Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-079"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.2.3-079"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, although the result of the Irish referendum was a great disappointment to the European Union, it is not the proper time to panic and look for a scapegoat. The European Council is about to hold its meeting on June 19 and 20 in Brussels. We should first take time to hear the explanations of Taoiseach Brian Cowen and listen to his proposals on how to go on with Ireland. In my opinion the remaining eight Member States must go on with the ratification as scheduled, despite the Irish "no". The Treaty of Lisbon is indispensable for the successful continuation of the European project. It would be unthinkable to restart new negotiations, as the European Union has occupied itself with negotiations on its future for the past nine years. The Treaty of Lisbon creates a more understandable, democratic and efficient European Union and we cannot quit on that just yet."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, přestože byl výsledek irského referenda pro Evropskou unii velkým zklamáním, na paniku a hledání obětního beránka není ta správná doba. Evropská rada se chystá na své zasedání v Bruselu ve dnech 19. a 20. června. Nejprve bychom si měli udělat čas a vyslechnout si vysvětlení předsedy vlády (Taoiseach), Briana Cowena, a naslouchat jeho návrhům, jak s Irskem dál postupovat. Podle mého názoru musí zbývajících osm členských států pokračovat v ratifikaci podle plánu, navzdory irskému „ne“. Lisabonská smlouva je pro úspěšné pokračování evropského projektu nepostradatelná. Bylo by nemyslitelné znovu začínat nová vyjednávání, protože se Evropská unie zaměstnávala vyjednáváním o své budoucnosti posledních devět let. Lisabonská smlouva vytváří pochopitelnější, demokratičtější a účinnější Evropskou unii a toho se prostě nemůžeme vzdát."@cs1
"Selv om resultatet af den irske folkeafstemning var en stor skuffelse for EU, er det ikke tiden og stedet til at gå i panik og se sig om efter en syndebuk. Det Europæiske Råd holder møde den 19. og 20. juni i Bruxelles. Vi bør først tage os tid til at høre forklaringerne fra Irlands taoiseach Brian Cowen og lytte til hans forslag til, hvordan vi skal fortsætte med Irland. Efter min opfattelse skal de resterende otte medlemsstater fortsætte med at ratificere som planlagt, trods det irske nej. Lissabontraktaten er uomgængelig for en succesrig fortsættelse af det europæiske projekt. Det ville være utænkeligt at påbegynde nye forhandlinger, eftersom EU har været beskæftiget med forhandlinger om sin fremtid i de seneste ni år. Lissabontraktaten skaber et mere forståeligt, demokratisk og effektivt EU, og det kan vi ikke bare lige give køb på."@da2
"Herr Präsident! Obwohl das Ergebnis des irischen Referendums für die Europäische Union eine große Enttäuschung war, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um in Panik zu verfallen und nach einem Sündenbock zu suchen. Der Europäische Rat steht kurz vor seiner Tagung in Brüssel am 19. und 20. Juni. Wir sollten uns vor allem die Zeit nehmen, den Ausführungen des Taoiseach, Brian Cowen, zuzuhören und seine Vorschläge, wie es mit Irland weitergehen soll, anhören. Meiner Meinung nach müssen die restlichen acht Mitgliedstaaten wie geplant, trotz des Irischen „Nein“, mit der Ratifizierung fortfahren. Der Vertrag von Lissabon ist für die erfolgreiche Fortführung des europäischen Aufbauwerks unerlässlich. Es wäre undenkbar, wenn neue Verhandlungen aufgenommen würden, da die Europäische Union seit den letzten neun Jahren Verhandlungen über ihre Zukunft geführt hat. Der Vertrag von Lissabon wird eine verständlichere, demokratischere und effizientere Europäische Union schaffen, und wir können damit jetzt noch nicht aufhören."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, παρότι το αποτέλεσμα του ιρλανδικού δημοψηφίσματος απογοήτευσε βαθιά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ώρες δεν είναι κατάλληλες για να αντιδράσουμε με πανικό και να αναζητήσουμε αποδιοπομπαίο τράγο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται να συνεδριάσει στις 19 και 20 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Καταρχάς, θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο, ώστε να ακούσουμε τις εξηγήσεις του ιρλανδού πρωθυπουργού Brian Cowen, καθώς και τις προτάσεις του για το πώς να αντιμετωπίσουμε την Ιρλανδία. Κατά τη γνώμη μου, τα υπόλοιπα οκτώ κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν την επικύρωση, όπως αυτή έχει προγραμματισθεί, παρά το ιρλανδικό «όχι». Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι απαραίτητη για την επιτυχή συνέχιση του ευρωπαϊκού σχεδίου. Θα ήταν αδιανόητο να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις για το μέλλον της εδώ και εννέα χρόνια. Η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργεί μια πιο κατανοητή, δημοκρατική και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτήν την προσπάθεια ακόμη."@el10
"Señor Presidente, aunque el resultado del referéndum irlandés ha sido una gran decepción para la Unión Europea, no es momento de asustarse y buscar un chivo expiatorio. El Consejo Europeo va a celebrar su reunión el 19 y 20 de junio en Bruselas. Antes debemos dedicar algún tiempo a escuchar las explicaciones del Taoiseach Brian Cowen y sus propuestas sobre cómo continuar con Irlanda. En mi opinión, los restantes ocho Estados miembros deben seguir con la ratificación programada, a pesar del «no» irlandés. El Tratado de Lisboa es imprescindible para la continuación con éxito del proyecto europeo. Sería impensable reanudar nuevas negociaciones, pues la Unión Europea ha estado negociando su futuro durante los nueve últimos años. El Tratado de Lisboa crea una Unión Europea más comprensible, democrática y eficaz, y no podemos abandonarlo."@es21
"Austatud juhataja, kuigi Iirimaa referendumi tulemus oli Euroopa Liidule suureks pettumuseks, ei ole õige aeg paanikasse sattuda ja süüdlast otsida. Euroopa Ülemkogu kohtub 19. ja 20. juunil Brüsselis. Me peaksime kõigepealt võtma aega kuulata peaministri, Taoiseach Brian Coweni selgitusi ja ettepanekuid, kuidas Iirimaaga jätkata. Minu arvates peavad ülejäänud kaheksa liikmesriiki ratifitseerimisega, vaatamata Iirimaa vastuhäälele, ajakava kohaselt jätkama. Lissaboni leping on Euroopa projekti edukaks jätkumiseks asendamatu. Oleks mõeldamatu taasalustada uute läbirääkimistega, kuna Euroopa Liit on viimased üheksa aastat tegelenud oma tuleviku üle läbirääkimisega. Lissaboni lepinguga luuakse paremini mõistetav, demokraatlikum ja tõhusam Euroopa Liit ja me ei saa selles osas veel alla anda."@et5
"Mr President, although the result of the Irish referendum was a great disappointment to the European Union, it is not the proper time to panic and look for a scapegoat. The European Council is about to hold its meeting on June 19 and 20 in Brussels. We should first take time to hear the explanations of Taoiseach Brian Cowen and listen to his proposals on how to go on with Ireland. In my opinion the remaining eight Member States must go on with the ratification as scheduled, despite the Irish "no". The Treaty of Lisbon is indispensable for the successful continuation of the European project. It would be unthinkable to restart new negotiations, as the European Union has occupied itself with negotiations on its future for the past nine years. The Treaty of Lisbon creates a more understandable, democratic and efficient European Union and we cannot quit on that just yet."@fi7
"Elnök úr, bár az ír népszavazás eredménye hatalmas csalódás volt az Európai Uniónak, most nem alkalmas az idő arra, hogy pánikba essünk, vagy bűnbakot keressünk. Az Európai Tanács június 19-én és 20-án tartja találkozóját. Először meg fogjuk hallgatni a Taoiseach, Brian Cowen magyarázatát, és meghallgatjuk javaslatát, hogyan lépjünk tovább Írországgal. Véleményem szerint a maradék nyolc tagállamnak folytatnia kell a ratifikációt a terveknek megfelelően, az ír “nem” ellenére. A Lisszaboni Szerződés nélkülözhetetlen az európai projekt folytatásához. Elképzelhetetlen lenne új tárgyalásokat kezdeni, miután az Európai Unió a saját jövőjéről szóló tárgyalásokkal foglalta el magát az utóbbi kilenc évben. A Lisszaboni Szerződés érthetőbb, demokratikusabb és hatékonyabb Európai Uniót hoz létre, és ezt még nem adhatjuk fel."@hu11
"Signor Presidente, sebbene il risultato del irlandese abbia deluso profondamente l’Unione europea, non mi sembra il momento adatto per cedere al panico e cercare un capro espiatorio. Il Consiglio europeo si riunirà il 19 e il 20 giugno a Bruxelles. Innanzi tutto, è opportuno dedicarci all’ascolto delle spiegazioni del Brian Cowen e delle sue proposte su come procedere con l’Irlanda. A mio avviso, i restanti otto Stati membri dovrebbero proseguire con il processo di ratifica come previsto, a prescindere dal “no” irlandese. Il Trattato di Lisbona è indispensabile per un’efficace continuazione del progetto europeo. Sarebbe impensabile riavviare nuovi negoziati, dal momento che l’Unione europea è stata impegnata nei negoziati relativi al proprio futuro per gli ultimi nove anni. Il Trattato di Lisbona crea un’Unione europea più comprensibile, democratica ed efficiente e non possiamo arrenderci proprio ora."@it12
"Gerb. Pirmininke, Airijos referendumo rezultatas labai nuvylė Europos Sąjungą, visai netinkamas laikas panikuoti ir ieškoti atpirkimo ožio. Europos Taryba rengiasi posėdžiui birželio 19 – 20 dienomis Briuselyje. Pirmiausia mes turime įsiklausyti į Taoiseach Briano Coweno paaiškinimus ir išklausyti jo pasiūlymus, kaip toliau elgtis su Airija. Mano nuomone, likusios valstybės narės turi ir toliau vykdyti suplanuotą ratifikavimą, nepaisant airių „prieš“. Lisabonos Sutartis yra būtina, siekiant sėkmingai tęsti Europos projektą. Būtų neįsivaizduojama iš naujo pradėti naujas derybas, nes Europos Sąjunga užsiėmusi derybomis dėl ateities pastaruosius devynetą metų. Lisabonos sutartis sukuria suprantamesnę, demokratiškesnę ir efektyvesnę Europos Sąjungą ir negalime dabar taip imti ir užbaigti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, lai arī Īrijas referenduma iznākums ļoti apbēdināja Eiropas Savienību, tagad nav īstais laiks celt paniku un meklēt grēkāžus. Eiropadomes sanāksme ir plānota 19. un 20. jūnijā Briselē. Mums pirmkārt vajadzētu uzklausīt Īrijas valdības vadītāja Brian Cowen paskaidrojumus un ierosinājumus par turpmāko Īrijas rīcību. Manuprāt, pārējām astoņām valstīm ir jāturpina ratifikācijas process neatkarīgi no Īrijas balsojuma pret. Lisabonas līgums ir nepieciešams Eiropas projekta veiksmīgai turpināšanai. Būtu neiedomājami sākt jaunas pārrunas, jo Eiropas Savienība ir diskutējusi par savu nākotni pēdējos deviņus gadus. Lisabonas līgums veido saprotamāku, demokrātisku un efektīvāku Eiropas Savienību, un mēs nevaram tagad no tā atteikties."@lv13
"Mr President, although the result of the Irish referendum was a great disappointment to the European Union, it is not the proper time to panic and look for a scapegoat. The European Council is about to hold its meeting on June 19 and 20 in Brussels. We should first take time to hear the explanations of Taoiseach Brian Cowen and listen to his proposals on how to go on with Ireland. In my opinion the remaining eight Member States must go on with the ratification as scheduled, despite the Irish "no". The Treaty of Lisbon is indispensable for the successful continuation of the European project. It would be unthinkable to restart new negotiations, as the European Union has occupied itself with negotiations on its future for the past nine years. The Treaty of Lisbon creates a more understandable, democratic and efficient European Union and we cannot quit on that just yet."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, hoewel het resultaat van het Ierse referendum een grote teleurstelling was voor de Europese Unie, is het niet het goede moment om in paniek te raken en op jacht te gaan naar een zondebok. De Europese Raad staat op het punt zijn vergadering te houden op 19 en 20 juni in Brussel. We zouden eerst de tijd moeten nemen om naar de verklaringen van premier Brian Cowen te luisteren en naar zijn voorstellen aangaande de vraag hoe verder te gaan met Ierland. Naar mijn mening moeten de overige acht lidstaten doorgaan met de ratificatie volgens plan, ondanks het Ierse “nee”. Het Verdrag van Lissabon is onontbeerlijk voor de succesvolle voortzetting van het Europees Parlement. Het zou ondenkbaar zijn nieuwe onderhandelingen te beginnen, omdat de Europese Unie zich de afgelopen negen jaar heeft beziggehouden met onderhandelingen over haar toekomst. Het Verdrag van Lissabon creëert een beter te begrijpen, democratischere en efficiëntere Europese Unie en we kunnen dat niet zomaar opeens opgeven."@nl3
"Panie przewodniczący! Pomimo iż rezultat irlandzkiego referendum był dla Unii Europejskiej wielkim rozczarowaniem, nie jest to odpowiedni czas do tego, by panikować i szukać kozła ofiarnego. Posiedzenie Rady Europejskiej jest planowane na 19 i 20 czerwca w Brukseli. Najpierw powinniśmy wysłuchać wyjaśnień ze strony szefa rządu Irlandii, pana Briana Cowena, oraz wysłuchać jego propozycji dotyczących tego, jak postąpić z Irlandią. Moim zdaniem pozostałe osiem państw członkowskich musi kontynuować proces ratyfikacji zgodnie z harmonogramem, bez względu na irlandzkie „nie”. Traktat lizboński jest niezbędny dla pomyślnej kontynuacji europejskiego projektu. Nie do pomyślenia byłoby, aby rozpoczynać nowe negocjacje, ponieważ Unia Europejska zajmowała się negocjacjami w sprawie własnej przyszłości przez ostatnie dziewięć lat. Traktat lizboński tworzy bardziej zrozumiałą, demokratyczną i wydają Unię Europejską i nie możemy teraz tego tak po prostu zostawić."@pl16
"Senhor Presidente, embora o resultado do referendo irlandês tivesse sido uma grande desilusão para a União Europeia, não é a altura certa para entrar em pânico e procurar um bode expiatório. O Conselho Europeu está prestes a realizar a sua reunião em 19 e 20 de Junho em Bruxelas. Devemos, em primeiro lugar, usar de tempo para ouvir as explicações do Taoiseach Brian Cowen, bem como as suas propostas sobre o que fazer relativamente à Irlanda. Na minha opinião, os restantes oito Estados-Membros têm de continuar com a ratificação como previsto, apesar do "não" irlandês. O Tratado de Lisboa é indispensável para o êxito da continuação do projecto europeu. Seria impensável proceder a novas negociações, dado que há nove anos que a União Europeia desenvolve negociações sobre o seu futuro. O Tratado de Lisboa cria uma União Europeia mais compreensível, democrática e eficaz e nós não podemos ainda abandonar essa possibilidade."@pt17
"Mr President, although the result of the Irish referendum was a great disappointment to the European Union, it is not the proper time to panic and look for a scapegoat. The European Council is about to hold its meeting on June 19 and 20 in Brussels. We should first take time to hear the explanations of Taoiseach Brian Cowen and listen to his proposals on how to go on with Ireland. In my opinion the remaining eight Member States must go on with the ratification as scheduled, despite the Irish "no". The Treaty of Lisbon is indispensable for the successful continuation of the European project. It would be unthinkable to restart new negotiations, as the European Union has occupied itself with negotiations on its future for the past nine years. The Treaty of Lisbon creates a more understandable, democratic and efficient European Union and we cannot quit on that just yet."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, aj napriek tomu, že výsledok írskeho referenda bol pre Európsku úniu veľkým sklamaním, teraz nie je ten správny čas na paniku a hľadanie obetného baránka. 19. a 20. júna má v Bruseli zasadať Európska rada. Najskôr by sme si mali vypočuť vysvetlenia premiéra Briana Cowena a jeho návrhy týkajúce sa budúceho postupu v súvislosti s Írskom. Myslím si, že zvyšných osem štátov by bez ohľadu na írske „nie“ malo pokračovať v ratifikácii podľa plánu. Lisabonská zmluva je pre úspešné napredovanie európskeho projektu nepostrádateľná. Keďže Európa sa zaoberala rokovaniami o svojej budúcnosti počas posledných deviatich rokov, je nemysliteľné, aby začala nové rokovania. Lisabonská zmluva vytvára zrozumiteľnejšiu, demokratickejšiu a účinnejšiu Európsku úniu, preto sa jej nemôžeme len tak ľahko vzdať."@sk19
"Gospod predsednik, čeprav je bil rezultat irskega referenduma za Evropsko unijo veliko razočaranje, ni čas za paniko in iskanje krivca. Evropski svet bo pripravil srečanje 19. in 20. junija v Bruslju. Najprej moramo slišati razlago predsednika vlade Briana Cowena in njegove predloge v zvezi z nadaljnjo potjo Irske. Menim, da mora ostalih osem držav članic kljub irskemu negativnemu izidu referenduma nadaljevati z ratifikacijo, kot je bilo načrtovano. Za uspešno nadaljevanje evropskega projekta je lizbonska pogodba nepogrešljiva. Ker se je Evropska unija zadnjih devet let ukvarjala s pogajanji v zvezi s svojo prihodnostjo, si ni mogoče predstavljati, da bi zdaj začela z novimi pogajanji. Lizbonska pogodba zagotavlja bolj razumljivo, bolj demokratično, bolj učinkovito Evropsko unijo in teh ciljev ne moremo še opustiti."@sl20
"Herr talman! Även om resultatet av den irländska folkomröstningen blev en stor besvikelse för EU är det inte rätt tid att få panik och leta efter en syndabock. Europeiska rådet ska hålla sitt möte den 19–20 juni i Bryssel. Vi måste först ta oss tid att lyssna till förklaringarna från Taoiseach Brian Cowen och till hans förslag om hur vi bör gå vidare med Irland. Enligt min åsikt måste de åtta återstående medlemsstaterna fortsätta med ratificeringen enligt planerna, trots Irlands nej. Lissabonfördraget är absolut nödvändigt för en framgångsrik fortsättning på det europeiska projektet. Det skulle vara otänkbart att inleda nya förhandlingar, eftersom EU har förhandlat om sin framtid under de senaste nio åren. Med Lissabonfördraget skapas en mer förståelig, demokratisk och effektiv europeisk union och vi kan inte ge upp om detta ännu."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Toomas Savi (ALDE ),"18,5,20,15,19,14,11,16,7,10,13,4,21
"in writing."18,15,7,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph