Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-16-Speech-1-123"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080616.21.1-123"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, recitals A and D and paragraph 4 of this resolution clearly stress the value of prevention. This is extremely wise, as prevention is always better – much better – than cure. In this respect I wish to speak about a particular type of preventable mass disaster: that of building collapse. I was prompted to do so by an event that occurred in Cyprus very recently. Last Wednesday the steel roof of the 1 100-seat capacity municipal theatre of Nicosia collapsed, suddenly and without warning. The force of the falling steel beams and other debris crushed the seats below. Luckily the theatre was empty at the time; otherwise hundreds of civilians would have been killed or injured. In the previous few days this theatre was packed with children attending various school events. Two weeks ago the visiting Bolshoi Ballet performed there to a packed audience, and a few months ago President Barroso – along with many EU officials, MEPs, the President of Cyprus, ministers, MPs and many others – attended the ceremony of Cyprus’s entry into the euro area in the same theatre. It is a miracle that a mass disaster of huge proportions did not occur. It is noted that major reconstruction works costing approximately EUR 6 million were carried out in the building only three years ago but it seems that none of the responsible, esteemed and highly paid architects, engineers, government officials etc. managed to diagnose that the 50-year-old steel roof was totally unsafe. It is suspected that other public buildings in Cyprus may be structurally dangerous but, due to apparent negligence or ignorance, or corruption concerning relevant authorities or departments or private firms, corrective measures are not being implemented. A similar situation, in fact, may apply to other EU Member States. Incidentally, in Cyprus, public buildings are, mostly, totally not subject to anti-seismic legislation, although private buildings are. I call upon the Commission to make sure that, with this resolution, a check is carried out on the safety of buildings in the EU."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, body odůvodnění A a D a odstavec 4 tohoto usnesení jednoznačně zdůrazňují hodnotu prevence. To je velmi moudré, neboť prevence je vždy lepší – mnohem lepší – než náprava. V tomto ohledu bych rád hovořil o zvláštním druhu zabranitelné hromadné katastrofy: řícení budov. Vedly mě k tomu události, ke kterým došlo nedávno na Kypru. Minulou středu se zřítila železná střecha městského divadla v Nikósii s kapacitou 1 100 míst k sezení, a to náhle a bez varování. Síla padajících železných trámů a dalších úlomků rozbila sedadla pod nimi. Divadlo bylo naštěstí v tu dobu prázdné; jinak by byly zabity či zraněny stovky civilistů. O několik málo dní dříve bylo toto divadlo plné dětí, které přišly na různá školní představení. O dva týdny dříve tam vystupoval balet moskevského Velkého divadla před plným hledištěm a o několik měsíců dříve se ve stejném divadle zúčastnil předseda Barroso – spolu s mnoha představiteli EU, poslanci Evropského parlamentu, prezidentem Kypru, ministry, poslanci národního parlamentu a mnoha dalšími – ceremoniálu u příležitosti vstupu Kypru do eurozóny. Je zázrak, že nedošlo k hromadné katastrofě obrovských rozměrů. Připomínám, že hlavní rekonstrukční práce, které stály přibližně 6 milionů EUR, byly v budově provedeny pouze před třemi lety, avšak zdá se, že nikdo z odpovědných, uznávaných a velmi dobře placených architektů, inženýrů, vládních představitelů atd. nedokázal rozpoznat, že je 50 let stará železná střecha zcela nebezpečná. Existuje podezření, že by mohly být z konstrukčního hlediska nebezpečné i další budovy na Kypru, ale kvůli zjevné nedbalosti nebo ignoranci či korupci dotčených orgánů či soukromých podniků nejsou prováděna nápravná opatření. Podobná situace se vlastně může týkat i dalších členských států EU. Na Kypru mimochodem veřejné budovy většinou vůbec nepodléhají antiseismickým právním předpisům, ačkoli tomu tak je u soukromých staveb. Vyzývám Komisi, aby se ujistila, že na základě tohoto usnesení bude provedena kontrola bezpečnosti budov v EU."@cs1
". Hr. formand! Betragtning A og D og artikel 4 i denne beslutning fremhæver tydeligt værdien af forebyggelse. Dette er ekstremt klogt, da forebyggelse altid er bedre - meget bedre - end helbredelse. I denne sammenhæng vil jeg gerne tale om en særlig slags katastrofe, der kan forebygges, nemlig sammenstyrtning af bygninger. Det var en begivenhed på Cypern for nylig, der har foranlediget mig til dette. Sidste onsdag kollapsede et ståltag på et kommunalt teater i Nicosia med plads til 1100 mennesker pludseligt og uden forvarsel. Kraften fra de faldende ståldragere og murbrokker knuste sæderne nedenunder. Heldigvis var teateret tomt, da det skete, hvis ikke det havde været det, var hundredvis af civile blevet dræbt eller såret. I dagene op til var dette teater fyldt med børn, der deltog i forskellige skolearrangementer. For 14 dage siden var Bolsjoj-balletten på besøg og optrådte for en fyldt sal, og for få måneder siden var kommissionsformand Barroso tilstede i teateret, sammen med en lang række EU-embedsmænd, medlemmer af Europa-Parlamentet, Cyperns præsident, ministre, parlamentsmedlemmer og mange andre, ved ceremonien, der markerede Cyperns indtrædelse i euroområdet. Det er et mirakel, at der ikke skete en katastrofe af enorme dimensioner. Det er blevet nævnt, at der blev udført et større restaureringsarbejde til en værdi af omkring 6 millioner euro på bygningen for kun tre år siden, men det ser ikke ud til, at nogen af de ansvarlige, ansete og højt betalte arkitekter, ingeniører, regeringsembedsmænd osv. var i stand til at se, at det 50 år gamle ståltag var yderst farligt. Andre offentlige bygninger på Cypern mistænkes for at have en usikker konstruktion, men på grund af åbenlys forsømmelighed eller uvidenhed, eller korruption i de ansvarlige myndigheder, afdelinger eller private virksomheder, er der ikke blevet gennemført forbedrende foranstaltninger. En lignende situation gør sig måske faktisk også gældende i andre medlemsstater. For øvrigt er offentlige bygninger på Cypern for det meste ikke underlagt jordskælvsregulering, selv om private bygninger er. Jeg opfordrer Kommissionen til at sikre sig, at der med denne beslutning bliver udført et sikkerhedstjek af bygninger i EU."@da2
". Herr Präsident! In den Erwägungen A und D wie auch in Ziffer 4 dieser Entschließung wird die Bedeutung vorbeugender Maßnahmen unterstrichen. Das ist sehr klug, denn bekanntermaßen ist es immer besser – viel besser – vorzubeugen, als später heilen zu müssen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine bestimmte Art vermeidbarer Massenkatastrophen eingehen: den Einsturz von Gebäuden. Der Anlass dazu ist ein Einsturz, der sich erst unlängst in Zypern ereignet hat. Am vergangenen Mittwoch ist das Stahldach des städtischen Theaters in Nicosia mit 1 100 Sitzen plötzlich und ohne Vorwarnung eingestürzt. Durch das Gewicht der herunterfallenden Träger und der Trümmer sind die darunter gelegenen Sitze zertrümmert worden. Glücklicherweise war das Theater zum Zeitpunkt des Einsturzes leer, sonst wären Hunderte Menschen ums Leben gekommen oder hätten Verletzungen erlitten. In den Tagen davor war das Theater gerammelt voll mit Kindern, als mehrere Schulveranstaltungen im Haus stattfanden. Zwei Wochen vorher gastierte das Ballet des Bolschoi-Theaters in einem ausverkauften Haus, und erst vor ein paar Monaten weilte Präsident Barroso zusammen mit weiteren führenden Vertretern der EU, Abgeordneten, dem Präsidenten Zyperns, Ministern, Parlamentsmitgliedern und vielen anderen Persönlichkeiten in diesem Theater. Sie alle nahmen an der Festveranstaltung aus Anlass des Beitritts Zyperns zur Euro-Zone teil, die im gleichen Theater stattfand. Es grenzt an ein Wunder, dass es nicht zu einer Massenkatastrophe erheblichen Ausmaßes gekommen ist. Erst vor drei Jahren wurden Renovierungsarbeiten am Gebäude durchgeführt, die etwa 6 Millionen Euro kosteten, aber offensichtlich hat keiner der verantwortlichen, hochgeschätzten und hochbezahlten Architekten, Ingenieure, Vertreter staatlicher Behörden und sonstiger Stellen festgestellt, dass das 50 Jahre alte Stahldach nicht mehr sicher ist. Es wird vermutet, dass auch andere öffentliche Gebäude in Zypern gefährliche bauliche Mängel aufweisen, aber aufgrund von offensichtlicher Nachlässigkeit oder Ignoranz oder Korruption der zuständigen Behörden oder Abteilungen oder privater Unternehmen werden keine Reparaturmaßnahmen durchgeführt. Andere Mitgliedstaaten der EU befinden sich möglicherweise in einer ähnlichen Situation. Im Übrigen unterliegen die meisten öffentlichen Gebäude in Zypern im Gegensatz zu privaten Gebäuden nicht den Rechtsvorschriften für erdbebensicheres Bauen. Ich appelliere an die Kommission, mit dieser Entschließung dafür Sorge zu tragen, dass die Gebäude in der EU auf ihre Sicherheit überprüft werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, στις αιτιολογικές σκέψεις Α και Δ καθώς και στην παράγραφο 4 αυτού του ψηφίσματος τονίζεται σαφώς η αξία της πρόληψης. Αυτό είναι εξαιρετικά σοφό, δεδομένου ότι η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη –πολύ καλύτερη– από τη θεραπεία. Από αυτή την άποψη, θέλω να θίξω έναν ιδιαίτερο τύπο μαζικής καταστροφής που μπορεί να προληφθεί: την κατάρρευση των κτηρίων. Έλαβα αφορμή για να το πράξω από ένα γεγονός που συνέβη προσφάτως στην Κύπρο. Την περασμένη Τετάρτη, η χαλύβδινη στέγη του χωρητικότητας 1 100 ατόμων δημοτικού θεάτρου της Λευκωσίας κατέρρευσε, ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση. Με την πτώση τους, οι χαλύβδινες δοκοί και άλλα συντρίμμια συνέθλιψαν τα καθίσματα που βρίσκονταν από κάτω τους. Ευτυχώς, το θέατρο ήταν εκείνη τη στιγμή κενό· διαφορετικά, εκατοντάδες πολίτες θα είχαν σκοτωθεί ή τραυματιστεί. Τις προηγούμενες ημέρες το θέατρο ήταν γεμάτο από παιδιά που το επισκέπτονταν για διάφορες σχολικές εκδηλώσεις. Πριν από δύο εβδομάδες το μπαλέτο Μπολσόι έδωσε παράσταση ενώπιον της ασφυκτικά γεμάτης αίθουσας, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα ο Πρόεδρος Barroso –μαζί με πολλούς κοινοτικούς αξιωματούχους, βουλευτές του ΕΚ, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπουργούς, βουλευτές και πολλούς άλλους– παρίστατο στην τελετή ένταξης της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ στο ίδιο θέατρο. Είναι θαύμα που δεν προκλήθηκε μαζική καταστροφή τεραστίων διαστάσεων. Ας σημειωθεί ότι είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης κόστους περίπου 6 εκατ. ευρώ στο εν λόγω κτήριο μόλις τρία χρόνια νωρίτερα, όμως φαίνεται ότι κανείς από τους υπεύθυνους, έγκριτους και ακριβοπληρωμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους κ.ά. δεν κατάφερε να διαγνώσει ότι η 50 ετών χαλύβδινη οροφή ήταν εντελώς επισφαλής. Υπάρχουν υποψίες ότι και άλλα δημόσια κτήρια στην Κύπρο ενδέχεται να είναι δομικώς επισφαλή όμως, λόγω προφανούς αμέλειας ή άγνοιας, ή και διαφθοράς στους κόλπους των αρμοδίων αρχών ή υπηρεσιών ή των εμπλεκόμενων ιδιωτικών εταιρειών, δεν λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. Μάλιστα παρόμοιες καταστάσεις ενδέχεται να υπάρχουν και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Παρεμπιπτόντως, στην Κύπρο τα δημόσια κτήρια, στο μεγαλύτερο μέρος τους, δεν υπόκεινται καθόλου στην αντισεισμική νομοθεσία, στην οποία υπόκεινται όλα τα ιδιωτικά κτήρια. Καλώ την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, με αυτό το ψήφισμα, θα υπάρξει έλεγχος της ασφάλειας των κτηρίων στην ΕΕ."@el10
"Señor Presidente, los considerandos A y D y el apartado 4 de esta Resolución insisten claramente en la importancia de la prevención. Esto es algo muy atinado, porque prevenir es mejor – mucho mejor – que curar. A este respecto quisiera hablar de un tipo especial de catástrofe masiva que se puede prevenir: el hundimiento de los edificios. Me mueve a ello un suceso ocurrido en Chipre muy recientemente. El pasado miércoles se hundió de repente y sin precio aviso la cubierta de acero de un teatro municipal de Nicosia, con capacidad para 1 100 espectadores. Las vigas de acero y otros escombros aplastaron al caer los asientos situados debajo. Por fortuna el teatro se encontraba vacío en esos momentos; de otro modo cientos de personas hubieran resultado muertas o heridas. Pocos días antes, este teatro estaba abarrotado de niños que asistían a diversos actos escolares. Dos semanas antes había actuado aquí en su gira el Ballet Bolshoi ante una auditorio repleto, y sólo hacia algunos meses que el Presidente Barroso – junto con muchos funcionarios de la UE y miembros del PE, el Presidente de Chipre, ministros, diputados y muchas otras personas – habían asistido en ese mismo teatro a la ceremonia de ingreso de Chipre en la zona del euro. Fue un milagro que no se produjese una catástrofe de grandes proporciones. Conviene observar que hacía solamente tres años que se habían realizado en el edificio importantes obras de reforma, por un importe aproximado de 6 millones de euros, pero parece que ninguno de los responsables, de los prestigiosos y bien remunerados arquitectos, ingenieros, funcionarios, etc. fue capaz de diagnosticar que la cubierta de acero, con una antigüedad de 50 años, era totalmente insegura. Se sospecha que otros edificios públicos de Chipre podrían presentar riesgos estructurales, pero debido aparentemente a la negligencia o a la ignorancia, o a la corrupción que afecta a las autoridades y organismos competentes y a las empresas privadas, no se están adoptando medidas correctoras. En realidad, una situación similar puede darse en otros Estados miembros de la UE. Dicho sea de paso, el Chipre los edificios públicos no están sometidos en su mayor parte a la normativa antisísmica, a diferencia de los edificios de uso privado. Ruego a la Comisión que se cerciore de que, con esta resolución, se lleva a cabo una comprobación sobre la seguridad de los edificios de la UE."@es21
"Hr juhataja, käesoleva resolutsiooni põhjendustes A ja D ning punktis 4 rõhutatakse selgesõnaliselt ennetuse tähtsust. See on väga tark kuna ennetamine on alati palju parem kui reageerimine. Seoses sellega sooviksin käsitleda erilist laadi ärahoitavat katastroofi, milleks on hoonete kokkuvarisemine. Ajendiks on hiljuti Küprosel toimunu. Möödunud kolmapäeval varises ootamatult sisse 1100 kohalise Nicosia linnateatri teraskatus. Kukkuvate terastalade ja muu prügi raskus purustas istmed. teater oli õnneks sel ajal tühi, vastasel korral oleks sadu inimesi hukkunud või saanud viga. Eelmistel päevadel oli teater täis lapsi, kes osalesid erinevatel kooliüritustel. Kaks nädalat tagasi esines seal täismaja ees Bolšoi balletiteater ning mõni kuu varem osalesid president Barroso, mitmed ELi ametnikud, Euroopa Parlamendi liikmed, Küprose president, Küprose ministrid, Küprose parlamendiliikmed ja paljud teised ametiisikud samas hoones tseremoonial, millega tähistati Küprose ühinemist euroalaga. On ime, et ei toimunud hiiglaslikku katastroofi. Esile on toodud, et vaid kolm aastat tagasi viidi hoones läbi ulatuslikud ehitustööd, miks maksid umbes 6 miljonit eurot, kuid tundub et vastutavad ning kõrgelt hinnatud ja tasustatud arhitektid, insenerid, valitsusametnikud ei suutnud diagnoosida, et 50 aasta vanune teraskatus ei ole ohutu. Kahtlustatakse, et ka teised Küprose avalikud hooned võivad oma konstruktsiooni osas olla ohtlikud, kuid parandusmeetmeid ei võeta kas hooletuse ja teadmatuse või asjaomaseid ametiasutusi või erasektori ettevõtteid hõlmava korruptsiooni tõttu. Sama olukord võib korduda ka teiste ELi liikmesriikide puhul. Lisaks tuleks mainida, et Küprose avalike hoonete osas ei pea erinevalt erasektori hoonetest enamasti järgima maavärinatega seonduvaid õigusakte. Kutsun komisjoni tagama, et käesoleva resolutsiooni raames kontrollitakse hoonete ohutust ELis."@et5
"Arvoisa puhemies, kyseisen päätöslauselman johdanto-osan A ja B kappaleessa ja 4 kohdassa painotetaan selvästi ongelman ehkäisyn tärkeyttä. Se onkin erittäin viisasta, sillä ongelman ehkäisy on aina parempi vaihtoehto kuin sen korjaaminen. Tältä osin haluan puhua tietynlaisesta ehkäistävissä olevasta suuronnettomuudesta: rakennusten sortumisesta. Kyproksessa hyvin hiljattain tapahtunut tapaus sai minut puhumaan siitä. Nikosian 1 100-paikkaisen kaupunginteatterin teräskatto sortui viime keskiviikkona äkillisesti ja varoittamatta. Sortuvien teräsrakenteiden ja muiden osien voima murskasi alla olevat tuolit. Onneksi teatteri oli tyhjillään sortumisen aikana, sillä katon sortuminen olisi voinut vaatia satoja kuolonuhreja ja loukkaantuneita. Teatteri oli ollut täynnä eri koulutapahtumia seuraavia lapsia sortumista edeltävinä päivinä. Kaksi viikkoa sitten Bolshoi Ballet -ryhmä esiintyi täydelle salille kyseisessä teatterissa ja muutama kuukausi sitten Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso sekä lukuisat EU:n virkamiehet, Euroopan parlamentin jäsenet, Kyproksen presidentti, ministerit ja parlamentin jäsenet ja monet muut henkilöt osallistuivat samaisessa teatterissa Kyproksen euroalueeseen liittymistä juhlistavaan tilaisuuteen. On ihme, että vältyimme todella valtaisalta onnettomuudelta. Rakennusta korjattiin perusteellisesti kuuden miljoonan euron arvoisilla mittavilla rakennustöillä vain noin kolme vuotta sitten, mutta nyt vaikuttaa siltä, että kukaan vastuullisista, arvostetuista ja korkeapalkkaisista arkkitehdeistä, insinööreistä, valtion virkamiehistä ja muista henkilöistä ei pystynyt arvioimaan, että 50 vuotta vanha teräskatto oli äärimmäisen vaarallinen. Kyproksen muidenkin julkisten rakennusten epäillään olevan huonosti rakennettuja ja vaarallisia, mutta asiasta vastaavien viranomaisten tai osastojen tai yksityisten yhtiöiden ilmiselvästä välinpitämättömyydestä tai tietämättömyydestä tai korruptiosta johtuen korjaaviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Samanlainen tilanne voi tapahtua myös EU:n muissa jäsenvaltioissa. Julkiset rakennukset eivät myöskään kuulu Kyproksessa maanjäristyksestä annetun lainsäädännön soveltamisalaan, vaikkakin kyseistä lainsäädäntöä sovelletaan yksityisiin rakennuksiin. Pyydänkin komissiota takaamaan tässä päätöslauselmassa, että EU:ssa sijaitsevien rakennusten turvallisuus tarkistetaan."@fi7
"Monsieur le Président, les considérants A et D ainsi que le paragraphe 4 de cette résolution soulignent clairement l'importance de la prévention. Cela est extrêmement judicieux puisqu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir. À cet égard, je tiens à évoquer un type particulier de catastrophe évitable: l'effondrement de bâtiments. C'est un événement qui s'est produit très récemment à Chypre qui m'incite à en parler. Mercredi dernier, le toit en acier du théâtre municipal de Nicosie d'une capacité de 1 100 sièges s'est soudainement effondré. La chute des poutres en acier et autres débris a été si violente que les sièges ont été écrasés. Mais, heureusement, le théâtre était vide; sinon, des centaines de civils auraient été tués ou blessés. Ce théâtre était bondé d'enfants assistant à diverses activités scolaires quelques jours plus tôt. Le Ballet Bolshoi y a fait salle comble il y a deux semaines et, il y a quelques mois, le Président Barroso, accompagné d'un grand nombre de fonctionnaires et députés européens, ainsi que du Président de Chypre, de ministres et de députés, notamment, y avait assisté à la cérémonie organisée à l'occasion de l'entrée de Chypre dans la zone euro. C'est un miracle qu'une catastrophe de grande ampleur ne se soit pas produite. D'importants travaux de rénovation auraient été réalisés dans le bâtiment il y a seulement trois ans pour un montant approximatif de 6 millions d'euros, mais il semblerait qu'aucun des architectes, ingénieurs et fonctionnaires responsables, pourtant réputés et fort bien rémunérés, n'ait remarqué que le toit en acier qui datait de 50 ans menaçait de s'écrouler. On pense que d'autres bâtiments publics pourraient être dangereux à Chypre mais, que ce soit par négligence ou bien en raison de la corruption des autorités ou des services compétents ou des entreprises privées concernées, aucune mesure n'est prise pour y remédier. En fait, d'autres États membres de l'UE se trouvent dans une situation similaire. Par ailleurs, à Chypre, les bâtiments publics ne sont pas concernés par la législation antisismique, alors que les bâtiments privés le sont. J'invite la Commission à veiller à ce que la sécurité des bâtiments soit contrôlée dans toute l'UE à la suite de cette résolution."@fr8
"Elnök úr, az állásfoglalás A. és D. preambulumbekezdése, valamint 4. bekezdése egyértelműen hangsúlyozza a megelőzés fontosságát. Ez rendkívül bölcs dolog, hiszen a megelőzés mindig hasznosabb – sokkal hasznosabb – mint a gyógyítás. Ezzel kapcsolatban egy konkrét, megelőzhető katasztrófatípusról szeretnék beszélni, mégpedig az épületek összeomlásáról. Erre egy nemrégiben Cipruson megtörtént esett ösztönzött. Múlt szerdán, egyik pillanatról a másikra beomlott az 1100 férőhelyes nicosiai fővárosi színház acélszerkezetű teteje. A leomló acélgerendák és oszlopok ereje porrá zúzta az alul található székeket. Hatalmas szerencse, hogy a színház akkor pont üres volt, másképp több százan haltak volna meg vagy szenvedtek volna súlyos sérüléseket. A balesetet megelőző napokban a színház különböző iskolai rendezvényeknek adott otthont, ami azt jelentette, hogy az intézményben rengeteg gyermek tartózkodott. Két hete a vendéglátogatáson levő Bolsoj Balett adott előadást telt ház előtt, míg alig egy pár hónapja Barroso elnök úr – számos uniós tisztviselővel, európai parlamenti képviselővel, a ciprusi elnökkel, miniszterekkel, ciprusi parlamenti képviselőkkel egyetemben – Ciprus euróövezethez való csatlakozását ünneplő rendezvényen vett ugyanitt részt. Valódi csoda, hogy nem történt tömeges szerencsétlenség. Megállapították, hogy alig három évvel ezelőtt újították fel az épületet, amely munkálatok mintegy 6 millió euróba kerültek. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a megbízható, nagyra becsült és jól megfizetett építészek, mérnökök, kormányhivatalnokok stb. közül senkinek sem tűnt fel, hogy az 50 éves acél tetőszerkezet életveszélyes. Gyanítható, hogy Cipruson számos másik olyan középület is van, amely szerkezetileg nem biztonságos, de a nyilvánvaló hanyagság, az odafigyelés hiánya vagy az illetékes hatóságokon belüli korrupció miatt a javító intézkedéseket nem hajtják végre. A tény az, hogy lehetnek más olyan tagállamok is, ahol hasonló a helyzet. Mellékesen egyébként Cipruson a középületekre egyáltalán nem vonatkoznak a földrengés elleni jogszabályok, annak ellenére, hogy a magánépületekre igen. Megkérem a Bizottságot, hogy ezen állásfoglalás segítségével biztosítsák, hogy az Európai Unión belül ellenőrizzék az épületek biztonságát."@hu11
"SIgnor Presidente, i considerando A e D ed il paragrafo 4 della presente risoluzione sottolineano chiaramente l’importanza della prevenzione. Ciò è molto saggio, dal momento che è sempre meglio – molto meglio – prevenire che curare. A tale riguardo, vorrei parlare di un tipo particolare di calamità evitabile, ovvero del crollo di edifici. Sono stato spinto a farlo da un fatto avvenuto poco tempo fa a Cipro. Mercoledì scorso il tetto di acciaio del teatro comunale di Nicosia, dotato di una capienza di 1 100 posti, è crollato, improvvisamente e senza preavviso. La forza delle travi di acciaio e di altro materiale in caduta hanno schiacciato i posti a sedere che si trovavano più in basso. Fortunatamente il teatro era vuoto al momento del crollo, altrimenti vi sarebbero state centinaia di vittime o feriti. Pochi giorni prima il teatro era gremito di bambini in occasione di diversi eventi scolastici. Due settimane prima il balletto del vi si era esibito di fronte ad una sala tutta esaurita, e qualche mese fa il Presidente Barroso, assieme a molti funzionari comunitari, parlamentari europei, al Presidente cipriota, nonché a ministri, parlamentari ciprioti e a molti altri, avevano preso parte alla cerimonia per l’adesione di Cipro all’euro nel medesimo teatro. E’ un vero e proprio miracolo che non si sia verificato un disastro di proporzioni enormi. Vale la pena ricordare che tre anni fa sono stati eseguiti nel suddetto stabile dei lavori di ricostruzione per un ammontare di circa 6 milioni di euro, ma sembra che nessuno dei responsabili, architetti, ingegneri e funzionari di governo con un’alta reputazione che riscuotono laute parcelle, sia riuscito a stabilire che il tetto di acciaio vecchio di 50 anni non era assolutamente sicuro. Si sospetta che a Cipro altri edifici pubblici possano essere strutturalmente pericolosi ma, a causa di quello che sembra essere negligenza o ignoranza, oppure della corruzione fra le autorità competenti, i dipartimenti o le società private, non sono state finora adottate delle misure correttive. Una situazione simile, in effetti, potrebbe essere riscontrata in altri Stati membri dell’Unione. Per inciso, a Cipro, gli edifici pubblici sono perlopiù completamente esenti dalla legislazione antisismica, mentre gli edifici privati sono ad essa conformi. Esorto la Commissione a far sì che, con la presente risoluzione, sia condotta una verifica della sicurezza degli edifici nell’Unione europea."@it12
"Pone Pirmininke, šios rezoliucijos A ir D konstatuojamosiose dalyse ir 4 straipsnyje aiškiai pabrėžiama prevencijos nauda. Tai labai protinga, nes prevencija yra visuomet geriau – daug geriau – nei gydymas. Dėl to norėčiau pakalbėti apie ypatingus masinės nelaimės padarinius, kai taikytina prevencija – apie pastatų griūtį. Tai daryti mane paskatino neseniai Kipre praūžęs įvykis. Praėjusį trečiadienį staiga netikėtai įgriuvo Nikosijos municipalinio 1 100 vietų teatro plieninis stogas. Krentančių metalinių sijų ir nuolaužų jėga sulaužė apačioje esančias kėdes. Laimei, tuo metu teatras buvo tuščias – kitu atveju būtų buvę užmušta arba sužeista šimtai piliečių. Kelios dienos prieš nelaimę teatras buvo pilnas vaikų, kurie dalyvavo įvairiuose mokykliniuose renginiuose. Prieš dvi savaites gastrolių atvyko Didysis baletas, todėl teatras buvo sausakimšas, o prieš keletą mėnesių tame pačiame teatre Pirmininkas J.M. Barroso kartu su ES pareigūnais, Parlamento nariais, Kipro prezidentu, ministrais ir parlamento nariais ir daugeliu kitų dalyvavo Kipro prisijungimo prie euro zonos ceremonijoje. Tiesiog stebuklas, kad neįvyko masinė nelaimė, kuri galėjo pareikalauti daug aukų. Pažymėtina, kad maždaug 6 mln. eurų kainavę pastato rekonstrukcijos darbai buvo atlikti tik prieš trejus metus, tačiau niekas iš atsakingų, gerbiamų ir gerai mokamų architektų, inžinierių, vyriausybės atstovų ir pan. nesugebėjo nustatyti, kad 50 metų senumo plieninis stogas buvo visiškai nesaugus. Nuogąstaujama, kad Kipre ir kiti viešieji pastatai gali būti struktūriškai nesaugūs, o dėl akivaizdaus aplaidumo ir ignoravimo ar su atitinkama valdžia ar departamentais, ar privačiomis bendrovėmis susijusios korupcijos, taisomųjų veiksmų nesiimama. Tiesą pasakius, panaši padėtis gali būti ir kitose ES valstybėse. Beje, Kipre viešiesiems pastatams paprastai visiškai netaikoma teisės aktų dėl žemės drebėjimų, nors privatiems pastatams jie taikomi. Raginu Komisiją užtikrinti, kad vadovaujantis šia rezoliucija būtų patikrintas ES pastatų saugumas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šīs rezolūcijas A un D apsvērumos un 4. punktā skaidri ir uzsvērta profilakses vērtība. Tas ir ārkārtīgi gudri, jo profilakse vienmēr ir labāka – daudz labāka – nekā ārstēšana. Šai sakarā es vēlos runāt par īpašu novēršamu masu katastrofu veidu: ēku sagrūšanu. Mani to mudināja darīt notikums, kas ļoti nesen notika Kiprā. Pagājušajā trešdienā pēkšņi un bez brīdinājuma iebruka Nikozijas pilsētas teātra, kurā ir 1100 sēdvietas, dzelzs jumts. Krītošo dzelzs siju un citu gruvešu spēks sadragāja teātrī esošos sēdekļus. Laimīgā kārtā teātris šai laikā bija tukšs; pretējā gadījumā simtiem civiliedzīvotāju būtu nogalināti vai ievainoti. Dažas iepriekšējās dienas teātris bija pilns ar bērniem, kas apmeklēja dažādus skolas pasākumus. Pirms divām nedēļām tur uzstājās Maskavas Lielais teātris ar skatītājiem pārpilnā zālē, un pirms dažiem mēnešiem priekšsēdētājs kungs – kopā ar daudzām ES amatpersonām, EP deputātiem, Kipras prezidentu, ministriem, parlamenta deputātiem un daudziem citiem – šajā pašā teātrī piedalījās ceremonijā saistībā ar Kipras iestāšanos eiro zonā. Tas ir brīnums, ka nenotika milzīga apmēra masu katastrofa. Ir atzīmēts, ka tikai pirms trim gadiem šajā ēkā tika veikti plaši rekonstrukcijas darbi, kuru izmaksas bija aptuveni 6 miljoni eiro, taču šķiet, ka nevienam no atbildīgajiem, cienītajiem un augsti atalgotajiem arhitektiem, inženieriem, valdības amatpersonām u.c. neizdevās diagnosticēt, ka 50 gadus vecais dzelzs jums ir pilnīgi nedrošs. Pastāv aizdomas, ka arī citas valsts ēkas Kiprā var būt konstrukcijas ziņā bīstamas, bet acīmredzamās nevērības vai vienaldzības, vai korupcijas dēļ attiecībā uz atbilstīgām iestādēm vai departamentiem vai privātiem uzņēmumiem, netiek īstenoti nekādi korektīvi pasākumi. Līdzīgs stāvoklis faktiski var tikt attiecināts arī uz citām ES dalībvalstīm. Starp citu, Kiprā vairumā gadījumu valsts ēkām pilnīgi netiek piemēroti anti-seismiskie tiesību akti, lai gan privātajām ēkām tie tiek piemēroti. Es aicinu Komisiju pārliecināties, ka ar šo rezolūciju tiks veikta ēku drošības pārbaude ES."@lv13
"Mr President, recitals A and D and paragraph 4 of this resolution clearly stress the value of prevention. This is extremely wise, as prevention is always better – much better – than cure. In this respect I wish to speak about a particular type of preventable mass disaster: that of building collapse. I was prompted to do so by an event that occurred in Cyprus very recently. Last Wednesday the steel roof of the 1 100-seat capacity municipal theatre of Nicosia collapsed, suddenly and without warning. The force of the falling steel beams and other debris crushed the seats below. Luckily the theatre was empty at the time; otherwise hundreds of civilians would have been killed or injured. In the previous few days this theatre was packed with children attending various school events. Two weeks ago the visiting Bolshoi Ballet performed there to a packed audience, and a few months ago President Barroso – along with many EU officials, MEPs, the President of Cyprus, ministers, MPs and many others – attended the ceremony of Cyprus’s entry into the euro area in the same theatre. It is a miracle that a mass disaster of huge proportions did not occur. It is noted that major reconstruction works costing approximately EUR 6 million were carried out in the building only three years ago but it seems that none of the responsible, esteemed and highly paid architects, engineers, government officials etc. managed to diagnose that the 50-year-old steel roof was totally unsafe. It is suspected that other public buildings in Cyprus may be structurally dangerous but, due to apparent negligence or ignorance, or corruption concerning relevant authorities or departments or private firms, corrective measures are not being implemented. A similar situation, in fact, may apply to other EU Member States. Incidentally, in Cyprus, public buildings are, mostly, totally not subject to anti-seismic legislation, although private buildings are. I call upon the Commission to make sure that, with this resolution, a check is carried out on the safety of buildings in the EU."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, overwegingen A en D en paragraaf 4 van deze resolutie benadrukken duidelijk de waarde van preventie. Dit is uiterst verstandig, want voorkomen is altijd beter, veel beter, dan genezen. In dit opzicht wil ik iets zeggen over een bepaald type voorkombare massaramp: het instorten van gebouwen. Ik werd hierdoor aangezet door iets dat vrij onlangs in Cyprus gebeurde. Afgelopen woensdag stortte het stalen dak van het stadstheater, met een capaciteit van 1100 stoelen, van Nicosia in, plotseling en zonder waarschuwing. De kracht van de vallende stalen balken en ander puin vernietigde de stoelen eronder. Gelukkig was het theater op dat moment leeg, anders zouden er honderden burgers gedood of gewond geraakt zijn. In de paar dagen voorafgaand aan de instorting zat het theater vol met kinderen die diverse schoolevenementen bijwoonden. Twee weken geleden trad het bezoekende Bolshoi Ballet daar op voor een volle zaal, en een paar maanden geleden woonde voorzitter Barroso in datzelfde theater samen met vele andere EU-ambtenaren, europarlementariërs, de president van Cyprus, ministers, parlementariërs en vele anderen de ceremonie bij ter ere van de toetreding van Cyprus tot de eurozone. Het is een wonder dat er zich geen enorme ramp van uitzonderlijke proporties heeft voorgedaan. Er moet worden aangetekend dat slechts drie jaar geleden omvangrijke reconstructiewerkzaamheden zijn uitgevoerd in het gebouw, die ongeveer 6 miljoen euro hebben gekost, maar het lijkt er op dat geen van de verantwoordelijke, geachte en dure architecten, ingenieurs, regeringsambtenaren enz. er in zijn geslaagd om de diagnose te stellen dat het vijftig jaar oude stalen dak volledig onveilig was. Er wordt vermoed dat andere openbare gebouwen in Cyprus bouwtechnisch gevaarlijk zijn, maar, als gevolg van klaarblijkelijke nalatigheid of onwetendheid, of corruptie van betreffende autoriteiten, afdelingen of particuliere bedrijven, worden er geen corrigerende maatregelen genomen. Een zelfde situatie zou ook voor andere EU-lidstaten kunnen gelden. Overigens zijn openbare gebouwen in Cyprus in het algemeen totaal niet onderworpen aan anti-seismische wetgeving, in tegenstelling tot particuliere gebouwen. Ik roep de Commissie op om er voor te zorgen dat met deze resolutie een controle wordt uitgevoerd naar de veiligheid van gebouwen in de EU."@nl3
"Panie przewodniczący! Punkty A i D preambuły oraz ust. 4 przedmiotowej rezolucji jasno podkreślają wagę działań prewencyjnych. Jest to bardzo mądre rozwiązanie, ponieważ lepiej - dużo lepiej - jest zapobiegać szkodom niż je naprawiać. W związku z tym chciałbym powiedzieć o szczególnym rodzaju katastrofy, której można uniknąć - jest nią zawalenie się budynku. Zachęciło mnie do tego zdarzenie, które miało miejsce całkiem niedawno na Cyprze. W ubiegłą środę, zupełnie nagle i bez ostrzeżenia, zawalił się stalowy dach miejskiego teatru na Nikozji, mogącego pomieścić 1 100 widzów. Siła spadających stalowych bali i innych elementów konstrukcji przygniotła siedzenia znajdujące się poniżej. Na szczęście teatr był pusty w tym czasie; w przeciwnym razie setki osób straciłyby życie lub odniosło rany. Kilka dni przez zdarzeniem teatr był wypełniony po brzegi dziećmi, które przyszły obejrzeć szkolne przedstawienia. W tym samym teatrze dwa tygodnie temu, przed liczną widownią, miał swój występ Bolshoi Ballet, a jeszcze kilka miesięcy wcześniej pan przewodniczący Barroso - wraz z wieloma przedstawicielami UE, posłami do PE, prezydentem Cypru, ministrami, posłami parlamentu cypryjskiego i innymi osobami - uczestniczył w ceremonii uświetniającej przyjęcie Cypru do strefy euro. To cud, że nie doszło do katastrofy na wielką skalę. Podano do informacji, że główne prace konstrukcyjne, kosztujące około 6 milionów euro, zostały tam przeprowadzone zaledwie trzy lata temu. Mimo to wydaje się, że żaden z odpowiedzialnych, wysoko cenionych i wysoko opłacanych architektów, inżynierów czy urzędników państwowych nie zdołał przewidzieć, że 50-letni stalowy dach nie był bezpiecznym rozwiązaniem. Podejrzewa się, że również inne budynki użyteczności publicznej na Cyprze mogą stanowić zagrożenie konstrukcyjne, ale najwyraźniej w wyniku zaniedbań, lekceważenia lub korupcji dotyczącej odpowiednich władz, wydziałów czy prywatnych przedsiębiorstw nie wdrożono środków korygujących. Podobna sytuacja może tak naprawdę dotyczyć również innych państw członkowskich UE. Co ciekawe, w przeciwieństwie do budynków prywatnych, budynki użyteczności publicznej na Cyprze nie podlegają ustawodawstwu dotyczącemu norm antysejsmicznych. Wzywam Komisję, aby zadbała o to, aby za sprawą tej rezolucji były dokonywane kontrole bezpieczeństwa budynków w UE."@pl16
"Senhor Presidente, os considerandos A e D e o n.º 4 desta resolução realçam claramente a importância da prevenção. Isto é muito sensato, uma vez que é sempre melhor – muito melhor – prevenir do que remediar. A este respeito, gostaria de falar sobre um tipo específico de catástrofe de proporções maciças que pode ser evitado: o colapso de edifícios. O que me chamou a atenção para esta questão foi um evento que ocorreu muito recentemente em Chipre. Na passada quarta-feira o telhado de aço do teatro municipal de Nicósia, com capacidade para 1 100 lugares, desabou, subitamente e sem pré-aviso. A força das vigas de aço e de outros escombros a cair esmagou as cadeiras que se encontravam em baixo. Felizmente o teatro estava vazio na altura, caso contrário centenas de pessoas teriam morrido ou ficado feridas. Poucos dias antes o teatro estivera lotado de crianças que assistiam a vários eventos escolares. Duas semanas antes o Ballet Bolshoi actuara para uma plateia lotada, e alguns meses antes o Sr. Presidente Barroso – juntamente com muitos funcionários da UE, deputados europeus, o Presidente de Chipre, ministros, deputados e muitos outros – assistira, no mesmo teatro, à cerimónia de entrada de Chipre na zona euro. É um milagre não ter ocorrido uma catástrofe de grandes proporções. Há que referir que, há apenas três anos, o edifício sofreu grandes obras de reconstrução no montante aproximado de 6 milhões de euros, mas parece que nenhum dos arquitectos, engenheiros, funcionários públicos, etc. responsáveis, conceituados e muito bem pagos foi capaz de diagnosticar que o telhado de aço de 50 anos era completamente inseguro. Suspeita-se que outros edifícios públicos em Chipre possam ser estruturalmente perigosos mas, devido a aparente negligência ou ignorância, ou corrupção da parte das autoridades ou departamentos ou empresas privadas em questão, não estão a ser aplicadas medidas correctivas. Na verdade, pode aplicar-se uma situação semelhante a outros Estados-Membros da UE. A propósito, em Chipre, a maioria dos edifícios públicos não está de todo sujeita a legislação anti-sísmica, embora os edifícios particulares estejam. Insto a Comissão a certificar-se de que, em resultado desta resolução, é feita uma vistoria à segurança dos edifícios na UE."@pt17
"Mr President, recitals A and D and paragraph 4 of this resolution clearly stress the value of prevention. This is extremely wise, as prevention is always better – much better – than cure. In this respect I wish to speak about a particular type of preventable mass disaster: that of building collapse. I was prompted to do so by an event that occurred in Cyprus very recently. Last Wednesday the steel roof of the 1 100-seat capacity municipal theatre of Nicosia collapsed, suddenly and without warning. The force of the falling steel beams and other debris crushed the seats below. Luckily the theatre was empty at the time; otherwise hundreds of civilians would have been killed or injured. In the previous few days this theatre was packed with children attending various school events. Two weeks ago the visiting Bolshoi Ballet performed there to a packed audience, and a few months ago President Barroso – along with many EU officials, MEPs, the President of Cyprus, ministers, MPs and many others – attended the ceremony of Cyprus’s entry into the euro area in the same theatre. It is a miracle that a mass disaster of huge proportions did not occur. It is noted that major reconstruction works costing approximately EUR 6 million were carried out in the building only three years ago but it seems that none of the responsible, esteemed and highly paid architects, engineers, government officials etc. managed to diagnose that the 50-year-old steel roof was totally unsafe. It is suspected that other public buildings in Cyprus may be structurally dangerous but, due to apparent negligence or ignorance, or corruption concerning relevant authorities or departments or private firms, corrective measures are not being implemented. A similar situation, in fact, may apply to other EU Member States. Incidentally, in Cyprus, public buildings are, mostly, totally not subject to anti-seismic legislation, although private buildings are. I call upon the Commission to make sure that, with this resolution, a check is carried out on the safety of buildings in the EU."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v odôvodneniach A a D a v odseku 4 tohto uznesenia sa jasne zdôrazňuje hodnota prevencie. Je to veľmi múdre, keďže prevencia je vždy lepšia, oveľa lepšia, ako liečba. V tejto súvislosti by som chcel hovoriť o osobitnom type obrovskej katastrofy, ktorému sa dá predchádzať a ktorým je zrútenie sa budov. K tejto myšlienke ma priviedla udalosť, ku ktorej len nedávno došlo na Cypre. Minulú stredu sa zrútila oceľová strecha divadla s kapacitou 1 100 miest v Nikózii, a to náhle a bez varovania. Sila padajúcich oceľových stĺpov a iných sutín rozmliaždila sedadlá vnútri divadla. Našťastie v čase nehody bolo divadlo prázdne, keby nie, mohli byť zranené stovky civilistov, respektíve mohli prísť o život. V dňoch predchádzajúcich tejto udalosti bolo toto divadlo plné detí, ktoré sa zúčastňovali na rôznych školských podujatiach. Dva týždne predtým pred vypredaným hľadiskom vystupoval balet ruského Boľšoj teatru a niekoľko mesiacov predtým sa v tomto divadle predseda komisie Barroso spolu s mnohými úradníkmi EÚ, poslancami EP, prezidentom Cypru, ministrami, poslancami a inými ľuďmi zúčastnil na slávnosti pri príležitosti vstupu Cypru do eurozóny. Je zázrak, že k tejto katastrofe veľkého rozmeru nedošlo počas týchto podujatí. Je potrebné poznamenať, že len pred tromi rokmi boli v budove vykonané veľké rekonštrukčné práce v hodnote asi 6 miliónov EUR, avšak ako sa zdá nikto zo zodpovedných, vážených a vysoko platených architektov, inžinierov, vládnych úradníkov atď. nebol schopný odhadnúť, že 50 ročná oceľová strecha nie je vôbec bezpečná. Obávame sa, že aj štruktúra iných verejných budov na Cypre môže byť nebezpečná, avšak kvôli zjavnému zanedbaniu alebo neinformovanosti, alebo korupcii príslušných orgánov alebo oddelení alebo súkromných firiem, sa nevykonávajú nápravné opatrenia. Podobná situácia môže v skutočnosti prevládať aj v iných členských štátoch EÚ. Čistou náhodou sa na väčšinu verejných budov na Cypre vôbec nevzťahujú právne predpisy týkajúce sa ochrany pred zemetrasením, a to napriek tomu, že v prípade súkromných budov sa uplatňujú. Vyzývam Komisiu, aby zabezpečila, že sa na základe tohto uznesenia vykonajú kontroly bezpečnosti budov v EÚ."@sk19
"Gospod predsednik, uvodni izjavi A in D ter odstavek 4 te resolucije jasno poudarjajo vrednost preprečevanja. To je zelo modro, ker je preprečevanje vedno veliko boljše od odpravljanja. V tem smislu bom govoril o posebni obliki množične nesreče, ki jo je mogoče preprečiti: zrušitvi zgradb. K temu me je spodbudil nedavni dogodek na Cipru. Prejšnjo sredo se je naenkrat in brez opozorila zrušila jeklena streha mestnega gledališča v Nikoziji s 1 100 sedeži. Sila padajočih jeklenih nosilcev in drugih ruševin je zdrobila sedeže pod sabo. Na srečo je bilo gledališče takrat prazno, sicer bi bilo ubitih ali poškodovanih več sto civilistov. V nekaj prejšnjih dneh je bilo gledališče polno otrok, ki so se udeleževali različnih šolskih dejavnosti. Pred dvema tednoma je tam pred nagnetenim občinstvom gostoval Bolšoj teater, pri čemer se je pred dvema mesecema predsednik Barroso skupaj z veliko uradniki EU, poslanci Evropskega parlamenta, predsednikom Cipra, ministri, poslanci in veliko drugimi v istem gledališču udeležil proslave ob vstopu Cipra v euroobmočje. Čudež je, da ni prišlo do množične nesreče velikih razsežnosti. Znano je, da so bila pred zgolj tremi leti na zgradbi opravljena večja obnovitvena dela v vrednosti približno 6 milijonov EUR, vendar očitno nihče od odgovornih, spoštovanih in visoko plačanih arhitektov, inženirjev, vladnih uradnikov itd. ni uspel ugotoviti, da je 50 let stara jeklena streha zelo nevarna. Verjetno so konstrukcijsko nevarne še druge javne zgradbe na Cipru, vendar se zaradi očitne malomarnosti in ignorance ali korupcije ustreznih organov, oddelkov ali zasebnih podjetij popravljalni ukrepi ne izvajajo. Dejansko so lahko podobne razmere tudi v drugih državah članicah EU. Sicer javne zgradbe na Cipru večinoma sploh niso predmet protipotresne zakonodaje, čeprav zasebne zgradbe so. Komisijo pozivam, naj se prepriča, da se s to resolucijo izvaja preverjanje varnosti zgradb v EU."@sl20
"Herr talman! I skäl A och D och punkt 4 i denna resolution betonas det kraftfullt hur värdefullt det är med förebyggande åtgärder. Detta är extremt klokt eftersom förebyggande åtgärder alltid är bättre – mycket bättre – än att laga något som har gått sönder. I detta sammanhang skulle jag vilja ta upp en särskild typ av masskatastrof som kan undvikas, byggnader som kollapsar. Det som får mig att göra det är en händelse som nyligen ägde rum i Cypern. Förra onsdagen kollapsade plötsligt och utan förvarning ståltaket till den 1 100 platser stora stadsteatern i Nicosia. Kraften hos de fallande stålbalkarna och annat skräp krossade sätena nedanför. Som tur var var teatern tom just då. Annars hade hundratals civila dödats eller skadats. Dagarna innan hade teatern varit full med barn som deltog i olika skolevenemang. För två veckor sedan framträdde Bolsjojbaletten där inför fulla hus och för några månader sedan deltog kommissionens ordförande José Manuel Barroso tillsammans med många EU-tjänstemän, Europaparlamentsledamöter, Cyperns president, cypriotiska ministrar, cypriotiska parlamentsledamöter och många andra vid en ceremoni för att fira Cyperns införande av euron på just denna teater. Det är ett under att det inte skedde en masskatastrof av enorma proportioner. Det har konstaterats att renoveringsarbeten för uppskattningsvis 6 miljoner euro utfördes i byggnaden för bara tre år sedan. Men det verkar som ingen av de ansvariga, högt värderade och högavlönade arkitekterna, ingenjörerna, regeringstjänstemännen etc. lyckades upptäckte att det 50 år gamla ståltaket var totalt osäkert. Man kan förvänta sig att andra offentliga byggnader i Cypern också kan vara strukturellt farliga. Men på grund av uppenbart slarv eller ignorans, eller korruption bland relevanta myndigheter eller ministerier eller privata bolag, vidtas inga åtgärder för att rätta till problemen. Detta kan mycket väl gälla även i andra medlemsstater. För övrigt omfattas de flesta offentliga byggnader i Cypern inte av antiseismisk lagstiftning, även om privata byggnader gör det. Jag uppmanar kommissionsledamoten att se till att denna resolution leder till att man kontrollerar byggnaders säkerhet i hela EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,17,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph