Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-17-Speech-2-288"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080617.38.2-288"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would firstly like to congratulate Mrs Morgan on her efficient work on the report. I would just like to say one thing in response to her intervention earlier today: do not let Member States run away from their responsibility to fight energy poverty and secure the well-being of their citizens; do not let any government abdicate that responsibility. Having said that, I would like to emphasise what I think is the most fundamental question in this discussion, namely: Are the European energy markets good enough? Are they functioning well enough? Is the legislation good enough regarding consumers’ well-being, low prices, industry and competitiveness, and the opportunities to make the best use of all energy sources, not least renewables? I think it is fair to say that the answer is ‘no’ if we are to respond to the challenges of climate change, to decrease energy dependency and to connect the European energy markets with each other. That is why we need reform and why it is important to get a level playing field opening up for new entrants, ensuring that we have open and fair competition. It is in this perspective that we need to look at the discussion about ownership unbundling. I think the Council has a responsibility to make a compromise among its members. Parliament also has a responsibility to try to contribute to the best possible solution and we have a common responsibility. I ask both the current presidency and the incoming presidency to take this question seriously. The energy markets of today are not good enough. We have a common responsibility to achieve the best possible solution and that is why I hope you will listen to Parliament and we will listen to you."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, nejdříve bych rád poblahopřál paní Morganové k její výborné práci na zprávě. Rád bych řekl jednu věc, pokud jde o odpověď na její zasahování během dnešního dne: nedovolte členským státům, aby se zbavily své odpovědnosti v boji proti energetické chudobě a zajištění blaha svých občanů, nedovolte vládě vzdát se této odpovědnosti. Zároveň bych rád vyzdvihl to, co považuji za nejdůležitější otázku v této diskusi, a to: jsou evropské trhy s energiemi dostatečně dobré? Fungují dostatečně dobře? Jsou dostatečné právní předpisy týkající se blaha spotřebitele, nízkých cen, průmyslu a konkurenceschopnosti, a příležitostí, pokud jde o co nejlepší využití zdrojů energie, především obnovitelných zdrojů energie? Myslím, že je správní, pokud řeknu, že odpověď je „Ne“, pokud odpovídáme na výzvy klimatických změn, snížení energetické závislosti a vzájemného propojení evropských trhů s energiemi. Proto potřebujeme reformu, a proto je důležité zpřístupnit pole působnosti pro nové účastníky trhu, zabezpečit, abychom měli otevřenou a spravedlivou konkurenci. Právě z tohoto pohledu se musíme podívat na diskusi o rozdělení vlastnictví. Myslím, že odpovědností Rady je dosáhnout kompromisu mezi svými členy. Parlament má také odpovědnost, pokud jde o snahu přispět k dosažení co nejlepšího řešení a my máme společnou odpovědnost. Žádám obě, současné předsednictví a nadcházející předsednictví, aby vzala tuto otázku vážně. Trhy s energiemi v současnosti nejsou dostatečné. Máme společnou odpovědnost dosáhnout nejlepšího možného řešení, a proto doufám, že posloucháte Parlament a my budeme poslouchat vás."@cs1
"Hr. formand! Først vil jeg gerne lykønske fru Morgan med hendes effektive indsats med betænkningen. Jeg vil blot sige én ting som svar på hendes indlæg tidligere på dagen. Lad ikke medlemsstaterne flygte fra deres ansvar for at bekæmpe energifattigdom og sikre borgernes trivsel. Lad ikke nogen regering frasige sig dette ansvar. Når det er sagt, vil jeg gerne understrege det, der efter min mening er det mest grundlæggende spørgsmål i denne diskussion, nemlig: Er de europæiske energimarkeder gode nok? Fungerer de godt nok? Er lovgivningen god nok med hensyn til forbrugernes trivsel, lave priser, industri og konkurrenceevne samt mulighederne for at udnytte alle energikilder og ikke mindst de vedvarende energikilder bedst muligt? Jeg finder det rimeligt at sige, at svaret er "nej" hvis vi skal tilgodese udfordringerne ved klimaændringer, mindske energiafhængigheden og forbinde de europæiske energimarkeder med hinanden. Derfor har vi brug for reformer, og derfor er det vigtigt at sikre lige konkurrencevilkår for nye markedsdeltagere, så vi får en åben og fair konkurrence. Det er i dette perspektiv, vi skal se på diskussionen om ejendomsretlig adskillelse. Efter min mening er Rådet ansvarligt for at finde en kompromisløsning blandt dets medlemmer. Parlamentet er også ansvarligt for at forsøge at bidrage til den bedst mulige løsning, og vi har et fælles ansvar. Jeg beder båder det nuværende og det kommende formandskab om at tage dette spørgsmål alvorligt. Dagens energimarkeder er ikke gode nok. Vi har et fælles ansvar for at finde den bedst mulige løsning, og derfor håber jeg, at De vil lytte til Parlamentet, og at vi vil lytte til Dem."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte eingangs Frau Morgan zu ihrer effizienten Erarbeitung des Berichts gratulieren. Zunächst möchte ich etwas im Hinblick auf eine Bemerkung sagen, die sie vorhin gemacht hat: Lassen Sie nicht zu, dass sich Mitgliedstaaten vor ihrer Verantwortung im Kampf gegen Energiearmut und für die Gewährleistung des Wohlergehens ihrer Bürger drücken; lassen Sie nicht zu, dass sich die Regierungen ihrer Verantwortung entledigen. Ausgehend davon möchte ich auf die meines Erachtens wichtigste Frage in dieser Diskussion verweisen: Sind die europäischen Energiemärkte gut genug? Funktionieren sie gut genug? Sind die Rechtsvorschriften gut genug für das Wohlergehen der Verbraucher, für niedrige Preise, für die Industrie und die Wettbewerbsfähigkeit, und bieten sie ausreichend Chancen für die bestmögliche Nutzung aller Energiequellen und nicht zuletzt der erneuerbaren? Meines Erachtens lautet die Antwort eindeutig „Nein“, wenn es darum geht, auf die Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren, die Energieabhängigkeit zu verringern und die europäischen Märkte miteinander zu verbinden. Deshalb brauchen wir eine Reform, und deshalb müssen wir gleiche Ausgangsbedingungen schaffen, um neuen Marktteilnehmern den Zugang zu ermöglichen und für einen offenen und fairen Wettbewerb zu sorgen. Unter eben diesem Gesichtspunkt müssen wir auch die Debatte über die eigentumsrechtliche Entflechtung führen. Meiner Ansicht nach ist es Aufgabe des Rates, für einen Kompromiss seiner Mitglieder zu sorgen. Das Parlament hat die Aufgabe, einen Beitrag zur bestmöglichen Lösung zu leisten. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Ich bitte sowohl den jetzigen Ratsvorsitz als auch den kommenden Ratsvorsitz, diese Frage ernst zu nehmen. Die heutigen Energiemärkte entsprechen nicht den Anforderungen. Gemeinsam müssen wir nach der bestmöglichen Lösung suchen, und deshalb hoffe ich, dass Sie dem Parlament zuhören werden, und wir werden Ihnen zuhören."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κ. Morgan για την αποτελεσματική σύνταξη της έκθεσής της. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω κάτι απαντώντας στην παρέμβαση που έκανε νωρίτερα σήμερα: μην επιτρέψετε στα κράτη μέλη να αποποιηθούν των ευθυνών τους για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και τη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών τους. Μην επιτρέψετε σε καμία κυβέρνηση να παραιτηθεί από την ευθύνη αυτή. Κατόπιν τούτου, θα ήθελα να τονίσω αυτό που πιστεύω ότι είναι το πιο βασικό ερώτημα σε αυτήν τη συζήτηση, και συγκεκριμένα: είναι οι ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές αρκετά καλές; Λειτουργούν σωστά; Επαρκεί η νομοθεσία για την ευημερία των καταναλωτών, τις χαμηλές τιμές, τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και για την καλύτερη αξιοποίηση όλων των πηγών ενέργειας, αν μη τι άλλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Η απάντηση θα ήταν δικαίως «όχι», αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και τη σύνδεση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας μεταξύ τους. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση και ίσους όρους ανταγωνισμού για τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ανοιχτό και θεμιτό ανταγωνισμό. Αυτήν την προοπτική πρέπει να εξετάσουμε στη συζήτηση για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο έχει την ευθύνη να προβεί σε συμβιβασμό μεταξύ των μελών του. Επίσης, το Κοινοβούλιο έχει ευθύνη να συμβάλει στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής λύσης και έχουμε κοινή ευθύνη. Ζητώ τόσο από τη σημερινή όσο και από την επόμενη Προεδρία να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό το ζήτημα. Οι ενεργειακές αγορές του σήμερα δεν είναι επαρκούν. Έχουμε κοινή ευθύνη για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, και γι’ αυτό ελπίζω ότι και εσείς θα ακούσετε το Κοινοβούλιο και εμείς θα ακούσουμε τη γνώμη σας."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la señora Morgan por su eficaz labor en el informe. Sólo quiero decir una cosa en respuesta a su intervención de antes: no permitan que los Estados miembros eludan su responsabilidad en cuanto a combatir la penuria energética y garantizar el bienestar de sus ciudadanos; no permitan que ningún Gobierno haga caso omiso de esa responsabilidad. Dicho esto, quiero resaltar lo que considero es la cuestión más fundamental en este debate, a saber: ¿son suficientemente buenos los mercados energéticos europeos? ¿Están funcionando suficientemente bien? ¿Es suficientemente buena la legislación en lo tocante al bienestar de los consumidores, los precios bajos, la industria y la competitividad, y las oportunidades para sacar el mayor provecho de todas las fuentes energéticas, cuanto menos las renovables? Pienso que es justo afirmar que la respuesta es «no» si pretendemos responder a los retos del cambio climático, reducir la dependencia energética y conectar entre sí los mercados energéticos europeos. Es por eso que necesitamos una reforma y por lo que es importante conseguir la existencia de idénticas reglas de juego para los nuevos operadores, garantizando que contemos con una competencia abierta y justa. Es con estos ojos con los que tenemos que contemplar el debate acerca de la separación de la propiedad. Pienso que el Consejo tiene la responsabilidad de conseguir un compromiso entre sus miembros. El Parlamento también tiene la responsabilidad de intentar contribuir a la mejor solución posible y tenemos una responsabilidad común. Pido tanto a la Presidencia actual como a la entrante que se tomen esta cuestión en serio. Los mercados energéticos de hoy no son suficientemente buenos. Tenemos la responsabilidad conjunta de lograr la solución mejor posible y esa es la razón por la que espero que escuche al Parlamento y nosotros le escucharemos a usted."@es21
"Hr juhataja, tahaksin esmalt tänada pr Morganit raporti osas tehtud tõhusa töö eest. Tahaksin märkida vaid üht vastuseks tema sekkumisele täna varem: ärge laske liikmesriikidel hüljata oma kohustust energiavaesusega võitlemisel ja oma kodanike heaolu kindlustamisel; ärge lubage ühelgi valitsusel sellest kohustusest loobuda. Seda öelnud, tahaksin ma toonitada seda, mis minu arvates on selle arutelu kõige olulisem küsimus, nimelt: kas Euroopa energiaturud on piisavalt head? Kas nad toimivad piisavalt hästi? Kas õigusaktid on piisavalt head tarbijate heaolu, madalates hindade, tööstuse ja konkurentsivõime ning võimaluste osas kasutada energiaallikaid, ka taastuvaid energiaallikaid parimal võimaliku viisil? Minu arvates on aus öelda, et vastus on „ei“, kui me peame vastama kliimamuutuste väljakutsetele, vähendama energia sõltuvust ja Euroopa energiaturud üksteisega siduma. Sellepärast vajame me reformi ja seetõttu on oluline omada võrdset mänguvälja, mis avab tee uutele turule sisenejatele tagades, et meil on avatud ja aus konkurents. Just sellest vaatenurgast peame vaatama omandi lahtisidumise küsimust. Arvan, et nõukogul lasub kohustus saavutada oma liikmete seas kompromiss. Parlamendil on samuti kohustus püüda anda oma panus parima võimaluse lahenduse leidmisse ja meil on ühine kohustus. Ma palun nii praegusel kui järgmisel eesistujal seda küsimust tõsiselt käsitleda. Tänased energiaturud ei ole piisavalt head. Meil lasub ühine kohustus jõuda parima võimaliku lahenduseni ja seepärast loodan ma, et te kuulata parlamenti ja meie kuulame teid."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi onnitella Eluned Morgania siitä tehokkaasta työstä, jota hän on tehnyt mietintöä laatiessaan. Haluaisin ottaa esille ainoastaan yhden seikan vastauksena hänen aikaisemmin tänään esittämäänsä puheenvuoroon: jäsenvaltioiden ei saa antaa väistellä vastuutaan energiaköyhyyden torjumisessa ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa, eikä yhdenkään hallituksen saa antaa paeta tätä vastuuta. Tämän jälkeen haluaisin painottaa seikkaa, jota pidän tämän keskustelun tärkeimpänä kysymyksenä: Ovatko Euroopan energiamarkkinat riittävän hyvät? Toimivatko ne riittävän tehokkaasti? Onko lainsäädäntö riittävän hyvä, kun ajatellaan kuluttajien hyvinvointia, edullisia hintoja, teollisuutta ja kilpailukykyä sekä mahdollisuuksia käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi kaikkia energialähteitä ja erityisesti uusiutuvia energialähteitä? Mielestäni voimme rehellisesti todeta vastauksen olevan ”ei”, jos meidän on vastattava ilmastonmuutoksen haasteisiin, vähennettävä energiariippuvuutta ja liitettävä Euroopan energiamarkkinat toisiinsa. Tästä syystä tarvitaan uudistuksia ja tästä syystä on tärkeää luoda tasapuoliset toimintaedellytykset uusille toimijoille takaamalla avoin ja tasapuolinen kilpailu. Meidän on tarkasteltava omistajuuden eriyttämistä koskevaa keskustelua tältä kannalta. Mielestäni neuvoston jäsenten on päästävä kompromissiin. Myös parlamentin velvollisuutena on edistää parhainta mahdollista ratkaisua, ja me olemme yhdessä vastuussa tästä asiasta. Olen pyytänyt sekä nykyistä että tulevaa puheenjohtajavaltiota suhtautumaan tähän asiaan vakavasti. Nykyiset energiamarkkinat eivät ole riittävän toimivat. Meidän velvollisuutenamme on löytää yhdessä paras mahdollinen ratkaisu, ja tästä syystä toivon, että te kuuntelette parlamenttia ja että me kuuntelemme teitä."@fi7
"Monsieur le Président, tout d’abord, j’aimerais féliciter M Morgan pour le travail efficace qu’elle a réalisé en produisant ce rapport. Je voudrais simplement dire une chose en réponse à l’intervention qu’elle a faite un peu plus tôt aujourd’hui: ne laissez pas les États membres fuir leur responsabilité dans la lutte contre la pauvreté énergétique et la garantie du bien-être de leurs citoyens; ne laissez aucun gouvernement se soustraire à cette responsabilité. Ceci dit, j’aimerais souligner ce que je pense être la question plus fondamentale de ce débat, à savoir: les marchés européens de l’énergie sont-ils suffisamment bons? Fonctionnent-ils suffisamment bien? La législation est-elle suffisamment bonne en ce qui concerne le bien-être des consommateurs, le niveau peu élevé des prix, l’industrie et la compétitivité et concernant les possibilités d'exploitation de toutes les sources d'énergie et en particulier les énergies renouvelables? Je pense qu’il est juste de dire que la réponse est ‘non’ si nous voulons relever les défis du changement climatique, réduire la dépendance énergétique et connecter les marchés européens de l'énergie les uns avec les autres. C’est pourquoi nous avons besoin d’une réforme et il est important de créer des conditions équitables, d'ouvrir le marché aux nouveaux venus et de veiller à avoir un climat de concurrence ouvert et équitable. C’est sous cet angle que nous devons mener le débat sur la séparation de la propriété. Je pense que le Conseil a la responsabilité d'obtenir un compromis avec ses membres. Le Parlement a la responsabilité de tenter de contribuer à la meilleure solution possible et nous avons une responsabilité commune. Je demande à la présidence actuelle et à la présidence entrante de prendre cette question au sérieux. Les marchés actuels de l'énergie ne sont pas suffisamment performants. Nous avons la responsabilité commune de réaliser la meilleure solution possible et c’est la raison pour laquelle j’espère que vous écouterez le Parlement et nous vous écouterons."@fr8
"Elnök úr, először is szeretnék gratulálni Morgan asszonynak a jelentés ügyében végzett remek munkájához. Csak egy dolgot szeretnék mondani a mai nap, korábban részben elhangzott felszólalására válaszul: ne hagyja, hogy a tagállamok kibújjanak az energiaszegénység megoldására és a polgáraik jólétének biztosítására vonatkozó felelősség alól; ne hagyja, hogy bármelyik kormány lemondjon erről a felelősségről. Mindezek mellett szeretném kihangsúlyozni azt, ami szerintem ebben a vitában a legalapvetőbb kérdés, mégpedig hogy: elég jók-e az európai energiapiacok? Elég jól működnek-e? Elég jók-e a jogszabályok a fogyasztók jóléte, az alacsony árak, az ipar és a versenyképesség, illetve az összes energiaforrás, nem utolsósorban a megújulók kihasználására való lehetőségek terén? Szerintem bátran kimondhatjuk, hogy ezekre a kérdésekre „nem” a válasz, ha meg akarunk felelni az éghajlatváltozás kihívásainak, csökkenteni akarjuk az energiafüggőséget és össze akarjuk kapcsolni egymással az európai energiapiacokat. Ezért van szükségünk reformokra, és ezért fontos, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk, az új piaci szereplők előtt is nyissunk, biztosítva a nyílt és tisztességes versenyt. A tulajdonjogi szétválasztásról szóló vitát is ebből a szempontból kell vizsgálnunk. Úgy vélem, a Tanács felelős azért, hogy a tagjai között kompromisszumot alakítson ki. A Parlament ugyancsak felelős azért, hogy megpróbáljon hozzájárulni a lehető legjobb megoldáshoz, és közös felelősségünk is van. Azt kérem a jelenlegi és a most következő elnökségtől, hogy vegyék komolyan ezt a kérdést. A mai energiapiacok nem elég jók. Közös felelősségünk, hogy a lehető legjobb megoldást érjük el, és ezért remélem, hogy meghallgatják a Parlamentet, mi pedig meghallgatjuk őnöket."@hu11
". Signor Presidente, vorrei in primo luogo congratularmi con l’onorevole Morgan per il suo efficiente lavoro sulla relazione. Vorrei dire una cosa in risposta al suo precedente intervento odierno: non lasciamo che gli Stati membri si sottraggano alla loro responsabilità di combattere la povertà energetica e di assicurare il benessere dei loro cittadini; non permettiamo che i governi rinuncino a questa responsabilità. Ciò detto, vorrei porre l’accento su quello che penso sia l’interrogativo più importante in questo dibattito, ossia: i mercati europei dell’energia sono soddisfacenti? Funzionano in modo corretto? Le leggi sono adeguate rispetto al benessere dei consumatori, ai prezzi bassi, all’industria e alla competitività, e alle opportunità di usare nel modo ottimale tutte le fonti energetiche, non ultime quelle rinnovabili? Se dobbiamo rispondere alle sfide del cambiamento climatico, della riduzione della dipendenza energetica e al collegamento tra loro dei mercati europei dell’energia, credo sia corretto dire che la risposta è “no”. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della riforma ed è importante avere parità di condizioni nei confronti dei nuovi operatori, che assicurino una concorrenza aperta e leale. E’ in questa prospettiva che dobbiamo guardare al dibattito sulla disaggregazione della proprietà. Credo che il Consiglio abbia la responsabilità di raggiungere un compromesso tra i suoi membri. Anche il Parlamento ha la responsabilità di provare a contribuire al raggiungimento della migliore delle soluzioni possibili e tutti noi abbiamo una comune responsabilità. Chiedo alla Presidenza attuale e alla prossima di prendere in seria considerazione la questione. Gli attuali mercati dell’energia non sono sufficienti. Abbiamo la comune responsabilità di raggiungere la migliore delle soluzioni possibili ed è per questo che spero che ascolterete il Parlamento e noi ascolteremo voi."@it12
"Gerb. Pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti E. Morgan už vaisingą darbą rengiant pranešimą. Dar norėčiau pasakyti vieną dalyką, atsakydamas į ankstesnes jos šiandienos pastabas: neleiskite valstybėms narėms nusikratyti atsakomybės už kovą su energijos stygiumi ir jų gyventojų gerovės užtikrinimo; neleiskite jokiai vyriausybei atsisakyti šios atsakomybės. Esu pasakęs, kad norėčiau pabrėžti svarbiausią šios diskusijos klausimą: ar Europos energijos rinkos veikia pakankamai gerai? Ar jos gerai dirba? Ar teisės aktai tinkamai užtikrina vartotojų gerovę, žemas kainas, pramonės veiklą ir konkurenciją, taip pat galimybę geriausiai panaudoti visus energijos šaltinius, įskaitant atsinaujinančią energiją? Manau, kad reikia tiesiai pasakyti, kad atsakymas yra „ne“, jei turime spręsti klimato kaitos iššūkius, mažinti energetinę priklausomybę ir sujungti tarpusavyje Europos energijos rinkas. Todėl mums reikia reformos ir svarbu sudaryti vienodas sąlygas naujiems rinkos dalyviams, užtikrinant atvirą ir sąžiningą konkurenciją. Būtent šiuo atžvilgiu turime vertinti diskusiją dėl nuosavybės atsiejimo. Manau, kad Taryba įpareigota siekti kompromiso tarp jos narių. Parlamentas taip pat įpareigotas siekti geriausio sprendimo. Mes irgi bendrai atsakingi už šį reikalą. Raginu dabar Tarybai pirmininkaujančią šalį ir netrukus Tarybai pirmininkausiančią šalį vertinti šį klausimą labai rimtai. Energijos rinkų šiandieninė padėtis nėra gera. Mes bendrai atsakome už tai, kad būtų pasiektas geriausias sprendimas. Todėl tikiuosi, kad jūs klausysite Parlamento, o mes klausysime jūsų."@lt14
". - Priekšsēdētāja kungs, vispirms es gribu apsveikt par viņas veiksmīgo darbu pie ziņojuma Es tikai gribu pateikt vienu lietu, atbildot uz viņas iepriekšējo uzstāšanos šodien: neļaujiet dalībvalstīm izvairīties no atbildības par cīņu pret energoresursu nepietiekamību un par savu pilsoņu labklājības nodrošināšanu; neļaujiet nevienai valdībai atteikties no šīs atbildības. Tagad, kad esmu to pateicis, es gribu uzsvērt to, ko es uzskatu par visbūtiskāko jautājumu šajā diskusijā, proti: vai Eiropas energoresursu tirgi ir pietiekami labi? Vai tie darbojas pietiekami labi? Vai likumdošana ir pietiekami laba attiecībā uz patērētāju labklājību, zemām cenām, rūpniecību un konkurētspēju, un iespējām vislabākā veidā izmantot visus energoresursus, arī atjaunojamos? Es domāju, ka ir godīgi jāsaka, ka atbilde ir „nē”, ja mums ir jāreaģē uz problēmām, ko rada klimata pārmaiņas, jāsamazina energoatkarība un jāsavieno Eiropas energoresursu tirgi savā starpā. Tāpēc mums ir vajadzīga reforma, un tāpēc ir svarīgi panākt vienlīdzīgus apstākļus jauniem ienācējiem tirgū, nodrošinot atklātu un godīgu konkurenci. Šī ir tā perspektīva, kurā mums ir jāskatās, diskutējot par īpašumu nošķiršanu. Es domāju, ka Padomes atbildība ir panākt kompromisu savu locekļu starpā. Parlamenta pienākums arī ir mēģināt atrast pēc iespējas vislabāko risinājumu, un mums visiem ir kopīga atbildība. Es lūdzu gan pašreizējo prezidentūru, gan nākamo prezidentūru uztvert šo jautājumu nopietni. Šodienas energoresursu tirgi nav pietiekami labi. Mums ir kopīgs pienākums panākt vislabāko iespējamo risinājumu, un tāpēc es ceru, ka jūs uzklausīsiet Parlamentu un mēs uzklausīsim jūs."@lv13
"Mr President, I would firstly like to congratulate Mrs Morgan on her efficient work on the report. I would just like to say one thing in response to her intervention earlier today: do not let Member States run away from their responsibility to fight energy poverty and secure the well-being of their citizens; do not let any government abdicate that responsibility. Having said that, I would like to emphasise what I think is the most fundamental question in this discussion, namely: Are the European energy markets good enough? Are they functioning well enough? Is the legislation good enough regarding consumers’ well-being, low prices, industry and competitiveness, and the opportunities to make the best use of all energy sources, not least renewables? I think it is fair to say that the answer is ‘no’ if we are to respond to the challenges of climate change, to decrease energy dependency and to connect the European energy markets with each other. That is why we need reform and why it is important to get a level playing field opening up for new entrants, ensuring that we have open and fair competition. It is in this perspective that we need to look at the discussion about ownership unbundling. I think the Council has a responsibility to make a compromise among its members. Parliament also has a responsibility to try to contribute to the best possible solution and we have a common responsibility. I ask both the current presidency and the incoming presidency to take this question seriously. The energy markets of today are not good enough. We have a common responsibility to achieve the best possible solution and that is why I hope you will listen to Parliament and we will listen to you."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen mijn felicitaties voor mevrouw Morgan vanwege haar efficiënte werk voor het verslag. Ik wil slechts één opmerking maken in reactie op haar interventie eerder vandaag. Geef lidstaten niet de kans zich te onttrekken aan hun verantwoordelijkheden om energiearmoede te bestrijden en het welzijn van hun burgers veilig te stellen; sta niet toe dat regeringen die aansprakelijkheid van de hand wijzen. Verder wil ik de nadruk leggen op wat naar mijn mening de meeste fundamentele vraag in deze hele discussie is, namelijk: Zijn de Europese energiemarkten goed genoeg? Functioneren ze wel goed genoeg? Is de wetgeving wel goed genoeg wat betreft het welzijn van consumenten, lage prijzen, industrie en concurrentie, en de mogelijkheden om zo goed mogelijk gebruik te maken van energiebronnen, en niet in de laatste plaats van hernieuwbare grondstoffen? Naar mijn mening moeten we deze vraag met “nee” beantwoorden als wij op de juiste wijze willen reageren op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, de afhankelijkheid van energie willen terugdringen en de Europese energiemarkten met elkaar willen verbinden. Daarom hebben wij hervormingen nodig en is het van groot belang een open speelveld te creëren voor nieuwe toetreders, zodat wij een open en eerlijke concurrentie scheppen. Wij moeten vanuit dit perspectief naar de discussie over de eigendomsontvlechting kijken. Ik denk dat de Raad ervoor verantwoordelijk is dat er onder de leden een compromis wordt bereikt. Ook het Parlement heeft de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de beste oplossing, wij allemaal hebben die verantwoordelijkheid. Ik wil zowel het huidige voorzitterschap als het voorzitterschap dat binnenkort aantreedt vragen deze kwestie hoogst serieus te nemen. De huidige energiemarkten zijn eenvoudig niet goed genoeg. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beste oplossing te bereiken en om die reden hoop ik dat u naar het Parlement zult luisteren, en wij naar u."@nl3
"Panie przewodniczący! Zacznę od złożenia gratulacji pani Morgan za jej skuteczną pracę nad sprawozdaniem. Chciałbym odnieść się do jednej z jej dzisiejszych wypowiedzi: nie można dopuścić, aby państwa członkowskie uciekały od odpowiedzialności za walkę z energetycznym ubóstwem. Państwa muszą zapewnić obywatelom dobrobyt. Żaden rząd nie może się uchylać od tej odpowiedzialności. Mając to na uwadze, chciałbym podkreślić najważniejsze moim zdaniem pytanie dyskusji: Czy europejskie rynki energetyczne są wystarczająco dobre? Czy działają wystarczająco dobrze? Czy przepisy we właściwym stopniu zapewniają dobrobyt konsumentom? Niskie ceny? Czy dbają o kwestie branżowe, konkurencyjność i potencjał, umożliwiający optymalne wykorzystanie źródeł energii, w tym odnawialnych? Myślę, że powinniśmy zdobyć się na szczerość i odpowiedzieć „Nie”, biorąc pod uwagę konieczność reakcji na problemy zmian klimatu, ograniczenia zależności energetycznej i jeśli zależy nam na połączeniu europejskich rynków energetycznych. Właśnie dlatego potrzebna jest reforma. Musimy dysponować właściwie przygotowanym boiskiem, na które wbiegną nowi zawodnicy i na którym obowiązywać będą jasne i przejrzyste zasady. Z tej perspektywy należy oceniać dyskusję o wydzielaniu własności. Uważam, że Rada musi doprowadzić do kompromisu. Również na Parlamencie ciąży odpowiedzialność za znalezienie najlepszego rozwiązania. Apeluję do obecnych i przyszłych przewodniczących, aby potraktować tę kwestię poważnie. Rynki energetyczne nie są obecnie w dobrym stanie. Na nas wszystkich ciąży odpowiedzialność na znalezienie najlepszego rozwiązania. Mam nadzieję, że właśnie dlatego wzajemnie się wysłuchamy."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, quero felicitar a senhora deputada Morgan pelo trabalho eficiente que realizou na preparação do relatório. Gostaria apenas de dizer uma coisa em resposta à intervenção da senhora deputada neste debate: não permitam que os Estados-Membros se furtem à sua responsabilidade de combater a pobreza energética e garantir o bem-estar dos seus cidadãos; não permitam que nenhum governo abdique dessa responsabilidade. Tendo dito isto, gostaria de realçar aquilo que, a meu ver, é a questão mais fundamental neste debate, nomeadamente: serão os mercados europeus da energia satisfatórios? Estarão a funcionar suficientemente bem? Será a legislação satisfatória em termos de garantir o bem-estar dos consumidores, manter os preços baixos, no que se refere ao sector e à competitividade, bem como às oportunidade de utilizar da melhor maneira possível todas as fontes de energia, sobretudo as energias renováveis? Penso que é justo dizer que a resposta é "não", caso desejemos responder aos desafios das alterações climáticas, reduzir a dependência da energia e interligar os mercados europeus da energia. É por esta razão que necessitamos de reformas e que é tão importante criar condições equitativas para abrir o mercado aos novos operadores, garantindo uma concorrência aberta e leal. É nesta perspectiva que temos de encarar o debate sobre a separação da propriedade. Penso que o Conselho tem a responsabilidade de conseguir um compromisso entre os seus membros. O Parlamento também tem a responsabilidade de tentar contribuir para a melhor solução possível, e temos uma responsabilidade comum. Peço à actual Presidência e à próxima Presidência que levem esta questão a sério. Os mercados da energia de hoje não são satisfatórios. Temos a responsabilidade comum de encontrar a melhor solução possível, e é por essa razão que espero que dêem ouvidos ao Parlamento e que iremos dar-vos ouvidos."@pt17
"Mr President, I would firstly like to congratulate Mrs Morgan on her efficient work on the report. I would just like to say one thing in response to her intervention earlier today: do not let Member States run away from their responsibility to fight energy poverty and secure the well-being of their citizens; do not let any government abdicate that responsibility. Having said that, I would like to emphasise what I think is the most fundamental question in this discussion, namely: Are the European energy markets good enough? Are they functioning well enough? Is the legislation good enough regarding consumers’ well-being, low prices, industry and competitiveness, and the opportunities to make the best use of all energy sources, not least renewables? I think it is fair to say that the answer is ‘no’ if we are to respond to the challenges of climate change, to decrease energy dependency and to connect the European energy markets with each other. That is why we need reform and why it is important to get a level playing field opening up for new entrants, ensuring that we have open and fair competition. It is in this perspective that we need to look at the discussion about ownership unbundling. I think the Council has a responsibility to make a compromise among its members. Parliament also has a responsibility to try to contribute to the best possible solution and we have a common responsibility. I ask both the current presidency and the incoming presidency to take this question seriously. The energy markets of today are not good enough. We have a common responsibility to achieve the best possible solution and that is why I hope you will listen to Parliament and we will listen to you."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najskôr by som rád poblahoželal pani Morganovej k jej výbornej práci na správe. Rád by som povedal jednu vec, pokiaľ ide o odpoveď na jej zasahovanie počas dnešného dňa: nedovoľte členským štátom, aby sa zbavili svojej zodpovednosti v boji proti energetickej chudobe a zaistiť blaho svojich občanov, nedovoľte vláde vzdať sa tejto zodpovednosti. Zároveň by som rád vyzdvihol to, čo považujem za najdôležitejšiu otázku v tejto diskusii, a to: Sú európske trhy s energiami dostatočne dobré? Fungujú dostatočne dobre? Sú dostatočné právne predpisy týkajúce sa blaha spotrebiteľa, nízkych cien, priemyslu a konkurencieschopnosti, a príležitostí, pokiaľ ide o čo najlepšie využitie zdrojov energie, predovšetkým obnoviteľných zdrojov energie? Myslím, že je správne ak poviem, že odpoveď je ‘nie’ ak odpovedáme na výzvy klimatických zmien, zníženie energetickej závislosti a vzájomného prepojenia európskych trhov s energiami. Preto potrebujeme reformu a preto je dôležité sprístupniť pole pôsobnosti pre nových účastníkov trhu, zabezpečiť, aby sme mali otvorenú a spravodlivú konkurenciu. Práve z tohto pohľadu sa musíme pozrieť na diskusiu o rozdelení vlastníctva. Myslím, že zodpovednosťou Rady je dosiahnuť kompromis medzi svojimi členmi. Parlament má tiež zodpovednosť, pokiaľ ide o snahu prispieť k dosiahnutiu, čo najlepšieho riešenia a my máme spoločnú zodpovednosť. Žiadam oboch, súčasné predsedníctvo a nadchádzajúce predsedníctvo, aby zobrali túto otázku vážne. Trhy s energiami súčasnosti nie sú dostatočné. Máme spoločnú zodpovednosť dosiahnuť najlepšie možné riešenie a preto dúfam, že počúvate Parlament a my budeme počúvať vás."@sk19
"Gospod predsednik, najprej čestitam gospe Morgan za njeno učinkovito delo pri poročilu. Povedal bom samo nekaj v odziv na njen današnji govor: ne dovolite, da države članice pobegnejo od svojih odgovornosti pri boju proti pomanjkanju energije ter zagotavljanju blaginje svojih državljanov; ne dovolite, da se katera koli vlada odreče tej odgovornosti. Poleg tega izpostavljam, kar je po mojem mnenju najbolj temeljno vprašanje v tej razpravi, in sicer: Ali so evropski energetski trgi dovolj dobri? Ali delujejo dovolj dobro? Ali je zakonodaja v zvezi z blaginjo odjemalcev, nizkimi cenami, industrijo in konkurenčnostjo ter priložnostmi za najboljši izkoristek vseh virov energije, ne le obnovljivih virov energije, dovolj dobra? Menim, da je pravilen odgovor „ne“, če želimo odgovoriti izzivom podnebnih sprememb, zmanjšanja energetske odvisnosti in medsebojnega povezovanja evropskih energetskih trgov. Zato potrebujemo reformo in zato je pomembno, da ustvarimo enake konkurenčne pogoje, pri čemer se bo trg odpiral novim ponudnikom in pri čemer bo odprta in pravična konkurenčnost zagotovljena. Iz te perspektive moramo gledati na razpravo o ločevanju lastništva. Menim, da ima Svet odgovornost, da med svojimi člani doseže kompromis. Tudi Parlament ima odgovornost, da poskuša prispevati najboljšo možno rešitev, in imamo skupno odgovornost. Sedanje predsedstvo Sveta in prihodnje predsedstvo Sveta pozivam, da to vprašanje vzamejo resno. Današnji energetski trgi niso dovolj dobri. Imamo skupno odgovornost za doseganje najboljše možne rešitve in zato upam, da boste poslušali Parlament ter da bomo mi poslušali vas."@sl20
"Herr talman! Jag vill först av allt gratulera Eluned Morgan till hennes effektiva arbete med betänkandet. Jag vill bara säga en sak som svar på hennes inlägg tidigare i dag: låt inte medlemsstaterna smita ifrån sitt ansvar att bekämpa energifattigdom och sörja för sina medborgares välfärd. Låt inte regeringarna abdikera från sitt ansvar. Med detta sagt vill jag dock betona det som jag anser är den mest fundamentala frågan i den här diskussionen, nämligen: Är de europeiska energimarknaderna tillräckligt bra? Fungerar de tillräckligt väl? Är lagstiftningen tillräckligt bra i fråga om konsumenternas välfärd, lägre priser, näringslivet och konkurrenskraften samt möjligheterna att utnyttja energikällorna på bästa sätt, inte minst de förnybara? Jag anser att det är rimligt att säga att svaret är ”nej”, om vi ska möta utmaningarna från klimatförändringen, minska energiberoendet och koppla samma de europeiska energimarknaderna med varandra. Det är därför som vi behöver reform och det är därför som det är så viktigt att nytillkomna aktörer ges jämlika möjligheter, vilket gör att vi får en öppen och rättvis konkurrens. Det är i detta perspektiv som vi behöver se diskussionen om åtskillnad av ägandet. Jag anser att det är rådets ansvar att finna en kompromiss mellan sina medlemmar. Parlamentet har också ett ansvar att försöka bidra till bästa möjliga lösning och vi har ett gemensamt ansvar. Jag ber både det nuvarande och det kommande ordförandeskapet att ta denna fråga på allvar. Dagens energimarknader är inte tillräckligt bra. Vi har ett gemensamt ansvar att uppnå bästa möjliga lösning och det är därför som vi hoppas att ni lyssnar på parlamentet och som vi lyssnar på er."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gunnar Hökmark,"18,5,5,20,15,1,14,11,22,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph