Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-18-Speech-3-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080618.2.3-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, as the Irish Prime Minister sets out for Brussels tomorrow, he might well chew over the words of the Irish pop group U2: ‘Where did it all go wrong?’ So my group’s advice to Council is this. Get on with the real business of Europe: boosting trade, combating climate change, fighting food and fuel price rises. Let those who will continue to ratify the Treaty. If necessary, make do with Nice. Use the passerelle clause to speed up Europe’s problem-solving potential. Forget the full-time president until you settle what the six-month is going to do. Launch a comprehensive campaign to remind people why the EU exists, inform them how it works and explain why, like the proverbial pint of Guinness, it is good for you. Europe means too much to too many to allow this crisis to stop it in its tracks. The other heads of state and government should also reflect why, on the threshold of a new French presidency, we have come full circle since the last: from Nice to Nice. There is clear evidence that a majority in every Member State supports the European Union. There is scant evidence that a majority in any favours further construction. We cannot say for sure that any treaty would get a majority in any country. Trust in institutions is ebbing away. So it is no good for blithe spirits in Berlin to whistle that other U2 hit ‘With or without you’, or for people in Paris to push Ireland into voting again. As Brecht pointed out, you cannot dissolve the people. Though fewer than a million voted against, and in a landscape littered with lies, the people are not persuaded. Why? First, because we’ve done little to convince them of the changes we champion. The Commission has a Plan ‘D’ for Dialogue, but our Member State governments have no equivalent. Certainly there is a role for Parliament and Commission in explaining the European Union – but also for every national government, every single day, not just when ratification of the latest treaty is due. And there is a job here, too, not just for political parties at European level, but for political parties in every Member State. Second, while the EU has created great wealth, it is now amassed less honestly and spread less fairly. Our political and our business leaders must come to grips with huge ethical issues. And Mr Schulz, I am sorry you have only five heads of state of government these days, but those issues are no less valid in the countries run by Socialists than they are in any other! Third, for all the freedoms for goods and for capital – and even for services – our Union is not famed for freedoms for its people. Cross-border complications in civil law – custody of children in divorce cases, problems with properties abroad – fill the mailbags of MEPs. A lack of safeguards in cross-border criminal cases and a cavalier approach to data protection add to that unease. What the EU promises in theory, it too often fails to deliver in practice. This is the backdrop against which our response to Ireland must be measured. Here in this House, we want the new Treaty. We know it helps put right these wrongs. But beyond this forest of metal and glass, this is too little understood."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, až se zítra irský ministerský předseda vydá do Bruselu, mohl by se důkladně zamyslet nad slovy irské populární skupiny U2: „Kde se to všechno pokazilo? “ Takže doporučení, které má moje skupina pro Radu, je následující. Pokračujte v tom, co je opravdovým úkolem Evropy – posilování obchodu, boj se změnou klimatu, boj proti zvyšování cen potravin a paliva. Nechte ty, kdo si tak přejí, aby pokračovali v ratifikaci Smlouvy. Je-li potřeba, vezměte zavděk s Nice. Využijte přechodové klauzule (passerelle clause) k urychlení potenciálu Evropy k řešení problémů. Zapomeňte na řádného prezidenta, dokud se nedohodnete, co bude dělat šestiměsíční . Spusťte komplexní kampaň, a připomeňte tak lidem, proč EU existuje, informujte je, jak funguje, a vysvětlete, proč je, stejně jako příslovečná pinta Guinessu, pro vás dobrá. Evropa znamená příliš mnoho pro příliš velký počet na to, aby se této krizi umožnilo jen tak odumřít. Ostatní hlavy států a vlád by také měly popřemýšlet, proč jsme se na prahu nového francouzského předsednictví otočili o tři sta šedesát stupňů od Nice k Nice. Existuje jasný důkaz, že většina v každém členském státu podporuje Evropskou unii. Existuje mizivý důkaz, že většina v kterémkoliv státě je pro další budování. Nemůžeme s jistotou říci, že by nějaká smlouva získala většinu v jakékoliv zemi. Důvěra v instituce klesá. Takže nemá cenu, aby si bezstarostné povahy v Berlíně pískaly onen další hit U2 „S tebou nebo bez tebe“ nebo aby lidé v Paříži tlačili Iry do opakovaného hlasování. Jak už kdysi upozornil Brecht, občany zrušit nelze. I když proti hlasovalo méně než jeden milión lidí a v krajině, která je poseta odpadky lží, nejsou lidé přesvědčeni. Proč? Zaprvé protože jsme málo pracovali na tom, abychom je přesvědčili o změnách, které prosazujeme. Komise má Plán „D“, kde D znamená Dialog, ale vlády našich členských států nemají žádný jeho ekvivalent. Pro Parlament a Komisi je zde jistě připravena role spočívající ve vysvětlování Evropské unie – ale taková role je zde připravena také pro každou národní vládu, každičký den, nejenom, když se chystá ratifikace nejnovější smlouvy. A je tady také úkol nejenom pro politické strany na evropské úrovni, ale pro politické strany v každém členském státě. V druhé řadě, přestože EU vytvořila velké bohatství, je nyní hromaděno s menší upřímností a rozdělováno s menší spravedlností. Naši vrcholní političtí představitelé a vedoucí zástupci byznysu se musí vypořádat s obrovskými etickými otázkami. A pane Schulzi, je mi líto, že nyní máte jenom pět hlav států a vlád, ale tyto otázky nemají o nic menší cenu v zemích,které spravují socialisté, než v jakékoliv jiné zemi! Zatřetí přes všechny svobody týkající se zboží a kapitálu – a dokonce služeb – není naše Unie proslavena svobodami týkající se jejích lidí. Přeshraniční komplikace v občanském právu – opatrovnictví dětí v případech rozvodu, problémy s nemovitostmi v zahraničí – plní poštovní schránky poslanců Evropského parlamentu. K tomuto neklidu přispívá nedostatek záruk v přeshraničních trestních případech a přezíravý přístup k ochraně dat. Co EU teoreticky slibuje, v praxi příliš často neplní. To je pozadí, vůči kterému je třeba stanovit naši reakci na Irsko. Zde v tomto Parlamentu chceme novou Smlouvu. Víme, že pomáhá napravovat tyto chyby. Ale tam, kde končí tento les z kovu a skla, se jí dostává příliš málo pochopení."@cs1
"Fru formand! Når den irske premierminister tager til Bruxelles i morgen, vil han muligvis have stroferne fra den irske popgruppe U2's sang "Where did it all go wrong" i hovedet. Min gruppes råd til Rådet er således, at den skal arbejde videre med de reelle problemstillinger i Europa, nemlig at fremme handel, bekæmpe klimaændringer og prisstigninger på fødevarer og brændsel. Lad de lande, der ønsker det, fortsætte ratificeringen af traktaten. Lad os nøjes med Nicetraktaten, hvis det bliver nødvendigt. Anvend overgangsbestemmelsen til at fremme Europas problemløsningspotentiale. Glem alt om en fuldtidsarbejdende formand, indtil der er blevet skabt enighed om den seksmåneders "stagiaires" opgaver. Iværksæt en omfattende kampagne for at minde borgerne om formålet med EU, oplys dem om EU's funktionsmåde og forklar dem, hvorfor EU er en god ting for dem i lighed med den legendariske Guinness. Vi må ikke tillade, at denne krise bremser EU's udvikling, da EU har for stor betydning for mange, mange mennesker. De andre stats- og regeringsledere bør også tænke over, hvordan man fra et fransk formandskab til et andet er kommet hele vejen "fra Nice til Nice". Det er klart dokumenteret, at der er et flertal i alle medlemsstaterne, der støtter EU. Der er ikke meget, der tyder på, at der er et flertal i nogle af medlemsstaterne, der støtter en yderligere integration. Vi kan ikke med sikkerhed sige, at en given traktat vil blive støttet af et flertal i et givent land. Tilliden til institutionerne er ved at ebbe ud. Det nytter således ikke noget, at muntre sjæle i Berlin fløjter det andet U2-hit "With or without you", eller at personer i Paris presser Irland til at afholde en ny folkeafstemning. Som Brecht understregede, kan man ikke bare vælge sig et nyt folk. I et landskab svinet til med løgne er folk ikke overbevist, selv om mindre end én million stemte imod. Hvorfor? For det første fordi vi har gjort lidt for at overbevise dem om de ændringer, vi kæmper for. Kommissionen har en plan D for dialog, men medlemsstaternes regeringer har ikke en lignende dialog. For Parlamentet og Kommissionen ligger der helt sikkert en opgave i at forklare EU - men det gør der også for de enkelte nationale regeringer, hver eneste dag, ikke kun når den seneste traktat skal ratificeres. Dette er også en opgave for de politiske partier på europæisk plan og for de politiske partier i de enkelte medlemsstater. For det andet skal det understreges, at selv om EU har skabt stor velstand, skabes denne velstand nu på mindre ærlig vis, og den fordeles på mindre retfærdig vis. Vores politiske ledere og erhvervsledere er nødt til at få styr på meget store etiske spørgsmål. Hr. Schulz, jeg er ked af, at der i øjeblikket kun er fem stats- og regeringsledere, der tilhører deres fløj, men disse spørgsmål er ikke mindre gyldige i de lande, der styres af socialister, end i alle andre lande! For det tredje er EU ikke kendt for at sikre befolkningen frihedsrettigheder på trods af den frie bevægelighed for varer og kapital - og endog for tjenesteydelser. Grænseoverskridende komplikationer på det civilretlige område - forældremyndighed i skilsmissesager, problemer med ejendom i udlandet - fylder parlamentsmedlemmernes postbakker. Manglende sikkerhedsforanstaltninger i grænseoverskridende kriminalsager og en nonchalant tilgang til databeskyttelse øger denne usikkerhed. EU opfylder ofte ikke afgivne løfter i praksis. Vi skal anskue vores reaktion over for Irland på denne baggrund. Europa-Parlamentet ønsker den nye traktat. Vi ved, at den vil bidrage til at rette op på disse skævheder. Men der er en meget lille forståelse uden for disse vægge af metal og glas."@da2
". Frau Präsidentin! Auf seinem Weg morgen nach Brüssel könnten dem irischen Ministerpräsidenten möglicherweise die Worte der irischen Pop-Gruppe U2 durch den Kopf gehen: „Where did it all go wrong?“ Deshalb lautet der Ratschlag meiner Fraktion wie folgt: Lasst uns das wahre Anliegen von Europa fortführen, das heißt den Handel verstärken, den Klimawandel bekämpfen, gegen die Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Kraftstoffen ankämpfen. Sollen diejenigen, die es wollen, mit der Ratifizierung des Vertrages fortfahren. Wenn notwendig, kommen wir eben mit Nizza aus. Wenden wir die Übergangsklausel an, um Europas Potenzial für die Problemlösung schnellstens zu nutzen. Vergessen wir den Vollzeitpräsidenten, bis geklärt ist, was der sechsmonatige „Stagiaire“ tun wird. Starten wir eine umfassende Kampagne, um die Menschen daran zu erinnern, weshalb die EU geschaffen wurde, informieren wir sie darüber, wie sie funktioniert, und erklären wir ihnen, weshalb sie wie das sprichwörtliche Glas Guinness gut für sie ist. Europa bedeutet für zu viele zu viel, als dass man zulassen könnte, dass diese Krise seine Entwicklung aufhält. Auch die anderen Staats- und Regierungsoberhäupter sollten überlegen, weshalb wir – an der Schwelle zur bevorstehenden französischen Präsidentschaft – wieder dort angekommen sind, wo wir angefangen haben: von Nizza nach Nizza. Es steht außer Zweifel, dass eine Mehrheit in jedem Mitgliedstaat für die Europäische Union ist. Es gibt kaum Beweise dafür, dass sich eine Mehrheit in jedem Mitgliedstaat für den Ausbau ausspricht. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass ein Vertrag in irgendeinem Lande die Mehrheit erhalten würde. Das Vertrauen in Institutionen schwindet. So ist es nicht gut, wenn Frohnaturen in Berlin den anderen Hit von U2: „With or without you“ pfeifen oder die Leute in Paris Irland zu einer erneuten Abstimmung drängen. Wie Brecht schon sagte, kann man das Volk nicht auflösen. Zwar hat weniger als eine Million dagegen gestimmt, doch in einem mit Lügen gespickten Umfeld können die Menschen nicht überzeugt werden. Warum? Erstens, weil wir nicht viel getan haben, sie von den Veränderungen, für die wir eintreten, zu überzeugen. Die Kommission hat einen Plan D für den Dialog, doch die Regierungen unserer Mitgliedstaaten haben nichts, was dem entspricht. Natürlich kommt dem Parlament und der Kommission eine Rolle zu, wenn es darum geht, die Europäische Union zu erklären – aber das gilt auch für jede einzelstaatliche Regierung, jeden Tag aufs Neue, und nicht nur, wenn die Ratifizierung des jüngsten Vertrages ansteht. Und da ist auch eine Aufgabe zu erfüllen, nicht nur von den Fraktionen auf europäischer Ebene, sondern auch von den politischen Parteien in jedem Mitgliedstaat. Zweitens: Zwar hat die EU große Reichtümer geschaffen, doch die werden jetzt weniger ehrlich angehäuft und weniger gerecht verteilt. Unsere führenden Politiker und Wirtschaftsbosse müssen enorme ethische Fragen in den Griff bekommen. Und Herr Schulz, es tut mir leid, dass Sie gegenwärtig nur fünf Staats- und Regierungschefs haben, aber diese Fragen sind in den von Sozialisten geführten Ländern nicht weniger wichtig als in jedem anderen! Drittens, trotz allen freien Waren- und Kapitalverkehrs – und selbst des Dienstleistungsverkehrs – ist es mit der Freizügigkeit seiner Menschen nicht weit her. Grenzüberschreitende Komplikationen im Zivilrecht – das Sorgerecht für Kinder bei Ehescheidungen, Probleme mit Immobilienbesitz im Ausland – bringen die Postfächer der Abgeordneten des Europäischen Parlaments zum Überlaufen. Fehlende Sicherheitsmaßnahmen in grenzüberschreitenden Strafrechtssachen und der leichtfertige Umgang mit dem Datenschutz verschärfen dieses Unbehagen noch. Was die EU in der Theorie verspricht, kann sie in der Praxis oftmals nicht einhalten. Vor diesem Hintergrund müssen wir unsere Antwort an Irland sehen. Hier, in diesem Hohen Haus, wollen wir den neuen Vertrag. Wir wissen, dass er diese Unzulänglichkeiten beheben kann. Doch außerhalb dieser Festung aus Metall und Glas versteht das kaum einer."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, δεδομένου ότι ο ιρλανδός πρωθυπουργός αναχωρεί αύριο για τις Βρυξέλλες, θα μπορούσε να μεταφέρει τα λόγια του ιρλανδικού ποπ συγκροτήματος U2: «Where did it all go wrong?» (Τι πήγε εν τέλει στραβά;) Για τον λόγο αυτό, η συμβουλή της ομάδας μου προς το Συμβούλιο είναι η εξής: ασχοληθείτε με τα πραγματικά προβλήματα της Ευρώπης: με την τόνωση του εμπορίου, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την καταπολέμηση των ανοδικών τιμών των τροφίμων και των καυσίμων. Αφήστε όσους θέλουν να συνεχίσουν την επικύρωση της συνθήκης. Αν είναι απαραίτητο, αρκεστείτε στη Νίκαια. Χρησιμοποιήστε τη ρήτρα παρέκτασης για να επιταχύνετε την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων της Ένωσης. Αφήστε κατά μέρος τον πρόεδρο πλήρους απασχόλησης έως ότου κατασταλάξετε σχετικά με το τι πρόκειται να κάνει ο ασκούμενος των έξι μηνών. Διοργανώστε μια περιεκτική εκστρατεία για να υπενθυμίσετε στους πολίτες τον λόγο ύπαρξης της ΕΕ, για να τους ενημερώσετε σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της και για να εξηγήσετε γιατί, όπως λέει και η πασίγνωστη διαφήμιση της τους κάνει καλό. Η Ευρώπη σημαίνει πάρα πολλά για πάρα πολλούς, για να αφήσουμε αυτήν την κρίση να ανακόψει την πορεία της. Οι υπόλοιποι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει επίσης να αναλογιστούν γιατί, στο κατώφλι μιας νέας γαλλικής Προεδρίας, έχουμε επιστρέψει στο ίδιο ακριβώς σημείο από όπου ξεκινήσαμε: από τη Νίκαια στη Νίκαια. Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι μια πλειοψηφία του κόσμου σε κάθε κράτος μέλος στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ελάχιστες αποδείξεις ότι μια πλειοψηφία σε κάποια από αυτά τάσσεται υπέρ της περαιτέρω οικοδόμησης. Δεν μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητος ότι κάθε συνθήκη θα λάβει την πλειοψηφία σε κάθε χώρα. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς φθίνει. Άρα, δεν έχει νόημα για όσους χαίρονται στο Βερολίνο να σιγοτραγουδούν την άλλη μεγάλη επιτυχία των U2 «Με ή χωρίς εσένα», ή για εκείνους στο Παρίσι να πιέζουν την Ιρλανδία να ψηφίσει ξανά. Όπως είπε ο Μπρεχτ, δεν μπορείτε να διαλύσετε τον λαό. Παρότι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο ψήφισαν κατά, και μάλιστα σε ένα τοπίο γεμάτο από ψεύδη, ο κόσμος δεν έχει πειστεί. Γιατί άραγε; Πρώτον, διότι πράξαμε ελάχιστα για να τους πείσουμε για τις αλλαγές που προασπίζουμε. Η Επιτροπή διαθέτει ένα σχέδιο «Δ» για τον διάλογο, ενώ οι κυβερνήσεις των κρατών μελών μας δεν έχουν κάτι αντίστοιχο. Σαφώς και είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής το να εξηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση – όπως όμως και κάθε εθνικής κυβέρνησης, κάθε μέρα, και όχι μόνον όταν επίκειται η κύρωση της τελευταίας συνθήκης. Και αυτή εδώ η εργασία δεν αφορά μόνον τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και τα πολιτικά κόμματα σε κάθε κράτος μέλος. Δεύτερον, παρά τον τεράστιο πλούτο που έχει δημιουργήσει η ΕΕ, η συσσώρευσή του σήμερα γίνεται όχι και τόσο έντιμα και η κατανομή του όχι και τόσο δίκαια. Το πολιτικό και επιχειρηματικό μας επιτελείο πρέπει να επιλύσει τεράστια ηθικά ζητήματα. Και κύριε Schulz, λυπάμαι που έχετε μόνον πέντε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αυτές τις ημέρες, αλλά αυτά τα ζητήματα δεν ισχύουν λιγότερο στις χώρες που κυβερνούνται από τους Σοσιαλιστές από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα! Τρίτον, παρόλες τις ελευθερίες για τα εμπορεύματα και τα κεφάλαια – και για τις υπηρεσίες ακόμη – η Ένωσή μας δεν φημίζεται για τις ελευθερίες υπέρ των πολιτών της. Τα γραμματοκιβώτια των βουλευτών του ΕΚ κατακλύζονται από διασυνοριακές επιπλοκές στο αστικό δίκαιο – όπως για το δικαίωμα επιμέλειας τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, για προβλήματα με περιουσίες στο εξωτερικό. Σε όλη αυτήν την αναστάτωση έρχεται να προστεθεί μια έλλειψη διασφαλίσεων σε διασυνοριακές ποινικές υποθέσεις, καθώς και μια υπεροπτική προσέγγιση στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Όσα υπόσχεται η ΕΕ θεωρητικά, πολύ συχνά είναι ανεφάρμοστα στην πράξη. Με βάση αυτό το ιστορικό, η απάντησή μας προς την Ιρλανδία πρέπει να είναι μετρημένη. Εμείς, εδώ σε αυτό το Σώμα, θέλουμε τη νέα συνθήκη. Γνωρίζουμε ότι συμβάλλει στη διόρθωση των κακώς κειμένων. Αλλά πέρα από αυτό το δάσος από μέταλλο και γυαλί, πολύ λίγα γίνονται κατανοητά."@el10
"Señora Presidenta, como el Primer Ministro irlandés sale mañana para Bruselas, quizá podría considerar las palabras del grupo pop irlandés U2: «¿En qué nos equivocamos?» Así la recomendación de mi grupo al Consejo es la siguiente. Aplíquense a lo que de verdad importa en Europa: impulsar el comercio, combatir el cambio climático y la subida de los precios de los alimentos y el combustible. Dejen que se siga ratificando el Tratado. Si es necesario, arréglense con Niza. Utilicen la cláusula pasarela para acelerar el potencial de resolución de problemas de Europa. Olvídense del presidente a tiempo completo hasta que sepan lo que va a hacer la presidencia de seis meses . Lancen una campaña integral para recordar a la gente por qué existe la UE, para informar de cómo funciona y para explicar por qué, como la proverbial pinta de Guinness, es buena para usted. Europa significa mucho para mucha gente, y no se puede permitir que esta crisis la detenga. Los otros jefes de Estado y de Gobierno también deberían pensar por qué, en el umbral de una nueva Presidencia francesa, hemos vuelto al punto de partida: desde Niza hasta Niza. Hay indicios claros de que en todos los Estados miembros, la mayoría apoya a la Unión Europea. Pero son escasos los indicios de que la mayoría esté a favor de continuar con la construcción. No podemos asegurar con certeza que un tratado vaya a obtener la mayoría en ningún país. La confianza en las instituciones se está debilitando. Por eso no conviene que los alegres espíritus de Berlín silben esa otra canción de U2, «Contigo o sin ti», o que desde París presionen a Irlanda para que vote de nuevo. Como señaló Brecht, no se puede disolver el pueblo. Aunque hayan votado en contra menos de un millón y en un paisaje ensuciado por mentiras, la gente no está convencida. ¿Por qué? Primero, porque hemos hecho poco para convencerlos de los cambios por los que abogamos. La Comisión tiene un Plan «D» de Diálogo, pero los gobiernos de los Estados miembros no tienen nada equivalente. Sin duda el Parlamento y la Comisión tienen la obligación de explicar la Unión Europea, pero también todos y cada uno de los gobiernos nacionales, todos los días, no sólo cuando se ratifica el último tratado. Y aquí también hay trabajo para los partidos políticos, no sólo para los europeos, sino también para los de cada Estado miembro. En segundo lugar, aunque la UE ha creado riqueza, ahora se acumula menos honradamente y se distribuye menos justamente. Nuestros líderes políticos y empresariales deben afrontar aspectos éticos de enorme importancia. ¡Y señor Schulz, lamento que usted sólo tenga cinco jefes de Estado o de Gobierno en estos momentos, pero estos asuntos no son menos válidos en los países gobernados por los socialistas que en los demás! En tercer lugar, con todas las libertades de que gozan las mercancías y los capitales, e incluso los servicios, nuestra Unión no tiene tanta fama por las libertades individuales. Las complicaciones transfronterizas del derecho civil custodia de niños en casos de divorcio, problemas de propiedad fuera del propio país llenan los buzones de correo de los Diputados al PE. La falta de medidas de protección en los casos penales transfronterizos y el enfoque desdeñoso de la protección de datos se suma a este malestar. Lo que la UE promete en teoría, con demasiada frecuencia no lo da en la práctica. Este es el telón de fondo contra el cual debe medirse nuestra respuesta a Irlanda. Aquí en esta Cámara, deseamos el nuevo Tratado. Sabemos que ayudará a arreglar estos errores. Pero más allá de este bosque de metal y vidrio, la realidad es que no mucha gente lo entiende."@es21
"Austatud juhataja, homme Brüsseli poole liikudes võiks Iiri peaminister vabalt mõelda Iirimaa popansambli U2 sõnade üle: „Kus see kõik valesti läks?” Seetõttu on minu fraktsiooni nõuanne Euroopa Ülemkogule selline. Jätkake tõeliste Euroopa asjadega: kaubanduse edendamisega, kliimamuutuse vastu astumisega, toiduainete ja kütuse hinnatõusu vastu võitlemisega. Laske neil, kes seda kavatsevad, jätkata Lissaboni lepingu ratifitseerimisega. Kui vaja, ajage läbi Nice’i lepinguga. Kasutage üleminekuklauslit Euroopa probleemide lahendamise potentsiaali kiirendamiseks. Unustage ära püsiv eesistuja, kuniks te olete ära klaarinud selle, mida kuuekuuline eesistumine tegema hakkab. Käivitage laiahaardeline kampaania meenutamaks inimestele, miks EL olemas on, teavitage neid sellest, kuidas see töötab, ja selgitage, miks on see teile sarnaselt kannutäie Guinnessi õllega hea. Euroopa tähendab liiga paljudele liiga paljut, et lasta sellel kriisil teda tema arenguteel peatada. Ka teised riigi- ja valitsusjuhid peaksid uue eesistujariigi Prantsusmaa juhtimise lävel järele mõtlema, miks oleme me täisringi läbi käinud: Nice’ist Nice’ini. On selgeid tõendeid sellest, et igas liikmesriigis toetab enamus Euroopa Liitu. On vähe tõendeid sellest, et enamus ükskõik millises neist pooldaks edasist ehitamist. Me ei saa kindlalt väita, et mis tahes alusleping saaks mis tahes riigis enamuse toetuse. Usaldus institutsioonide vastu on hääbumas. Seega ei ole sellest midagi kasu, kui üliõnnelikud hinged Berliinis vilistavad teist U2 hitti „Sinuga või sinuta” või inimesed Pariisis sunnivad Iirimaad uut referendumit korraldama. Nagu Brecht rõhutas, ei saa te inimesi ära lahustada. Kuigi alla miljoni hääletas vastu ja seda valedega ülekülvatud pinnal, ei saa inimesi tagant sundida. Miks? Esiteks kuna me pole suurt midagi teinud selleks, et veenda inimesi muutustes, mille me oleme edukalt läbi viinud. Komisjonil on D-kava dialoogiks, kuid meie liikmesriikide valitsustel midagi võrdväärset ei ole. Kindlasti on parlamendil ja komisjonil siin roll teha selgitustööd Euroopa Liidule, kuid ka iga riigi valitsusele, iga jumala päev ja mitte ainult siis, kui on aeg ratifitseerida uusim leping. Ja siin on tööd mitte ainult erakondadele Euroopa tasandil, vaid ka erakondadele igas liikmesriigis. Teiseks, kuigi EL on loonud suurt rikkust, kuhjatakse seda nüüd kokku ebaausamalt ja seda jagatakse vähem õiglaselt. Meie poliitilised ja äriringkondade juhid peavad hakkama saama tohutute eetiliste küsimustega. Ja härra Schulz, mul on kahju, et teil on nüüdsel ajal ainult viis riigi- või valitsusjuhti, kuid need küsimused on sama aktuaalsed sotsiaaldemokraatide juhitud riikides, nagu nad on mis tahes muudes riikides! Kolmandaks, kõigi oma kaupade ja kapitali ja isegi teenuste vabadustega ei ole meie liit just kuulus oma inimeste vabaduste poolest. Parlamendiliikmete kirjakastid on täis piiriüleseid kaebusi tsiviilõiguses: laste hooldusõigus lahutuste puhul, probleemid välismaal asuva varaga. Kaitsemeetmete puudumine piiriülestes kriminaalasjades ja semulik lähenemisviis andmekaitsele suurendavad ebamugavustunnet. EL ei täida tegelikkuses liialt tihti seda, mida ta teoorias lubab. Selle tagasimineku taustal peab meie vastust Iirimaale kaaluma. Siin täiskogus tahame me uut aluslepingut. Me teame, et see aitab need vead parandada. Kuid sellest metalli ja klaasi labürindist kaugemal mõistetakse seda liialt vähe."@et5
"Madam President, as the Irish Prime Minister sets out for Brussels tomorrow, he might well chew over the words of the Irish pop group U2: ‘Where did it all go wrong?’ So my group’s advice to Council is this. Get on with the real business of Europe: boosting trade, combating climate change, fighting food and fuel price rises. Let those who will continue to ratify the Treaty. If necessary, make do with Nice. Use the passerelle clause to speed up Europe’s problem-solving potential. Forget the full-time president until you settle what the six-month is going to do. Launch a comprehensive campaign to remind people why the EU exists, inform them how it works and explain why, like the proverbial pint of Guinness, it is good for you. Europe means too much to too many to allow this crisis to stop it in its tracks. The other heads of state and government should also reflect why, on the threshold of a new French presidency, we have come full circle since the last: from Nice to Nice. There is clear evidence that a majority in every Member State supports the European Union. There is scant evidence that a majority in any favours further construction. We cannot say for sure that any treaty would get a majority in any country. Trust in institutions is ebbing away. So it is no good for blithe spirits in Berlin to whistle that other U2 hit ‘With or without you’, or for people in Paris to push Ireland into voting again. As Brecht pointed out, you cannot dissolve the people. Though fewer than a million voted against, and in a landscape littered with lies, the people are not persuaded. Why? First, because we’ve done little to convince them of the changes we champion. The Commission has a Plan ‘D’ for Dialogue, but our Member State governments have no equivalent. Certainly there is a role for Parliament and Commission in explaining the European Union – but also for every national government, every single day, not just when ratification of the latest treaty is due. And there is a job here, too, not just for political parties at European level, but for political parties in every Member State. Second, while the EU has created great wealth, it is now amassed less honestly and spread less fairly. Our political and our business leaders must come to grips with huge ethical issues. And Mr Schulz, I am sorry you have only five heads of state of government these days, but those issues are no less valid in the countries run by Socialists than they are in any other! Third, for all the freedoms for goods and for capital – and even for services – our Union is not famed for freedoms for its people. Cross-border complications in civil law – custody of children in divorce cases, problems with properties abroad – fill the mailbags of MEPs. A lack of safeguards in cross-border criminal cases and a cavalier approach to data protection add to that unease. What the EU promises in theory, it too often fails to deliver in practice. This is the backdrop against which our response to Ireland must be measured. Here in this House, we want the new Treaty. We know it helps put right these wrongs. But beyond this forest of metal and glass, this is too little understood."@fi7
"Madame la Présidente, lorsque le Premier ministre irlandais s’exprimera à Bruxelles demain, il pourra méditer sur cette phrase du groupe pop irlandais U2: « » (Où cela a-t-il dérapé?). Voici donc ce que mon groupe conseille au Conseil. Poursuivez les véritables activités de l’Europe: stimuler le commerce, lutter contre le changement climatique, combattre la hausse des prix de l’alimentation et des carburants. Laissez aux pays qui le désirent le soin de ratifier le traité. Si nécessaire, contentez-vous du traité de Nice. Utilisez la clause de passerelle pour accélérer le potentiel européen de résolution des problèmes. Oubliez le président à temps plein avant de voir ce que fera le de six mois. Lancez une campagne exhaustive pour rappeler à la population pourquoi l’UE existe, l’informer de son fonctionnement et expliquer pourquoi, comme la bonne vieille Guinness, c’est un bien pour elle. L’Europe signifie trop de choses pour trop de monde pour permettre à cette crise de la bloquer. Les autres chefs d’État ou de gouvernement devraient également réfléchir à la raison pour laquelle, à la veille d’une nouvelle présidence française, nous sommes revenus au point de départ depuis la précédente: de Nice à Nice. Il est clair qu’une majorité dans chaque État membre soutient l’Union européenne. Par contre, il est peu évident qu’une majorité soit en faveur d’une poursuite de la construction européenne. Nous ne pouvons affirmer avec certitude que tout traité obtiendra la majorité dans chaque pays. La confiance dans les institutions s’évapore petit à petit. Il n’est donc pas approprié pour les esprits joyeux de Berlin de fredonner l’autre tube de U2 « » (Avec ou sans toi), ni pour les Parisiens de pousser les Irlandais à revoter. Comme l’a souligné Brecht, vous ne pouvez dissoudre les peuples. Même si moins d’un million de personnes a voté contre le traité, dans un paysage gangrené par les mensonges, les citoyens ne sont pas convaincus. Pourquoi? Premièrement, parce que nous n’avons pas fait grand-chose pour les convaincre des changements que nous préconisons. La Commission a un plan «D» comme Dialogue, mais les gouvernements de nos États membres n’en ont pas d’équivalent. Il y a certainement ici un rôle à jouer pour le Parlement et la Commission afin d’expliquer l’Union européenne – mais aussi pour chaque gouvernement national, au quotidien, pas uniquement lorsque vient le jour de la ratification du dernier traité. Et cette tâche incombe également aux partis politiques au niveau européen, mais aussi au niveau de chaque État membre. Ensuite, alors que l’UE a créé beaucoup de richesses, celles-ci sont désormais amassées moins honnêtement et réparties moins équitablement. Nos dirigeants politiques et commerciaux doivent comprendre les énormes enjeux éthiques. Et Monsieur Schulz, je suis désolé que votre groupe ne compte que cinq chefs d’État ou de gouvernement actuellement, mais ces problèmes ne sont pas moins présents dans les pays dirigés par les socialistes! Troisièmement, malgré toutes les libertés des biens et des capitaux – et même des services – notre Union n’est pas réputée pour les libertés de ses citoyens. Les complications transfrontalières du droit civil – détention d’enfants dans les affaires de divorce, problèmes avec les propriétés à l’étranger – emplissent les boîtes aux lettres des députés européens. Le manque de protections dans les affaires criminelles et l’approche cavalière de la protection des données ajoutent à ce malaise. Ce que l’UE promet en théorie, elle ne le met que trop rarement en pratique. C’est dans ce contexte que doit être mesurée notre réponse à l’Irlande. Ici, au sein de cette Assemblée, nous voulons un nouveau traité. Nous savons qu’il aidera à remédier à ces problèmes. Mais au-delà de cette maison de métal et de verre, c’est trop peu compris."@fr8
"Elnök asszony, amikor az ír miniszterelnök elindul holnap Brüsszelbe, akár az ír popegyüttes, a U2 sorain is elmélkedhetne: “ ?” [Hol rontottuk el?] Tehát az én képviselőcsoportom tanácsa a Tanács számára a következő: fokozni a kereskedelmet, harcolni a klímaváltozással szemben, harcolni az élelmiszer- és az üzemanyagárak emelkedése ellen. Hadd tegyék, akik folytatni kívánják a Szerződés ratifikálását. Ha kell, érjék be Nizzával. Használják az áthidaló klauzulát, hogy fokozzák Európa problémamegoldó potenciálját. Felejtsék el a teljes időben dolgozó elnököt, amíg elhatározzák, hogy a hat hónapos gyakornok mit csináljon. Indítsanak átfogó kampányt, hogy emlékeztessék az emberek, hogy miért létezik az EU, tájékoztassák őket arról, hogyan működik, és magyarázzák el, miért jó nekik, mint a közmondásos korsó Guinness. Európa túl sokat jelent túl sokaknak ahhoz, hogy megengedjük, hogy ez a válság az útjába álljon. A többi állam- és kormányfő is elgondolkodhatna azon, hogy az új francia elnökség küszöbére érve miért írtunk le egy teljes kört Nizzától Nizzáig. Egyértelmű bizonyíték van arra, a többség minden tagállamban támogatja az Európai Uniót. Arra kevés bizonyíték van, hogy a többség támogatja a további építkezést. Nem lehetünk bizonyosak abban, hogy bármelyik szerződés többséget kapna bármelyik országban. Megfogyatkozott a bizalom az intézmények iránt. Tehát ez nem jó a másik U2-slágert, a “ ”[Veled vagy nélküled]-t fütyülő naiv berlini lelkeknek, vagy azoknak a párizsiaknak, akik új szavazásra akarják késztetni Írországot. Ahogyan Brecht rámutatott, a népet nem lehet feloszlatni. Bár kevesebb mint egymillió volt az ellenszavazat és hazugságokkal összeszemetelt tájon az emberek nincsenek meggyőzve. Miért? Először is, mert nem tettünk eleget azért, hogy meggyőzzük őket azokról a változásokról, amiket mi képviselünk. A Bizottságnak van egy “D”-terve a párbeszédről, de a tagállamok kormányai nem rendelkeznek ennek megfelelővel. Bizonyára van szerepe a Parlamentnek és a Bizottságnak az Európai Unió érthetővé tételében – de minden nemzeti kormánynak minden nap ugyancsak szerepe van ebben, nem csak amikor a legújabb szerződés ratifikálásáról van szó. És ez munkát is jelent, nemcsak az európai szinten működő politikai pártoknak, hanem az összes tagállam politikai pártjainak is. Másodszor, miközben az EU hatalmas gazdagságot teremtett, azt most kevésbé becsületes úton halmozza fel, és kevésbé igazságosan osztja el. Politikai és üzleti vezetőinknek roppant nagy etikai kérdésekkel kell elszámolniuk. És Schulz úr, én sajnálom, hogy önöknek csak öt kormányfőjük van mostanában, de ezek a kérdések nem kevésbé érvényesek a szocialisták által kormányzott országokban, mint amennyire érvényesek a többiben! Harmadszor, minden , az árukkal és a tőkével – sőt még a szolgáltatásokkal is – kapcsolatos szabadság ellenére, az Unió nem a népének nyújtott szabadságról híres. A polgári jog határokon átnyúló bonyolult esetei – a gyermek felügyelete válás esetén, külföldön levő tulajdonnal kapcsolatos problémák – töltik meg a képviselők levelesládáját. A határokon átnyúló bűnügyekkel kapcsolatos garanciák hiánya és az adatvédelemhez való hetyke hozzáállás hozzáadódik ehhez a kényelmetlen érzéshez. Amit az EU elméletben ígér, azt túl gyakran nem tudja megvalósítani a gyakorlatban. Ez az a háttér, amelyre figyelemmel kell mérlegelni az Írországnak adandó válaszunkat. Itt e Házban mi új Szerződést akarunk. Mi tudjuk, hogy azon segítene a hibák kijavítása. Ám a fém és az üveg ezen erdeje alatt túl kevéssé értik ezt."@hu11
"Signora Presidente, durante il viaggio che lo porterà a Bruxelles domani, invito il Primo Ministro irlandese a riflettere sulle parole di una canzone del gruppo irlandese U2: “Where did it all go wrong?”, “Che cosa è andato storto?” Pertanto, il suggerimento del mio gruppo al Consiglio è il seguente. Cominciate sul serio a fare l’Europa: potenziando il commercio, contrastando il cambiamento climatico e l’aumento del prezzo dei beni alimentari e del petrolio. Lasciate che coloro che lo desiderano, procedano alla ratifica del Trattato. All’occorrenza, accontentatevi di Nizza. Servitevi della clausola passerella per accelerare il potenziale europeo di soluzione dei problemi. Dimenticate il Presidente a tempo pieno, finché non avrete stabilito le mansioni dello semestrale. Avviate un’ampia campagna per ricordare ai cittadini perché esiste l’UE, illustrate loro come funziona e spiegate per quale motivo “The EU is good for you”, ovvero “L’UE ti fa bene”, come la proverbiale pinta di . L’Europa significa troppo per troppe persone per lasciare che questa crisi l’arresti di colpo. Anche gli altri capi di Stato e di governo dovrebbero domandarsi come mai, alla vigilia di una nuova Presidenza francese, siamo tornati al punto di partenza: da Nizza a Nizza. E’ evidente che all’interno di ogni Stato membro c’è un’ampia maggioranza a favore dell’Unione europea. Quel che è molto meno evidente è che ci sia una maggioranza a sostegno di un’ulteriore integrazione. Non abbiamo affatto la certezza che un qualsivoglia trattato ottenga la maggioranza in uno qualsiasi dei paesi europei. La fiducia nelle Istituzioni sta venendo meno. Pertanto è inutile che alcuni spiritosi a Berlino fischiettino un altro successo degli U2 “With or without you” (“Con o senza di te”), o che da Parigi si esortino gli irlandesi a votare di nuovo. Come sottolineava Brecht: non si può dissolvere il popolo. Tuttavia, poco meno di un milione di persone ha votato “no” e in uno scenario punteggiato di menzogne, i cittadini non sono convinti. Perché? Innanzi tutto perché abbiamo fatto ben poco per persuaderli dei cambiamenti che andiamo caldeggiando. La Commissione ha approntato un Piano D per il dialogo, ma non esiste corrispettivo negli Stati membri. Certo, il Parlamento e la Commissione hanno il compito di spiegare l’Unione europea, ma anche i singoli governi nazionali, ogni giorno, non solo alla vigilia della ratifica dell’ennesimo trattato. Ed è una responsabilità che dev’essere condivisa anche dai partiti politici, non solo a livello europeo, ma all’interno di ciascuno Stato membro. In secondo luogo, benché l’UE abbia generato grande ricchezza, tale ricchezza è oggi accumulata in maniera meno onesta e ripartita con minor equità. I nostri politici ed economici si scontrano con enormi questioni di natura etica. E, onorevole Schulz, mi dispiace che di questi tempi lei possa contare solo su cinque capi di Stato o di governo, tuttavia tali questioni valgono nei paesi guidati dai socialisti tanto quanto in qualsiasi altro paese! Infine, i cittadini europei non sono convinti perché, a dispetto di tutte le libertà per le merci e i capitali – e perfino per i servizi – la nostra Unione non è famosa per le libertà individuali. Complicazioni transfrontaliere in materia di diritto civile – custodia dei figli nei casi di divorzio, problemi con le proprietà all’estero – riempiono i sacchi postali indirizzati agli eurodeputati. L’assenza di tutele in caso di reati transfrontalieri e un approccio trascurato alla protezione dei dati rafforzano il malcontento. Troppo spesso le promesse teoriche dell’UE vengono disattese nella pratica. Questo è il contesto in cui è necessario valutare la nostra risposta all’Irlanda. All’interno di quest’Aula, vogliamo il nuovo Trattato. Sappiamo che contribuirà a porre rimedio a questi malfunzionamenti. Ma al di là di questa foresta di vetro e metallo, tutto ciò appare molto meno chiaro."@it12
"Gerb. Pirmininke, kadangi Airijos ministras pirmininkas pasiaiškins Briuseliui rytoj, jis gali puikiai prisitaikyti airių pop grupės U2 žodžius: „Where did it all go wrong?“ Taigi, mano grupės patarimas Tarybai toks. Tęsti realų Europos verslą: prekybos skatinimas, stengimasis įveikti klimato pokyčius, kova su maisto ir degalų kainų kilimu. Tegul tai daro tie, kurie rengiasi pasirašyti sutartį. Jei reikia, pasitelkite Nicą. Panaudokite „passerelle clause“, siekdami pagreitinti Europos problemų sprendimų galimybes. Užmirškite nuolatinį pirmininkavimą tol, kol nenustatysite, ką veiks šešetą mėnesių. Pradėkite išsamią visapusišką kampaniją, siekdami priminti žmonėms, kam egzistuoja ES, informuokite juos, kaip ji veikia ir paaiškinkite, kodėl tai yra gerai ir padeda, kaip ir visiems žinomas bokalas Guinness‘o. Yra per daug žmonių, kuriems Europa reiškia daug, kad leistų šiai krizei stoti skersai kelio. Kiti valstybių ir vyriausybių vadovai turi atsakyti, kodėl, naujo Prancūzijos pirmininkavimo išvakarėse apeitas visas ciklas: nuo Nicos iki Nicos. Akivaizdu, kad kiekvienoje valstybėje narėje dauguma remia Europos Sąjungą. Tačiau trūksta akivaizdumo, kad dauguma rems tolimesnę plėtrą. Negalima teigti ir būti tikriems, kad kokia nors sutartis gaus daugumą kokioje nors šalyje. Pasitikėjimas institucijomis atslūgsta. Nebus gerai, jeigu Berlynas atsilieps kitu U2 hitu „With or without you“, ar žmonės Paryžiuje vers Airiją balsuoti iš naujo. Kaip teigia Brechtas, negalima skystinti žmonių. Nors mažiau nei milijonas balsavo prieš, aplinka persūdyta melu, žmonės nėra įkalbėti. Kodėl? Pirmiausia, mes per mažai nuveikėme, kad juos įtikintume pokyčiais, kurių siekiame. Komisija turi planą „D“, skirtą dialogui, tačiau valstybės narės neturi nieko panašaus. Tikriausiai yra ir Parlamento ir Komisijos vaidmuo aiškinat apie Europos Sąjungą – taip pat ir kiekvienai nacionalinei vyriausybei, kasdien, o netik tuomet, kai reikia pasirašyti sutartį. Tai taip pat yra darbas, ir ne tik politinėms partijoms europiniu lygmeniu, bet kiekvienos valstybės narės politinėms partijoms. Antra, nors ES sukūrė puikią gerovę, dabar ne taip jau kaupiama, ne taip sąžiningai ir dalijama ne taip teisingai. Mūsų politiniai ir verslo vadovai turi imtis spręsti milžiniškas etines problemas. O p. Schulze, apgailestauju, kad šiomis dienomis turite tik penkis valstybių ir vyriausybių vadovus, tačiau šių problemų yra ne mažiau nei socialistų valdomose šalyse! Trečia, šnekama apie laisvą prekių ir kapitalo ir netgi paslaugų judėjimą, tačiau ne apie žmonių laisvę. Skundai dėl komplikacijų civilinėje teisėje „tarp sienų“ – vaikų globa skyrybų atvejais, problemos su nuosavybe užsienyje užpildo EPN pašto dėžutes. Kelia nerimą apsaugos trūkumas tarptautinėse baudžiamosiose bylose ir nerūpestingas požiūris į duomenų apsaugą. Tai ką ES žada teoriškai, dažnai nepavyksta įgyvendinti praktiškai. Tai tik fonas, kuriame turime įvertinti savo atsaką Airijai. Šiuose rūmuose mums reikia naujos sutarties. Mes žinome, kad tai padeda teisingai sudėlioti klaidas. Bet anapus metalo ir stiklo tai sunkiai suvokiama."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Īrijas ministru prezidents rīt, dodoties uz Briseli, varētu pārdomāt īru popgrupas „U2” vārdus: „Kurā brīdī mēs kļūdījāmies?” Tādēļ manis pārstāvētās grupas ieteikums Eiropadomei ir šāds: turpiniet risināt Eiropai aktuālos jautājumus — tirdzniecības veicināšana, cīņa pret klimata pārmaiņām un pārtikas un naftas produktu cenu celšanās. Ļaujiet turpināt līguma ratifikācijas procesu tiem, kuri to vēl nav pabeiguši. Nepieciešamības gadījumā samierinieties ar Nicu. Izmantojiet klauzulu, lai paātrinātu Eiropas problēmu risināšanu. Aizmirstiet par patstāvīgo priekšsēdētāju līdz brīdim, kad izlemsiet, kādi pienākumi ir uz sešiem mēnešiem ieceltajam Uzsāciet visaptverošu kampaņu, lai atgādinātu cilvēkiem, kādēļ pastāv ES, informējiet viņus par to, kā šī organizācija strādā, un izskaidrojiet iemeslus, jo, kā vēsta vispārzināms reklāmas sauklis, tas jums nāks par labu. Eiropa pārāk daudziem nozīmē pārāk daudz, lai ļautu šai krīzei apturēt tās virzību uz priekšu. Arī citiem valstu un valdību vadītājiem vajadzētu padomāt, kādēļ uz jaunās Francijas prezidentūras sliekšņa ir noslēdzies nākamais loks kopš iepriekšējā — no Nicas līdz Nicai? Ir skaidri pierādījumi tam, ka vairākums visās dalībvalstīs atbalsta Eiropas Savienību. Ir nepietiekami pierādījumi tam, ka vairākums visās dalībvalstīs atbalsta reformu turpināšanu. Mēs nevaram pārliecināti apgalvot, ka par jebkuru līgumu jebkuras valsts vairākums nobalsotu „par”. Uzticība iestādēm mazinās. Tādēļ nav iemesla jautrā noskaņojumā Berlīnē svilpot citas populāras „U2” dziesmas — „Ar tevi vai bez tevis” — melodiju, un Parīzē sēdošie nevar piespiest Īriju balsot vēlreiz. Kā norādīja nav iespējams atlaist cilvēkus. Lai gan mazāk nekā viens miljons balsoja „pret” un visapkārt bija jūtami meli, cilvēki nav pārliecināti. Kādēļ? Pirmkārt, mēs neesam darījuši pietiekami daudz, lai pārliecinātu viņus par pārmaiņām, par kurām cīnāmies. Komisijai ir plāns „D”, kas nozīmē dialogs, bet mūsu dalībvalstu valdībām tāda plāna nav. Neapšaubāmi Eiropas Parlamenta un Komisijas pienākums ir izskaidrot Eiropas Savienību, bet šāds pienākums ir arī dalībvalstu valdībām, kurš ir veicams katru dienu, nevis tikai pirms jaunākā līguma ratifikācijas. Un tas ir arī politisko partiju uzdevums ne tikai Eiropas līmenī, bet arī visās dalībvalstīs. Otrkārt, lai gan ES ir radījusi lielus resursus, pašlaik ir mazinājies godīgums attiecībā uz to uzkrāšanu un taisnīgums attiecībā uz to pārdali. Mūsu politiskajiem un ekonomiskajiem līderiem nākas saskarties ar ārkārtīgi būtiskiem ētikas jautājumiem. Un man ļoti žēl, ka šodien jūsu politisko kustību pārstāv tikai piecu valstu valdību vadītāji, jo šie jautājumi ir ne mazāk aktuāli sociālistu vadītajās valstīs kā citās valstīs. Treškārt, neskatoties uz preču un kapitāla un pat pakalpojumu brīvu apriti, mūsu Eiropas Savienība nevar lepoties ar brīvību reālu esību, kas tās Līgumos paredzētas pilsoņiem. Pārrobežu sarežģījumi saistībā ar civiltiesībām — aizbildnība pār bērniem vecāku šķiršanās gadījumā, problēmas ar īpašumiem ārvalstīs — pilda Eiropas Parlamenta deputātu pasta somas. Aizsardzības pasākumu trūkums pārrobežu krimināllietās un nepiespiestā attieksme pret datu aizsardzību vēl vairāk sarežģī šo situāciju. Pārāk bieži ES teorētiskie solījumi netiek īstenoti praksē. Tie ir apstākļi, kuri ir jāņem vērā, domājot par mūsu atbildi Īrijai. Šeit šajā Parlamentā mēs vēlamies, lai jaunais līgums stātos spēkā. Mēs zinām, ka tas palīdzētu risināt šīs problēmas. Bet to slikti saprot tie, kas neatrodas mūsu iestāžu metāla un stikla džungļos."@lv13
"Madam President, as the Irish Prime Minister sets out for Brussels tomorrow, he might well chew over the words of the Irish pop group U2: ‘Where did it all go wrong?’ So my group’s advice to Council is this. Get on with the real business of Europe: boosting trade, combating climate change, fighting food and fuel price rises. Let those who will continue to ratify the Treaty. If necessary, make do with Nice. Use the passerelle clause to speed up Europe’s problem-solving potential. Forget the full-time president until you settle what the six-month is going to do. Launch a comprehensive campaign to remind people why the EU exists, inform them how it works and explain why, like the proverbial pint of Guinness, it is good for you. Europe means too much to too many to allow this crisis to stop it in its tracks. The other heads of state and government should also reflect why, on the threshold of a new French presidency, we have come full circle since the last: from Nice to Nice. There is clear evidence that a majority in every Member State supports the European Union. There is scant evidence that a majority in any favours further construction. We cannot say for sure that any treaty would get a majority in any country. Trust in institutions is ebbing away. So it is no good for blithe spirits in Berlin to whistle that other U2 hit ‘With or without you’, or for people in Paris to push Ireland into voting again. As Brecht pointed out, you cannot dissolve the people. Though fewer than a million voted against, and in a landscape littered with lies, the people are not persuaded. Why? First, because we’ve done little to convince them of the changes we champion. The Commission has a Plan ‘D’ for Dialogue, but our Member State governments have no equivalent. Certainly there is a role for Parliament and Commission in explaining the European Union – but also for every national government, every single day, not just when ratification of the latest treaty is due. And there is a job here, too, not just for political parties at European level, but for political parties in every Member State. Second, while the EU has created great wealth, it is now amassed less honestly and spread less fairly. Our political and our business leaders must come to grips with huge ethical issues. And Mr Schulz, I am sorry you have only five heads of state of government these days, but those issues are no less valid in the countries run by Socialists than they are in any other! Third, for all the freedoms for goods and for capital – and even for services – our Union is not famed for freedoms for its people. Cross-border complications in civil law – custody of children in divorce cases, problems with properties abroad – fill the mailbags of MEPs. A lack of safeguards in cross-border criminal cases and a cavalier approach to data protection add to that unease. What the EU promises in theory, it too often fails to deliver in practice. This is the backdrop against which our response to Ireland must be measured. Here in this House, we want the new Treaty. We know it helps put right these wrongs. But beyond this forest of metal and glass, this is too little understood."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, nu de Ierse minister-president morgen naar Brussel gaat, zou het goed zijn als hij nog eens nadenkt over de woorden van de Ierse popgroep U2: “ ” Daarom heeft mijn fractie het volgende advies voor de Raad. Ga verder met de echte opgaven waarvoor Europa staat: de handel stimuleren, de klimaatverandering en de stijgende voedsel- en olieprijzen bestrijden. Laat degenen die dat willen doorgaan met de ratificatie van het Verdrag. Behelp je zo nodig met Nice. Gebruik de passerelleclausule om het probleemoplossend vermogen van Europa meer snelheid te geven. Vergeet de voltijdse voorzitter tot je hebt afgesproken wat de die zes maanden meeloopt gaat doen. Lanceer een uitgebreide campagne om de mensen eraan te herinneren waarom de EU bestaat, informeer hen hoe zij werkt en leg uit waarom zij, net als het spreekwoordelijke glas Guinness, goed voor jou is. Europa betekent te veel voor te veel mensen en daarom mag deze crisis de Unie niet plotseling tot stilstand doen komen. De andere staats- en regeringshoofden zouden ook eens moeten nadenken waarom op de drempel van een nieuw Frans voorzitterschap het kringetje weer rond is sinds het laatste voorzitterschap: van Nice tot Nice. Er is duidelijk bewijs dat een meerderheid in elke lidstaat de Europese Unie steunt. Er is nauwelijks bewijs dat een meerderheid in een van de lidstaten vóór verdere uitbreiding is. We kunnen niet met zekerheid stellen dat welk verdrag dan ook een meerderheid in een van de landen zou krijgen. Het vertrouwen in de instellingen is aan het wegebben. Daarom is het niet goed dat montere geesten in Berlijn die andere hit van U2 fluiten “ ” of dat mensen in Parijs Ierland dwingen om weer te gaan stemmen. Zoals Brecht reeds opgemerkt heeft: je kunt het volk niet oplossen. Hoewel minder dan een miljoen kiezers tegen heeft gestemd in een door leugens vervuild landschap, is het volk niet overtuigd. Waarom? Omdat we ten eerste weinig hebben gedaan om hen te overtuigen van de veranderingen die we voorstaan. De Commissie heeft een Plan “D” voor een Dialoog, maar de regeringen van onze lidstaten hebben geen vergelijkbaar plan. Het is zeker zo dat het Parlement en de Commissie een rol spelen bij het geven van uitleg over de Europese Unie – maar die rol is er ook voor elke nationale regering, elke dag opnieuw en niet alleen wanneer ratificatie van het nieuwste verdrag ophanden is. En ook hier ligt een taak voor niet alleen de politieke partijen op Europees niveau, maar voor de politieke partijen in elke lidstaat. Ten tweede is het zo dat hoewel de EU rijkdom heeft voortgebracht, deze nu minder eerlijk wordt geaccumuleerd en minder rechtvaardig wordt verdeeld. Onze leiders in de politiek en het bedrijfsleven moeten een antwoord zien te vinden op gigantische ethische kwesties. En mijnheer Schulz, het spijt me dat u tegenwoordig slechts vijf staats- of regeringshoofden hebt, maar die kwesties zijn niet minder actueel in landen die door socialisten worden geregeerd dan in andere landen! Ten derde, ondanks alle vrijheid van goederen en van kapitaal – en zelfs van diensten – die we hebben, staat onze Unie niet bekend om de vrijheden voor haar mensen. Complicaties tussen lidstaten in het burgerlijk recht – de voogdij over kinderen bij echtscheidingen, problemen met bezittingen in het buitenland – vullen de postzakken van de leden van het EP. Een gebrek aan waarborgen bij grensoverschrijdende strafrechtzaken en een nonchalante benadering van gegevensbescherming versterken dat ongemakkelijke gevoel alleen maar. Wat de EU in theorie belooft, maakt zij in de praktijk maar al te vaak niet waar. Dat is de achtergrond waartegen onze reactie op Ierland moet worden afgemeten. Hier in dit Huis willen we het nieuwe Verdrag. We weten dat het deze misstanden helpt oplossen. Maar voorbij dit woud van metaal en glas wordt dit te weinig begrepen."@nl3
"Panie przewodniczący! Skoro premier Irlandii wyrusza jutro do Brukseli, mógłby zastanowić się nad słowami irlandzkiej grupy U2: „W którym miejscu to wszystko się zepsuło?” Europa znaczy zbyt wiele dla zbyt wielu osób, abyśmy pozwolili, aby ten kryzys wytrącił ją z obranej wcześniej ścieżki. Inni przywódcy państw i rządów również powinni zastanowić się dlaczego na progu nowej prezydencji francuskiej zatoczyliśmy pełen okrąg: od Nicei do Nicei. Mamy jasność co do tego, że większość ludzi w każdym państwie członkowskim popiera Unię Europejską. Jest niewielki dowód na to, że większość popiera dalszy rozwój. Nie możemy z pewnością powiedzieć, że każdy traktat zostanie poparty przez większość w każdym kraju. Wiara w instytucje słabnie. Dla uradowanych dusz w Berlinie nie jest wcale dobrze nucić inny przebój U2 „Z tobą lub bez ciebie”, a ludziom w Paryżu pchać Irlandczyków do ponownego głosowania. Na co zwrócił uwagę Brecht, nie można zdemoralizować ludzi. Chociaż mniej niż milion osób głosowało przeciw, a działo się to na bazie kłamstw, ludzie nie są przekonani. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że zrobiliśmy bardzo mało, aby ich przekonać do zmian których bronimy. Komisja ma plan „D” dla dialogu, ale rządy państw członkowskich nie mają takiego odpowiednika. Z pewnością rolą Parlamentu i Komisji jest rozjaśnianie Unii Europejskiej – ale zdecydowanie powinno to się odbywać podczas codziennych posiedzeń rządów krajowych, każdego dnia, a nie wtedy kiedy chcemy dokonać ratyfikacji ostatniego Traktatu. Praca ta jest do wykonania również tutaj, nie tylko przez partie polityczne na szczeblu europejskim, ale przez partie polityczne w każdym państwie członkowskim. Po drugie, podczas gdy UE stworzyła wiele zasobów, są one teraz gromadzone mniej sprawiedliwie i rozdawane mniej uczciwie. Nasi polityczni i biznesowi liderzy muszą uporać się z potężnymi problemami etycznymi. Panie Schulz, bardzo mi przykro, że w tych dniach macie państwo tylko pięciu przywódców państw w rządzie, ale problemy te są równie istotne w państwach rządzonych przez socjalistów jak i w każdym innym państwie. Po trzecie, w kwestii swobody dóbr i kapitału – a nawet usług – nasza Unia nie jest w stanie zapewnić swobody swoim obywatelom. Transgraniczne komplikacje w prawie cywilnym – opieka nad dziećmi z rozbitych małżeństw, problemy z własnością poza granicami kraju – zapełniają skrzynki pocztowe posłów do PE. Sprawę utrudnia brak ochrony w transgranicznych sprawach kryminalnych oraz niefrasobliwe podejście do ochrony danych. To co UE obiecuje w teorii, często nie realizuje w praktyce. Takie jest tło na którym musimy podejmować działania w związku z Irlandią. Tutaj w Izbie chcemy nowego Traktatu. Wiemy, iż umożliwi on poprawę błędów. Wciąż jednak zbyt mało rozumiemy. Za tym lasem metalu i szkła wciąż za mało rozumiemy. Moja grupa proponuje Radzie następujące rozwiązanie. Powinniśmy robić postęp w następujących obszarach: w rozwoju handlu, walce przeciw zmianie klimatu, zwalczaniu wzrostu cen żywności i ropy. Pozwólmy państwom kontynuować ich procesy ratyfikacyjne. Jeśli będzie to konieczne, poprzestańmy na Nicei. Użyjmy klauzuli passerelle do przyspieszenia możliwości Europy w rozwiązywaniu jej problemów. Zapomnijmy o pełnej kadencji przewodniczącego jeśli nie ustalimy celów półrocznego stażu. Rozpocznijmy wyczerpującą kampanię przypominającą ludziom dlaczego UE istnieje, informującą ich o sposobie jej pracy i tłumaczącą dlaczego, jak przysłowiowy łyk Guinnessa, jest ona dla nich dobra."@pl16
"Senhora Presidente, quando o Primeiro-Ministro irlandês se deslocar amanhã a Bruxelas mais vale que pondere bem na letra do grupo musical irlandês U2: (onde é que isto correu mal?) Por isso, o conselho do meu Grupo ao Conselho é o seguinte. Tratem das verdadeiras questões da Europa: fomentar o comércio, combater as alterações climáticas, combater o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis. Deixem que os que o pretendem prossigam a ratificação do Tratado. Se necessário, recorremos a Nice. Utilize-se a clausula para acelerar o potencial de resolução de problemas da Europa. Esqueçam o Presidente permanente até que se defina o que o fará. Lancem uma campanha abrangente para lembrar às pessoas por que razão a UE existe, para as informar sobre o seu funcionamento e explicar por que razão, como a proverbial caneca de Guinness, é positiva para nós. A Europa significa demasiado para muitos para permitirmos que esta crise se atravesse no seu caminho. Os outros Chefes de Estado e de Governo deveriam igualmente reflectir por que razão, em vésperas do início de uma nova Presidência francesa, há um ciclo completo que se fecha desde a última: de Nice a Nice. Há provas claras de que em cada um dos Estados-Membros há uma maioria de cidadãos que apoia a União Europeia. Há muito poucas provas de que uma maioria em qualquer deles favoreça uma maior integração. Não podemos afirmar com certeza que qualquer Tratado obteria uma maioria em qualquer país. A confiança nas instituições está a diminuir. Por isso, de nada serve aos alegres espíritos de Berlim assobiar aquele outro êxito dos U2 (contigo ou sem ti), ou que as pessoas em Paris forcem os Irlandeses a votar novamente. Como Brecht o salientou, não podemos dissolver o povo. Embora menos de um milhão de pessoas tenham votado contra, num ambiente infestado de mentiras, o povo não se deixou convencer. Porquê? Em primeiro lugar, porque pouco fizemos para o convencer das mudanças que apregoamos. A Comissão possui um Plano "D" para o Diálogo, mas os Governos dos Estados-Membros não têm equivalente. Há certamente um papel a desempenhar pelo Parlamento e a Comissão na explicação da União Europeia –, mas o mesmo se aplica a cada um dos governos nacionais, todos os dias, e não apenas quando se aproxima a ratificação do Tratado mais recente. Há também aqui uma tarefa que cabe aos partidos políticos a nível europeu, mas igualmente para os partidos políticos em cada um dos Estados-Membros. Em segundo lugar, embora a UE tenha criado grande riqueza, esta é agora acumulada de forma menos honesta e distribuída de forma menos justa. Os nossos líderes políticos e empresariais deverão enfrentar grandes questões éticas. E, Senhor Deputado Schulz, lamento que apenas conte com cinco Chefes de Estado e de Governo hoje, mas estas questões não são menos válidas nos países governados por socialistas do que nos restantes! Em terceiro lugar, apesar de toda a liberdade para bens e capital – e mesmo para os serviços – a nossa União não é afamada pela liberdade das pessoas. Os problemas relacionados com o cumprimento transfronteiriço do direito civil – a custódia das crianças em caso de divórcio, problemas com propriedades no estrangeiro – enchem as caixas de correio dos eurodeputados. A juntar a esse desconforto há ainda a falta de salvaguardas nos casos transfronteiriços direito penal e uma abordagem cavalheiresca da protecção de dados. O que a UE promete em teoria, com demasiada frequência não cumpre na prática. É contra este pano de fundo que devemos ponderar a nossa resposta à Irlanda. Aqui, nesta Assembleia, queremos o novo Tratado. Sabemos que ajuda a corrigir essas lacunas. Mas, para lá desta floresta de metal e vidro, são poucos os que o compreendem."@pt17
"Madam President, as the Irish Prime Minister sets out for Brussels tomorrow, he might well chew over the words of the Irish pop group U2: ‘Where did it all go wrong?’ So my group’s advice to Council is this. Get on with the real business of Europe: boosting trade, combating climate change, fighting food and fuel price rises. Let those who will continue to ratify the Treaty. If necessary, make do with Nice. Use the passerelle clause to speed up Europe’s problem-solving potential. Forget the full-time president until you settle what the six-month is going to do. Launch a comprehensive campaign to remind people why the EU exists, inform them how it works and explain why, like the proverbial pint of Guinness, it is good for you. Europe means too much to too many to allow this crisis to stop it in its tracks. The other heads of state and government should also reflect why, on the threshold of a new French presidency, we have come full circle since the last: from Nice to Nice. There is clear evidence that a majority in every Member State supports the European Union. There is scant evidence that a majority in any favours further construction. We cannot say for sure that any treaty would get a majority in any country. Trust in institutions is ebbing away. So it is no good for blithe spirits in Berlin to whistle that other U2 hit ‘With or without you’, or for people in Paris to push Ireland into voting again. As Brecht pointed out, you cannot dissolve the people. Though fewer than a million voted against, and in a landscape littered with lies, the people are not persuaded. Why? First, because we’ve done little to convince them of the changes we champion. The Commission has a Plan ‘D’ for Dialogue, but our Member State governments have no equivalent. Certainly there is a role for Parliament and Commission in explaining the European Union – but also for every national government, every single day, not just when ratification of the latest treaty is due. And there is a job here, too, not just for political parties at European level, but for political parties in every Member State. Second, while the EU has created great wealth, it is now amassed less honestly and spread less fairly. Our political and our business leaders must come to grips with huge ethical issues. And Mr Schulz, I am sorry you have only five heads of state of government these days, but those issues are no less valid in the countries run by Socialists than they are in any other! Third, for all the freedoms for goods and for capital – and even for services – our Union is not famed for freedoms for its people. Cross-border complications in civil law – custody of children in divorce cases, problems with properties abroad – fill the mailbags of MEPs. A lack of safeguards in cross-border criminal cases and a cavalier approach to data protection add to that unease. What the EU promises in theory, it too often fails to deliver in practice. This is the backdrop against which our response to Ireland must be measured. Here in this House, we want the new Treaty. We know it helps put right these wrongs. But beyond this forest of metal and glass, this is too little understood."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, počas svojej cesty do Bruselu by si írsky premiér mohol zopakovať slová írskej skupiny U2: „Kde sme urobili chybu?“ Odporúčania mojej skupiny pre Radu sú preto nasledovné. Riešte skutočné problémy Európy: podporu obchodu, odvrátenie klimatických zmien, boj proti nárastom cien potravín a palív. Nechajte tých, čo sa k tomu chystajú, ratifikovať zmluvu. Ak je to potrebné, uspokojte sa so Zmluvou z Nice. Použite prechodné doložky s cieľom zlepšiť potenciál EÚ na riešenie problémov. Zabudnite na predsedu na plný úväzok, kým sa nerozhodnete, čo má robiť stážista na šesť mesiacov. Začnite realizovať ucelenú kampaň, ktorou ľuďom pripomeniete, prečo existuje Európska únia, informujte ich o tom, ako funguje a vysvetlite prečo, je pre nich dobrá podobne ako sa to hovorí v tej starej kampani na pivo Guinness. Európa znamená príliš veľa pre príliš mnoho ľudí na to, aby sme dovolili, že by prestala konať. Iné hlavy štátov a vlád by tiež mali rozmýšľať o tom, že na prahu nového francúzskeho predsedníctva sme konečne uzavreli kruh od Nice k Nice. Sú jasné dôkazy, že väčšina obyvateľstva členských štátov podporuje Európsku úniu. Máme ale málo dôkazov o tom, že by väčšina v ktoromkoľvek členskom štáte podporovala ďalšie budovanie Únie. Nemôžeme s istotou povedať, či by akákoľvek zmluva v ktorejkoľvek krajine získala väčšinu. Dôvera v inštitúcie poľavuje. Preto by si Berlín nemal ľahkovážne pospevovať ďalší hit U2 „With or without you – S tebou či bez teba“ a ľudia v Paríži by nemali tlačiť Írsko do nového hlasovania. Ako povedal Brecht, ľudí nemôžete zrušiť. Napriek tomu, že proti hlasovalo len milión ľudí a v krajine zaplavenej klamstvami ľudia nie sú presvedčení. Prečo? Po prvé preto, že sme urobili veľmi málo preto, aby sme ich presvedčili o zmenách, ktoré podporujeme. Komisia má Plán D pre dialóg, naše členské štáty však nič podobné nemajú. Parlament a Komisia majú neodškriepiteľnú úlohu vo vysvetľovaní toho, čo je to Európska únia – ale takúto úlohu má aj ktorákoľvek národná vláda a má ju každý jeden deň a nielen, keď sa chystá ratifikácia najnovšej zmluvy. A úlohy nemajú len politické strany na európskej úrovni, ale politické strany v každom členskom štáte. Po druhé, hoci EÚ vytvorila obrovské bohatstvo, toto bohatstvo sa dnes zhromažďuje menej čestne a rozdeľuje sa menej spravodlivo. Naši politickí a obchodní predstavitelia sa musia vysporiadať s obrovskými etickými otázkami. A pán Schulz, je mi ľúto, že dnes máte len päť hláv štátov a vlád, ale tieto otázky nie sú menej vážne pre krajiny, ktoré vedú socialisti ako pre ktorékoľvek iné. Po tretie, napriek všetkým slobodám pre tovar, kapitál a dokonca aj pre služby – Únia sa nemá čím chváliť v oblasti slobôd pre svojich občanov. Cezhraničné komplikácie v občianskom práve, ako sú opatrovníctvo detí v prípade rozvodu či problémy s majetkom v zahraničí zapĺňajú poštové schránky poslancov Európskeho parlamentu. Chýbajúce záruky v cezhraničných trestných konaniach a nedbanlivý prístup k ochrane osobných údajov prispievajú k obavám. To, čo EÚ sľubuje na papieri, veľmi často v skutočnosti nesplní. To je situácia, na základe ktorej by sme mali zvažovať svoju odpoveď na to, čo sa stalo v Írsku. V tomto Parlamente chceme novú zmluvu. Vieme, že pomôže spomínané chyby napraviť. Ale za týmito múrmi a oknami ľudia len veľmi málo chápu, o čo ide."@sk19
". Gospa predsednica, ko se bo irski predsednik vlade jutri odpravljal v Bruselj, naj preuči besedilo pesmi irske pop skupine U2 z naslovom „Where did it all go wrong (Kje se je zataknilo)“. Zato naša skupina priporoča Svetu, naj nadaljuje z ukrepi na evropski ravni, in sicer v zvezi s povečanjem trgovine, bojem proti podnebnim spremembam ter bojem proti povečanju cen hrane in goriva. Naj dovoli nadaljevanje ratifikacije pogodbe v državah, ki to želijo storiti. Naj se sprijazni s pogodbo iz Nice, če je to potrebno. Naj uporabi premostitveno klavzulo, da bi spodbudil zmogljivost Evrope v zvezi z reševanjem težav. Naj pozabi na stalnega predsednika, dokler ne doseže dogovora v zvezi s šestmesečnim predsedovanjem. Naj začne celostno kampanjo, da bi ljudem pojasnil, zakaj EU obstaja, kako deluje in zakaj je koristna. Večini ljudem je Evropa preveč pomembna, da bi dovolili, da jo ta kriza ovira pri delovanju. Tudi drugi voditelji držav in vlad morajo preučiti, zakaj se pred začetkom novega francoskega predsedstva vračamo nazaj k pogodbi iz Nice. Obstajajo jasni dokazi, da večina državljanov katere koli države članice podpira Evropsko unijo. Le malo dokazov obstaja, da večina državljanov katere koli države članice podpira dodatno širitev. Zato ne moremo zagotovo reči, da bo večina državljanov katere koli države članice podprla pogodbo. Zaupanje v institucije upada. Zato nam nič ne pomaga, da si poslanci iz Berlina veselo žvižgajo tisto drugo uspešnico skupine U2 z naslovom „With or without you (Z vami ali brez vas)“ ali da poslanci iz Pariza Irsko silijo k ponovnemu referendumu. Kot je napisal Brecht, ljudstva ni mogoče razpustiti. Čeprav je na referendumu, v zvezi s katerim je bilo veliko laži, manj kot milijon državljanov volilo proti, ljudje niso prepričani. Zakaj? Prvič, ker smo si premalo prizadevali, da bi jih prepričali o spremembah, ki jih zagovarjamo. Komisija ima načrt D za dialog, vendar vlade naših držav članic nimajo ničesar podobnega. Pojasnjevanje Evropske unije je seveda vloga Parlamenta in Komisije, vendar tudi vsake nacionalne vlade, pri čemer si za to morajo prizadevati ves čas in ne le v času ratifikacije najnovejše pogodbe. V zvezi s tem imajo odgovornost tudi politične stranke na evropski ravni in ravni držav članic. Drugič, ker je EU ustvarila veliko bogastva, ki pa je nepravično nakopičeno in razdeljeno. Naši politični in poslovni voditelji se morajo soočiti z veliki etičnimi vprašanji. Gospod Schulz, žal mi je, da trenutno imate le pet voditeljev držav ali vlad, vendar te težave niso nič manj pomembne v državah, ki jih vodijo socialisti, kot v kateri koli drugi državi. Tretjič, ker Unija kljub svoboščinam v zvezi z blagom in kapitalom ter celo s storitvami ni znana po svoboščinah svojih državljanov. Poštni predali poslancev Parlamenta so polni primerov v zvezi s čezmejnimi kršitvami civilnega prava, skrbništvom otrok po ločitvi ter težavami z lastnino v tujini. Zaradi pomanjkanja zaščitnih ukrepov v primerih čezmejnega kriminala in vzvišenega pristopa k varstvu podatkov so razmere le še slabše. To, kar EU obljubi v teoriji, prepogosto ne zagotovi v praksi. To je treba upoštevati pri našem odzivu na odločitev Irske. V tem parlamentu želimo novo pogodbo. Vemo, da bomo s pogodbo rešili te težave. Vendar zunaj te sejne dvorane premalo ljudi to razume."@sl20
"Fru talman! När den irländske premiärministern ger sig i väg till Bryssel i morgon kan han mycket väl fundera på den irländska popgruppen U2:s hit: ” Where did it all go wrong?” Min grupps rekommendationer till rådet är följande. Fortsätt med de verkligt viktiga frågorna för EU: öka handeln, bekämpa klimatförändringen och prishöjningarna på livsmedel och bränsle. Låt dem som vill fortsätta att ratificera fördraget. Om nödvändigt får vi klara oss med Nicefördraget. Använd övergångsklausulen för att öka EU:s problemlösningspotential. Glöm heltidsordföranden till dess att ni har bestämt er för vad sexmånaderspraktiken ska leda till. Inled en omfattande kampanj för att påminna folket om varför EU finns, informera dem om hur EU fungerar och förklara varför, precis som den legendariska Guiness-reklamen, ”EU är bra för dig”. EU betyder alltför mycket för alltför många för att denna kris ska kunna ändra den inslagna kursen. De andra stats- och regeringscheferna bör även fundera på vad det betyder att vi, på tröskeln till det nya franska ordförandeskapet, har gått hela varvet runt sedan sist: från Nice till Nice. Det finns tydliga bevis för att en majoritet i alla medlemsstater stöder EU. Det finns få bevis för att en majoritet i någon av medlemsstaterna är för ett fortsatt uppbyggande av EU. Vi kan inte säga med säkerhet att något fördrag skulle få majoritet i något av länderna. Förtroendet för institutionerna ebbar ut. För att muntra upp stämningen i Berlin kunde man vissla på en annan U2-hit, ”With or without you”, eller tvinga Irland att rösta igen i Paris. Som Brecht påpekade kan man inte upplösa folket. Trots att mindre än en miljon personer röstade mot i en opinion som var full av lögner, är folket inte övertygat. Varför? För det första för att vi har gjort för lite för att övertyga dem om de förändringar som vi kämpar för. Kommissionen har en ”plan D” för dialog, men våra medlemsstaters regeringar har ingen motsvarighet till detta. Här har parlamentet och kommissionen verkligen en roll att spela för att förklara vad EU betyder – men det gäller även alla de nationella regeringarna, varje dag, inte bara när det är dags att ratificera det senaste fördraget. Och här har vi också en uppgift, inte bara för de politiska partierna på EU-nivå, utan för de politiska partierna i alla medlemsstater. För det andra har EU visserligen skapat stort välstånd, men nu är det samlat på ett mindre öppet sätt och sprids mindre rättvist. Våra ledare i politiken och näringslivet har enorma etiska frågor att ge sig i kast med. Och herr Schulz, jag är ledsen att ni endast har fem stats- och regeringschefer nuförtiden, men dessa frågor väger inte mindre i de länder som styrs av socialisterna än de är i andra! För det tredje är fri rörlighet för varor och kapital – och även för tjänster – mycket viktigt, men vår union är inte känd för att ge friheter till folket. Gränsöverskridande komplikationer i civilrättsliga frågor – vårdnadstvister vid skilsmässor, problem med egendomar utomlands – fyller Europaparlamentarikernas inkorgar. En brist på garantier i gränsöverskridande brottmål och en nonchalant inställning till dataskydd ökar olustkänslan. Det som EU lovar i teorin misslyckas man alltför ofta att genomföra i praktiken. Det är mot denna bakgrund som vi bör avväga vårt svar till Irland. Här i parlamentet vill vi ha ett nytt fördrag. Vi vet att det kommer att bidra till att ställa dessa saker till rätta. Men bortom denna skog av metall och glas är förståelsen alltför liten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
""With or without you""17
"(Applause)"18,15,7,7,4
"A. Brecht,"13
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21
"Guinness"10,13,12
"Where did it all go wrong"11
"stagiaire"18,15,1,14,7,4,12,8
"sttagiaire."13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph