Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-17-Speech-2-166"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080617.35.2-166"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I rise to explain the vote that I made on the Caroline Jackson report, but before doing so I want to pay tribute to my Conservative colleague, Caroline Jackson, and the work she has done on this excellent report. The provision for waste disposal is absolutely vital in every European country, not least my own, and I think this is a happy compromise. It is one of those rare instances where Europe can act together in this way. There are not many of them and maybe the people of Ireland were saying something about that in the decision in the referendum which they recently made. But this is a good report. I will hope it will inspire the British Government to take a lead in these matters. That will certainly be the case if in hopefully two years time in Britain we have a Conservative government: Mr Cameron, our leader, has made it absolutely clear that green issues will be at the forefront of our affairs and therefore this vote today will set a good example, as indeed would be a good example the way Conservative Members of the European Parliament have voted."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vstávám, abych vysvětlil, jak jsem hlasoval v souvislosti se zprávou paní Caroline Jacksonové, ale než tak učiním, chci vyjádřit uznání své kolegyni z konzervativní strany a práci, kterou odvedla na této vynikající zprávě. Ustanovení o odstraňování odpadů je rozhodně nevyhnutelné v každé evropské zemi, v neposlední řadě i v mé vlastní, a proto si myslím, že toto ustanovení je šťastným kompromisem. Jde o jednu z těch vzácně se vyskytujících příležitostí, kdy může Evropa jednat jakožto celek. Takovýchto příležitostí není mnoho a Irové o tom pravděpodobně něco řekli ve svém rozhodnutí, které nedávno učinili v souvislosti s referendem. Toto je však dobrá zpráva. Budu doufat, že podnítí britskou vládu k tomu, aby převzala v této oblasti vedoucí úlohu. To se bezpochyby stane skutečností, pokud budeme mít během příštích dvou let, jak doufám, konzervativní vládu: Pan Cameron, náš vedoucí představitel, se velmi jasně vyjádřil v tom smyslu, že otázky životního prostředí budou stát v čele našich cílů, a proto bude dnešní hlasování dobrým příkladem, stejně jako by byl dobrým příkladem i způsob, jakým hlasovali členové konzervativní strany Evropského parlamentu."@cs1
"Hr. formand! Jeg tager ordet for at forklare min stemmeafgivelse vedrørende Jackson-betænkningen, men før jeg gør det, vil jeg gerne rose det konservative medlem Caroline Jackson og hendes arbejde med denne fremragende betænkning. Reglerne om bortskaffelse af affald er af afgørende betydning i alle europæiske lande, ikke mindst mit eget, og jeg mener, dette er et lykkeligt kompromis. Det er et af de sjældne tilfælde, hvor Europa kan handle i fællesskab på denne måde. Dem er der ikke så mange af, og det var måske det, irerne forsøgte at sige noget om med resultatet af deres nylige folkeafstemning. Men det er en god betænkning. Jeg håber, den vil inspirere den britiske regering til at gå i spidsen på dette område. Det vil helt sikker være tilfældet, hvis vi forhåbentlig får en konservativ regering i Storbritannien om to år. Hr. Cameron, vores leder, har gjort det helt klart, at grønne emner vil blive prioriteret højt, og derfor vil afstemningen i dag sætte et godt eksempel, ligesom de konservative medlemmers stemmeafgivelse vil være et godt eksempel."@da2
"Herr Präsident! Ich erhebe mich, um mein Abstimmungsverhalten in Bezug auf den Bericht Jackson zu erklären, doch zuvor möchte ich Caroline Jackson, meiner Fraktionskollegin, meine Anerkennung für die Erarbeitung dieses ausgezeichneten Berichts aussprechen. Die Regelung der Abfallentsorgung ist in jedem europäischen Land – nicht zuletzt meinem eigenen – von grundlegender Bedeutung, und ich denke, uns ist ein glücklicher Kompromiss gelungen. Wir haben es hier mit einem dieser seltenen Fälle zu tun, in denen Europa in dieser Weise zusammenwirken kann. Davon gibt es nicht viele, und vielleicht haben sich die Bürger von Irland bei ihrer Entscheidung im Rahmen des unlängst durchgeführten Referendums ja auch dazu geäußert. Doch das ist ein guter Bericht. Ich hoffe, er wird der britischen Regierung Ansporn sein, diesbezüglich mit gutem Beispiel voranzugehen. Das wird zweifellos der Fall sein, wenn wir in hoffentlich zwei Jahren eine konservative Regierung haben werden: Herr Cameron, der Vorsitzende unserer Partei, hat unmissverständlich klargestellt, dass Umweltbelange in unserer Politik eine Hauptrolle spielen werden. Deshalb kann die heutige Abstimmung als beispielhaft gelten wie auch das Abstimmungsverhalten der konservativen Abgeordneten des Europäischen Parlaments als vorbildlich eingeschätzt werden könnte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο για να εξηγήσω την ψήφο μου επί της έκθεσης της κ. Caroline Jackson, προτού όμως το κάνω, θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφό μου των Συντηρητικών, την Caroline Jackson, για το έργο που επιτέλεσε σε σχέση με αυτήν την έξοχη έκθεση. Η διάταξη για τη διάθεση των αποβλήτων είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για κάθε ευρωπαϊκή χώρα, πολλώ δε μάλλον για τη δική μου, και νομίζω ότι αυτός είναι ένας ευχάριστος συμβιβασμός. Είναι μία από εκείνες τις σπάνιες στιγμές, όπου η Ευρώπη μπορεί να ενεργήσει από κοινού κατ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες στιγμές, και ενδεχομένως ο λαός της Ιρλανδίας κάτι ήθελε να πει περί αυτού με την απόφαση στο δημοψήφισμα που διεξήγαμε πρόσφατα. Αυτή, όμως, είναι μια καλή έκθεση. Ευελπιστώ ότι θα εμπνεύσει τη βρετανική κυβέρνηση να τεθεί στην πρωτοπορία σε αυτά τα θέματα. Αυτό θα συμβεί σίγουρα αν, εφόσον όλα πάνε καλά, σε δύο χρόνια, έχουμε κυβέρνηση Συντηρητικών στη Βρετανία: ο κ. Cameron, ο ηγέτης μας, κατέστησε απολύτως σαφές ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα θα αποτελέσουν προτεραιότητα στις υποθέσεις μας και, επομένως, αυτή η ψηφοφορία σήμερα θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα, όπως όντως θα αποτελούσε ένα καλό παράδειγμα ο τρόπος που ψήφισαν οι βουλευτές των Συντηρητικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el10
"Señor Presidente, voy a explicar mi voto sobre el Informe Caroline Jackson, pero antes de hacerlo, deseo rendirle un homenaje a mi colega conservadora, la señora Caroline Jackson, y al trabajo que ha realizado para elaborar este excelente informe. La disposición para la eliminación de residuos es absolutamente esencial para todos los países europeos, sin olvidarnos del mío, y creo que éste es un compromiso positivo. Se trata de uno de esos pocos casos en los que Europa puede actuar de un modo conjunto. No ocurre en muchas ocasiones y quizás la población irlandesa ha querido decirnos algo a este respecto con el referéndum que ha celebrado recientemente. Pero se trata de un buen informe. Espero que inspire al Gobierno del Reino Unido para adoptar un papel de liderazgo en este ámbito. Algo que sin duda ocurrirá si, como deseamos, dentro de dos años el Reino Unido tiene un nuevo gobierno conservador: el señor Cameron, nuestro líder, ha dejado totalmente claro que los aspectos ambientales tendrán prioridad y por lo tanto la votación que hoy hemos celebrado será un buen ejemplo, como, de hecho, será un buen ejemplo la forma en que han llevado a cabo la votación los diputados conservadores al Parlamento Europeo."@es21
"Hr juhataja, ma võtan sõna selgitamaks seda, kuidas ma hääletasin Caroline Jacksoni raporti küsimuses, kuid enne tahaksin kiita oma konservatiivist kolleegi Caroline Jacksonit ja selle raporti osas tehtud suurepärast tööd. Jäätmete kõrvaldamise tagamine on ülioluline kõigis Euroopa riikides, samuti mu oma kodumaal, ning ma arvan, et tegemist on rõõmsa kompromissiga. Tegemist on ühega neist harvadest kordadest, mil Euroopa tegutseb koos. Neid kordi ei ole palju ja võib-olla ütlesid Iirimaa elanikud midagi selle kohta oma otsuses hiljuti toimunud referendumis. Kuid see on hea raport. Ma loodan, et see inspireerib Briti valitsust nendes küsimuses juhipositsiooni haarama. Nii saab see kindlasti olema, kui loodetavasti kahe aasta pärast on meil Suurbritannias konservatiivne valitsus: meie juht hr Cameron on teinud täiesti selgeks, et rohelised küsimused saavad olema meie tegemiste eesotsas ja seepärast näitab see tänane hääletus head eeskuju, nagu oleks heaks eeskujuks ka see, kuidas Euroopa Parlamendi konservatiivsed liikmed hääletavad."@et5
"Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron selittääkseni äänestyskäyttäytymistäni Caroline Jacksonin mietinnön osalta, mutta ennen sitä haluan osoittaa kunnioitustani konservatiivikollegalleni Caroline Jacksonille ja työlle, jonka hän teki tämän erinomaisen mietinnön parissa. Jätteiden loppukäsittelyä koskeva säännös on ehdottoman tärkeä jokaisessa Euroopan valtiossa, ei vähiten omassani, ja tämä on mielestäni hyvä kompromissi. Tämä on yksi harvoista tapauksista, joissa Eurooppa voi toimia näin yhdessä. Niitä ei ole paljon, ja ehkä irlantilaiset sanoivat jotakin tästä hiljattain tekemässään kansanäänestyspäätöksessä. Tämä on kuitenkin hyvä mietintö. Toivon sen inspiroivan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta ottamaan etumatkaa näissä asioissa. Niin tapahtuu varmasti, jos toivottavasti kahden vuoden kuluttua meillä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa konservatiivihallitus: David Cameron, johtajamme, on tehnyt täysin selväksi, että ympäristökysymykset ovat toiminnassamme etusijalla, ja siksi tämänpäiväinen äänestys toimii hyvänä esimerkkinä, aivan kuten hyvä esimerkki olisi se, miten Euroopan parlamentin konservatiivijäsenet ovat äänestäneet."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaiterais expliquer le vote que j'ai émis concernant le rapport de M Caroline Jackson, mais avant cela, je voudrais rendre hommage à ma collègue conservatrice, Caroline Jackson, pour le travail qu’elle a réalisé en produisant cet excellent rapport. Organiser l'élimination des déchets est absolument essentiel dans chaque pays d'Europe, et en particulier dans le mien, et je pense qu'il s'agit là d'un compromis heureux. C’est l’un des rares cas où l’Europe peut agir collectivement en ce sens. Ces cas ne sont pas nombreux et c’est peut-être le message que le peuple irlandais a voulu faire passer en répondant non au référendum récemment organisé. Mais c’est un bon rapport. J’espère qu’il incitera le gouvernement britannique à prendre les rênes sur ces questions. Ce sera certainement le cas si, espérons-le, dans deux ans, la Grande-Bretagne se dote d'un gouvernement conservateur. Notre président, Monsieur Cameron, a été bien clair sur le fait que les questions écologiques occuperont le devant de la scène et par conséquent, le vote d’aujourd’hui constituera un bon exemple, tout comme la manière dont les députés conservateurs du Parlement européen ont voté aujourd’hui constitue un bon exemple."@fr8
"Elnök úr, azért kértem szót, hogy megmagyarázzam Caroline Jackson jelentése ügyében leadott szavazatomat, de előtte még szeretném leróni tiszteletemet konzervatív párti kollégám, Caroline Jackson és e kiváló jelentés elkészítése érdekében végzett munkája előtt. A hulladék ártalmatlanításáról való gondoskodás abszolút létfontosságú minden európai ország számára, nem utolsósorban az én hazám számára, és úgy vélem, ez egy örömteli kompromisszum. Azon ritka pillanatok egyike, amikor Európa közösen tud így fellépni. Nem sok ilyen akad, és talán Írország lakossága éppen erről nyilvánított véleményt a nemrég lezajlott népszavazáson meghozott döntésével. Ez azonban egy jó jelentés. Remélem, arra fogja ösztönözni a brit kormányt, hogy vállaljon vezető szerepet ezekben az ügyekben. Ez bizonyosan meg fog történni, ha – remélhetőleg két éven belül – Nagy-Britanniában konzervatív kormány lép hatalomra. Vezetőnk, Cameron úr teljesen egyértelművé tette, hogy a zöld kérdések kiemelt jelentőséget fognak kapni, ezért ez a mai szavazás jó példával fog elöl járni, ahogyan az is jó példa lenne, ahogyan az Európai Parlament konzervatív képviselői szavaztak."@hu11
"Signor Presidente, prendo la parola per spiegare il voto che ho espresso in merito alla relazione dell’onorevole Caroline Jackson, ma prima voglio rendere omaggio alla mia collega conservatrice e al lavoro da lei svolto per quest’ottima relazione. Il provvedimento sullo smaltimento dei rifiuti è assolutamente fondamentale per tutti i paesi europei, incluso il mio, e penso che si tratti di un felice compromesso. E’ una di quelle rare circostanze in cui l’Europa può agire insieme in questo modo. Non accade spesso, e forse il popolo irlandese ha detto qualcosa al riguardo in occasione del che si è tenuto di recente. Ma questa è una buona relazione. Spero che stimoli il governo britannico ad assumere una posizione di avanguardia in questo campo. Ciò accadrà sicuramente se, come spero, tra due anni in Gran Bretagna avremo un governo conservatore. Il nostro David Cameron, ha dichiarato molto chiaramente che le questioni ambientali saranno in cima alle nostre priorità, quindi questo voto oggi darà il buon esempio, proprio come sarebbe un buon esempio il modo in cui hanno votato i membri conservatori del Parlamento europeo."@it12
"Gerb. Pirmininke, noriu paaiškinti, kaip balsavau dėl Caroline Jackson pranešimo, tačiau prieš tai darydamas noriu atiduoti duoklę savo konservatorių partijos kolegei Caroline Jackson ir darbui, kurį ji atliko rengdama šį puikų pranešimą. Teisės aktas dėl atliekų šalinimo gyvybiškai svarbus kiekvienai Europos šaliai, ne tik mano, ir manau, kad pasiektas tinkamas kompromisas. Tai vienas iš tų retų pavyzdžių, kai Europa gali taip kartu veikti. Tokių pavyzdžių nėra daug, ir galbūt Airijos žmonės neseniai įvykusio referendume sprendimu norėjo apie tai kažką pasakyti. Tačiau tai geras pranešimas. Noriu tikėtis, kad jis įkvėps Didžiosios Britanijos vyriausybę imtis iniciatyvos šiais klausimais. Tai neabejotinai įvyks, jei, kaip tikimasi, po dviejų metų Britanijoje bus sudaryta konservatorių vyriausybė: mūsų vadovas D. Cameron visiškai aiškiai nurodė, kad aplinkos apsaugos klausimams bus skiriamas pagrindinis dėmesys, todėl šis šiandienis balsavimas taps geru pavyzdžiu, nes iš tikrųjų Europos Parlamento konservatyvūs nariai balsavo pavyzdingai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es nāku, lai skaidrotu savu balsojumu par ziņojumu, bet pirms tam es gribu izteikt atzinību savai kolēģei no konservatīvajiem un tam darbam, ko viņa ir veikusi, izstrādājot šo lielisko ziņojumu. Noteikumi par atkritumu apglabāšanu ir absolūti svarīgi ikvienā Eiropas valstī, arī manā valstī, un es domāju, ka šis ir laimīgs kompromiss. Tas ir viens no tiem retajiem gadījumiem, kad Eiropa var rīkoties kopā šāda veidā. Šādu gadījumu nav daudz, un Īrijas tauta ar nesen pieņemto lēmumu referendumā varbūt teica kaut ko par to. Bet šis ir labs ziņojums. Es ceru, kas tas iedvesmos Lielbritānijas valdību uzņemties vadību šajos jautājumos. Tas noteikti tā būs, ja pēc diviem gadiem Lielbritānijā, cerams, mums būs konservatīvo valdība: mūsu vadītājs ir pilnīgi skaidri paziņojis, ka zaļie jautājumi būs mūsu darbības priekšplānā, un tādēļ šis balsojums šodien izveidos labu piemēru, un tas, kā ir balsojuši Eiropas Parlamenta konservatīvie deputāti patiešām būtu labs piemērs."@lv13
"Mr President, I rise to explain the vote that I made on the Caroline Jackson report, but before doing so I want to pay tribute to my Conservative colleague, Caroline Jackson, and the work she has done on this excellent report. The provision for waste disposal is absolutely vital in every European country, not least my own, and I think this is a happy compromise. It is one of those rare instances where Europe can act together in this way. There are not many of them and maybe the people of Ireland were saying something about that in the decision in the referendum which they recently made. But this is a good report. I will hope it will inspire the British Government to take a lead in these matters. That will certainly be the case if in hopefully two years time in Britain we have a Conservative government: Mr Cameron, our leader, has made it absolutely clear that green issues will be at the forefront of our affairs and therefore this vote today will set a good example, as indeed would be a good example the way Conservative Members of the European Parliament have voted."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag een stemverklaring afleggen met betrekking tot het verslag Jackson. Maar ik wil allereerst mevrouw Jackson, onze conservatieve collega, gelukwensen en bedanken voor haar uitstekende verslag. Het is heel belangrijk dat er in elk Europees land, zeker het mijne, wetgeving voor afvalverwerking komt. Ik meen dat dit een goed compromis is. Dit is één van die zeldzame gelegenheden waarbij Europa eensgezind kan optreden. Dat gebeurt maar zelden, en misschien is dat wel wat het Ierse volk eigenlijk wilde zeggen met hun stem in het onlangs gehouden referendum. Dit is echter een goed verslag. Ik hoop dat het de Britse regering zal aanzetten om op dit gebied een leidersrol te vervullen. En dat zal zeker het geval zijn als we over twee jaar – laten we het hopen – een conservatieve regering hebben: onze leider, de heer Cameron, heeft heel duidelijk aangegeven dat milieukwesties bij ons alle prioriteit zullen krijgen. De stemming vandaag in dit Parlement kan dus als goed voorbeeld dienen, en dat geldt ook voor de wijze waarop de conservatieve leden van het Europees Parlement gestemd hebben."@nl3
"Panie przewodniczący! Przemawiam aby uzasadnić głos, który oddałem na sprawozdanie pani Caroline Jackson jednak za nim do tego przejdę chciałbym złożyć wyrazy uznania mojej koleżance z grupy konserwatywnej, pani Caroline Jackson, i pracy, którą wykonała przygotowując to doskonałe sprawozdanie.. Postanowienie o składowaniu odpadów jest absolutnie niezbędne dla każdego kraju europejskiego, włączając mój i uważam, że jest to bardzo szczęśliwy kompromis. To jest jeden z tych rzadkich przykładów, gdzie Europa może działać razem w ten sposób. Takich przykładów nie ma wiele i może Irlandczycy powiedzieli coś na ten temat podejmując decyzję w drodze referendum, które ostatnio przeprowadzili. Jednak jest to dobre sprawozdanie. I mam nadzieję, ze zainspiruje ono rząd brytyjski do objęcia przewodnictwa w tej sprawie. Na pewno tak się stanie jeśli, miejmy nadzieję za dwa lata Wielka Brytania będzie miała rząd konserwatywny: pan Cameron, nasz przewodniczący jasno oświadczył, że tematy związane ze środowiskiem będą na czele naszych spraw i dlatego dzisiejsze głosowanie da dobry przykład, jako że naprawdę dobrym przykładem byłby sposób w jaki zagłosowali konserwatywni posłowie do Parlamentu Europejskiego."@pl16
"Senhor Presidente, tomo a palavra para explicar a forma como votei o relatório Jackson, mas, antes de o fazer, gostaria de prestar homenagem à minha colega conservadora, Caroline Jackson, e ao trabalho que realizou na preparação deste excelente relatório. É absolutamente vital que existam estruturas de eliminação de resíduos em todos os países europeus, sem excluir o meu, e penso que este relatório representa um compromisso feliz. Este é um dos casos raros em que a Europa pode agir em conjunto desta maneira. Esses casos não são frequentes e talvez os cidadãos da Irlanda estivessem a dizer alguma a esse respeito ao tomarem a sua decisão no referendo realizado recentemente. Mas este é um bom relatório. Espero que inspire o Governo britânico no sentido de dar o exemplo nesta matéria. Isso acontecerá sem dúvida se, tal como espero, tivermos um governo conservador na Grã-Bretanha dentro de dois anos: o nosso líder, David Cameron, já tornou muito claro que as questões ecológicas estarão na primeira linha dos nossos assunto, pelo que esta votação de hoje dará um bom exemplo, tal como é um bom exemplo a forma como os deputados conservadores do Parlamento Europeu votaram."@pt17
"Mr President, I rise to explain the vote that I made on the Caroline Jackson report, but before doing so I want to pay tribute to my Conservative colleague, Caroline Jackson, and the work she has done on this excellent report. The provision for waste disposal is absolutely vital in every European country, not least my own, and I think this is a happy compromise. It is one of those rare instances where Europe can act together in this way. There are not many of them and maybe the people of Ireland were saying something about that in the decision in the referendum which they recently made. But this is a good report. I will hope it will inspire the British Government to take a lead in these matters. That will certainly be the case if in hopefully two years time in Britain we have a Conservative government: Mr Cameron, our leader, has made it absolutely clear that green issues will be at the forefront of our affairs and therefore this vote today will set a good example, as indeed would be a good example the way Conservative Members of the European Parliament have voted."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vstávam, aby som vysvetlil ako som hlasoval v súvislosti so správou pani Caroline Jacksonovej, ale predtým, ako tak urobím, chcem vyjadriť uznanie mojej kolegyni z konzervatívnej strany a jej práci, ktorú odviedla, pokiaľ ide o túto výbornú správu. Ustanovenie o likvidácii odpadu je rozhodne nevyhnutné v každej európskej krajine, v neposlednom rade aj v mojej vlastnej, a preto si myslím, že toto ustanovenie je šťastným kompromisom. Ide o jednu z tých zriedkavých situácií, kedy môže Európa konať ako celok. Takýchto situácií nie je veľa a Íri o tom pravdepodobne niečo hovorili vo svojom rozhodnutí, ktoré nedávno urobili v súvislosti s referendom. Ale toto je dobrá správa. Budem dúfať, že podnieti britskú vládu k tomu, aby sa stala vedúcou krajinou v tejto oblasti. To sa určite stane skutočnosťou, ak v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, dúfam, budeme mať konzervatívnu vládu: Pán Cameron, náš vedúci predstaviteľ, sa veľmi jasne vyjadril, že environmentálne otázky budú zastávať popredné miesto v našich cieľoch a preto dnešné hlasovanie bude dobrým príkladom, rovnako ako by bol dobrým príkladom aj spôsob, akým hlasovali členovia konzervatívnej strany Európskeho parlamentu."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi razložil svoje glasovanje o poročilu Caroline Jackson, pred tem pa bi rad izrazil spoštovanje kolegici konservativki Caroline Jackson in delu, ki ga je opravila pri tem odličnem poročilu. Določba o odstranjevanju odpadkov je bistvena v vsaki evropski državi, ne le v moji, in menim, da je to ugoden kompromis. To je eden od redkih primerov, ko lahko Evropa na tak način ukrepa skupaj. Ni jih veliko in morda so Irci z odločitvijo, ki so jo nedavno sprejeli na referendumu, hoteli povedati nekaj o tem. Vendar je to poročilo dobro. Upam, da bo britansko vlado spodbudilo, da prevzame vodilno vlogo pri teh zadevah. To se bo gotovo zgodilo, če bomo imeli čez dve leti v Veliki Britaniji konservativno vlado: Gospod Cameron, naš vodja, je jasno povedal, da bodo okoljska vprašanja v ospredju naših dejavnosti, zato bo današnje glasovanje dober zgled, kot bi bil dober zgled način, kako so glasovali konservativni poslanci Evropskega parlamenta."@sl20
"Herr talman! Jag tar till orda för att förklara min röst till förmån för Caroline Jacksons betänkande, men innan jag gör detta vill jag berömma min konservativa kollega, Caroline Jackson, och det arbete som hon har gjort med detta utmärkta betänkande. Bestämmelsen om bortskaffande av avfall är helt avgörande i alla europeiska länder, inte minst i mitt eget, och jag anser att detta är en lyckad kompromiss. Det är ett av de sällsynta fall där EU kan agera enat på detta sätt. Det händer inte ofta, och kanske Irlands befolkning sa något om detta genom resultatet i den folkomröstning som de nyligen genomförde. Men det här är ett bra betänkande. Jag hoppas att det kommer att inspirera den brittiska regeringen att bli en föregångare i dessa frågor. Detta kommer utan tvekan att bli fallet om Storbritannien om förhoppningsvis två år får en konservativ regering. David Cameron, vår ledare, har klargjort att miljöfrågorna kommer att vara bland de främsta frågorna för oss, och därför kommer denna omröstning i dag att föregå med gott exempel, liksom det sätt som Europaparlamentets konservativa ledamöter har röstat sätter ett gott exempel."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"David Sumberg (PPE-DE ). -"18,5,15,1,19,14,11,16,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph