Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-046"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.2.3-046"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ta diskusija ni nova diskusija. Mi smo podobno razpravo že opravili, ko so volivci v Franciji in na Nizozemskem zavrnili ustavno pogodbo in takrat sta Komisija in Svet zagotavljala, da bo šel postopek ratifikacije naprej, pa sta se potem oba, skupaj z našim parlamentom, uklonila skušnjavi, da sta ta proces ratifikacije prekinila. Jaz bi se danes zavzel za to, da kljub spoštovanju odločitve irskih volivcev tega procesa ratifikacije tokrat ne prekinemo in da ga izpeljemo do konca. Mislim, da bo v tem primeru lažje iskati rešitve za sprejem lizbonske pogodbe, kot če se znova uklonimo skušnjavi in zaradi enega referenduma ta proces prekinemo. In drugič, nekaj nam mora biti kristalno jasno: obstoji globoka vrzel v videnju pomena Evropske unije med politično elito doma, v nacionalnih krogih, in v Evropskih uniji in med večino naših državljanov. In tukaj se moramo vprašati, ali Parlament, Svet in Evropska komisija lahko naredijo kaj več za to, da zapolnijo to komunikacijsko vrzel in znova navdušijo naše ljudi za evropsko idejo. Jaz mislim, da ob pozdravljanju načrtov slovenskega predsedstva za jutrišnji Svet med drugim predlagam, da diskutira tudi o tem – o novi komunikacijski strategiji za dialog med državljani in Evropsko unijo – ne samo v luči zaključka ratifikacije lizbonske pogodbe, ampak tudi sicer."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Tato diskuse není ničím novým. Podobně jsme diskutovali, když voliči ve Francii a Nizozemsku odmítli ústavní smlouvu. V té době nás Komise a Rada ujišťovaly, že proces ratifikace bude pokračovat, ale pak oba orgány, společně s naším Parlamentem, podlehly pokušení tento ratifikační proces zastavit. Dnes, přes náš respekt k rozhodnutí irských voličů, bych se postavil za to, aby proces ratifikace nyní zastaven nebyl a aby proběhl do konce. Myslím, že v tomto případě bude snadnější najít řešení pro přijetí Lisabonské smlouvy, než znovu podlehnout pokušení a proces zastavit kvůli jednomu referendu. Zadruhé je tady něco, co nám má být naprosto jasné: existuje zásadní rozdíl ve vnímání důležitosti Evropské unie mezi politickou elitou doma, v národních kruzích, v Evropské unii a mezi většinou našich občanů. Zde se musíme ptát, zda Parlament, Rada a Evropská komise mohou udělat cokoliv dalšího navíc, aby tuto komunikační propast překlenuly a znovu inspirovali naše lidi evropskou myšlenkou. Myslím, že bych při uvítání plánů slovinského předsednictva na zítřejší Radě navrhl, aby také diskutovala o tomto – nové strategii pro dialog mezi občany a Evropskou unií – nejenom s ohledem na uzavření ratifikace Lisabonské smlouvy, ale také v jiných ohledech."@cs1
"Hr. formand! Dette er ikke en ny diskussion. Vi havde allerede en lignende diskussion, da vælgerne i Frankrig og Nederlandene forkastede forfatningstraktaten, og på daværende tidspunkt forsikre Kommissionen og Rådet os om, at ratifikationsprocessen ville blive videreført, men herefter gav begge institutioner og Europa-Parlamentet imidlertid efter for fristelsen til at standse ratifikationsprocessen. På trods af vores respekt for de irske vælgeres afgørelse mener jeg i dag, at vi ikke bør standse denne ratifikationsproces nu, og at vi bør fuldføre den. Det vil efter min opfattelse i dette tilfælde blive nemmere at finde løsninger, der sikrer en accept af Lissabontraktaten, end hvis vi på ny giver efter for fristelsen til at standse processen på grund af en folkeafstemning. Vi er for det andet nødt til at gøre os helt klart, at der er en meget stor forskel på, hvilken betydning den politiske elite i de enkelte medlemsstater, nationale cirkler, EU og de fleste borgere tillægger EU. Vi må i denne forbindelse spørge os selv, om Parlamentet, Rådet og Kommissionen kan gøre mere for at mindske denne kommunikationskløft og på nye inspirere borgerne med den europæiske idé. Jeg hilser det slovenske formandskabs dagsorden for mødet i Det Europæiske Råd i morgen velkommen, men foreslår, at Rådet også drøfter en ny kommunikationsstrategi for dialog mellem borgerne og EU - ikke blot med henblik på gennemførelse af ratificeringen af Lissabontraktaten, men i et bredere perspektiv."@da2
"Diese Auseinandersetzung ist nicht neu. Es gab bereits eine ähnliche Diskussion, als die Wähler in Frankreich und in den Niederlanden den Verfassungsvertrag abgelehnt hatten. Damals haben die Kommission und der Rat versichert, dass der Ratifizierungsprozess weitergehen würde, sich dann aber beide mitsamt unserem Parlament dazu verleiten lassen, den Ratifizierungsprozess zu stoppen. Trotz unseres Respekts vor der Entscheidung der irischen Wählerschaft würde ich es befürworten, den Ratifizierungsprozess jetzt nicht zu unterbrechen, sondern ihn zum Abschluss zu bringen. Meines Erachtens wird es auf diese Weise eher möglich sein, Lösungen für die Akzeptanz des Vertrags von Lissabon zu finden, als wenn wir wiederum nachgeben und den Prozess wegen eines einzigen Referendums stoppen. Andererseits muss uns eines klar sein: In der Wahrnehmung der Bedeutung der Europäischen Union gibt es eine riesige Kluft zwischen den politischen Eliten in den einzelnen Ländern und in der Europäischen Union auf der einen und der Mehrheit der EU-Bürger auf der anderen Seite. Hier müssen wir uns fragen, ob das Parlament, der Rat und die Europäische Kommission nicht etwas mehr tun könnten, um diese Kommunikationslücke zu überbrücken und unserer Bevölkerung den europäischen Gedanken wieder näher zu bringen. Wenn wir hier den Plänen der slowenischen Präsidentschaft für den morgigen EU-Gipfel zustimmen, sollten wir meiner Meinung nach gleichzeitig vorschlagen, auch das Thema einer neuen Kommunikationsstrategie für den Dialog zwischen den Bürgern und der Europäischen Union zu erörtern, und zwar nicht nur mit Blick auf den Abschluss der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon, sondern auch für andere Zielsetzungen."@de9
"Δεν πρόκειται για νέα συζήτηση. Διεξαγάγαμε ήδη μια παρόμοια συζήτηση, όταν οι ψηφοφόροι στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες απέρριψαν τη Συνταγματική Συνθήκη, και εκείνη την εποχή η Επιτροπή και το Συμβούλιο μας διαβεβαίωναν ότι η διαδικασία επικύρωσης θα συνεχιστεί, αλλά στη συνέχεια και τα δύο αυτά όργανα, μαζί με το Κοινοβούλιό μας, υπέκυψαν στον πειρασμό σταματώντας την τότε διαδικασία κύρωσης. Σήμερα, παρότι σεβόμαστε την απόφαση των ιρλανδών ψηφοφόρων, θα στηρίξω τη μη διακοπή αυτής της διαδικασίας επικύρωσης τώρα και τη συνέχισή της έως τέλους. Φρονώ ότι, στη δεδομένη περίπτωση, θα ήταν πιο εύκολο να εξεύρουμε λύσεις για την αποδοχή της Συνθήκης της Λισαβόνας παρά να υποκύψουμε και πάλι στον πειρασμό και να σταματήσουμε τη διαδικασία εξαιτίας ενός δημοψηφίσματος. Δεύτερον, κάτι πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές σε εμάς: υπάρχει σημαντική διάσταση απόψεων μεταξύ της πολιτικής ελίτ σε κάθε χώρα, σε εθνικούς κύκλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της πλειοψηφίας των πολιτών μας σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει, εν προκειμένω, να αναρωτηθούμε εάν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να κάνουν κάτι για να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα επικοινωνίας και να εμφυσήσουν ξανά στους πολίτες μας την ευρωπαϊκή ιδέα. Πιστεύω ότι, κατά τον χαιρετισμό των σχεδίων της σλοβενικής Προεδρίας για το αυριανό Συμβούλιο, θα πρότεινα να συζητηθεί και αυτό – μια νέα δηλαδή επικοινωνιακή στρατηγική για τον διάλογο μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης– όχι μόνο για την ολοκλήρωση της κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά και για άλλους λόγους."@el10
"This is not a new discussion. We already had a similar discussion when voters in France and the Netherlands rejected the Constitutional Treaty and at that time the Commission and Council assured us that the ratification process would carry on, but then both of them, along with our Parliament, yielded to the temptation to halt that ratification process. Today, despite our respect for the decision of Irish voters, I would stand in favour of not halting this ratification process now and of seeing it through to the end. I think that in this case it will be easier to find solutions for accepting the Lisbon Treaty than if we once again yield to temptation and halt the process because of one referendum. Secondly, something needs to be crystal clear to us: there exists a major gulf in the perception of the importance of the European Union between the political elite at home, in national circles, in the European Union and among the majority of our citizens. Here we must ask ourselves whether Parliament, the Council and the European Commission can do anything more to bridge this communication gulf and once again inspire our people with the European idea. I believe that in welcoming the plans of the Slovenian Presidency for tomorrow’s Council I would propose that it also discusses this – a new communication strategy for dialogue between citizens and the European Union – not just with a view to concluding the ratification of the Lisbon Treaty, but also in other respects."@en4
"Esta discusión no es nueva. Ya tuvimos otra similar cuando los votantes de Francia y Países Bajos rechazaron el Tratado Constitucional, y en ese momento la Comisión y el Consejo nos aseguraron que el proceso de ratificación continuaría, pero luego ambos, junto con nuestro Parlamento, se vieron tentados a interrumpir el proceso de ratificación. Hoy, a pesar de nuestro respeto por la decisión de los votantes irlandeses, estoy a favor de no detener el proceso de ratificación y seguir hasta el final. Pienso que es más fácil buscar soluciones para la aceptación del Tratado de Lisboa que ceder a la tentación y detener el proceso debido a un referéndum. En segundo lugar, debe estar claro para nosotros: hay un abismo entre la percepción de la importancia de la Unión Europea que tienen la elite política, los círculos nacionales, y la Unión Europea y la que tienen la mayoría de nuestros ciudadanos. Debemos preguntarnos si el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea pueden hacer algo más para superar este abismo de comunicación e ilusionar de nuevo a los ciudadanos con la idea europea. Creo que al recibir con satisfacción los planes de la Presidencia eslovena para el Consejo de mañana, propondría que también tratemos este punto una nueva estrategia de comunicación para el diálogo entre los ciudadanos y la Unión Europea no sólo con miras a concluir la ratificación del Tratado de Lisboa, sino también en otros aspectos."@es21
"See ei ole uus arutelu. Meil juba oli sarnane arutelu, kui Prantsusmaa ja Hollandi valijad lükkasid põhiseaduse lepingu tagasi, ja tollal kinnitasid komisjon ja nõukogu meile, et ratifitseerimisprotsess jätkub, kuid siis andsid mõlemad koos meie parlamendiga järele kiusatusele peatada see ratifitseerimine. Täna toetaksin ma, vaatamata meie austusele Iirimaa valijate otsuse vastu, ratifitseerimisprotsessi mittepeatamist praegu ja selle lõpuleviimist. Ma arvan, et antud juhul on lihtsam leida võimalusi Lissaboni lepingu heakskiitmiseks kui anda taas kord kiusatusele järele ja peatada protsess ühe referendumi pärast. Teiseks peab üks asi meile kristallselge olema: Euroopa Liidu tähtsuse tajumises valitseb suur lõhe koduse, rahvuslike ringkondade ja Euroopa Liidu poliitilise eliidi ning suurema osa meie kodanike vahel. Me peame siinkohal endilt küsima, kas parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon saavad teha enamat selle teabevahetuse lõhe ületamiseks ja taas kord meie kodanikke Euroopa ideega inspireerida. Ma usun, et tervitades eesistujariik Sloveenia plaane homseks nõukogu kohtumiseks teeksin ma ettepaneku, et seal arutataks ka uut teabevahetusstrateegiat dialoogiks kodanike ja Euroopa Liidu vahel – mitte ainult Lissaboni lepingu ratifitseerimist silmas pidades, vaid ka muuga seoses."@et5
"Ta diskusija ni nova diskusija. Mi smo podobno razpravo že opravili, ko so volivci v Franciji in na Nizozemskem zavrnili ustavno pogodbo in takrat sta Komisija in Svet zagotavljala, da bo šel postopek ratifikacije naprej, pa sta se potem oba, skupaj z našim parlamentom, uklonila skušnjavi, da sta ta proces ratifikacije prekinila. Jaz bi se danes zavzel za to, da kljub spoštovanju odločitve irskih volivcev tega procesa ratifikacije tokrat ne prekinemo in da ga izpeljemo do konca. Mislim, da bo v tem primeru lažje iskati rešitve za sprejem lizbonske pogodbe, kot če se znova uklonimo skušnjavi in zaradi enega referenduma ta proces prekinemo. In drugič, nekaj nam mora biti kristalno jasno: obstoji globoka vrzel v videnju pomena Evropske unije med politično elito doma, v nacionalnih krogih, in v Evropskih uniji in med večino naših državljanov. In tukaj se moramo vprašati, ali Parlament, Svet in Evropska komisija lahko naredijo kaj več za to, da zapolnijo to komunikacijsko vrzel in znova navdušijo naše ljudi za evropsko idejo. Jaz mislim, da ob pozdravljanju načrtov slovenskega predsedstva za jutrišnji Svet med drugim predlagam, da diskutira tudi o tem – o novi komunikacijski strategiji za dialog med državljani in Evropsko unijo – ne samo v luči zaključka ratifikacije lizbonske pogodbe, ampak tudi sicer."@fi7
"Ce débat n’est pas nouveau. Nous avons déjà tenu une discussion similaire lorsque la France et les Pays-Bas ont rejeté le traité constitutionnel. À cette époque, la Commission et le Conseil nous avaient garanti que le processus de ratification se poursuivrait, mais ensuite, l’un et l’autre, ainsi que notre Parlement, ont succombé à la tentation de mettre fin à ce processus. Aujourd’hui, malgré notre respect pour la décision des électeurs irlandais, je préconise de ne pas mettre fin à ce processus de ratification maintenant et de le mener à terme. Je pense que dans ce cas, il sera plus facile de trouver des solutions pour accepter le traité de Lisbonne que si une nouvelle fois, nous cédons à la tentation et mettons un terme au processus de ratification en raison d’un seul référendum. Deuxièmement, il faut que quelque chose soit bien clair: il existe un fossé énorme en matière de perception de l’importance de l’Union européenne entre l’élite politique dans un cercle national, dans l’Union européenne et au sein de la majorité de nos citoyens. Ici, nous devons nous demander si le Parlement, le Conseil et la Commission européenne peuvent faire quelque chose de plus pour combler ce gouffre et une fois encore instiller à notre population l’idée européenne. Je pense qu’il faut saluer les plans de la présidence slovène pour le Conseil de demain et je propose qu’elle discute également de cela – une nouvelle stratégie de communication pour le dialogue entre les citoyens et l’Union européenne – non seulement en vue de conclure la ratification du traité de Lisbonne, mais aussi à d’autres égards."@fr8
"Ez nem egy új vita. Már volt egy hasonló vitánk, amikor a szavazók Franciaországban és Hollandiában visszautasították az alkotmányos szerződést, és abban az időben a Bizottság és a Tanács is biztosított minket, hogy a ratifikációs folyamat folytatódni fog, de aztán mindketten, a Parlamentünkkel együtt engedtek a kísértésnek, és leállították a ratifikáció folyamatát. Ma – az ír szavazók iránti minden tiszteletünk ellenére – én amellett lennék, hogy ne állítsuk le ezt a ratifikációs folyamatot, és próbáljuk meg végigvinni azt. Szerintem ebben az esetben könnyebb lesz megoldásokat találni a Lisszaboni Szerződés elfogadására, mint ha mind engednénk a kísértésnek, és egy népszavazás miatt leállítanánk az egész folyamatot. Másodszor, egyvalamit kristálytisztán kell látnunk: jelentős szakadék van aközött, ahogyan a politikai elit, illetve polgáraink többsége otthon, nemzeti körben vagy az Európai Unió szintjén az Európai Unió fontosságát érzékeli. Itt meg kell kérdeznünk, vajon tudna-e tenni valamit a Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság, hogy áthidalja ezt a kommunikációs szakadékot, és népeinket ismét az európai eszmével inspirálja. Úgy gondolom, hogy miközben üdvözlöm a szlovén elnökségnek a Tanács holnapi ülésére vonatkozó terveit, javasolnám, hogy tárgyalják meg ezt is: egy új kommunikációs stratégiát, hogy párbeszéd legyen a polgárok és az Európai Unió között – nem csak azért, hogy befejezzük a Lisszaboni Szerződés ratifikációját, hanem más szempontok miatt is."@hu11
"Il dibattito non è nuovo. Affrontammo già una discussione simile quando gli elettori francesi e olandesi rifiutarono il Trattato costituzionale e in quel frangente, la Commissione e il Consiglio ci assicurarono che il processo di ratifica sarebbe continuato, salvo cedere entrambi, in seguito, insieme al nostro Parlamento, alla tentazione di arrestare quel processo di ratifica. Oggi, malgrado il rispetto che portiamo alla decisione degli elettori irlandesi, vorrei schierarmi a favore della prosecuzione del processo di ratifica fino alla sua conclusione. Ritengo che in tal modo sarà più facile trovare soluzioni per accettare il Trattato di Lisbona, piuttosto che cedere di nuovo alla tentazione e bloccare il processo a causa di un solo . In secondo luogo, una cosa dev’essere assolutamente chiara a tutti noi: esiste un divario enorme nella percezione dell’importanza dell’Unione presso l’ politica nazionale, l’UE stessa e la maggioranza dei nostri cittadini. In questa sede, dobbiamo domandarci se il Parlamento, il Consiglio e la Commissione europea possono fare di più per colmare questo divario comunicazionale e far sì che l’idea europea torni a ispirare le nostre popolazioni. Nell’accogliere le indicazioni della Presidenza slovena per il Consiglio di domani, vorrei proporre un’ulteriore voce all’ordine del giorno: la discussione in merito a una nuova strategia di comunicazione per il dialogo tra i cittadini e l’Unione europea – non solo nell’ottica della ratifica del Trattato di Lisbona, ma anche in altri ambiti."@it12
"Tai ne nauja diskusija. Mes turėjome panašias diskusijas, kai Prancūzijos ir Olandijos balsuotojai atmetė Konstitucinę sutartį, o tuo metu Komisija ir Taryba užtikrino mus, kad ratifikacijos procesas bus vykdomas toliau, bet tuomet jos abi drauge su mūsų Parlamentu nusileido iki mėginimo sustabdyti ratifikavimo procesą. Šiandien, nepaisant mūsų pagarbos Airijos balsuotojų sprendimui, aš pasisakyčiau už šio ratifikacijos proceso nestabdymą, bet stebėjimą iki pabaigos. Aš manau, kad šiuo atveju bus lengviau surasti sprendimus Lisabonos sutarties patvirtinimui, jeigu mes dar kartą nusileisime ir sustabdysime procesą dėl vieno referendumo. Antra, kai kas turi būti visiškai aišku: egzistuoja didžiulė praraja Europos Sąjungos svarbos suvokimo tarp politinio elito namie ir tautinių ratelių Europos Sąjungoje ir tarp mūsų piliečių daugumos. Čia turime savęs paklausti, ar Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija gali padaryti kažką daugiau ir panaikinti šią bendravimo prarają ir dar kartą įkvėpti mūsų žmones Europos idėja. Tikiu, kad pritardama Slovėnijos pirmininkavimo planams rytojaus Taryba pasiūlys, kad ji taip pat aptartų naują komunikavimo strategiją dialogui tarp piliečių ir Europos Sąjungos – ne tik numatant užbaigti Lisabonos sutarties ratifikavimą, bet ir kitais atžvilgiais."@lt14
"Šī nav jauna diskusija. Mums bija līdzīga diskusija, kad Francija un Nīderlande noraidīja Konstitucionālo līgumu, un tajā laikā Komisija un Padome pārliecināja mūs, ka ratifikācijas process turpināsies, taču pēc tam abas kopā ar mūsu Parlamentu padevās kārdinājumam apturēt šo ratifikācijas procesu. Šodien par spīti mūsu cieņai pret Īrijas vēlētāju lēmumu es atbalstītu šī ratifikācijas procesa neapturēšanu tagad un skatītos, kā tas virzītos līdz galam. Es domāju, ka šajā gadījumā būtu vieglāk rast risinājumus, lai varētu apstiprināt Lisabonas līgumu, nekā, ja mēs atkal padotos kārdinājumam un apturēt procesu viena referenduma dēļ. Otrkārt, ir jābūt pilnīgi skaidrai vienai lietai: pastāv ļoti liela atšķirība starp to, kā Eiropas Savienību uztver politiskā elite mājās, nacionālā līmenī, Eiropas Savienībā un kā to uztver lielākā daļa iedzīvotāju. Mums sev ir jāuzdod jautājums, vai Parlaments, Padome un Eiropas Komisija var darīt kaut ko, lai pārvarētu šo plaisu un atkal iedvesmotu cilvēkus ar Eiropas ideju? Es domāju, ka atbalstot Slovēnijas prezidentūras plānus attiecībā uz rītdienas Padomi, es varētu ierosināt arī diskutēt par šo – jaunu komunikācijas stratēģiju dialogam starp iedzīvotājiem un Eiropas Savienību – nevis tikai, domājot par Lisabonas līguma ratifikāciju, bet arī citām jomām."@lv13
"Ta diskusija ni nova diskusija. Mi smo podobno razpravo že opravili, ko so volivci v Franciji in na Nizozemskem zavrnili ustavno pogodbo in takrat sta Komisija in Svet zagotavljala, da bo šel postopek ratifikacije naprej, pa sta se potem oba, skupaj z našim parlamentom, uklonila skušnjavi, da sta ta proces ratifikacije prekinila. Jaz bi se danes zavzel za to, da kljub spoštovanju odločitve irskih volivcev tega procesa ratifikacije tokrat ne prekinemo in da ga izpeljemo do konca. Mislim, da bo v tem primeru lažje iskati rešitve za sprejem lizbonske pogodbe, kot če se znova uklonimo skušnjavi in zaradi enega referenduma ta proces prekinemo. In drugič, nekaj nam mora biti kristalno jasno: obstoji globoka vrzel v videnju pomena Evropske unije med politično elito doma, v nacionalnih krogih, in v Evropskih uniji in med večino naših državljanov. In tukaj se moramo vprašati, ali Parlament, Svet in Evropska komisija lahko naredijo kaj več za to, da zapolnijo to komunikacijsko vrzel in znova navdušijo naše ljudi za evropsko idejo. Jaz mislim, da ob pozdravljanju načrtov slovenskega predsedstva za jutrišnji Svet med drugim predlagam, da diskutira tudi o tem – o novi komunikacijski strategiji za dialog med državljani in Evropsko unijo – ne samo v luči zaključka ratifikacije lizbonske pogodbe, ampak tudi sicer."@mt15
"Deze discussie is niet nieuw. We hebben reeds een vergelijkbare discussie gehad toen kiezers in Frankrijk en Nederland het Grondwettelijk Verdrag hebben afgewezen. Destijds hebben de Commissie en de Raad ons verzekerd dat het ratificatieproces door zou gaan, maar vervolgens zijn ze allebei, samen met ons Parlement, gezwicht voor de verleiding om het ratificatieproces stop te zetten. Vandaag ben ik, ondanks ons respect voor het besluit van de Ierse kiezers, ervoor om dit ratificatieproces nu niet stop te zetten maar het helemaal af te ronden. Ik denk dat het in dit geval gemakkelijker is om oplossingen te vinden om het Verdrag van Lissabon geaccepteerd te krijgen dan dat we nogmaals voor de verleiding bezwijken en het proces stopzetten vanwege één referendum. Ten tweede moet iets volstrekt helder voor ons zijn: er bestaat een grote kloof in de perceptie van het belang van de Europese Unie tussen de politieke elite in het land, in nationale kringen, in de Europese Unie en de meerderheid van onze burgers. Hier moeten we ons afvragen of het Parlement, de Raad en de Europese Commissie meer kunnen doen om deze communicatiekloof te overbruggen en ons volk opnieuw te inspireren met de Europese gedachte. Ik juich de plannen van het Sloveense voorzitterschap voor de Raad van morgen toe, maar zou willen dat het dit – een nieuwe communicatiestrategie voor een dialoog tussen de burgers en de Europese Unie – niet alleen bespreekt met het oog op het voltooien van de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, maar ook om andere redenen."@nl3
"Nie jest to nowa dyskusja. Już przeprowadziliśmy podobną dyskusję, kiedy wyborcy we Francji i Holandii odrzucili traktat konstytucyjny, a jednocześnie Komisja i Rada zapewniały nas, że proces ratyfikacyjny będzie kontynuowany, ale wtedy obydwie instytucje wraz z Parlamentem uległy pokusie zatrzymania tego procesu ratyfikacyjnego. Obecnie mimo poszanowania przez nas decyzji irlandzkich wyborców opowiadam się za nieprzerywaniem teraz tego procesu ratyfikacyjnego i za przeprowadzeniem go do końca. Myślę, że w tym przypadku łatwiej będzie znaleźć rozwiązanie dotyczące zaakceptowania traktatu lizbońskiego niż wtedy, gdy ponownie ulegniemy pokusie i zatrzymamy proces z uwagi na referendum. Po drugie jedna kwestia musi być dla nas jasna: istnieje wilka przepaść w pojmowaniu znaczenia Unii Europejskiej pomiędzy elitą polityczną w kraju, w kręgach narodowych i w Unii Europejskiej i wśród większości naszych obywateli. Tutaj musimy zadać sobie pytanie, czy Parlament, Rada i Komisja Europejska mogą uczynić cokolwiek więcej w celu zlikwidowania tej przepaści komunikacyjnej i ponownie zainspirować naszych obywateli europejską ideą. Uważam, ze w ramach przyjęcia z zadowoleniem planów prezydencji słoweńskiej podczas jutrzejszego posiedzenia Rady należy zaproponować, aby przedyskutowała ona także tę kwestię – nową strategię komunikacyjną na rzecz dialogu pomiędzy obywatelami a Unią Europejską – nie tylko w celu zakończenia procesu ratyfikacji traktatu lizbońskiego, ale także z innych względów."@pl16
"Este debate não é novo. Já tivemos um debate semelhante quando os eleitores franceses e holandeses rejeitaram o Tratado Constitucional e, nessa altura, tanto a Comissão como o Conselho garantiram-nos que o processo de ratificação continuaria, mas depois ambos, juntamente com o Parlamento, cederam à tentação de travar o processo de ratificação. Hoje, apesar do nosso respeito pela decisão dos eleitores irlandeses, mantenho-me a favor de não travarmos neste momento este processo de ratificação e de o levar até ao fim. Penso que deste modo será mais fácil encontrar soluções para a aceitação do Tratado de Lisboa, do que ceder de novo à tentação e travar o processo por causa de um referendo. Em segundo lugar, uma coisa precisa de ser muito clara para nós: existe um fosso na percepção da importância da União Europeia entre a elite política nos círculos nacionais, na União Europeia e entre a maioria dos nossos cidadãos. Aqui devemos perguntar a nós próprios se o Parlamento, o Conselho e a Comissão Europeia podem fazer algo mais para colmatar esse fosso de comunicação e, mais uma vez, inspirar o nosso povo com a ideia europeia. Penso que há que acolher favoravelmente os planos da Presidência eslovena para a reunião do Conselho de amanhã e proponho que ela discuta também essa questão – de uma nova estratégia de comunicação para um diálogo entre cidadãos e a União Europeia –, não apenas visando a conclusão da ratificação do Tratado de Lisboa, mas também para outros aspectos."@pt17
"Ta diskusija ni nova diskusija. Mi smo podobno razpravo že opravili, ko so volivci v Franciji in na Nizozemskem zavrnili ustavno pogodbo in takrat sta Komisija in Svet zagotavljala, da bo šel postopek ratifikacije naprej, pa sta se potem oba, skupaj z našim parlamentom, uklonila skušnjavi, da sta ta proces ratifikacije prekinila. Jaz bi se danes zavzel za to, da kljub spoštovanju odločitve irskih volivcev tega procesa ratifikacije tokrat ne prekinemo in da ga izpeljemo do konca. Mislim, da bo v tem primeru lažje iskati rešitve za sprejem lizbonske pogodbe, kot če se znova uklonimo skušnjavi in zaradi enega referenduma ta proces prekinemo. In drugič, nekaj nam mora biti kristalno jasno: obstoji globoka vrzel v videnju pomena Evropske unije med politično elito doma, v nacionalnih krogih, in v Evropskih uniji in med večino naših državljanov. In tukaj se moramo vprašati, ali Parlament, Svet in Evropska komisija lahko naredijo kaj več za to, da zapolnijo to komunikacijsko vrzel in znova navdušijo naše ljudi za evropsko idejo. Jaz mislim, da ob pozdravljanju načrtov slovenskega predsedstva za jutrišnji Svet med drugim predlagam, da diskutira tudi o tem – o novi komunikacijski strategiji za dialog med državljani in Evropsko unijo – ne samo v luči zaključka ratifikacije lizbonske pogodbe, ampak tudi sicer."@ro18
"Táto diskusia nie je ničím novým. Podobná prebehla, keď francúzski a holandskí voliči odmietli Zmluvu o Ústave pre Európu a v tom čase nás Komisia a Rada uistili, že proces ratifikácie bude pokračovať, avšak potom obe inštitúcie spolu s naším Parlamentom podľahli pokušeniu zastaviť ho. Dnes som aj napriek rešpektovaniu rozhodnutia írskych voličov za to, aby sme proces ratifikácie nezastavovali a aby sme ho zavŕšili. Myslím si, že v tomto prípade bude jednoduchšie nájsť riešenie ako Lisabonskú zmluvu prijať, ako ešte raz podľahnúť pokušeniu a pre jedno referendum proces zastaviť. Po druhé, je tu niečo, čo musí byť nad slnko jasnejšie. Medzi domácou politickou elitou v národných kruhoch, v Európskej únii a medzi väčšou časťou našich občanov existuje obrovská priepasť v chápaní dôležitosti Európskej únie. Musíme si položiť otázku, či by Parlament, Rada a Európska komisia nemohli urobiť pre preklenutie tejto komunikačnej priepasti viac a či by nemohli znova inšpirovať našich ľudí európskou myšlienkou. Myslím si, že okrem plánovaných bodov diskusie na zajtrajšej Rade, ktoré pripravilo slovinské predsedníctvo a ktoré oceňujem, je potrebné doplniť rokovanie o novej komunikačnej stratégii dialógu medzi občanmi a Európskou úniou nielen vo vzťahu k zavŕšeniu procesu ratifikácie Lisabonskej zmluvy, ale aj vo vzťahu k iným otázkam."@sk19
"Den här diskussionen är inte ny. Vi hade redan en liknande diskussion när väljarna i Frankrike och Nederländerna förkastade konstitutionsfördraget, och vid den tidpunkten försäkrade kommissionen och rådet oss att ratificeringsprocessen skulle fortsätta. Men sedan föll båda, tillsammans med parlamentet, för frestelsen att göra ett uppehåll i ratificeringsprocessen. I dag är jag, trots att vi respekterar de irländska väljarnas beslut, för förslaget att vi inte ska stoppa ratificeringsprocessen, utan slutföra den. Jag anser att det kommer att bli lättare att finna lösningar för att godta Lissabonfördraget om vi fortsätter än om vi återigen faller för frestelsen att stoppa processen på grund av en folkomröstning. För det andra måste vi ha en sak kristallklar för oss: det finns en stor klyfta i uppfattningen av vikten av EU mellan den politiska eliten på hemmaplan, i de nationella cirklarna, i EU och bland majoriteten av våra medborgare. Här måste vi fråga oss själva om parlamentet, rådet och kommissionen kan göra mer för att överbrygga denna kommunikationsklyfta och återigen inspirera våra folk med den europeiska tanken. Jag välkomnar det slovenska ordförandeskapets planer för morgondagens rådsmöte, men föreslår att även den frågan diskuteras – en ny kommunikationsstrategi för dialog mellan medborgarna och EU – inte bara för att slutföra ratificeringen av Lissabonfördraget, utan även i andra aspekter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(aplavz)"18,20,15,7
"Borut Pahor (PSE ). -"20

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph