Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-17-Speech-2-453"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080617.42.2-453"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, congratulations to the rapporteur on his excellent report. As already mentioned, many thousands of pedestrians and cyclists are killed or injured every year on the roads of the EU. Our aim as MEPs is to help reduce these numbers as much as possible. One way of trying to do so is to alter the technical specifications of motor vehicles. Some of these – for example, frontal protection and brake assist systems – have been considered in this report, but one of the most important of all life-saving vehicle specifications is not given attention: this is a speed limiter. Such a system would limit the maximum speed of a car to the maximum permissible speed in any given country. This limit, in most EU Member States, is 100 km/h on the motorway, and 50 km/h in built-up areas. Through relatively simple and cheap electronic gadgetry, it would be a straightforward matter to fit vehicles with a device which would ensure that these limits are not exceeded on the motorway or in town. Such speed limitation would probably prevent a third of all deaths of pedestrians and cyclists. Such a speed limiter could also be adjusted to control the rate of acceleration of vehicles, and this would save even more lives. We must ask ourselves how necessary and wise it is for our vehicles to be able to accelerate from 0 to 100 km/h in five or six seconds, and how important and legal it is for our vehicles to be capable of doing more than 200 km/h, if the relevant speed limit is only 100 km/h? I can understand how a rapporteur with the name ‘Ferrari’ would find it difficult to agree with me on car speed reductions, but the real truth is that speed kills road users in excessive numbers, and at some point we, as law-makers, will have to make up our minds on the following. What is most important: fancy fast cars and speed-enthused drivers, or saving thousands of human lives?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, gratuluji zpravodajovi k jeho vynikající zprávě. Jak již bylo zmíněno, na silnicích v EU přijde každoročně o život mnoho tisíc chodců a cyklistů, nebo jich je mnoho zraněných. Naším cílem, jako poslanců Parlamentu, je v maximální možné míře snížit tyto počty. Jedním ze způsobů, jak to zkusit udělat, je změnit technické specifikace motorových vozidel. Některé z nich, například systémy čelní ochrany a systémy asistence při brzdění se v této zprávě vzpomínají, ale nevěnuje s v ní pozornost jedné specifikaci motorových vozidel, která je z hlediska záchrany života ze všech nejdůležitější: je to omezovač rychlosti. Takový systém by omezil maximální rychlost vozidla na maximální povolenou rychlost v dané zemi. Ve většině členských států EU je toto omezení 100 km/h na dálnici a 50 km/h v zastavěných oblastech. Prostřednictvím relativně jednoduchého a levného elektronického přístroje by se vozidla dala jednoduše vybavit zařízením, které by zabezpečovalo, aby se tyto mezní hodnoty na dálnici ani ve městě nepřekračovaly. Takové omezení rychlosti by pravděpodobně zabránilo třetině všech úmrtí chodců a cyklistů. Takový omezovač rychlosti by se také mohl nastavit, aby kontroloval velikost zrychlení vozidel, a to by zachránilo ještě více životů. Musíme se sami sebe ptát, jestli je potřebné a rozumné, aby naše motorová vozidla dokázala zrychlit z 0 na 100 km/h za pět nebo šest sekund, a jak důležité a legální je, aby naše vozidla byla schopná překračovat rychlost 200 km/h, když nejvyšší povolená rychlost je jen 100 km/h. Dokážu pochopit, jak těžké by bylo pro zpravodaje s jménem Ferrari souhlasit se mnou v otázce snížení rychlosti automobilů, ale pravdou je, že rychlost zabíjí velký počet účastníků silničního provozu a v určitém bodě se jako zákonodárci budeme muset rozhodnout: Co je důležitější: atraktivně rychlé automobily a řidiči posedlí rychlostí, anebo záchrana tisíců lidských životů?"@cs1
"Hr. formand! Tillykke til ordføreren med hans fremragende betænkning. Som allerede nævnt dræbes eller kvæstes tusindvis af fodgængere og cyklister hvert år på vejene i EU. Vores mål som medlemmer af Europa-Parlamentet er at bidrage til at nedbringe dette tal mest mulig. En måde at gøre det på er ved at ændre de tekniske specifikationer for motorkøretøjerne. Nogle af disse - f.eks. systemer til frontal beskyttelse og bremseassistance - behandles i denne betænkning, men en af de vigtigste livreddende specifikationer for motorkøretøjer er ikke medtaget: Det er en fartbegrænser. Et sådant system vil begrænse den maksimale hastighed for en bil til den maksimale tilladte hastighed i et givet land. Denne grænse er i de fleste EU-medlemsstater 100 km/t på motorvej og 50 km/t i byområder. Ved hjælp af en ret enkel og billig elektronisk dims ville det være ligetil at udstyre motorkøretøjerne med en anordning, der vil sørge for, at disse grænser ikke overskrides på motorveje eller i byerne. En sådan hastighedsbegrænsning vil formentlig forhindre en tredjedel af alle trafikdrab på fodgængere og cyklister. En sådan hastighedsbegrænser kan også indstilles til at styre motorkøretøjernes acceleration, og det ville spare endnu flere liv. Vi må spørge os selv, hvor nødvendigt og hvor klogt det er, at vores biler kan accelerere fra 0 til 100 km/t på fem eller seks sekunder, og hvor vigtigt og lovligt det er, at bilerne kan køre over 200 km/t, når den relevante hastighedsbegrænsning er på kun 100 km/t? Jeg forstår godt, at det er vanskeligt for en ordfører ved navn "Ferrari" at være enig med mig om begrænsninger af bilers hastighed, men sandheden er, at farten dræber uforholdsmæssigt mange trafikanter, og på et eller andet tidspunkt er vi som lovgivere nødt til at tage stilling til følgende: Hvad er vigtigst: smarte, hurtige biler og fartberusede bilister eller at redde tusindvis af menneskeliv?"@da2
". Herr Präsident! Ich beglückwünsche den Berichterstatter zu seinem ausgezeichneten Bericht. Wie schon erwähnt wurde, sterben jährlich Tausende von Fußgängern und Radfahrern auf Europas Straßen oder werden verletzt. Unser Ziel als Europaabgeordnete ist es, zu einer größtmöglichen Verringerung dieser Zahlen beizutragen. Eine Möglichkeit besteht darin, die technischen Spezifikationen von Kraftfahrzeugen zu verändern. Einige wie Frontschutz- und Bremsassistenzsysteme wurde in diesem Bericht berücksichtigt, aber auf eines der wichtigsten Fahrzeugsysteme, das Leben retten kann, wurde gar nicht eingegangen, und zwar handelt es sich dabei um den Geschwindigkeitsbegrenzer. Ein solches System würde die Höchstgeschwindigkeit eines Fahrzeugs auf die in einem beliebigen Land zulässige Höchstgeschwindigkeit begrenzen. In den meisten EU-Ländern liegt diese Grenze bei 100 km/h auf Autobahnen und bei 50 km/h innerhalb von Ortschaften. Dank relativ simpler und preiswerter elektronischer Bauteile ist es problemlos möglich, Fahrzeuge mit einem Gerät auszustatten, das dafür sorgt, dass diese Grenzen auf der Autobahn oder in Ortschaften nicht überschritten werden. Eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung könnte möglicherweise ein Drittel aller Unfälle, bei denen Fußgänger oder Radfahrer sterben, verhindern. Ein solcher Geschwindigkeitsbegrenzer könnte auch so eingestellt werden, dass er die Beschleunigung des Fahrzeuges kontrolliert, und das würde noch mehr Leben retten. Wir müssen uns fragen, wie notwendig und klug es ist, dass unsere Autos in der Lage sind, innerhalb von fünf oder sechs Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen, und wie wichtig und gesetzlich vertretbar es ist, dass unsere Autos schneller als 200 km/h fahren können, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit lediglich 100 km/h beträgt. Ich kann verstehen, wenn es einem Berichterstatter namens „Ferrari“ schwerfällt, mir in Bezug auf die Reduzierung der Geschwindigkeit von PKWs zuzustimmen, aber Tatsache ist, dass die Zahl der Verkehrsteilnehmer, die aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sterben, viel zu groß ist, und irgendwann müssen wir als Gesetzgeber uns entscheiden: Was ist wichtiger – schnelle, tolle Autos und Fahrer im Geschwindigkeitsrausch oder Tausende von Menschenleben?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια στον εισηγητή για την εξαίρετη έκθεσή του. Όπως προαναφέρθηκε, πολλές χιλιάδες πεζοί και ποδηλάτες σκοτώνονται ή τραυματίζονται κάθε χρόνο στις οδούς της ΕΕ. Ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο αυτοί οι αριθμοί. Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το επιτύχουμε είναι η αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τα μηχανοκίνητα οχήματα. Ορισμένες από αυτές, όπως για παράδειγμα τα συστήματα μετωπικής προστασίας και ενίσχυσης της πέδησης, ελήφθησαν υπόψη στην εν λόγω έκθεση, αλλά δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή στη σημαντικότερη από όλες τις προδιαγραφές για τα οχήματα, η οποία σώζει ζωές και είναι το σύστημα περιορισμού της ταχύτητας. Ένα τέτοιο σύστημα θα περιόριζε την ανώτατη ταχύτητα του αυτοκινήτου σύμφωνα με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας σε κάθε χώρα. Το όριο αυτό στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ είναι 100 χλμ. την ώρα στους αυτοκινητόδρομους και 50 χλμ. την ώρα στις κατοικημένες περιοχές. Μέσω ενός σχετικά απλού και οικονομικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, θα ήταν εύκολο να εφοδιαστούν τα οχήματα με μια συσκευή που θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπερβαίνονται τα εν λόγω όρια στους αυτοκινητόδρομους και στις πόλεις. Ο παραπάνω περιορισμός ταχύτητας εικάζεται ότι θα μείωνε κατά ένα τρίτο τους θανάτους πεζών και ποδηλατών. Το παραπάνω σύστημα περιορισμού της ταχύτητας θα μπορούσε, επίσης, να προσαρμοστεί έτσι ώστε να ελέγχει και τον ρυθμό επιτάχυνσης των οχημάτων, σώζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη περισσότερες ζωές. Οφείλουμε να αναλογιστούμε κατά πόσο είναι απαραίτητη και συνετή η δυνατότητα επιτάχυνσης των οχημάτων μας από 0 σε 100 km/h εντός πέντε ή έξι δευτερολέπτων, και κατά πόσο είναι σημαντικό και νόμιμο τα οχήματά μας να έχουν τη δυνατότητα να υπερβαίνουν τα 200 km/h, ενώ το σχετικό όριο ταχύτητας είναι μόνο 100 km/h. Κατανοώ ότι ένας εισηγητής που ονομάζεται «Ferrari» είναι δύσκολο να συμφωνήσει μαζί μου όσον αφορά τις μειώσεις στην ταχύτητα των αυτοκινήτων, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ταχύτητα σκοτώνει έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό χρηστών των οδών, και εμείς που φτιάχνουμε τους νόμους θα πρέπει κάποτε να αποφασίσουμε τι είναι, τελικά, πιο σημαντικό: τα ακριβά γρήγορα αυτοκίνητα και οι οδηγοί που είναι λάτρεις της ταχύτητας, ή η σωτηρία χιλιάδων ανθρώπινων ζωών;"@el10
"Señor Presidente, deseo felicitar al ponente por su excelente informe. Como ya se ha indicado, muchos miles de peatones y ciclistas mueren o resultan heridos todos los años en las carreteras de la UE. Nuestro objetivo como diputados al Parlamento Europeo consiste en reducir tales cifras en la medida de lo posible. Un modo para lograrlo consiste en modificar las especificaciones técnicas de los vehículos de motor. Algunas de éstas —por ejemplo, los sistemas de protección delantera y de asistencia en la frenada— se han examinado en este informe, aunque no se presta atención a una de las especificaciones técnicas más importantes en lo que concierne a salvar vidas: el limitador de velocidad. Tal sistema limitaría la velocidad máxima de un automóvil a la velocidad máxima permitida en cada país. Este límite, en la mayoría de los Estados miembros de la UE, es de 100 km/h en las carreteras y de 50 km/h en las travesías que discurren por poblado. Mediante un aparato electrónico relativamente simple y barato, resultaría sencillo dotar a los vehículos de un dispositivo que garantizaría que no se superaran tales límites en las carreteras o en las travesías. Dicha limitación de la velocidad evitaría, probablemente, una tercera parte de todas las muertes de peatones y ciclistas. Asimismo, podría ajustarse para controlar el ritmo de aceleración de los vehículos, lo que salvaría incluso más vidas. Debemos preguntarnos cuán necesario y razonable es que nuestros vehículos puedan acelerar de 0 a 100 km/h en cinco o seis segundos y cuán importante y legal es que nuestros vehículos puedan alcanzar velocidades de más de 200 km/h si el límite de velocidad aplicable es de únicamente 100 km/h. Puedo entender que a un ponente que se apellida Ferrari acaso le sea difícil estar de acuerdo conmigo en cuanto a la reducción de los límites de velocidad de los coches, aunque la realidad es que la velocidad mata a un número excesivo de usuarios de la vía pública y que, llegado el momento, tendremos que tomar una decisión, como legisladores, sobre lo siguiente: ¿qué es más importante: tener unos bonitos coches conducidos por entusiastas de la velocidad o salvar miles de vidas humanas?"@es21
"Hr juhataja, õnnitlused raportöörile suurepärase raporti puhul. Nagu juba mainitud, saab ELi teedel igal aastal surma või viga tuhandeid jalakäijaid ja jalgrattureid. Meie kui EP liikmete eesmärk on aidata neid arve võimalikult palju vähendada. Üks viis seda teha on muuta mootorsõidukite tehnilisi näitajaid. Mõningaid neist, näiteks esikaitsesüsteeme ja pidurdusabi süsteeme, on raportis käsitletud, kuid tähelepanuta on jäetud kõige tähtsam kõikidest elupäästvatest sõiduki tehnilistest seadistest: kiirusepiirik. Selline süsteem piiraks sõiduki suurimat kiirust nii, et see ei ületa suurimat lubatud kiirust vastavas riigis. See piirang on enamikus ELi liikmesriikidest 100 km/h maanteel ja 50 km/h asulates. Suhteliselt lihtsa ja odava elektroonikaseadmestikuna oleks seda hõlbus sõidukitele paigaldada ja see tagaks, et neid piiranguid ei ületata maanteel ega linnas. Selline kiiruse piiramine hoiaks tõenäoliselt ära kolmandiku kõikidest jalakäijate ja jalgratturite surmajuhtumitest. Sellist kiirusepiirikut saaks ka seadistada ohjama sõidukite kiirendust, mis päästaks veelgi rohkem elusid. Me peame endilt küsima, kuivõrd vajalik ja arukas on, et meie sõidukid suudavad kiirendada nullist saja kilomeetrini tunnis viie või kuue sekundiga, ja kuivõrd tähtis ja seaduslik on, et meie sõidukid suudavad sõita kiiremini kui 200 km/h, kui vastav kiirusepiirang on ainult 100 km/h? Ma mõistan, et raportööril nimega „Ferrari“ oleks raske minuga nõustuda autode kiiruse vähendamise osas, kuid tegelikkus on see, et kiirus tapab ülemäära palju liiklejaid ja et mingil hetkel peame meie kui seadusandjad järgnevas küsimuses otsusele jõudma. Mis on tähtsam: uhkeldavad kiired autod ja kiirusest lummatud juhid või tuhandete inimelude päästmine?"@et5
"Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Kuten jo mainittiin, EU:n teillä kuolee tai loukkaantuu vuosittain tuhansia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Euroopan parlamentin jäseninä tavoitteenamme on auttaa vähentämään näitä lukumääriä niin paljon kuin mahdollista. Yksi tapa, jolla asiaa voidaan edistää, on moottoriajoneuvoja koskevien teknisten vaatimusten muuttaminen. Joitakin näistä – esimerkiksi etusuojajärjestelmää ja jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmää – on harkittu mietinnössä, mutta yhteen kaikkein tärkeimmistä henkiä pelastavista ajoneuvon ominaisuuksista ei ole kiinnitetty huomiota: tämä on nopeudenrajoitin. Tällainen järjestelmä rajoittaisi auton maksiminopeuden kussakin maassa sallittavaan maksiminopeuteen. Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa tämä raja on 100 kilometriä tunnissa moottoritiellä ja 50 kilometriä tunnissa taajama-alueilla. Vaikka nopeudenrajoitin onkin suhteellisen yksinkertainen ja halpa sähköinen laite, olisi selkeää asentaa ajoneuvoihin väline, jonka avulla voitaisiin varmistaa, että nopeusrajoituksia ei ylitetä moottoritiellä tai kaupunkialueilla. Tällä tavoin tapahtuva nopeuden rajoittaminen todennäköisesti estäisi kolmasosan kaikista jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemista. Nopeudenrajoitinta voitaisiin myös käyttää ajoneuvojen kiihtyvyyden valvontaan, ja näin olisi mahdollista säästää jopa enemmän ihmishenkiä. Meidän on kysyttävä itseltämme miten tarpeellista ja järkevää on, että ajoneuvomme pystyvät kiihdyttämään nollasta sataan kilometriin tunnissa viidessä tai kuudessa sekunnissa, ja kuinka tärkeää ja laillista on, että ajoneuvojemme maksiminopeus on yli 200 kilometriä tunnissa, jos asianmukainen nopeusrajoitus on vain 100 kilometriä tunnissa? Voin ymmärtää, että Ferrari-nimisen esittelijän saattaa olla vaikeaa olla kanssani samaa mieltä autojen maksiminopeuden pienentämisestä, mutta totuus on se, että nopeus tappaa liikaa tienkäyttäjiä, ja jossakin vaiheessa meidän lainsäätäjinä on päätettävä seuraavasta asiasta. Mikä on tärkeämpää: upeat ja nopeat autot ja nopeuden hullaannuttamat kuljettajat vai tuhansien ihmishenkien säästäminen?"@fi7
"Monsieur le Président, je félicite le rapporteur pour son excellent rapport. Comme on l'a déjà indiqué, plusieurs milliers de piétons et de cyclistes sont tués ou blessés chaque année sur les routes de l'UE. Notre objectif en tant que députés européens est de contribuer à réduire ces chiffres le plus possible. Un moyen pour tenter d'y arriver est de modifier les caractéristiques techniques des véhicules à moteur. Certaines d'entre elles – par exemple, les systèmes de protection frontaux et de freinage assisté – ont été examinées dans ce rapport, mais l'attention n'est pas portée sur la caractéristique de sécurité la plus importante: je veux parler du limitateur de vitesse. Un tel système limiterait la vitesse maximum d'une voiture à la vitesse maximale autorisée dans le pays donné. Dans la plupart des États membres de l'UE, cette limite est de 100 km/h sur autoroute, et 50 km/h en agglomérations. Grâce à un gadget électronique relativement simple et bon marché, il serait facile d'équiper les véhicules d'un dispositif qui garantirait que ces limitations ne seront pas dépassées sur autoroute ou en ville. Une telle limitation de vitesse éviterait probablement un tiers du total des décès de piétons et de cyclistes. Un limitateur de vitesse peut aussi être adapté pour contrôler le taux d'accélération des véhicules, et cela sauverait encore des vies supplémentaires. Il faut nous demander s'il est nécessaire et avisé que nos véhicules puissent passer de 0 à 100 km/h en cinq ou six secondes, et s'il est important et légitime que nos véhicules soient capables de dépasser les 200 km/h, si la limitation de vitesse pertinente est fixée à 100 km/h? Je peux comprendre qu'un rapporteur du nom de Ferrari aura du mal à être d'accord avec moi s'agissant des limitations de vitesse, mais la vérité est que la vitesse tue beaucoup trop d'usagers de la route et, en tant que législateurs, nous devons nous préparer à la suite. Qu'est-ce qui est le plus important: avoir de jolis bolides et des conducteurs accros à la vitesse, ou sauver des milliers de vies humaines?"@fr8
"Elnök Úr, a kiváló jelentésért dicséret illeti az előadót. Ahogy mások már említették, az EU útjain minden évben sok ezer gyalogos és kerékpáros hal meg vagy szenved sérülést. Európai parlamenti képviselőkként célunk az így járók számának lehető legnagyobb arányú csökkentése. Ennek egyik lehetséges módja a gépjárművek technikai jellemzőinek megváltoztatása. Ezek közül néhány, így az elülső védelmi és a fékrásegítő rendszerek, szerepelnek a jelentésben, ám az egyik legfontosabb életet mentő műszaki jellemző nem fordul elő – ez pedig a sebességkorlátozó berendezés. Ez a rendszer a gépkocsi végsebességét az adott országban megengedett legnagyobb sebességre korlátozza. Ez a határérték a legtöbb uniós tagállamban 100 km/h az autópályákon és 50 km/h lakott területen. Viszonylag egyszerű és olcsó elektronikus műszerek segítségével nem is lenne bonyolult dolog a gépjárműveket felszerelni egy olyan eszközzel, amely garantálná, hogy sem az autópályán, sem lakott területen ne lehessen túllépni a megengedett sebességet. Ez a sebességkorlátozás feltételezhetően egyharmaddal csökkentené a halálos balesetet szenvedő kerékpárosok és gyalogosok számát. A sebességkorlátozó eszköz a gépjárművek gyorsulását is képes ellenőrizni, ennek révén pedig még több életet lehetne megmenteni. Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mennyiben szükséges, és vajon bölcs dolog-e, hogy gépjárműveink nulláról 100 km/h sebességre akár öt vagy hat másodperc alatt is fel tudnak gyosulni, ahogy azt is, hogy fontos és legális-e, hogy gépjárműveink 200 km/h feletti sebességre is képesek, ha egyszer a megengedett legnagyobb sebesség mindössze 100 km/h. Megértem, hogy Ferrari családnevű előadónk aligha tud egyetérteni velem a gépkocsik sebességkorlátozásának kérdésében, de a helyzet mégis az, hogy a sebesség rengeteg úthasználót öl meg. Ezért nekünk, jogalkotóként, fel kell tennünk a kérdést: mi a legfontosabb: a feltűnő, gyors gépkocsik és a sebességőrült vezetők, vagy több ezer emberi élet megmentése?"@hu11
". Signor Presidente, mi complimento con il relatore per l’eccellente relazione. Come è già stato detto, ogni anno, sulle strade dell’UE, vengono uccise o ferite molte migliaia di pedoni e ciclisti. Il nostro obiettivo, come deputati del PE, è quello di contribuire a ridurre quanto più possibile questi numeri. Un modo per raggiungere tale obiettivo è modificare le specifiche tecniche dei veicoli a motore. Alcune di esse – per esempio i sistemi di protezione frontale e di assistenza alla frenata – sono state esaminate in questa relazione. Eppure, la più importante di tutte le specifiche tecniche ai fini della salvaguardia della vita umana non è stata presa in considerazione: si tratta del limitatore di velocità. Un tale sistema limiterebbe la velocità massima delle automobili, portandola alla massima velocità autorizzata nei vari paesi. Nella maggior parte degli Stati membri dell’UE, si tratta di 100 km/h sulle autostrade e di 50 km/h nelle aree urbanizzate. Attraverso l’istallazione di apparecchi elettronici relativamente semplici e di costo contenuto, si potrebbero dotare i veicoli di un sistema che garantirebbe che tali limiti di velocità non vengano superati, sia in autostrada che in città. Con questi limiti di velocità si potrebbe prevenire almeno un terzo di tutti i decessi sulla strada di pedoni e ciclisti. Un tale sistema potrebbe anche essere tarato per il controllo della velocità di accelerazione dei veicoli, risparmiando un numero ulteriore di vite. Dobbiamo chiederci quanto sia necessario e saggio che i nostri veicoli possano accelerare da 0 a 100 km/h in cinque o sei secondi e quanto sia importante e legale che i nostri veicoli siano in grado di superare i 200 km/h se il limite di velocità è soltanto di 100 km/h. Posso comprendere quanto sia difficile per un relatore che si chiama “Ferrari” concordare con me sulla riduzione della velocità delle automobili, ma la verità è che la velocità uccide un numero eccessivo di utenti della strada e che, ad un certo punto, noi, in quanto legislatori, dovremo decidere su quanto segue. Cosa è più importante: belle automobili veloci e conducenti patiti della velocità oppure risparmiare migliaia di vite umane?"@it12
"Gerb. Pirmininke, sveikinu pranešėją su puikiu pranešimu. Kaip jau sakyta, daug tūkstančių pėsčiųjų ir dviratininkų žūsta ES keliuose. Mūsų tikslas, kaip Europos Parlemento narių, kaip įmanoma padėti mažinti tuos skaičius. Vienas būdas to pasiekti – pakeisti automobilių technines sąlygas. Kai kurios iš jų, pvz., priekinė apsauga ir pagalbinė stabdymo sistema išnagrinėtos šiame pranešime, bet viena iš svarbiausių gyvybę saugančių transporto priemonės sąlygų nesulaukė dėmesio: tai greičio ribotuvas. Tokia sistema apribotų maksimalų automobilio iki maksimalaus leidžiamo greičio bet kurioje šalyje. Ši riba Europos Sąjungos valstybės narėse yra 100 km/val. greitkelyje ir 50 km/val. gyvenvietėse. Įdiegus palyginti paprastą ir pigią elektroninę sistemą, būtų nesunku aprūpinti transporto priemones prietaisu, kuris užtikrintų, kad tos ribos nebūtų viršytos nei greitkelyje, nei miestelyje. Toks greičio apribojimas išsaugotų gyvybes trečdaliui pėsčiųjų ir dviratininkų. Toks greičio ribotuvas galėtų būti pritaikytas kontroliuojant transporto priemonių greičio didinimo tempą, o tai išgelbėtų dar daugiau gyvybių. Mes turime paklausti savęs, kam reikia ir ar protinga, kad mūsų mašinos galėtų padidinti greitį nuo nulio iki 100 kilometrų per penkias sekundes ir ar svarbu ir teisėta, kad mūsų mašinos turi galių važiuoti 200 km/val., jeigu greičio limitas yra tik 100 km/val.? Galiu suprasti, kaip sunku pranešėjui pavarde Ferrari pritarti man dėl greičio mažinimo, bet tiesa ta, kad greitis pražudo labai daug eismo dalyvių ir kad kada nors mums teks apsispręsti dėl tokio dalyko: kas svarbiau – ar fantastiškai greiti lengvieji automobiliai ir dėl greičio apsvaigę vairuotojai, ar tūkstančių žmonių gelbėjimas nuo mirties?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es apsveicu referentu par viņa izcilo ziņojumu. Kā jau iepriekš minēts, daudzi tūkstoši gājēju un riteņbraucēju tiek nogalināti vai ievainoti katru gadu uz ES ceļiem. Mūsu mērķis kā EP deputātiem ir palīdzēt samazināt šos skaitļus, cik vien iespējams. Viens veids, kā to mēģināt darīt, ir mainīt motorizēto transportlīdzekļu tehniskās specifikācijas. Dažas no tām, — piemēram, frontālās aizsardzības un bremžu palīgmehānismu sistēmas — ir apskatītas šajā ziņojumā, bet viena no vissvarīgākajām dzīvības glābšanas transportlīdzekļu specifikācijām ir atstāta bez ievērības: tas ir ātruma ierobežotājs. Šāda sistēma ierobežotu automobiļa maksimālo ātrumu līdz maksimāli pieļautajam ātrumam konkrētajā valstī. Šīs ierobežojums lielākajā daļā ES dalībvalstu ir 100 km/st. uz autoceļiem un 50 km/st. apbūvētās vietās. Ar samērā vienkāršu un lētu elektronisku ierīču palīdzību būtu viegli apgādāt transportlīdzekļus ar iekārtu, kas nodrošinātu, ka šie ierobežojumi netiek pārsniegti ne uz autoceļiem, ne pilsētās. Šādi ātruma ierobežojumi varbūt novērstu trešo daļu no gājēju un riteņbraucēju bojāejas gadījumiem. Šādu ātruma ierobežotāju varētu pielāgot arī transportlīdzekļu paātrinājuma pieauguma kontrolei, un tādējādi tas glābtu vēl vairāk dzīvību. Mums jāvaicā pašiem sev, cik tas ir nepieciešami un gudri, ka mūsu transportlīdzekļi var palielināt ātrumu no 0 līdz 100 km/st. piecās vai sešās sekundēs, un cik svarīgi un tiesiski ir, ka mūsu transportlīdzekļi spēj sasniegt vairāk nekā 200 km/st., ja attiecīgais ātruma ierobežojums ir tikai 100 km/st.? Es varu saprast, ka referentam ar uzvārdu var būt grūti piekrist man par automobiļu ātruma samazinājumiem, bet īstā patiesība ir tā, ka ātrums nogalina satiksmes dalībniekus pārmērīgos daudzumos, un ir kāds punkts, kad mums kā likumdevējiem ir jāizšķiras par šādu jautājumu: kas ir pats svarīgākais — fantastiski ātri automobiļi un ātruma apsēsti braucēji vai tūkstošiem cilvēku dzīvību glābšana?"@lv13
"Mr President, congratulations to the rapporteur on his excellent report. As already mentioned, many thousands of pedestrians and cyclists are killed or injured every year on the roads of the EU. Our aim as MEPs is to help reduce these numbers as much as possible. One way of trying to do so is to alter the technical specifications of motor vehicles. Some of these – for example, frontal protection and brake assist systems – have been considered in this report, but one of the most important of all life-saving vehicle specifications is not given attention: this is a speed limiter. Such a system would limit the maximum speed of a car to the maximum permissible speed in any given country. This limit, in most EU Member States, is 100 km/h on the motorway, and 50 km/h in built-up areas. Through relatively simple and cheap electronic gadgetry, it would be a straightforward matter to fit vehicles with a device which would ensure that these limits are not exceeded on the motorway or in town. Such speed limitation would probably prevent a third of all deaths of pedestrians and cyclists. Such a speed limiter could also be adjusted to control the rate of acceleration of vehicles, and this would save even more lives. We must ask ourselves how necessary and wise it is for our vehicles to be able to accelerate from 0 to 100 km/h in five or six seconds, and how important and legal it is for our vehicles to be capable of doing more than 200 km/h, if the relevant speed limit is only 100 km/h? I can understand how a rapporteur with the name ‘Ferrari’ would find it difficult to agree with me on car speed reductions, but the real truth is that speed kills road users in excessive numbers, and at some point we, as law-makers, will have to make up our minds on the following. What is most important: fancy fast cars and speed-enthused drivers, or saving thousands of human lives?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijn felicitaties aan de rapporteur voor zijn uitstekende werk. Zoals al eerder is gezegd worden er ieder jaar vele duizenden voetgangers en fietsers gedood of gewond op de wegen in de EU. Wij als Parlementsleden hebben tot doel deze aantallen zover mogelijk omlaag te brengen. Dat kan onder meer door de technische specificaties van motorvoertuigen aan te passen. In dit verslag is een aantal van deze specificaties aan bod gekomen, zoals frontbeschermingsinrichtingen en remhulpsystemen, maar één van de allerbelangrijkste levensreddende voertuigspecificaties wordt helemaal niet genoemd: de snelheidsbegrenzer. Met een dergelijk systeem kan de maximumsnelheid van een auto worden beperkt tot de maximaal toegestane snelheid in een willekeurig land. In de meeste EU-lidstaten is de maximumsnelheid honderd kilometer per uur op de snelweg en vijftig kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Met behulp van relatief eenvoudige en goedkope elektronische apparatuur zouden voertuigen gemakkelijk kunnen worden voorzien van een instrument dat ervoor zorgt dat de snelheidslimieten op de snelweg of in de stad niet worden overschreden. Met behulp van snelheidsbegrenzing kan waarschijnlijk het aantal doden onder voetgangers en fietser met een derde worden teruggebracht. De snelheidsbegrenzer zou ook kunnen worden ingesteld om de acceleratie van voertuigen te beheersen, en daar zouden nog meer levens mee gered worden. We moeten onszelf afvragen hoe noodzakelijk en verstandig het is dat onze voertuigen in vijf of zes seconden kunnen optrekken van nul tot honderd kilometer per uur, en hoe belangrijk en wettig het is dat onze voertuigen harder kunnen rijden dan tweehonderd kilometer per uur, als de toegestane snelheid slechts honderd kilometer per uur bedraagt? Ik begrijp dat een rapporteur met de naam “Ferrari” het maar moeilijk met mij eens kan worden over snelheidsbeperkingen, maar de waarheid is dat snelheid verantwoordelijk is voor enorme aantallen verkeersslachtoffers en we zullen als wetgevers op een bepaald moment toch moeten beslissen wat we belangrijker vinden: elegante, snelle auto’s en van snelheid bezeten bestuurders, of het redden van duizenden mensenlevens?"@nl3
"Panie przewodniczący! Gratuluję sprawozdawcy znakomitego tekstu. Jak wcześniej już powiedziano, co roku wiele tysięcy pieszych i rowerzystów ginie lub odnosi obrażenia na drogach UE. Naszym celem, jako posłów do PE, jest pomóc ograniczyć te statystyki, jak to tylko możliwe. Jednym ze sposobów, aby zaradzić temu problemowi jest wprowadzenie zmian do technicznych specyfikacji pojazdów silnikowych. Niektóre z nich – na przykład przednie układ zabezpieczające i systemy wspomagania hamowania – zostały rozważone w niniejszym sprawozdaniu, lecz nie poświęcono uwagi jednemu z najważniejszych czynników, życiodajnemu urządzeniu w pojeździe: ogranicznikowi prędkości. System taki ograniczyłby maksymalną prędkość samochodu do maksymalnej dopuszczalnej prędkości w danym państwie. Ograniczenie to w większości państw UE to 100 km/h na autostradzie i 50 km/h w terenie zabudowanym. Za sprawą relatywnie prostego i taniego gadżetu elektronicznego można by w sposób prosty i bezpośredni zaopatrzyć pojazd w przyrząd, który stanowiłby gwarancję, że ograniczenia te nie byłyby przekraczane ani na autostradzie, ani w mieście. Takie ograniczenie prędkości zapewne zapobiegłoby jednej trzeciej zgonów pieszych i rowerzystów. Ogranicznik prędkości, mógłby zostać również dostosowany do kontrolowania tempa przyspieszania pojazdów i oszczędziłby jeszcze więcej istnień ludzkich. Musimy sami sobie zadać pytanie, czy konieczne i mądre jest to, że nasze pojazdy mogą osiągnąć z 0 100 km/h w pięć czy sześć sekund i czy jest ważne, i zgodne z prawem to, że nasze pojazdy pojechać mogą z prędkością ponad 200 km/h, jeśli właściwe ograniczenie prędkości wynosi jedynie 100 km/h? Mogę zrozumieć, że dla sprawozdawcy, który nosi takie nazwisko jak Ferrari, może być trudno zgodzić się ze mną co do ograniczeń prędkości, lecz prawdą jest, że prędkość jest odpowiedzialna za zbyt wiele ludzkich zgonów, i w pewnym momencie my jako prawodawcy będziemy musieli zastanowić się nad tym. Co jest ważniejsze: szpanerskie szybkie samochody i kierowcy entuzjaści wielkich prędkości czy ocalenie tysięcy ludzkich istnień?"@pl16
"Senhor Presidente, felicitações para o nosso Relator pelo seu excelente relatório. Como já tive oportunidade de referir, todos os anos vários milhares de peões e de ciclistas são mortos ou gravemente feridos nas estradas da UE. O nosso propósito como Deputados é ajudar a reduzir tanto quanto possível estes números. A solução passará pela alteração das especificações técnicas dos veículos motorizados. Algumas delas – por exemplo, protecção frontal e sistemas de assistência na travagem – foram tidas em consideração neste relatório, mas a especificação mais importante no âmbito das especificações de segurança ficou esquecida: o limitador de velocidade. Este sistema limitaria a velocidade máxima do veículo e a velocidade máxima admissível num determinado país. Na maioria dos Estados-Membros, o limite é de 100 km/h em auto-estradas e de 50 km/h em zonas urbanas. Este equipamento electrónico relativamente barato e de fácil utilização consistiria num meio simples de dotar os veículos com um dispositivo que impediria que estes excedessem os limites estabelecidos em auto-estrada ou dentro das povoações. Esta limitação da velocidade evitaria certamente um terço de todas as mortes que envolvem peões e ciclistas. Este limitador de velocidade poderia ainda ser adaptado para controlar o regime de aceleração dos veículos, o que contribuiria para salvar ainda mais vidas. Devíamo-nos perguntar se é necessário e sensato que os nossos veículos consigam acelerar dos 0 aos 100 km/h em cinco ou seis segundos, e se é importante e legítimo que os nossos veículos sejam capazes de exceder os 200 km/h quando o limite de velocidade relevante é de apenas 100 km/h? Posso compreender que um relator com o nome “Ferrari” considere difícil concordar comigo sobre a redução de velocidade em veículos, mas a verdade autêntica é que a velocidade mata os utentes da via pública em número excessivo e, numa determinada altura, nós como legisladores, teremos de tomar uma decisão sobre o seguinte. O que é mais importante: Carros alucinantemente rápidos e condutores arrebatados pela velocidade ou salvar milhares de vidas humanas?"@pt17
"Mr President, congratulations to the rapporteur on his excellent report. As already mentioned, many thousands of pedestrians and cyclists are killed or injured every year on the roads of the EU. Our aim as MEPs is to help reduce these numbers as much as possible. One way of trying to do so is to alter the technical specifications of motor vehicles. Some of these – for example, frontal protection and brake assist systems – have been considered in this report, but one of the most important of all life-saving vehicle specifications is not given attention: this is a speed limiter. Such a system would limit the maximum speed of a car to the maximum permissible speed in any given country. This limit, in most EU Member States, is 100 km/h on the motorway, and 50 km/h in built-up areas. Through relatively simple and cheap electronic gadgetry, it would be a straightforward matter to fit vehicles with a device which would ensure that these limits are not exceeded on the motorway or in town. Such speed limitation would probably prevent a third of all deaths of pedestrians and cyclists. Such a speed limiter could also be adjusted to control the rate of acceleration of vehicles, and this would save even more lives. We must ask ourselves how necessary and wise it is for our vehicles to be able to accelerate from 0 to 100 km/h in five or six seconds, and how important and legal it is for our vehicles to be capable of doing more than 200 km/h, if the relevant speed limit is only 100 km/h? I can understand how a rapporteur with the name ‘Ferrari’ would find it difficult to agree with me on car speed reductions, but the real truth is that speed kills road users in excessive numbers, and at some point we, as law-makers, will have to make up our minds on the following. What is most important: fancy fast cars and speed-enthused drivers, or saving thousands of human lives?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, blahoželám spravodajcovi k jeho vynikajúcej správe. Ako už bolo spomenuté, na cestách v EÚ príde každoročne o život mnoho tisíc chodcov a cyklistov alebo ich je zranených. Naším cieľom ako poslancov Parlamentu je pomôcť v maximálnej možnej miere tieto počty znížiť. Jedným zo spôsobov, ako to skúsiť urobiť, je zmeniť technické špecifikácie motorových vozidiel. Niektoré z nich, napríklad systémy čelnej ochrany a systémy asistenta núdzového brzdenia sa v tejto správe spomínajú, ale nevenuje sa v nej pozornosť jednej špecifikácii motorových vozidiel, ktorá je z hľadiska záchrany života zo všetkých najdôležitejšia: je to obmedzovač rýchlosti. Takýto systém by obmedzil maximálnu rýchlosť vozidla na maximálnu povolenú rýchlosť v danej krajine. Vo väčšine členských štátov EÚ je toto obmedzenie 100 km/h na diaľnici a 50 km/h v zastavaných oblastiach. Prostredníctvom relatívne jednoduchého a lacného elektronického prístroja by sa vozidlá dali jednoducho vybaviť zariadením, ktoré by zabezpečovalo, aby sa tieto medzné hodnoty na diaľnici ani v meste neprekračovali. Takéto obmedzenie rýchlosti by pravdepodobne zabránilo tretine všetkých úmrtí chodcov a cyklistov. Takýto obmedzovač rýchlosti by sa tiež mohol nastaviť, aby kontroloval veľkosť zrýchlenia vozidiel, a to by zachránilo ešte viac životov. Musíme sa sami seba opýtať, či je potrebné a rozumné, aby naše motorové vozidlá dokázali zrýchliť z 0 na 100 km/h za päť alebo šesť sekúnd a aké dôležité a legálne je, aby naše vozidlá boli schopné prekračovať rýchlosť 200 km/h, ak je príslušná najvyššia povolená rýchlosť iba 100 km/h. Dokážem pochopiť, aké ťažké by bolo pre spravodajcu s menom Ferrari súhlasiť so mnou v otázke zníženia rýchlosti automobilov, ale pravdou je, že rýchlosť zabíja veľký počet účastníkov cestnej premávky a v určitom bode sa ako zákonodarcovia budeme musieť rozhodnúť: Čo je dôležitejšie: atraktívne rýchle automobily a vodiči nadchýnajúci sa rýchlosťou, alebo záchrana tisícov ľudských životov?"@sk19
"Gospod predsednik, poročevalcu čestitam za odlično poročilo. Kot je bilo že omenjeno, več tisoč pešcev in kolesarjev vsako leto umre ali se poškoduje na cestah EU. Naš cilj poslancev Evropskega parlamenta je pomagati čim bolj znižati to število. To se lahko poskuša doseči s spreminjanjem tehničnih specifikacij motornih vozil. Nekatere, kot so na primer prednja zaščita in sistem pomoči pri zaviranju, so se upoštevali v tem poročilu, pri čemer se je zanemarila najpomembnejša specifikacija, ki rešuje življenja: to je omejevalnik hitrosti. Tak sistem bi omejil najvišjo hitrost avtomobila na najvišjo dovoljeno hitrost v zadevni državi. Ta omejitev je v večini držav članic EU 100 km/h na avtocesti in 50 km/h v naseljih. Z razmeroma enostavnim in poceni elektronskim pripomočkom bi bilo enostavno opremiti vozila z napravo, ki bi zagotovila, da se te omejitve ne presežejo na avtocesti ali v mestu. Taka omejitev hitrosti bi najbrž preprečila tretjino vseh smrti pešcev in kolesarjev. Tak omejevalnik hitrosti bi se lahko prilagodil za nadzorovanje stopnje pospeševanja vozil, pri čemer bi se rešilo še več življenj. Vprašati se moramo, kako potrebno in pametno je, da naša vozila lahko pospešijo z 0 na 100 km/h v petih ali šestih sekundah, ter kako pomembno in zakonito je, da so naša vozila sposobna doseči hitrost več kot 200 km/h, če je zadevna omejitev hitrosti le 100 km/h. Razumem lahko, da se poročevalec s priimkom Ferrari težko strinja z mano o omejitvah hitrosti, a prava resnica je, da hitrost ubije veliko udeležencev v cestnem prometu, pri čemer se bomo morali nekoč kot zakonodajalci odločiti o naslednjem. Kaj je najpomembnejše: razkošni hitri avtomobili in vozniki, ki so navdušeni nad hitrostjo, ali reševanje več tisoč človeških življenj?"@sl20
"Herr talman! Jag gratulerar föredraganden till hans utmärkta betänkande. Såsom redan har nämnts dödas eller skadas tusentals fotgängare och cyklister varje år på EU:s vägar. Vår uppgift som parlamentsledamöter är att bidra till att minska dessa siffror så mycket som möjligt. Ett sätt att försöka göra detta är att ändra de tekniska kraven på motorfordon. Några av dessa krav – till exempel skydd vid frontalkollisioner och bromsassistanssystem – har behandlats i betänkandet, men ett av de krav på fordon som räddar allra flest liv har inte uppmärksammats: och detta är kravet på en farthållare. Ett sådant system skulle begränsa en bils högsta hastighet till den högsta tillåtna hastigheten i varje givet land. Denna hastighetsgräns är i de flesta EU-länder 100 km/tim på motorväg och 50 km/tim i tättbebyggt område. Genom en relativt enkel och billig elektronisk utrustning skulle det vara lätt att förse fordon med en anordning som skulle se till att dessa gränser inte överskrids på motorväg eller i tättbebyggt område. En sådan hastighetsbegränsning skulle antagligen förhindra en tredjedel av alla dödsfall bland fotgängare och cyklister. En sådan farthållare skulle också kunna anpassas för att kunna kontrollera fordonens acceleration, och detta skulle rädda ännu flera liv. Vi måste ställa oss frågan hur nödvändigt och klokt det är att våra fordon kan accelerera från 0 till 100 km/tim på fem eller sex sekunder och hur viktigt och lagligt det är att våra fordon kan framföras i över 200 km/tim om den relevanta hastighetsgränsen bara är 100 km/tim? Jag kan förstå att en föredragande med namnet ”Ferrari” skulle finna det svårt att hålla med mig när det gäller en sänkning av bilarnas hastighet, men den verkliga sanningen är att farten dödar alltför många trafikanter, och på någon punkt måste vi som lagstiftare fatta beslut om följande fråga. Vilket är viktigast: att ha stiliga och snabba bilar eller att rädda tusentals människoliv?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,19,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph