Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.2.3-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as an Irish Member, I represent the 54% who voted ‘no’ and the 46% who voted ‘yes’. Those who are true democrats look not only to the result but strive to represent all of the people. I represent a sovereign state but you cannot uphold the sovereignty of your own Member State – in my case, Ireland – unless you uphold the sovereignty of all Member States. In this context, if other Member States decide to exercise their sovereignty and ratify the Lisbon Treaty, or otherwise, no real democrat, no flag-flying democrat who today claims to be Irish, can legitimately object. Ireland speaks for Ireland; Slovenia for Slovenia. That is real democracy and that is real sovereignty. A core issue in the Lisbon debate in Ireland was the principle of unanimity. For Lisbon to be ratified, we need unanimity. All 27 Member States must agree – that is core. This is the first real test of unanimity under Lisbon. We must not fail that test and therein lies the challenge. As politicians, our job is to rise to that challenge, to listen to our citizens, to find solutions and to get on with the business of building a better Europe. Some on the ‘no’ side in Ireland spoke of a better deal. Let us be optimistic and look for a better deal for all citizens. We need some time and space in Ireland to reflect and respond to find solutions. The good will for Europe is there in Ireland. Who could have forecast in 1945, when Europe lay in ruins, that in 2008 we would celebrate 50 years of peace? Let that be our inspiration. Europe is a work in progress, a process – difficult, certainly, but always, always worthwhile. That is why we are here. European citizens want a Union that works. So do Irish citizens. Of that I am one hundred percent certain. Let us not disappoint them."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jako irská poslankyně zastupuji 54 % hlasujících „ne“ a 46 % hlasujících „ano“. Ti, kteří jsou skutečnými demokraty, se nedívají pouze na výsledek, ale snaží se zastupovat všechny z těchto lidí. Zastupuji svrchovaný stát, ale nemůžete obhajovat svrchovanost svého vlastního členského státu – v mém případě Irska –, pokud nebudete obhajovat svrchovanost všech členských států. V tomto kontextu, pokud se ostatní členské státy rozhodnou uplatňovat svoji svrchovanost a ratifikovat Lisabonskou smlouvu, nebo se rozhodnou opačně, nemůže žádný skutečný demokrat, žádný demokrat hájící svoji zemi, který o sobě dnes tvrdí, že je Ir, opodstatněně protestovat. Irsko mluví za Irsko, Slovinsko za Slovinsko. To je skutečná demokracie a to je skutečná svrchovanost. Klíčovou otázkou v diskusi o Lisabonu, která probíhala v Irsku, byl princip jednomyslnosti. K ratifikaci Lisabonu potřebujeme jednomyslnost. Všech 27 členských států musí souhlasit – to je základ. To je první skutečná zkouška jednomyslnosti podle Lisabonu. V této zkoušce nesmíme propadnout a v tom spočívá ona výzva. Úkolem nás, kteří jsme v roli politiků, je dostát této výzvě, naslouchat našim občanům, nalézt řešení a pokračovat v budování lepší Evropy. Někteří na straně „ne“ v Irsku mluvili o lepším údělu. Buďme optimističtí a hledejme lepší úděl pro všechny občany. Potřebujeme v Irsku trochu času a prostoru na reflexi a reakci, abychom našli řešení. V Irsku je dobrá vůle pro Evropu. Kdo mohl v roce 1945, když Evropa ležela v ruinách, předvídat, že budeme v roce 2008 oslavovat 50 let míru? Nechť je toto naší inspirací. Evropa je rozpracovaná práce, proces, který je obtížný, to jistě, ale vždycky, vždycky stojí za to. Proto jsme tady. Evropští občané chtějí Unii, která funguje. To samé chtějí občané Irska. O tom jsem na sto procent přesvědčená. Nezklamme je."@cs1
"Hr. formand! Som irsk medlem repræsenterer jeg de 54 %, der stemte nej og de 46 %, der stemte ja. Sande demokrater ser ikke kun på resultatet, men forsøger også at repræsentere hele befolkningen. Jeg repræsenterer en suveræn stat, men man kan ikke opretholde suveræniteten i sin egen medlemsstat - i mit tilfælde Irland - medmindre man opretholder suveræniteten i alle medlemsstater. Hvis andre medlemsstater vælger at udøve deres selvbestemmelsesret og ratificere Lissabontraktaten, kan ingen sand demokrat, ingen flagsvingende demokrat, der i dag hævder at være irsk, retmæssigt gøre indsigelse. Irland taler Irlands sag, og Slovenien taler Sloveniens sag. Det er reelt demokrati, og det er reel suverænitet. Et centralt spørgsmål i debatten om Lissabontraktaten i Irland var princippet om enstemmighed. Lissabontraktaten skal ratificeres med enstemmighed. Alle 27 medlemsstater skal være enige - det er det centrale princip. Dette er den første virkelige prøve på, at der er enstemmighed omkring Lissabontraktaten. Vi skal bestå denne prøve, og dette er den egentlige udfordring. Som politikere er det vores opgave at leve op til denne udfordring, at lytte til vores borgere, at finde løsninger og at fortsætte arbejdet med at opbygge et bedre Europa. Nogle af nejsigerne i Irland talte om at finde en bedre model. Lad os være optimistiske og finde frem til en bedre model for alle borgere. Vi har brug for tid og rum i Irland til at overveje situationen og finde løsninger. Irland er fortsat positivt indstillet over for EU. Hvem kunne i 1945, da Europa lå i ruiner, have forudset, at vi ville fejre 50 års fred i 2008? Lad dette tjene til inspiration. Europa er under udvikling, en proces, der ganske vist er vanskelig, men altid umagen værd. Derfor sidder vi her. De europæiske borgere ønsker en Union, der fungerer. Det ønsker irlænderne også. Det er jeg 100 % sikker på. Vi må ikke skuffe dem."@da2
"Herr Präsident! Als irische Abgeordnete vertrete ich die 54 %, die mit „Nein“ gestimmt haben, sowie die 46 % der Befürworter. Echte Demokraten sehen sich nicht nur die Ergebnisse an, sondern tun alles, um alle Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Ich vertrete einen souveränen Staat, aber man kann die Souveränität seines Mitgliedstaates – in meinem Fall ist es Irland – nur dann gewährleisten, wenn man auch die Souveränität aller Mitgliedstaaten achtet. In diesem Zusammenhang heißt das, wenn andere Mitgliedstaaten beschließen, ihre Souveränität zu nutzen und den Lissabon-Vertrag zu ratifizieren, oder anders gesagt, kein wahrer Demokrat, kein Demokrat, der wirklich Flagge zeigt und von sich behauptet, Ire zu sein, kann dagegen sein. Irland spricht für Irland; Slowenien für Slowenien. Das ist echte Demokratie und das ist echte Souveränität. Eine Kernfrage in der Lissabon-Debatte war in Irland der Grundsatz der Einstimmigkeit. Damit Lissabon ratifiziert werden kann, brauchen wir Einstimmigkeit. Alle 27 Mitgliedstaaten müssen zustimmen – das ist der Kernpunkt. Das ist der erste wirkliche Test der Einstimmigkeit im Rahmen des Lissabon-Vertrags. Diesen Test müssen wir bestehen – und darin liegt die Herausforderung. Unsere Aufgabe als Politiker besteht darin, uns dieser Herausforderung zu stellen, unseren Bürgern zuzuhören, nach Lösungen zu suchen und fortzufahren mit dem Aufbau eines besseren Europas. Einige der Neinsager in Irland haben von besseren Bedingungen gesprochen. Lassen Sie uns optimistisch sein und nach besseren Bedingungen für alle Bürgerinnen und Bürger suchen. Wir brauchen Zeit und Raum in Irland, um nachzudenken und Lösungen zu finden. Der gute Wille für Europa ist in Irland da. Wer hätte 1945, als Europa in Trümmern lag, vorhersagen können, dass wir 2008 fünfzig Jahre Frieden feiern können? Das sollte uns als Inspiration dienen. Europa ist ein Aufbauwerk, das noch nicht abgeschlossen ist, ein Prozess, der gewiss schwierig ist, aber sich auf jeden Fall lohnt. Deshalb sind wir hier. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger wollen eine Union, die funktioniert. Das wollen auch die irischen Wähler. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Wir dürfen sie nicht enttäuschen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ως ιρλανδή βουλευτής, αντιπροσωπεύω το 54% όσων ψήφισαν «όχι» και το 46% όσων ψήφισαν «ναι». Όσοι είναι πραγματικοί δημοκράτες δεν κοιτούν μόνο το αποτέλεσμα, αλλά αγωνίζονται για την αντιπροσώπευση ολόκληρου του λαού. Εγώ αντιπροσωπεύω ένα κυρίαρχο κράτος, αλλά δεν μπορεί κανείς να υπεραμύνεται της κυριαρχίας του δικού του κράτους μέλους – στην περίπτωσή μου, της Ιρλανδίας – αν δεν υπεραμύνεται της κυριαρχίας όλων των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, εάν άλλα κράτη μέλη αποφασίσουν να ασκήσουν την κυριαρχία τους κυρώνοντας ή μη τη συνθήκη της Λισαβόνας, κανένας πραγματικός δημοκράτης, κανένας δημοκράτης που σήμερα ισχυρίζεται ότι είναι Ιρλανδός, δεν νομιμοποιείται να προβάλει αντίρρηση. Η Ιρλανδία ομιλεί για την Ιρλανδία· η Σλοβενία για τη Σλοβενία. Αυτή είναι πραγματική δημοκρατία και αυτή είναι πραγματική κυριαρχία. Κεντρικό σημείο στη συζήτηση για τη Συνθήκη της Λισαβόνας στην Ιρλανδία αποτέλεσε η αρχή της ομοφωνίας. Για την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, χρειαζόμαστε ομοφωνία. Πρέπει να συμφωνήσουν και τα 27 κράτη μέλη – αυτό είναι ουσιώδες. Αυτή είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται πραγματικά η ομοφωνία δυνάμει της Λισαβόνας. Δεν πρέπει να αποτύχουμε σε αυτήν τη δοκιμή και εδώ έγκειται η πρόκληση. Ως πολιτικοί, καθήκον μας είναι να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση, να ακούσουμε τους πολίτες μας, να εξεύρουμε λύσεις και να συνεχίσουμε το έργο της οικοδόμησης μιας καλύτερης Ευρώπης. Ορισμένοι από το στρατόπεδο του «όχι» στην Ιρλανδία έκαναν λόγο για μια καλύτερη συμφωνία. Ας διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας και ας αναζητήσουμε μια καλύτερη συμφωνία για όλους τους πολίτες. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο και χώρο στην Ιρλανδία για να σκεφτούμε και να απαντήσουμε με λύσεις. Υπάρχει στην Ιρλανδία καλή πρόθεση για την Ευρώπη. Ποιος θα φανταζόταν το 1945, όταν η Ευρώπη ήταν ένας σωρός από συντρίμμια, ότι το 2008 θα εορτάζαμε 50 χρόνια ειρήνης; Ας εμπνευστούμε από αυτό. Η Ευρώπη αποτελεί ένα έργο εν εξελίξει, μια διαδικασία – δύσκολη σαφώς, αλλά που θα αξίζει πάντα, μα πάντα τον κόπο. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Οι ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν μια Ένωση η οποία θα λειτουργεί. Το ίδιο και οι ιρλανδοί πολίτες. Επ’ αυτού είμαι εκατό τοις εκατό σίγουρη. Ας μην τους απογοητεύσουμε."@el10
"Señor Presidente, como Diputado irlandés, represento al 54 % de quienes votaron «no» y al 46 % de quienes votaron «sí». Los auténticos demócratas no sólo vemos el resultado, sino que nos esforzamos por representar a todas las personas. Represento un Estado soberano, pero no se puede defender la soberanía del propio Estado miembro en mi caso, Irlanda si no se defiende la de todos los Estados miembros. En este contexto, si otros Estados miembros deciden ejercer su soberanía y ratificar el Tratado de Lisboa, o cualquier otro, ningún verdadero demócrata, ningún demócrata abanderado que afirme ser irlandés, puede legítimamente objetar nada. Irlanda habla en nombre de Irlanda; Eslovenia en nombre de Eslovenia. Esa es la democracia real y esa es la soberanía real. Un asunto central del debate celebrado en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa era el principio de unanimidad. Para ratificar Lisboa necesitamos unanimidad. Deben estar de acuerdo los 27 Estados miembros, esto es esencial. Esta es la primera prueba real de unanimidad según el tratado de Lisboa. No debemos fallar en esa prueba, y aquí está el reto. Como políticos, nuestro deber es estar a la altura, escuchar a nuestros ciudadanos, encontrar soluciones y proseguir el trabajo de construir una Europa mejor. Algunos partidarios del «no» solicitaban para Irlanda un acuerdo mejor. Seamos optimistas y busquemos un acuerdo mejor para todos los ciudadanos. Necesitamos dar a Irlanda tiempo y espacio para que reflexione y encuentre soluciones. La buena voluntad para Europa está en Irlanda. ¿Quién podría haber previsto en 1945, cuando Europa estaba en ruinas, que en 2008 celebraríamos 50 años de paz? Dejemos que esto sea nuestra inspiración. Europa es un trabajo en marcha, un proceso, difícil, sin duda, pero siempre, siempre valioso. Por eso estamos aquí. Los ciudadanos europeos quieren una Unión que funcione. Y también los ciudadanos irlandeses. De eso estoy seguro al cien por cien. No los decepcionemos."@es21
"Austatud juhataja, iirlasest parlamendiliikmena esindan ma seda 54%, kes hääletas vastu, ning 46%, kes hääletas poolt. Tõelised demokraadid vaatavad mitte ainult tulemust, vaid püüavad esindada kõiki inimesi. Ma esindan sõltumatut riiki, kuid te ei saa kaitsta omaenda liikmesriigi sõltumatust – minu puhul Iirimaa – kui te ei kaitse kõigi liikmesriikide sõltumatust. Selles kontekstis ei saa ükski tõeline demokraat, ükski lipuga vehkiv demokraat, kes väidab end täna iirlane olevat, õiguslikult vastu seista, kui muud liikmesriigid otsustavad oma sõltumatust kasutada ja Lissaboni lepingu ratifitseerida või seda mitte teha. Iirimaa räägib Iirimaa eest; Sloveenia räägib Sloveenia eest. Selline on tõeline demokraatia ja tõeline sõltumatus. Iirimaal toimunud Lissaboni arutelu põhiküsimuseks oli ühehäälsuse põhimõte. Lissaboni lepingu ratifitseerimiseks vajame me üksmeelset otsust. Kõik 27 liikmesriiki peavad nõustuma – see on keskne. See on esimeseks tõeliseks üksmeele testiks Lissaboni lepingu raames. Me ei tohi selles testis läbi kukkuda ja selles peitub väljakutse. Poliitikutena on meie ülesandeks väljakutse kõrgusel seista, oma kodanikke kuulata, leida lahendused ja jätkata parema Euroopa ehitamise protsessi. Mõned vastaste poolel olijad Iirimaal rääkisid paremast kokkuleppest. Olgem optimistlikud ja otsigem paremat lahendust kõigile kodanikele. Me vajame Iirimaal veidi aega ja ruumi, et järele mõelda ja lahendusi leida. Iirimaal on olemas hea tahe Euroopa suhtes. Kes oleks osanud 1945. aastal, kui Euroopa varemetes oli, ette näha, et 2008. aastal tähistame me 50 aastat kestnud rahu? Olgu see meie inspiratsiooniks. Euroopa kujutab endast pooleli olevat ehitust, protsessi – kindlasti keerulist, kuid alati vaeva väärt. Sellepärast oleme me siin. Euroopa kodanikud tahavad liitu, mis toimib. Sama tahavad Iirimaa kodanikud. Ma olen selles sada protsenti kindel. Ärgem laskem neil pettuda."@et5
"Mr President, as an Irish Member, I represent the 54% who voted ‘no’ and the 46% who voted ‘yes’. Those who are true democrats look not only to the result but strive to represent all of the people. I represent a sovereign state but you cannot uphold the sovereignty of your own Member State – in my case, Ireland – unless you uphold the sovereignty of all Member States. In this context, if other Member States decide to exercise their sovereignty and ratify the Lisbon Treaty, or otherwise, no real democrat, no flag-flying democrat who today claims to be Irish, can legitimately object. Ireland speaks for Ireland; Slovenia for Slovenia. That is real democracy and that is real sovereignty. A core issue in the Lisbon debate in Ireland was the principle of unanimity. For Lisbon to be ratified, we need unanimity. All 27 Member States must agree – that is core. This is the first real test of unanimity under Lisbon. We must not fail that test and therein lies the challenge. As politicians, our job is to rise to that challenge, to listen to our citizens, to find solutions and to get on with the business of building a better Europe. Some on the ‘no’ side in Ireland spoke of a better deal. Let us be optimistic and look for a better deal for all citizens. We need some time and space in Ireland to reflect and respond to find solutions. The good will for Europe is there in Ireland. Who could have forecast in 1945, when Europe lay in ruins, that in 2008 we would celebrate 50 years of peace? Let that be our inspiration. Europe is a work in progress, a process – difficult, certainly, but always, always worthwhile. That is why we are here. European citizens want a Union that works. So do Irish citizens. Of that I am one hundred percent certain. Let us not disappoint them."@fi7
"Monsieur le Président, en ma qualité de ministre irlandaise, je représente les 54 % qui ont voté «non» et les 46 % qui ont voté «oui». Les vrais démocrates ne regardent pas seulement les résultats, mais essaient de représenter tous les citoyens. Je représente un État souverain mais vous ne pouvez défendre la souveraineté de votre propre État membre – dans mon cas, l’Irlande – sans défendre la souveraineté de tous les États membres. Dans ce contexte, si d’autres États membres décident d’exercer leur souveraineté et de ratifier le traité de Lisbonne, ou l’inverse, aucun vrai démocrate, aucun démocrate porte-drapeau qui s’affirme aujourd’hui irlandais ne peut légitimement s’y opposer. L’Irlande parle pour l’Irlande; la Slovénie, pour la Slovénie. C’est cela la véritable démocratie et la véritable souveraineté. Une question capitale dans le débat sur Lisbonne en Irlande était le principe de l’unanimité. Pour ratifier Lisbonne, nous avons besoin de l’unanimité. Les 27 États membres doivent tous être d’accord, c’est fondamental. C’est le premier véritable test de l’unanimité pour Lisbonne. Nous ne devons pas rater ce test, c’est là que rédide le défi. En tant que politiciens, notre tâche consiste à relever ce défi, à écouter nos citoyens, à trouver des solutions et à entreprendre de bâtir une Europe meilleure. Certains, dans le camp du «non» en Irlande, ont parlé d’un meilleur accord. Soyons optimistes et cherchons un meilleur accord pour tous les citoyens. Nous avons besoin de temps et d’espace en Irlande pour refléter et répondre à ces défis et trouver des solutions. La bonne volonté pour l’Europe est présente en Irlande. Qui aurait pu prédire, en 1945, alors que l’Europe était en ruines, qu’en 2008, nous célébrerions 50 ans de paix? Inspirons-nous de cela. L’Europe est en construction – c’est difficile, certes, mais elle en vaut absolument la peine. C’est pourquoi nous sommes ici. Les citoyens européens veulent une Union qui fonctionne. Il en va de même pour les citoyens irlandais, j’en suis tout à fait certaine. Ne les décevons pas."@fr8
"Elnök úr, ír képviselőként képviselem a “nemmel” szavazó 54%-ot és az “igennel” szavazó 46%-ot. Az igazi demokraták nem csak a végeredményt nézik, hanem az egész népet próbálják képviselni. Egy szuverén államot képviselek, de az ember nem támogathatja a saját tagállama – az én esetemben Írország – szuverenitását anélkül, hogy a többi tagállam szuverenitását is támogatná. Ebben a kontextusban, ha más tagállamok úgy döntenek, hogy szuverenitásuk gyakorlásával ratifikálják a Lisszaboni Szerződést, vagy nem, akkor semmilyen demokrata, semmilyen zászlólengető demokrata, aki ma írnek vallja magát, nem ellenkezhet legitim módon. Írország Írország nevében beszél; Szlovénia Szlovénia nevében. Ez az igazi demokrácia és ez az igazi szuverenitás. A Lisszabonnal kapcsolatos vita központi kérdése volt Írországban a teljes egyetértés. Lisszabon ratifikálásához teljes egyetértésre van szükség. Mind a 27 tagállamnak meg kell egyeznie – ez központi fontosságú. Nem bukhatunk el ezen, és ebben van a kihívás. Politikusként az a dolgunk, hogy felnőjünk ehhez a feladathoz, meghallgassuk a polgárainkat, megoldásokat találjunk, és hozzálássunk egy jobb Európa felépítéséhez. A “nem” oldalán egyesek egy jobb egyezségről beszéltek. Legyünk optimisták, és keressünk egy minden polgár számára jobb egyezséget. Némi időre és térre van szükségünk Írországban, hogy válaszolni tudjunk, és megtaláljuk a megoldásokat. Az Európa iránti jó szándék megvan Írországban. Ki jósolta volna meg 1945-ben, amikor Európa romokban hevert, hogy 2008-ban 50 éve tartó békét ünnepelünk? Legyen ez az inspirációnk forrása. Európa egy készülő mű, a folyamat – persze nehéz, de mindig, mindig megéri a fáradságot. Ezért vagyunk most itt. Az európai polgárok olyan Uniót szeretnének, ami működik. Az ír állampolgárok is. Ebben száz százalékig bizonyos vagyok. Ne okozzunk csalódást nekik."@hu11
"Signor Presidente, in quanto parlamentare irlandese, rappresento il 54 per cento di elettori che ha votato “no” e il 46 per cento che ha votato “sì”. Gli autentici democratici non badano solo al risultato, ma si sforzano di rappresentare l’insieme della popolazione. Io rappresento uno Stato sovrano, ma non si può difendere la sovranità del proprio Stato – nel mio caso, l’Irlanda – a meno che non si difenda la sovranità di tutti gli Stati membri. In virtù di questo, se altri Stati membri decideranno di esercitare la propria sovranità e di ratificare, o meno, il Trattato di Lisbona, nessun autentico democratico che oggi si professi irlandese sarà legittimato a obiettare. L’Irlanda parla per l’Irlanda; la Slovenia per la Slovenia. Questa è vera democrazia e vera sovranità. Una questione cruciale nel dibattito tenutosi in Irlanda riguardo a Lisbona era il principio di unanimità. Perché il Trattato di Lisbona venga ratificato, ci occorre l’unanimità. Tutti i 27 Stati membri devono concordare – il succo è questo. Questo è il primo vero di unanimità nell’ambito del Trattato di Lisbona. Non possiamo fallire in questa prova ed è in questo che risiede la sfida. In quanto politici, abbiamo il compito di essere all’altezza di tale sfida, di ascoltare i nostri concittadini, di trovare soluzioni e di impegnarci concretamente nella costruzione di un’Europa migliore. Alcuni fautori del “no” in Irlanda hanno parlato di un accordo migliore. Siamo ottimisti e ricerchiamo un accordo migliore per tutti i cittadini. L’Irlanda ha bisogno di un po’ di tempo e di spazio per riflettere e adoperarsi per trovare delle soluzioni. Ma senz’altro in Irlanda non manca una disposizione positiva nei confronti dell’Europa. Chi avrebbe potuto prevedere nel 1945, quando l’Europa era coperta di macerie, che nel 2008 avremmo celebrato 50 anni di pace? Che questo ci sia d’ispirazione. L’Europa è una realtà in divenire – difficile da costruire, certo, ma per la quale vale sempre, sempre la pena di impegnarsi. Ecco perché oggi siamo qui. I cittadini europei vogliono un’Unione che funzioni; così come i cittadini irlandesi. Di questo sono convinta al 100 per cento. Non deludiamoli."@it12
"Gerb. Pirmininke, kaip narė airė, aš atstovauju 54 % tų, kurie balsavo „prieš“ ir 46 %, kurie balsavo „už“. Tie, kurie yra tikri demokratai, žiūri tik į rezultatą, tačiau nesistengia atstovauti visiems žmonėms. Aš atstovauju suvereniai valstybei, tačiau negalima paremti savo valstybės narės suverenumo, mano atveju Airijos – jei neremi visų valstybių narių suverenumo. Jeigu kitos valstybės narės nuspręs išbandyti savo suverenumą ir ratifikuoti Lisabonos sutartį ar priešingai, jokių realių demokratų, jokių vėliavom mosuojančių demokratų, kurie pareiškia esą airiai, negali įteisinti tikslo. Airija kalba tik už save, Slovėnija irgi už save. Tai tikra demokratija ir tai tikras suverenumas. Svarbiausia Lisabonos diskusijų problema Airijoje buvo principų nevieningumas. Norint ratifikuoti Lisabonos sutartį, reikia vienbalsiškumo. Visos 27 valstybės narės privalo sutikti, jog tai svarbiausia. Tai pirmasis realus vienbalsiškumo išbandymas Lisabonos sutartimi. Mes negalime leisti, kad šis bandymas nepasisektų, nes būtent jis ir yra iššūkis. Mūsų kaip politikų darbas yra išgirsti šį iššūkį ir išklausyti savo piliečių, rasti sprendimus ir toliau tęsti geresnės Europos kūrimą. Kai kurie iš „prieš“ pusės Airijoje kalbėjo apie geresnį sandėrį. Būkime optimistai ir ieškokime geresnio sprendimo visiems piliečiams. Mums reikia laiko ir erdvės Airijoje, kad galėtume apgalvoti ieškodami sprendimų. Airijoje jaučiama gera valia Europos atžvilgiu. Kas būtų prognozavę 1945 m., kai Europa buvo po griuvėsiais, kad 2008 m. švęsime taikos 50-metį? Tegu bus tai kaip įkvėpimas. Europos kūrimas yra darbas, procesas yra sudėtingas, tačiau, žinoma, visada, visada apsimokantis. Štai kodėl mes čia. Europos piliečiai nori veikiančios sąjungos. To nori ir Airijos piliečiai. Tuo esu įsitikinusi šimtu procentu. Nenuvilkime jų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, kā Eiropas Parlamenta loceklis no Īrijas es pārstāvu 54%, kuri balsoja pret, un 46%, kuri balsoja par. Tiek, kuri ir patiesi demokrāti, ne tikai paļaujas uz rezultātu, bet arī cenšas pārstāvēt visu cilvēku intereses. Es pārstāvu suverēnu valsti, taču jūs nevarat atbalstīt jūsu pašu valsts suverenitāti, manā gadījumā Īrijas, ja jūs neatbalstāt visu dalībvalstu suverenitāti. Šajā kontekstā, ja citas dalībvalstis izmanto savu suverenitāti un ratificē vai neratificē Lisabonas līgumu, nevienam demokrātam, nevienam patriotiskam demokrātam, kurš šodien sevi dēvē par īru, nav tiesības iebilst. Īrija runā par Īriju, Slovēnija par Slovēniju. Tāda ir patiesa demokrātija, un tāda ir patiesa suverenitāte. Galvenais jautājums debatēs par Lisabonas līgumu Īrijā bija vienprātības princips. Lai ratificētu Lisabonas līgumu ir nepieciešama vienprātība. Visām 27 dalībvalstīm ir jāpiekrīt – tas ir galvenais. Šis ir pirmais reālais vienprātības pārbaudījums saistībā ar Lisabonas līgumu. Mēs nedrīkstam izkrist šajā pārbaudījumā, un tā ir problēma. Kā politiķiem mūsu uzdevums ir diskutēt par šo problēmu, ieklausīties iedzīvotājos, meklēt risinājumus un veidot labāku Eiropu. Daļa no tiem, kuri Īrijā balsoja pret, runāja par labāku vienošanos. Būsim optimisti un mēģināsim rast visiem iedzīvotājiem labāku vienošanos. Mums ir nepieciešams zināms laiks un vieta Īrijā, lai apdomātos un atrastu risinājumus. Eiropas cerības ir liktas uz Īriju. Kurš gan 1945. gadā, kad Eiropa bija sagrauta, varēja paredzēt, ka 2008. gadā mēs svinēsim 50 gadus miera? Lai tas mūs iedvesmo. Eiropa ir darbs, kas tiek veikts, process – grūts, protams, taču vienmēr, vienmēr tas ir tā vērts. Tāpēc mēs esam šeit. Eiropas iedzīvotāji vēlas redzēt Eiropas Savienību, kas strādā. Arī Īrijas iedzīvotāji to vēlas. Par to es esmu simts procenti pārliecināts. Neapbēdināsim viņus."@lv13
"Mr President, as an Irish Member, I represent the 54% who voted ‘no’ and the 46% who voted ‘yes’. Those who are true democrats look not only to the result but strive to represent all of the people. I represent a sovereign state but you cannot uphold the sovereignty of your own Member State – in my case, Ireland – unless you uphold the sovereignty of all Member States. In this context, if other Member States decide to exercise their sovereignty and ratify the Lisbon Treaty, or otherwise, no real democrat, no flag-flying democrat who today claims to be Irish, can legitimately object. Ireland speaks for Ireland; Slovenia for Slovenia. That is real democracy and that is real sovereignty. A core issue in the Lisbon debate in Ireland was the principle of unanimity. For Lisbon to be ratified, we need unanimity. All 27 Member States must agree – that is core. This is the first real test of unanimity under Lisbon. We must not fail that test and therein lies the challenge. As politicians, our job is to rise to that challenge, to listen to our citizens, to find solutions and to get on with the business of building a better Europe. Some on the ‘no’ side in Ireland spoke of a better deal. Let us be optimistic and look for a better deal for all citizens. We need some time and space in Ireland to reflect and respond to find solutions. The good will for Europe is there in Ireland. Who could have forecast in 1945, when Europe lay in ruins, that in 2008 we would celebrate 50 years of peace? Let that be our inspiration. Europe is a work in progress, a process – difficult, certainly, but always, always worthwhile. That is why we are here. European citizens want a Union that works. So do Irish citizens. Of that I am one hundred percent certain. Let us not disappoint them."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als Iers lid vertegenwoordig ik de 54 procent die “nee” heeft gestemd en de 46 procent die “ja” heeft gestemd. Ware democraten kijken niet alleen naar de uitslag, maar proberen alle mensen te vertegenwoordigen. Ik vertegenwoordig een soevereine staat, maar je kunt de soevereiniteit van je eigen lidstaat – Ierland in mijn geval – niet hooghouden als je de soevereiniteit van alle lidstaten niet hooghoudt. In deze context kan geen ware democraat, als andere lidstaten besluiten om hun soevereiniteit uit te oefenen en het Verdrag van Lissabon of een ander te ratificeren, kan geen met een vlag zwaaiende democraat die vandaag zegt Ier te zijn, hier legitiem bezwaar tegen hebben. Ierland spreekt voor Ierland, Slovenië voor Slovenië. Dat is ware democratie en dat is ware soevereiniteit. Een essentiële kwestie in Ierland in het debat over Lissabon was het unanimiteitsbeginsel. Lissabon kan alleen unaniem worden geratificeerd. Alle 27 lidstaten moeten ermee instemmen – dat is essentieel. Dit is de eerste echte unanimiteitstest van Lissabon. We moeten niet zakken voor die test en daarin ligt de uitdaging. Als politici is het onze taak om die uitdaging op te pakken, om naar onze burgers te luisteren, oplossingen te zoeken en door te gaan met het bouwen van een beter Europa. Sommigen in het “nee-kamp” in Ierland spraken over een betere deal. Laten we optimistisch zijn en zoeken naar een betere deal voor alle burgers. We hebben in Ierland tijd en ruimte nodig om na te denken en te reageren om oplossingen te vinden. De goodwill voor Europa is aanwezig in Ierland. Wie had in 1945 kunnen voorspellen, toen Europa totaal verwoest was, dat we in 2008 vijftig jaar vrede zouden vieren? Laat dat onze inspiratie zijn. Europa is werk in uitvoering, een proces dat zeker moeilijk maar altijd de moeite waard is. Daarom zijn we hier. De Europese burgers willen een Unie die werkt. Net als de Ierse burgers. Daar ben ik honderd procent zeker van. Laten we hen niet teleurstellen."@nl3
"Panie przewodniczący! Jako poseł irlandzki reprezentuję 54% głosujących na „nie” oraz 46%, którzy głosowali na „tak”. Ci, którzy są prawdziwymi demokratami, patrzą nie tylko na wyniki, ale starają się reprezentować wszystkich obywateli. Reprezentuję suwerenne państwo, ale nie możemy utrzymać suwerenności swego własnego państwa członkowskiego – w moim przypadku Irlandii – jeśli nie utrzymamy suwerenności wszystkich państw członkowskich. W tym kontekście jeśli inne państwa członkowskie postanawiają korzystać z ich suwerenności i ratyfikować traktat lizboński, lub przeciwnie, żaden prawdziwy demokrata, żaden sztandarowy demokrata, który dzisiaj twierdzi że jest Irlandczykiem, nie może w sposób uzasadniony sprzeciwić się. Irlandia mówi za Irlandię, Słowenia za Słowenię. To jest prawdziwa demokracja i prawdziwa suwerenność. Kluczową kwestią w debacie lizbońskiej w Irlandii była zasada jedności. Aby Traktat został ratyfikowany potrzebujemy jednomyślności. Wszystkie 27 państw członkowskich musi się zgodzić – to jest zasadnicza kwestia. Nie możemy nie zdać tego testu i na tym polega wyzwanie. Naszym zadaniem jako polityków jest podjęcie tego wyzwania, wysłuchanie naszych obywateli, znalezienie rozwiązań i odniesienie sukcesu w budowaniu lepszej Europy. Niektórzy z głosujących na „nie” w Irlandii mówili o lepszym rozwiązaniu. Bądźmy optymistami i poszukajmy lepszego rozwiązania dla wszystkich obywateli. Potrzebujmy nieco czasu i przestrzeni w Irlandii, aby zastanowić się i znaleźć rozwiązania. W Irlandii istnieje dobra wola w odniesieniu do Unii Europejskiej. Kto w 1945 r., kiedy Europa była zrujnowana przewidywałby, że w 2008 r. będziemy obchodzić 50. rocznicę pokoju? Niech to będzie nasza inspiracja. Europa jest pracą w toku, w trakcie przemian z pewnością trudnych, ale zawsze ważnych. To dlatego tutaj jesteśmy. Obywatele europejscy chcą, aby Unia funkcjonowała. Chcą tego także obywatele irlandzcy. Tego jestem na sto procent pewien. Nie rozczarujemy ich."@pl16
"Senhor Presidente, na qualidade de eurodeputada irlandesa, represento os 54% que votaram "não" e os 46% que votaram "sim". Aqueles que são verdadeiros democratas não olham apenas para o resultado, mas esforçam-se por representar todos. Represento um Estado soberano, mas não posso fazer valer a soberania do meu próprio Estado-Membro – no meu caso, a Irlanda – se não fizer valer a soberania de todos os Estados-Membros. Neste contexto, se os outros Estados-Membros decidirem exercer a sua soberania e ratificar o Tratado de Lisboa, ou não, nenhum verdadeiro democrata, nenhum democrata de bandeira em punho que hoje se diz irlandês, poderá legitimamente objectar contra esse exercício. A Irlanda fala pela Irlanda; a Eslovénia pela Eslovénia. É essa a verdadeira democracia e essa a verdadeira soberania. Uma das questões centrais no debate realizado na Irlanda sobre Lisboa foi o princípio da unanimidade. Para que o Tratado de Lisboa seja ratificado, é necessária unanimidade. Todos os 27 Estados-Membros deverão concordar – Isso é essencial. Este é o primeiro grande teste à unanimidade ao abrigo de Lisboa. É preciso que não malogremos nesse teste, e é aí que reside o desafio. Na qualidade de políticos, é nosso dever estar à altura desse desafio, ouvir os nossos cidadãos, procurar soluções e prosseguir a tarefa de construir uma Europa melhor. Alguns dos defensores do "não" na Irlanda referiram-se a um acordo melhor. Sejamos optimistas e procuremos um acordo melhor para todos os cidadãos. Precisamos de algum tempo e espaço, na Irlanda, para reflectir e responder à procura de soluções. Na Irlanda há boa vontade para com a Europa. Quem poderia prever, em 1945, quando a Europa estava em ruínas, que, em 2008, celebraríamos 50 anos de paz? Que esta verdade nos sirva de inspiração. A Europa é uma construção, um processo – difícil, certamente, mas que sempre, sempre, vale a pena. É por isso que aqui estamos. Os cidadãos europeus querem uma União que funcione. Os Irlandeses também. Disso estou cem por cento segura. Não os desiludamos."@pt17
"Mr President, as an Irish Member, I represent the 54% who voted ‘no’ and the 46% who voted ‘yes’. Those who are true democrats look not only to the result but strive to represent all of the people. I represent a sovereign state but you cannot uphold the sovereignty of your own Member State – in my case, Ireland – unless you uphold the sovereignty of all Member States. In this context, if other Member States decide to exercise their sovereignty and ratify the Lisbon Treaty, or otherwise, no real democrat, no flag-flying democrat who today claims to be Irish, can legitimately object. Ireland speaks for Ireland; Slovenia for Slovenia. That is real democracy and that is real sovereignty. A core issue in the Lisbon debate in Ireland was the principle of unanimity. For Lisbon to be ratified, we need unanimity. All 27 Member States must agree – that is core. This is the first real test of unanimity under Lisbon. We must not fail that test and therein lies the challenge. As politicians, our job is to rise to that challenge, to listen to our citizens, to find solutions and to get on with the business of building a better Europe. Some on the ‘no’ side in Ireland spoke of a better deal. Let us be optimistic and look for a better deal for all citizens. We need some time and space in Ireland to reflect and respond to find solutions. The good will for Europe is there in Ireland. Who could have forecast in 1945, when Europe lay in ruins, that in 2008 we would celebrate 50 years of peace? Let that be our inspiration. Europe is a work in progress, a process – difficult, certainly, but always, always worthwhile. That is why we are here. European citizens want a Union that works. So do Irish citizens. Of that I am one hundred percent certain. Let us not disappoint them."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako írska poslankyňa zastupujem 54 % tých, čo hlasovali proti a 46 % tých, čo hlasovali za. Skutoční demokrati sú tí, ktorí sa snažia zastupovať všetkých ľudí. Zastupujem suverénny štát, ale nemôžete uplatňovať suverenitu svojho vlastného členského štátu, v mojom prípade Írska, ak by som nepresadzovala suverenitu všetkých členských štátov. V tomto kontexte, ak sa ďalšie členské štáty rozhodnú vykonávať svoju suverenitu a ratifikovať Lisabonskú zmluvu alebo naopak, žiadny skutočný demokrat, žiadny demokrat, ktorý dnes máva vlajkou a tvrdí, že je Ír, nemôže proti tomu namietať. Írsko hovorí za Írsko, Slovinsko za Slovinsko. Toto je skutočná demokracia a skutočná suverenita. Základnou črtou lisabonskej rozpravy v Írsku bola zásada jednomyseľnosti. Aby bola Lisabonská zmluva ratifikovaná, potrebujeme jednomyseľnosť. Musí súhlasiť všetkých 27 členských štátov – to je základ. Je to prvá skutočná skúška jednomyseľnosti v rámci Lisabonskej zmluvy. Nemôžeme zlyhať a to je tá výzva. Našou úlohou ako politikov je čeliť tejto výzve, načúvať našim občanom, nájsť riešenia a pokračovať v snahe vybudovať lepšiu Európu. Niektorí z tých, čo v Írsku hlasovali proti Lisabonskej zmluve, veľa hovorili. Buďme optimisti a hľadajme pre svojich občanov lepšiu dohodu. Potrebujeme nejaký čas a priestor premýšľať a hľadať riešenia. Dobrá vôľa pre Európu je tu v Írsku. Kto mohol v roku 1945, keď Európa ležala v ruinách, predpokladať, že v roku 2008 budeme oslavovať 50 rokov mieru? To by malo byť našou inšpiráciou. Európa je dielo, na ktorom stále pracujeme – je zložité, ale určite vždy stojí za to. Preto sme tu. Európski občania chcú Úniu, ktorá funguje. Rovnako to chcú írski občania. Tým som si na 100 % istá. Nesklamme ich. <BRK>"@sk19
"Gospod predsednik, kot irska poslanka zastopam 54 % Ircev, ki so glasovali proti, in 46 % Ircev, ki so glasovali za. Pravi demokrati ne upoštevamo le izida, ampak si prizadevamo, da bi zastopali vse državljane. Zastopam irsko suvereno državo, vendar ne morem podpirati suverenosti lastne države članice, ne da bi pri tem podpirala suverenost vseh držav članic. Če se torej druge države članice odločijo, da bodo uveljavile svojo suverenost in ratificirale lizbonsko pogodbo, temu noben pravi demokrat ne more upravičeno nasprotovati, pri čemer imam v mislih tudi tiste demokrate, ki mahajo z zastavami in se imajo za Irce. Irska govori v imenu Irske, tako kot Slovenija govori v imenu Slovenije. To sta resnična demokracija in suverenost. Eno od glavnih vprašanj razprave o lizbonski pogodbi na Irskem je bilo načelo soglasja. Za ratifikacijo lizbonske pogodbe je potrebno soglasje. Soglasje vseh 27 držav članic je ključno. To je prvi pravi izziv v zvezi s soglasjem v okviru lizbonske pogodbe. Ta izziv moramo uspešno rešiti. Kot politiki moramo biti kos temu izzivu, poleg tega pa moramo prisluhniti državljanom, poiskati rešitve in si še naprej prizadevati za ustvarjanje boljše Evrope. Nekateri Irci, ki so glasovali proti, so govorili o boljši ureditvi. Bodimo optimistični in poiščimo boljšo ureditev za vse državljane. Irci potrebujemo nekaj časa in prostora za razmislek in odziv, da bi poiskali rešitve. Irska je naklonjena Evropi. Kdo bi lahko leta 1945, ko je bila Evropa v ruševinah, napovedal, da bomo leta 2008 praznovali 50 let miru? Naj bo to naš navdih. Evropa je v postopku razvoja, ki je sicer težaven, vendar vsekakor koristen. Zato smo tudi tu. Evropski državljani želijo Unijo, ki deluje. To želijo tudi irski državljani. V to sem stoodstotno prepričana. Ne razočarajmo jih."@sl20,20
"Herr talman! Som irländsk ledamot företräder jag de 54 procent som röstade nej och de 46 procent som röstade ja. Verkliga demokrater ser inte bara till resultaten, utan strävar efter att företräda hela folket. Jag företräder en suverän stat, men man kan inte upprätthålla suveränitet i sin egen medlemsstat – i mitt fall Irland – om man inte upprätthåller alla medlemsstaters suveränitet. Om en annan medlemsstat bestämmer sig för att utöva sin suveränitet och ratificera Lissabonfördraget eller något annat, kan ingen verklig demokrat, inga av de demokrater som stolt viftar med flaggor i dag och påstår sig vara irländare, rimligen protestera mot detta. Irland talar för Irland, Slovenien för Slovenien. Det är verklig demokrati och suveränitet. En kärnfråga i debatten om Lissabonfördraget på Irland var enhällighetsprincipen. Vi behöver enhällighet för att kunna ratificera Lissabonfördraget. Samtliga 27 medlemsstater måste vara överens – det är kärnan. Detta är det första riktiga testet av enhällighetsprincipen enligt Lissabonfördraget. Vi får inte underkännas i detta test och däri ligger utmaningen. Som politiker är det vår uppgift att visa att vi är situationen vuxen och klarar av denna utmaning, att lyssna till våra medborgare, finna lösningar och fortsätta med arbetet att bygga upp ett bättre Europa. En del på nejsidan på Irland talade om en bättre uppgörelse. Låt oss vara optimistiska och söka en bättre uppgörelse för alla medborgare. Vi behöver lite tid och utrymme på Irland för att fundera och agera för att finna lösningar. Den goda viljan för Europa finns där på Irland. Vem skulle kunna ha förutsagt 1945, när Europa låg i ruiner, att vi skulle fira 50 år av fred år 2008? Låt det vara vår inspiration. EU är ett pågående arbete, en process – visserligen svår, men alltid, alltid värd mödan. Det är därför vi är här. Europas medborgare vill ha en union som fungerar. Det vill irländarna också. Det är jag hundra procent säker på. Vi får inte göra dem besvikna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph