Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-17-Speech-2-373"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080617.39.2-373"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"First of all, I would like to thank the honourable Member, Mr Gklavakis, for raising, throughout his question, the importance of aquaculture, and I am very pleased to provide the Commission’s view on this issue. As you rightly pointed out, and as highlighted by the United Nations Food and Agriculture Organisation, the global aquaculture industry is gaining increasing importance and plays a key role in bridging the gap between a growing demand for seafood and the supply of fish products, especially in a context of diminishing wild fish stocks. The Commission is at present preparing a communication on a strategy for the sustainable development of EU aquaculture, which should be finalised by the end of 2008. The strategy will seek to create the best environment for the sustainable growth of aquaculture, ensuring both adequate supplies of seafood to the European Union’s citizens and compliance with high environmental and public health standards. Access to space for aquaculture has indeed been identified as a key obstacle to the development of aquaculture and marine spatial planning can play a role in addressing this issue. The forthcoming aquaculture strategy will cover this issue. The issue of competition from third countries with lower production standards could be addressed through market differentiation schemes such as certification. Consideration will be given to this matter in the drawing-up of the strategy. More generally, competitiveness and innovation will be central issues to be addressed in this strategy."@en4
lpv:translated text
". V první řadě bych se chtěl poděkovat váženému panu poslanci Gklavakisovi, že prostřednictvím své otázky upozornil na důležitost akvakultury, a jsem velmi rád, že mohu poskytnout stanovisko Komise k této otázce. Jak jste správně poznamenal a jak zdůrazňuje i Organizace OSN pro výživu a zemědělství, globální odvětví akvakultury získává čím dál větší důležitost a sehrává klíčovou úlohu při přemosťování propasti mezi rostoucí poptávkou po plodech moře a nabídkou rybích produktů, obzvlášť v kontextu zmenšujících se zásob volně žijících ryb. Komise v současnosti pracuje na přípravě oznámení o strategii pro trvale udržitelnou akvakulturu v EU, která by měla být dokončena do konce roku 2008. Cílem této strategie bude vytvořit nejlepší možné prostředí pro trvale udržitelný rozvoj akvakultury, které by zabezpečilo potřebný přísun mořských plodů pro občany Evropské unie, a zároveň by splňovalo přísné normy pro životní prostředí a veřejné zdraví. Přístup k prostorům pro chov ryb byl identifikovaný jako hlavní překážka rozvoje akvakultury. Při řešení tohoto problému může sehrát důležitou úlohu námořní územní plánování. Připravovaná strategie pro oblast akvakultury bude zahrnovat i tuto otázku. Problém konkurenceschopnosti s třetími zeměmi by mohl být řešený prostřednictvím systémů pro rozmanitost trhu, jakým je například certifikace. Při vypracovávání strategie bude zohledněná také tato oblast. Pokud bych se měl vyjádřit v obecnější rovině, konkurenceschopnost a inovace budou tvořit ústřední témata této strategie."@cs1
"Fru formand! For det første vil jeg gerne takke det ærede medlem hr. Gklavakis for med dette spørgsmål at have gjort opmærksom på vigtigheden af akvakultur, og det glæder mig meget at fortælle om Kommissionens holdning til dette emne. Som De så rigtigt påpegede og som også De Forenede Nationers Organisation for Ernæring og Landbrug har gjort opmærksom på, bliver akvakulturindustrien mere og mere vigtig og spiller en central rolle, når vi skal slå bro mellem den stigende efterspørgsel efter skaldyr og fiskeprodukter, især i en situation med tilbagegang i de vildtlevende fiskebestande. Kommissionen er ved at udarbejde en meddelelse om en strategi for bæredygtig udvikling af EU's akvakultur, som forventes færdig i slutningen af 2008. Strategien sigter mod at skabe det bedste miljø for en bæredygtig vækst i akvakulturen, således at vi både sikrer tilstrækkelige forsyninger af skaldyr til EU's borgere og opretholdelse af en høj standard for miljø og folkesundhed. Manglende plads til akvakulturopdræt er en af de største hindringer for udviklingen af akvakultur, og den fysiske planlægning til havs kan få betydning for, hvordan vi løser dette problem. Den kommende akvakulturstrategi dækker også dette spørgsmål. Konkurrencen fra tredjelande med lavere produktionsstandarder kan håndteres gennem markedsdifferentieringsordninger som f.eks. certificering. Dette spørgsmål vil blive behandlet, når vi udformer strategien. Mere generelt bliver konkurrenceevne og innovation centrale emner i strategien."@da2
". − Zunächst möchte ich dem Herrn Abgeordneten, Herrn Gklavakis, dafür danken, dass er in seiner Frage auf die Bedeutung der Aquakultur verwiesen hat, und freue mich, die Ansicht der Kommission in dieser Sache darzulegen. Wie Sie ganz richtig feststellen und wie auch von der FAO hervorgehoben wird, erlangt die Aquakulturindustrie weltweit immer größere Bedeutung und trägt wesentlich dazu bei, die Lücke zwischen der wachsenden Nachfrage nach Meeresfrüchten und dem Angebot an Fischerzeugnissen zu schließen, und zwar vor allem in Anbetracht schrumpfender Wildfischbestände. Die Kommission arbeitet zurzeit an einer Mitteilung für eine Strategie für die nachhaltige Entwicklung der europäischen Aquakultur, die bis Ende 2008 vorliegen dürfte. Ziel dieser Strategie wird es sein, das bestmögliche Umfeld für ein nachhaltiges Wachstum der Aquakultur zu schaffen und damit sowohl ein angemessenes Angebot an Meeresfrüchten für die europäischen Bürger als auch die Einhaltung strenger Normen für den Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten. Der Zugang zu geeigneten Standorten für die Aquakultur gilt tatsächlich als eines der Haupthindernisse für deren Entwicklung, und die maritime Raumplanung kann zur Lösung dieses Problems beitragen. Die geplante Aquakulturstrategie wird sich auch auf dieses Problem erstrecken. Das Problem der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Drittländern, in denen weniger strenge Vorschriften für die Produktion gelten, könnte mithilfe von Marktdifferenzierungsprogrammen wie Zertifizierungssystemen in Angriff genommen werden. Bei der Erarbeitung der Strategie wird diese Frage Berücksichtigung finden. Generell kann festgestellt werden, dass Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zentrale Themen dieser Strategie sein werden."@de9
"Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον αξιότιμο βουλευτή, κ. Γκλαβάκη, που έθιξε, μέσω της ερώτησής του, τη σημασία της ιχθυοκαλλιέργειας, και με μεγάλη μου χαρά θα παραθέσω την άποψη της Επιτροπής επί του θέματος. Όπως σωστά επισημάνατε, και όπως τονίζεται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, η παγκόσμια βιομηχανία ιχθυοκαλλιέργειας αποκτά αυξανόμενη σημασία και διαδραματίζει βασικό ρόλο στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της αυξανόμενης ζήτησης για θαλασσινά και του εφοδιασμού αλιευτικών προϊόντων, ιδιαίτερα σε ένα πλαίσιο μείωσης των ελεύθερων αλιευτικών αποθεμάτων. Η Επιτροπή ετοιμάζει επί του παρόντος μια ανακοίνωση σχετικά με μια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στην ΕΕ, η οποία θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί ως το τέλος του 2008. Η στρατηγική θα επιδιώξει να δημιουργήσει το καλύτερο περιβάλλον για την αειφόρο ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, διασφαλίζοντας τόσο επαρκή εφοδιασμό θαλασσινών στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και συμμόρφωση με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα δημόσιας υγείας. Η πρόσβαση σε χώρους για ιχθυοκαλλιέργεια έχει προσδιοριστεί πράγματι ως ένα βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Η επικείμενη στρατηγική για την ιχθυοκαλλιέργεια θα καλύψει αυτό το θέμα. Το θέμα του ανταγωνισμού από τρίτες χώρες με χαμηλότερα πρότυπα παραγωγής θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω σχεδίων διαφοροποίησης της αγοράς, όπως πιστοποίηση. Αυτό το ζήτημα θα εξεταστεί κατά την εκπόνηση της στρατηγικής. Σε πιο γενικές γραμμές, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία θα είναι κεντρικά θέματα που θα εξεταστούν σε αυτήν τη στρατηγική."@el10
"En primer lugar, quiero dar las gracias a su Señoría, señor Gklavakis, por plantear a través de su pregunta la importancia de la acuicultura, y me complace ofrecer la opinión de la Comisión sobre este tema. Como usted ha señalado oportunamente y ha quedado subrayado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la industria global de la acuicultura está adquiriendo creciente importancia y desempeña un papel clave para salvar la distancia entre una demanda de marisco en alza y la oferta de productos de la pesca, en especial dentro de un contexto de poblaciones decrecientes de peces salvajes. La Comisión está elaborando en la actualidad una comunicación sobre una estrategia para el desarrollo sostenible de acuicultura en la UE, que deberá estar concluida a finales de 2008. La estrategia pretende crear el mejor entono para el crecimiento sostenible de la acuicultura, garantizando tanto unos suministros suficientes de pescado para los ciudadanos de la Unión Europea como el cumplimiento de unas exigentes normas en materia de medio ambiente y de sanidad pública. El acceso al espacio para la acuicultura ha quedado, de hecho, identificado como un obstáculo importante para el desarrollo de la acuicultura y la planificación del espacio marino puede desempeñar una función para solucionar este asunto. La futura estrategia para la acuicultura contemplará este tema. El asunto de la competencia por parte de países terceros con normas de producción menos estrictas podría resolverse por medio de esquemas de diferenciación de mercados, como la certificación. A la hora de elaborar la estrategia se tendrá en cuenta este asunto. Con carácter más general, la competitividad y la innovación serán temas centrales a resolver en esta estrategia."@es21
"Kõigepealt tahaksin tänada austatud parlamendiliiget hr Gklavakist, et ta selle küsimuse kaudu tõstatas vesiviljeluse tähtsuse ning mul on väga hea meel esitada selles valdkonnas komisjoni seisukoht. Nagu te õigesti märkisite, ja nagu on rõhutanud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, on ülemaailmne vesiviljelus omandamas kasvavat tähtsust ning mängib võtmerolli tühimiku täitmisel mereandide suureneva nõudluse ja kalatoodete pakkumise vahel, seda eriti kahanevate looduslike kalavarude taustal. Komisjon valmistab praegu ette teatist ELi vesiviljeluse strateegia säästva arengu kohta, mis peaks valmima 2008. aasta lõpuks. Strateegiaga püütakse luua parim keskkond akvakultuuri jätkusuutlikuks arenguks, tagades nii küllaldased mereandide varud Euroopa Liidu kodanikele kui ka kõrgetasemeliste keskkonna- ja rahvatervise normide järgimise. Juurdepääsu vesiviljelusalale on tõesti peetud üheks suuremaks takistuseks akvakultuuri arengus ning merealade ruumiline planeerimine võib selle teema käsitlemisel mängida oma osa. Tulevane vesiviljeluse strateegia hõlmab seda probleemi. Konkurentsi madalama tootmistasemega kolmandatest riikidest võiks lahendada turu diferentseerimise abinõude, näiteks sertifitseerimise abil. Seda teemat arutatakse strateegia kujundamisel. Üldiselt on konkurentsivõime ja innovatsioon selle strateegia kesksed teemad."@et5
"Haluaisin ensinnäkin kiittää Ioannis Gklavakisia siitä, että hän nostaa kysymyksessään esille vesiviljelyn merkityksen, ja esittelen mielelläni komission kannan asiaan. Kuten perustellusti huomautitte ja kuten Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö on korostanut, maailmanlaajuisen vesiviljelyalan merkitys kasvaa, ja se on avainasemassa kalan ja äyriäisten kasvavan kysynnän ja kalatuotteiden tarjonnan välisen kuilun kuromisessa umpeen etenkin luonnonvaraisten kalakantojen vähentämisen yhteydessä. Komissio valmistelee parhaillaan tiedonantoa strategiasta EU:n vesiviljelyalan kestäväksi kehittämiseksi. Tiedonannon on määrä olla valmis vuoden 2008 loppuun mennessä. Tällä strategialla pyritään luomaan suotuisin ympäristö vesiviljelyalan kestävälle kehitykselle ja varmistamaan kalan ja äyriäisten riittävä tarjonta Euroopan unionin kansalaisille sekä ympäristöön ja kansanterveyteen liittyvien korkeiden standardien noudattaminen. Vesiviljelyn vaatiman tilan saatavuus on määritetty merkittäväksi esteeksi vesiviljelyalan kehitykselle, ja merialueita koskeva suunnittelu voi osaltaan vaikuttaa ongelman ratkaisemiseen. Tätä asiaa käsitellään tulevassa vesiviljelystrategiassa. Alhaisempia tuotantostandardeja soveltavista kolmansista maista peräisin olevaan kilpailuun liittyvä kysymys voitaisiin ratkaista sertifioinnin kaltaisten markkinoiden eriyttämissuunnitelmien avulla. Tämä seikka otetaan huomioon strategiaa laadittaessa. Yleisesti ottaen kilpailukyky ja innovaatiot ovat keskeisiä strategiassa käsiteltäviä kysymyksiä."@fi7
"D'abord, je tiens à remercier l'honorable député, M. Gklavakis, pour avoir évoqué, tout au long de sa question, l'importance de l'aquaculture, et je suis ravi de communiquer la vue de la Commission en l'espèce. Comme vous l'avez indiqué à juste titre, et comme l'a souligné l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'industrie mondiale de l'aquaculture gagne en importance et joue un rôle clé afin de combler le fossé qui sépare la demande croissante en fruits de mer et l'approvisionnement en poisson, notamment dans le cadre d'une diminution des stocks de poisson sauvage. La Commission est en train de préparer une communication relative à une stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne, qui devrait être finalisée d'ici la fin 2008. La stratégie visera à créer le meilleur environnement possible pour la croissance durable de l'aquaculture, en garantissant aux citoyens de l'Union européenne des approvisionnements adéquats en fruits de mer et le respect de normes environnementales et de santé publique très strictes. L'accès à l'espace pour l'aquaculture a en effet été identifié comme un obstacle clé au développement de l'aquaculture et la planification spatiale marine peut jouer un rôle en l'espèce. La future stratégie pour l'aquaculture couvrira cette question. La question de la concurrence des pays tiers aux normes de production moins strictes peut être abordée par le biais des régimes de différenciation des marchés tels que la certification. On examinera cette question au moment de produire la stratégie. Plus généralement, cette stratégie devra aborder la compétitivité et l'innovation comme des questions centrales."@fr8
"Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a Gklavakis képviselő úrnak azért, hogy kérdésében kiemeli az akvakultúra fontosságát, és nagyon örülök, hogy a témáról kifejthetem a Bizottság véleményét. Miként Ön helyesen rámutatott, és miként ezt az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete is kiemelte, az akvakultúra-ágazat a világon egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, és – főként a csökkenő vadon élő halállomány miatt – kulcsszerepet játszik a tengeri eredetű élelmiszerek iránti növekvő kereslet, valamint a haltermékek kínálata közötti szakadék áthidalásában. A Bizottság jelenleg az uniós akvakultúra fenntartható fejlődését célzó stratégiáról szóló közleményt készít elő, amelyet 2008 végéig véglegesítenie kell. A stratégia az akvakultúra fenntartható növekedéséhez legkedvezőbb környezet megteremtését tűzi ki célul, amely egyrészt az Európai Unió polgárai számára biztosítja a tengeri eredetű élelmiszerek megfelelő kínálatát, másrészt szavatolja a szigorú környezetvédelmi és közegészségügyi szabványok betartását. Az akvakultúra területhez jutását ugyanis fejlődésének egyik alapvető akadályaként azonosították, és a tengeri területhasználat tervezése e kérdés kezelésében fontos szerepet játszhat. A közeljövőben elkészülő akvakultúra-stratégia ki fog terjedni erre a kérdésre. Az alacsonyabb előálltási szabványokkal rendelkező harmadik országok kérdését olyan piacdifferenciálási konstrukciókkal lehetne megoldani, mint a tanúsítási rendszer. A stratégia kidolgozása során e kérdést megfontolás tárgyává tesszük. Még általánosabban: a versenyképesség és az innováció a stratégia központi témáit fogják képezni."@hu11
". In primo luogo, vorrei ringraziare l’onorevole Gklavakis, per aver sottolineato, con la sua interrogazione, l’importanza della acquacoltura, a proposito della quale sono molto lieto di illustrare il punto di vista della Commissione. Come ha giustamente evidenziato, e come ha sottolineato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, l’industria globale dell’acquacoltura sta acquisendo enorme importanza e svolge un ruolo cruciale nel colmare il divario tra una crescente domanda di pesce e frutti di mare e l’offerta di prodotti ittici, specialmente nel contesto della diminuzione degli ittici selvatici. La Commissione, al momento, sta preparando una comunicazione sulla strategia per una crescita sostenibile dell’acquacoltura europea, che dovrebbe essere ultimata entro la fine del 2008. La strategia cercherà di creare le migliori condizioni per la crescita sostenibile dell’acquacoltura, garantendo forniture adeguate di pesce e frutti di mare ai cittadini dell’Unione europea nel rispetto delle rigorose norme ambientali e di salute pubblica. La questione dell’accesso agli spazi per l’acquacoltura è stata effettivamente identificata come l’ostacolo principale allo sviluppo dell’acquacoltura e la pianificazione spaziale marittima può rivestire un ruolo nell’affrontare questo problema. L’imminente strategia dell’acquacoltura si occuperà di questo aspetto. La questione della concorrenza da parte di paesi terzi con inferiori di produzione può essere affrontata attraverso schemi di differenziazione del mercato come la certificazione. Nella stesura della strategia verrà prestata attenzione a questo tema. Più in generale, la competitività e l’innovazione saranno le questioni principali affrontate da questa strategia."@it12
"Pirmiausia, gerb. nary I. Gklavakis, norėčiau padėkoti jums už šį klausimą, iš kurio matyti vandens gyvių ir augalų veisimo svarba. Labai džiaugiuosi galėdamas išdėstyti Komisijos požiūrį šiuo klausimu. Kaip teisingai pastebėjote ir kaip pabrėžė Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), pasaulinė vandens gyvių ir augalų veisimo pramonė tampa vis reikšmingesnė. Vis labiau didėja jos vaidmuo užpildant spragą, susidariusią tarp jūros gėrybių pasiūlos ir vis didėjančios jų paklausos. Tai ypač aktualu, atsižvelgiant į vis labiau senkančius žuvų išteklius. Šiuo metu Komisija rengia Komunikatą dėl ES vandens gyvių ir augalų veisimo sektoriaus tvarios plėtros strategijos, kuris turėtų būti baigtas 2008 m. pabaigoje. Strategija bus siekiama užtikrinti, kad būtų sukurta kuo tinkamesnė aplinka vandens gyvių ir augalų veisimo sektoriaus tvariai plėtrai tam, kad, laikantis aukščiausių aplinkos apsaugos ir žmogaus sveikatos apsaugos standartų, Europos Sąjungos piliečiai būtų pakankamai aprūpinti jūros gėrybėmis. Viena pagrindinių problemų, susijusių su vandens gyvių ir augalų veisimo sektoriaus plėtra, – galimybė naudotis atitinkama erdve gyvūnams veisti. Šį klausimą galėtų išspręsti jūrų erdvės planavimas. Būsimoje vandens gyvių ir augalų veisimo sektoriaus strategijoje šis klausimas taip pat bus nagrinėjamas. Klausimas dėl konkurencijos su trečiosiomis šalimis, kuriose taikomi žemesni gamybos standartai, galėtų būti sprendžiamas taikant rinkos diferenciacijos programas, pvz., sertifikavimą. Rengiant strategiją bus atsižvelgta ir į šį klausimą. Bendrai kalbant, konkurencingumas ir naujovės taps pagrindiniais strategijoje nagrinėjamais klausimais."@lt14
"Vispirms es vēlos pateikties godājamajam deputātam ka ar savu jautājumu viņš ir pacēlis akvakultūras jeb ūdenssaimniecības nozīmi, un man ir prieks sniegt Komisijas uzskatu šajā jautājumā. Kā jūs pareizi norādījāt un kā to ir parādījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, globālā ūdenssaimniecības ražošana gūst arvien lielāku nozīmi, un tai ir galvenā loma plaisas mazināšanā starp augošo pieprasījumu pēc jūras pārtikas produktiem un zivju produktu piegādi, īpaši sakarā ar savvaļas zivju krājumu samazināšanos. Komisija pašlaik gatavo paziņojumu par ES ūdenssaimniecības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas ir jāpabeidz līdz 2008. gada beigām. Stratēģija centīsies radīt vislabāko vidi ūdenssaimniecības ilgtspējīgai augšanai, nodrošinot gan pienācīgas jūras pārtikas produktu piegādes Eiropas Savienības pilsoņiem, gan augstu vides un sabiedrības veselības standartu ievērošanu. Pieeja ūdenssaimniecības telpai patiešām ir konstatēta kā galvenais šķērslis ūdenssaimniecības attīstībai, un jūras teritoriālajai plānošanai var būt sava loma šī jautājuma risināšanā. Nākamajā ūdenssaimniecības stratēģijā šis jautājums būs iekļauts. Jautājumu par trešo valstu konkurenci, kurās ir zemāki ražošanas standarti, varētu risināt ar tirgus diferenciācijas shēmām, piemēram, sertifikāciju. Stratēģijas veidošanas laikā šis jautājums tiks apsvērts. Kopumā konkurētspēja un jauninājumi būs centrālie jautājumi, kas tiks šajā stratēģijā risināti."@lv13
"First of all, I would like to thank the honourable Member, Mr Gklavakis, for raising, throughout his question, the importance of aquaculture, and I am very pleased to provide the Commission’s view on this issue. As you rightly pointed out, and as highlighted by the United Nations Food and Agriculture Organisation, the global aquaculture industry is gaining increasing importance and plays a key role in bridging the gap between a growing demand for seafood and the supply of fish products, especially in a context of diminishing wild fish stocks. The Commission is at present preparing a communication on a strategy for the sustainable development of EU aquaculture, which should be finalised by the end of 2008. The strategy will seek to create the best environment for the sustainable growth of aquaculture, ensuring both adequate supplies of seafood to the European Union’s citizens and compliance with high environmental and public health standards. Access to space for aquaculture has indeed been identified as a key obstacle to the development of aquaculture and marine spatial planning can play a role in addressing this issue. The forthcoming aquaculture strategy will cover this issue. The issue of competition from third countries with lower production standards could be addressed through market differentiation schemes such as certification. Consideration will be given to this matter in the drawing-up of the strategy. More generally, competitiveness and innovation will be central issues to be addressed in this strategy."@mt15
". Ik wil allereerst het geachte lid, de heer Gklavakis, bedanken dat hij met zijn vraag het belang van de aquacultuur naar voren heeft gebracht en ik geef graag het standpunt van de Commissie in deze kwestie weer. Zoals u terecht noemde, en zoals werd aangegeven door de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, wint de wereldwijde aquacultuurindustrie aan belang en speelt deze een essentiële rol voor de overbrugging van de kloof tussen een groeiende vraag naar eetbare zeevis en schaal- en schelpdieren en het aanbod van visproducten, vooral tegen de achtergrond van afnemende populaties wilde vis. De Commissie is op dit moment bezig met de opstelling van een mededeling voor een strategie voor duurzame ontwikkeling van communautaire aquacultuur, die eind 2008 afgerond moet zijn. De bedoeling van de strategie is om de beste omgeving te ontwikkelen voor de duurzame groei van de aquacultuur, zodat zowel voor een adequaat aanbod van eetbare zeevis en schaal- en schelpdieren voor de burgers van de Europese Unie zorgt als naleving van de strenge normen voor milieu en volksgezondheid. De toegang tot ruimte voor aquacultuur blijkt inderdaad een belangrijk obstakel te zijn bij de ontwikkeling van aquacultuur. Maritieme ruimtelijke planning kan een rol spelen bij de oplossing van deze kwestie. In de aanstaande aquacultuurstrategie zal deze kwestie zijn opgenomen. De kwestie van concurrentie van derde landen met lagere productienormen kan worden opgelost met regelingen voor marktdifferentiatie zoals certificering. Bij het opstellen van de strategie zal aandacht aan deze kwestie worden besteed. Daarnaast zijn de concurrentiepositie en innovatie centrale kwesties die in deze strategie worden behandeld."@nl3
"Przede wszystkim, chciałbym podziękować szanownemu panu Gklavakis za podniesienie w tym pytaniu kwestii akwakultury i przekazać opinię Komisji na ten temat. Jak pan słusznie zauważył oraz zgodnie z wynikami badań Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, światowa akwakultura zyskuje na znaczeniu i odgrywa kluczową rolę w wypełnieniu luki pomiędzy wzrastającym zapotrzebowaniem na owoce morza oraz podaż produktów rybnych, szczególnie w kontekście kurczących się zasobów ryb. Obecnie Komisja przygotowuje komunikat w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju akwakultury w UE, który powinien zostać ukończony do końca roku 2008. Strategia ma na celu tworzenie najlepszego środowiska dla zrównoważonego rozwoju akwakultury, zapewniając zarówno odpowiednie dostawy owoców morza obywatelom Unii Europejskiej, jak i zgodność z wysokimi standardami środowiskowymi i standardami zdrowia publicznego. Kwestia dostępu do przestrzeni dla akwakultury została wyróżniona jako kluczowa przeszkoda do rozwoju akwakultury. Planowanie przestrzenne w obszarach morskich może grać istotną rolę w rozpatrywaniu tej kwestii. Nowa strategia akwakultury podejmie tę kwestię. Sprawa konkurencji państw trzecich, w których obowiązują mniej restrykcyjne standardy może zostać rozstrzygnięta na podstawie planów zróżnicowania, takich jak certyfikacja. Kwestia ta zostanie uwzględniona w czasie tworzenia strategii. Mówiąc ogólnie, konkurencyjność i innowacja będą głównymi kwestiami, jakie podejmie przedmiotowa strategia."@pl16
"Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao senhor deputado Gklavakis a importância que deu à aquacultura na sua pergunta, e é com satisfação que transmito a opinião da Comissão a esse respeito. Como bem referiu, e conforme salientou a Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas, a indústria global da aquacultura está a ganhar importância e tem um papel fundamental no equilíbrio entre a crescente procura de peixe e marisco e o fornecimento de produtos do mar, especialmente face à diminuição das reservas de peixes selvagens. A Comissão está a preparar um comunicado sobre uma estratégia de desenvolvimento sustentável da aquacultura na UE, que deverá estar concluído até ao fim de 2008. A estratégia procurará promover o melhor ambiente possível para o crescimento sustentável da aquacultura, assegurando o fornecimento adequado de peixe e marisco para os cidadãos da União Europeia e, ao mesmo tempo, o cumprimento de padrões ambientais e de saúde pública elevados. O acesso a espaços para a aquacultura é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento da indústria, e o ordenamento territorial do mar tem um papel a desempenhar na resolução desta questão. A futura estratégia sobre a aquacultura irá tratar deste assunto. A questão da concorrência de outros países, com padrões de produção inferiores, poderá ser resolvida através de regimes de diferenciação de mercado, tais como a certificação. Levaremos isso em consideração na elaboração da estratégia. Numa perspectiva mais geral, os temas centrais da estratégia serão a competitividade e a inovação."@pt17
"First of all, I would like to thank the honourable Member, Mr Gklavakis, for raising, throughout his question, the importance of aquaculture, and I am very pleased to provide the Commission’s view on this issue. As you rightly pointed out, and as highlighted by the United Nations Food and Agriculture Organisation, the global aquaculture industry is gaining increasing importance and plays a key role in bridging the gap between a growing demand for seafood and the supply of fish products, especially in a context of diminishing wild fish stocks. The Commission is at present preparing a communication on a strategy for the sustainable development of EU aquaculture, which should be finalised by the end of 2008. The strategy will seek to create the best environment for the sustainable growth of aquaculture, ensuring both adequate supplies of seafood to the European Union’s citizens and compliance with high environmental and public health standards. Access to space for aquaculture has indeed been identified as a key obstacle to the development of aquaculture and marine spatial planning can play a role in addressing this issue. The forthcoming aquaculture strategy will cover this issue. The issue of competition from third countries with lower production standards could be addressed through market differentiation schemes such as certification. Consideration will be given to this matter in the drawing-up of the strategy. More generally, competitiveness and innovation will be central issues to be addressed in this strategy."@ro18
". V prvom rade by som sa chcel poďakovať váženému pánovi poslancovi Gklavakisovi, že prostredníctvom svojej otázky upozornil na dôležitosť akvakultúry, a som veľmi rád, že môžem poskytnúť stanovisko Komisie k tejto otázke. Ako ste správne poznamenali, a ako zdôrazňuje aj Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, globálne odvetvie akvakultúry získava čoraz väčšiu dôležitosť a zohráva kľúčovú úlohu pri premosťovaní priepasti medzi rastúcim dopytom po plodoch mora a ponukou rybích produktov, obzvlášť v kontexte zmenšujúcich sa zásob voľne žijúcich rýb. Komisia v súčasnosti pracuje na príprave oznámenia o stratégii pre trvalo udržateľnú akvakultúru v EÚ, ktorá by mala byť dokončená do konca roka 2008. Cieľom tejto stratégie bude vytvoriť najlepšie možné prostredie pre trvalo udržateľný rozvoj akvakultúry, ktoré by zabezpečilo potrebný prísun morských plodov pre občanov Európskej únie, a zároveň by spĺňalo prísne normy pre životné prostredie a verejné zdravie. Prístup k priestorom pre chov rýb bol identifikovaný ako hlavná prekážka rozvoja akvakultúry. Pri riešení tohto problému môže zohrať dôležitú úlohu námorné územné plánovanie. Pripravovaná stratégia pre oblasť akvakultúry bude zahŕňať aj túto otázku. Problém konkurencieschopnosti s tretími krajinami by mohol byť riešený prostredníctvom systémov pre rozmanitosť trhu, akým je napríklad certifikácia. Pri vypracovávaní stratégie bude zohľadnená aj táto oblasť. Ak by som sa mal vyjadriť vo všeobecnejšej rovine, konkurencieschopnosť a inovácie budú tvoriť ústredné témy tejto stratégie."@sk19
"Najprej se zahvaljujem poslancu gospodu Gklavakisu, da je s svojim vprašanjem poudaril pomembnost ribogojstva, pri čemer bom z veseljem predstavil mnenje Komisije v zvezi s tem vprašanjem. Kot ste pravilno poudarili, pri čemer je to poudarila tudi Organizacija Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano, je svetovna ribogojska industrija vedno pomembnejša ter ima ključno vlogo pri premoščanju vrzeli med vedno večjim povpraševanjem po morskih sadežih in ponudbo ribiških proizvodov, zlasti glede na upadanje staležev prosto živečih rib. Komisija pripravlja sporočilo o strategiji za trajnostni razvoj ribogojstva v EU, ki bo predvidoma končano do konca leta 2008. Namen strategije bo vzpostaviti najboljše okolje za trajnostno rast ribogojstva ob zagotavljanju ustrezne ponudbe morskih sadežev državljanom Evropske unije ter izpolnjevanju visokih okoljskih standardov in standardov javnega zdravja. Prostor za ribogojstvo je dejansko ključna ovira za razvoj ribogojstva, pri čemer lahko ima pomorsko prostorsko načrtovanje ključno vlogo pri reševanju tega vprašanja. Prihodnja strategija v zvezi z ribogojstvom bo obravnavala to vprašanje. Vprašanje v zvezi s konkurenco proizvodov iz tretjih držav z nižjimi proizvodnimi standardi bi lahko rešili s sistemi za diferenciacijo trga, kot je izdajanje potrdil. To zadevo bomo obravnavali v okviru priprave strategije. Na splošno se bo ta strategija osredotočala na konkurenčnost in inovacije."@sl20
"Allra först vill jag tacka ledamoten, Ioannis Gklavakis, för att han genom hela sin fråga betonade vikten av vattenbruk, och jag är mycket glad över att kunna ge kommissionens syn på detta ämne. Som ni med rätta påpekade, och som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation uppmärksammade, ökar det globala vattenbruket i betydelse och spelar en nyckelroll i att överbrygga gapet mellan en växande efterfrågan på fisk och skaldjur och tillgången på fiskprodukter, särskilt i samband med minskande bestånd av vilda fiskar. Kommissionen förbereder för närvarande ett meddelande om en strategi för hållbar utveckling för EU:s vattenbruk, som borde vara klar i slutet av 2008. Strategin kommer att söka skapa den bästa miljön för en hållbar utveckling av vattenbruk och trygga både tillräcklig tillgång på fisk och skaldjur för EU:s medborgare och uppfyllelse av de höga miljö- och folkhälsonormerna. Tillgång på utrymme för vattenbruk har identifierats som det största hindret för utveckling av vattenbruk, och marin markanvändning kan spela en roll för att ta itu med frågan. Den kommande vattenbruksstrategin kommer att omfatta denna fråga. Frågan om konkurrens från tredjeländer med lägre produktionsnormer skulle kunna åtgärdas genom system för marknadsdifferentiering, t.ex. certifiering. Vi kommer att överväga detta när vi utarbetar strategin. På det hela taget kommer konkurrens och innovation att vara centrala frågor som denna strategi ska vara inriktad på."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"I. Gklavakis,"13
"Joe Borg,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph