, da je cilj te pogodbe doseči večjo demokracijo, večjo politično učinkovitost, večjo jasnost in preglednost, ter da se mora postopek ratifikacije nadaljevati v tistih državah članicah, ki je niso še ratificirale, so to le fraze brez pomena. Če bi referendumi potekali tudi v drugih državah, pogodbe zagotovo ne bi zavrnila le Irska. „Evropska elita“ je na primer zavajala tako, da je za ratifikacijo predstavila le spremenjen osnutek ustave EU. Javnomnenjske raziskave kažejo, da bi poleg Ircev tudi Francozi in Nizozemci ponovno glasovali proti. Tisti, ki vodijo politiko EU, se morajo končno začeti zavedati, da večina državljanov zavrača Unijo kot militaristični in neoliberalni projekt, ki uspešno izraža svoj antisocialen značaj. Izid irskega referenduma ni katastrofa za Evropo, kar bi nekateri želeli, da verjamemo. To je priložnost, da začnemo nov proces razprave, v katerega morajo biti v veliki meri vključeni običajni državljani. Navsezadnje Irci niso glasovali proti Evropski uniji. Glasovali so proti vsebini lizbonske pogodbe, ki bi uničila do zdaj dosežene socialne standarde in Unijo spremenila v militaristični konglomerat. T. i. evropske zamisli ne ogrožajo tisti, ki zavračajo lizbonsko pogodbo. Ogrožajo jo tisti, ki zdaj pozivajo k nadaljevanju ali razmišljajo o uvedbi Evrope „dveh hitrosti“."@sl20
"Lissabonfördraget har blivit ett dött dokument, precis som när fransmännen och nederländarna förkastade utkastet till konstitution för EU. Även om Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering förklarade att syftet med fördraget var att skapa ökad demokrati, ökad politisk effektivitet och ökad klarhet och öppenhet och att ratificeringsprocesserna måste fortsätta i de medlemsstater som inte har ratificerat Lissabonfördraget ännu, är detta bara meningslösa fraser. Om folkomröstningar hade hållits i andra länder än Irland skulle det irländska nejet säkerligen inte ha varit det enda. Tänk på de knep som ”EU-eliten” tog till, som presenterade en text som inte var något annat än en avdammad och ändrad version av utkastet till EU-konstitution för ratificering! Förutom irländarna skulle fransmännen och nederländarna säga nej igen, eftersom de opinionsundersökningar som har genomförts i dessa länder åtminstone visar så mycket. De som ”styr” EU-politiken skulle äntligen inse att majoriteten av medborgarna förkastar unionen som ett militaristiskt och nyliberalt projekt som är fullständigt antisocialt! Resultatet av den irländska folkomröstningen är inte en katastrof för EU som vissa vill få oss att tro. Det är en chans att inleda en ny diskussionsprocess där de vanliga medborgarna äntligen får delta. Irländarna röstade ju inte mot EU. De röstade mot innehållet i Lissabonfördraget, som skulle rasera den sociala standard som har nåtts hittills, och förvandla unionen till ett militaristiskt konglomerat. Den så kallade europeiska tanken äventyras inte av dem som förkastar Lissabonfördraget. Den äventyras av dem som nu skriker att vi ska gå vidare eller vill införa ett EU ”med två hastigheter”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph