Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-16-Speech-1-101"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080616.20.1-101"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as the rapporteur is a member of my group and a close colleague, the House will understand if I defend her agreement. Perhaps we could have done more, perhaps another chemical here or there could have been included in the package, but scientific opinion is divided; political will is not always strong. In the words of the previous rapporteur, this can reasonably be described as ‘as good as it gets’. I think water policy is one of the successes of European environment policy. I think that we should pay tribute to the work of the Commission over the years and indeed to Mrs Lienemann for her work on the Water Framework Directive some seven years ago. Even when no transboundary issues are involved, the collective determination to address the pollution of both past and present years has brought about levels of investment to secure improvement in water quality that have far exceeded what would have been achieved if Member States had been left to act in isolation. The laws we have put in place are clear in this instance. Pollution is identifiable and measurable. The requirements to prevent it are enforceable and this legislation takes us a step forward by introducing further prohibitions on a range of chemicals, pesticides, pollutants that present a risk to aquatic and indeed human life. But we also see reports from the European Environment Agency that there are many instances of Member States still failing to enforce the legislation as effectively and as adequately as should be the case. So on this note of agreement across the House about the nature of this legislation and the positive direction in which Europe is going when it comes to water quality, let us also look to the Commission to say, ‘You have the powers to investigate, to act and to enforce – please use them’."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vzhledem k tomu, že je paní zpravodajka členkou mé skupiny a blízkou kolegyní, bude mít sněmovna pochopení pro mou obranu její dohody. Možná jsme mohli udělat víc, možná mohla být do balíčku zahrnuta ta či ona další chemická látka, avšak vědecké názory se liší; politická vůle není vždy silná. Slovy předchozí zpravodajky je to možné přiměřeně popsat jako nejlepší možné řešení. Myslím, že vodní politika je jedním z úspěchů evropské politiky v oblasti životního prostředí. Myslím, že bychom měli ocenit několikaletou práci Komise a samozřejmě práci paní Lienemannové na rámcové směrnici o vodě zhruba před sedmi lety. I když nejsou zahrnuty přeshraniční otázky, vedlo kolektivní odhodlání řešit problém znečištění v letech minulých i v současnosti k investicím do zajištění zlepšení kvality vody v míře, která zdaleka překročila to, čeho by bylo dosaženo, kdyby členským státům bylo umožněno jednat samostatně. Právní předpisy, které jsme zavedli, jsou v této věci jednoznačné. Znečištění je rozpoznatelné a měřitelné. Požadavky na jeho předcházení jsou vynutitelné a tato právní úprava nás posouvá o krok vpřed tím, že zavádí další zákazy řady chemických látek, pesticidů a znečišťujících látek představujících riziko pro vodu a samozřejmě pro život lidí. Vidíme však také zprávy z Evropské agentury pro životní prostředí, že existuje mnoho členských států, které stále právní předpisy neprosazují tak účinně a přiměřeně, jak by měly. Vzkažme tedy Komisi na této vlně dohody napříč sněmovnou o povaze této právní úpravy a o pozitivním směru, kterým Evropa jde, pokud jde o kvalitu vody: „Máte pravomoc vyšetřovat, jednat a vymáhat – využijte ji prosím“."@cs1
"Hr. formand! Da ordføreren er en del af min gruppe og en nær kollega, vil Parlamentet kunne forstå, hvis jeg forsvarer hendes aftale. Måske vi kunne have gjort mere, måske et andet kemikalie her og der kunne have været indeholdt i pakken, men der er delte meninger i videnskaben. Den politiske vilje er ikke altid stærk. Med den tidligere ordførers ord kan dette rimeligvis beskrives som "det bliver ikke bedre". Jeg mener, at vandpolitik er en af den europæiske miljøpolitiks succeser. Jeg mener, at vi skal hylde Kommissionens arbejde gennem årene og specielt hylde fru Lienemann for hendes arbejde med vandrammedirektivet for omkring syv år siden. Selv når der ikke er tale om spørgsmål, der går på tværs af grænserne, har den kollektive beslutsomhed for at håndtere både forurening fra tidligere frembragt investeringer i at sikre forbedring i vandkvalitet, der langt overgår, hvad man ville have opnået, hvis medlemsstaterne skulle have handlet isoleret. Den lovgivning, vi har lavet, er helt klar på dette område. Forurening er identificerbar og målbar. Kravene til at forhindre forureningen kan håndhæves, og denne lovgivning vil føre os et skridt videre ved at indføre yderligere forbud mod en række kemikalier, pesticider og forurenende stoffer, der udgør en risiko for havlivet og helt bestemt også for menneskeheden. Men vi ser også i rapporter fra Det Europæiske Miljøagentur, at medlemsstaterne i adskillige tilfælde ikke formår at håndhæve lovgivningen så effektivt og så tilstrækkeligt, som de burde. Efter denne enighed på tværs af Parlamentet om lovgivningens natur og den positive retning, som Europa går i, når det kommer til vandkvalitet, så lad os også vende blikket mod Kommissionen og sige: "I har beføjelserne til at undersøge, til at handle og til at håndhæve, så udnyt dem.""@da2
". Herr Präsident! Da die Berichterstatterin meiner Fraktion angehört und ich eng mit ihr zusammenarbeite, werden Sie sicherlich Verständnis dafür aufbringen, dass ich die von ihr erzielte Übereinkunft verteidige. Vielleicht hätten wir mehr erreichen können, möglicherweise hätte hier und da noch ein chemischer Stoff in das Paket aufgenommen werden können, aber die wissenschaftliche Meinung ist geteilt; der politische Wille ist nicht immer stark genug. Mit den Worten der vorherigen Berichterstatterin lässt sich das durchaus mit den Worten „Besser geht es nicht“ zusammenfassen. Ich meine, die Wasserpolitik gehört zu den Erfolgen der europäischen Umweltpolitik. Wir sollten die von der Kommission über viele Jahre geleistete Arbeit und insbesondere den Beitrag von Frau Lienemann zur Wasserrahmenrichtlinie vor sieben Jahren entsprechend würdigen. Auch wenn die grenzüberschreitenden Aspekte nicht berücksichtigt wurden, hat die kollektive Entschlossenheit, das Problem der Umweltverschmutzung sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart in Angriff zu nehmen, zu auf die Verbesserung der Wasserqualität gerichteten Investitionen in einem Umfang geführt, der weit über das hinausgeht, was die Mitgliedstaaten erreicht hätten, wenn jeder für sich allein gehandelt hätte. Die von uns verabschiedeten Rechtsakte sprechen eine klare Sprache. Umweltverschmutzung ist erkennbar und messbar. Die Forderungen für ihre Vermeidung sind durchsetzbar, und diese Rechtsvorschriften bringen uns einen Schritt weiter, indem sie den Einsatz verschiedener chemischer Stoffe, Pestizide und Schadstoffe verbieten, die eine Gefahr für die im Wasser lebenden Organismen und auch das menschliche Leben darstellen. Dennoch liegen uns auch Berichte der Europäischen Umweltagentur vor, die zeigen, dass die Mitgliedstaaten die Bestimmungen in vielen Fällen nicht so effizient und umfassend umsetzen, wie das der Fall sein sollte. Angesichts der übereinstimmenden Meinung dieses Hauses über das Wesen der Rechtsakte und der positiven Entwicklungsrichtung Europas bei der Wasserqualität sollten wir uns auch mit den folgenden Worten an die Kommission wenden: „Sie verfügen über die Möglichkeiten zur Untersuchung, Handlung und Durchsetzung – bitte machen Sie davon Gebrauch“."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, καθώς η εισηγήτρια είναι μέλος της πολιτικής μου ομάδας και προσφιλής συνάδελφος, το Σώμα θα δείξει κατανόηση αν υπερασπιστώ τη συμφωνία την οποία επέτυχε. Ίσως να μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει περισσότερα, ίσως κάποιες πρόσθετες χημικές ουσίες εδώ ή εκεί θα μπορούσαν να έχουν συμπεριληφθεί στη δέσμη, όμως οι απόψεις της επιστημονικής κοινότητας διίστανται και η πολιτική βούληση δεν είναι πάντα ισχυρή. Κατά την έκφραση της προηγούμενης εισηγήτριας, αυτό μπορούμε εύλογα να το περιγράψουμε ως «ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να επιτύχουμε». Θεωρώ ότι η πολιτική για το νερό είναι μια από τις επιτυχίες της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον. Φρονώ ότι πρέπει να απονείμουμε εύσημα στην Επιτροπή για το έργο της κατά την πάροδο των ετών, αλλά και στην κ. Lienemann για το έργο που επιτέλεσε κατά την κατάρτιση της οδηγίας πλαίσιο για το νερό πριν από περίπου επτά χρόνια. Ακόμα και όταν δεν υφίστανται διασυνοριακά ζητήματα, η συλλογική αποφασιστικότητα να αντιμετωπιστεί η ρύπανση τόσο στο παρελθόν όσο και κατά την τρέχουσα περίοδο έχει οδηγήσει σε επίπεδα επενδύσεων για την εξασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας του νερού τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά που θα είχαν επιτευχθεί αν τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να παρεμβαίνουν μεμονωμένα. Οι νομικές διατάξεις που έχουμε θεσπίσει σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σαφείς επ’ αυτού. Η ρύπανση είναι προσδιορίσιμη και μετρήσιμη. Οι απαιτήσεις ως προς την πρόληψή της είναι εφαρμόσιμες και με αυτή τη νομοθεσία πραγματοποιούμε ένα βήμα προόδου, θεσπίζοντας περαιτέρω απαγορεύσεις μιας σειράς χημικών ουσιών, φυτοφαρμάκων και ρύπων που απειλούν την υδρόβια αλλά και την ανθρώπινη ζωή. Βλέπουμε επίσης εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κρατών μελών τα οποία αδυνατούν ακόμη να επιβάλουν τη νομοθεσία στο ενδεδειγμένο επίπεδο αποτελεσματικότητας και επάρκειας. Έτσι με αυτή τη νότα συμφωνίας στο σύνολο του Σώματος όσον αφορά τον χαρακτήρα αυτού του νομοθετήματος και τη θετική κατεύθυνση προς την οποία κινείται η Ευρώπη ως προς την ποιότητα του νερού, πρέπει να αναμένουμε επίσης από την Επιτροπή να μας πει: «έχετε αρμοδιότητες διερεύνησης, παρέμβασης και επιβολής – παρακαλώ, χρησιμοποιήστε τες»."@el10
". Señor Presidente, como la ponente es miembro de mi Grupo y una colega muy estimada, la Cámara comprenderá que defienda el acuerdo. Quizás podríamos haber hecho más, quizás podríamos haber incluido otro producto químico aquí o allá dentro del paquete, pero las opiniones científicas están divididas; la voluntad política no siempre es lo bastante fuerte. En palabras de la ponente precedente, esto puede describirse razonablemente como «mejor... imposible». Creo que la política en materia de aguas es uno de los éxitos de la estrategia medioambiental europea. Creo que debemos rendir homenaje a la labor de la Comisión durante todos estos años y desde luego a la señora Lienemann por su trabajo en la Directiva marco en el sector de agua de hace cerca de siete años. Aunque no se abordaban las cuestiones transfronterizas, la determinación común de encontrar una solución para la contaminación del pasado y del presente ha generado niveles de inversión en la mejora de la calidad del agua que superan con mucho lo que hubieran conseguido los Estados miembros de haber actuado aisladamente. Las leyes que hemos aprobado son claras a este respecto. La contaminación es identificable y medible. Los requisitos para su prevención son viables y esta legislación nos permite dar un paso adelante al introducir nuevas prohibiciones de una gama de productos químicos, pesticidas y contaminantes que suponen un riesgo para la vida acuática y también para la humana. Pero leemos también informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente conteniendo muchos ejemplos de Estados miembros que siguen sin aplicar la legislación de un modo tan eficaz y correcto como debieran. Con esta nota de consenso en toda la Cámara sobre la índole de la presente legislación y el rumbo positivo que ha adoptado Europa en relación con la calidad del agua, dirijámonos también a la Comisión para pedirle: «puesto que tienes los poderes para investigar, actuar y ejecutar, por favor úsalos»."@es21
"Lugupeetud juhataja, kuna oleme raportööriga samas fraktsioonis ning tegemist on minu lähedase kolleegiga, on mõistetav, et toetan tema saavutatud kokkulepet. Ehk oleksime suutnud saavutada enamat, ehk oleksime saanud loetelusse lisada veel kemikaale, kuid teaduslik arvamus on selles osas vastuoluline ning poliitiline tahe ei ole alati tugev. Eelmise raportööri sõnadega võib kokkulepet pidada piisavalt heaks. Leian, et veepoliitika on üks edukamaid valdkondi Euroopa keskkonnapoliitikas. Arvan, et peaksime tänama komisjoni aastate jooksul tehtud töö eest ning proua Lienemanni töö eest, mida ta umbes seitsme aasta eest tegi seoses vee raamdirektiiviga. Isegi kui tegemist ei ole piiriüleste küsimustega, on kollektiivne otsustavus käsitleda nii minevikus toimunud kui praegust reostust põhjustanud vee kvaliteedi tagamiseks sellise investeeringute taseme, mis ületab selgelt taseme, mis oleks tehtud juhul, kui liikmesriigid oleks antud küsimust üksikult käsitlenud. Meie kehtestatud õigusaktid on selles osas sisult selged. Reostus on määratletav ja mõõdetav. Reostuse vältimise nõuded on täidetavad ning käesolev õigusakt on samm edasi, sest sellega kehtestatakse täiendavad keelud mitmete kemikaalide, pestitsiidide ja saasteainete suhtes, mis ohustavad praegu veekeskkonda ja inimelu. Kuid samuti oleme teadlikud Euroopa Keskkonnaagentuuri aruannetest, mille kohaselt esineb ikka veel tihti juhtumeid, mil liikmesriigid ei täida õigusakte tõhusalt ja piisavalt. Tuginedes Euroopa Parlamendis käesoleva õigusakti laadi osas saavutatud kokkuleppele ning veekvaliteedi osas Euroopas valitsevatele positiivsetele suundumustele, peaksime samuti vaatama komisjoni suunas ja ütlema „Sul on pädevus teostada järelevalvet, võtta meetmeid ja õigusakte jõustada – palun kasuta oma pädevust”."@et5
"Arvoisa puhemies, esittelijä on ryhmäni jäsen ja läheinen työtoverini, minkä vuoksi Euroopan parlamentti ymmärtää varmasti, miksi puolustan hänen saavuttamaansa sopimusta. Olisimme ehkä voineet saavuttaa enemmän, olisimme ehkä voineet sisällyttää ratkaisuun muutaman kemikaalin lisää, mutta tieteellinen näkökanta ei ole yksimielinen; poliittinen tahto ei ole aina tarpeeksi vahva. Aiemman esittelijän sanojen mukaan tätä ratkaisua voidaan hyvin kuvailla sanoilla ”tämä ei tästä enää parane”. Vesipolitiikka on mielestäni yksi Euroopan ympäristöpolitiikan onnistuneimmista osa-alueista. Olen sitä mieltä, että meidän on ylistettävä komission viime vuosina tekemää työtä ja kiitettävä Marie-Noëlle Lienemannia hänen seitsemän vuotta sitten vesipolitiikan puitedirektiivin puolesta tekemästään työstä. Vaikka valtioiden rajojen ylittäviä aiheita ei ole sisällytetty ratkaisuun, yhteinen päättäväisyys tarttua viimeisten vuosien aikana ja nykypäivänä saastumisen aiheuttamaan ongelmaan on luonut tarvittavat investoinnit, joilla voidaan turvata vedenlaadun parantaminen yksittäisten jäsenvaltioiden itsenäisten toimien mahdollistamaa tasoa tehokkaammin. Laatimamme lait ovat selkeitä tämän asian osalta. Saastuminen voidaan määritellä ja mitata. Sen torjumista koskevat vaatimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia ja tämä lainsäädäntö vie meidät askeleen lähemmäksi panemalla täytäntöön kieltoja, jotka koskevat useita kemikaaleja, tuholaistorjunta-aineita ja saasteita, jotka muodostavat uhan vesieliöille ja ihmisterveydelle. Euroopan ympäristökeskuksen raporteista ilmenee kuitenkin, että jäsenvaltiot eivät useissa tapauksissa pane lainsäädäntöä täytäntöön vaatimusten mukaisesti. Koko Euroopan parlamentti on samaa mieltä tämän lainsäädännön luonteesta ja myönteisestä suunnasta, johon Eurooppa on kulkemassa vedenlaadun suhteen, joten kääntykäämme komission puoleen ja sanokaamme: ”Teillä on voimavarat tutkia, toimia ja panna täytäntöön – käyttäkää niitä.”"@fi7
"Monsieur le Président, le rapporteur étant membre de mon groupe et une proche collègue, l’Assemblée comprendra que je défende l'accord qu'elle a obtenu. Peut-être aurions-nous pu faire plus, peut-être aurions–nous pu ajouter ici ou là dans le paquet une autre substance chimique, mais les avis scientifiques sont partagés; la volonté politique n'est pas toujours forte. Pour reprendre les termes du précédent rapporteur, on peut raisonnablement dire que ce paquet a été arrêté «pour le pire et pour le meilleur». La politique de l'eau est pour moi une des réussites de la politique environnementale européenne. Nous devrions saluer le travail accompli par la Commission au fil des années, mais aussi les efforts que M Lienemann a consacrés il y a sept ans de cela à la directive-cadre sur l'eau. Même en l'absence de problèmes transfrontaliers, la détermination collective à lutter contre la pollution d'hier et d'aujourd'hui a permis des investissements au profit de l'amélioration de la qualité de l'eau dépassant de loin ce qu'une action individuelle des États membres aurait permis d'obtenir. Les lois que nous avons mises en place sont claires à cet égard. La pollution est identifiable et mesurable. Les obligations de prévention de la pollution sont exécutoires et cette législation nous fait faire un nouveau pas en avant en instaurant de nouvelles interdictions sur toute une série de substances chimiques, de pesticides et de polluants qui présentent un risque pour le milieu aquatique et même pour la vie humaine. Néanmoins, il résulte des rapports de l'Agence européenne pour l'environnement qu'il y a encore beaucoup d'États membres qui n'appliquent pas la législation aussi rigoureusement qu'ils le devraient. Pour conclure sur cet esprit d'entente de toute l'Assemblée sur la nature de cette législation et la bonne direction que prend l'Europe dans le domaine de la qualité de l'eau, retournons-nous vers la Commission pour lui rappeler qu'elle a le pouvoir d'enquêter et de faire respecter les règles et l'inviter à en faire usage."@fr8
"Elnök úr, mivel az előadó képviselőcsoportom tagja és mindemellett közeli munkatársam, a képviselőház biztosan megérti majd, hogy érvelését megvédem. Talán tehettünk volna többet, talán bevehettünk volna a csomagba más vegyi anyagokat is, de a tudományos vélemények megoszlanak, a politikai akarat pedig nem mindig elég erős. Az előző előadó szavait idézve: „lesz ez még így se”. A vízügyi politika az európai környezetvédelmi politikák egyik legsikeresebbike. Úgy gondolom, tisztelegnünk kell a Bizottság évek során mutatott munkája előtt, csakúgy, mint a Lienemann asszony által, a vízügyi keretirányelvvel kapcsolatban hét évvel ezelőtt végzett munka előtt. Még ha nincs is szó határokon átnyúló kérdésekről, az elmúlt és jelen évek szennyezésével kapcsolatos kollektív elhatározás már akkor is olyan magas szintű befektetéseket eredményezett a vízminőség javításának biztosítása érdekében, amelyek messze meghaladják azt a szintet, amit a tagállamok elérhettek volna, ha mindezt elszigetelve igyekszenek elérni. Ebben az esetben nagyon egyértelműek az általunk életbe léptetett jogszabályok. A szennyezés beazonosítható és mérhető. A szennyezés megelőzésére vonatkozó követelményeket ki lehet kényszeríteni és ez a jogszabály egy lépéssel közelebb visz minket ahhoz, hogy további tilalmakat vezessünk be olyan újabb vegyszerekkel, növényvédő szerekkel és szennyezőanyagokkal kapcsolatban, amelyek veszélyt jelentenek a vízi élővilágra és az emberekre is. Sok esetben kapunk olyan jelentéseket is az Európai Környezetvédelmi Ügynökségtől, hogy a tagállamok nem olyan hatékonysággal és nem úgy érvényesítik a jogszabályokat, ahogyan az elvárható lenne. Kapva tehát az alkalmon, hogy a képviselőházban ekkora egyetértés van a jogszabállyal kapcsolatban és látva a pozitív irányt, amelybe Európa halad a vízminőséget illetően, forduljunk a Bizottság felé is és kérjük számon azt, hogy „rendelkeznek a vizsgálatokhoz, cselekvéshez és érvényesítéshez szükséges hatalommal, kérjük, használják ezeket!”."@hu11
"Signor Presidente, dal momento che la relatrice appartiene al mio gruppo ed è una collega a me cara, l’Assemblea comprenderà se difenderò il compromesso da lei raggiunto. Forse avremmo potuto fare di più, forse avremmo potuto includere una sostanza chimica qua e là nel pacchetto, ma la comunità scientifica è divisa e la volontà politica non sempre è forte. Per dirla col relatore precedente, si può descrivere la presente situazione come “quanto vi è di meglio”. A mio parere la politica in materia di acque rappresenta uno dei successi della politica ambientale dell’Unione europea. A mio avviso dobbiamo congratularci con la Commissione per il lavoro da essa svolto nel corso degli anni e in particolare con l’onorevole Lienemann per il lavoro da lei svolto relativamente alla direttiva quadro sulle acque alcuni anni fa. Anche quando non erano in causa alcune questioni transfrontaliere, la determinazione mostrata da tutti nell’affrontare l’inquinamento sia degli anni passati che del presente ha prodotto dei livelli di investimento che a loro volta hanno apportato dei miglioramenti nella qualità delle acque che hanno sopravanzato di gran lunga quanto sarebbe stato ottenuto se gli Stati membri avessero agito ognuno per conto suo. In questo caso le norme che abbiamo introdotto sono chiare. L’inquinamento è identificabile e misurabile. Ciò che occorre per prevenirlo è attuabile, e la presente normativa ci avvicina all’obiettivo introducendo nuovi divieti relativamente a tutta una serie di sostanze chimiche, pesticidi, sostanze inquinanti che presentano un rischio per la vita acquatica nonché la vita umana. Dall’altro canto, vediamo anche dalle relazioni pubblicate dall’Agenzia europea dell’ambiente che negli Stati membri molte istanze non attuano la normativa con la dovuta efficacia e adeguatezza. Pertanto, pur prendendo atto del consenso ottenuto in seno all’Assemblea sulla natura di questa normativa e sulla direzione positiva intrapresa dall’Europa in materia di qualità delle acque, vorrei rivolgermi alla Commissione per dirle, “Avete il potere di indagare, agire e far rispettare la normativa, vi esorto a farne uso”."@it12
"Pone Pirmininke, kadangi pranešėja yra mano frakcijos narė ir artima kolegė, Parlamentas supras, kad aš pasisakysiu už jos pranešimą. Galbūt galėjome pasiekti daugiau, galbūt į paketą buvo galima įtraukti dar vieną ar kitą cheminį elementą, tačiau mokslinė nuomonė skiriasi; politinė valia nebūna visuomet stipri. Prieš tai kalbėjusios pranešėjos žodžiais, pranešimą galima apibūdinti: „gerai taip, kaip yra“. Manau, kad vandens politika yra sėkminga Europos aplinkos politikos dalis. Manau, kad turime įvertinti Komisijos daugelio metų darbą ir, be abejonės, ponios Lienemann indėlį į vandens pagrindų direktyvą prieš septynerius metus. Netgi, kai neliečiami tarpvalstybiniai klausimai, bendras pasiryžimas spręsti buvusios ir dabartinės taršos klausimą lėmė tokius investicijų lygius, kurie užtikrino vandens kokybės gerėjimą, kuri toli gražu nebūtų pasiekta, jei valstybės narės būtų veikusios atskirai. Įstatymai, kuriuos leidžiame, yra šiuo atveju aiškūs. Tarša yra nustatoma ir matuojama. Reikalavimai dėl taršos prevencijos yra įgyvendinami ir šie teisės aktai sudaro sąlygas mums žengti žingsnį į priekį ir nustatyti naujus draudimus dėl įvairių cheminių medžiagų, pesticidų ir teršalų, kurie kelia grėsmę vandeniui ir aplinkai, ir, be abejo, žmogaus gyvybei. Tačiau taip pat iš Europos aplinkos agentūros pranešimų matome, kad dar yra daug atvejų, kai valstybės narės nesugeba užtikrinti teisės aktų įgyvendinimo taip veiksmingai ir tinkamai, kaip turėtų. Taigi sutarę Parlamente dėl šių teisės aktų pobūdžio ir geros krypties, kuria eina Europa vandens kokybė požiūriu, pažvelkime į Komisiją ir pasakykime „turite įgaliojimus tirti, veikti ir įgyvendinti – prašau, naudokite juos“."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tā kā referente ir manas grupas locekle un tuva kolēģe, Parlaments sapratīs, ja es aizstāvēšu viņas panākto vienošanos. Iespējams, mēs būtu varējuši izdarīt vairāk, iespējams, vēl citas ķīmiskas vielas šur vai tur būtu varējušas tikt iekļautas šajā paketē, bet zinātniskais viedoklis dalās; politiskā griba ne vienmēr ir stipra. Runājot iepriekšējās referentes vārdiem, šo paketi pamatoti var raksturot kā „tik labu, cik tas šobrīd ir iespējams”. Es domāju, ka ūdens politika ir viena no Eiropas vides politikas veiksmēm. Es domāju, ka mums vajadzētu izteikt atzinību Komisijai par tās darbu daudzu gadu laikā un patiešām arī kundzei par viņas darbu pie Ūdens pamatdirektīvas pirms kādiem septiņiem gadiem. Pat tad, ja nav iesaistīti pārrobežu jautājumi, kolektīvā apņēmība risināt gan pagātnes, gan tagadējos gados radīto piesārņojumu ir piesaistījusi tādu ieguldījumu līmeni, lai nodrošinātu ūdens kvalitātes uzlabošanu, kas tālu ir pārsniedzis to, kas būtu panākts, ja dalībvalstis būtu darbojušās izolēti. Šajā gadījumā tie likumi, ko mēs esam ieviesuši, ir skaidri. Piesārņojums ir identificējams un izmērāms. Prasības, lai to novērstu, ir īstenojamas, un šie tiesību akti sper soli uz priekšu, ieviešot turpmākus aizliegumus attiecībā uz virkni ķīmisku vielu, pesticīdiem, piesārņotājiem, kas rada risku ūdens vides un patiešām arī cilvēku dzīvībai. Bet mēs redzam arī ziņojumus no Eiropas Vides aģentūras, ka ir daudz gadījumu, kad dalībvalstis joprojām neīsteno šos tiesību aktus tik efektīvi un tik pienācīgi, kā tam vajadzētu būt. Tādēļ uz šīs vienošanās nots Parlamentā par šo tiesību aktu raksturu un pozitīvo virzienu, kurā dodas Eiropa attiecībā uz ūdens kvalitāti, paskatīsimies arī uz Komisiju, kura saka: „Jums ir pilnvaras izpētīt, rīkoties un īstenot – lūdzu, izmantojiet tās”."@lv13
"Mr President, as the rapporteur is a member of my group and a close colleague, the House will understand if I defend her agreement. Perhaps we could have done more, perhaps another chemical here or there could have been included in the package, but scientific opinion is divided; political will is not always strong. In the words of the previous rapporteur, this can reasonably be described as ‘as good as it gets’. I think water policy is one of the successes of European environment policy. I think that we should pay tribute to the work of the Commission over the years and indeed to Mrs Lienemann for her work on the Water Framework Directive some seven years ago. Even when no transboundary issues are involved, the collective determination to address the pollution of both past and present years has brought about levels of investment to secure improvement in water quality that have far exceeded what would have been achieved if Member States had been left to act in isolation. The laws we have put in place are clear in this instance. Pollution is identifiable and measurable. The requirements to prevent it are enforceable and this legislation takes us a step forward by introducing further prohibitions on a range of chemicals, pesticides, pollutants that present a risk to aquatic and indeed human life. But we also see reports from the European Environment Agency that there are many instances of Member States still failing to enforce the legislation as effectively and as adequately as should be the case. So on this note of agreement across the House about the nature of this legislation and the positive direction in which Europe is going when it comes to water quality, let us also look to the Commission to say, ‘You have the powers to investigate, to act and to enforce – please use them’."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de rapporteur is lid van mijn fractie en een goede collega, dus het Huis begrijpt wel dat ik haar overeenkomst zal verdedigen. Misschien hadden we meer kunnen doen, wellicht hadden we hier of daar nog een chemische stof kunnen opnemen in het pakket, maar de wetenschappelijke opvattingen zijn verdeeld, en de politieke wil is niet altijd sterk. Dit kan in de woorden van de vorige rapporteur worden omschreven als “zo goed mogelijk”. Ik vind dat het waterbeleid een van de successen van het Europees milieubeleid is. Ik ben van mening dat we eer moeten betonen aan het werk van de Commissie van de afgelopen jaren en zeker aan mevrouw Lienemann voor haar werk aan de kaderrichtlijn water van ongeveer zeven jaar geleden. Zelfs wanneer er geen grensoverschrijdende kwesties meespelen, heeft de gezamenlijke vastbeslotenheid om de verontreiniging aan te pakken van zowel de afgelopen als de huidige jaren, geleid tot investeringsniveaus om een verbetering van de waterkwaliteit te garanderen die ver zijn uitgestegen boven de niveaus die zouden zijn bereikt als de lidstaten dit afzonderlijk hadden moeten regelen. De wetgeving die we hebben gecreëerd, is in dit opzicht duidelijk. Verontreiniging is aanwijsbaar en meetbaar. De vereisten om verontreiniging te voorkomen zijn handhaafbaar en deze wetgeving brengt ons een stapje verder naar het introduceren van verdere beperkingen voor een reeks chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen en verontreinigende stoffen die een risico vormen voor het aquatisch en zeker het menselijk leven. Maar we zien ook verslagen van het Europees Milieuagentschap dat er veel gevallen zijn waarin lidstaten er niet in slagen om de wetgeving zo effectief en adequaat te handhaven als het geval zou moeten zijn. Dus laten we, bij deze teneur van goedkeuring in het Huis over de aard van deze wetgeving en de positieve richting die Europa uitgaat wanneer het gaat om de kwaliteit van water, ook naar de Commissie kijken en zeggen: “u hebt de bevoegdheden om te onderzoeken, om te handelen en om te handhaven, gebruik deze bevoegdheden alstublieft”."@nl3
"Panie przewodniczący! Ponieważ sprawozdawczyni jest członkiem mojej grupy i moją bliską znajomą, zrozumieją państwo, że będę bronił jej zdania w tej sprawie. Być może można było zrobić więcej, może mogliśmy uwzględnić w pakiecie rozwiązań jeszcze inne substancje chemiczne, jednak opinie naukowców są podzielone, a wola polityczna nie zawsze jest silna. Jak mówił poprzedni sprawozdawca, można by to opisać słowami: „lepiej być nie może”. Myślę, że polityka wodna należy do sukcesów europejskiej polityki ekologicznej. Powinniśmy złożyć wyrazy uznania na ręce Komisji za lata pracy włożonej w tę sprawę oraz pani Lienemann za pracę nad ramową dyrektywą wodną przeprowadzone jakieś siedem lat temu. Nawet nie biorąc pod uwagę spraw transgranicznych, zbiorowa determinacja związana z walką z obecnymi i dawnymi problemami zanieczyszczeń pozwoliła na odpowiednie inwestycje w poprawianie jakości wody, które okazały się dużo bardziej skuteczne niż miałoby to miejsce w przypadku, gdybyśmy zostawili państwom członkowskim wolną rękę. Przepisy, które ustanowiliśmy, są w tym przypadku jasne. Zanieczyszczenia można rozpoznać i zmierzyć. Wymogi związane z zapobieganiem zanieczyszczeniom są wykonalne, a nowe przepisy stanowią krok naprzód w naszej polityce, wprowadzając kolejne zakazy związane z szeregiem chemikaliów, pestycydów i substancji zanieczyszczających, które stanowią zagrożenie dla organizmów żyjących w naszych wodach oraz życia ludzkiego. Jednak widzimy również sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska mówiące o tym, że niektóre z państwa członkowskich nadal nie stosują się do przepisów w takim stopniu i w taki sposób, jak powinny. Dlatego w ramach powszechnej zgody w tym Parlamencie na wprowadzenie tych właśnie przepisów i zgodnie z dobrym kierunkiem, jaki obrała Europa w zakresie ochrony jakości wód, Komisja powinna powiedzieć: „Macie odpowiednie środki, by badać tę sprawę, działać i egzekwować prawo – wykorzystajcie je”."@pl16
"Senhor Presidente, atendendo a que a relatora é membro do mesmo grupo que eu e uma colega com quem tenho proximidade, o Parlamento entenderá que eu defenda com ela o acordo. Talvez pudéssemos ter feito mais, talvez pudéssemos ter incluído mais este ou aquele químico no pacote, mas a opinião científica está dividida; a vontade política nem sempre é forte. Nas palavras da anterior relatora, isto é o que se pode razoavelmente descrever como “melhor é impossível”. Julgo que a política da água é um dos êxitos da política ambiental europeia. Penso que devemos prestar homenagem ao trabalho da Comissão ao longo dos anos e, especificamente, à senhora deputada Lienemann, pelo seu trabalho com a directiva-quadro da água, há cerca de sete anos. Mesmo quando não estão envolvidos assuntos transfronteiriços, a determinação colectiva de abordar a poluição de anos passados e presentes originou níveis de investimento para garantir melhorias na qualidade da água que excederam em muito o que se teria conseguido se os Estados-Membros tivessem de agir isoladamente. As leis que elaborámos são claras neste ponto. A poluição é identificável e mensurável. Os requisitos para a evitar são de aplicação obrigatória, e esta legislação vai mais longe ao introduzir mais proibições para uma série de substâncias químicas, pesticidas e poluentes que apresentam risco para a vida aquática e, indubitavelmente, para a vida humana. Contudo, também existem relatórios da Agência Europeia do Ambiente que revelam a existência de casos de Estados-Membros que ainda não asseguram o cumprimento da legislação com a devida eficácia. Por isso, nesta perspectiva de consenso no do Parlamento quanto à natureza desta legislação e ao rumo positivo que a Europa está a tomar no que concerne à qualidade da água, cabe dizer à Comissão: “Têm poderes para investigar, agir e fazer cumprir; por favor, usem esses poderes”."@pt17
"Mr President, as the rapporteur is a member of my group and a close colleague, the House will understand if I defend her agreement. Perhaps we could have done more, perhaps another chemical here or there could have been included in the package, but scientific opinion is divided; political will is not always strong. In the words of the previous rapporteur, this can reasonably be described as ‘as good as it gets’. I think water policy is one of the successes of European environment policy. I think that we should pay tribute to the work of the Commission over the years and indeed to Mrs Lienemann for her work on the Water Framework Directive some seven years ago. Even when no transboundary issues are involved, the collective determination to address the pollution of both past and present years has brought about levels of investment to secure improvement in water quality that have far exceeded what would have been achieved if Member States had been left to act in isolation. The laws we have put in place are clear in this instance. Pollution is identifiable and measurable. The requirements to prevent it are enforceable and this legislation takes us a step forward by introducing further prohibitions on a range of chemicals, pesticides, pollutants that present a risk to aquatic and indeed human life. But we also see reports from the European Environment Agency that there are many instances of Member States still failing to enforce the legislation as effectively and as adequately as should be the case. So on this note of agreement across the House about the nature of this legislation and the positive direction in which Europe is going when it comes to water quality, let us also look to the Commission to say, ‘You have the powers to investigate, to act and to enforce – please use them’."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani spravodajkyňa je členkou mojej skupiny a blízkou spolupracovníčkou, a preto tento Parlament pochopí, ak budem presadzovať jej dohodu. Možno sme mohli urobiť viac, možno nejaká ďalšia chemická látka mohla byť začlenená do balíku, avšak vedecké stanovisko je polarizované a politická vôľa vždy nie je silná. Slovami predchádzajúcej spravodajkyne je tento balík možné označiť za dohodu, ktorá je taká dobrá ako sa v tejto situácii podarilo dosiahnuť. Domnievam sa, že politika vodného hospodárstva je jedným z úspechov európskej politiky životného prostredia. Domnievam sa, že by sme mali vzdať hold práci Komisie, ktorú počas rokov odvádzala a samozrejme pani Lienemannovej za jej prácu na rámcovej smernici o vode pred asi siedmimi rokmi. Aj keď nejde o žiadne cezhraničné záležitosti, kolektívne odhodlanie riešiť problém znečisťovania v minulosti, ako aj v súčasnosti, viedlo k investíciám na zabezpečenie zlepšenia kvality vody, ktoré vo veľkej miere prevýšili to, čo by sa dosiahlo, keby členské štáty museli konať samostatne v izolácii. Právne predpisy, ktoré sme zaviedli sú v tejto otázke jednoznačné. Znečistenie sa dá určiť a zmerať. Požiadavky na jeho prevenciu je možné presadzovať a tieto právne predpisy nás opäť približujú k zavedeniu ďalších zákazov v oblasti chemických látok, pesticídov, znečisťujúcich látok, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre vodný a samozrejme aj ľudský život. Vidíme však aj správy od Európskej environmentálnej agentúry o tom, že existuje množstvo prípadov, keď členské štáty stále nepresadzujú právne predpisy tak účinne a primerane, ako by mali. A tak by som na margo dohody v rámci tohto Parlamentu o povahe týchto právnych predpisov a pozitívneho smeru, ktorým Európa kráča v oblasti kvality vody dodal, aby sme sa tiež pozreli na Komisiu a povedali: „Máte právomoci prešetrovať, konať a presadzovať, prosím využite ich.“"@sk19
"Gospod predsednik, ker je poročevalka članica skupine, iz katere prihajam, in tesna kolegica, bo Parlament razumel, če se strinjam z njenim odgovorom. Morda bi lahko naredili več, morda bi tu in tam lahko v sveženj vključili še kakšno kemikalijo, vendar so znanstvena mnenja deljena, pri čemer politična volja ni vedno trdna. Kot je povedal prejšnji poročevalec, lahko to razumno opišemo kot „tako dobro, kot je lahko“. Menim, da je vodna politika eden od uspehov evropske okoljske politike. Menim, da moramo Komisiji čestitati za večletno delo ter seveda gospe Lienemann za delo v zvezi z okvirno direktivo o vodah pred približno sedmimi leti. Čeprav ni vključenih čezmejnih vprašanj, je skupna odločnost za obravnavanje onesnaževanja v preteklih in sedanjih letih prinesla takšne stopnje naložb za zagotovitev izboljšav kakovosti vode, ki so bistveno presegle tisto, kar bi dosegli, če bi države članice delovale vsaka zase. V tem primeru so oblikovane zakonodaje jasne. Onesnaževanje je mogoče opredeliti in meriti. Zahteve za preprečevanje onesnaževanja so izvršljive, pri čemer omenjena zakonodaja pomeni napredek z uvajanjem novih prepovedi glede veliko kemikalij, pesticidov in onesnaževal, ki predstavljajo tveganje za življenje v vodi ter človeško življenje. Vendar vidimo tudi poročila Evropske agencije za okolje, v katerih je navedeno, da obstaja veliko primerov, v katerih države članice še vedno ne izvajajo zakonodaje tako učinkovito in ustrezno, kot bi jo morale. Zato se ob upoštevanju dogovora v Parlamentu o naravi te zakonodaje ter pozitivni usmeritvi Evrope v zvezi s kakovostjo vode obrnimo na Komisijo, da bo dejala: „Imate pooblastila za raziskovanje, ukrepanje in izvrševanje, zato jih, prosimo, uporabite.“"@sl20
"Herr talman! Eftersom föredraganden kommer från min grupp och är en nära kollega förstår ni säkert om jag försvarar hennes överenskommelse. Vi kunde kanske ha gjort mer, kanske kunde ytterligare en eller en annan kemikalie ha inkluderats i paketet. Men forskarna är oense och den politiska viljan är inte alltid stark. Med den tidigare föredragandens ord kan detta bäst beskrivas som ”så bra som det blir”. Jag anser att vattenpolitik är en ett av de områden där EU:s miljöpolitik har varit mest framgångsrik. Vi bör gratulera kommissionen till det arbete den har lagt ned under åren och framför allt Marie-Noëlle Lienemann för hennes arbete med ramdirektivet om vatten för sju år sedan. Även när inga gränsöverskridande frågor finns har den samlade beslutsamheten att ta itu med både gamla och nuvarande föroreningar lett till investeringsnivåer för att säkra bättre vattenkvalitet som långt överskridit vad som hade åstadkommits om medlemsstaterna hade agerat på egen hand. De lagar som vi har infört är tydliga på detta område. Föroreningar kan identifieras och mätas. Kravet på att förhindra dem kan genomföras och denna lagstiftning tar oss ett steg framåt genom att införa ytterligare förbud mot en rad kemikalier, bekämpningsmedel och förorenare som utgör en risk för vattenmiljön och människors hälsa. Men vi tar även del av rapporter från Europeiska miljöbyrån om att det fortfarande ofta händer att medlemsstater inte genomför lagstiftningen på ett så effektivt och adekvat sätt som de borde. Eftersom vi är överens här i parlamentet om denna lagstiftnings karaktär och den positiva riktning som EU rör sig i på vattenkvalitetsområdet skulle jag vilja att vi riktade följande uppmaning till kommissionen: ”Ni har befogenhet att undersöka, agera och verkställa – använd den”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Chris Davies,"18,5,20,15,1,14,16,11,13,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph