Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-069"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.2.3-069"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"In these times of crisis and institutional uncertainty I feel I must praise the Treaty of Lisbon. I do not know if it will ever enter into force, but if one wanted to avoid populism he should say that it is a good treaty. Of course it was not as democratically constructed and discussed as the Constitutional Treaty. Of course it is not the perfect text – there is no perfect text. Of course it is too complex – but which European Treaty is not? People who say they do not understand it in fact show they have no confidence in their leaders. But it is a text that advances democracy in Europe. It would make Europe more open, efficient and socially sensitive. One simple example: were it in force, were the Charter of Fundamental Rights in force, the Court of Justice could not have taken the Viking and Laval decisions, which are so detrimental for workers. So we need more Europe, not less. More democracy. More politics. As socialists, we now have the duty to go before the people and explain what kind of new and different Europe we want."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V těchto dobách krize a institucionální nejistoty cítím, že musím Lisabonské smlouvě vyjádřit uznání. Nevím, jestli někdy vstoupí v platnost, ale pokud by se člověk chtěl vyhnout populismu, měl by říci, že je to dobrá smlouva. Samozřejmě nebyla tvořena a nediskutovalo se o ní tak demokraticky, jako tomu bylo v případě ústavní smlouvy. Samozřejmě to není dokonalý text – neexistuje žádný dokonalý text. Samozřejmě je příliš složitá – ale která evropská smlouva není? Lidé, kteří říkají, že jí nerozumí, ve skutečnosti dávají najevo, že mají malou důvěru ve své vedoucí představitele. Je to ale text, který posiluje demokracii v Evropě. Díky ní by Evropa byla otevřenější, účinnější a sociálně citlivější. Jeden jednoduchý příklad: pokud by byla v platnosti, pokud by Listina základních práv byla v platnosti, Soudní dvůr by nemohl býval přijmout rozhodnutí ve věci Viking a Laval, která jsou pro pracovníky tak škodlivá. Takže potřebujeme více Evropy, ne méně. Více demokracie. Více politiky. Jako socialisté máme nyní povinnost jít před občany a vysvětlovat, jaký typ nové a odlišné Evropy chceme."@cs1
"I disse tider, hvor der er krise og institutionel usikkerhed, føler jeg, at jeg er nødt til at rose Lissabontraktaten. Jeg ved ikke, om den nogensinde vil træde i kraft, men hvis nogen ønskede at undgå populisme, burde han sige, at det er en god traktat. Selvfølgelig blev den ikke opbygget og drøftet lige så demokratisk som forfatningstraktaten. Selvfølgelig er det ikke en perfekt tekst - der findes ikke perfekte tekster. Selvfølgelig er den for kompliceret - men hvilken EU-traktat er ikke dét? Folk, der siger, at de ikke forstår den, viser i virkeligheden, at de ikke har tillid til deres ledere. Men det er en tekst, der fremmer demokratiet i Europa. Den ville gøre Europa mere åbent, effektivt og socialt følsomt. Et enkelt eksempel: Hvis den var gældende, hvis chartret for grundlæggende rettigheder var gældende, kunne Domstolen ikke have truffet Viking- og Laval-afgørelserne, som er så ødelæggende for arbejdstagerne. Så vi har brug for mere Europa, ikke mindre. Mere demokrati. Mere politik. Som socialdemokrater har vi nu pligt til at stille op for at forklare folk, hvad det er, vi ønsker, i et nyt og anderledes Europa."@da2
". In dieser Zeit der Krise und institutionellen Ungewissheit muss ich den Vertrag von Lissabon einmal loben. Ich weiß nicht, ob er jemals in Kraft treten wird, aber wenn man Populismus vermeiden will, dann muss man schon sagen, dass es ein guter Vertrag ist. Es stimmt, er wurde nicht so demokratisch erarbeitet und diskutiert wie der Verfassungsvertrag. Es stimmt, es ist nicht der perfekte Text – es gibt keinen perfekten Text. Es stimmt, dass er zu kompliziert ist – aber welcher europäische Vertrag ist das nicht? Wenn jemand sagt, er würde ihn nicht verstehen, dann zeigt das eigentlich, dass er kein Vertrauen in die führenden Politiker hat. Das ist jedoch ein Text, der die Demokratie in Europa voranbringt. Dadurch würde Europa offener, effizienter und sozial einfühlsamer. Ein einfaches Beispiel: Wäre er in Kraft, dann wäre auch die Charta der Grundrechte in Kraft, hätte der Gerichtshof das Urteil in der Rechtssache Viking und Laval nicht fällen können, das sich so nachteilig auf die Arbeitnehmer auswirkt. Deshalb brauchen wir mehr Europa, nicht weniger. Mehr Demokratie. Mehr Politik. Als Sozialdemokraten haben wir jetzt die Pflicht, vor die Menschen zu treten und zu erklären, welche Art von neuem und anderem Europa wir wollen."@de9
"Σε αυτήν την εποχή της κρίσης και της θεσμικής αβεβαιότητας αισθάνομαι την ανάγκη να εκθειάσω τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν γνωρίζω αν θα τεθεί ποτέ σε ισχύ, αλλά αν θέλουμε να αποφύγουμε τον λαϊκισμό, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για μια αξιόλογη συνθήκη. Φυσικά και δεν δομήθηκε με τόσο δημοκρατικό τρόπο ούτε συζητήθηκε όσο η Συνταγματική Συνθήκη. Φυσικά και δεν είναι το τέλειο κείμενο – άλλωστε, δεν υπάρχει τέλειο κείμενο. Φυσικά και είναι εξαιρετικά περίπλοκη – όμως ποια ευρωπαϊκή Συνθήκη δεν είναι; Όσοι δηλώνουν ότι δεν την κατανοούν, στην ουσία δείχνουν ότι δεν εμπιστεύονται τους ηγέτες τους. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα κείμενο το οποίο προάγει τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Θα καθιστούσε την Ευρώπη πιο ανοικτή, αποτελεσματική και κοινωνικά ευαίσθητη. Ιδού ένα απλό παράδειγμα: αν είχε τεθεί σε ισχύ, αν ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είχε τεθεί σε ισχύ, το Δικαστήριο δεν θα μπορούσε να λάβει τις αποφάσεις Viking και Laval, οι οποίες είναι τόσο επιζήμιες για τους εργαζομένους. Χρειαζόμαστε συνεπώς περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη. Περισσότερη δημοκρατία. Περισσότερη πολιτική. Ως σοσιαλιστές είναι καθήκον μας τώρα να απευθυνθούμε στο λαό και να του εξηγήσουμε τι είδους νέα και διαφορετική Ευρώπη επιθυμούμε."@el10
"En estos momentos de crisis e incertidumbre institucional, creo que debo elogiar el Tratado de Lisboa. No sé si alguna vez entrará en vigor, pero quien quiera evitar ser populista debería decir que es un buen tratado. Por supuesto, no fue tan democráticamente construido como el Tratado Constitucional. Desde luego no es el texto perfecto; no hay ningún texto perfecto. Desde luego es demasiado complejo; pero ¿qué Tratado europeo no lo es? Quienes dicen que no lo comprenden demuestran en realidad que no tienen ninguna confianza en sus dirigentes. Pero es un texto que impulsa la democracia en Europa. Haría Europa más abierta, eficaz y socialmente sensible. Un ejemplo sencillo: si estuviera en vigor, si la Carta de los Derechos Fundamentales estuviese en vigor, el Tribunal de Justicia no podría haber adoptado en los casos Viking Laval unas decisiones tan perjudiciales para los trabajadores. Así que necesitamos más Europa, no menos. Más democracia. Más política. Como socialistas, tenemos la responsabilidad de ir por delante de las personas y explicar qué clase de Europa nueva y distinta deseamos."@es21
"Ma tunnen nendel kriisi ja institutsionaalse ebakindluse aegadel, et ma pean Lissaboni lepingut kiitma. Ma ei tea, kas see kunagi jõustub, kuid populismi vältida püüdes tuleb öelda, et see on hea leping. Loomulikult ei olnud see koostatud ja läbi arutatud sama demokraatlikult kui põhiseaduse leping. Loomulikult ei ole see täiuslik tekst – sellist ei ole olemas. Loomulikult on see liiga keeruline –, kuid milline Euroopa leping seda pole? Inimesed, kes ütlevad, et ei mõista seda, näitavad tegelikult, et nad ei usu oma juhtidesse. Kuid see tekst edendab demokraatiat Euroopas. See muudaks Euroopa avatumaks, tõhusamaks ja sotsiaalselt tundlikumaks. Üks lihtne näide: kui see jõus oleks, kui põhiõiguste harta jõus oleks, ei oleks Euroopa Kohus saanud langetada Vikingi ja Lavali kohtuotsuseid, mis on töötajatele niivõrd kahjulikud. Nii et me vajame enamat Euroopat, mitte vähemat. Rohkem demokraatiat. Rohkem poliitikat. Sotsiaaldemokraatidena oleme nüüd kohustatud inimeste ette astuma ja selgitama, millist uut ja teistsugust Euroopat me tahame."@et5
"In these times of crisis and institutional uncertainty I feel I must praise the Treaty of Lisbon. I do not know if it will ever enter into force, but if one wanted to avoid populism he should say that it is a good treaty. Of course it was not as democratically constructed and discussed as the Constitutional Treaty. Of course it is not the perfect text – there is no perfect text. Of course it is too complex – but which European Treaty is not? People who say they do not understand it in fact show they have no confidence in their leaders. But it is a text that advances democracy in Europe. It would make Europe more open, efficient and socially sensitive. One simple example: were it in force, were the Charter of Fundamental Rights in force, the Court of Justice could not have taken the Viking and Laval decisions, which are so detrimental for workers. So we need more Europe, not less. More democracy. More politics. As socialists, we now have the duty to go before the people and explain what kind of new and different Europe we want."@fi7
"En cette période de crise et d’incertitude institutionnelle, j’estime que je dois saluer le traité de Lisbonne. Je ne sais pas s’il entrera un jour en vigueur, mais pour éviter tout populisme, il est préférable de dire que ce traité est bon. Bien sûr, il n’a pas été élaboré et discuté de manière aussi démocratique que le traité constitutionnel. Bien sûr, son texte n’est pas parfait – aucun texte n’est parfait. Bien sûr, il est trop complexe, mais quel traité européen ne l’est pas? Les citoyens qui affirment ne pas le comprendre indiquent en réalité qu’ils n’ont pas confiance en leurs dirigeants. Toutefois, il s’agit d’un texte qui fait progresser la démocratie en Europe. Il rendra l’Europe plus ouverte, plus efficace et plus sensible au niveau social. Pour ne citer qu’un exemple simple: s’il était en vigueur, si la charte des droits fondamentaux était en vigueur, la Cour de justice n’aurait pas pris les décisions Viking et Laval, qui sont si défavorables aux travailleurs. Nous avons donc besoin de plus d’Europe, pas moins. Plus de démocratie. Plus de politique. En tant que socialistes, nous sommes désormais dans l’obligation de répondre à la population et d’expliquer quel type d’Europe nouvelle et différente nous voulons."@fr8
"A válság és az intézményi bizonytalanság mostani időszakában úgy érzem, hogy dicsérnem kell a Lisszaboni Szerződést. Nem tudom, hogy valaha érvénybe fog-e lépni, de ha az ember el akarja kerülni a populizmust, akkor azt kell mondania, hogy ez egy jó szerződés. Természetesen nem olyan demokratikusan építették fel és vitatták meg, mint az alkotmányos szerződést. Ez természetesen nem egy tökéletes szöveg – ilyen nem is létezik. Természetesen túl bonyolult – de melyik európai szerződés nem túl bonyolult? Az, hogy az emberek azt mondják, hogy nem értik, inkább arra a tényre mutat rá, hogy nem bíznak a vezetőikben. De ez egy olyan szöveg, amely növeli a demokráciát Európában. Nyitottabbá, hatékonyabbá és szociálisan érzékenyebbé tenné Európát. Csak egy egyszerű példa: ha érvényben lenne, és az Alapvető Jogok Chartája is érvényben lenne, akkor az európai bíróság nem hozta volna meg a munkavállalók számára oly hátrányos ítéleteket a Viking- és a Laval-ügyben. Tehát több Európára van szükségünk, nem kevesebbre. Több politikára. Szocialistaként kötelességünk az emberek elé állni, és elmagyarázni nekik, hogy milyen új és különböző Európát szeretnénk."@hu11
"In questo periodo di crisi e insicurezza istituzionale, sento di dover lodare il Trattato di Lisbona. Non so se entrerà mai in vigore, ma se si vuole evitare di scadere nel populismo, bisogna riconoscere che si tratta di un buon testo. Certo, non è stato progettato e discusso democraticamente quanto il Trattato costituzionale. Di certo non è un testo perfetto, non esistono testi perfetti. Di certo è troppo complesso, ma quale Trattato europeo non lo è? Chi sostiene di non comprenderlo mostra, di fatto, una mancanza di fiducia nei propri . In realtà, è un testo al servizio del progresso democratico in Europa. Renderebbe l’Europa più aperta, efficiente e socialmente sensibile. Un semplice esempio: se fosse stato in vigore, se la Carta dei diritti fondamentali fosse stata in vigore, la Corte di giustizia non avrebbe potuto emettere le sentenze Viking e Laval, così lesive per i lavoratori. Dunque, ci occorre più Europa, non meno Europa. Più democrazia. Più politica. In quanto socialisti, il mio gruppo ed io abbiamo ora il dovere di presentarci davanti ai cittadini e spiegare che tipo di Europa nuova e diversa auspichiamo."@it12
"šiais krizės ir institucinio netikrumo laikais galiu tik pagirti Lisabonos sutartį. Nežinau, ar ji kada įsigalios, tačiau jeigu kažkas nori išvengti populizmo, turi pasakyti, kad tai gera sutartis. Žinoma, ji nebuvo demokratiškai sudaryta ir aptarta, kaip Konstitucijos sutartis. Žinoma, tekstas nėra tobulas – tobulo teksto nėra. Žinoma, ji per sudėtinga – tačiau kuri Europos sutartis kitokia? Žmonės, sakantys, kad jie jos nesupranta, faktiškai parodo, kad jie nepasitiki savo vadovais. Bet iš esmės tai tekstas, aukštinantis demokratiją Europoje. Dėl to Europa taptų atviresnė, efektyvesnė ir socialiai jautresnė. Vienas paprastas pavyzdys: jeigu ji galiotų, galiotų Pagrindinių teisių chartija, Teisingumo teismas būtų negalėjęs priimti Viking ir Laval sprendimų, kurie yra žalingi darbininkams. Mums reikia daugiau Europos, ne mažiau. Daugiau demokratijos. Daugiau politikos. Kaip socialistai dabar mes turime pareigą eiti prieš žmones ir aiškinti, kokios naujos ir kiek skirtingos Europos norime."@lt14
"Šajā krīzes un institucionālās nenoteiktības laikā man šķiet, ka man ir jāpaslavē Lisabonas līgums. Es nezinu, vai tas jebkad stāsies spēkā, taču, ja kāds vēlas izvairīties no populisma, ir jāsaka, ka šis ir labs līgums. Protams, tas nebija demokrātiski sagatavots un apspriests kā Konstitucionālais līgums. Protams, tas nav perfekts teksts – perfektu tekstu nav. Protams, tas ir pārāk sarežģīts – bet kurš Eiropas līgums gan tāds nav? Cilvēki, kuri apgalvo, ka to nesaprot, patiesībā pierāda, ka neuzticas saviem līderiem. Taču tas ir teksts, kas veicina demokrātiju Eiropā. Tas padarītu Eiropu daudz atvērtāku, efektīvāku un sociāli jutīgāku. Viens vienkāršs piemērs: ja tas būtu spēkā, ja būtu spēkā Pamattiesību harta, Eiropas Kopienu Tiesa nebūtu pieņēmusi tādus spriedumus kā un lietās, kuri ir tik neizdevīgi strādniekiem. Mums ir nepieciešama lielāka Eiropa, nevis mazāka. Vairāk demokrātijas. Vairāk politikas. Kā sociālistiem mūsu pienākums tagad ir stāties cilvēku priekšā un izskaidrot, kāda veida jaunu un atšķirīgu Eiropu mēs vēlamies."@lv13
"In these times of crisis and institutional uncertainty I feel I must praise the Treaty of Lisbon. I do not know if it will ever enter into force, but if one wanted to avoid populism he should say that it is a good treaty. Of course it was not as democratically constructed and discussed as the Constitutional Treaty. Of course it is not the perfect text – there is no perfect text. Of course it is too complex – but which European Treaty is not? People who say they do not understand it in fact show they have no confidence in their leaders. But it is a text that advances democracy in Europe. It would make Europe more open, efficient and socially sensitive. One simple example: were it in force, were the Charter of Fundamental Rights in force, the Court of Justice could not have taken the Viking and Laval decisions, which are so detrimental for workers. So we need more Europe, not less. More democracy. More politics. As socialists, we now have the duty to go before the people and explain what kind of new and different Europe we want."@mt15
"In deze tijden van crisis en institutionele onzekerheid vind ik dat ik het Verdrag van Lissabon moet prijzen. Ik weet niet of het ooit in werking zal treden, maar als men populisme wil vermijden dan moet men zeggen dat het een goed Verdrag is. Uiteraard is het niet zo democratisch tot stand gekomen en besproken als het Grondwettelijk Verdrag. Uiteraard is het geen perfecte tekst; de perfecte tekst bestaat niet. Uiteraard is het te ingewikkeld, maar welk Europees verdrag is dat niet? Mensen die zeggen dat ze het niet begrijpen laten in feite zien dat ze geen vertrouwen in hun leiders hebben. Maar het is een tekst die de democratie in Europa bevordert. Europa zou er meer open, efficiënter en socialer door worden. Een simpel voorbeeld: zou het van kracht zijn, zou het Handvest van de grondrechten van kracht zijn, dan zou het Hof van Justitie de besluiten in de zaken Viking en Laval niet hebben kunnen nemen, die zo nadelig voor de werknemers zijn. We hebben dus meer Europa nodig, niet minder. Meer democratie. Meer politiek. Als socialisten hebben we nu de plicht om voor het volk uit te lopen en uit te leggen welk soort nieuw en ander Europa we willen."@nl3
"Nestes tempos de crise e de incerteza institucional, tenho para mim que devo saudar o Tratado de Lisboa. Não sei se alguma vez entrará em vigor, mas para evitar qualquer tipo de populismo, é preferível dizer que se tratava de um bom Tratado. Obviamente que não foi elaborado e discutido de forma tão democrática como o Tratado Constitucional. Obviamente que não é o texto perfeito – não existe um texto perfeito. Também é certo que é demasiado complexo, mas qual é o Tratado que o não é? As pessoas que dizem que não o compreendem, não têm de facto confiança nos seus líderes. No entanto, trata-se de um texto que faz avançar a democracia na Europa. Tornaria a Europa mais aberta, eficaz e sensível a nível social. Dou um simples exemplo: se estivesse em vigor, se a Carta dos Direitos Fundamentais estivesse em vigor, o Tribunal de Justiça não poderia ter tomado as decisões Viking e Laval, que são desfavoráveis aos trabalhadores. Ora, nós precisamos de mais Europa, não de menos. Mais democracia. Mais política. Como socialistas, temos agora o dever de responder aos cidadãos e explicar que tipo de Europa nova e diferente nós queremos."@pt17
"In these times of crisis and institutional uncertainty I feel I must praise the Treaty of Lisbon. I do not know if it will ever enter into force, but if one wanted to avoid populism he should say that it is a good treaty. Of course it was not as democratically constructed and discussed as the Constitutional Treaty. Of course it is not the perfect text – there is no perfect text. Of course it is too complex – but which European Treaty is not? People who say they do not understand it in fact show they have no confidence in their leaders. But it is a text that advances democracy in Europe. It would make Europe more open, efficient and socially sensitive. One simple example: were it in force, were the Charter of Fundamental Rights in force, the Court of Justice could not have taken the Viking and Laval decisions, which are so detrimental for workers. So we need more Europe, not less. More democracy. More politics. As socialists, we now have the duty to go before the people and explain what kind of new and different Europe we want."@ro18
"V týchto časoch krízy a inštitucionálnej neistoty mám pocit, že musím Lisabonskú zmluvu pochváliť. Neviem, či vôbec niekedy nadobudne platnosť, avšak, ak by človek nechcel byť populistický, mal by poznamenať, že to je kvalitná zmluva. Samozrejme, nebola zostavená a prediskutovaná takým demokratickým spôsobom ako Zmluva o Ústave pre Európu. Samozrejme, že jej text nie je dokonalý. Dokonalý nie je žiaden text. Samozrejme, že je príliš zložitá. Ktorý európsky text nie je zložitý? Ľudia, ktorí tvrdia, že jej nerozumejú, v skutočnosti vôbec nedôverujú svojim vodcom. Ide však o text, ktorý napomáha demokraciu v Európe. Európa by bola vďaka nemu otvorenejšia, účinnejšia a sociálne citlivejšia. Jeden jednoduchý príklad: keby platila, platila by aj Charta základných práv a Súdny dvor by nemohol prijať rozhodnutia v prípadoch Viking a Laval, ktoré sú také nevýhodné pre pracovníkov. Takže potrebujeme viac Európy, nie menej. Viac demokracie. Viac politiky. Ako socialisti stojíme v súčasnosti pred povinnosťou stretnúť sa s ľuďmi a vysvetliť im, akú novú a inú Európu chceme."@sk19
"Mislim, da moram v tem obdobju krize in institucionalne negotovosti pohvaliti lizbonsko pogodbo. Ne vem, če bo kdaj začela veljati, ampak če se želimo izogniti populizmu, moramo reči, da je to dobra pogodba. Seveda v smislu sestave in razpravljanja v zvezi z njo ni tako demokratična kot ustavna pogodba. Seveda ni popolno besedilo, saj popolno besedilo ne obstaja. Seveda je preveč zapletena, ampak vse evropske pogodbe so zapletene. Ljudje, ki govorijo, da je ne razumejo, dejansko izražajo nezaupanje v svoje voditelje. Vendar je to besedilo, ki pospešuje demokracijo v Evropi. Evropa bi s tem besedilom postala bolj odprta, učinkovitejša in občutljivejša za socialna vprašanja. Naj navedem enostaven primer: če bi veljala, bi veljala listina o temeljnih pravicah in Sodišče Evropskih skupnosti ne bi odločilo o zadevah Viking in Laval, ki tako škodita delavcem. Zato potrebujemo več Evrope, ne manj. Več demokracije. Več politike. Kot socialisti moramo ljudem razložiti, kakšno novo in drugačno Evropo želimo."@sl20
"Jag vill hylla Lissabonfördraget i dessa tider av kris och institutionell osäkerhet. Jag vet inte om det någonsin kommer att träda i kraft, men de som vill undvika populism anser att det är ett bra fördrag. Det konstruerades och diskuterades naturligtvis inte lika demokratiskt som konstitutionsfördraget. Det är naturligtvis inte en perfekt text – det finns inga perfekta texter. Det är naturligtvis för komplext – men vilket EU-fördrag är inte det? De som säger att de inte förstår Lissabonfördraget visar i själva verket att de inte har något förtroende för sina ledare. Men det är en text som bidrar till att utveckla demokratin i EU. Fördraget skulle göra EU öppnare, effektivare och mer socialt lyhört. Ett enkelt exempel: om stadgan om de grundläggande rättigheterna hade varit i kraft skulle inte EG-domstolen ha kunnat fatta Viking- och Lavalbesluten, som är så skadliga för arbetstagarna. Så vi behöver mer Europa, inte mindre. Mer demokrati. Mer politik. Som socialister har vi nu en skyldighet att förklara för folket vilket slags nytt och annorlunda EU vi vill ha."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Costas Botopoulos (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21
"in writing."18,15,7,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph