Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-030"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.2.3-030"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this afternoon the British Parliament at Westminster will complete the ratification process for the Lisbon Treaty. It will be refreshing to read the press tomorrow to see finally that Britain says ‘yes’ to Europe. It will do much to restore the moral authority and the political credibility of the UK and it should assist the Irish to find a new consensus based on less and more . It is bizarre that Mr Farage and his right-wing troops here prefer to let a referendum in a foreign country take a decision on behalf of, and in place of, the British sovereign Parliament. It confirms my opinion that the plebiscite is a form of democracy, possibly suited for revolutionary circumstances, but completely unsuited for informed and deliberative decisions on complex treaty revision. That is why this Parliament must assist the Council to deliver the content of the Lisbon Treaty."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, britský parlament ve Westminsteru dokončí dnes odpoledne proces ratifikace Lisabonské smlouvy. Bude povzbudivé, až si zítra budeme číst noviny, abychom se nakonec dozvěděli, že Británie říká Evropě „ano“. Udělá to hodně pro obnovu morální autority a politické důvěryhodnosti Velké Británie a Irům by to mělo pomoci nalézt nový konsensus, který bude založený na méně a více . Je bizarní, že pan Farage a jeho pravicové oddíly zde dávají přednost tomu, aby referendum v cizí zemi rozhodovalo jménem a namísto britského svrchovaného parlamentu. Potvrzuje to můj názor, že plebiscit je formou demokracie, která je možná vhodná za revolučních okolností, ale naprosto nevhodná pro informovaná a poradní rozhodnutí o komplexním přepracování smlouvy. Proto musí tento Parlament být Radě nápomocný při vytváření obsahu Lisabonské smlouvy."@cs1
"Hr. formand! I eftermiddag vil det britiske parlament i Westminster afslutte ratificeringen af Lissabontraktaten. Det bliver forfriskende at læse i aviserne i morgen, at Storbritannien endelig har sagt ja til Europa. Det vil i høj grad medvirke til at genoprette Det Forenede Kongeriges moralske indflydelse og politiske troværdighed, og det bør gøre det nemmere for irlænderne at skabe en ny konsensus baseret på mindre og mere . Det er bizart, at hr. Farage og hans højreorienterede tropper her i salen ønsker, at en afgørelse om og på vegne af det britiske suveræne parlament skal være baseret på en folkeafstemning i et andet land. Det bekræfter min holdning om, at folkeafstemninger er et udtryk for en form for demokrati, der kan være et egnet instrument under en revolution, men som er fuldstændig uegnet, når der skal træffes velovervejede og deliberative afgørelser om en kompleks traktatrevision. Derfor skal Europa-Parlamentet bistå Rådet med at gennemføre Lissabontraktatens indhold."@da2
"Herr Präsident! Heute Nachmittag wird das britische Parlament in Westminster den Ratifizierungsprozess für den Lissabon-Vertrag abschließen. Morgen wird man beim Lesen der Presse erfreut feststellen können, dass Großbritannien endlich „Ja“ zu Europa sagt. Das wird wesentlich dazu beitragen, die moralische Autorität und die politische Glaubwürdigkeit des Vereinigten Königreichs wieder herzustellen, und sollte den Iren helfen, einen neuen Konsens zu finden, der auf weniger „libertas“ und mehr „veritas“ basiert. Es ist schon seltsam, dass Herr Farage und seine Truppen vom rechten Flügel hier es vorziehen, in einem Referendum in einem fremden Land eine Entscheidung im Namen und anstelle des souveränen britischen Parlaments treffen zu lassen. Das bestätigt meine Ansicht, dass es sich bei der Volksbefragung um eine Form der Demokratie handelt, die möglicherweise für revolutionäre Umstände geeignet ist, jedoch ganz und gar nicht für fundierte und bewusste Entscheidungen über eine komplexe Vertragsrevision. Deshalb muss dieses Parlament auch den Rat bei der inhaltlichen Umsetzung des Lissabon-Vertrages unterstützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το απόγευμα το βρετανικό κοινοβούλιο στο Westminster θα ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας. Θα είναι αναζωογονητικό να διαπιστώσουμε, διαβάζοντας τον αυριανό Τύπο, ότι επιτέλους η Βρετανία λέει «ναι» στην Ευρώπη. Θα συμβάλλει σημαντικά στην αποκατάσταση του ηθικού κύρους και της πολιτικής αξιοπιστίας του Ηνωμένου Βασιλείου και θα συνδράμει τους Ιρλανδούς να βρουν μια νέα συναίνεση, βασισμένη σε λιγότερη και περισσότερη . Είναι περίεργο που ο κ. Farage και οι δεξιές δυνάμεις του σε αυτήν την αίθουσα προτιμούν να αφήσουν ένα δημοψήφισμα σε μια ξένη χώρα να αποφασίσει για λογαριασμό και αντί του βρετανικού κυρίαρχου κοινοβουλίου. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψή μου ότι το δημοψήφισμα αποτελεί μια μορφή δημοκρατίας, η οποία αρμόζει πιθανώς σε επαναστατικές συνθήκες, αλλά η οποία είναι εντελώς ακατάλληλη για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων κατόπιν διαβούλευσης σχετικά με την αναθεώρηση μιας περίπλοκης συνθήκης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο οφείλει να συνδράμει το Συμβούλιο, προκειμένου να τηρήσει το περιεχόμενο της συνθήκης της Λισαβόνας."@el10
"Señor Presidente, esta tarde el Parlamento británico en Westminster completará el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa. Será un placer leer la prensa mañana para ver por fin que Gran Bretaña dice «sí» a Europa. Servirá para restaurar la autoridad moral y la credibilidad política del Reino Unido, y debería ayudar a los irlandeses a encontrar un nuevo consenso basado en menos y más . Es extraño que el señor Farage y sus tropas de derechas prefieran que en un país extranjero decida un referéndum en lugar del Parlamento británico soberano. Confirma mi opinión de que el plebiscito es una forma de democracia posiblemente adecuada para las circunstancias revolucionarias, pero completamente inadecuada para tomar decisiones informadas y deliberativas, como el estudio de un tratado complejo. Por eso este Parlamento debe ayudar al Consejo a presentar el contenido del Tratado de Lisboa."@es21
"Austatud juhataja, täna pärastlõunal viivad Suurbritannia parlament ja Westminster lõpule Lissaboni lepingu ratifitseerimise protsessi. See saab olema värskendav: lugeda homme ajalehti ja näha, et Suurbritannia ütles lõpuks Euroopale „jah”. See aitab suuresti Ühendkuningriigi moraalse mõjuvõimu ja poliitilise usaldusväärsuse taastamisele kaasa ja see peaks aitama iirlastel leida uut üksmeelt, mille aluseks oleks väiksem ja suurem . On kummaline, et Nigel Farage ja parempoolsed parlamendiliikmed siin eelistavad, et referendum võõras riigis võtab ise Suurbritannia sõltumatu parlamendi asemel otsuse vastu. See kinnitab mu arvamust, et rahvahääletus on demokraatia vormiks, mis on ilmselt sobilik revolutsioonilises olukorras, kuid täiesti sobimatu teadlike ja tahtlike otsuste tegemiseks keeruka lepingu läbivaatamise jaoks. Sellepärast peab parlament aitama nõukogul edastada Lissaboni lepingu sisu."@et5
"Mr President, this afternoon the British Parliament at Westminster will complete the ratification process for the Lisbon Treaty. It will be refreshing to read the press tomorrow to see finally that Britain says ‘yes’ to Europe. It will do much to restore the moral authority and the political credibility of the UK and it should assist the Irish to find a new consensus based on less and more . It is bizarre that Mr Farage and his right-wing troops here prefer to let a referendum in a foreign country take a decision on behalf of, and in place of, the British sovereign Parliament. It confirms my opinion that the plebiscite is a form of democracy, possibly suited for revolutionary circumstances, but completely unsuited for informed and deliberative decisions on complex treaty revision. That is why this Parliament must assist the Council to deliver the content of the Lisbon Treaty."@fi7
"Monsieur le Président, cet après-midi, le Parlement britannique de Westminster procédera à la ratification du traité de Lisbonne. Il sera réconfortant de lire la presse demain et de voir qu’enfin, la Grande-Bretagne dit «oui» à l’Europe. Cela contribuera fortement à restaurer l’autorité morale et la crédibilité politique du Royaume-Uni, qui devrait aider les Irlandais à trouver un nouveau consensus sur la base de moins de et plus de . Il est étrange que M. Farage et ses troupes de droite préfèrent laisser un pays étranger décider par référendum au nom et à la place du Parlement britannique souverain. Cela confirme mon avis que le plébiscite est une forme de démocratie qui convient peut-être dans des circonstances révolutionnaires, mais qui ne convient absolument pas pour des décisions délibératives sur une révision complexe du traité. C’est la raison pour laquelle le Parlement doit aider le Conseil à faire connaître le contenu du traité de Lisbonne."@fr8
"Elnök úr, ezen a délutánon a brit parlament a Westminsterben befejezi a Lisszaboni Szerződés ratifikációját. Üdítő élmény lesz holnap olvasni a sajtóban, hogy Nagy-Britannia végre “igent” mondott Európára. Ez sokat fog tenni azért, hogy visszaállítsa az Egyesült Királyság erkölcsi tekintélyét és politikai hitelét, és ez segíteni fog az íreknek, hogy új konszenzust találjanak, kevesebb ra és több ra alapozva. Igen bizarr, hogy Farage úr és az ő jobboldali csapatai amellett vannak, hogy egy külföldi ország népszavazása döntsön a brit szuverén parlament nevében, illetve helyett. Ez megerősíti a véleményemet, amely szerint a népszavazás a demokrácia egyik formája, amely valószínűleg alkalmas forradalmi körülmények között, de teljes mértékben alkalmatlan tájékozott és megfontolt döntések meghozatalára bonyolult szerződések felülvizsgálatával kapcsolatban. Ezért a Parlamentnek segítenie kell a Tanácsot, hogy megvalósítsa a Lisszaboni Szerződés tartalmát."@hu11
"Signor Presidente, questo pomeriggio il parlamento britannico a Westminster completerà il processo di ratifica del Trattato di Lisbona. Sarà rincuorante scorrere i giornali domattina e leggere che finalmente il Regno Unito ha detto “sì” all’Europa. Sarà di grande aiuto per il ripristino dell’autorità morale e della credibilità politica della Gran Bretagna e sosterrà gli irlandesi nella ricerca di un nuovo consenso, all’insegna di meno e più . E’ curioso che l’onorevole Farage e le sue truppe di destra in quest’Aula preferiscano lasciare che sia un tenuto in un paese straniero a decidere a nome e al posto del sovrano parlamento britannico. Ciò non fa che confermare la mia convinzione che il plebiscito sia una forma di democrazia probabilmente adatta a circostanze rivoluzionarie, ma del tutto inadeguata a decisioni informate e deliberanti sulla complessa revisione di un trattato. Per questo motivo, il Parlamento europeo deve assistere il Consiglio nel tener fede ai contenuti del Trattato di Lisbona."@it12
"Gerb. Pirmininke, šią popietę Britanijos Parlamentas užbaigs ratifikavimo procesą dėl Lisabonos sutarties. Aš daugiau žinosiu perskaitęs rytojaus spaudą, galų gale pamatysime, ar Britanija Europai pasakys „taip“. Tai atkurtų JK moralinį valdžios autoritetą ir politinį patikimumą bei padėtų airiams surasti naują konsensusą, mažiau grindžiamą o daugiau . Keista, kad N. Farage ir jo dešiniojo sparno jėgoms labiau patiktų nuspręsti už ir vietoj britų suverenaus Parlamento. Tai tik patvirtina mano nuomonę, kad plebiscitams toli iki demokratijos, galbūt jie labiau tinkami revoliucinėms aplinkybėms, tačiau visiškai netinkami informuotiems ir apsvarstytiems sprendimams sudėtingos sutarties peržiūrai. Štai kodėl šis Parlamentas turi padėti Tarybai pateikti Lisabonos sutarties turinį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šajā pēcpusdienā Lielbritānijas parlaments Vestminsterā pabeigs Lisabonas līguma ratifikāciju. Būs atsvaidzinoši rīt lasīt presi, lai beidzot redzētu, ka briti ir pateikuši „jā” Eiropai. Tas būs liels ieguldījums Apvienotās Karalistes morālās autoritātes un politikās uzticamības atjaunošanā, un tam vajadzētu palīdzēt īriem panākt vienprātību, mazāk pamatojoties uz bet vairāk uz . Ir dīvaini, ka kungs un viņa labēji noskaņotais karaspēks šajā gadījumā dod priekšroku tam, lai ārvalstī notiekošs referendums pieņem lēmumu Lielbritānijas suverēnā parlamenta vārdā un vietā. Tas apstiprina manu viedokli, ka plebiscīts ir demokrātijas forma, kas iespējams ir piemērota revolucionāriem apstākļiem, taču ir pilnīgi nepiemērota informētu un pārdomātu lēmumu pieņemšanai attiecībā uz sarežģīta līguma pārskatīšanu. Tāpēc šim Parlamentam ir jāpalīdz Padomei sagatavot Lisabonas līguma saturu."@lv13
"Mr President, this afternoon the British Parliament at Westminster will complete the ratification process for the Lisbon Treaty. It will be refreshing to read the press tomorrow to see finally that Britain says ‘yes’ to Europe. It will do much to restore the moral authority and the political credibility of the UK and it should assist the Irish to find a new consensus based on less and more . It is bizarre that Mr Farage and his right-wing troops here prefer to let a referendum in a foreign country take a decision on behalf of, and in place of, the British sovereign Parliament. It confirms my opinion that the plebiscite is a form of democracy, possibly suited for revolutionary circumstances, but completely unsuited for informed and deliberative decisions on complex treaty revision. That is why this Parliament must assist the Council to deliver the content of the Lisbon Treaty."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, vanmiddag zal het Britse Parlement in Westminster het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon voltooien. Het zal verfrissend zijn om morgen in de pers te lezen dat Groot-Brittannië “ja” zegt tegen Europa. Het zal veel bijdragen aan een herstel van de morele autoriteit en de politieke geloofwaardigheid van Groot-Brittannië en het zou de Ieren moeten helpen om een nieuwe consensus te vinden die minder gebaseerd is op en meer op . Het is bizar dat de heer Farage en zijn rechtse troepen er de voorkeur aan geven dat een referendum in een ander land een besluit neemt namens of in plaats van het Britse soevereine parlement. Het bevestigt mijn mening dat de volksstemming een vorm van democratie is die eventueel geschikt is in een revolutionaire situatie, maar volkomen ongeschikt voor rationele en weloverwogen besluiten over een ingewikkelde Verdragsherziening. Daarom moet dit Parlement de Raad helpen bij het leveren van de inhoud van het Verdrag van Lissabon."@nl3
"Panie przewodniczący! Dzisiaj po południu parlament brytyjski w Westminster zakończy proces ratyfikacyjny traktatu lizbońskiego. Pokrzepiające będzie, kiedy w jutrzejszej prasie będziemy mogli przeczytać, że Wielka Brytania wreszcie powiedziała „tak” Europie. Przyczyni się to w znacznym stopniu do odnowienia moralnego autorytetu i wiarogodności politycznej Wielkiej Brytanii i powinno to wspomóc Irlandię w znalezieniu nowego konsensusu opartego w mniejszym stopniu na a w większym na . Dziwne, że pan Farage i jego prawicowe ugrupowanie preferuje pozwala, aby w obcym kraju podejmowano decyzję w imieniu i miejsce brytyjskiego suwerennego parlamentu w drodze referendum. Potwierdza to moją opinię, że plebiscyt jest formą demokracji ewentualnie dostosowaną do rewolucyjnych okoliczności, ale kompletnie niestosowną w odniesieniu do świadomych i rozważnych decyzji dotyczących skomplikowanej rewizji Traktatu. Dlatego też ten Parlament musi wspomóc Radę w wypełnieniu treścią traktatu lizbońskiego."@pl16
"Senhor Presidente, esta tarde, o Parlamento britânico em Westminster completará o processo de ratificação do Tratado de Lisboa. Será revigorante ler a imprensa amanhã e ver que finalmente o Reino Unido diz "sim" à Europa. Essa é uma decisão que contribuirá grandemente para restaurar a autoridade moral e a credibilidade política do Reino Unido, que deveria ajudar os Irlandeses a encontrar um novo consenso baseado em menos e mais . É bizarro que o senhor deputado Farage e as suas tropas de direita nesta assembleia preferiram deixar um país estrangeiro tomar uma decisão por referendo em nome de, e no lugar do Parlamento Britânico soberano. Confirma a minha opinião de que o plebiscito é uma forma de democracia, possivelmente adequada em circunstâncias revolucionárias, mas completamente desajustada em decisões informadas e deliberativas sobre uma revisão complexa do Tratado. Razão por que este Parlamento deve ajudar o Conselho a dar a conhecer o conteúdo do Tratado de Lisboa."@pt17
"Mr President, this afternoon the British Parliament at Westminster will complete the ratification process for the Lisbon Treaty. It will be refreshing to read the press tomorrow to see finally that Britain says ‘yes’ to Europe. It will do much to restore the moral authority and the political credibility of the UK and it should assist the Irish to find a new consensus based on less and more . It is bizarre that Mr Farage and his right-wing troops here prefer to let a referendum in a foreign country take a decision on behalf of, and in place of, the British sovereign Parliament. It confirms my opinion that the plebiscite is a form of democracy, possibly suited for revolutionary circumstances, but completely unsuited for informed and deliberative decisions on complex treaty revision. That is why this Parliament must assist the Council to deliver the content of the Lisbon Treaty."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, britský parlament dnes popoludní vo Westminsteri zavŕši proces ratifikácie Lisabonskej zmluvy. Bude to povzbudzujúce, keď si zajtra prečítame noviny a uvidíme, že Británia nakoniec povedala Európe „áno“. Z hľadiska opätovného získania morálnej autority a politickej dôveryhodnosti pôjde o dôležitú skutočnosť, ktorá by mala pomôcť Írsku nájsť nový konsenzus založený viac na a menej na . Je zvláštne, že pán Farage a jeho pravicové „jednotky“ v Parlamente uprednostňujú to, aby v mene a namiesto britského zvrchovaného parlamentu rozhodlo referendum v inej krajine. Táto skutočnosť len potvrdzuje môj názor, že plebiscit je formou demokracie, ktorá je vhodná snáď pre revolučné okolnosti, avšak úplne nevhodná pre kvalifikované a obozretné rozhodnutia o úplnej revízii Zmluvy. A práve preto musí tento Parlament pomáhať Rade pri šírení obsahu Lisabonskej zmluvy."@sk19
"Gospod predsednik, danes popoldne bo britanski parlament v Westminstru zaključil proces ratifikacije lizbonske pogodbe. Prav prijetno bo jutri končno prebrati v tisku, da je Velika Britanija rekla „da“ Evropi. S tem se bo precej okrepila moralna avtoriteta in politična verodostojnost Združenega kraljestva, kar bi Ircem moralo pomagati pri iskanju novega soglasja, ki bo manj temeljil na svoboščinah in bolj na resnici. Nenavadno je, da gospod Farage in njegova desničarka skupina pri tem raje vidijo, da se v imenu in namesto britanskega suverenega parlamenta odločitev sprejme na referendumu v tuji državi. To potrjuje moje mnenje, da je plebiscit oblika demokracije, ki po možnosti ustreza revolucionarnim okoliščinam, vendar nikakor ni primerna za utemeljene in namenske odločitve glede revizije zapletene pogodbe. Zato mora ta parlament pomagati Svetu pri vsebinskem oblikovanju lizbonske pogodbe."@sl20
"Herr talman! I eftermiddag kommer det brittiska parlamentet vid Westminster att slutföra ratificeringsprocessen av Lissabonfördraget. Det kommer att vara uppiggande att läsa i pressen i morgon att britterna äntligen säger ja till EU. Det kommer att göra mycket för att återställa Storbritanniens moraliska anseende och politiska trovärdighet och bör även hjälpa irländarna att nå ett nytt samförstånd som grundas på mindre och mer . Det är bisarrt att Nigel Farage och hans högertrupper föredrar att låta en folkomröstning i ett främmande land styra och fatta ett beslut i stället för det brittiska suveräna parlamentet. Det bekräftat min åsikt att en plebiscit – en allmän folkomröstning – är en form av demokrati som möjligen är lämpad för revolutionära omständigheter, men är fullständigt olämplig för informerade och överlagda beslut om en komplex fördragsöversyn. Därför måste parlamentet hjälpa rådet att kommunicera innehållet i Lissabonstrategin."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"libertas"18,5,15,15,1,19,19,14,11,7,13,4,21
"libertas,"16
"veritas"18,5,15,1,1,19,14,16,11,7,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph