Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-17-Speech-2-388"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080617.39.2-388"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I understand that fisheries did also play a role in the ‘no’ vote, particularly because, if one looks at the results in the various Irish counties, the results were particularly negative in the western coastal areas, where the majority of fisheries in Ireland are based. We have been aware of the fact that the Community measures seeking to restore sustainable fisheries are affecting fishermen and impacting on their livelihood. The cost of fuel certainly did not help. We have been trying to address this in a number of ways, including by trying to highlight the uses of the European Fisheries Fund in order to create more awareness of what the situation is. I myself have been to Ireland on a couple of occasions to talk directly to the fishermen. We have formed regional advisory councils. In the areas around Ireland in particular we have the North Western Waters Regional Advisory Council, and the North Sea Regional Advisory Council, in which the fishermen themselves take part in discussions which will lead up to decisions that we are required to take in December. Notwithstanding all this, in spite of all the efforts made, my guess is that the Irish fishermen’s vote in the referendum was substantially significantly negative."@en4
lpv:translated text
". Domnívám se, že rybolov sehrál také určitou úlohu v irském hlasování. Myslím si to především proto, že pokud se podíváme na výsledky v jednotlivých irských krajích, zjistíme, že nejhůř dopadlo hlasování v západních pobřežních oblastech, v nichž se nachází většina rybolovů v Irsku. Uvědomujeme si, že opatření Společenství na obnovení trvale udržitelných rybolovů mají vliv na rybáře a jejich živobytí. Celé této situaci určitě nepomohly ani vysoké ceny paliv. Tuto situaci jsme se však pokoušeli řešit mnohými způsoby, mezi něž patří například i snaha upozornit na využití Evropského fondu pro rybolov s cílem zvýšit informovanost o této oblasti. Já osobně jsem několikrát navštívil Irsko, abych se zúčastnil diskusí přímo s rybáři. Vytvořili jsme také regionální poradní rady. Obzvlášť v oblastech v okolí Irska máme Regionální poradní radu pro severozápadní vody a Regionální poradní radu pro Severní moře, v nichž se i samotní rybáři zapojují do diskusí vedoucích k rozhodnutím, která musíme v prosinci přijmout. Navzdory všem těmto opatřením a navzdory všemu úsilí si však myslím, že hlasování irských rybářů v referendu bylo v převážné většině vysloveně negativní."@cs1
"Fru formand! Jeg forstår, at fiskeriet også spillede en rolle i "nej'et", for hvis man kigger på resultaterne i de forskellige irske grevskaber, var de særligt negative i de vestlige kystområder, hvor størstedelen af det irske fiskeri har hjemme. Vi har været klar over, at fællesskabsforanstaltninger til genopretning af et bæredygtigt fiskeri påvirker fiskerne og har indflydelse på deres levebrød. Brændstofprisen har bestemt ikke været til nogen hjælp. Vi har forsøgt at løse det på en række forskellige måder, bl.a. ved at fremhæve anvendelsesmulighederne for Den Europæiske Fiskerifond med henblik på at skabe større bevidsthed om situationen. Jeg har selv været i Irland nogle gange for at tale direkte med fiskerne. Vi har nedsat regionale rådgivende råd. I områderne omkring Irland har vi North Western Waters Regional Advisory Council og North Sea Regional Advisory Council, hvor fiskerne selv deltager i drøftelser, der fører frem til de beslutninger, som vi skal træffe i december. På trods af dette og på trods af alle bestræbelser gætter jeg på, at de irske fiskere i betydeligt omfang stemte nej ved folkeafstemningen."@da2
". − Soweit ich weiß, hat auch der Bereich der Fischerei eine Rolle in der Nein-Kampagne gespielt. Vor allem, wenn man sich die Ergebnisse der verschiedenen irischen Counties ansieht, stellt man fest, dass die Ablehnung in den westlichen Küstengebieten, die den wichtigsten Fischereistandort Irlands bilden, besonders groß war. Wir sind uns im Klaren darüber, dass die auf die Wiederherstellung einer nachhaltigen Fischerei gerichteten Gemeinschaftsmaßnahmen für die Fischer und ihren Lebensunterhalt nicht ohne Folgen bleiben. Die hohen Kraftstoffpreise tragen ebenfalls nicht zur Entspannung der Lage bei. Wir haben versucht, dieses Problem in unterschiedlicher Weise anzugehen, indem wir beispielsweise auf die Inanspruchnahme des Europäischen Fischereifonds aufmerksam machen, um so den derzeitigen Stand der Dinge besser zu verdeutlichen. Ich war selbst mehrfach in Irland, um direkt mit den Fischern zu sprechen. Wir haben regionale Beiräte gebildet. Für die Irland umgebenden Gewässer gibt es den Beirat für die Nordsee und den Beirat für die nordwestlichen Gewässer, in denen sich die Fischer selbst an den Diskussionen beteiligen können, die die Grundlage für die von uns im Dezember zu treffenden Entscheidungen bilden. Unabhängig davon und trotz aller Anstrengungen, die wir unternehmen, vermute ich, dass die irischen Fischer beim Referendum überwiegend mit Nein gestimmt haben."@de9
"Πιστεύω ότι η αλιεία διαδραμάτισε επίσης κάποιο ρόλο στην ψήφο του «όχι», ιδιαίτερα επειδή, αν δει κανείς τα αποτελέσματα στις διάφορες ιρλανδικές κομητείες, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα αρνητικά στις δυτικές παράκτιες περιοχές, όπου είναι η βάση της πλειοψηφίας των αλιέων στην Ιρλανδία. Γνωρίζουμε το γεγονός ότι τα κοινοτικά μέτρα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της βιώσιμης αλιείας επηρεάζουν τους αλιείας και έχουν αντίκτυπο στα εισοδήματά τους. Το κόστος των καυσίμων σίγουρα δεν βοήθησε. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με μια σειρά τρόπων, μεταξύ άλλων προσπαθώντας να επισημάνουμε τις χρήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, προκειμένου να αυξήσουμε την πληροφόρηση για την κατάσταση. Έχω μεταβεί ο ίδιος προσωπικά στην Ιρλανδία σε δύο περιπτώσεις για να μιλήσω απευθείας στους αλιείς. Δημιουργήσαμε περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια. Στις περιοχές γύρω από την Ιρλανδία, συγκεκριμένα, έχουμε το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Βορειοδυτικών Υδάτων και το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Βόρειας Θάλασσας, στα οποία οι ίδιοι οι αλιείς συμμετέχουν σε συζητήσεις που θα οδηγήσουν στις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε τον Δεκέμβριο. Παρόλα αυτά, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν, μαντεύω ότι η ψήφος των ιρλανδών αλιέων στο δημοψήφισμα ήταν πράγματι σημαντικά αρνητική."@el10
"Entiendo que las pesquerías también jugaron un papel en el voto negativo, sobre todo porque, si se analizan los resultados en los distintos condados irlandeses, los resultaron fueron especialmente negativos en las zonas costeras occidentales, donde está ubicada la mayoría de las pesquerías en Irlanda. Somos conscientes del hecho de que las medidas comunitarias encaminadas a restablecer la pesca sostenible están afectando a los pescadores e interfiriendo en sus vidas. El coste del combustible ciertamente no ha ayudado en nada. Hemos intentado afrontar esta situación de distintas maneras, incluso procurando resaltar la utilización del Fondo Europeo de la Pesca a fin de crear un mayor conocimiento de cuál es la situación. Personalmente he visitado Irlanda en un par de ocasiones para hablar directamente con los pescadores. Hemos formado consejos consultivos regionales. En las zonas alrededor de Irlanda, concretamente, tenemos el Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales y el Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte, en los que los propios pescadores participan en debates que desembocarán en decisiones que tenemos que tomar en diciembre. Al margen de todo ello, a pesar de todos los esfuerzos realizados, mi opinión es que el voto de los pescadores irlandeses en el referéndum fue mayoritariamente negativo."@es21
"Mõistan, et kalandus tõesti mängis rolli „ei“ hääle juures, sest kui vaadata tulemusi erinevates Iiri maakondades, olid tulemused eriti negatiivsed läänepoolsetel rannikualadel, kus asub suurem osa Iirimaa kalatööstusest. Oleme olnud teadlikud tõsiasjast, et ühenduse meetmed säästva kalanduse taastamiseks mõjutavad kalureid ja nende eluolu. Kütuse maksumus kindlasti ei aidanud. Oleme olukorra paremaks teadvustamiseks proovinud seda teemat käsitleda mitmel viisil, sealhulgas püüdes rõhutada Euroopa Kalandusfondi kasutusvõimalusi. Ise olen käinud Iirimaal paaril korral, et rääkida vahetult kaluritega. Oleme moodustanud piirkondlikke nõuandekogusid. Eeskätt Iirimaad ümbritsevatel aladel on meil Loode-Atlandi Regionaalne Nõuandekogu ja Põhjamere Regionaalne Nõuandekogu, kus kalurid ise osalevad aruteludes, mille väljundiks on otsused, mis meil tuleb teha detsembris. Kõigest hoolimata, vaatamata tehtud jõupingutustele, oletan, et Iiri kalurite hääl referendumil oli kindlalt ja tähelepanuväärselt eitav."@et5
"Käsitykseni mukaan kalastusala vaikutti myös osaltaan kielteiseen äänestystulokseen, erityisesti siksi, että tarkasteltaessa tuloksia Irlannin eri kunnissa tulokset olivat suurelta osin kielteisiä läntisillä rannikkoalueilla, missä suurin osa Irlannin kalastusalasta toimii. Olemme olleet tietoisia siitä, että yhteisön toimet, joilla pyritään palauttamaan kestävä kalastustapa, vaikuttavat kalastajiin ja heidän toimeentuloonsa. Polttoaineen hinta ei todellakaan ole auttanut asiaa. Olemme pyrkineet ratkaisemaan ongelman lukuisilla keinoilla, kuten yrittämällä korostaa Euroopan kalatalousrahaston käyttötapoja, lisätäksemme vallitsevaa tilannetta koskevaa tietoisuutta. Olen itse muutamaan otteeseen käynyt Irlannissa keskustelemassa henkilökohtaisesti kalastajien kanssa. Olemme perustaneet alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia. Etenkin Irlannin lähialueilla toimii luoteisten kalastusalueiden alueellinen neuvoa-antava toimikunta ja Pohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta. Näissä toimikunnissa kalastajat osallistuvat itse keskusteluihin, joiden perusteella meidän on joulukuussa tehtävä päätöksiä. Kaikista pyrkimyksistä huolimatta oma arvaukseni on, että irlantilaiset kalastajat äänestivät merkittävässä määrin Lissabonin sopimusta vastaan."@fi7
"Je comprends que la pêche a aussi joué un rôle dans le vote du «non», notamment car si l'on observe les résultats dans les différents comtés irlandais, ceux-ci s'avèrent particulièrement négatifs dans les régions côtières occidentales, où se trouve la majorité de l'activité de pêche du pays. Nous sommes conscients du fait que les mesures communautaires visant à restaurer une pêche durable touchent les pêcheurs et agissent sur leur gagne-pain. Et le prix du carburant n'arrange rien. Nous tentons d'aborder cela de différentes façons, y compris en essayant de souligner les utilisations du fonds européen pour la pêche afin de sensibiliser davantage à la situation en présence. Je me suis moi-même rendu en Irlande à plusieurs reprises pour m'adresser aux pêcheurs directement. Nous avons créé des conseils consultatifs régionaux (CCR). Dans les régions proches de l'Irlande en particulier, nous disposons du CCR pour les eaux occidentales australes, et du CCR pour la mer du Nord, où les pêcheurs eux-mêmes prennent part aux discussions qui mèneront aux décisions à prendre en décembre. Malgré tout, en dépit des efforts consentis, je crains que le vote des pêcheurs irlandais lors du référendum ne soit négatif dans une très large mesure."@fr8
"Meglátásom szerint a halászati üzemek igenis szerepet kaptak a „nem”-szavazatban, s főként azért gondolom így, mert ha az egyes ír megyék eredményeit tekintjük, ezek különösen a nyugati tengerparti területeken voltak negatívak, ott, ahol az ír halászati üzemek többsége található. Tisztában vagyunk azzal, hogy a fenntartható halászat visszaállítására irányuló közösségi intézkedések hátrányosan érintik a halászokat és megélhetésüket. Az olajár pedig határozottan nem a helyzet javítása irányában hatott. E problémát egy ideje különböző módokon próbáljuk kezelni, ideértve azt is, hogy megkíséreljük hangsúlyozni az Európai Halászati Alap felhasználási lehetőségeit a jelenlegi helyzet nagyobb tudatosítára. Én magam is voltam párszor Írországban, és személyesen beszéltem a halászokkal. Regionális tanácsadó testületeket alakítottunk. Az Írország körüli területeken konkrétan ott van az északnyugati vizek regionális tanácsadó testülete, valamint az északi-tengeri regionális tanácsadó testület, amelyeknek tanácskozásain maguk a halászok is részt vesznek, és ezek eredményeként születnek majd meg a decemberben általunk meghozandó döntések. Mindennek ellenére és az összes erőfeszítés dacára az az érzésem, hogy a népszavazás során az ír halászok alapvetően és jelentős arányban „nem”-mel szavaztak."@hu11
". Credo che anche la pesca abbia avuto un peso nel “no”, in particolare perché, se si guarda ai risultati nelle varie contee irlandesi, questi sono particolarmente negativi nelle zone costiere occidentali, dove sono ubicate la maggior parte delle aziende ittiche irlandesi. Siamo consapevoli del fatto che le misure comunitarie che cercano di ripristinare una pesca sostenibile incidono sui pescatori e influiscono sulla loro esistenza. Il costo del carburante non ha di certo aiutato in positivo. Abbiamo provato ad affrontare tutto ciò in diversi modi, incluso il tentativo di evidenziare gli impieghi del Fondo europeo per la pesca, per creare maggiore consapevolezza della situazione. Io stesso sono stato in Irlanda in un paio di occasioni per parlare direttamente con i pescatori. Abbiamo costituito dei consigli consultivi regionali. Nelle aree intorno all’Irlanda, in particolare, abbiamo il consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali e il consiglio consultivo per il Mare del Nord, nei quali gli stessi pescatori prendono parte ai dibattiti che porteranno alle decisioni che dovremo prendere in dicembre. Malgrado tutto ciò, nonostante tutti gli sforzi compiuti, sono abbastanza sicuro che il voto dei pescatori irlandesi sia stato in sostanza significativamente negativo."@it12
"Suprantu, kad žvejybos sritis tikrai turėjo įtakos neigiamam balsavimui, ypač todėl, kad, jei vertinsime rezultatus įvairiose Airijos grafystėse, rezultatai buvo ypač neigiami vakarų pakrantės rajonuose, kur veikia dauguma Airijos žvejybos įmonių. Mes žinojome apie tai, kad Bendrijos priemonės žvejybos sektoriaus tvarumui užtikrinti daro įtaką žvejams ir jų pragyvenimo lygiui. Kuro kaina tikrai nesušvelnino padėties. Mes bandėme atkreipti į tai dėmesį daugeliu būdų, įskaitant bandymus pabrėžti Europos Žuvininkystės fondo naudojimo svarbą, kad būtų tinkamai suvokta tikroji padėtis. Aš pats buvau keletą kartų nuvykęs į Airiją, kad pasikalbėčiau tiesiogiai su žvejais. Mes suformavome regionines patariamąsias tarybas. Rajonuose aplink Airiją veikia Šiaurės Vakarų vandenų regioninė patariamoji taryba ir Šiaurės jūros regioninė patariamoji taryba, kurių diskusijose dalyvauja patys žvejai. Šios diskusijos turi padėti priimti sprendimą, kurio iš mūsų reikalaujama gruodžio mėn. Nepaisant viso to, nepaisant visų pastangų, spėju, kad dauguma Airijos žvejų referendume balsavo neigiamai."@lt14
"Es saprotu, ka zivsaimniecībai patiešām bija nozīme „nē” balsojumā, sevišķi tāpēc, ka, ja skatāmies uz rezultātiem dažādās Īrijas grāfistēs, rezultāti bija īpaši negatīvi rietumu piekrastes teritorijās, kur atrodas lielākā daļa Īrijas zivsaimniecību. Mēs esam apzinājušies to, ka Kopienas pasākumi, kas mēģina atjaunināt ilgtspējīgu zivsaimniecību, iespaido zvejniekus un ietekmē viņu iztiku. Degvielas maksa, protams, arī nenāca palīgā. Mēs esam mēģinājuši to risināt vairākos veidos, arī mēģinot uzskatāmi parādīt Eiropas Zivsaimniecības fonda izmantošanas iespējas, lai radītu lielāku izpratni par to, kāds ir stāvoklis. Es pats esmu bijis Īrijā pāris reižu, lai runātu tieši ar zvejniekiem. Mēs esam izveidojuši reģionālas konsultatīvas padomes. Īrijas apgabalos mums it sevišķi ir Ziemeļrietumu ūdeņu reģionālā konsultatīvā padome, un Ziemeļu jūras reģionālā konsultatīvā padome, kurās paši zvejnieki piedalās diskusijās, kuru rezultātā tiks pieņemti lēmumi, ko no mums prasa decembrī. Neskatoties uz to visu, par spīti visām pieliktajām pūlēm es paredzu, ka Īrijas zvejnieku balsojums referendumā pamatā bija būtiski negatīvs."@lv13
"I understand that fisheries did also play a role in the ‘no’ vote, particularly because, if one looks at the results in the various Irish counties, the results were particularly negative in the western coastal areas, where the majority of fisheries in Ireland are based. We have been aware of the fact that the Community measures seeking to restore sustainable fisheries are affecting fishermen and impacting on their livelihood. The cost of fuel certainly did not help. We have been trying to address this in a number of ways, including by trying to highlight the uses of the European Fisheries Fund in order to create more awareness of what the situation is. I myself have been to Ireland on a couple of occasions to talk directly to the fishermen. We have formed regional advisory councils. In the areas around Ireland in particular we have the North Western Waters Regional Advisory Council, and the North Sea Regional Advisory Council, in which the fishermen themselves take part in discussions which will lead up to decisions that we are required to take in December. Notwithstanding all this, in spite of all the efforts made, my guess is that the Irish fishermen’s vote in the referendum was substantially significantly negative."@mt15
". Naar ik heb begrepen heeft de visserij inderdaad een aandeel gehad in het Ierse “nee”, zeker gezien het feit dat de resultaten van de verschillende Ierse graafschappen laten zien dat met name in de westelijke kustgebieden, waar het grootste deel van de Ierse vissers is gevestigd, de resultaten zeer negatief waren. We zijn ons ervan bewust dat de vissers en hun bestaansmiddelen worden getroffen door de communautaire maatregelen gericht op het herstellen van duurzame visserij. De brandstofprijzen hebben die situatie zeker niet verbeterd. We hebben op diverse manieren geprobeerd hier iets aan te doen, onder meer door de mogelijkheden van het Europees Visserijfonds onder de aandacht te brengen en zo meer bekendheid te geven aan de huidige situatie. Zelf ben ik een aantal keer naar Ierland gegaan om rechtstreeks met de vissers te praten. We hebben regionale adviesraden in het leven geroepen. In de Ierse regio zijn dat in het bijzonder de regionale adviesraad voor de noordwestelijke wateren (NWWRAC) en de regionale adviesraad voor de Noordzee (NSRAC), waarin de vissers zelf deelnemen aan discussies, die de opmaat zijn voor de beslissingen die we in december moeten nemen. Ondanks dit alles, ondanks alle verrichte inspanningen, vermoed ik dat de stem van de Ierse vissers bij het referendum in wezen basaal negatief was."@nl3
"Sądzę, ze kwestia rybołówstwa także odgrywała rolę w kampanii „nie”, szczególnie dlatego, że gdy przyjrzymy się efektom w różnych hrabstwach Irlandii, stwierdzimy, że szczególnie negatywne efekty odnotowano w zachodnich nadbrzeżnych obszarach, gdzie skoncentrowana jest większość rybołówstwa irlandzkiego. Jesteśmy świadomi, że fakt, że środki stosowane przez Wspólnotę w celu odtworzenia zrównoważonego rybołówstwa mają wpływ na rybaków i ich środki do życia. Z pewnością nie pomaga tu także koszt paliw. Próbowaliśmy zająć się tą sprawą na wiele sposobów, włącznie z próbą wykorzystania Europejskiego Funduszu Rybackiego w celu rozszerzenia wiedzy na temat obecnej sytuacji. Osobiście byłem w Irlandii kilka razy i rozmawiałem bezpośrednio z rybakami. Utworzyliśmy regionalne komitety doradcze. Na terenach w pobliżu Irlandii utworzyliśmy Regionalny Komitet Doradczy ds. Wód Północno-Zachodnich i Komitet Doradczy ds. Wód Morza Północnego, w którym zasiadają sami rybacy i prowadzą dyskusje, które doprowadzą do decyzji, które musimy podjąć w grudniu. Niezależnie od tego i pomimo wszelkich podjętych wysiłków, zgaduję, że irlandzcy rybacy zagłosują w referendum wyraźnie na nie."@pl16
"Compreendo que as pescas tenham também desempenhado um papel no “não”, especialmente porque, se analisarmos os resultados nos vários condados irlandeses, estes eram particularmente negativos na zona costeira ocidental, onde se encontra sedeada a maioria dos pescadores na Irlanda. Tivemos conhecimento de que as medidas da Comunidade destinadas a restabelecer a pesca sustentável estão a afectar os pescadores e a ter impacto sobre a sua subsistência. O preço do combustível não contribuiu certamente para melhorar a situação. Temos tentado abordar esta questão de várias formas, tentando salientar a utilidade do Fundo Europeu das Pescas a fim de criar uma maior consciencialização da situação. Eu próprio estive na Irlanda em várias ocasiões para dialogar directamente com os pescadores. Formámos conselhos consultivos regionais. Nas áreas circundantes da Irlanda, temos, em particular, o Conselho Consultivo Regional para as Águas Ocidentais Norte e o Conselho Consultivo Regional para o Mar do Norte, nos quais os próprios pescadores participam em discussões que conduzirão às decisões que seremos obrigados a tomar em Dezembro. Não obstante tudo isto, e apesar de todos os esforços envidados, a minha suposição é de que os pescadores irlandeses disseram maioritária e significativamente “não”ao referendo."@pt17
"I understand that fisheries did also play a role in the ‘no’ vote, particularly because, if one looks at the results in the various Irish counties, the results were particularly negative in the western coastal areas, where the majority of fisheries in Ireland are based. We have been aware of the fact that the Community measures seeking to restore sustainable fisheries are affecting fishermen and impacting on their livelihood. The cost of fuel certainly did not help. We have been trying to address this in a number of ways, including by trying to highlight the uses of the European Fisheries Fund in order to create more awareness of what the situation is. I myself have been to Ireland on a couple of occasions to talk directly to the fishermen. We have formed regional advisory councils. In the areas around Ireland in particular we have the North Western Waters Regional Advisory Council, and the North Sea Regional Advisory Council, in which the fishermen themselves take part in discussions which will lead up to decisions that we are required to take in December. Notwithstanding all this, in spite of all the efforts made, my guess is that the Irish fishermen’s vote in the referendum was substantially significantly negative."@ro18
". Domnievam sa, že rybné hospodárstva zohrali tiež určitú úlohu pri írskom hlasovaní. Myslím si to predovšetkým preto, že ak sa pozrieme na výsledky v jednotlivých írskych krajoch, zistíme, že najhoršie dopadlo hlasovanie v západných pobrežných oblastiach, v ktorých sa nachádza väčšina rybných hospodárstiev v Írsku. Uvedomujeme si, že opatrenia Spoločenstva na obnovenie trvalo udržateľných rybných hospodárstiev vplývajú na rybárov a ich živobytie. Celej tejto situácii určite nepomohli ani vysoké ceny palív. Túto situáciu sme sa však pokúšali riešiť mnohými spôsobmi, medzi ktoré patrí napríklad aj snaha upozorniť na využitie Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo s cieľom zvýšiť informovanosť o tejto oblasti. Ja osobne som niekoľkokrát navštívil Írsko, aby som sa zúčastnil diskusií priamo s rybármi. Vytvorili sme tiež regionálne poradné rady. Obzvlášť v oblastiach v okolí Írska máme Regionálnu poradnú radu pre severozápadné vody a Regionálnu poradnú radu pre Severné more, v ktorých sa aj samotní rybári zapájajú do diskusií vedúcich k rozhodnutiam, ktoré musíme v decembri prijať. Napriek všetkým týmto opatreniam a napriek všetkému úsiliu si však myslím, že hlasovanie írskych rybárov v referende bolo v prevažnej väčšine vyslovene negatívne."@sk19
"Zdi se mi, da so imela tudi ribištva vlogo pri tej „proti“ kampanji, zlasti ob upoštevanju rezultatov v različnih okrajih Irske, pri čemer so bili negativni zlasti rezultati iz zahodnih obalnih območij, v katerih je največ ribiške industrije na Irskem. Zavedamo se dejstva, da ukrepi Skupnosti za obnovo trajnostnega ribištva vplivajo na ribiče in njihovo preživljanje. Cena goriva pri tem ni v pomoč. To vprašanje poskušamo obravnavati na različne načine, vključno s poudarjanjem uporabe Evropskega sklada za ribištvo, da se te razmere bolj izpostavi. Sam sem nekajkrat obiskal Irsko in o tem govoril neposredno z ribiči. Oblikovali smo regionalne svetovalne svete. Zlasti na območjih okoli Irske imamo svetovalni svet severozahodnih voda in regionalni svetovalni svet Severnega morja, v katerih ribiči sodelujejo v razpravah, ki bodo vodile k odločitvam, ki jih moramo sprejeti decembra. Ne glede na vse to in navkljub vsem prizadevanjem menim, da je bil glas irskih ribičev na referendumu zelo negativen."@sl20
"Vad jag förstår spelade fisket också en roll i nej-rösten, särskilt eftersom resultaten, om man tittar på dem i de olika irländska grevskapen, var särskilt negativa i de västra kustområdena där det mesta fisket äger rum. Vi har varit medvetna om att gemenskapens åtgärder för att återinföra ett hållbart fiske påverkar fiskare och får negativa konsekvenser för deras utkomst. Bränslekostnaderna var ju inte heller till någon hjälp. Vi har försökt ta itu med detta på flera olika sätt, t.ex. genom att uppmärksamma Europeiska fiskerifondens tjänster för att skapa större medvetenhet om hurdan situationen är. Jag har själv varit på Irland vid ett par tillfällen för att tala direkt med fiskarna. Vi har bildat regionala rådgivande nämnder. I områdena runt Irland särskilt har vi regionala rådgivande nämnden för nordvästliga vatten och regionala rådgivande nämnden för Nordsjön där fiskarna själva deltar i diskussioner som kommer att resultera i de beslut som vi ska fatta i december. Trots allt detta, trots alla ansträngningar som gjorts, tror jag att de irländska fiskarnas röst i folkomröstningen i allt väsentligt var påtagligt negativ."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph