Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-17-Speech-2-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080617.4.2-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mevrouw de Voorzitter, collega’s, ik zou vooreerst mijn bijzondere dank willen richten aan onze rapporteur voor zijn enorm harde werk, maar ook voor zijn doorzettingsvermogen in dit heel cruciale dossier. Aan het einde van het debat is het natuurlijk heel moeilijk om nog nieuwe elementen in te brengen, maar ik sluit mij heel graag aan bij de collega’s die stellen dat deze richtlijn slechts een eerste, maar een heel noodzakelijke stap is in een globaal migratiebeleid. We zitten allemaal met dezelfde problemen en uitdagingen en het is duidelijk dat onze burgers pas legale migratie zullen aanvaarden en ook begrijpen indien de politiek heel duidelijk aangeeft dat illegale migratie in geen geval wordt aanvaard. We zien dat een derde van onze lidstaten nog helemaal geen regels heeft op dit gebied en dat dus eigenlijk elke regelgeving die wij hier goedkeuren voor die landen een vooruitgang is ten aanzien van de bescherming van de illegalen zelf. Aan de tegenstanders zou ik toch even willen meegeven dat inderdaad in landen die reeds voldoende bescherming bieden, er weinig of niets verandert en dat de Raad ook duidelijk zijn woord gaf dat de richtlijn niet gebruikt zal worden om afbreuk te doen aan de bescherming in landen waar deze bescherming verder gaat dan in de richtlijn. Ten slotte moet het ook duidelijk zijn dat de lidstaten verder kunnen gaan dan de richtlijn. Wat de implementatie betreft en de opvolging denk ik dat het heel belangrijk is dat de Commissie, maar ook de nationale parlementen hier een heel belangrijke verantwoordelijkheid dragen, want het is natuurlijk duidelijk dat er een noodzaak is om die uitwijzingen ook effectief uit te voeren. Ten slotte, mevrouw de Voorzitter, hoop ik dat een meerderheid in dit Huis verder zal kijken dan de politieke dogma’s en spelletjes en ook bereid zal zijn bij te dragen aan een realistische, doortastende, duidelijke en humane oplossing, in het belang van de EU, maar nog veel meer in het belang van de illegalen zelf."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, dámy a pánové, úvodem bych chtěla poděkovat zvláště našemu panu zpravodaji za mimořádně obtížnou práci, kterou vykonal, a za jeho vytrvalost v této velice významné problematice. Na konci rozpravy je samozřejmě obtížné přispět nějakými novými aspekty, ráda bych však uvedla to, že naprosto souhlasím s těmi poslanci, kteří sdělili, že tato směrnice představuje pouze úvodní, byť klíčový krok k široké migrační politice. Všichni musíme čelit týmž problémům a výzvám. Je jasné, že naši občané přijmou a pochopí legální přistěhovalectví jedině za předpokladu, že politikové zřetelně prohlásí, že nelegální přistěhovalectví není za žádných okolností přípustné. Jak víte, až třetina členských států stále nemá v této oblasti žádná pravidla, proto každý právní předpis, který v oblasti ochrany samotných nelegálních přistěhovalců přijmeme, bude pro tyto země představovat pokrok. Oponentům této směrnice bych ráda řekla, že v zemích, které již dostatečnou ochranu poskytují, dojde pouze k minimálním změnám a nebo se podmínky nezmění vůbec. Chci jim říci rovněž to, že i Rada vyslovila jasná ujištění, že předložená směrnice nebude zneužita ke zhoršení ochrany, kterou některé členské státy poskytují nad rámec ustanovení této směrnice. Ostatně je nutno jasně říci také to, že i v budoucnosti mohou členské státy svobodně přijímat ustanovení překračující rámec předložené směrnice. Pokud jde o uplatňování a navazující opatření, za velmi důležité považuji to, aby v této oblasti nesla hlavní odpovědnost nejen Komise, ale aby ji nesly i vnitrostátní parlamenty, neboť je zcela samozřejmé, aby byla tato ustanovení o vyhoštění také účinně uplatňována. Závěrem mi, vážená paní předsedající, dovolte říci, že doufám, že většina poslanců tohoto Parlamentu bude schopna povznést se nad politická dogmata a manévrování a že bude připravena přispět k realistickému, rozhodnému, jasnému a lidskému řešení, které nebude pouze v zájmu Evropské unie, ale především v zájmu samotných nelegálních přistěhovalců."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Indledningsvis vil jeg gerne rette en særlig tak til vores ordfører, som har arbejdet særdeles hårdt, og som også har vist udholdenhed i denne helt afgørende sag. Ved afslutningen af forhandlingen er det naturligvis meget vanskeligt stadigvæk at bidrage med nye aspekter. Jeg tilslutter mig imidlertid gerne de kolleger, som har påpeget, at direktivet kun er første skridt, men et helt nødvendigt skridt hen imod en global migrationspolitik. Vi står alle over for de samme problemer og udfordringer, og det er klart, at borgerne kun vil acceptere og forstå lovlig indvandring, såfremt politikerne tydeligt tilkendegiver, at illegal indvandring under ingen omstændigheder er acceptabel. Vi oplever, at en tredjedel af vores medlemsstater endnu ikke har nogen som helst regler på dette felt, og at enhver lovgivning, der vedtages her i Parlamentet, således betegner et fremskridt for disse lande, hvad angår beskyttelsen af de illegale indvandrere selv. Jeg medgiver dog modstanderne af direktivet, at man i lande, som allerede tilbyder tilstrækkelig beskyttelse, kun vil opleve minimale eller ingen forandringer. Rådet har også entydigt forsikret, at direktivet ikke vil blive anvendt på bekostning af forskrifterne i de lande, som tilbyder en mere vidtrækkende beskyttelse end den, direktivet foreskriver. Endelig skal det understreges, at medlemsstaterne kan gå længere end direktivet. Hvad angår gennemførelse og opfølgning, er der efter min opfattelse grund til at understrege, at ikke kun Kommissionen, men også de nationale parlamenter bærer et væsentligt ansvar. Det er indlysende, at der er behov for at gennemføre de omhandlede udvisninger på effektiv vis. Endelig er det mit håb, at et flertal af Europa-Parlamentets medlemmer vil sætte sig ud over politiske dogmer og rænker og være parat til at bidrage til en realistisk, resolut, klar og human løsning, hvilket ikke kun er i EU's interesse, men i endnu videre udstrækning i de illegale indvandreres egen interesse."@da2
"Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst möchte ich unserem Berichterstatter meinen besonderen Dank für seine ungemein harte Arbeit sowie für seine Beharrlichkeit in diesem ganz entscheidenden Dossier aussprechen. Am Ende der Aussprache fällt es mir selbstverständlich recht schwer, noch neue Aspekte beizusteuern, aber ich gehe voll und ganz mit den Kolleginnen und Kollegen konform, die erklärten, diese Richtlinie sei nur ein erster, wenn auch unverzichtbarer Schritt in Richtung einer umfassenden Einwanderungspolitik. Wir alle stehen vor denselben Problemen und Herausforderungen, und zweifellos werden unsere Bürger legale Einwanderung nur dann akzeptieren und auch verstehen, wenn die Politik klipp und klar erklärt, dass illegale Einwanderung keinesfalls akzeptabel ist. Wie wir feststellen, hat ein Drittel unserer Mitgliedstaaten überhaupt noch keine Regelung in diesem Bereich getroffen, und daher stellt im Grunde jede Rechtsvorschrift, die wir hier verabschieden, für diese Länder einen Fortschritt im Hinblick auf den Schutz der Illegalen selbst dar. Den Gegnern dieser Richtlinie sei nur gesagt, dass sich in den Ländern, die bereits hinreichenden Schutz bieten, tatsächlich kaum etwas oder nichts ändert und dass der Rat zugesichert hat, die Richtlinie werde nicht zu Lasten des Schutzes gehen, der über den der Richtlinie hinausgeht. Und das trifft auf einige Länder zu. Schließlich ist auch klar herauszustellen, dass es den Mitgliedstaaten unbenommen bleibt, über die Richtlinie hinauszugehen. Was die Durchführung und Überwachung betrifft, halte ich es für ungemein wichtig, dass die Kommission, aber auch die einzelstaatlichen Parlamente hier eine ganz besondere Verantwortung tragen, denn selbstverständlich müssen die Rückführungen auch tatsächlich vorgenommen werden. Abschließend, Frau Präsidentin, möchte ich der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die Mitglieder dieses Hohen Hauses fern jedweder politischer Dogmen und Manöver mehrheitlich bereit sind, zu einer realistischen, entschlossenen, klaren und humanen Lösung im Interesse der EU, aber in noch weit größerem Maße im Interesse der Illegalen selbst beizutragen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας ιδιαίτερα τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή μας για την εξαιρετικά σκληρή δουλειά του και για την εμμονή του σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα. Στο τέλος της συζήτησης είναι πολύ δύσκολο να προσθέσουμε επιπλέον νέες πτυχές, ασφαλώς, αλλά συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τους βουλευτές που είπαν ότι αυτή η οδηγία είναι μόνο ένα αρχικό, πολύ σημαντικό ωστόσο, βήμα προς μια ευρύτερη μεταναστευτική πολιτική. Αντιμετωπίζουμε όλοι τα ίδια προβλήματα και προκλήσεις, και είναι σαφές ότι οι πολίτες μας θα αποδεχτούν και επίσης θα κατανοήσουν τη νόμιμη μετανάστευση μόνο αν οι πολιτικοί δηλώσουν σαφώς ότι η παράνομη μετανάστευση δεν είναι αποδεκτή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Έχουμε δει ότι το ένα τρίτο των κρατών μελών δεν έχει ακόμα κανόνες σε αυτόν τον τομέα, και επομένως, στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε νομοθεσία που εγκρίνουμε εδώ αποτελεί πρόοδο για αυτές τις χώρες όσον αφορά την προστασία των ίδιων των παράνομων μεταναστών. Θα ήθελα απλώς να πως στους πολέμιους αυτής της οδηγίας ότι θα υπάρξει πράγματι μικρή ή καμία αλλαγή στις χώρες που ήδη προσφέρουν επαρκή προστασία και ότι, επιπλέον, το Συμβούλιο έχει λάβει σαφείς εγγυήσεις ότι η οδηγία δεν θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος της προστασίας που υπερβαίνει ακόμη περισσότερο αυτήν την οδηγία, κάτι που συμβαίνει σε ορισμένες χώρες. Τέλος, πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι τα κράτη μέλη έχουν την ελευθερία να προχωρήσουν πέρα από την οδηγία. Όσον αφορά την έγκριση και τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί, θεωρώ πολύ σημαντικό όχι μόνο η Επιτροπή αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν μεγάλη ευθύνη για αυτό, καθώς αναμφίβολα αυτές οι απελάσεις πρέπει επίσης να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, ελπίζω ότι οι περισσότεροι βουλευτές του Κοινοβουλίου θα υπερβούν το πολιτικό δόγμα και τους ελιγμούς και θα είναι προετοιμασμένοι να συμβάλουν σε μια ρεαλιστική, αποφασιστική, σαφή, ανθρωπιστική λύση, όχι μόνο προς το συμφέρον της ΕΕ, αλλά ακόμη περισσότερο για τα συμφέροντα των ίδιων των παράνομων μεταναστών."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I should like to start by expressing particular thanks to our rapporteur for his tremendously hard work, and also for his perseverance in this extremely crucial dossier. At the end of the debate it is very difficult to contribute any new aspects, of course, but I very much agree with those Members who have said that this Directive is only an initial, yet essential, step towards a broad migration policy. We all face the same problems and challenges, and it is clear that our citizens will only accept and also understand legal migration if politicians state very clearly that illegal migration is not acceptable under any circumstances. We have seen that one third of our Member States still have no rules at all in this field and so, in fact, any legislation that we adopt here represents progress for these countries with regard to the protection of the illegal migrants themselves. I should just like to say to opponents of this Directive that there will indeed be little or no change in countries already offering sufficient protection and that, in addition, the Council has given clear assurances that the Directive will not be used to the detriment of protection going further than that of the Directive, which is the case in some countries. Finally, it must also be made clear that Member States are at liberty to go further than the Directive. As regards implementation and follow-up, I consider it very important that not only the Commission but also national parliaments bear a major responsibility for this, as it goes without saying that these expulsions must also be implemented effectively. Finally, Madam President, I hope that the majority of the Members of this House will look beyond political dogma and manoeuvring and will be prepared to contribute to a realistic, resolute, clear, humane solution, not only in the interests of the EU but even more so in the interests of the illegal migrants themselves."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, quiero empezar expresando mi especial agradecimiento a nuestro ponente por su trabajo extraordinariamente difícil y también por su perseverancia en este expediente de extrema importancia. Al final del debate resulta muy difícil contribuir con nuevos aspectos, desde luego, pero estoy muy de acuerdo con los diputados al Parlamento Europeo que han dicho que esta Directiva es sólo un primer paso, aunque esencial, hacia una política común de migración. Todos nos enfrentamos a los mismos problemas y retos, y está claro que nuestros ciudadanos sólo podrán aceptar y entender también la migración legal si los políticos dicen muy claramente que la inmigración ilegal no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Hemos visto que un tercio de nuestros Estados miembros siguen sin tener normas de ningún tipo en este ámbito y por tanto, cualquier legislación que adoptemos aquí representará efectivamente un progreso para esos países en lo que respecta a la protección de los propios inmigrantes ilegales. Sólo quiero decir a los que se oponen a esta Directiva que, en realidad, habrá poco o ningún cambio en los países que ya ofrecen protección suficiente y que, además, el Consejo ha dado garantías claras de que la Directiva no se usará en detrimento de la protección que vaya más lejos de la contemplada en la Directiva, como ocurre en algunos países. Por último, hay que dejar también claro que los Estados miembros tienen libertad para ir más allá de la Directiva. En cuanto a la transposición y el seguimiento, considero muy importante que no solo la Comisión Europea, sino también los parlamentos nacionales, asuman una gran responsabilidad en esto, puesto que huelga decir que las expulsiones de inmigrantes ilegales se tienen que realizar también con efectividad. Por último, señora Presidenta, espero que la mayoría de los diputados de esta Cámara vea más allá de los dogmas y las maniobras políticas y esté dispuesta a contribuir a una solución realista, enérgica, clara y humanitaria, no solo por el bien de la UE, sino sobre todo por el bien de los propios inmigrantes ilegales."@es21
"Pr juhataja, daamid ja härrad, tahaksin alustuseks eriti tänada meie raportööri tohutu töö eest ja samuti tema sihikindluse eest selle äärmiselt olulise toimiku puhul. Selle arutelu lõpus on muidugi väga raske mingeid uusi aspekte mainida, aga ma olen väga nõus nende liikmetega, kes ütlesid, et see direktiiv on küll esimene, aga väga oluline samm ulatusliku migratsioonipoliitika suunas. Me kõik oleme silmitsi samade probleemide ja väljakutsetega ja on selge, et meie kodanikud lepivad seadusliku migratsiooniga ja mõistavad seda alles siis, kui poliitikud väga selgelt väidavad, et ebaseaduslik migratsioon ei ole mingil juhul vastuvõetav. Oleme näinud, et ühes kolmandikus meie liikmesriikidest ei kehti selles valdkonnas mingeid eeskirju ja nii märgivad kõik meie poolt siin vastu võetud õigusaktid tegelikult nende riikide jaoks edasiminekut ebaseaduslike migrantide kaitsmise osas. Tahaksin vaid öelda selle direktiivi vastastele, et riikides, kes juba pakuvad piisavat kaitset ei saa tõepoolest toimuma suuri muudatusi, või ei toimu neid üldse, ja lisaks on nõukogu selgelt väitnud, et direktiivi ei kasutata kaitse kahjustamiseks, mis ulatub direktiivist kaugemale, nagu see mõnes riigis on. Lõpuks tuleb selgitada ka, et liikmesriikidel on vabadus direktiivi ulatusest kaugemale minna. Direktiivi rakendamise ja läbivaatamise osas pean ma väga oluliseks, et selle eest vastutaksid lisaks komisjonile ka siseriiklikud parlamendid, kuna on ütlematagi selge, et väljasaatmisi tuleb tõhusalt rakendada. Lõpetuseks, pr juhataja, loodan ma, et suurem osa selle täiskogu liikmetest vaatab poliitilisest dogmast ja manööverdamisest kaugemale ja on valmis panustama realistlikkusse, konkreetsesse, selgesse ja humaansesse lahendusse, mitte ainult ELi huvides, vaid veelgi rohkem ebaseaduslike migrantide huvides."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan aloittaa ilmaisemalla erityiset kiitokset esittelijällemme hänen valtavan kovasta työstään ja myös hänen sinnikkyydestään tässä äärimmäisen tärkeässä asiakokonaisuudessa. Keskustelun lopussa on tietenkin hyvin vaikeaa tuoda mukaan uusia näkökulmia, mutta olen todella samaa mieltä niiden jäsenten kanssa, jotka ovat sanoneet, että tämä direktiivi on ainoastaan alustava, vaikkakin oleellinen askel kohti laajaa maahanmuuttopolitiikkaa. Meillä on kaikilla edessämme samat ongelmat ja haasteet, ja on selvää, että kansalaisemme hyväksyvät ja myös ymmärtävät laillista maahanmuuttoa vain, jos poliitikot toteavat erittäin selvästi, että laiton maahanmuutto ei ole hyväksyttävää missään olosuhteissa. Olemme nähneet, että kolmanneksella jäsenvaltioistamme ei vieläkään ole mitään sääntöjä tällä alalla, ja siten mikä tahansa täällä hyväksymämme lainsäädäntö merkitsee edistystä näille maille itse laittomien maahanmuuttajien suojelun kannalta. Haluan vain sanoa tämän direktiivin vastustajille, että se tuo tosiaan vähän tai ei lainkaan muutoksia maihin, jotka tarjoavat jo riittävän suojan, ja lisäksi, että neuvosto on antanut selkeät takuut siitä, ettei direktiiviä käytetä joissain maissa käytössä olevan direktiiviä pidemmälle menevän suojelun heikentämiseen. Lopuksi on myös tehtävä selväksi, että jäsenvaltioilla on vapaus mennä direktiiviä pidemmälle. Täytäntöönpanon ja jatkotoimien osalta katson olevan erittäin tärkeää, että komission lisäksi myös kansalliset parlamentit kantavat tästä suuren vastuun, sillä on sanomattakin selvää, että nämä karkotukset on myös pantava täytäntöön tehokkaasti. Arvoisa puhemies, toivon lopuksi, että enemmistö tämän parlamentin jäsenistä katsoo poliittisia opinkappaleita ja taktikointia pidemmälle ja on valmis osallistumaan realistiseen, päättäväiseen, selkeään ja inhimilliseen ratkaisuun, ei vain EU:n edun vaan jopa enemmän itse laittomien maahanmuuttajien edun takia."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j’aimerais commencer par exprimer tout particulièrement mes remerciements à notre rapporteur pour le travail exceptionnellement difficile qu’il a accompli et aussi pour sa persévérance dans ce dossier extrêmement crucial. Au terme du débat, il est très difficile de contribuer à de nouveaux aspects, bien sûr, mais je suis fort d’accord avec les députés qui ont dit que cette directive n’est qu’un premier pas, pourtant essentiel, vers une vaste politique en matière de migration. Nous faisons tous face aux mêmes problèmes et défis et il est clair que nos citoyens n’accepteront et ne comprendront la migration légale que si le monde politique affirme très clairement que la migration illégale n'est acceptable dans aucune circonstance. Nous avons vu qu’un tiers de nos États membres n’ont toujours pas de règles du tout dans ce domaine et donc, en fait, toute la législation que nous adoptons ici représente un progrès pour tous ces pays en ce qui concerne la protection des migrants illégaux eux-mêmes. J’aimerais simplement dire aux opposants à cette directive qu’effectivement, il y aura peu ou pas de changements dans les pays qui offrent déjà une protection suffisante et qu’en outre, le Conseil a donné des assurances claires que la directive ne sera pas utilisée au détriment d’une protection allant plus loin que celle de la directive, ce qui est le cas dans certains pays. Enfin, il faut qu’il soit clair également que les États membres sont libres d’aller plus loin que ce que la directive prévoit. Concernant la mise en œuvre et le suivi, il est très important pour moi que non seulement la Commission mais également les parlements nationaux portent une grande responsabilité en la matière, puisqu’il va sans dire que ces expulsions doivent également être mises en œuvre efficacement. Enfin, Madame la Présidente, j’espère que la majorité des députés réunis ici iront au-delà du dogme et des manœuvres politiques et seront disposés à contribuer à une solution réaliste, résolue, claire, humaine, non seulement dans l’intérêt de l’Union européenne mais plus encore dans l’intérêt des immigrants illégaux eux-mêmes."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, először is szeretnék külön köszönetet mondani előadónknak rendkívül nehéz munkájáért és e különösen fontos dossziéval kapcsolatban tanúsított állhatatosságáért. A vita vége felé roppant nehéz bármilyen új szempontot felvetni, de nagyon egyetértek azokkal a képviselőtársaimmal, akik azt mondták, hogy ez az irányelv még kezdeti, bár életbevágóan fontos lépés egy szélesebb körű bevándorlási politika felé. Mindannyian ugyanazokkal a problémákkal és kihívásokkal nézünk szembe, és nyilvánvaló, hogy állampolgáraink csak akkor fogják elfogadni és megérteni a legális bevándorlást, ha a politikusok világossá teszik, hogy az illegális bevándorlás semmilyen körülmények közt nem elfogadható. Láttuk, hogy tagállamaink egyharmadában még mindig nem szabályozzák e területet, így minden olyan szabályozás, amit itt elfogadunk, ezekben az országokban fejlődést jelent az illegális bevándorlók védelme szempontjából. Az irányelv ellenzőinek csupán annyit szeretnék mondani, hogy a már most is megfelelő védelmet biztosító országokban valóban nem lesz, vagy kismértékű változás lesz, ráadásul a Tanács határozottan megerősített bennünket afelől, hogy az irányelv ürügyén nem fognak visszavenni a védelem mértékéből azokban az országokban, ahol az túlmutat az irányelv által előírtakon. Végül azt is le kell szögeznünk, hogy a tagállamoknak módjukban áll az irányelvnél szigorúbb szabályozást alkalmazni. Ami az irányelv végrehajtását és nyomon követését illeti, nagyon fontosnak tartom, hogy ez ne csak a Bizottság, hanem a nemzeti parlamentek felelőssége is legyen, arról nem is beszélve, hogy a kiutasításokat hatékonyan kell végrehajtani. Végezetül, Elnök asszony, remélem, hogy a tisztelt Ház többsége túlnéz a politikai dogmákon és manővereken, és kész hozzájárulni egy realista, határozott, világos és emberi megoldáshoz, nem csak az Európai Unió érdekében, hanem sokkal inkább az illegális bevándorlók érdekében."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto vorrei ringraziare il nostro relatore per l’enorme lavoro svolto e anche per la perseveranza nel redigere questo importantissimo . Ovviamente, alla fine del dibattito è molto difficile apportare nuovi elementi, ma sono pienamente d’accordo con coloro che hanno affermato che questa direttiva rappresenta solo un primo ma importante passo verso una politica più ampia sull’immigrazione. Siamo tutti di fronte agli stessi problemi e alle stesse sfide, ed è chiaro che i nostri cittadini accetteranno e capiranno l’immigrazione legale solo se i politici diranno molto chiaramente che l’immigrazione clandestina non è accettabile in nessuna circostanza. Abbiamo visto che un terzo dei nostri Stati membri non ha alcuna norma in materia e quindi qualunque legislazione adotteremo è pur sempre un progresso per questi paesi per quanto riguarda la protezione degli stessi immigrati clandestini. Vorrei dire agli oppositori di questa direttiva che ci saranno pochi cambiamenti, se ce ne saranno, nei paesi che già offrono una protezione adeguata, e che il Consiglio ha assicurato che essa non verrà usata per ridurre le norme già esistenti superiori a quelle definite dalla direttiva, come è il caso di alcuni paesi. Infine, bisogna anche chiarire che gli Stati membri sono liberi di andare oltre quanto stabilito dalla direttiva. Per quanto riguarda l’attuazione e il ritengo sia molto importante che non solo la Commissione, ma anche i parlamenti nazionali, si assumano le loro responsabilità a tale proposito, poiché è implicito che queste espulsioni devono essere attuate in modo efficace. Infine, signora Presidente, spero che la maggior parte dei colleghi in questo Emiciclo vada oltre il dogma e i raggiri politici e sia disposta a dare il proprio contributo per il raggiungimento di una soluzione realistica, decisa, chiara e umana, non solo nell’interesse dell’Unione europea ma soprattutto nell’interesse degli stessi immigrati clandestini."@it12
"Gerb. Pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, norėčiau iš pradžių labai padėkoti pranešėjui už nepaprastai sunkų darbą ir atkaklumą rengiant šį labai svarbų dokumentą. Diskusijų pabaigoje, žinoma, labai sunku pridėti kokius nors naujus aspektus, tačiau labai pritariu tiems Parlamento nariams, kurie pasakė, kad ši direktyva yra tik pirmasis, tačiau būtinas žingsnis bendros migracijos politikos link. Mums visiems iškilusios tos pačios problemos ir iššūkiai, ir aišku, kad mūsų piliečiai sutiks su legalia imigracija ir jai pritars tik tada, kai politikai labai aiškiai pareikš, jog nelegali imigracija yra nepriimtina jokiomis aplinkybėmis. Mes išsiaiškinome, kad trečdalis valstybių narių vis dar neturi šios srities taisyklių, taigi faktiškai bet koks mūsų priimtas teisės aktas, turint omeny pačių nelegalių imigrantų apsaugą, šiose šalyse reikštų pažangą. Norėčiau tik pasakyti šios direktyvos priešininkams, kad pasikeitimų šalyse, kuriose jau suteikiama pakankama apsauga, tikrai nebus arba jie bus labai nežymūs ir kad, be to, Taryba aiškiai garantavo, kad Direktyva bus taikoma nekenkiant apsaugai, kuri yra didesnė, nei numatyta Direktyvoje, kaip yra kai kuriose šalyse. Galų gale taip pat turi būti aiškiai pasakyta, kad valstybės narės gali numatyti tolesnes priemones, nei nurodytos Direktyvoje. Kalbant apie įgyvendinimą ir paskesnes priemones, manau, kad labai svarbu, jog ne vien Komisija, bet ir šalių parlamentai prisiimtų už tai didesnę atsakomybę, nes savaime suprantama, kad išsiuntimas turi būti įgyvendinamas veiksmingai. Galiausiai, gerb. Pirmininke, tikiuosi, kad dauguma šio Parlamento narių neapsiribos vien politine dogma bei manevravimu ir bus pasirengę prisidėti ieškant realaus, ryžtingo, aiškaus, humaniško sprendimo, kuris atitiktų ne tik ES, bet visų pirma pačių nelegalių imigrantų interesus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es sākumā vēlētos īpaši pateikties mūsu referentam par viņa ārkārtīgi smago darbu un arī par viņa neatlaidību šajā ārkārtīgi svarīgajā lietā. Debašu beigās, protams, ir ļoti grūti sniegt kādus jaunus aspektus, bet es lielā mērā piekrītu tiem deputātiem, kuri ir teikuši, ka šī direktīva ir tikai iesākuma solis, tomēr nozīmīgs solis virzībā uz plašu migrācijas politiku. Mēs visi saskaramies ar tām pašām problēmām un uzdevumiem, un ir skaidrs, ka mūsu pilsoņi pieņems un arī sapratīs likumīgo migrāciju tikai tad, ja politiķi ļoti skaidri noteiks, ka nelikumīgā migrācija nav pieņemama nekādos apstākļos. Mēs esam secinājuši, ka vienai trešdaļai mūsu dalībvalstu vēl arvien nav nekādu noteikumu šajā jomā un tātad patiesībā jebkuri tiesību akti, ko mēs šeit pieņemam, rada progresu šajās valstīs attiecībā uz nelikumīgo migrantu aizsardzību. Es gribētu teikt šīs direktīvas oponentiem, ka patiešām būs maz pārmaiņu vai arī to nebūs vispār tajās valstīs, kuras jau piedāvā pietiekamu aizsardzību, un ka Padome turklāt ir skaidri garantējusi, ka šī direktīva netiks izmantota, lai kaitētu tādai aizsardzībai, kas pārsniedz direktīvā noteikto, kā tas ir dažās valstīs. Visbeidzot, ir jābūt skaidram arī tam, ka dalībvalstīm ir brīva izvēle iet tālāk par šajā direktīvā noteiktajām prasībām. Attiecībā uz īstenošanu un turpmākiem pasākumiem es uzskatu par ļoti svarīgu to, ka ne vien Komisija, bet arī valstu parlamenti uzņemas galveno atbildību šajā lietā, jo pats par sevi ir skaidrs, ka šīs izraidīšanas ir arī efektīvi jāīsteno. Visbeidzot, priekšsēdētājas kundze, es ceru, ka vairums šī Parlamenta deputātu skatīsies tālāk par politisko dogmu un manevrēšanu un būs sagatavojušies dot ieguldījumu reālam, apņēmīgam, skaidram, humānam risinājumam ne tikai Eiropas Savienības interesēs, bet pat vairāk pašu nelikumīgo migrantu interesēs."@lv13
"Mevrouw de Voorzitter, collega's, ik zou vooreerst mijn bijzondere dank willen richten aan onze rapporteur voor zijn enorm harde werk, maar ook voor zijn doorzettingsvermogen in dit heel cruciale dossier. Aan het einde van het debat is het natuurlijk heel moeilijk om nog nieuwe elementen in te brengen, maar ik sluit mij heel graag aan bij de collega's die stellen dat deze richtlijn slechts een eerste, maar een heel noodzakelijke stap is in een globaal migratiebeleid. We zitten allemaal met dezelfde problemen en uitdagingen en het is duidelijk dat onze burgers pas legale migratie zullen aanvaarden en ook begrijpen indien de politiek heel duidelijk aangeeft dat illegale migratie in geen geval wordt aanvaard. We zien dat een derde van onze lidstaten nog helemaal geen regels heeft op dit gebied en dat dus eigenlijk elke regelgeving die wij hier goedkeuren voor die landen een vooruitgang is ten aanzien van de bescherming van de illegalen zelf. Aan de tegenstanders zou ik toch even willen meegeven dat inderdaad in landen die reeds voldoende bescherming bieden, er weinig of niets verandert en dat de Raad ook duidelijk zijn woord gaf dat de richtlijn niet gebruikt zal worden om afbreuk te doen aan de bescherming in landen waar deze bescherming verder gaat dan in de richtlijn. Tenslotte moet het ook duidelijk zijn dat de lidstaten verder kunnen gaan dan de richtlijn. Wat de implementatie betreft en de opvolging denk ik dat het heel belangrijk is dat de Commissie, maar ook de nationale parlementen hier een heel belangrijke verantwoordelijkheid dragen, want het is natuurlijk duidelijk dat er een noodzaak is om die uitwijzingen ook effectief uit te voeren. Tenslotte, mevrouw de Voorzitter, hoop ik dat een meerderheid in dit Huis verder zal kijken dan de politieke dogma's en spelletjes en ook bereid zal zijn bij te dragen aan een realistische, doortastende, duidelijke en humane oplossing, in het belang van de EU, maar nog veel meer in het belang van de illegalen zelf."@mt15
"Pani przewodnicząca, szanowni państwo! Chciałabym zacząć od wyrażenia szczególnych podziękowań naszemu sprawozdawcy za jego niezmiernie trudną pracę, a także za jego wytrwałość w pracy nad tą niezwykle istotną dokumentacją. Oczywiście, pod koniec debaty bardzo trudno jest wnieść w nią jakiekolwiek nowe aspekty, ale jak najbardziej zgadzam się z tymi posłami, którzy stwierdzili, że przedmiotowa dyrektywa jest tylko początkowym, choć niezbędnym, etapem tworzenia szerokiej polityki migracyjnej. Wszyscy stoimy wobec tych samych problemów i wyzwań i jasne jest, że nasi obywatele zaakceptują i zrozumieją legalną migrację tylko pod warunkiem, że politycy bardzo jasno określą, iż nielegalna migracja nie jest pod żadnym pozorem do przyjęcia. Widzimy, że w jednej trzeciej naszych państw członkowskich nadal nie ma żadnych przepisów w tym obszarze, a więc de facto każdy akt prawny, jaki tutaj przyjmiemy, będzie stanowił dla tych państw postęp w odniesieniu do ochrony samych nielegalnych migrantów. Chciałabym tylko powiedzieć przeciwnikom tej dyrektywy, że w krajach, które oferują już wystarczającą ochronę, zmieni się bardzo mało albo nie zmieni się nic oraz. Ponadto Rada wyraźnie zapewniła już, iż dyrektywa ta nie będzie wykorzystana ze szkodą dla ochrony wykraczającej poza tę dyrektywę, co ma miejsce w niektórych krajach. Trzeba w końcu jasno określić, że państwa członkowskie mają prawo pójść dalej niż przewiduje to przedmiotowa dyrektywa. Jeśli chodzi o wdrażanie i późniejsze działania, uważam za bardzo ważne, by nie tylko Komisja, ale także parlamenty krajowe poniosły za to główną odpowiedzialność, ponieważ rozumie się samo przez się, że wydalenia te muszą także zostać skutecznie wdrożone. Mam wreszcie nadzieję, pani przewodnicząca, że większość posłów w tej Izbie wyjdzie poza dogmaty i manewry polityczne i będzie gotowa przyczynić się do realistycznego, zdecydowanego, jasnego i ludzkiego rozwiązania, nie tylko w interesie UE, ale tym bardziej w interesie samych nielegalnych migrantów."@pl16,16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de principiar por expressar os meus especiais agradecimentos ao nosso relator pelo seu trabalho extremamente duro, bem como pela sua perseverança neste extremamente importante. No final do debate, é muito difícil, evidentemente, contribuir com quaisquer novos elementos. Todavia, estou absolutamente de acordo com os senhores deputados que afirmaram que esta Directiva constitui apenas um primeiro passo, ainda que essencial, para uma política geral de migração. Todos nós enfrentamos os mesmos problemas e os mesmos desafios, e é evidente que os nossos cidadãos apenas irão aceitar, e compreender, a migração legal, se os políticos declararem muito claramente que em circunstância alguma a migração ilegal é admissível. Verificámos que um terço dos nossos Estados-Membros ainda não dispõe de quaisquer regras neste domínio, de tal modo que, na realidade, qualquer legislação que aqui aprovemos representa um progresso para esses países, no que diz respeito à protecção dos próprios migrantes ilegais. Gostaria apenas de dizer aos opositores desta Directiva que, de facto, haverá pouca ou nenhuma mudança nos países que já oferecem suficiente protecção, e que, além disso, o Conselho garantiu, sem margem para dúvida, que a Directiva não irá ser usada em detrimento de uma protecção maior do que a oferecida pela Directiva, como acontece em certos países. Finalmente, também é necessário deixar ficar bem claro que os Estados-Membros têm liberdade para ir mais longe do que a Directiva. No que diz respeito à implementação e ao seguimento, considero muito importante que não só a Comissão, mas também os parlamentos nacionais assumam toda a responsabilidade, uma vez que é evidente que essas expulsões também devem ser efectivamente postas em prática. Finalmente, Senhora Presidente, espero que a maioria dos deputados desta Assembleia veja para além de dogmas e estratagemas políticos e esteja disposta a contribuir para uma solução realista, resoluta, clara e humana e não apenas no interessa da UE, mas ainda mais no interesse dos próprios migrantes ilegais."@pt17
"Mevrouw de Voorzitter, collega's, ik zou vooreerst mijn bijzondere dank willen richten aan onze rapporteur voor zijn enorm harde werk, maar ook voor zijn doorzettingsvermogen in dit heel cruciale dossier. Aan het einde van het debat is het natuurlijk heel moeilijk om nog nieuwe elementen in te brengen, maar ik sluit mij heel graag aan bij de collega's die stellen dat deze richtlijn slechts een eerste, maar een heel noodzakelijke stap is in een globaal migratiebeleid. We zitten allemaal met dezelfde problemen en uitdagingen en het is duidelijk dat onze burgers pas legale migratie zullen aanvaarden en ook begrijpen indien de politiek heel duidelijk aangeeft dat illegale migratie in geen geval wordt aanvaard. We zien dat een derde van onze lidstaten nog helemaal geen regels heeft op dit gebied en dat dus eigenlijk elke regelgeving die wij hier goedkeuren voor die landen een vooruitgang is ten aanzien van de bescherming van de illegalen zelf. Aan de tegenstanders zou ik toch even willen meegeven dat inderdaad in landen die reeds voldoende bescherming bieden, er weinig of niets verandert en dat de Raad ook duidelijk zijn woord gaf dat de richtlijn niet gebruikt zal worden om afbreuk te doen aan de bescherming in landen waar deze bescherming verder gaat dan in de richtlijn. Tenslotte moet het ook duidelijk zijn dat de lidstaten verder kunnen gaan dan de richtlijn. Wat de implementatie betreft en de opvolging denk ik dat het heel belangrijk is dat de Commissie, maar ook de nationale parlementen hier een heel belangrijke verantwoordelijkheid dragen, want het is natuurlijk duidelijk dat er een noodzaak is om die uitwijzingen ook effectief uit te voeren. Tenslotte, mevrouw de Voorzitter, hoop ik dat een meerderheid in dit Huis verder zal kijken dan de politieke dogma's en spelletjes en ook bereid zal zijn bij te dragen aan een realistische, doortastende, duidelijke en humane oplossing, in het belang van de EU, maar nog veel meer in het belang van de illegalen zelf."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, na úvod by som sa chcela osobitne poďakovať nášmu pánovi spravodajcovi za mimoriadne ťažkú prácu, ktorú vykonal, a za jeho vytrvalosť v tejto mimoriadne dôležitej problematike. Samozrejme, na konci rozpravy je ťažké prispieť nejakými novými aspektmi, no chcem povedať, že v plnej miere súhlasím s tými poslancami, ktorí povedali, že táto smernica predstavuje len úvodný, hoci kľúčový, krok k širokej migračnej politike. Všetci musíme čeliť rovnakým problémom a výzvam. Je jasné, že naši občania príjmu a pochopia legálne prisťahovalectvo len vtedy, ak politici veľmi jasne vyhlásia, že nelegálne prisťahovalectvo nie je za žiadnych okolností prijateľné. Ako viete, až tretina členských štátov ešte stále nemá v tejto oblasti žiadne pravidlá, preto každý právny predpis, ktorý prijmeme, bude pre tieto krajiny predstavovať pokrok, pokiaľ ide o ochranu samotných nelegálnych prisťahovalcov. Oponentom tejto smernice chcem povedať, že v krajinách, ktoré už poskytujú dostatočnú ochranu, dôjde len k minimálnym zmenám, alebo sa podmienky nezmenia vôbec. Chcem im tiež povedať, že aj Rada vyslovila jasné ubezpečenia, že predložená smernica nebude zneužitá na zhoršenie ochrany, ktorá je v niektorých členských štátoch poskytovaná nad rámec ustanovení tejto smernice. Napokon je tiež potrebné jasne povedať, že aj v budúcnosti môžu členské štáty slobodne prijímať ustanovenia zachádzajúce nad rámec predloženej smernice. Čo sa týka uplatňovania a nadväzujúcich opatrení, považujem za veľmi dôležité, aby v tejto oblasti niesla hlavnú zodpovednosť nielen Komisia, ale aby ju niesli aj vnútroštátne parlamenty, keďže je úplne samozrejmé, že je potrebné, aby boli tieto ustanovenia o vyhostení aj účinne uplatnené. Na záver mi, vážená pani predsedajúca, dovoľte povedať, že dúfam, že väčšina poslancov tohto Parlamentu bude schopná povzniesť sa nad politické dogmy a manévrovanie, a že títo poslanci budú pripravení prispieť k realistickému, rozhodnému, jasnému a ľudskému riešeniu, nielen v záujme Európskej únie, ale predovšetkým v záujme samotných nelegálnych prisťahovalcov."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, na začetku bi se rada zahvalila zlasti našemu poročevalcu za njegovo izredno trdo delo in to zelo pomembno dokumentacijo. Seveda je ob koncu razprave težko izraziti kakšne nove vidike, vendar se popolnoma strinjam s tistimi poslanci, ki so povedali, da je ta direktiva prvi, vendar pomemben korak k širši politiki priseljevanja. Vsi se soočamo z enakimi težavami in izzivi ter jasno je, da bodo naši državljani sprejeli in razumeli le zakonito priseljevanje, če bodo politiki jasno izražali mnenje, da nezakonito priseljevanje ni sprejemljivo pod nobenimi pogoji. Videli smo, da ena tretjina držav članic na tem področju še zmeraj nima nobenih predpisov in tako za te države pravzaprav nobena zakonodaja, ki smo jo tukaj sprejeli, ne predstavlja napredka glede varovanja samih nezakonitih priseljencev. Nasprotnikom te direktive bi rada povedala le to, da bo dejansko zelo malo napredka ali pa ga sploh ne bo, in sicer v državah, ki že ponujajo zadostno zaščito ter da je Svet jasno zagotovil, da se direktiva ne bo uporabljala na škodo zaščiti v tistih državah članicah, katerih zaščita je obsežnejša od tiste, določene v direktivi. Prav tako je treba pojasniti, da države članice lahko zaščito okrepijo še bolj, kot je to določeno v direktivi. Glede izvajanja in posodabljanja menim, da je zelo pomembno, da Komisija in nacionalni parlamenti nosijo večino odgovornosti ter da je te izgone nedvomno treba učinkovito izvajati. Gospa predsednica, upam, da bo večina poslancev v tem parlamentu lahko presegla politične nazore in ukrepe ter bo pripravljena prispevati k realistični, odločni, jasni in humani rešitvi ne le v korist EU, ampak še bolj v korist nezakonitih migrantov samih."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill börja med att särskilt tacka vår föredragande för ett fantastiskt hårt arbete och för hans uthållighet i detta oerhört viktiga ärende. Det är naturligtvis svårt att tillföra några nya aspekter så här i slutet av debatten, men jag instämmer verkligen med de ledamöter som har sagt att detta direktiv bara är ett första, men ändå nödvändigt, steg mot en bred invandringspolitik. Vi står alla inför samma problem och utmaningar, och det är tydligt att våra medborgare bara kommer att acceptera och också förstå den lagliga invandringen om politikerna fastställer mycket tydligt att olaglig invandring inte är acceptabel under några omständigheter. Vi har konstaterat att en tredjedel av medlemsstaterna fortfarande inte har några bestämmelser alls på detta område, och därför kommer i själva verket den lagstiftning som vi antar här att utgöra ett framsteg för dessa länder i fråga om skydd av de olagliga invandrarna själva. Jag vill bara säga till motståndarna till detta direktiv att det verkligen kommer att bli små eller obefintliga förändringar i de länder som redan erbjuder tillräckligt skydd, och att rådet dessutom tydligt har försäkrat att direktivet inte kommer att användas till nackdel för skydd som sträcker sig längre än direktivets innehåll, vilket är fallet i några länder. Slutligen måste det också klargöras att det står medlemsstaterna fritt att gå längre än vad som föreskrivs i direktivet. Vad gäller genomförande och uppföljande anser jag att det är mycket viktigt att inte bara kommissionen utan också de nationella parlamenten bär ett stort ansvar för detta, eftersom det säger sig självt att dessa utvisningar också måste genomföras på ett effektivt sätt. Avslutningsvis hoppas jag att majoriteten av ledamöterna i parlamentet kommer att se bortom politiska trossatser och manipulation och vara beredda att bidra till en realistisk, resolut, tydlig och human lösning, inte bara för EU:s bästa utan i ännu högre grad för de olagliga invandrarnas bästa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph