Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-17-Speech-2-375"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080617.39.2-375"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"With regard to the question concerning the increasing demand, there is undoubtedly an increase, an exponential growth, in consumption of aquaculture products, seafood and farmed fish and this is certainly welcome because, as we all know, fish stocks in various Community waters and worldwide are over-fished. We have reached a situation where in the short to medium term it is impossible to envisage that there will be an increase in catches and therefore the increase in demand has to be met from increased production of farmed fish. Having said that, this in itself can create problems with regard to special considerations, as was indicated in my response, and also problems with regard to the supply of fishmeal, since fishmeal itself is based very much on the catch of lower-quality, industrial fish, stocks of which are also being exploited at significantly high levels. As regards organic aquaculture, we are ourselves encouraging its development. The exercise that we have carried out in the public consultation process has indicated the need to further develop organic means of production and we are looking at ways and means to ensure that in the communication, in the package which will be coming forward later, there will be specific reference to organic aquaculture: to how we can help promote it further and what sort of measures, such as eco-labelling schemes, can be taken so as to increase consumer awareness that it makes sense to eat organic products. We hope in this way to facilitate further the development of this important industry."@en4
lpv:translated text
". Pokud jde o otázku týkající se zvýšené poptávky, nepochybně zaznamenáváme nárůst, dokonce exponenciální nárůst v spotřebě produktů akvakultury, mořských plodů a chovaných ryb. Tento trend je samozřejmě vítaný, neboť, jak všichni víme, v různých vodách Společenství, ale také celosvětově, dochází v souvislosti se zásobami ryb k překročení kvót na jejich povolené výlovy. Dospěli jsme až k situaci, ve které nebude možné v krátkodobém, a dokonce ani střednědobém horizontu zvýšit výlovy, a z toho důvodu bude zapotřebí nárůst poptávky uspokojovat prostřednictvím zvýšené produkce chovaných ryb. Tato situace však může sama o sobě vytvořit problémy vzhledem k zvláštnímu přístupu, který jsem naznačil ve své odpovědi, ale také problémy související s nabídkou rybí moučky, vzhledem k faktu, že samotná rybí moučka je převážně založená na průmyslovém výlovu ryb nižší kvality, jejichž zásoby jsou také zasažené velmi intenzivním rybolovem. Pokud jde o organickou akvakulturu, i my sami podporujeme její rozvoj. Cvičení, které jsme realizovali v rámci veřejného konzultačního procesu, nám naznačilo potřebu dalšího rozvoje organických forem produkce a v současnosti zkoumáme způsoby a prostředky, jimiž bychom zabezpečili, že v našem oznámení – v našem balíčku, který představíme letos později – bude konkrétní zmínka o organické akvakultuře: o tom, jak bychom ji mohli ještě více podporovat, a jaký druh opatření (například schémata udělování environmentální značky) by se měl přijmout, abychom dosáhli zvýšené informovanosti spotřebitelů o výhodách konzumace organických produktů. Doufáme, že těmto způsobem se nám podaří stimulovat další rozvoj tohoto důležitého průmyslového odvětví."@cs1
"Fru formand! Med hensyn til spørgsmålet om øget efterspørgsel er der uden tvivl tale om en stigning, en eksponentiel vækst i forbruget af akvakulturprodukter, skaldyr og fisk fra fiskeopdræt, og det er bestemt positivt, da fiskebestanden overfiskes i forskellige EU-farvande og andre steder i verden. Vi nu i en situation, hvor det på kort til mellemlangt sigt er umuligt at sige, om der kommer en stigning i fangsterne, og den øgede efterspørgsel skal derfor efterkommes gennem øget produktion fra fiskeopdræt. Men når det er sagt, kan dette i sig skabe problemer med hensyn til særlige hensyn, som jeg også sagde i mit svar, og også problemer med forsyning af fiskemel, da fiskemel i sig selv i høj grad er baseret på fangst af industrifisk af dårligere kvalitet, og lagrene heraf udnyttes også i særdeles høj grad. Vi tilskynder til udvikling af økologisk akvakultur. Den offentlige høringsproces har vist, at der er behov for at videreudvikle økologiske produktionsformer, og vi undersøger nu, hvordan vi i meddelelsen, i den pakke, som fremlægges efterfølgende, kan sikre, at der lægges særlig vægt på økologisk akvakultur: Hvordan vi kan bidrage til at fremme det, og hvilke former for foranstaltninger, såsom økomærkning, vi kan træffe for at øge forbrugernes bevidsthed om, at det er sund fornuft at spise økologiske produkter. Sådan håber vi at fremme udviklingen af denne vigtige industri."@da2
". − Was die wachsende Nachfrage betrifft, so kann hier zweifellos ein Anstieg, ein exponentielles Wachstum, des Verbrauchs von Aquakulturprodukten, also von Meeresfrüchten und Nutzfischen, festgestellt werden. Das ist natürlich zu begrüßen, denn bekanntlich sind die Fischbestände in verschiedenen Gewässern der Gemeinschaft und weltweit überfischt. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem eine Zunahme der Fangmengen kurz- bis mittelfristig unwahrscheinlich erscheint, und deshalb muss die steigende Nachfrage aus der wachsenden Nutzfischproduktion gedeckt werden. Doch auch das kann in mancherlei Hinsicht problematisch sein, wie ich in meiner Antwort angedeutet habe. Zudem können Probleme im Hinblick auf das Angebot an Fischmehl auftreten, denn Fischmehl wird aus minderwertigem Industriefisch hergestellt, dessen Bestände ebenfalls in hohem Maße ausgebeutet werden. Was die biologische Aquakultur angeht, so fördern wir deren Entwicklung. Wir haben im Rahmen der öffentlichen Konsultation festgestellt, dass die biologischen Produktionsmethoden ausgebaut werden müssen, und wir prüfen derzeit, in welcher Form die biologische Aquakultur in die Mitteilung, in das geplante Paket, aufgenommen werden kann. Dabei prüfen wir, wie wir ihre Förderung unterstützen können und welche Maßnahmen, wie beispielsweise Programme zur Vergabe des Umweltzeichens, ergriffen werden können, um das Bewusstsein der Verbraucher für den Verzehr von biologischen Produkten zu stärken. Wir hoffen, dass es uns damit gelingen wird, die Entwicklung dieses wichtigen Sektors weiter zu fördern."@de9
"Αναφορικά με την ερώτηση σχετικά με την αυξανόμενη ζήτηση, υπάρχει αναμφίβολα μια αύξηση, μια εκθετική αύξηση, στην κατανάλωση προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, θαλασσινών και ψαριών ιχθυοτροφείου, και αυτό είναι ασφαλώς ευπρόσδεκτο διότι, όπως γνωρίζουμε όλοι, τα αποθέματα ψαριών σε διάφορα κοινοτικά ύδατα και σε όλο τον κόσμο υπεραλιεύονται. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου είναι αδύνατο να φανταστούμε στο βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο μέλλον ότι θα υπάρξει αύξηση των αλιευμάτων, και επομένως η αύξηση στη ζήτηση πρέπει να καλυφθεί από αυξανόμενη παραγωγή ψαριών υδατοκαλλιέργειας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε σχέση με ιδιαίτερους παράγοντες, όπως επεσήμανα στην απάντησή μου, και επίσης προβλήματα αναφορικά με τον εφοδιασμό των ιχθυοτροφών, καθώς οι ίδιες οι ιχθυοτροφές βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αλίευση βιομηχανοποιημένων ψαριών χαμηλότερης ποιότητας, η εκμετάλλευση των αποθεμάτων των οποίων είναι επίσης σε σημαντικά υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά τη βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια, εμείς ενθαρρύνουμε την ανάπτυξή της. Η εμπειρία που αποκομίσαμε από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης κατέδειξε την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη βιολογικών μέσων παραγωγής και εξετάζουμε τρόπους και μέσα για να διασφαλίσουμε ότι στην ανακοίνωση, στη δέσμη που θα παρουσιάσουμε αργότερα, θα υπάρχει ειδική αναφορά στη βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια: στο πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην περαιτέρω προώθησή της και τι είδους μέτρα, όπως σχέδια οικολογικής σήμανσης, μπορούν να ληφθούν ούτως ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του καταναλωτή σχετικά με το ότι είναι λογικό να τρώει βιολογικά προϊόντα. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουμε περισσότερο την ανάπτυξη αυτής της σημαντικής βιομηχανίας."@el10
"Con respecto a la cuestión relativa a la creciente demanda, indudablemente existe dicho aumento, un crecimiento exponencial, en el consumo de productos de la acuicultura, la pesca y los peces cultivados y eso ciertamente es positivo ya que, como todos sabemos, las poblaciones de peces en diferentes aguas comunitarias y en todo el mundo están sometidas a un exceso de capturas. Hemos llegado a una situación en la que, a corto o medio plazo, resulta imposible prever que haya un aumento de capturas y, por tanto, el incremento de la demanda ha de cubrirse a partir de una mayor producción de peces cultivados. Dicho lo cual, eso puede crear a su vez problemas con respecto a consideraciones de carácter especial, tal como quedó indicado en mi respuesta, así como problemas en cuanto al suministro de harina de pescado, ya que ésta depende en gran media de la captura de peces industriales de poca calidad, cuyas poblaciones también están siendo explotadas a niveles notablemente elevados. Por lo que respecta a la acuicultura orgánica, nosotros estamos promoviendo su desarrollo. El ejercicio que hemos realizado en el proceso de consulta pública ha puesto de relieve la necesidad de desarrollar aún más los medios orgánicos de producción y estamos estudiando formas y medios para garantizar que en la comunicación, en el paquete que va a ser publicado más adelante, haya una referencia específica a la acuicultura orgánica: cómo podemos fomentarla aún más y qué tipo de medidas, como los esquemas de etiquetado ecológico, pueden adoptarse a fin de aumentar la noción del consumidor de que es sensato comer productos orgánicos. De esta forma, esperamos facilitar aún más el desarrollo de esta importante industria."@es21
"Mis puudutab küsimust kasvava nõudluse kohta, siis on kahtlemata tegemist vesiviljeluse toodete, mereandide ja tehistingimustes kasvatatud kala tarbimise suurenemisega, kasvuga kordades, ja see on kindlasti tervitatav, sest nagu me kõik teame, toimub mitmetes ühenduse vetes ja üle maailma kalavarude ülepüük. Oleme jõudnud olukorda, kus lühikeses kuni keskpikas perspektiivis on võimalik ette näha püügi suurenemist ning seepärast tuleb rahuldada kasvavat nõudlust kasvatatud kala suurema tootmise kaudu. Selle ütlemine võib juba iseenesest tekitada probleeme eri kaalutluste suhtes, nagu näidatud minu vastuses ja samuti probleeme kalatoidu tarnimisel, kuna kalasööt ise põhineb suuresti madalama kvaliteediga, tööstusliku kala püügil, mille varusid kasutatakse samuti oluliselt suuremal määral. Mahevesiviljeluse puhul soodustame ise selle arengut. Praktika, mida oleme rakendanud avalikus nõupidamisprotsessis, on näidanud vajadust arendada edasi mahetootmisviise ning me otsime mooduseid ja vahendeid tagamaks, et teatises, hiljem esitatavas paketis, on konkreetne viide mahevesiviljelusele: kuidas me saame aidata selle edasist soodustamist ja mis liiki meetmeid, nagu näiteks ökomärgise andmise süsteem, saab võtta tarbijate teadlikkuse suurendamiseks, et mahetoodete söömine on mõistlik. Loodame sel viisil edendada selle tähtsa tööstusharu edasist arengut."@et5
"Kasvavaan kysyntään liittyvän kysymyksen osalta haluan todeta, että vesiviljelyalan tuotteiden, kala- ja äyriäisruokien ja viljeltyjen kalojen kulutus on epäilemättä kasvanut räjähdysmäisesti. Tämä on ehdottomasti myönteistä, koska kuten me kaikki tiedämme, kalakannat niin yhteisön alueen vesistöissä kuin maailmanlaajuisestikin ovat ylikalastettuja. Olemme tilanteessa, jossa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä on mahdotonta kuvitella, että kalasaaliit kasvaisivat. Tästä syystä kysynnän kasvuun on vastattava lisäämällä viljeltyjen kalojen tuotantoa. Näin ollen tämä voi itsessään aiheuttaa ongelmia erityisten näkökohtien suhteen, kuten huomautin vastauksessani. Lisäksi tämä voi aiheuttaa ongelmia kalajauhon tarjonnan osalta, koska kalajauho itsessään perustuu pitkälti huonompilaatuisten kalojen teolliseen pyydystämiseen. Myös näitä kalakantoja hyödynnetään merkittävällä tavalla. Luonnonmukaisen vesiviljelyn osalta haluan sanoa, että kannatamme sen kehitystä. Julkisen kuulemisprosessin yhteydessä toteuttamamme harjoitus on osoittanut, että on tarpeen edelleen kehittää luonnonmukaisia tuotantokeinoja. Tutkimme tapoja ja keinoja sen varmistamiseksi, että tiedonannossa, myöhemmin julkaistavassa paketissa, viitataan erityisesti luonnonmukaiseen vesiviljelyyn: siihen, miten voimme edelleen edistää sitä ja millaisia ympäristömerkkijärjestelmän kaltaisia toimia on mahdollista toteuttaa, jotta voimme lisätä kuluttajien tietoisuutta luonnonmukaisten tuotteiden kulutuksen kannattavuudesta. Toivomme, että voimme tällä tavoin entisestään helpottaa tämän tärkeän alan kehitystä."@fi7
"S'agissant de la question relative à la demande croissante, on constate indubitablement une augmentation, une croissance exponentielle de la consommation des produits de l'aquaculture, fruits de mer et poissons d'élevage, et c'est certainement une bonne nouvelle, car comme chacun le sait, les stocks de poisson dans les différentes eaux communautaires comme dans le reste du monde sont victimes de surpêche. Nous avons atteint une situation où, à court et moyen terme, il est impossible d'envisager une augmentation des prises et que, par conséquent, il faille satisfaire à l'augmentation de la demande en augmentant la production de poissons d'élevage. Cela dit, cela peut créer des problèmes en soi s'agissant de considérations en particulier, comme je l'ai indiqué dans ma réponse, et aussi s'agissant de l'approvisionnement en farine de poisson, car cette dernière se fonde principalement sur la prise de poissons industriels de moindre qualité, dont les stocks sont également exploités à des niveaux considérablement élevés. S'agissant de l'aquaculture biologique, nous encourageons son développement. L'exercice que nous avons mené dans le processus de consultation publique a révélé la nécessité de développer des moyens de production biologiques supplémentaires et nous cherchons le moyen de garantir que, dans la communication, dans le paquet qui sera proposé ultérieurement, il sera fait clairement référence à l'aquaculture biologique: comment pouvons-nous contribuer à la promouvoir davantage et quel type de mesures, comme les systèmes d'éco-étiquetage, peuvent être prises pour sensibiliser davantage les consommateurs au fait qu'il est sensé de manger des produits biologiques. Nous espérons ainsi faciliter l'évolution future de cette importante industrie."@fr8
"A növekvő keresletre vonatkozó kérdéssel kapcsolatban el kell mondani, hogy az akvakultúra-termékek, a tengeri eredetű élelmiszerek és a tenyésztett halak fogyasztása kétségtelenül növekszik, exponenciálisan nő, ami határozottan üdvözlendő, hiszen köztudomású, hogy a különböző közösségi vizek és a világ más tengereinek halállományai túlhalászottak. Odajutottunk, hogy rövid- és középtávon elképzelhetetlen a fogási tömeg növelése, ezért a növekvő keresletet tenyésztett hal forgalmazásával kell fedezni. Mindemellett – miként ezt válaszomban is jeleztem – különleges szempontok miatt ez már önmagában is problémát okozhat, és problémát okozhat a halhús-kínálat tekintetében is, mivel a halhús legnagyobbrészt a rosszabb minőségű ipari halfogáson alapul, amely halállományokat szintén jelentős mértékben lehalásszák. Az ökológiai akvakultúrát illetően: mi magunk is ösztönözzük ennek a fejlesztését. A nyilvános konzultációs eljárás azt mutatta, hogy a biológiai termelési módot tovább kell fejleszteni, és várakozással tekintünk afelé, hogy a közleményben, valamint a később előterjesztendő csomagban milyen úton-módon lehetne biztosítani az ökológiai akvakultúra külön említését; miként járulhatunk hozzá az ökológiai akvakultúra további előmozdításához, és milyen, az ökocímkézési konstrukciókhoz hasonló intézkedéseket lehet foganatosítani annak érdekében, hogy a fogyasztók rájöjjenek: érdemes biotermékeket fogyasztani. Reméljük, hogy ezáltal tovább segíthetjük e fontos termelési ágazat fejlődését."@hu11
". Riguardo alla questione della domanda in ascesa, c’è indubbiamente una crescita, una crescita esponenziale, nel consumo dei prodotti dell’acquacoltura, del pesce, dei frutti di mare, del pesce di allevamento e questo è certamente un bene perché, come tutti sappiamo, le risorse ittiche in molte acque comunitarie e nel mondo in generale sono sfruttate in eccesso. Abbiamo raggiunto una situazione dove a breve e medio termine è impossibile prevedere un incremento nelle catture e pertanto l’incremento della domanda dovrà essere soddisfatto da un aumento nella produzione di pesce di allevamento. Detto ciò, proprio questo può creare problemi in relazione a particolari considerazioni, come era indicato nella mia risposta, e anche problemi riguardo all’approvvigionamento di mangime di pesce, dal momento che il mangime stesso si basa sulla cattura di pesce di bassa qualità, pesce da ridurre in farina, le cui riserve sono a loro volta sfruttate a livelli significativamente elevati. Per quanto riguarda l’acquacoltura biologica, noi stessi ne stiamo incoraggiando lo sviluppo. La prova che abbiamo effettuato, nel processo di consultazione pubblica, ha indicato la necessità di sviluppare ulteriormente i metodi biologici di produzione e stiamo valutando modi e strumenti per assicurare che nella comunicazione, nel pacchetto che uscirà in seguito, ci sia un riferimento specifico all’acquacoltura biologica: a come possiamo contribuire a svilupparsi ancora e a quale tipo di provvedimenti, quale genere di etichettatura ecologica, possono essere presi per accrescere la consapevolezza nel consumatore dell’opportunità di mangiare prodotti biologici. Speriamo in questo modo di facilitare ulteriormente lo sviluppo di questo importante settore."@it12
"Dėl klausimo apie didėjančią paklausą. Be abejo, jaučiame, kad vandens gyvių ir augalų veisimo sektoriaus produktų, t. y. jūros gėrybių ir žūvų ūkiuose išaugintos žuvies, paklausa ir suvartojimas proporcingai didėja. Tai, be abejo, sveikintina, nes visi žinome, kad žuvų ištekliai Bendrijos pasaulio vandenyse labai sunykę. Sunku per trumpą ar vidutinį laikotarpį pasiekti, kad padidėtų jūrų žuvies laimikis, todėl susidariusią paklausos spragą reikėtų užpildyti didesniu kiekiu žuvų ūkių produkcijos. Tai, kaip jau minėjau savo atsakyme, savaime gali tapti problema, kurią reikėtų spręsti atskirai. Be to, problemų gali kilti ir dėl žuvų miltų tiekimo, nes šiam produktui gaminti naudojamas mažiau kokybiškos žuvys, taip pat pramoninė žuvis, kurios ištekliai taip pat labai smarkiai išsekinti. Kalbant apie ekologišką vandens gyvių ir augalų veisimą, mes patys skatiname šio sektoriaus plėtrą. Viešojo konsultavimosi metu mūsų atlikti tyrimai parodė, kad reikėtų toliau plėsti ekologiškos gamybos priemones. Dėl to ieškome kelių ir priemonių tam, kad būtų užtikrinta, jog į būsimą komunikatą, t. y. teisės aktų paketą, kurį pateiksime vėliau, būtų įtraukta konkreti nuostata dėl ekologiško vandens gyvių ir augalų veisimo, apibrėžiant šiuos klausimus: kokią pagalbą galime teikti šios srities plėtrai toliau skatinti, kokių priemonių (kaip pvz., ekologiškų produktų ženklinimo programos) reikėtų imtis, kad būtų padidintas vartotojų sąmoningumas ir jie suprastų, jog verta valgyti ekologiškus produktus. Tikimės, kad taip dar labiau paspartinsime šios svarbios pramonės šakos plėtrą."@lt14
"Attiecībā uz jautājumu par pieaugošo pieprasījumu, nav šaubu, ka pieaugums ir, tas notiek ģeometriskā progresijā ūdenssaimniecības produktu, jūras pārtikas produktu un audzēto zivju patēriņā, un tas jāpieņem atzinīgi, jo, kā mēs visi zinām, zivju krājumi dažādos Kopienas ūdeņos un visā pasaulē ir pārāk iztukšoti. Mēs esam nonākuši situācijā, kur īsā līdz vidējā periodā nav iespējams paredzēt, ka palielināsies nozvejas, un tāpēc pieprasījuma palielināšanās ir jāapmierina ar zivkopības palielinātu ražošanu. To sakot, var pašas par sevi rasties problēmas attiecībā uz īpašiem apsvērumiem, kā es uz to norādīju savā atbildē, un arī problēmas attiecībā uz zivju barības piegādi, jo pati zivju barība lielā mērā balstās uz zemākas kvalitātes rūpniecisku zivju nozveju, kuru krājumi arī tiek ekspluatēti ievērojami augstos līmeņos. Attiecībā uz bioloģisko ūdenssaimniecību mēs paši rosinām tās attīstību. Darbs, ko mēs esam veikuši sabiedriskas konsultēšanās procesā, ir norādījis nepieciešamību turpmāk attīstīt bioloģiskus ražošanas veidus, un mēs pētām veidus un līdzekļus, lai nodrošinātu, ka paziņojumā, paketē, kas nāks klajā vēlāk, ir īpaša atsauce uz bioloģisko ūdenssaimniecību: kā mēs varam palīdzēt to veicināt turpmāk un kāda veida pasākumus, piemēram, ekomarķēšanas shēmas, var veikt, lai palielinātu patērētāju izpratni, ka ir jēga ēst bioloģiskus produktus. Mēs ceram šādā veidā paātrināt šīs svarīgās ražošanas nozares turpmāku attīstību."@lv13
"With regard to the question concerning the increasing demand, there is undoubtedly an increase, an exponential growth, in consumption of aquaculture products, seafood and farmed fish and this is certainly welcome because, as we all know, fish stocks in various Community waters and worldwide are over-fished. We have reached a situation where in the short to medium term it is impossible to envisage that there will be an increase in catches and therefore the increase in demand has to be met from increased production of farmed fish. Having said that, this in itself can create problems with regard to special considerations, as was indicated in my response, and also problems with regard to the supply of fishmeal, since fishmeal itself is based very much on the catch of lower-quality, industrial fish, stocks of which are also being exploited at significantly high levels. As regards organic aquaculture, we are ourselves encouraging its development. The exercise that we have carried out in the public consultation process has indicated the need to further develop organic means of production and we are looking at ways and means to ensure that in the communication, in the package which will be coming forward later, there will be specific reference to organic aquaculture: to how we can help promote it further and what sort of measures, such as eco-labelling schemes, can be taken so as to increase consumer awareness that it makes sense to eat organic products. We hope in this way to facilitate further the development of this important industry."@mt15
". Wat uw vraag met betrekking tot de gestegen vraag betreft: de consumptie van aquacultuurproducten, zeevruchten en gekweekte vis is onmiskenbaar gestegen, exponentieel gegroeid zelfs, en dat is een goede zaak, want zoals bekend zijn de visbestanden in diverse wateren van de Gemeenschap en elders in de wereld overbevist. We hebben een toestand bereikt waarin het op korte tot middellange termijn onmogelijk voor te stellen is dat de vangsten zullen toenemen en om die reden moet aan de gestegen vraag worden voldaan door de productie van gekweekte vis te verhogen. Dit op zichzelf kan echter op twee punten problemen veroorzaken: ten aanzien van speciale overwegingen, zoals ik in mijn antwoord heb aangegeven, en ten aanzien van het aanbod van vismeel, omdat vismeel zelf voor een groot deel afhangt van de vangst van kwalitatief inferieure industriële vis, en de bestanden van die vis worden ook bijzonder intensief geëxploiteerd. We zijn momenteel zelf bezig de ontwikkeling van organische aquacultuur te stimuleren. Uit het openbare raadplegingsproces is naar voren gekomen dat organische productiemiddelen verder ontwikkeld moeten worden en we zijn aan het onderzoeken welke manieren en middelen er voor kunnen zorgen dat er in de mededeling, in het pakket dat later nog behandeld zal worden, specifiek zal worden gesproken over de organische aquacultuur: over hoe we haar verder kunnen stimuleren en over welke maatregelen genomen kunnen worden, bijvoorbeeld milieukeurprogramma’s, om de consumenten er bewuster van te maken dat het zinnig is organische producten te eten. Op die manier hopen we de ontwikkeling van deze belangrijke industrie verder te kunnen bevorderen."@nl3
"Jeśli chodzi o pytanie dotyczące rosnącego zapotrzebowania, bez wątpienia nastąpił wzrost, gwałtowny wzrost spożycia produktów akwakultury, owoców morza i ryb hodowlanych, co jest z pewnością pożądane, ponieważ jak wiemy, w niektórych wodach Wspólnoty i na świecie wyławia się zbyt dużo ryb. Doszliśmy do sytuacji, w której w krótkim lub średnim terminie niemożliwe jest, aby przewidzieć czy nastąpi zwiększenie połowów i w związku z tym wzrost zapotrzebowania musi zostać zaspokojony zwiększoną produkcją ryb hodowlanych. Może to jednak stwarzać problemy dotyczące specjalnych postępowań, czego dowodzi moja odpowiedź, a także problemy dotyczące podaży mączki rybnej, ponieważ produkcja mączki rybnej oparta jest w dużej mierze na połowach niskiej jakości ryb przemysłowych, które są wykorzystywane także w dużych ilościach. Jeśli chodzi o akwakulturę organiczną, Komisja wspiera jej rozwój. Przeprowadziliśmy pewne ćwiczenie w procesie publicznej konsultacji, które pokazało potrzebę dalszego rozwoju organicznych środków produkcji, dlatego poszukujemy sposobów i środków zapewnienia, że w komunikacie, w pakiecie, który wkrótce się pojawi zostanie podniesiona kwestia akwakultury organicznej: jak możemy wspierać jej promocję oraz jakie środki, takie jak plany naklejania eko-etykietek możemy zastosować w celu zwiększenia świadomości konsumenta, dotyczącej sensowności spożywania produktów organicznych. Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy dalszy rozwój tego istotnego przemysłu."@pl16
"No que diz respeito à questão relativa ao aumento da procura, existe indubitavelmente um aumento, um crescimento exponencial em matéria de consumo de produtos de aquicultura, marisco e peixe de piscicultura, o que é naturalmente de saudar porque, como é sabido, os recursos haliêuticos estão afectados pela sobrepesca, quer nas diversas águas comunitárias quer a nível mundial. Chegámos a uma situação em que é impossível de prever, a curto e médio prazo, se haverá um aumento das capturas, devendo, por conseguinte, o crescimento da procura ser coberto através do aumento da produção de peixe de piscicultura. Posto isto, esta questão pode, por si só, não só criar problemas no que diz respeito a considerações específicas, tal como indiquei na minha resposta, mas também em relação ao fornecimento de farinha de peixe, uma vez que a própria farinha de peixe se baseia especialmente na captura de qualidade inferior, na pesca industrial e nas unidades populacionais que estão também a ser exploradas a níveis significativamente elevados. No que diz respeito à aquicultura biológica, nós próprios encorajamos o seu desenvolvimento. O exercício que realizámos no decurso do processo de consulta pública referiu a necessidade de prosseguir o desenvolvimento da produção biológica e estamos a estudar meios e modos de assegurar que na comunicação, no pacote que será apresentado mais tarde, será feita uma referência específica à aquicultura biológica: Como contribuir para continuar a promovê-la e que medidas, tal como a da rotulagem ecológica, podem ser adoptadas para incrementar a consciencialização dos consumidores de que faz sentido consumir produtos biológicos. Espero que, desta forma, estejamos a fomentar o desenvolvimento desta importante indústria."@pt17
"With regard to the question concerning the increasing demand, there is undoubtedly an increase, an exponential growth, in consumption of aquaculture products, seafood and farmed fish and this is certainly welcome because, as we all know, fish stocks in various Community waters and worldwide are over-fished. We have reached a situation where in the short to medium term it is impossible to envisage that there will be an increase in catches and therefore the increase in demand has to be met from increased production of farmed fish. Having said that, this in itself can create problems with regard to special considerations, as was indicated in my response, and also problems with regard to the supply of fishmeal, since fishmeal itself is based very much on the catch of lower-quality, industrial fish, stocks of which are also being exploited at significantly high levels. As regards organic aquaculture, we are ourselves encouraging its development. The exercise that we have carried out in the public consultation process has indicated the need to further develop organic means of production and we are looking at ways and means to ensure that in the communication, in the package which will be coming forward later, there will be specific reference to organic aquaculture: to how we can help promote it further and what sort of measures, such as eco-labelling schemes, can be taken so as to increase consumer awareness that it makes sense to eat organic products. We hope in this way to facilitate further the development of this important industry."@ro18
". Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa zvýšeného dopytu, nepochybne zaznamenávame nárast, dokonca exponenciálny nárast v spotrebe produktov akvakultúry, morských plodov a chovaných rýb. Tento trend je samozrejme vítaný, pretože, ako všetci vieme, v rôznych vodách Spoločenstva, ale tiež celosvetovo, dochádza v súvislosti zo zásobami rýb k prekročeniu kvót na ich povolené výlovy. Dospeli sme až k situácii, v ktorej nebude možné v krátkodobom a dokonca ani strednodobom horizonte zvýšiť výlovy, a z toho dôvodu bude potrebné nárast dopytu uspokojovať prostredníctvom zvýšenej produkcie chovaných rýb. Táto situácia však môže sama osebe vytvoriť problémy vzhľadom na osobitný prístup, ktorý som naznačil vo svojej odpovedi, ale tiež problémy súvisiace s ponukou rybej múčky, vzhľadom na fakt, že samotná rybia múčka je prevažne založená na priemyselnom výlove rýb nižšej kvality, ktorých zásoby sú tiež zasiahnuté veľmi intenzívnym rybolovom. Pokiaľ ide o organickú akvakultúru, aj my sami podporujeme jej rozvoj. Cvičenie, ktoré sme realizovali v rámci verejného konzultačného procesu, nám naznačilo potrebu ďalšieho rozvoja organických foriem produkcie a v súčasnosti skúmame spôsoby a prostriedky, ktorými by sme zabezpečili, že v našom oznámení – v našom balíku, ktorý predstavíme neskôr v tomto roku – bude konkrétna zmienka o organickej akvakultúre: o tom, ako by sme ju mohli ešte viac podporovať, a aký druh opatrení (napríklad schémy udeľovania environmentálnej značky) by sa mal prijať, aby sme dosiahli zvýšenú informovanosť spotrebiteľov o výhodách konzumácie organických produktov. Dúfame, že týmto spôsobom sa nám podarí stimulovať ďalší rozvoj tohto dôležitého priemyselného odvetvia."@sk19
"Kar zadeva vprašanje glede vedno večjega povpraševanja, se to nedvomno povečuje, pri čemer smo zabeležili eksponentno rast porabe proizvodov iz ribogojstva, morskih sadežev in gojenih rib, kar je zagotovo dobro, saj vsi vemo, da so staleži rib v različnih vodah Skupnosti in v svetu prekomerno izkoriščeni. V kratko do srednjeročnem obdobju ulova ne bo mogoče povečati, zato se je treba zaradi večjega povpraševanja povečati proizvodnjo gojenih rib. Zaradi tega lahko nastanejo težave v zvezi s posebnimi vprašanji, ki sem jih izpostavil v svojem odgovoru, ter v zvezi z oskrbo z ribjo moko, saj je pridelava ribje moke zelo odvisna od ulova nizkokakovostnih, industrijskih rib, staleži katerih so prekomerni izkoriščeni. Kar zadeva ekološko ribogojstvo, spodbujamo njegov razvoj. V okviru postopka javnega posvetovanje se je pokazalo, da je treba okrepiti razvoj ekološke proizvodnje, pri čemer preučujemo načine in sredstva za zagotovitev, da bo v strategiji, tj. svežnju, ki bo predložen kasneje, posebna pozornost namenjena ekološkemu ribogojstvu: kako lahko prispevamo k nadaljnjemu spodbujanju tega ribogojstva ter kakšne ukrepe, kot je okoljsko označevanje, lahko sprejmemo za povečanje ozaveščenosti potrošnikov, da je smiselno uživati ekološke proizvode. Upamo, da bomo s tem dodatno pospešili razvoj te pomembne industrije."@sl20
"Med hänsyn till frågan om ökande efterfrågan finns det utan tvivel en ökning, en exponentiell tillväxt, i konsumtionen av vattenbruksprodukter, fisk och skaldjur och odlad fisk, och det är synnerligen välkommet eftersom fiskbestånden, som vi alla vet, i olika gemenskapsvatten och över hela världen är utfiskade. Vi har nått en situation där det på kort och medellång sikt är omöjligt att föreställa sig att fångsterna kommer att öka, och därför måste ökningen i efterfrågan mötas av en ökad produktion av odlad fisk. Men å andra sidan kan detta i sig skapa problem med hänsyn till vissa faktorer som jag antydde i mitt svar och också problem beträffande tillgången på fiskmjöl, eftersom fiskmjöl i sig självt till stor del är baserat på fångst av industrifisk till lägre kvalitet, vilkas bestånd också utnyttjas i mycket hög grad. När det gäller ekologiskt vattenbruk uppmuntrar vi själva dess utveckling. Det projekt som vi har utfört i processen med offentligt samråd har indikerat ett behov att ytterligare utveckla ekologiska produktionsmedel, och vi undersöker sätt och medel för att säkerställa att det i meddelandet, i det paket som kommer fram senare, kommer att finnas en specifik hänvisning till ekologiskt vattenbruk: till hur vi kan bidra till att främja det ytterligare och vilka slags åtgärder, t.ex. miljömärkningssystem, som vi kan vidta för att öka konsumenternas medvetenhet om att det är förståndigt att äta ekologiska produkter. Vi hoppas att på detta sätt kunna ytterligare underlätta utvecklingen av denna viktiga industri."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph