Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-17-Speech-2-386"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080617.39.2-386"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The problem concerning the huge increase in the cost of oil and its impact on fishers is very specific and very particular – I would say almost unique – when it comes to fisheries. This is because we have a combination of factors that impact the fishers very negatively. On the one hand the cost of fuel as a percentage of the total earnings of a fisher can go up as high as to represent 50-60% of his total earnings. In particular this would relate to distance operators because of the huge journeys that they have to undertake and also with regard to specific fishing activities like beam trawlers that consume a lot of fuel. Apart from that, there is also the fact that fishers cannot, because of certain market constraints, pass on down the line the increasing cost to further operators involved in the marketing of fish products. This in essence means that the increase in cost is actually borne by the fisher himself. Adding to that, there are various measures that we have introduced in order to regain sustainable fishing, and that means that the fisher cannot try to improve his performance by catching more, because if he catches more, he creates further pressures on fish stocks which would then be, in the long term, counterproductive. So fishers are faced with this enormous problem. Today, in actual fact, I have presented to the college an information note on what we consider to be the way forward in order to engage with fishers in the very short term in a way whereby we give them assistance with a view to restructuring the whole sector and addressing the specific concerns of different fishers. In this information note we have outlined a number of specific measures that we can propose. Member States would be in a position to decide with their own fishers which of those measures would be best suited for the realities faced by the particular fishers. Whether this could be available to lobster fishers and to what extent – one would need to look into it. However, I have been authorised by the college to move forward on this. I will be presenting these details – the basics of what we will be proposing in the very short term – to Council on Tuesday next week in Luxembourg. I will then be going back to the college with the details of the changes that need to be affected to the European Fisheries Fund regulation and other measures that we are looking into, the possibility for example concerning . I will then go back to the Council, hopefully as early as July, with the proposals adopted by the Commission so that – depending on the speed that both Council and Parliament would be prepared to take this – we would have the necessary measures in place hopefully in a question of a few months."@en4
lpv:translated text
". Problém, který se týká obrovského nárůstu cen ropy a jeho vlivu na rybáře, je z podhledu rybolovů velmi specifický a velmi konkrétní – dokonce bych řekl, že téměř jedinečný. Tato situace je zapříčiněna kombinací různých faktorů, které mají na rybáře velmi negativní vliv. Na jedné straně mohou náklady na pohonné látky u rybáře představovat až 50–60 % jejich celkových příjmů. Toto se týká především dálkových provozovatelů, vzhledem k velké vzdálenosti, které musí překonat, a také vzhledem k jejich specifickému rybářskému vybavení, jako jsou například vlečné sítě s rozpěrným ráhnem, které spotřebovává velké množství paliva. Kromě toho je tu také skutečnost, že rybáři, vzhledem k jistému tržnímu omezení, nemohou tyto rostoucí náklady přesunout na další provozovatele, kteří působí v oblasti marketingu rybích produktů. Tato situace v podstatě znamená, že nárůst v nákladech musí ve skutečnosti nést samotný rybář. K tomu se přidávají ještě různá další opatření, která jsme zavedli s cílem opakovaně vytvořit trvale udržitelný rybolov. V podstatě to znamená, že rybáři se nemohou pokoušet zlepšit svůj výkon dosažením vyšších úlovků, neboť pokud vyloví více ryb, vytvářejí tím další tlak na zásoby ryb, což by bylo z dlouhodobého hlediska kontraproduktivní. Z toho důvodu musí rybáři čelit obrovským problémům. Shodou okolností jsem kolegiu právě dnes představil informační oznámení o naší představě dalších kroků v této otázce, jehož cílem je začít v co nejkratší době spolupracovat s rybáři a poskytovat jim pomoc při restrukturalizaci celého sektoru a řešení jejich konkrétních problémů. V tomto informačním oznámení jsme zdůraznili několik konkrétních, námi navrhovaných opatření. Členské státy budou moci společně se svými rybáři rozhodnout, která z těchto opatření nejlépe vyhovují reálným podmínkám, jimž musí čelit jednotliví rybáři. Bude ještě třeba podrobněji přezkoumat, zda a do jaké míry budou tato opatření přístupná i pro lovce humrů. Byl jsem však kolegiem zplnomocněn podniknout v této věci další kroky. Radu budu informovat o podrobnostech těchto návrhů, tj. o základních bodech těchto návrhů, které plánujeme zavést ve velmi blízké budoucnosti, příští týden v úterý v Lucemburku. Následně se vrátím zpět do kolegia s podrobnými informacemi o změnách, které bude třeba zavést v nařízení o Evropském fondu pro rybolov a o dalších opatřeních, které v této souvislosti zvažujeme, například o možnosti použití zásady . Potom se opět vrátím k Radě s návrhy, které Komise přijala (doufám, že to bude už někdy v průběhu července), abychom mohli potřebná opatření skutečně zavést už v průběhu několika měsíců – samozřejmě, závisí to také na rychlosti, s jakou k této otázce přistoupí Rada a Parlament."@cs1
"Fru formand! Problemet med den kraftige stigning i olieprisen og dens indvirkning på fiskerne er specifik og noget ganske særligt - jeg vil endda sige enestående - når det drejer sig om fiskeriet. Dette skyldes, at vi har en kombination af faktorer, der påvirker fiskerne meget negativt. På den ene side kan brændstofomkostningerne som en procentdel af fiskerens samlede indtjening udgøre helt op til 50-60 % af hans samlede indtjening. Dette gælder navnlig fiskere, der bedriver fjernfiskeri, på grund af de lange ture, som de er nødt til at foretage, og ligeledes specifikke fiskeriaktiviteter som bomtrawlere, der bruger store mængder brændstof. Ud over dette er der også tale om, at fiskerne på grund af visse markedsbegrænsninger ikke kan overføre de stigende omkostninger på andre operatører, der beskæftiger sig med markedsføring af fiskeprodukter. Dette betyder i bund og grund, at de stigende udgifter skal afholdes af fiskeren selv. Desuden findes der forskellige foranstaltninger, som vi har indført for at genskabe et bæredygtigt fiskeri, og det betyder, at fiskeren ikke kan forsøge at forbedre sine resultater ved at fange mere, for hvis han fanger mere, lægger han yderligere pres på fiskebestandene, hvilket så på længere sigt kan virke mod hensigten. Så fiskerne står over for et kolossalt problem. I dag har jeg rent faktisk forelagt kollegiet et notat om, hvad vi anser for vejen frem, så vi kan hjælpe fiskerne på meget kort sigt ved at yde bistand til omstrukturering af hele sektoren og løse de enkelte fiskeres specifikke problemer. I dette notat har vi skitseret en række specifikke foranstaltninger, som vi kan foreslå. Medlemsstaterne vil sammen med deres egne fiskere kunne beslutte, hvilke af disse foranstaltninger der er mest velegnede til den virkelighed, som de enkelte fiskere befinder sig i. Man er så nødt til at undersøge, om dette kan stilles til rådighed for hummerfiskerne og i hvilken udstrækning. Men kollegiet har givet mig grønt lys til at arbejde videre med dette. Jeg vil fremlægge disse oplysninger - som vi vil bruge som grundlag for vores forslag på meget kort sigt - for Rådet torsdag i næste uge i Luxembourg. Jeg vil så vende tilbage til kollegiet med oplysninger om de ændringer, der skal foretages af forordningen for Den Europæiske Fiskerifond, og andre foranstaltninger, som vi undersøger, f.eks. muligheden vedrørende de minimis-bestemmelsen. Jeg vil så vende tilbage til Rådet, forhåbentlig allerede i juli, med de forslag, som Kommissionen har vedtaget, således at vi - afhængigt af, hvor hurtigt både Rådet og Parlamentet vil være indstillet på at arbejde med dette - kan have de nødvendige foranstaltninger på plads forhåbentlig inden for nogle få måneder."@da2
". − Das aus dem enormen Anstieg des Ölpreises und seiner Auswirkungen für die Fischer resultierende Problem ist äußerst spezifisch, ich würde fast sagen, es ist einzigartig. Das hängt damit zusammen, dass verschiedene Faktoren zusammenkommen, die sich negativ auf die Fischer auswirken. Einerseits können die Kosten für Kraftstoffe als prozentualer Anteil am Gesamteinkommen eines Fischers durchaus 50-60 % seines Gesamtverdienstes ausmachen. Das trifft insbesondere auf Fischer zu, die lange Strecken zurücklegen, und auf spezielle Fanggeräte wie Baumkurrentrawler, die einen sehr hohen Kraftstoffverbrauch haben. Daneben sind Fischer aufgrund bestimmter Marktzwänge nicht in der Lage, diese steigenden Kosten an ihre Abnehmer, die für die Vermarktung von Fisch zuständig sind, weiterzugeben. Im Kern bedeutet das, dass der Fischer selbst diesen Kostenanstieg abfangen muss. Hinzu kommt, dass wir verschiedene Maßnahmen ergriffen haben, um die Fischerei wieder nachhaltig zu gestalten, und das heißt, dass Fischer nicht versuchen können, ihren Verdienst dadurch zu verbessern, dass sie mehr fangen, denn damit würden sie den Druck auf die Fischbestände weiter erhöhen, was langfristig gesehen kontraproduktiv wäre. Damit sehen sich die Fischer diesem enormen Problem gegenüber. Ich habe dem Kollegium heute einen Informationsvermerk vorgelegt, in dem wir unsere Überlegungen über das weitere Vorgehen darlegen. Es geht u. a. darum, wie wir mit den Fischern sehr kurzfristig so zusammenarbeiten, dass wir sie mit Blick auf die Umstrukturierung des gesamten Sektors und die Lösung der Probleme verschiedener Fangaktivitäten unterstützen können. Wir haben in diesem Informationsvermerk eine Reihe spezieller Maßnahmen dargelegt, die wir vorschlagen können. Die Mitgliedstaaten könnten dann gemeinsam mit ihren Fischern entscheiden, welche dieser Maßnahmen unter den konkreten Bedingungen für die jeweiligen Fangaktivitäten am besten geeignet wären. Es wäre zu prüfen, ob und in welchem Umfang derartige Maßnahmen für Hummerfischer vorgesehen werden könnten. Das Kollegium hat mich jedoch befugt, weiterführende Schritte in dieser Angelegenheit einzuleiten. Ich werde dem Rat nächsten Dienstag in Luxemburg diese Details – die Grundlage dessen, was wir sehr kurzfristig vorschlagen werden – vorlegen. Anschließend werde ich das Kollegium genau über die Veränderungen informieren, die an der Verordnung über den Europäischen Fischereifonds und anderen Maßnahmen, die wir derzeit prüfen, vorgenommen werden müssen. Das betrifft beispielsweise die De-minimis-Regelung. Ich werde dann dem Rat – hoffentlich bereits im Juli – die von der Kommission angenommenen Vorschläge vorlegen, sodass wir, je nachdem wie schnell Rat und Parlament bereit sind, ihre Zustimmung zu geben, vielleicht schon innerhalb weniger Monate die erforderlichen Maßnahmen in Kraft setzen können."@de9
"Το πρόβλημα αναφορικά με την τεράστια αύξηση στο κόστος του πετρελαίου και τον αντίκτυπό της στους αλιείς είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ ιδιαίτερο –θα έλεγα σχεδόν μοναδικό– όταν πρόκειται για την αλιεία. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε έναν συνδυασμό παραγόντων που έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στους αλιείς. Αφενός, το κόστος των καυσίμων ως ποσοστό των συνολικών κερδών ενός αλιέως μπορεί να φτάσει στο σημείο να αντιπροσωπεύει το 50-60% των συνολικών του κερδών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για αλιείς μεγάλων αποστάσεων λόγω των μεγάλων ταξιδιών που πρέπει να κάνουν και επίσης για συγκεκριμένες αλιευτικές δραστηριότητες, όπως δοκότρατες που καταναλώνουν πολλά καύσιμα. Εκτός αυτού, υπάρχει επίσης το γεγονός ότι οι αλιείς δεν μπορούν, λόγω ορισμένων περιορισμών της αγοράς, να μεταβιβάσουν το αυξανόμενο κόστος σε περαιτέρω φορείς που συμμετέχουν στη εμπορία των αλιευτικών προϊόντων. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η αύξηση του κόστους επιβαρύνει τον ίδιο τον αλιέα. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορα μέτρα που έχουμε εισαγάγει προκειμένου να ανακτήσουμε τη βιώσιμη αλιεία, και αυτό σημαίνει ότι ο αλιέας δεν μπορεί να προσπαθήσει να βελτιώσει την απόδοσή του αλιεύοντας περισσότερο, επειδή αν αλιεύσει περισσότερο, δημιουργεί μεγαλύτερες πιέσεις στα αλιευτικά αποθέματα, γεγονός που θα ήταν, μακροπρόθεσμα, αντιπαραγωγικό. Οι αλιείς, επομένως, αντιμετωπίζουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Σήμερα, για την ακρίβεια, παρουσίασα στο Σώμα των Επιτρόπων ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το ποιος πιστεύουμε ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος να προχωρήσουμε, προκειμένου να προσεγγίσουμε τους αλιείς στο πολύ βραχυπρόθεσμο επίπεδο παρέχοντάς τους βοήθεια προκειμένου να αναδιαρθρωθεί ολόκληρος ο τομέας και να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες ανησυχίες των διαφόρων αλιέων. Σε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα παρουσιάζουμε μια σειρά από ειδικά μέτρα που μπορούμε να προτείνουμε. Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να αποφασίσουν από κοινού με τους αλιείς τους ποια από αυτά τα μέτρα θα ήταν πιο ενδεδειγμένα για τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι αλιείς. Αν αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί στους αλιείς αστακού και μέχρι ποιο βαθμό – πρέπει να εξεταστεί. Ωστόσο, έχω την έγκριση του Σώματος των Επιτρόπων να προχωρήσω σε αυτό το θέμα. Θα παρουσιάσω αυτές τις λεπτομέρειες –τα βασικά στοιχεία των μέτρων που θα προτείνουμε στο πολύ άμεσο μέλλον– στο Συμβούλιο την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας στο Λουξεμβούργο. Στη συνέχεια, θα επιστρέψω στο Σώμα των Επιτρόπων με τις λεπτομέρειες των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και άλλα μέτρα που εξετάζουμε, την πιθανότατα, για παράδειγμα, σχετικά με τον κανόνα . Μετά θα πάω εκ νέου στο Συμβούλιο, ελπίζω ως τις αρχές Ιουλίου, με τις προτάσεις που ενέκρινε η Επιτροπή ούτως ώστε –ανάλογα με την ταχύτητα που θα είναι διατεθειμένα τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο να εξετάσουν αυτό το θέμα– να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα σε ισχύ μέσα σε λίγους μήνες, ελπίζω."@el10
"El problema relativo al enorme incremento del coste del crudo y su impacto sobre los pescadores es muy específico y muy concreto —yo diría que casi único— cuando se refiere a las pesquerías. Ello se debe a que existe una combinación de factores que afectan a los pescadores de forma muy negativa. Por una parte, el coste del combustible como porcentaje de los ingresos totales de un pescador puede llegar a representar hasta un 50–60 % de sus percepciones totales. En concreto, esto afectaría a los operadores de altura, debido a los prolongados desplazamientos que han de realizar, así como a determinadas actividades pesqueras, como la pesca de de arrastre que consume gran cantidad de combustible. Aparte de eso, también está el hecho de que los pescadores no pueden, debido a determinadas restricciones de mercado, repercutir el coste creciente a otros operadores implicados en la comercialización de productos de la pesca. Eso significa, en esencia, que el aumento de los costes realmente está soportado por el propio pescador. A eso hay que añadir distintas medidas que hemos introducido a fin de recuperar la pesca sostenible, y eso significa que el pescador no puede intentar mejorar su rendimiento realizando mayores capturas, ya que si captura más, crea nuevas presiones sobre las poblaciones de peces, lo que, a la larga, resultaría contraproducente. Así pues, los pescadores se enfrentan a este enorme problema. Hoy, de hecho, he presentado al Colegio una nota informativa acerca de lo que consideramos es la forma de proceder a fin de colaborar con los pescadores a muy corto plazo, de manera que les proporcionemos asistencia con vistas a reestructurar todo el sector y resolver las inquietudes concretas de los diferentes pescadores. En esta nota informativa hemos esbozado una serie de medidas específicas que estamos en condiciones de proponer. Los Estados miembros estarían en situación de decidir con sus propios pescadores cuáles de tales medidas resultarían más apropiadas para las realidades con que se enfrentan los pescadores concretos. Habría que estudiar si eso podría aplicarse, y hasta qué punto, a los pescadores de langosta. Sin embargo, he recibido autorización del Colegio para avanzar en este tema. Presentaré estos detalles —los conceptos básicos de lo que vamos a proponer a muy corto plazo— al Consejo el martes de la semana que viene en Luxemburgo. Entonces me dirigiré de nuevo al Colegio con los detalles de los cambios que es necesario efectuar al reglamento del Fondo Europeo de la Pesca y otras medidas que estamos contemplando, la posibilidad, por ejemplo, relativa a . Entonces retornaré al Consejo, esperemos que todavía en julio, con las propuestas aprobadas por la Comisión, de forma que —dependiendo de la velocidad con la que tanto el Consejo como el Parlamento estén dispuestos a abordar esto— tendríamos operativas las medidas necesarias en cuestión de unos pocos meses."@es21
"Probleem, mis seondub nafta hinna tohutu tõusuga ja selle mõjuga kaluritele, on väga spetsiifiline ja väga eriline – ütleksin, et peaaegu unikaalne – kui asi puudutab kalandust. Seda seepärast, et meil on tegemist kalureid väga negatiivselt mõjutavate tegurite kombinatsiooniga. Ühest küljest võib kütuse hind osakaaluna kaluri kogutulust suureneda kuni 50−60%ni tema sissetulekute kogusummast. Eriti kehtib see kaugpüügi operaatorite kohta nende hiiglapikkade reiside tõttu ja samuti pidades silmas eriomaseid kalandustegevusi, nagu piimtraalerid, mis tarbivad palju kütust. Lisaks on veel tõsiasi, et teatavate turupiirangute tõttu ei saa kalurid suurenevaid kulusid edasi kanda järgmistele operaatoritele, kes on kaasatud kalatoodete turustamisse. Sisuliselt tähendab see, et kulude suurenemine jääb tegelikult kalurite endi kanda. Sellele lisaks on mitmesuguseid meetmeid, mida oleme tutvustanud säästva kalanduse taassaavutamiseks, mis tähendab, et kalur ei saa püüda parandada oma tööpanust rohkem püüdes, sest suurema püügiga loob ta täiendava koormuse kalavarudele, mis võib pikas perspektiivis osutuda antiproduktiivseks. Seega on kalurid silmitsi selle hiiglasuure probleemiga. Tegelikult esitasin täna kolledžile teatise selle kohta, mida me käsitleme edaspidise abinõuna, et tegelda kaluritega väga lühikese aja jooksul viisil, millega me anname neile abi kogu sektori ümberkujundamiseks ja erinevate kalurite eriomaste murede lahendamiseks. Selles teatises oleme visandanud rea erimeetmeid, mida võime välja pakkuda. Liikmesriikidel on võimalus otsustada koos oma kaluritega, millised neist meetmetest sobivad paremini konkreetsete kalurite olukorraga. Kas ja mil määral see on kättesaadav ka merivähipüüdjatele– seda tuleb alles analüüsida. Siiski on kolledž mind volitanud selles küsimuses edasi liikuma. Esitan üksikasjad – meie poolt peatselt pakutava põhialused – nõukogule järgmise nädala teisipäeval Luxembourgis. Siis lähen tagasi kolledžisse muudatuste üksikasjadega, mis tuleb sisse viia Euroopa Kalandusfondi määrusesse ja muude meie poolt analüüsitavate meetmetega, näiteks võimalusega kasutada vähese tähtsusega abi. Seejärel, loodetavasti juba juuli algul, lähen komisjoni poolt vastu võetud ettepanekutega jälle nõukogusse, nii et loodetavasti juba mõne kuu pärast – sõltuvalt kiirusest, millega nii nõukogu kui ka parlament on valmis otsustama – on meil vajalikud meetmed paigas."@et5
"Öljyn merkittävään hinnannousuun ja sen kalastajiin kohdistuvaan vaikutukseen liittyvä ongelma on kalastusalalla hyvin erityinen – sanoisin, että melkeinpä ainutlaatuinen. Tämä johtuu sellaisten tekijöiden yhdistelmästä, jotka vaikuttavat kalastajiin hyvin kielteisesti. Yhtäältä polttoaineen hinta prosenttimääränä kalastajan kokonaisansioista voi vastata jopa 50–60 prosenttia hänen kokonaisansioistaan. Tämä liittyy etenkin kaukokalastajiin heidän tekemiensä pitkien matkojen takia ja myös puomitroolarien kaltaisiin paljon polttoainetta kuluttaviin erityisiin kalastustoimiin. Lisäksi on otettava huomioon, että tiettyjen markkinarajoitusten vuoksi kalastajat eivät voi siirtää kasvavia kustannuksia eteenpäin kalatuotteiden markkinointia harjoittaville henkilöille. Tämä tarkoittaa, että kalastajat joutuvat itse vastaamaan kasvavista kustannuksista. Olemme ottaneet käyttöön erilaisia toimia kalastuksen muuttamiseksi jälleen kestäväksi. Tämä tarkoittaa, että kalastajat eivät voi pyrkiä parantamaan työtulostaan pyytämällä enemmän kalaa, sillä pyytämällä enemmän kalaa aiheutetaan lisää paineita kalakantojen suhteen, mikä olisi pitkällä tähtäimellä haitallista. Tämä on valtava ongelma, jonka kanssa kalastajat kamppailevat. Tänään olen itse asiassa esitellyt kollegiolle tiedotteen, jossa ehdotamme oman näkemyksemme mukaisia jatkotoimia kalastajien auttamiseksi lyhyellä aikavälillä siten, että autamme heitä uudistamaan koko alan rakenteen ja ratkaisemaan kalastajien erityiset ongelmat. Kyseisessä tiedotteessa olemme hahmotelleet lukuisia toimenpiteitä, joiden toteuttamista ehdotamme. Jäsenvaltiot voivat itse päättää omien kalastajiensa kanssa toimista, jotka soveltuvat parhaiten juuri näiden kalastajien ongelmien ratkaisemiseen. Sitä seikkaa, voitaisiinko tätä soveltaa hummereiden kalastajiin ja missä määrin, pitäisi vielä tutkia tarkemmin. Kollegio on kuitenkin valtuuttanut minut jatkamaan toimia asian suhteen. Esitän nämä yksityiskohdat – niiden toimien perusteet, joita ehdotamme toteutettavaksi lyhyellä aikavälillä – neuvostolle ensi viikon tiistaina Luxemburgissa. Sen jälkeen välitän kollegiolle yksityiskohtaiset tiedot muutoksista, joita Euroopan kalatalousrahastosta annettuun asetukseen on tehtävä, ja muista tarkastelun kohteena olevista toimenpiteistä, kuten sääntöön liittyvästä mahdollisuudesta. Sitten – toivottavasti jo heinäkuussa – esitän neuvostolle komission hyväksymät ehdotukset, jotta pääsisimme toteuttamaan tarvittavia toimia jo muutaman kuukauden päästä riippuen neuvoston ja parlamentin valmiudesta käsitellä asia."@fi7
"Le problème concernant la hausse spectaculaire du prix du pétrole et ses conséquences sur les pêcheurs s'avère très spécifique et très particulier – je dirais presque unique – lorsqu'il s'agit de la pêche. C'est parce nous parlons d'une combinaison de facteurs qui touchent très défavorablement les pêcheurs. D'une part, la part du coût du carburant pour un pêcheur peut atteindre 50 à 60 % du total de ses revenus. Cela concerne notamment les opérateurs longue distance compte tenu des énormes trajets qu'ils doivent entreprendre et aussi des activités de pêche spécifiques comme les chalutiers à perche qui consomment une quantité importante de carburant. En outre, on constate également le fait que, compte tenu de certaines contraintes du marché, les pêcheurs ne peuvent pas répercuter la hausse des prix sur d'autres opérateurs impliqués dans la commercialisation de produits de la pêche. Cela signifie en substance que l'augmentation des coûts est supportée par le pêcheur lui-même. De plus, nous avons introduit différentes mesures pour relancer la pêche durable, et cela implique que le pêcheur ne peut pas tenter d'améliorer son rendement en augmentant le nombre de prises, car s'il pêche davantage, il impose une pression supplémentaire sur les stocks de poisson qui, à long terme, finirait par devenir contreproductive. Les pêcheurs sont donc confrontés à un énorme problème. En réalité, j'ai présenté aujourd'hui une note d'information au collège sur ce que nous considérons comme la voie à suivre afin de nous engager à court terme auprès des pêcheurs pour leur apporter de l'aide en vue d'une restructuration de l'ensemble du secteur et s'attaquer aux préoccupations spécifiques des différents pêcheurs. Dans cette note d'information, nous avons esquissé une série de mesures spécifiques que nous pouvons proposer. Les États membres seraient en mesure de décider avec leurs pêcheurs quelles mesures s'avèrent les plus appropriées à la situation que ceux-ci vivent respectivement. Pour savoir si les pêcheurs de homards peuvent en bénéficier et dans quelle mesure, il faut se pencher sur la question. Toutefois, le collège m'a autorisé à avancer en l'espèce. Je présenterai ces détails – dont nous proposerons la base très prochainement – au Conseil mardi de la semaine prochaine au Luxembourg. Je reviendrai ensuite auprès du collège avec les détails des modifications à apporter au règlement du fonds européen pour la pêche et d'autres mesures sur lesquelles nous travaillons, l'éventualité de l'exemption par exemple. Je retournerai ensuite devant le Conseil, espérons en juillet au plus tard, avec les propositions adoptées par la Commission de sorte que – en fonction de la rapidité avec laquelle le Conseil et le Parlement sont prêts à travailler –, avec un peu de chance, nous devrions avoir mis en place les mesures nécessaires dans quelques mois."@fr8
"Az olajár-robbanással és az olajár-emelkedés halászokra gyakorolt hatásával összefüggő probléma nagyon egyedi és különleges – szinte azt mondanám, egyedülálló – akkor, amikor a halászati üzemekről van szó. Ez azért van így, mert több tényező adódik össze, melyek együttes hatása a halászokra nagyon negatív. Egyrészt a gázolaj bekerülési költsége egy halász összjövedelmének akár 50-60%-ára is rúghat. Ez különösen a nagy távolságokat bejáró vállalkozókra vonatkozik, hiszen nekik hatalmas utakra kell vállalkozniuk, valamint egyes halászati tevékenységekre is, mint például a merevítőrudas vonóhálót használó hajókra, melyek sok gázolajat fogyasztanak. Másrészt a halászok bizonyos piaci megkötöttségek miatt a növekvő költségeket nem háríthatják át a haltermékek forgalmazásában részt vevő más szereplőkre. Ez lényegében azt jelenti, hogy a megnövekedett költségeket tulajdonképpen maga a halász viseli. Ehhez járul még az is, hogy a fenntartható halászat visszaállítása érdekében különféle intézkedéseket vezettünk be, minek következtében a halászok nem próbálhatják meg a teljesítménynövelést több fogással elérni, hiszen ha többet fognának ki, ez további nyomást jelentene a halállományra, és ez a gyakorlat hosszú távon a teljesítmény ellenében hatna. A halászok ezért ezzel a hatalmas problémával szembesülnek. A mai helyzet a következő: a testület elé egy tájékoztató feljegyzést terjesztettem, melyben arról van szó, hogy mi hogyan képzeljük az előrelépést, nagyon rövid távon miként léphetnénk a halászokkal együtt egy olyan útra, ahol az egész ágazat szerkezeti átalakításához és a különböző halászok egyedi problémáinak kezeléséhez segítséget tudnánk nyújtani nekik. A tájékoztatóban egy sor olyan egyedi intézkedést vázoltunk fel, melyekre javaslatot tehetünk. A tagállamok saját halászaikkal együtt eldönthetik, hogy az egyes halászok tényleges helyzetének függvényében az intézkedések közül melyek lennének a legmegfelelőbbek. Hogy ez a homárhalászok számára is rendelkezésre állhatna-e, és ha igen, milyen mértékben, azt meg kell vizsgálni. A biztosok kollégiuma ugyanakkor felhatalmazott, hogy e témában előrébb lépjek. A részletekről – annak az alapjairól, amit nagyon hamarosan javasolni fogunk – a jövő hét csütörtökén Luxemburgban fogok beszámolni a Tanácsnak. Ezután visszamegyek a testülethez, és beszámolok az Európai Halászati Alap szabályzatában eszközlendő változtatások részleteiről és más, jelenleg tanulmányozás alatt lévő intézkedésekről, például a szel kapcsolatos lehetőségről. Majd – remélhetőleg már júliusban – a Bizottság által elfogadott javaslatokkal visszamegyek a Tanácshoz annak érdekében, hogy a szükséges intézkedések – attól függően, hogy a Tanács és a Parlament milyen gyorsan hajlandóak lépni – remélhetőleg néhány hónapon belül elfogadásra kerüljenek."@hu11
". Il problema relativo all’enorme aumento del costo del petrolio e al suo impatto sui pescatori è molto specifico e particolare – vorrei dire quasi unico – quando si tratta della pesca. Questo avviene perché abbiamo una combinazione di fattori che si scontrano con i pescatori in modo estremamente negativo. Da una parte il costo del carburante, come percentuale del reddito di un pescatore, può arrivare a rappresentare il 50-60 per cento delle sue entrate totali. In particolare questo si potrebbe ricollegare agli operatori sulle lunghe distanze, a causa degli enormi viaggi che devono intraprendere e anche riguardo a specifiche attività di pesca come quella con i pescherecci da traino che consumano molto carburante. Oltre a questo, c’è anche il fatto che i pescatori, a causa di certi vincoli di mercato, non possono trasferire i costi in aumento a qualcun altro lungo la linea, come gli operatori impegnati nella commercializzazione dei prodotti della pesca. Questo in sintesi significa che l’aumento dei costi è sostenuto dal pescatore stesso. Inoltre, ci sono diverse misure che sono state introdotte allo scopo di recuperare una pesca sostenibile, ciò significa che il pescatore non può provare a migliorare la sua prestazione pescando di più, perché se pesca di più, crea maggiori pressioni sugli ittici, il che sarebbe, a lungo termine, controproducente. Quindi i pescatori devono affrontare questo problema immane. Oggi, a dire il vero, ho presentato al Collegio una nota informativa su quella che pensiamo sia la strada giusta per occuparci dei pescatori nel brevissimo periodo per dare loro assistenza, nella prospettiva di ristrutturare l’intero settore e affrontare le preoccupazioni specifiche di pescatori diversi. In questa nota informativa abbiamo descritto una serie di misure specifiche che possiamo avanzare. Gli Stati membri potranno decidere con i loro pescatori quali misure saranno più idonee per le realtà con le quali devono misurarsi. Per sapere se e fino a che punto questo possa essere disponibile per i pescatori di aragoste – bisognerebbe esaminarlo. Sono stato autorizzato dal Collegio, tuttavia, a procedure in questo senso. Presenterò questi dettagli – alla base di quanto proporremo tra pochissimo tempo – martedì della prossima settimana, a Lussemburgo, al Consiglio. In seguito tornerò al Collegio con i dettagli delle modifiche da apportare al regolamento del Fondo europeo per la pesca e le altre misure che stiamo esaminando, per esempio le possibilità relative alla clausola . Tornerò, allora, in Consiglio, già, si spera, nel mese di luglio, con le proposte adottate dalla Commissione così che – a seconda della rapidità con cui il Consiglio e il Parlamento saranno disposti ad accoglierle – potremmo avere le misure in atto, speriamo, nell’arco di pochi mesi."@it12
"Problema, susijusi su milžiniška naftos kaina ir jos įtaka žvejams, labai specifinė ir labai savotiška (gal net unikali). Taip yra dėl to, kad žvejams neigiamos įtakos turi tam tikrų veiksnių derinys. Viena vertus, kuro kaina gali pasiglemžti net 50-60 proc. bendrų žvejo pajamų. Tai ypač atsiliepia dideliais atstumais plaukiojantiems operatoriams, naudojantiems specifinius žvejybos įrankius, pvz., plačiažiočius tinklus, kurie labai padidina kuro sąnaudas. Kita vertus, kitas faktas byloja, kad žvejai dėl tam tikrų rinkos suvaržymų negali perkelti padidėjusių išlaidų naštos kitiems prekybos žuvimi operatoriams. Tai iš esmės reiškia, kad pats žvejys sau užsikrauna didesnę išlaidų naštą. Be to, taikome įvairias priemones tvariai žuvininkystei išlaikyti. Tai reiškia, kad žvejys negali bandyti sugauti daugiau laimikio savo padėčiai pagerinti, nes gausesnis laimikis dar labiau padidins spaudimą žuvų ištekliams ir ilguoju laikotarpiu duos priešingų rezultatų. Taigi žvejai susiduria su milžiniškomis problemomis. Iš tikrųjų šiandien pateikiau kolegijai informacinę pažymą dėl kelių klausimų, kuriuos mes svarstome, kad galėtume padėti žvejams per labai trumpą laiką, t. y. padėti jiems siekdami pertvarkyti visą sektorių ir išspręsti specifines skirtingų žvejų problemas. Šioje informacinėje pažymoje pabrėžėme keletą konkrečių priemonių, kurias galėtume pasiūlyti. Valstybės narės galėtų kartu su savo žvejais nuspręsti, kurios priemonės būtų tinkamiausios skirtingų žvejų problemoms spręsti. Kiekviena valstybė turi spręsti pati, ar tai bus taikoma omarų žvejams ir kokiu laipsniu tai bus daroma. Vis dėlto esu kolegijos įgaliotas žengti toliau. Aš pristatysiu šias detales, t. y. pagrindus to, ką mes netrukus (kitą savaitę antradienį) siūlysime Tarybai Liuksemburge. Tuomet grįšiu į kolegiją ir pateiksiu informaciją apie dalinius Europos žuvininkystės fondo nuostatų pakeitimus ir kitas priemones, pvz. galimybę, kurios turi būti įgyvendintos. Tada grįšiu į Tarybą (tikiuosi tai bus liepos mėn.) su Komisijos priimtais pasiūlymais, kad, priklausomai nuo to kaip greitai Taryba ir Parlamentas bus pasiruošę spręsti šiuos klausimus, turėtume priėmę būtinas priemones per kelis mėnesius."@lt14
"Problēma attiecībā uz milzīgo naftas izmaksu palielinājumu un to ietekmi uz zvejniekiem ir ļoti specifiska un ļoti īpaša — es teiktu gandrīz unikāla — runājot par zivsaimniecību. Iemesls tam ir apstākļu kopums, kas zivsaimniecību ietekmē ļoti negatīvi. No vienas puses degvielas izmaksas kā procents no zvejnieka kopējiem ienākumiem var uzkāpt tik augstu, ka sasniedz pat 50–60 % no viņa kopējiem ieņēmumiem. Tas īpaši attiecas uz tālbraucējiem lielo pārbraucienu dēļ, kas viņiem jāuzņemas, un arī attiecībā uz īpašām zvejas darbībām kā traleros ar izliekamajiem zvejas blokiem, kas patērē daudz degvielas. Bez tam ir arī fakts, ka noteiktu tirgus ierobežojumu dēļ zvejnieki nevar novirzīt tālāk nākamajiem zivju produktu pārdošanā iesaistītajiem operatoriem pieaugošās izmaksas. Tas būtībā nozīmē, ka izmaksu pieaugumu patiesībā nes zvejnieks pats. Turklāt ir dažādi pasākumi, ko mēs esam ieveduši, lai atgūtu ilgtspējīgu zvejniecību, un tas nozīmē, ka zvejnieks nevar mēģināt uzlabot savus rādītājus ar lielāku nozveju, jo, ja viņš nozvejo vairāk, viņš rada turpmāku spiedienu uz zivju krājumiem, kas ilgākā laika posmā izrādīsies nelietderīgs. Tādējādi zvejnieki saskaras ar milzīgu problēmu. Šodien patiesībā es iepazīstināju kolēģiju ar informatīvu ziņojumu par mūsu izpratni attiecībā uz turpmāko virzību uz priekšu, kādā veidā saistīsimies ar zvejniekiem ļoti īsā laika periodā, dodot viņiem palīdzību ar mērķi pārstrukturēt visu nozari un risināt dažādo zvejnieku konkrētās grūtības. Šajā informatīvajā ziņojumā mēs ieskicējām vairākus konkrētus pasākumus, ko mēs varam ierosināt. Dalībvalstis varēs lemt kopā ar saviem zvejniekiem, kuri no šiem pasākumiem būtu vislabāk piemēroti tai realitātei, ar kuru saskaras konkrētie zvejnieki. Vai tas varētu būt pieejams jūras vēžu zvejniekiem un cik lielā mērā — tas būtu jāizskata. Tomēr kolēģija mani ir pilnvarojusi virzīt to uz priekšu. Nākamnedēļ otrdien es Luksemburgā klāstīšu šīs detaļas — pamatnostādnes, ko mēs ierosināsim visdrīzākajā laikā — Padomei. Tad es atgriezīšos kolēģijā ar konkrētajām izmaiņām, kas jāizdara Eiropas Zivsaimniecības fonda regulā un citos pasākumos, kurus mēs izskatām, piemēram, iespēju attiecībā uz Pēc tam es došos atpakaļ uz Padomi, cerams, ne vēlāk kā jūlijā ar priekšlikumiem, ko pieņēmusi Komisija, tā lai — atkarībā no tā, cik ātri gan Padome, gan Parlaments būs gatavi to saņemt — mums būtu nepieciešamie pasākumi gatavi, cerams, dažu mēnešu laikā."@lv13
"The problem concerning the huge increase in the cost of oil and its impact on fishers is very specific and very particular – I would say almost unique – when it comes to fisheries. This is because we have a combination of factors that impact the fishers very negatively. On the one hand the cost of fuel as a percentage of the total earnings of a fisher can go up as high as to represent 50-60% of his total earnings. In particular this would relate to distance operators because of the huge journeys that they have to undertake and also with regard to specific fishing activities like beam trawlers that consume a lot of fuel. Apart from that, there is also the fact that fishers cannot, because of certain market constraints, pass on down the line the increasing cost to further operators involved in the marketing of fish products. This in essence means that the increase in cost is actually borne by the fisher himself. Adding to that, there are various measures that we have introduced in order to regain sustainable fishing, and that means that the fisher cannot try to improve his performance by catching more, because if he catches more, he creates further pressures on fish stocks which would then be, in the long term, counterproductive. So fishers are faced with this enormous problem. Today, in actual fact, I have presented to the college an information note on what we consider to be the way forward in order to engage with fishers in the very short term in a way whereby we give them assistance with a view to restructuring the whole sector and addressing the specific concerns of different fishers. In this information note we have outlined a number of specific measures that we can propose. Member States would be in a position to decide with their own fishers which of those measures would be best suited for the realities faced by the particular fishers. Whether this could be available to lobster fishers and to what extent – one would need to look into it. However, I have been authorised by the college to move forward on this. I will be presenting these details – the basics of what we will be proposing in the very short term – to Council on Tuesday next week in Luxembourg. I will then be going back to the college with the details of the changes that need to be affected to the European Fisheries Fund regulation and other measures that we are looking into, the possibility for example concerning . I will then go back to the Council, hopefully as early as July, with the proposals adopted by the Commission so that – depending on the speed that both Council and Parliament would be prepared to take this – we would have the necessary measures in place hopefully in a question of a few months."@mt15
". De enorme stijging van de olieprijs en de invloed die dat heeft op de vissers is een heel specifiek en heel bijzonder – bijna uniek – probleem voor de visserijsector. Dat komt omdat een combinatie van factoren de vissers op negatieve wijze beïnvloedt. Allereerst zijn daar de brandstofkosten, die procentueel gezien tot wel vijftig à zestig procent van de totale inkomsten van een visser kunnen oplopen. Dit is met name het geval voor exploitanten op afstand, omdat zij enorme afstanden moeten afleggen, maar ook voor specifieke visserijactiviteiten, zoals boomkorkotters, die veel brandstof verbruiken. Daarnaast speelt ook mee dat de vissers vanwege bepaalde marktbeperkingen de gestegen kosten niet kunnen doorberekenen aan spelers die zich verderop in de keten van verkoop van visproducten bevinden. Dit houdt feitelijk in dat de stijging van de kosten door de vissser zelf wordt gedragen. Bovendien hebben we diverse maatregelen ingevoerd om de duurzame visserij te herstellen en dat houdt in dat de visser niet kan proberen zijn prestaties te verbeteren door meer vis te vangen, want als hij meer vangt, zorgt hij daarmee voor nog grotere druk op de visbestanden en dat zou op de lange termijn contraproductief werken. De vissers hebben dus te maken met een heel groot probleem. Ik heb vandaag een informatieve nota voorgelegd aan het college over hoe wij denken nu vooruit te kunnen komen om op zeer korte termijn iets kunnen doen voor de vissers, in de vorm van hulp die is gericht op het herstructureren van de gehele sector en op het aanpakken van de specifieke aandachtspunten van verschillende vissers. Deze informatieve nota bevat voorstellen voor een aantal specifieke maatregelen. Hierin wordt voorgesteld de lidstaten zelf te laten beslissen, in samenspraak met hun vissers, welke van deze maatregelen het best zouden passen bij de werkelijkheid van de afzonderlijke vissers. Er zou moeten worden onderzocht of, en zo ja in welke mate, deze maatregelen ook voor kreeftvissers beschikbaar zijn. Het college heeft mij toestemming gegeven hier verder mee te gaan. De details – de basis van wat we op zeer korte termijn zullen voorstellen – zal ik volgende week dinsdag in Luxemburg presenteren aan de Raad. Daarna zal ik het college informeren over de details van de wijzigingen die moeten worden doorgevoerd in de verordening inzake het Europees Visserijfonds en over de andere maatregelen die we onderzoeken, bijvoorbeeld of het mogelijk is om de-minimissteun te verlenen. Vervolgens zal ik, hopelijk begin juli al, teruggaan naar de Raad met de voorstellen zoals die zijn goedgekeurd door de Commissie. Zo kunnen, afhankelijk van de snelheid waarmee zowel de Raad als het Parlement ze zullen behandelen, de benodigde maatregelen hopelijk binnen een paar maanden van kracht zijn."@nl3
"Problem dotyczący ogromnych podwyżek cen ropy naftowej oraz ich wpływu na rybaków jest bardzo specyficzny i indywidualny, powiedziałbym, że nawet unikalny w odniesieniu do rybołówstwa. A to dlatego, że pojawia się tu zespół czynników, które mają negatywny wpływ na rybaków. Z jednej strony, koszt paliwa wyrażony udziałem procentowym w łącznych zyskach rybaka może wzrosnąć nawet do poziomu 50-60%. W szczególności dotyczy to operatorów, którzy pracują na znacznych odległościach, których praca wymaga dalekich podróży oraz zużycia dużej ilości paliwa w czasie wykonywania określonych czynności, na przykład wykorzystywania trawlerów do połowu włokiem ramowym. Poza tym rybacy nie mogą z powodu określonych ograniczeń rynkowych przenieść wzrastających kosztów na dalszych operatorów, zaangażowanych w marketing produktów rybnych. Oznacza to, że podwyżki cen ponoszone są przez samego rybaka. Ponadto, zastosowaliśmy różnorodne środki, zmierzające do zrównoważenia połowów, a to oznacza, że rybak nie może próbować poprawić swoich wyników łowiąc więcej ryb, ponieważ jeżeli więcej łowi, powstaje presja na zapasy ryb, co w dłuższym terminie przyniosłoby efekty odwrotne od oczekiwanych. Dlatego, rybacy muszą zmierzyć się z tym ogromnym problemem. Dzisiaj przedstawiłem koledze notę informacyjną dotyczącą naszych rozważań dotyczących podjęcia kroków w celu nawiązania krótkoterminowej współpracy z rybakami w taki sposób, że udzielilibyśmy im pomocy w celu restrukturyzacji całego sektora i podjęcia szczególnych spraw różnych rybaków. W przedmiotowej nocie informacyjnej przedstawiliśmy pewne określone środki. Państwa członkowskie miałyby za zadanie zdecydować wraz z własnymi rybakami o tym, które środki odpowiadałyby najlepiej określonym ich warunkom. Czy byłoby to skuteczne w przypadku poławiaczy homarów i w jakim zakresie, musielibyśmy się przekonać. Zostałem upoważniony przez kolegę do zajęcia się tą sprawą. Przedstawię szczegóły – podstawy naszych propozycji krótkoterminowych – Radzie we wtorek w przyszłym tygodniu, w Luksemburgu. Wrócę do kolegium ze szczegółami zmian, jakie należy wprowadzić w regulacjach dotyczących Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz innych środków, jakie rozważamy, jak na przykład możliwość . Powrócę do Rady, mam nadzieję już w lipcu z wnioskami przyjętymi przez Komisję, abyśmy – w zależności od tego, kiedy Rada i Parlament będą przygotowane na przyjęcie tego – mogli cieszyć się zastosowanymi środkami, mam nadzieję, już w ciągu najbliższych kilku miesięcy."@pl16,16
"O problema relativamente ao considerável aumento do custo do petróleo e aos seus efeitos sobre os pescadores é bastante específico e peculiar – eu diria, quase único – quando se trata das pescas. Isto acontece, porque existe um conjunto de factores que tem um impacto extremamente negativo sobre os pescadores. Por um lado, o custo do combustível, em termos de percentagem do rendimento total de um pescador, pode subir ao ponto de representar 50 a 60% do seu rendimento total. Esta situação dirá especialmente respeito aos operadores de longa distância devido às longas viagens que têm de empreender, bem como às actividades de pesca específicas como os arrastões de retranca que consomem muito combustível. Para além disso, há também o facto de os pescadores não poderem, devido a determinadas restrições impostas pelo mercado, transferir os custos crescentes para os outros operadores envolvidos na comercialização dos produtos de pesca. No fundo, isto significa que o aumento dos custos está a ser realmente suportado pelos próprios pescadores. A juntar a tudo isto, existem várias medidas introduzidas a fim de restabelecer a pesca sustentável, o que significa que os pescadores não podem tentar melhorar o seu desempenho, capturando maior quantidade de peixe, porque, se tal acontecer, estarão a submeter as populações de peixe a maiores pressões, o que será contraproducente a longo prazo. Deste modo, os pescadores são confrontados com este enorme problema. Na realidade, apresentei, hoje, uma nota informativa ao Colégio sobre o que consideramos ser o caminho a seguir a fim de estabelecer um diálogo com os pescadores a muito curto prazo, de modo a prestar-lhes assistência, com vista a reestruturar o sector inteiro e a dar resposta às preocupações específicas dos diferentes pescadores. Nesta nota informativa, apresentámos uma série de medidas específicas que podemos propor. Os Estados-Membros estarão em condições de decidir com os seus próprios pescadores qual das medidas será a mais adequada para as realidades enfrentadas pelos pescadores, a título individual. Será necessário analisar se esta possibilidade poderá ser extensível aos pescadores da lagosta. No entanto, fui autorizado pelo Colégio a prosseguir com esta matéria. Apresentarei estes detalhes – as bases daquilo que iremos propor a muito curto prazo – ao Conselho na terça-feira da próxima semana, no Luxemburgo. Voltarei depois ao Colégio com uma descrição pormenorizada das alterações que precisam de ser feitas ao regulamento do Fundo Europeu das Pescas e com outras medidas que estamos a analisar, como por exemplo, a possibilidade relativa a uma regra Regressarei seguidamente ao Conselho, possivelmente já em Julho, com as propostas adoptadas pela Comissão, de modo que – dependendo da celeridade com que o Conselho e o Parlamento estejam preparados para adoptar –, possivelmente, iremos dispor das medidas necessárias dentro de poucos meses."@pt17
"The problem concerning the huge increase in the cost of oil and its impact on fishers is very specific and very particular – I would say almost unique – when it comes to fisheries. This is because we have a combination of factors that impact the fishers very negatively. On the one hand the cost of fuel as a percentage of the total earnings of a fisher can go up as high as to represent 50-60% of his total earnings. In particular this would relate to distance operators because of the huge journeys that they have to undertake and also with regard to specific fishing activities like beam trawlers that consume a lot of fuel. Apart from that, there is also the fact that fishers cannot, because of certain market constraints, pass on down the line the increasing cost to further operators involved in the marketing of fish products. This in essence means that the increase in cost is actually borne by the fisher himself. Adding to that, there are various measures that we have introduced in order to regain sustainable fishing, and that means that the fisher cannot try to improve his performance by catching more, because if he catches more, he creates further pressures on fish stocks which would then be, in the long term, counterproductive. So fishers are faced with this enormous problem. Today, in actual fact, I have presented to the college an information note on what we consider to be the way forward in order to engage with fishers in the very short term in a way whereby we give them assistance with a view to restructuring the whole sector and addressing the specific concerns of different fishers. In this information note we have outlined a number of specific measures that we can propose. Member States would be in a position to decide with their own fishers which of those measures would be best suited for the realities faced by the particular fishers. Whether this could be available to lobster fishers and to what extent – one would need to look into it. However, I have been authorised by the college to move forward on this. I will be presenting these details – the basics of what we will be proposing in the very short term – to Council on Tuesday next week in Luxembourg. I will then be going back to the college with the details of the changes that need to be affected to the European Fisheries Fund regulation and other measures that we are looking into, the possibility for example concerning . I will then go back to the Council, hopefully as early as July, with the proposals adopted by the Commission so that – depending on the speed that both Council and Parliament would be prepared to take this – we would have the necessary measures in place hopefully in a question of a few months."@ro18
". Problém, ktorý sa týka obrovského nárastu cien ropy a jeho vplyvu na rybárov, je z podhľadu rybných hospodárstiev veľmi špecifický a veľmi konkrétny – dokonca by som povedal, že takmer jedinečný. Táto situácia je zapríčinená kombináciou rôznych faktorov, ktoré majú na rybárov veľmi negatívny vplyv. Na jednej strane môžu náklady na pohonné látky u rybárov predstavovať až 50 – 60 % ich celkových príjmov. Toto sa týka predovšetkým diaľkových prevádzkovateľov, vzhľadom na veľké vzdialenosti, ktoré musia prekonať, a tiež vzhľadom na ich špecifické rybárske vybavenie, ako sú napríklad vlečné siete s rozperným rahnom, ktoré spotrebúva veľké množstvo paliva. Okrem toho je tu tiež skutočnosť, že rybári, vzhľadom na isté trhové obmedzenia, nemôžu tieto rastúce náklady presunúť na ďalších prevádzkovateľov, ktorí pôsobia v oblasti marketingu rybích produktov. Táto situácia v podstate znamená, že nárast v nákladoch musí v skutočnosti znášať samotný rybár. K tomu sa pridávajú ešte rôzne ďalšie opatrenia, ktoré sme zaviedli s cieľom opätovne vytvoriť trvalo udržateľné rybné hospodárstvo. V podstate to znamená, že rybári sa nemôžu pokúšať zlepšiť svoj výkon dosiahnutím vyšších úlovkov, pretože ak vylovia viac rýb, vytvárajú tým ďalší tlak na zásoby rýb, čo by bolo z dlhodobého hľadiska kontraproduktívne. Z toho dôvodu musia rybári čeliť obrovským problémom. Zhodou okolností som kolégiu práve dnes predstavil informačné oznámenie o našej predstave ďalších krokov v tejto otázke, ktorého cieľom je začať v čo najkratšom čase spolupracovať s rybármi a poskytovať im pomoc pri reštrukturalizácii celého sektora a riešení ich konkrétnych problémov. V tomto informačnom oznámení sme zdôraznili niekoľko konkrétnych, nami navrhovaných opatrení. Členské štáty budú môcť spoločne so svojimi rybármi rozhodnúť, ktoré z týchto opatrení najlepšie vyhovujú reálnym podmienkam, ktorým musia čeliť jednotliví rybári. Bude ešte potrebné podrobnejšie preskúmať, či a do akej miery budú tieto opatrenia prístupné aj pre rybárov morských rakov. Bol som však kolégiom splnomocnený podniknúť v tejto veci ďalšie kroky. Radu budem informovať o podrobnostiach týchto návrhov, t.j. o základných bodoch týchto návrhov, ktoré plánujeme zaviesť vo veľmi blízkej budúcnosti, na budúci týždeň v utorok v Luxemburgu. Následne sa vrátim späť do kolégia s podrobnými informáciami o zmenách, ktoré bude potrebné zaviesť v nariadení o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, a o ďalších opatreniach, ktoré v tejto súvislosti zvažujeme, napríklad o možnosti použitia zásady „de minimis“. Potom sa opäť vrátim k Rade s návrhmi, ktoré Komisia prijala (dúfam, že to bude už niekedy v priebehu júla), aby sme mohli potrebné opatrenia skutočne zaviesť už v priebehu niekoľkých mesiacov – samozrejme, závisí to aj od rýchlosti, s akou k tejto otázke pristúpia Rada a Parlament."@sk19
"Vprašanje, ki zadeva veliko povečanje cen nafte in njegov vpliv na ribištvo je zelo specifično in obširno, lahko bi rekel, da je skoraj edinstveno, kar zadeva ribištvo. Temu je tako, ker imamo pri tem skupek dejavnikov, ki negativno vplivajo na ribištvo. Po eni strani lahko doseže cena nafte kot odstotek celotnega dohodka posameznega ribiča celo 50–60 % celotnega dohodka tega ribiča. Zlasti se to nanaša na oddaljene nosilce dejavnosti zaradi dolgih poti, ki jih opravljajo in tudi na posebne ribiške dejavnosti, kot so ribiške ladje z vlečno mrežo z gredjo, ki porabijo veliko goriva. Poleg tega imamo tu še dejstvo, da ribiči zaradi določenih omejitev trga ne morejo prenesti naraščajočih stroškov na druge nosilce dejavnosti, vključene v trženje ribiških proizvodov. To v bistvu pomeni, da je povečanje v ceni dejansko krije sam ribič. Poleg tega smo uvedli različne ukrepe za ponovno pridobitev trajnostnega ribištva, kar pomeni, da ribič z večjim ulovom ne more izboljšati svojega učinka, ker ustvari z večjim ulovom dodatne pritiske na ribji stalež, kar se dolgoročno izkaže za neučinkovito. Zato se ribiči soočajo s to veliko težavo. Dejansko sem danes kolegu predstavil informativni dokument o zadevi, za katero menimo, da predstavlja napredek pri kratkoročnem sodelovanju z ribiči, pri čemer jim zagotavljamo pomoč z namenom prestrukturiranja celotnega sektorja in obravnavanja posebnih skrbi različnih ribištev. V tem informativnem dokumentu smo navedli vrsto posebnih ukrepov, ki jih lahko predložimo. Države članice se bodo lahko skupaj s svojimi ribiči odločile, kateri ukrepi najbolj ustrezajo razmeram, s katerimi se soočajo posamezna ribištva. Ali bo to na voljo tudi ribičem jastogov in v kolikšni meri, bi bilo treba podrobno preučiti. Vendar me je kolega pooblastil, da v zvezi s tem ukrepam. Te podrobnosti, tj. osnove našega skorajšnjega predloga, bom naslednji torek v Luksemburgu predstavil Svetu. Nato bom seznanil kolegij s podrobnostmi sprememb, ki jih je treba vključiti v uredbo o Evropskem skladu za ribištvo in ostalimi ukrepi, ki jih obravnavamo, na primer možnost v zvezi z . Potem se bom, upam da že v juliju – to je odvisno od pripravljenosti Sveta in Parlamenta, da hitro obravnavata to zadevo – s predlogi, ki jih bo Komisija sprejela vrnil v Svet, pri čemer bodo potrebni ukrepi pripravljeni v nekaj mesecih."@sl20
"Det problem som rör den väldiga kostnadsökningen på olja och dess effekt på fiskare är mycket specifik och mycket speciell – jag skulle nästan vilja säga unik – när det gäller fiske. Det beror på att vi har en kombination av faktorer som påverkar fiskare mycket negativt. Å ena sidan kan bränslekostnaden som procent av en fiskares totala inkomst gå så högt som till att utgöra 50–60 procent av hans totala inkomst. Särskilt skulle detta avse distansfisket på grund av de långa resor som man måste företa och också med tanke på speciell fiskeverksamhet som bomtrålare som förbrukar mycket bränsle. Bortsett från det är det också så att fiskare på grund av vissa marknadsrestriktioner inte kan vidarebefordra kostnadsökningen till ytterligare aktörer som är inblandade i marknadsföringen av fiskprodukter. Det innebär i själva verket att kostnadsökningen faktiskt bärs av fiskaren själv. Dessutom finns det olika åtgärder som vi har infört för att åter komma tillbaka till ett hållbart fiske, och det innebär att fiskaren inte kan försöka förbättra sin prestation genom att fånga mer, för om han fångar mer utövar han en ytterligare påfrestning på fiskbestånd som då på lång sikt skulle vara kontraproduktivt. Därför konfronteras fiskare med detta ofantliga problem. I dag har jag faktiskt presenterat ett informationsmeddelande för kommissionskollegiet om vad vi anser är rätt väg att gå för att på kort sikt diskutera med fiskare om vilka sätt som vi kan hjälpa dem på för att rekonstruera hela sektorn och ta itu med olika fiskares specifika problem. I detta informationsmeddelande har vi i stora drag angett ett antal specifika åtgärder som vi kan föreslå. Medlemsstaterna skulle vara i ett läge där de tillsammans med sina egna fiskare kunde avgöra vilka av dessa åtgärder som skulle vara bäst lämpade för de realiteter som de särskilda fiskarna möter. Det kan finnas behov av att undersöka om detta skulle kunna vara tillämpbart för hummerfiskare och i vilken utsträckning. Jag har emellertid fått i uppdrag av kommissionskollegiet att gå vidare med detta. Jag kommer att presentera dessa detaljer – huvuddragen av vad vi kommer att föreslå på mycket kort sikt – till rådet på tisdag nästa vecka i Luxemburg. Sedan återvänder jag till kommissionskollegiet med detaljerna i de förändringar som måste tilläggas till Europeiska fiskerifondens bestämmelser och andra åtgärder som vi undersöker, t.ex. möjligheten rörande minimiregler. Jag återvänder sedan till rådet, förhoppningsvis redan i juli, med de förslag som kommissionen antagit, så att vi skulle kunna ha nödvändiga åtgärder på plats förhoppningsvis om ett par månader, beroende på hur snabbt både rådet och parlamentet är beredda att agera."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8
"de minimis"18,15,1,14,11,16,10,4,21,12,8
"de minimisom"20

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph