Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-16-Speech-1-183"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080616.25.1-183"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"V Európskej únii žije 78 miliónov ľudí ohrozených chudobou. Stúpajúce ceny surovín, energií a potravín ešte znásobujú riziko pre najviac zraniteľné skupiny. Primerané zamestnanie významne znižuje riziko chudoby. Ale v mnohých prípadoch aj tí ľudia, ktorí majú zamestnanie, sú ohrození chudobou. Doplnená Lisabonská stratégia podporuje rovnaké príležitosti pre všetkých ako cestu k sociálnej a medzigeneračnej solidarite a k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej neexistuje chudoba. Preto vítam iniciatívu na zviditeľnenie problému chudoby a snahu o spoločný a koordinovaný postup. Kampaň boja proti chudobe by mala zvýšiť citlivosť verejnej mienky a vyvolať dlhodobé úsilie v boji proti fenoménu chudoby. V tomto smere sa máme čo učiť od škandinávskych krajín, ktoré dokázali, že jedným z najúčinnejších spôsobov znižovania chudoby je aktívna politika trhu práce spojená s vytváraním dôstojných pracovných podmienok a silnou sociálnou ochranou."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Celkem 78 milionů lidí v Evropské unii je ohroženo chudobou. Rostoucí ceny komodit, energie a potravin dále násobí riziko pro nejzranitelnější skupiny. Kvalitní zaměstnání výrazně snižuje riziko chudoby. Často jsou však chudobou ohroženi dokonce i lidé, kteří jsou zaměstnáni. Pozměněná Lisabonská strategie podporuje rovné příležitosti pro všechny jakožto vektor sociální a mezigenerační solidarity a vytvoření společnosti bez chudoby. V důsledku toho vítám iniciativu zviditelnění problému chudoby a úsilí o vytvoření jednotné koordinované politiky. Kampaň boje proti chudobě by měla zvýšit informovanost veřejnosti a vést k dlouhodobému úsilí o boj proti jevu, jakým je chudoba. V tomto smyslu se máme hodně co učit od skandinávských zemí. Tyto země prokázaly, že jedním z nejúčinnějších prostředků ke snížení chudoby je aktivní politika trhu práce spojená s vytvořením důstojných pracovních podmínek a se silnou sociální ochranou."@cs1
"Hr. formand! I alt er 78 millioner mennesker i EU i risiko for at blive fattige. Stigende priser på basisvarer, energi og mad mangedobler yderligere risikoen for de mest sårbare grupper. Beskæftigelse af høj kvalitet mindsker risikoen for fattigdom. Imidlertid risikerer selv arbejdstagere at leve i fattigdom. Den ændrede Lissabonstrategi fremmer lige muligheder for alle som vektor for solidaritet på tværs af samfundet og generationerne og skabelsen af et fattigdomsfrit samfund. Derfor bifalder jeg initiativet til at gøre fattigdomsproblemet mere synligt og indsatsen for at udforme en fælles, samordnet politik. Kampagnen for bekæmpelse af fattigdom bør højne den offentlige bevidsthed og frembringe en langsigtet indsats for bekæmpelse af fattigdom som fænomen. I den henseende har vi meget at lære af de skandinaviske lande. De har bevist, at en af de mest effektive måder at begrænse fattigdom på er en aktiv arbejdsmarkedspolitik kombineret med indførelsen af anstændige arbejdsvilkår og en stærk social beskyttelse."@da2
"In der Europäischen Union leben insgesamt 78 Millionen Menschen mit einem Armutsrisiko. Steigende Preise für Rohstoffe, Energie und Lebensmittel vervielfachen zudem das Risiko für die schutzbedürftigsten Gruppen. Eine qualitativ ansprechende Beschäftigung verringert die Armutsgefährdung erheblich. In vielen Fällen sind jedoch auch Beschäftigte von Armut bedroht. Die neue Lissabon-Strategie fördert Chancengleichheit für alle als Weg zu sozialer und generationenübergreifender Solidarität und zur Schaffung einer von Armut freien Gesellschaft. Deshalb unterstütze ich die Initiative, das Armutsproblem sichtbarer zu machen, und das Bemühen um ein einheitliches koordiniertes Vorgehen. Die Kampagne zur Bekämpfung von Armut soll die Öffentlichkeit sensibilisieren und zu langfristigen Anstrengungen im Kampf gegen das Phänomen Armut führen. In dieser Hinsicht können wir eine Menge von den skandinavischen Ländern lernen, die bewiesen haben, dass eine aktive Arbeitsmarktpolitik verbunden mit der Schaffung würdiger Arbeitsbedingungen und einer starken sozialen Absicherung eines der wirksamsten Mittel zur Armutsbekämpfung ist."@de9
"Συνολικά, 78 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν στα όρια της φτώχειας. Οι αυξανόμενες τιμές των προϊόντων, της ενέργειας και των τροφίμων πολλαπλασιάζουν περαιτέρω τους κινδύνους που διατρέχουν οι πιο ευάλωτες ομάδες. Η ποιοτική απασχόληση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο φτώχειας. Εντούτοις, συχνά ακόμη και τα άτομα που εργάζονται διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Η τροποποιημένη στρατηγική της Λισαβόνας προωθεί τις ίσες ευκαιρίες για όλους ως άξονα της κοινωνικής και διαγενεακής αλληλεγγύης με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από τη φτώχεια. Συνεπώς, χαιρετίζω την πρωτοβουλία να καταστεί το πρόβλημα της φτώχειας πιο ορατό και την προσπάθεια να καθιερωθεί μια ενιαία συντονισμένη πολιτική. Η εκστρατεία για την καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και να οδηγήσει σε μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια εξάλειψης του φαινομένου της φτώχειας. Σε αυτόν τον τομέα έχουμε πολλά να διδαχτούμε από τις σκανδιναβικές χώρες. Έχουν αποδείξει ότι ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα μείωσης της φτώχειας είναι μια ενεργός πολιτική για την αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την καθιέρωση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και ισχυρής κοινωνικής προστασίας."@el10
"In all, 78 million people in the European Union live at risk of poverty. Rising prices of commodities, energy and food further multiply the risk for the most vulnerable groups. Quality employment significantly reduces the poverty risk. However, often even those people who are employed live at risk of poverty. The amended Lisbon Strategy promotes equal opportunities for all as a vector for social and intergenerational solidarity and the creation of a poverty-free society. Consequently, I welcome the initiative to make the problem of poverty more visible and the effort to establish a single coordinated policy. The campaign to fight poverty should raise public awareness and produce a long-term effort to fight the phenomenon of poverty. In this sense we have a lot to learn from the Scandinavian countries. They have proved that one of the most effective means of poverty reduction is an active labour market policy combined with the establishment of decent working conditions and strong social protection."@en4
"En total, 78 millones de personas viven en riesgo de pobreza en la Unión Europea. Los crecientes precios de los productos básicos, de la energía y de los alimentos multiplican este riesgo para los grupos más vulnerables. El empleo de calidad reduce significativamente el riesgo de pobreza. Sin embargo, muchas veces incluso quienes tienen empleo corren el riesgo de caer en la pobreza. La estrategia de Lisboa revisada promueve la igualdad de oportunidades y constituye un vector de solidaridad social e intergeneracional para la creación de una sociedad libre de pobreza. Por consiguiente, me satisface la iniciativa de dar mayor visibilidad al problema de la pobreza y de hacer un esfuerzo para definir una única política coordinada. La campaña para luchar contra la pobreza debería aumentar la sensibilización del público y tener efectos a largo plazo en la lucha contra el fenómeno de la pobreza. En este sentido tenemos mucho que aprender de los países escandinavos. Han demostrado que uno de los medios más eficaces para reducir la pobreza consiste en una política activa del mercado de trabajo, combinada con la creación de condiciones laborales dignas y una fuerte protección social."@es21
"Euroopa Liidus elab vaesuse ohus kokku 78 miljonit inimest. Kõige haavatavamate rühmade jaoks suurendavad tarbekaupade, energia ja toiduainete jätkuvalt tõusvad hinnad seda ohtu veelgi. Kvaliteetne tööhõive vähendab oluliselt vaesuse ohtu. Sellegipoolest elavad ka tööl käivad inimesed tihti vaesuse ohus. Uuendatud Lissaboni strateegia edendab kõikide jaoks võrdseid võimalusi, suurendades sotsiaalset ja põlvkondadevahelist solidaarsust ning luues ühiskonna, kus vaesus puudub. Sellest lähtuvalt kiidan ma heaks käesoleva algatuse, mis teadvustab senisest enam vaesuse probleemi ja püüab kehtestada ühtset kooskõlastatud poliitikat. Vaesusevastase võitluse kampaania peaks tõstma üldist teadlikkust ja panema aluse pikaajalisele tööle võitluses vaesuse kui nähtuse vastu. Selles osas on meil Skandinaavia riikidelt palju õppida. Nendes riikides on tõestatud, et üheks kõige tõhusamaks vaesuse vähendamise vahendiks on aktiivne tööturupoliitika koos heade töötingimuste ja sotsiaalkaitse kindla tagamisega."@et5
"Kaiken kaikkiaan 78 miljoonaa ihmistä elää Euroopan unionissa köyhyysvaarassa. Kulutushyödykkeiden, energian ja elintarvikkeiden nousevat hinnat lisäävät huomattavasti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien riskiä. Hyvälaatuinen työllisyys vähentää merkittävästi köyhyyden riskiä. Työssä käyvät henkilöt elävät kuitenkin myös usein köyhyysvaarassa. Tarkistetussa Lissabonin strategiassa edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille, mikä on sosiaalisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden ja köyhyydestä vapaan yhteiskunnan luomisen keskeisin suuntaviiva. Tästä syystä suhtaudun myönteisesti aloitteeseen edistää köyhyyden ongelman näkyvyyttä ja pyrkimyksiin luoda yksi yhteen sovitettu politiikka. Köyhyyden torjumisen kampanjan avulla pitäisi edistää kansalaisten tietoisuutta köyhyydestä ja luoda pitkän aikavälin pyrkimyksiä köyhyyden torjumiseksi. Tältä osin meillä on paljon opittavaa Pohjoismaista. Ne ovat oppineet, että köyhyyttä voidaan vähentää tehokkaasti aktiivisen työvoimapolitiikan, ihmisarvoisten työolosuhteiden ja vahvan sosiaalisen suojelun avulla."@fi7
"En tout, 78 millions de citoyens européens sont exposés au risque de pauvreté. La hausse des prix des matières premières, de l'énergie et des produits alimentaires multiplie encore ce risque pour les groupes les plus vulnérables. Un emploi de qualité réduit de manière significative le risque de pauvreté. Or, même ceux qui ont un emploi sont souvent exposés au risque de pauvreté. La stratégie de Lisbonne révisée promeut l'égalité des chances pour tous en tant que vecteur de solidarité sociale et intergénérationnelle et de création d'une société sans pauvreté. Je salue donc l'initiative visant à accroître la visibilité du problème de la pauvreté ainsi que l'intention de créer une politique coordonnée unique. La campagne de lutte contre la pauvreté devrait sensibiliser l'opinion publique et inciter à lutter durablement contre ce phénomène. Nous avons beaucoup à apprendre des pays scandinaves à cet égard. Ces pays ont démontré que l'un des moyens les plus efficaces pour réduire la pauvreté consiste en une politique active du marché du travail assortie de la création de conditions de travail décentes et d'une forte protection sociale."@fr8
"Összességében, az Európai Unióban 78 millió embert veszélyeztet a szegénység. A kereskedelmi termékek, az energia, az élelmiszerek árának emelkedése megsokszorozza a legsebezhetőbb csoportok veszélyeztetettségét. A minőségi foglalkoztatás jelentősen csökkenti a szegénység kockázatát. Gyakran azonban éppen a foglalkoztatottakra leselkedik a szegénység veszélye. A módosított lisszaboni stratégia ösztönzi az esélyegyenlőségnek, mint a társadalmi és nemzedékközi szolidaritás összetevőjének mindenkire történő kiterjesztését, egy szegénységmentes társadalom megteremtését. Következésképpen üdvözlöm a kezdeményezést, hogy a szegénység problémáját még érzékelhetőbbé tegyük, amint az egységes, összehangolt politika kimunkálására irányuló erőfeszítést is. A szegénység elleni kampánynak fokoznia kell a közvélemény tudatosságát, és hosszan tartó, a szegénység jelensége elleni küzdelemmel összekapcsolható erőfeszítésben kell megmutatkoznia. E tekintetben sokat tanulhatunk a skandináv országoktól. Azok ugyanis igazolták, hogy a szegénység visszaszorításának egyik leghatékonyabb eszköze a megfelelő munkahelyi feltételekkel és az erős szociális védelemmel párosuló aktív munkaerő-piaci politika."@hu11
"In tutto, 78 milioni di cittadini dell’Unione europea sono a rischio di povertà. L’aumento dei prezzi dei prodotti di base, energetici e dei generi alimentari non fa che accentuare il rischio in cui vivono i gruppi più vulnerabili. L’occupazione di qualità reduce considerevolmente il rischio di povertà. Tuttavia, spesso persino le persone con un impiego sono a rischio di povertà. La versione emendata della strategia di Lisbona promuove le pari opportunità per tutti come un veicolo di solidarietà sociale ed intergenerazionale, nonché come la creazione di una società senza povertà. Accolgo pertanto l’iniziativa di rendere più visibile il problema della povertà e lo sforzo di stabilire un’unica politica coordinata. La campagna per la lotta contro la povertà deve aumentare la consapevolezza nell’opinione pubblica e produrre uno sforzo a lungo termine per combattere il fenomeno della povertà. In tal senso possiamo imparare molto dai paesi scandinavi, i quali hanno dimostrato che uno dei metodi più efficaci per ridurre la povertà è una politica attiva per il mercato del lavoro combinata con delle condizioni di lavoro dignitose e con una forte protezione sociale."@it12
"Europos Sąjungoje iš viso 78 milijonai žmonių gyvena ties skurdo riba. Būtiniausių prekių, energijos ir maisto produktų kylančios kainos dar labiau didina pažeidžiamiausių grupių riziką. Kokybiškas užimtumas svariai mažina skurdo riziką. Tačiau dažnai ir dirbantys žmonės gyvena ties skurdo riba. Pakeistoje Lisabonos strategijoje skatinamos visų lygios galimybes ir tai yra socialinio ir kartų solidarumo ir visuomenės, kurioje nėra skurdo, kūrimo kryptis. Taigi džiaugiuosi dėl iniciatyvos iškelti skurdo problemą ir dėl pastangų sukurti bendrą suderintą politiką. Kovos su skurdu kampanija turėtų informuoti visuomenę ir sudaryti sąlygas dėti pastangas dėl ilgalaikės kovos su skurdu. Šiuo požiūriu turime daug ko pasimokyti iš Skandinavijos šalių. Jos įrodė, kad vienas iš geriausių skurdo sumažinimo būdų yra aktyvi darbo rinkos politika kartu su tinkamų darbo sąlygų sukūrimu ir tvirta socialinė apsauga."@lt14
"Kopumā 78 miljoni cilvēku Eiropas Savienībā dzīvo, pakļauti nabadzības riskam. Preču, enerģijas un pārtikas augošās cenas papildus pavairo šo risku vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Kvalitatīvas darbavietas ievērojami samazina nabadzības risku. Tomēr bieži pat tie cilvēki, kas ir nodarbināti, dzīvo, pakļauti nabadzības riskam. Grozītā Lisabonas stratēģija kā sociālās un starppaaudžu solidaritātes vektoru veicina vienlīdzīgas iespējas visiem un no nabadzības brīvas sabiedrības izveidi. Līdz ar to es atzinīgi vērtēju šo iniciatīvu padarīt nabadzības problēmu redzamāku un veltīt pūles, lai radītu vienotu saskaņotu politiku. Nabadzības apkarošanas kampaņai būtu jāceļ sabiedrības apzināšanās un jāveicina ilgtermiņa centieni apkarot nabadzības parādību. Šajā sakarībā mums ir daudz jāmācās no Skandināvijas valstīm. Tās ir pierādījušas, ka viens no visefektīvākajiem nabadzības samazināšanas līdzekļiem ir aktīvs darba tirgus kopā ar pienācīgu darba apstākļu radīšanu un spēcīgu sociālo aizsardzību."@lv13
"V Európskej únii žije 78 miliónov ľudí ohrozených chudobou. Stúpajúce ceny surovín, energií a potravín ešte znásobujú riziko pre najviac zraniteľné skupiny. Primerané zamestnanie významne znižuje riziko chudoby. Ale v mnohých prípadoch aj tí ľudia, ktorí majú zamestnanie, sú ohrození chudobou. Doplnená Lisabonská stratégia podporuje rovnaké príležitosti pre všetkých ako cestu k sociálnej a medzigeneračnej solidarite a k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej neexistuje chudoba. Preto vítam iniciatívu na zviditeľnenie problému chudoby a snahu o spoločný a koordinovaný postup. Kampaň boja proti chudobe by mala zvýšiť citlivosť verejnej mienky a vyvolať dlhodobé úsilie v boji proti fenoménu chudoby. V tomto smere sa máme čo učiť od škandinávskych krajín, ktoré dokázali, že jedným z najúčinnejších spôsobov znižovania chudoby je aktívna politika trhu práce spojená s vytváraním dôstojných pracovných podmienok a silnou sociálnou ochranou."@mt15
"In totaal lopen in de Europese Unie 78 miljoen mensen het risico in armoede te leven. Stijgende prijzen van grondstoffen, energie en voedsel vermenigvuldigen het risico nog verder voor de meest kwetsbare groepen. Kwalitatief goede werkgelegenheid verlaagt het risico op armoede aanzienlijk. Maar vaak lopen zelfs mensen met werk het risico in armoede te leven. In de geamendeerde Lissabonstrategie worden gelijke kansen voor iedereen gestimuleerd als een drijfkracht voor sociale solidariteit en solidariteit tussen generaties, evenals voor het creëren van een maatschappij die vrij van armoede is. Ik verwelkom dan ook het initiatief om het probleem van armoede meer zichtbaar te maken en de poging om één gecoördineerd beleid op te zetten. De campagne om armoede te bestrijden moet het bewustzijn vergroten en op de lange termijn een inspanning opleveren om het fenomeen armoede te bestrijden. In dit opzicht kunnen we veel leren van de Scandinavische landen. Zij hebben bewezen dat een van de meest effectieve middelen om de armoede te verkleinen een actief arbeidsmarktbeleid is, gecombineerd met het vaststellen van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een sterke sociale bescherming."@nl3
"Łącznie 78 mln mieszkańców Unii Europejskiej żyje na skraju ubóstwa. Rosnące ceny produktów, energii i żywności dodatkowo przyczyniają się do pogarszania sytuacji najbardziej narażonych grup. Odpowiednie zatrudnienie zdecydowanie zmniejsza ryzyko ubóstwa. Jednak bardzo często nawet osoby, które znajdują zatrudnienie spotykają się z tym zagrożeniem. Poprawiona strategia lizbońska mówi o równych szansach dla wszystkich jako o motorze solidarności społecznej i międzypokoleniowej, a także o stworzeniu społeczeństwa wolnego od problemu ubóstwa. W związku z tym popieram inicjatywę, której celem jest unaocznienie problemu ubóstwa i podjęcie działań na rzecz stworzenia jednej, skoordynowanej polityki w tym zakresie. Kampania na rzecz walki z ubóstwem powinna budzić świadomość problemu wśród obywateli oraz inicjować długoterminowe działania na rzecz walki z ubóstwem. W tej sprawie możemy się dużo nauczyć od krajów skandynawskich. Udowodniły one, że jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z ubóstwem jest aktywny rynek pracy połączony z zapewnieniem przyzwoitych warunków pracy i silnej ochrony socjalnej."@pl16
"No total, são 78 milhões as pessoas que vivem em risco de pobreza na União Europeia. A subida dos preços dos produtos base, da energia e dos géneros alimentícios vai aumentar ainda mais esse risco para os grupos mais vulneráveis. O emprego de qualidade reduz significativamente o risco de pobreza. No entanto, acontece frequentemente mesmo as pessoas que têm emprego viverem em risco de pobreza. A Estratégia de Lisboa alterada promove a igualdade de oportunidades para todos enquanto vector da solidariedade social e intergeracional e da criação de uma sociedade sem pobreza. Por isso, saúdo a iniciativa de dar mais visibilidade ao problema da pobreza, bem como os esforços para criar uma única política coordenada. A campanha de luta contra a pobreza deve sensibilizar o público e produzir esforços a longo prazo no combate a este fenómeno. A este respeito temos muito a aprender com os países escandinavos, que provaram que uma das formas mais eficazes de reduzir a pobreza é a criação de uma política activa de emprego associada à criação de condições de trabalho dignas e a uma protecção social sólida."@pt17
"V Európskej únii žije 78 miliónov ľudí ohrozených chudobou. Stúpajúce ceny surovín, energií a potravín ešte znásobujú riziko pre najviac zraniteľné skupiny. Primerané zamestnanie významne znižuje riziko chudoby. Ale v mnohých prípadoch aj tí ľudia, ktorí majú zamestnanie, sú ohrození chudobou. Doplnená Lisabonská stratégia podporuje rovnaké príležitosti pre všetkých ako cestu k sociálnej a medzigeneračnej solidarite a k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej neexistuje chudoba. Preto vítam iniciatívu na zviditeľnenie problému chudoby a snahu o spoločný a koordinovaný postup. Kampaň boja proti chudobe by mala zvýšiť citlivosť verejnej mienky a vyvolať dlhodobé úsilie v boji proti fenoménu chudoby. V tomto smere sa máme čo učiť od škandinávskych krajín, ktoré dokázali, že jedným z najúčinnejších spôsobov znižovania chudoby je aktívna politika trhu práce spojená s vytváraním dôstojných pracovných podmienok a silnou sociálnou ochranou."@ro18
"V Evropski uniji živi v revščini skupno 78 milijonov ljudi. Vedno višje cene izdelkov, energije in živil dodatno povečujejo tveganje najbolj ranljivih skupin. Kakovostno zaposlovanje bistveno zmanjšuje tveganje za revščino. Vendar pogosto tudi zaposleni ljudje živijo na robu revščine. Spremenjena lizbonska strategija spodbuja enake priložnosti za vse kot vektor za socialno in medgeneracijsko solidarnost ter oblikovanje družbe brez revščine. Zato podpiram pobudo za večjo vidnost vprašanja revščine in prizadevanje za oblikovanje enotne usklajene politike. Kampanja za boj proti revščini mora povečati ozaveščenost javnosti in zagotoviti dolgoročno prizadevanje v zvezi z bojem proti pojavu revščine. V tem smislu se lahko veliko naučimo od skandinavskih držav. Skandinavske države so dokazale, da je ena od najučinkovitejših ukrepov zmanjševanja revščine dejavna politika trga dela skupaj z uvedbo primernih delovnih pogojev in močne socialne varnosti."@sl20
"Sammanlagt 78 miljoner människor riskerar fattigdom i Europeiska unionen. Stigande priser på råvaror, energi och livsmedel mångdubblar också risken för de mest sårbara grupperna. Sysselsättning med kvalitet reducerar risken för fattigdom betydligt. Ofta lever dock också de människor som har jobb på gränsen till fattigdom. Den ändrade Lissabonstrategin främjar jämställdhet för alla för att sprida social solidaritet och solidaritet mellan generationerna och skapa ett samhälle fritt från fattigdom. Följaktligen välkomnar jag initiativet att göra fattigdomen mer synlig samt bemödandena att skapa en enhetlig samordnad politik. Kampanjen mot fattigdom bör öka allmänhetens medvetenhet och leda till långsiktiga ansträngningar att bekämpa fattigdomen. Här har vi mycket att lära oss av de nordiska länderna. De har bevisat att ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdomen är en aktiv arbetsmarknadspolitik kombinerad med anständiga arbetsvillkor och ett starkt socialt skyddsnät."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph