Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-075"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.2.3-075"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dziś debatujemy o przyszłości Unii Europejskiej. Czynimy to pod wpływem emocji wywołanych wynikiem referendum w Irlandii. Chciałbym prosić wszystkich, zarówno posłów do Parlamentu Europejskiego, jak i przedstawicieli Komisji oraz Rady o rezygnację z pouczania Irlandczyków i grożenia im takimi czy innymi represjami, z wykluczeniem ze Wspólnoty włącznie. Fakty są bowiem takie, że Unia istnieje i głos narodu irlandzkiego nie jest głosem sprzeciwu wobec Unii. W moim przekonaniu jest to sprzeciw wobec dokumentu, który nosi nazwę Traktat Reformujący z Lizbony. Irlandczycy odrzucili tę właśnie wersję reformy, która została im zaproponowana. Jest dalece prawdopodobne, że gdyby mieszkańców innych krajów zapytano o to samo w drodze referendum, to ich odpowiedź byłaby identyczna. Traktat ten jest bowiem nieczytelny nawet dla wykształconego obywatela Unii Europejskiej. Warto się też zastanowić, czy nie jest to pozytywny, ożywczy sygnał zmuszający tzw. elity do niwelowania wytworzonej obecnie wielkiej przepaści między obywatelami państw członkowskich a kierownictwem ugrupowań politycznych, tak w skali kraju, jak i unijnej. Z faktycznego przepisu prawa międzynarodowego wynika, że jeśli choć jeden z krajów będących stroną tej umowy nie akceptuje umowy międzynarodowej, to taka forma umowy nie jest obowiązująca. Jest to oczywiste i niezależne od tego co myślimy o całym dokumencie. Irlandczycy dokonali wolnego wyboru. Uszanujmy tę wolę Irlandczyków, szukajmy pozytywnych rozwiązań dla przyszłości Europy. Wszak „VOX POPULI VOX DEI”."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Diskutujeme dnes o budoucnosti Evropské unie. Činíme tak těsně po vlně emocí vyvolaných výsledkem referenda v Irsku. Apeluji na všechny, jichž se to týká, poslance Evropského parlamentu a představitele Komise a Rady, aby upustili od poučování občanů Irska a jejich zastrašování řadou odvetných opatření, včetně vyloučení z Unie. Skutečnost je taková, že Unie existuje a hlasování irského národa není hlasováním proti Unii. Z mého pohledu je to vyjádření odporu vůči dokumentu, který nese název Lisabonská reformní smlouva. Irové zamítli konkrétní verzi reformy, která jim byla představena. Kdyby byla stejná otázka položena v referendu občanům jiných zemí, je velice pravděpodobné, že by dali naprosto stejnou odpověď. Tato smlouva je konec konců nesrozumitelná dokonce i vzdělanému občanovi Evropské unie. Udělali bychom dobře, kdybychom zvážili, jestli se nejedná o neotřelý signál, který upozorňuje, že by se tzv. elita měla pokusit překlenout povážlivou propast, která v současné době existuje mezi občany členských států a lídry politických uskupení jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Unie. Odpovídající ustanovení mezinárodního práva ve skutečnosti uvádějí, že když třeba jenom jeden stát, který je stranou smlouvy, nepřijme mezinárodní smlouvu, pak tato smlouva není v takové formě závazná. To je jasné, nehledě na naše názory o daném dokumentu jako celku. Občané Irska si vybírali svobodně. Musíme jejich rozhodnutí respektovat a hledat pozitivní řešení pro budoucnost Evropy. Jak říká přísloví"@cs1
"Vi forhandler i dag om EU's fremtid. Det gør vi i kølvandet på de stærke følelser efter resultatet af folkeafstemningen i Irland. Jeg appellerer til alle berørte, medlemmerne af Parlamentet og repræsentanterne for Kommissionen og for Rådet, om at afholde sig fra at præke for den irske befolkning og true den med en række gengældelsesforanstaltninger, herunder udelukkelse fra Unionen. Det er et faktum, at Unionen eksisterer, og afstemningen i den irske nation er ikke en afstemning mod Unionen. Efter min opfattelse er den et udtryk for modstand mod det dokument, der er benævnt Lissabonreformtraktaten. Det irske folk forkastede den præcise version af reform, det fik forelagt. Det er højst sandsynligt, at hvis det samme spørgsmål var blevet stillet til borgerne i andre lande ved en folkeafstemning, ville de have givet nøjagtig det samme svar. Når alt kommer til alt, er traktaten uforståelig selv for en uddannet borger i EU. Vi gør klogt i at overveje, om ikke dette er et nyt signal om, at den såkaldte elite bør prøve at bygge bro over den betydelige kløft, der findes nu mellem medlemsstaternes borgere og lederne af de politiske grupperinger på både nationalt niveau og unionsniveau. I de aktuelle bestemmelser i international lovgivning står der faktisk, at hvis blot én af staterne, der er med i en given aftale, ikke accepterer den internationale aftale, så er aftalen ikke bindende i den foreliggende form. Det står klart, uanset vores meninger om dokumentet som helhed. Folket i Irland valgte frit. Vi skal respektere dets beslutning og søge at opnå positive løsninger for Europas fremtid. Som man siger, "vox populi, vox dei""@da2
". Wir debattieren heute über die Zukunft der Europäischen Union. Wir tun dies als Folge der Emotionen, die durch das Ergebnis des Referendums in Irland geweckt wurden. Ich appelliere an alle Betroffenen, Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie Vertreter der Kommission und des Rats, davon Abstand zu nehmen, den Menschen Irlands Vorhaltungen zu machen und ihnen mit einer Reihe von Repressalien, einschließlich des Ausschlusses aus der Union, zu drohen. Fakt ist, dass die Union besteht und dass die Abstimmung der irischen Nation keine Abstimmung gegen die Union ist. Meines Erachtens ist sie ein Ausdruck des Widerstands gegen das Dokument mit der Bezeichnung Reformvertrag von Lissabon. Das irische Volk hat die spezifische Version der Reform, die ihnen vorgelegt wurde, abgelehnt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bürger anderer Länder genau dieselbe Antwort gegeben hätten, wenn ihnen dieselbe Frage in einem Referendum vorgelegt worden wäre. Schließlich ist der Vertrag selbst für einen gebildeten Bürger der Europäischen Union unverständlich. Wir täten gut daran zu überlegen, ob dies nicht ein neues Signal dafür ist, dass die so genannte Elite versuchen sollte, die erhebliche Kluft, die derzeit zwischen Bürgern der Mitgliedstaaten und den Führern der politischen Gruppierungen auf nationaler wie auf EU-Ebene besteht, zu überbrücken. Die einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts legen sogar fest, dass die Vereinbarung in dieser Form nicht bindend ist, wenn auch nur eine der Vertragsstaaten der Vereinbarung die internationale Vereinbarung nicht akzeptiert. Dies ist klar, ungeachtet unserer Ansichten zu dem Dokument als Ganzes. Die Menschen Irlands haben sich frei entschieden. Wir müssen ihre Entscheidung respektieren und positive Lösungen für die Zukunft Europas suchen. Wie die Redensart sagt ."@de9
"Σήμερα συζητάμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία. Καλώ όλους τους ενδιαφερόμενους, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, να μην ψέξουν το λαό της Ιρλανδίας και να μην τον απειλήσουν με σειρά αντιποίνων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο αποκλεισμός από την Ένωση. Γεγονός είναι ότι η Ένωση υπάρχει και ότι η ψήφος της Ιρλανδίας δεν είναι ψήφος κατά της Ένωσης. Κατά τη γνώμη μου, αποτελεί έκφραση αντίθεσης στο έγγραφο με τίτλο «Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας». Ο ιρλανδικός λαός απέρριψε τη συγκεκριμένη εκδοχή της μεταρρύθμισης που του παρουσιάσθηκε. Είναι πολύ πιθανό, αν ετίθετο το ίδιο ερώτημα στους πολίτες άλλων χωρών μέσω δημοψηφίσματος, να έδιναν και εκείνοι ακριβώς την ίδια απάντηση. Άλλωστε, η Συνθήκη είναι ακατάληπτη ακόμη και για τους μορφωμένους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό θα ήταν να σκεφθούμε μήπως πρόκειται για μια πρωτοφανή ένδειξη ότι η αποκαλούμενη ελίτ οφείλει να γεφυρώσει το σημαντικό κενό που υφίσταται σήμερα ανάμεσα στους πολίτες των κρατών μελών και τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Πράγματι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου, ακόμη κι αν ένα μόνο από τα κράτη τα οποία είναι αντισυμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία δεν αποδέχεται τη διεθνή συμφωνία, τότε η συμφωνία δεν είναι δεσμευτική υπό τη μορφή που έχει. Αυτό είναι σαφές, ανεξαρτήτως των απόψεών μας για το έγγραφο στο σύνολό του. Ο λαός της Ιρλανδίας αποφάσισε ελεύθερα. Οφείλουμε να σεβασθούμε την απόφασή του και να αναζητήσουμε θετικές λύσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Όπως λέει και το ρητό, «Φωνή λαού, φωνή Θεού»."@el10
"We are today debating the future of the European Union. We are doing so in the wake of the emotions raised by the outcome of the referendum in Ireland. I appeal to all concerned, Members of the European Parliament and representatives of the Commission and of the Council, to refrain from lecturing the people of Ireland and threatening them with a range of reprisals including exclusion from the Union. The facts are that the Union exists and the vote by the Irish nation is not a vote against the Union. In my view, it is an expression of opposition to the document entitled the Lisbon Reform Treaty. The Irish people rejected the particular version of reform presented to them. It is highly likely that if the same question had been put to the citizens of other countries in a referendum, they would have given exactly the same answer. After all, the Treaty is incomprehensible even to an educated citizen of the European Union. We would do well to consider whether this is not a novel signal indicating that the so-called elite should try to bridge the considerable gap that currently exists between citizens of the Member States and the leaders of political groupings at both national and Union level. The relevant provisions of international law actually state that if even one of the states parties to the agreement does not accept the international agreement then the agreement is not binding in that form. That is clear, regardless of our views on the document as a whole. The people of Ireland chose freely. We must respect their decision and seek positive solutions for the future of Europe. As the saying goes"@en4
". Hoy debatimos el futuro de la Unión Europea. Lo hacemos en el torbellino de las emociones suscitadas por el resultado del referéndum de Irlanda. Apelo a todos los interesados, Diputados al Parlamento Europeo y representantes de la Comisión y del Consejo, para que se abstengan de sermonear a los irlandeses y de amenazarlos con un sinfín de represalias, incluida la exclusión de la Unión. Los hechos son que existe la Unión y que el voto de la nación irlandesa no es un voto contra la Unión. En mi opinión, es una expresión de la oposición al documento llamado Tratado de Reforma de Lisboa. El pueblo irlandés ha rechazado la versión particular de la reforma que se les presentó. Es muy probable que si la misma pregunta se hubiera formulado a los ciudadanos de otros países en un referéndum, habrían dado exactamente la misma respuesta. Después de todo, el Tratado es incomprensible incluso para los ciudadanos más formados de la Unión Europea. Haríamos bien en considerar que esto es una señal para que la denominada elite trate de cerrar la considerable brecha que actualmente separa a los ciudadanos de los Estados miembros de los líderes de los grupos políticos, tanto a nivel nacional como de la Unión. Las disposiciones pertinentes del derecho internacional en realidad declaran que si una de las partes del acuerdo no lo acepta, el acuerdo no es vinculante en esa forma. Esto está claro, independientemente de nuestra opinión sobre el documento en su conjunto. Los irlandeses eligieron libremente. Debemos respetar su decisión y buscar soluciones positivas al futuro de Europa. Como dice la expresión ."@es21
"Me arutame täna Euroopa Liidu tuleviku teemal. Me teeme seda Iirimaa referendumi tulemuse põhjustatud emotsioonide taustal. Ma pöördun kõigi asjaosaliste poole, Euroopa Parlamendi liikmete ja komisjoni ning nõukogu esindajate poole palvega, et nad hoiduksid Iirimaa inimeste õpetamisest ja nende ähvardamisest terve hulga meetmetega, sealhulgas liidust väljaheitmisega. Tõsiasi on, et liit on olemas ja Iiri rahva hääl ei ole hääl liidu vastu. Minu arvates on see vastuseisu väljendamine dokumendile nimega Lissaboni leping. Iiri rahvas lükkas tagasi neile esitatud reformi konkreetse versiooni. On äärmiselt tõenäoline, et kui sama küsimus oleks pandud teiste riikide kodanike jaoks referendumile, oleksid nad andnud täpselt samasuguse vastuse. Lõppude lõpuks on leping arusaamatu isegi ühele Euroopa Liidu haritud kodanikule. Meil oleks targem kaaluda, kas see ei ole uueks signaaliks, mis annab märku sellest, et niinimetatud eliit peaks püüdma ületada arvestatavat lõhet, mis praegu liikmesriikide kodanike ja nii riiklikul kui ka liidu tasandil poliitiliste rühmade vahel eksisteerib. Rahvusvahelise õiguse asjakohastes sätetes määratletakse tegelikult, et isegi kui üks lepingu osapooleks olev riik ei kiida rahvusvahelist lepingut heaks, siis ei ole leping sellisel kujul siduv. See on selge, hoolimata meie seisukohast dokumendi kohta tervikuna. Iirimaa rahvas tegi vaba valiku. Ma peame nende otsust austama ja otsima positiivseid lahendusi Euroopa tulevikule. Nagu öeldakse:"@et5
"Dziś debatujemy o przyszłości Unii Europejskiej. Czynimy to pod wpływem emocji wywołanych wynikiem referendum w Irlandii. Chciałbym prosić wszystkich, zarówno posłów do Parlamentu Europejskiego, jak i przedstawicieli Komisji oraz Rady o rezygnację z pouczania Irlandczyków i grożenia im takimi czy innymi represjami, z wykluczeniem ze Wspólnoty włącznie. Fakty są bowiem takie, że Unia istnieje i głos narodu irlandzkiego nie jest głosem sprzeciwu wobec Unii. W moim przekonaniu jest to sprzeciw wobec dokumentu, który nosi nazwę Traktat Reformujący z Lizbony. Irlandczycy odrzucili tę właśnie wersję reformy, która została im zaproponowana. Jest dalece prawdopodobne, że gdyby mieszkańców innych krajów zapytano o to samo w drodze referendum, to ich odpowiedź byłaby identyczna. Traktat ten jest bowiem nieczytelny nawet dla wykształconego obywatela Unii Europejskiej. Warto się też zastanowić, czy nie jest to pozytywny, ożywczy sygnał zmuszający tzw. elity do niwelowania wytworzonej obecnie wielkiej przepaści między obywatelami państw członkowskich a kierownictwem ugrupowań politycznych, tak w skali kraju, jak i unijnej. Z faktycznego przepisu prawa międzynarodowego wynika, że jeśli choć jeden z krajów będących stroną tej umowy nie akceptuje umowy międzynarodowej, to taka forma umowy nie jest obowiązująca. Jest to oczywiste i niezależne od tego co myślimy o całym dokumencie. Irlandczycy dokonali wolnego wyboru. Uszanujmy tę wolę Irlandczyków, szukajmy pozytywnych rozwiązań dla przyszłości Europy. Wszak „VOX POPULI VOX DEI”."@fi7
"Nous discutons aujourd’hui de l’avenir de l’Union européenne, et ce au lendemain des émotions suscitées par le résultat du référendum irlandais. J’appelle toutes les personnes concernées, membres du Parlement européen et représentants de la Commission et du Conseil, à se garder de faire la leçon à la population irlandaise et de la menacer de représailles de toutes sortes, notamment l’exclusion de l’Union. Le fait est que l’Union existe et que le vote de la nation irlandaise n’est pas un vote contre l’Union. Selon moi, il s’agit de l’expression d’une opposition au document intitulé traité modificatif de Lisbonne. Les Irlandais ont rejeté la version particulière de la réforme qui leur a été présentée. Il est fort probable que si la même question avait été posée aux citoyens d’autres pays lors d’un référendum, ils auraient donné exactement la même réponse. Après tout, le traité est incompréhensible, même pour les citoyens érudits de l’Union européenne. Nous ferions bien de nous demander s’il ne s’agit pas d’un nouveau signal indiquant que la soi-disant élite devrait essayer de combler le gouffre considérable qui existe actuellement entre les citoyens des États membres et les dirigeants des groupes politiques aux niveaux national et de l’Union. Les dispositions applicables du droit international stipulent en réalité que si ne serait-ce qu’un État partie à l’accord international ne l’accepte pas, celui-ci n’est pas contraignant sous cette forme. C’est clair, quel que soit notre avis sur le document dans son ensemble. La population irlandaise a décidé librement. Nous devons respecter sa décision et chercher des solutions positives pour l’avenir de l’Europe. Comme le dit l’adage"@fr8
"Ma az Európai Unió jövőjéről vitatkozunk. Az írországi népszavazás eredménye által felkeltett érzelmek közepette tesszük ezt. Minden érdekelt félhez szólok, az Európai Parlament képviselőihez, az Európai Bizottság és a Tanács képviselőihez, és megkérem őket, hogy tartózkodjanak az ír nép kioktatásától, és az olyan megtorlással való fenyegetőzéstől, mint az Unióból való kizárás. A tények szerint az Unió létezik, és az ír nemzet szavazata nem az Unió ellen irányul. Véleményem szerint ez a Lisszaboni Szerződésnek nevezett dokumentummal szembeni ellenkezés kifejeződése. Az ír nép elutasította a reform egy bizonyos változatát. Igen valószínű, ha ugyanezt a kérdést feltették volna más országok állampolgárainak egy népszavazáson, akkor pontosan ugyanezt a választ adták volna. Végső soron a Szerződés az Európai Unió tanult állampolgárai számára is érthetetlen. Jól tennénk, ha elgondolkoznánk azon, hogy ez nem annak az új jele-e vajon, hogy jelentős szakadék van a tagállamok polgárai, és nemzeti és az európai szinten működő politikai csoportok vezetői között. A nemzetközi jog vonatkozó előírásai egyébként leszögezik, hogy amennyiben egy megállapodás felei közül akár csak egy állam nem fogadja el a nemzetközi megállapodást, akkor a megállapodás abban a formában nem kötelező érvényű. Ez egyértelmű, a dokumentum egészéről alkotott véleményünktől függetlenül. Írország népe szabadon választott. Tiszteletben kell tartanunk döntésüket, és pozitív megoldásokat kell keresnünk Európa jövője szempontjából. Ahogyan a mondás tartja:"@hu11
"Oggi discutiamo il futuro dell’Unione europea, sulla scia delle emozioni suscitate dall’esito del in Irlanda. Faccio appello a tutti gli interessati, deputati del Parlamento europeo e rappresentanti della Commissione e del Consiglio, perché si astengano dal redarguire i cittadini irlandesi e dal minacciarli con tutta una serie di ritorsioni, compresa l’esclusione dall’Unione. L’Unione esiste e il voto della nazione irlandese non è un voto contro l’Unione; questi sono i fatti. A parer mio, esprime unicamente la contrarietà al documento che prende il nome di Trattato di riforma di Lisbona. Il popolo irlandese ha rifiutato quel particolare tipo di riforma che gli era stato presentato. E’ altamente probabile che se la stessa domanda fosse stata posta ai cittadini di altri paesi sotto forma di la risposta sarebbe stata esattamente la stessa. Dopotutto, il Trattato risulta incomprensibile perfino a un cittadino dell’Unione con un elevato livello di istruzione. Faremmo bene a domandarci se questo non sia un nuovo segnale che dovrebbe indurre la cosiddetta a tentare di colmare il considerevole divario che esiste attualmente fra i cittadini degli Stati membri e i dei gruppi politici, sia a livello nazionale sia di Unione. Le pertinenti disposizioni del diritto internazionale sanciscono, di fatto, che laddove anche uno solo degli Stati parti dell’accordo non accetti l’accordo internazionale, quest’ultimo non è vincolante in tal forma. Questo è chiaro, a prescindere dalle nostre opinioni in merito al documento nel suo complesso. I cittadini irlandesi hanno scelto liberamente. Dobbiamo rispettare la loro decisione e ricercare soluzioni costruttive per il futuro dell’Europa. Come si dice:"@it12
"gerb. Pirmininke, šiandien aptariame Europos Sąjungos ateitį. Tai darome prabudę nuo Airijos referendumo rezultatų sukeltų emocijų. Kreipiuosi į visus suinteresuotus Europos Parlamento narius ir Komisijos bei Tarybos atstovus, siekdamas sulaikyti nuo pamokslavimo Airijos žmonėms ir grasinimo įvairiausiomis represijomis bei pašalinimu iš Europos Sąjungos. Faktas tas, kad Sąjunga egzistuoja, o Airijos tautos balsas, tai ne balsas prieš Sąjungą. Mano požiūriu tai opozicijos išraiška prieš dokumentą, vadinamą Lisabonos sutartimi. Airiai atmetė tam tikrą jiems pateiktą reformos versiją. Labai panašu, kad jei tas pats klausimas referendume iškiltų kitų šalių piliečiams, jie pateiktų tą patį atsakymą. Sutartis yra nesuprantama net išsilavinusiam Europos Sąjungos piliečiui. Mes turėtume turėti galvoje, kad tai ne romanas. Tai signalas, rodantis, kad vadinamasis elitas turi pasistengti panaikinti šiuo metu egzistuojančią spragą tarp valstybių narių ir politinių grupuočių vadovų tiek nacionaliniu, tiek Sąjungos lygmeniu. Atitinkamos tarptautinės teisės nuostatos teigia, kad net jei viena iš sutarties partijų nepritaria tarptautinei sutarčiai, sutartis tokia forma netaikoma. Tai aišku, nepaisant mūsų požiūrio į dokumentą apskritai. Airijos žmonės pasirinko laisvai. Turime gerbti jų sprendimą ir siekti teigiamų sprendimų Europos ateičiai. Taip sakant"@lt14
"Šodien mēs debatējam par Eiropas Savienības nākotni. Mēs to darām Īrijas referenduma izraisīto emociju iespaidā. Es aicinu visus iesaistītos, Eiropas Parlamenta locekļus, kā arī Komisijas un Padomes pārstāvjus, atturēties no lekciju lasīšanas Īrijas iedzīvotājiem un viņu biedēšanas ar atriebību līdz pat izslēgšanai no Eiropas Savienības. Fakts ir tāds, ka Eiropas Savienība pastāv un Īrijas iedzīvotāju balsojums nav balsojums pret Eiropas Savienību. Manuprāt, tā ir pretošanās dokumentam, kas saucas Lisabonas reformu līgums. Īrijas iedzīvotāji noraidīja viņiem pasniegtās reformas versiju. Ļoti ticams, ka, ja par šādu pašu jautājumu referendumā būtu jābalso citu valstu iedzīvotājiem, viņu atbilde būtu tieši tāda pati. Galu galā šis līgums ir nesaprotams pat izglītotiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Mums būtu kārtīgi jāapdomā, vai tā dēvētajai elitei nevajadzētu mēģināt mazināt plaisu starp dalībvalstu iedzīvotājiem un politiskajiem grupējumiem gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Starptautiskā likuma attiecīgajos nosacījumos ir minēts, ka pat tad, ja viena no līgumslēdzējām valstīm neapstiprina starptautisko vienošanos, tas šī vienošanās nav saistoša šādā formā. Tas ir skaidrs par spīti mūsu dažādajiem viedokļiem par dokumentu kopumā. Īrijas iedzīvotāji izdarīja brīvu izvēli. Mums ir jāciena viņu izvēle un jāmeklē pozitīvs risinājums attiecībā uz Eiropas nākotni. Kā teikts sakāmvārdā"@lv13
"Dziś debatujemy o przyszłości Unii Europejskiej. Czynimy to pod wpływem emocji wywołanych wynikiem referendum w Irlandii. Chciałbym prosić wszystkich, zarówno posłów do Parlamentu Europejskiego, jak i przedstawicieli Komisji oraz Rady o rezygnację z pouczania Irlandczyków i grożenia im takimi czy innymi represjami, z wykluczeniem ze Wspólnoty włącznie. Fakty są bowiem takie, że Unia istnieje i głos narodu irlandzkiego nie jest głosem sprzeciwu wobec Unii. W moim przekonaniu jest to sprzeciw wobec dokumentu, który nosi nazwę Traktat Reformujący z Lizbony. Irlandczycy odrzucili tę właśnie wersję reformy, która została im zaproponowana. Jest dalece prawdopodobne, że gdyby mieszkańców innych krajów zapytano o to samo w drodze referendum, to ich odpowiedź byłaby identyczna. Traktat ten jest bowiem nieczytelny nawet dla wykształconego obywatela Unii Europejskiej. Warto się też zastanowić, czy nie jest to pozytywny, ożywczy sygnał zmuszający tzw. elity do niwelowania wytworzonej obecnie wielkiej przepaści między obywatelami państw członkowskich a kierownictwem ugrupowań politycznych, tak w skali kraju, jak i unijnej. Z faktycznego przepisu prawa międzynarodowego wynika, że jeśli choć jeden z krajów będących stroną tej umowy nie akceptuje umowy międzynarodowej, to taka forma umowy nie jest obowiązująca. Jest to oczywiste i niezależne od tego co myślimy o całym dokumencie. Irlandczycy dokonali wolnego wyboru. Uszanujmy tę wolę Irlandczyków, szukajmy pozytywnych rozwiązań dla przyszłości Europy. Wszak „VOX POPULI VOX DEI”."@mt15,15
"Vandaag bespreken we de toekomst van de Europese Unie. Dat doen we naar aanleiding van de emoties die door de uitkomst van het referendum in Ierland zijn losgemaakt. Ik doe een beroep op alle betrokkenen, leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de Commissie en de Raad, zich ervan te onthouden de mensen in Ierland de les te lezen en ze te dreigen met een reeks vergeldingsmaatregelen zoals uitsluiting uit de Unie. De feiten zijn dat de Unie bestaat en de stem van de Ierse staat is geen stem tegen de Unie. Naar mijn mening is het een uitdrukking van verzet tegen het document met de naam Hervormingsverdrag van Lissabon. Het Ierse volk verwierp de speciale hervormingsvariant die hun werd voorgeschoteld. Het is zeer waarschijnlijk dat, als dezelfde vraag aan de burgers van andere landen in een referendum was gesteld, zij exact hetzelfde antwoord zouden hebben gegeven. Per slot van rekening valt het Verdrag niet te begrijpen, zelfs niet voor een geleerde burger van de Europese Unie. We zouden er goed aan doen als we ons af zouden vragen of dit geen nieuw signaal is dat de zogenaamde elite moet proberen de aanzienlijke kloof te overbruggen die er thans bestaat tussen burgers van de lidstaten en de leiders van politieke partijen op zowel nationaal als Europees niveau. De desbetreffende bepalingen van de internationale wetgeving luiden in feite dat, wanneer ook maar een van de deeluitmakende landen van de overeenkomst de internationale overeenkomst niet accepteert, deze overeenkomst in die vorm niet bindend is. Dat is duidelijk, ongeacht wat we vinden van het document als geheel. Het volk van Ierland koos vrijelijk. We moeten hun besluit respecteren en positieve oplossingen vinden voor de toekomst van Europa. Zoals het gezegde luidt"@nl3
"Estamos hoje a debater o futuro da União Europeia, e fazemo-lo no quadro das emoções despertadas pelo resultado do referendo na Irlanda. Apelo a todos os interessados, deputados do Parlamento Europeu e representantes da Comissão e do Conselho, para que se abstenham de repreender o povo da Irlanda e de o ameaçar com uma série de represálias, incluindo a exclusão da UE. É um facto que a UE existe e que o voto da nação irlandesa não é um voto contra a UE. Em meu entender, tratou-se de manifestar a oposição ao documento intitulado Tratado Reformador de Lisboa. O povo irlandês rejeitou a versão específica da reforma que lhe foi apresentada. É muito provável que se a mesma questão tivesse sido colocada a cidadãos de outros países num referendo eles tivessem dado exactamente a mesma resposta. Afinal, o Tratado é incompreensível até para um cidadão instruído da União Europeia. Faríamos bem em analisar se isto não será um novo sinal de que a chamada elite deve tentar colmatar a considerável disparidade que presentemente existe entre os cidadãos dos Estados-Membros e os líderes dos grupos políticos, tanto ao nível nacional como da UE. As cláusulas relevantes do direito internacional prevêem, na realidade, que se um dos Estados signatários do acordo não aceitar um acordo internacional o acordo deixa de ser vinculativo nesse formato. O povo da Irlanda escolheu livremente e nós devemos respeitar a sua decisão e procurar soluções positivas para o futuro da Europa. Como diz o ditado ."@pt17
"Dziś debatujemy o przyszłości Unii Europejskiej. Czynimy to pod wpływem emocji wywołanych wynikiem referendum w Irlandii. Chciałbym prosić wszystkich, zarówno posłów do Parlamentu Europejskiego, jak i przedstawicieli Komisji oraz Rady o rezygnację z pouczania Irlandczyków i grożenia im takimi czy innymi represjami, z wykluczeniem ze Wspólnoty włącznie. Fakty są bowiem takie, że Unia istnieje i głos narodu irlandzkiego nie jest głosem sprzeciwu wobec Unii. W moim przekonaniu jest to sprzeciw wobec dokumentu, który nosi nazwę Traktat Reformujący z Lizbony. Irlandczycy odrzucili tę właśnie wersję reformy, która została im zaproponowana. Jest dalece prawdopodobne, że gdyby mieszkańców innych krajów zapytano o to samo w drodze referendum, to ich odpowiedź byłaby identyczna. Traktat ten jest bowiem nieczytelny nawet dla wykształconego obywatela Unii Europejskiej. Warto się też zastanowić, czy nie jest to pozytywny, ożywczy sygnał zmuszający tzw. elity do niwelowania wytworzonej obecnie wielkiej przepaści między obywatelami państw członkowskich a kierownictwem ugrupowań politycznych, tak w skali kraju, jak i unijnej. Z faktycznego przepisu prawa międzynarodowego wynika, że jeśli choć jeden z krajów będących stroną tej umowy nie akceptuje umowy międzynarodowej, to taka forma umowy nie jest obowiązująca. Jest to oczywiste i niezależne od tego co myślimy o całym dokumencie. Irlandczycy dokonali wolnego wyboru. Uszanujmy tę wolę Irlandczyków, szukajmy pozytywnych rozwiązań dla przyszłości Europy. Wszak „VOX POPULI VOX DEI”."@ro18
"Dnes diskutujeme o budúcnosti Európskej únie. Diskutujeme pod vplyvom emócií, ktoré vyvolal výsledok referenda v Írsku. Naliehavo žiadam všetkých zainteresovaných, poslancov Európskeho parlamentu a predstaviteľov Komisie a Rady, aby prestali ľud Írska napomínať a hroziť mu odvetou vrátane vylúčenia z EÚ. Skutočnosť je taká, že Únia jestvuje, a že hlasovanie írskeho národa nebolo hlasovaním proti nej. Podľa mňa šlo o vyjadrenie nesúhlasu s dokumentom, ktorý sa nazýva Lisabonská reformná zmluva. Íri odmietli konkrétne znenie reformy, ktoré im predostreli. Je veľmi pravdepodobné, že keby tú istú otázku položili v referende občanom ostatných krajín, ich odpoveď by bola rovnaká. Koniec koncov, Zmluve nerozumejú dokonca ani vzdelaní občania Európskej únie. Mali by sme zvážiť, či nejde o nový signál, ktorý naznačuje, že takzvaná elita by mala preklenúť značnú priepasť, ktorá je v súčasnosti medzi občanmi členských štátov a vedúcimi predstaviteľmi politických zoskupení na národnej i európskej úrovni. V príslušných ustanoveniach medzinárodného práva sa vlastne uvádza, že ak čo i len jeden zo zmluvných štátov dohody túto medzinárodnú dohodu neprijme, dohoda vo svojom aktuálnom znení nie je záväzná. Uvedená skutočnosť je zrejmá bez ohľadu na naše stanoviská k dokumentu ako celku. Ľud Írska si vybral slobodne. Musíme rešpektovať jeho rozhodnutie a pre budúcnosť Európy hľadať pozitívne riešenie. Ako hovorí príslovie ."@sk19
"Danes razpravljamo o prihodnosti Evropske unije. To počnemo zaradi čustev, ki jih je spodbudil izid referenduma na Irskem. Vse, ki jih to zadeva, poslance Evropskega parlamenta in predstavnike Sveta pozivam, naj ne grajajo Ircev in jim grozijo s številnimi povračilnimi ukrepi, vključno z izključitvijo iz Unije. Dejstvo je, da Unija obstaja in glas irskega naroda ni glas proti Uniji. Menim, da je izraz nasprotovanja dokumentu z naslovom Lizbonska reformna pogodba. Irci so zavrnili posebno različico reforme, ki jim je bila predstavljena. Če bi isto vprašanje zastavili na referendumu državljanom v drugih državah, bi bil njihov odgovor zelo verjetno popolnoma enak. Nenazadnje pogodbe ne razumejo celo izobraženi državljani Evropske unije. Dobro bi bilo, če bi ugotovili, ali je to nov znak, ki nakazuje, da si mora t. i. elita prizadevati za premostitev velike vrzeli, ki je zdaj prisotna med državljani držav članic in voditelji političnih skupin na nacionalni ravni in na ravni Unije. Zadevne določbe mednarodnega prava dejansko določajo, da tudi če le ena od držav pogodbenic ne sprejme mednarodnega sporazuma, sporazum zanjo v tej obliki ni zavezujoč. To je jasno ne glede na naša mnenja o celotnem dokumentu. Prebivalci Irske so se svobodno odločili. Njihovo odločitev moramo spoštovati in iskati pozitivne rešitve za prihodnost Evrope. Kot pravi rek ."@sl20
"I dag diskuterar vi EU:s framtid. Vi gör detta i kölvattnet av de känslor som väckts av resultatet av folkomröstningen på Irland. Jag vädjar till alla berörda, parlamentets ledamöter och kommissionens och rådets företrädare, att avstå från att läxa upp Irlands folk och hota dem med en rad repressalier, inklusive uteslutning från EU. Faktum är att unionen finns och den irländska nationens röst är inte en röst mot EU. Enligt min åsikt är den ett uttryck för motstånd mot det dokument som kallas reformfördraget från Lissabon. Det irländska folket förkastade just denna version av reformen som förelades dem. Det är högst sannolikt att medborgarna i andra länder skulle ha svarat på exakt samma sätt om frågan hade avgjorts genom en folkomröstning hos dem. Fördraget är när allt kommer omkring oförståeligt även för utbildade EU-medborgare. Vi skulle göra klokt i att överväga om detta inte är en ny signal som visar att den så kallade eliten måste försöka överbrygga den avsevärda klyfta som finns mellan medlemsstaternas medborgare och ledarna för de politiska grupperingarna för närvarande, både på nationell nivå och EU-nivå. I de berörda bestämmelserna i den internationella rätten anges det faktiskt att om en av parterna till ett internationellt avtal inte godtar avtalet är det inte bindande i den formen. Detta står klart, oberoende av våra åsikter om dokumentet i allmänhet. Irlands folk valde fritt. Vi måste respektera deras beslut och söka positiva lösningar för EU:s framtid. Som ordspråket lyder"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"na piśmie."18,15,16,7
"vox populi, vox dei."5,1,14,11,22,3,13,4,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph