Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-16-Speech-1-070"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080616.19.1-070"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, with this text we hope to reverse the trend of producing more waste than we recycle. It is the result of several years of debates and taking account of the reality of two major groups of Member States as regards waste management systems: recycling states and landfilling states. The achieved compromise must be seen in this light. For the first time, prevention and recycling have been given a central role in the Directive. Furthermore, the text includes the necessary dynamics to adapt higher targets as well as targets for new waste streams It is a carefully balanced compromise: achievable and realistic. Amendments: we do not consider that in their entirety they endanger the general agreement. With regard to by-products – the article in the body of the Directive and the article on end of waste – most critics fear sham recovery. As the issue is not internationally agreed, the danger is real. It must, therefore, be made clear that the Commission will use the guidelines from February 2007 in order to prevent this. I would much appreciate it if Mr Dimas would give us today an assurance that a substance or object will be shipped as a by-product outside the Community only once the conditions of Article 4(1) are met in the Community. Similarly for end of waste. When certain waste ceases to be waste, the substance or object resulting from it can be shipped as such outside the Community only once the conditions of Article 5 are met in the Community. It would make it easier for many MEPs to vote for the compromise. To conclude, I wish to extend many thanks to the rapporteur and shadow rapporteurs for fruitful cooperation to the benefit of the citizens of Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Paní předsedající, s tímto textem doufáme v obrat trendu produkce většího množství odpadu, než recyklujeme. Je to výsledek několika let diskusí a zohlednění reality dvou hlavních skupin členských států, pokud jde o systémy nakládání s odpady: recyklačními státy a skládkujícími státy. Na dosažený kompromis je nutné pohlížet v tomto světle. Poprvé byla prevenci a recyklaci dána ve směrnici ústřední úloha. Kromě toho text zahrnuje dynamiku nezbytnou pro přizpůsobení vyšších cílů, jakož i cílů pro nové odpadové toky. Jedná se o pečlivě vyvážený kompromis: dosažitelný a realistický. Pozměňovací návrhy: Nedomníváme se, že by ve svém celku ohrožovaly obecnou shodu. S ohledem na vedlejší produkty – článek v hlavní části směrnice a článek o odpadu, který přestává být odpadem – se většina kritiků obává falešného využití. Vzhledem k tomu, že v této otázce neexistuje mezinárodní shoda, je nebezpečí reálné. Je proto nutné vyjasnit, že Komise použije pokyny z února 2007, aby tomuto bylo zabráněno. Velmi bych ocenila, pokud by nás dnes pan Dimas ujistil, že látka či předmět budou odeslány jako vedlejší produkt mimo Společenství pouze tehdy, pokud budou ve Společenství splněny podmínky čl. 4 odst. 1. Stejné závěry platí v případě odpadů, které přestávají být odpady. Když určitý odpad přestává být odpadem, mohou být látka či předmět z toho vzešlé odeslány mimo Společenství, pouze pokud jsou ve Společenství splněny podmínky článku 5. Pro mnoho poslanců Evropského parlamentu by bylo snazší hlasovat pro kompromis. Na závěr bych ráda mnohokrát poděkovala zpravodajce a stínovým zpravodajům za přínosnou spolupráci ve prospěch evropských občanů."@cs1
"Fru formand! Med denne tekst håber vi at kunne vende tendensen til at producere mere affald, end vi genanvender. Den er resultatet af mange års debat og tager højde for den kendsgerning, at medlemsstaterne fordeler sig i to hovedgrupper, hvad angår affaldshåndteringssystemer: genanvendelsesstater og deponeringsstater. Det opnåede kompromis skal ses i dette lys. For første gang har forebyggelse og genanvendelse fået lov at spille en central rolle i direktivet. Endvidere indeholder teksten også de dynamiske elementer, som er nødvendige for at kunne indføre højere mål og mål for nye affaldsstrømme. Det er et omhyggeligt afbalanceret kompromis: opnåeligt og realistisk. Hvad angår ændringsforslagene, er det ikke vores vurdering, at de som helhed bringer den overordnede aftale i fare. Angående biprodukter - artiklen i direktivets hovedtekst og artiklen om affaldsfasens ophør - så frygter de fleste kritikere proformanyttiggørelse. Da der ikke foreligger internationale aftaler om spørgsmålet, er der tale om en reel fare. Derfor bør det præciseres, at Kommissionen vil gøre brug af retningslinjerne fra februar 2007 for at forebygge dette. Jeg ville sætte stor pris på, hvis hr. Dimas i dag ville forsikre os om, at et stof eller en genstand først vil kunne overføres som biprodukt til et land uden for Fællesskabet, når betingelserne i artikel 4, stk. 1, er opfyldt i Fællesskabet. Tilsvarende for affaldsfasens ophør. Når noget bestemt affald ophører med at være affald, kan det resulterende stof eller den resulterende genstand først overføres som sådan til et land uden for Fællesskabet, når betingelserne i artikel 5 er opfyldt i Fællesskabet. Det ville gøre det lettere for mange parlamentsmedlemmer at stemme for kompromiset. Afslutningsvis vil jeg gerne udtrykke en stor tak til ordføreren og skyggeordførerne for et frugtbart samarbejde til gavn for de europæiske borgere."@da2
". Frau Präsidentin! Mit dieser Richtlinie hoffen wir, die Tendenz, dass mehr Abfälle erzeugt als recycelt werden, umkehren zu können. Dieses Papier ist das Ergebnis einer mehrere Jahre währenden Debatte unter Berücksichtigung der realen Existenz von zwei großen Gruppen von Mitgliedstaaten bei den Abfallbewirtschaftungssystemen: den recycelnden Staaten und den deponierenden Staaten. Der erzielte Kompromiss ist in diesem Licht zu betrachten. Erstmalig nehmen die Vermeidung und das Recyceln von Abfällen einen zentralen Platz in der Richtlinie ein. Außerdem weist der Text die erforderliche Dynamik auf, um sowohl höhergesteckten Zielen als auch Zielvorgaben für neue Abfallströme gerecht zu werden. Es handelt sich um einen recht ausgewogenen Kompromiss, der erreichbar und realistisch ist. Was die Änderungsanträge anbetrifft, so stellen sie unseres Erachtens insgesamt keine Gefahr für den erzielten allgemeinen Konsens dar. Hinsichtlich der Nebenprodukte – der Artikel im Hauptteil der Richtlinie und der Artikel betreffend das Abfallende – befürchten die Kritiker zumeist eine Scheinverwertung. In Ermangelung eines internationalen Abkommens ist die Gefahr durchaus gegeben. Deshalb muss hervorgehoben werden, dass die Kommission dies mit Hilfe der Leitlinien vom Februar 2007 verhindern wird. Es wäre sehr schön, wenn uns Herr Dimas heute versichern könnte, dass Stoffe oder Gegenstände nur dann als Nebenprodukte grenzüberschreitend in ein Drittland verbracht werden, wenn die Bedingungen in Artikel 4 Absatz 1 in der Gemeinschaft eingehalten werden. Dies gilt analog für das Abfallende. Sind bestimmte Abfälle nicht mehr als Abfälle anzusehen, dürfen die entstandenen Stoffe oder Gegenstände nur dann in ein Drittland verbracht werden, wenn die Bedingungen von Artikel 5 in der Gemeinschaft eingehalten werden. Das würde es vielen Abgeordneten leichter machen, für den Kompromiss zu stimmen. Abschließend möchte ich der Berichterstatterin wie auch den Schattenberichterstattern meinen aufrichtigen Dank für die effiziente Zusammenarbeit zum Nutzen der Bürger Europas aussprechen."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, με αυτό το κείμενο ελπίζουμε να αντιστρέψουμε την τάση της παραγωγής περισσότερων αποβλήτων από όσα ανακυκλώνουμε. Είναι αποτέλεσμα πολυετών συζητήσεων και συνυπολογισμού της πραγματικότητας που επικρατεί σε δύο σημαντικές ομάδες κρατών μελών ως προς τα συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων: των κρατών που εφαρμόζουν την ανακύκλωση και των κρατών που εφαρμόζουν την υγειονομική ταφή. Ο επιτευχθείς συμβιβασμός πρέπει να προσεγγιστεί υπό αυτό το πρίσμα. Για πρώτη φορά, στην οδηγία προσδίδεται πρωταρχικός ρόλος στην πρόληψη και την ανακύκλωση. Επιπλέον, το κείμενο διαθέτει την αναγκαία δυναμική που επιτρέπει την προσαρμογή σε υψηλότερους στόχους καθώς και σε στόχους για νέα ρεύματα αποβλήτων. Πρόκειται για έναν προσεκτικά ισορροπημένο συμβιβασμό, ο οποίος είναι εφαρμόσιμος και ρεαλιστικός. Όσον αφορά τις τροπολογίες, δεν θεωρούμε ότι στο σύνολό τους υπονομεύουν την εν γένει συμφωνία. Όσον αφορά τα υποπροϊόντα –το άρθρο στο σώμα της οδηγίας και το άρθρο για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων– οι περισσότεροι επικριτές φοβούνται το ενδεχόμενο εικονικής ανάκτησης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει συμφωνία σε διεθνές επίπεδο επί του θέματος, ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Πρέπει, επομένως, να καταστεί σαφές ότι η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές του Φεβρουαρίου του 2007 ώστε να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πολύ θα το εκτιμούσα αν ο κ. Δήμας μας έδινε σήμερα τη διαβεβαίωση ότι μια ουσία ή αντικείμενο θα αποστέλλεται ως υποπροϊόν εκτός της Κοινότητας μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 4, παράγραφος 1, στην Κοινότητα. Το ίδιο ισχύει για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων. Όταν ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι απόβλητα, η ουσία ή το αντικείμενο που προκύπτει μπορεί να αποσταλεί υπό αυτό το καθεστώς σε χώρες εκτός της Κοινότητας μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 5 στην Κοινότητα. Αυτό θα διευκόλυνε πολλούς βουλευτές του ΕΚ να υπερψηφίσουν τον συμβιβασμό. Εν κατακλείδι, θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για τη γόνιμη συνεργασία τους προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης."@el10
"Señora Presidenta, con este documento esperamos que se invierta la tendencia a producir más residuos de los que reciclamos. Es el resultado de varios años de debates y de tener en cuenta la realidad de los dos principales grupos de Estados miembros en lo referente a los sistemas de gestión de residuos: unos países que los reciclan y otros que los descargan en vertederos. El compromiso alcanzado debe ser visto desde esta perspectiva. Por vez primera la prevención y el reciclado desempeñan un papel fundamental en la Directiva. Por otro lado, el texto contiene la dinámica necesaria para establecer metas más elevadas y objetivos para las nuevas fuentes de residuos. Se trata de un compromiso cuidadosamente equilibrado, viable y realista. En cuento a las enmiendas, no creemos que en su conjunto pongan en peligro el acuerdo global. En relación con los subproductos – mencionados en el artículo del texto principal de la Directiva y en el artículo sobre la eliminación final de los residuos – la mayoría de los críticos temen la recuperación fingida. Dado que el tema no ha sido objeto de un acuerdo internacional, se trata de un peligro real. Por lo tanto, debe quedar claro que la Comisión utilizará las directrices de febrero de 2007 con el fin de evitarlo. Le quedaría muy agradecido al señor Dimas si nos garantizase hoy que cualquier sustancia o producto solamente será enviado como subproducto fuera de la Unión Europea si se dan las condiciones estipuladas en el artículo 4, apartado 1. Lo mismo vale para la eliminación definitiva de los residuos. Cuando determinados residuos dejen de serlo, la sustancia o producto resultante solamente podrán ser transportados fuera de la Unión Europea si se cumplen las condiciones del artículo 5. Esto facilitará a muchos diputados votar a favor del compromiso. Para concluir, deseo expresar mi agradecimiento a la ponente y a los ponentes alternativos por una fructífera colaboración en beneficio de los ciudadanos de Europa."@es21
"Proua juhataja, käesoleva tekstiga loodame pöörata vastupidiseks suundumuse toota jäätmeid enam kui ringlusse võtetakse. See on aastatepikkuste läbirääkimiste tulemus, mis jäätmekäitlussüsteeme puudutavas võtab arvesse kaht suuremat liikmesriikide rühma: ringlussevõtu riike ja prügilasse ladestamise riike. Saavutatud kompromissi tuleb näha selles kontekstis. Esmakordselt on ennetamisele ja ringlussevõtule antud keskne koht direktiivis. Enamgi veel, tekst sisaldab kõrgmate eesmärkide saavutamiseks vajalikku dünaamikat, nagu ka eesmärke uute jäätmevoogude osas. See on hoolikalt tasakaalustatud kompromiss: saavutatav ja realistlik. Muudatusettepanekud: me ei arva, et need tervikuna ohustaksid üldist kokkulepet. Mis puutub kõrvalsaadustesse – artikkel direktiivi põhiosas ja artikkel jäätmeteks olemise lakkamise kohta – enamik kriitikuid pelgab teesklevat taaskasutust. Kuna antud küsimuses puudub rahvusvaheline kokkulepe, on see oht reaalne. Seetõttu peab andma selgelt mõista, et komisjon kasutab 2007. aasta veebruari suuniseid eespool öeldu vältimiseks. Hindaksin seda kõrgelt, kui volinik Dimas kinnitaks meile täna, et aine või objekt saadetakse kõrvalsaadusena ühendusest välja ainult juhul, kui ühendusesiseselt on täidetud artikli 4 lõike 1 tingimused. Sama puudutab jäätmeteks olemise lakkamist. Kui jäätmed ei ole enam jäätmed, võib seeläbi tekkinud aine või objekti ühendusest välja saata ainult juhul, kui ühendusesiseselt on artikli 5 tingimused täidetud. Paljude Euroopa Parlamendi saadikute jaoks muudaks see kompromissi poolt hääletamise lihtsamaks. Lõpetuseks sooviksin tänada raportööri ja variraportööre viljaka koostöö eest Euroopa kodanike hüvanguks."@et5
"Arvoisa puhemies, toivomme tämän asiakirjan avulla voivamme kääntää päinvastaiseksi suuntauksen tuottaa enemmän jätettä kuin mitä kierrätetään. Se on useita vuosia kestäneiden keskustelujen tulos ja siinä otetaan huomioon jäsenvaltioiden kaksi keskeistä ryhmää, jotka jakautuvat jätehuollon järjestelmien mukaisesti: kierrättävät jäsenvaltiot ja kaatopaikkoja käyttävät jäsenvaltiot. Saavutettu kompromissiratkaisu on nähtävä tämän valossa. Ensimmäistä kertaa jätteen syntymisen ehkäisemiselle ja kierrätykselle on annettu keskeinen asema direktiivissä. Tämän lisäksi tekstissä on tarvittava muutosvoima korkeampien tavoitteiden sekä uusia jätevirtoja koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on erittäin tasapainoinen kompromissi: saavutettavissa oleva ja realistinen. Tarkistukset: emme usko niiden uhkaavan kokonaisuudessaan yleistä sopimusta. Sivutuotteiden osalta – direktiivin artikloissa ja jätteen muuttumista uusiotuotteeksi koskevassa artiklassa – useimmat epäilijät pelkäävät laittomia hyödyntämistoimia. Vaara on todellinen, sillä ongelmaan ei ole kansainvälistä ratkaisua. Tästä syystä on selvennettävä, että komissio soveltaa vuoden 2007 helmikuun suosituksiaan kyseisen ongelman estämiseksi. Olisin hyvin kiitollinen, jos Stavros Dimas voisi antaa meille tänään takeet siitä, että aine tai esine kuljetetaan sivutuotteena yhteisön ulkopuolelle vain silloin, jos 4 artiklan 1 kohdan ehdot toteutuvat yhteisön sisällä. Sama koskee jätteen muuttamista uusiotuotteeksi. Kun tietynlainen jäte lakkaa olemasta jätettä, siitä johdettu aine tai esine voidaan kuljettaa yhteisön ulkopuolelle sellaisenaan vain, jos 4 artiklan ehdot on täytetty yhteisön sisällä. Monet Euroopan parlamentin jäsenet äänestäisivät tällöin helpommin kompromissiratkaisun puolesta. Haluan lopuksi osoittaa kiitokseni esittelijälle ja varjoesittelijöille Euroopan kansalaisten etuja edistäneestä hedelmällisestä yhteistyöstä."@fi7
"Madame la Présidente, avec ce texte, nous espérons inverser la tendance actuelle, où nous produisons plus de déchets que nous n'en recyclons. C'est le résultat de plusieurs années de discussions et de la prise en compte de la réalité de deux grands groupes d'États membres en matière de systèmes de gestion des déchets: d'une part, ceux qui privilégient le recyclage et, d'autre part, ceux qui privilégient la mise en décharge. C'est sous cet angle que le compromis obtenu doit être considéré. Pour la première fois, la prévention et le recyclage se sont vus attribuer un rôle central dans cette directive. De plus, le texte comporte la dynamique nécessaire pour adapter les objectifs et en fixer d'autres pour les nouveaux flux de déchets. C'est un compromis bien équilibré, un compromis réalisable et réaliste. En ce qui concerne les amendements, nous ne considérons pas qu'ils menacent l'accord général. Pour ce qui est des sous–produits, – l'article figurant dans le corps de la directive et l'article concernant la fin du statut de déchet –, la plupart des critiques craignent une valorisation fictive. Cette question ne faisant pas l'objet d'un accord international, le danger est bien réel. Il faut donc bien préciser que la Commission utilisera les lignes directrices de février 2007 pour empêcher cela. Je serais reconnaissante à M. Dimas de bien vouloir nous assurer aujourd'hui qu'une substance ou un objet ne pourra être expédié hors de la Communauté en tant que sous–produit qu'à partir du moment où les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, seront réunies dans la Communauté. Idem pour la fin du statut de déchet. Lorsque certains déchets cessent d'être des déchets, la substance ou l'objet qui en résulte ne pourra être expédié(e) hors de la Communauté qu'à partir du moment où les conditions de l'article 5 seront réunies dans la Communauté. Tout serait plus facile si un grand nombre de députés votaient pour le compromis. Pour conclure, je tiens à remercier le rapporteur et les rapporteurs fictifs pour leur coopération fructueuse au profit des citoyens d'Europe."@fr8
"Tisztelt elnök asszony, az előttünk levő szöveg segítségével reményeink szerint sikerül majd megfordítani azt a tendenciát, amely szerint több hulladékot termelünk, mint amennyit újrahasznosítunk. A szöveg több évnyi vita eredményeképpen született meg, és figyelembe veszi a tagállamok két, a hulladékgazdálkodási rendszerek szerint megoszló nagyobb csoportját: az újrafeldolgozást alkalmazó államokat és a szemétlerakó államokat. Az elért kompromisszumot ennek fényében kell vizsgálni. A megelőzés és az újrahasznosítás most először kapott központi szerepet az irányelvben. Ezenfelül, a szöveg rendelkezik a magasabb célkitűzésekhez, valamint az új hulladékáramlásokkal kapcsolatos célkitűzésekhez szükséges dinamikával. Egy gondosan kiegyensúlyozott kompromisszumról van szó: egyszerre elérhető és realisztikus. Ami a módosításokat illeti, nem gondoljuk, hogy összességében veszélyeztetnék az általános megállapodást. Kitérve a melléktermékek kérdésére – az irányelv rendelkező részében szereplő cikk, valamint a hulladékok végéről szóló cikk – az irányelv legtöbb bírálója a színlelt visszanyeréstől fél. Mivel a kérdéssel kapcsolatban nincsen nemzetközi egyetértés, ezért ez a veszély nagyon is valós. Ezért kell egyértelművé tenni, hogy ennek megelőzése érdekében a Bizottság az iránymutatásokat 2007 februárjától fogja alkalmazni. Nagyon örülnék, ha Dimas úr a mai nap folyamán biztosítani tudna minket arról, hogy egy bizonyos anyagot vagy tárgyat csak abban az esetben szállítanak majd melléktermékként a Közösségen kívülre, ha a Közösségen belül már eleget tettek a 4. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételeknek. Ugyanez vonatkozik a hulladékok végére is. Amikor bizonyos hulladékok megszűnnek hulladéknak lenni, az ennek eredményeképpen keletkező anyagot vagy tárgyat csak akkor szabad mint ilyet a Közösségen kívülre szállítani, ha a Közösségen belül azok megfelelnek az 5. cikk feltételeinek. Ez sok európai parlamenti képviselő számára megkönnyítené, hogy a kompromisszumra szavazhassanak. Befejezésképpen, szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyékelőadónak gyümölcsöző együttműködésükért, amely Európa polgárainak javát szolgálja."@hu11
". Signora Presidente, col presente testo speriamo di invertire la tendenza a produrre più rifiuti di quanti non possiamo riciclare. Ciò è il risultato di diversi anni di dibattiti e del fatto che si è tenuto conto della realtà dei due gruppi principali di Stati membri in materia di sistemi di gestione dei rifiuti: gli Stati che riciclano e gli Stati che fanno affidamento sulle discariche. Il compromesso così ottenuto deve essere visto in quest’ottica. Per la prima volta, alla prevenzione e al riciclaggio è stato conferito un ruolo fondamentale nella direttiva. Inoltre, il testo include le dinamiche necessarie per adattarsi a obiettivi più alti, nonché a obiettivi relativi a nuovi flussi di rifiuti. Si tratta di un compromesso all’insegna di un attento equilibrio, di un obiettivo realistico e raggiungibile. Per quanto riguarda gli emendamenti, riteniamo che nel complesso non mettano in pericolo l’accordo raggiunto. Per quanto riguarda i sottoprodotti - l’articolo nel contenuto nel corpo della direttiva e l’articolo su quando un rifiuto cessa di essere tale - la maggior parte dei critici temono il recupero fittizio. Dal momento che sulla questione non vi è unità di vedute a livello internazionale, il pericolo è reale. E’ pertanto necessario chiarire che la Commissione farà uso delle linee guida del febbraio 2007 per impedire che ciò avvenga. Sarei grata se oggi il Commissario Dimas ci potesse dare delle assicurazioni sul fatto che una sostanza o un oggetto sarà spedito come sottoprodotto al di fuori della Comunità solo una volta che le condizioni dell’articolo 4(1) saranno soddisfatte all’interno della Comunità. Lo stesso vale per quando un rifiuto cessa di essere tale. Se un determinato rifiuto cessa di essere tale, la sostanza o l’oggetto che ne deriva può essere trasportata in quanto tale al di fuori della Comunità solo una volta che le condizioni dell’articolo 5 sono soddisfatte all’interno della Comunità. Ciò renderebbe a molti deputati molto più facile votare a favore del compromesso. Per concludere, vorrei ringraziare la relatrice, nonché i relatori ombra, per la fruttuosa cooperazione al servizio dei cittadini europei."@it12
"Ponia Pirmininke, šiuo tekstu tikimės pakeisti dabartinę tendenciją, kai pagaminame daugiau atliekų, nei perdirbame. Šis tekstas yra kelerių diskusijų metų rezultatas ir jame atsižvelgiama į dviejų pagrindinių valstybių narių grupių – perdirbančių valstybių ir sąvartynus naudojančių valstybių – tikrovę. Į pasiektą susitarimą reikėtų žiūrėti per šią prizmę. Pirmą kartą direktyvoje svarbiausias vaidmuo skirtas atliekų prevencijai ir perdirbimui. Be to, tekste turi būti matomi pokyčiai, sudarantys sąlygas numatyti tikslus dėl naujų atliekų rūšių ir patvirtinti. Tai yra atidžiai suderintas kompromisas: įmanomas ir tikroviškas. Dėl pakeitimų – nemanome, kad jie visi kartu kelia pavojų bendram susitarimui. Šalutinių produktų atžvilgiu – direktyvos straipsnis ir straipsnis dėl nelaikymo atliekomis – dėl jų daug kritikų nuogąstauja, kad bus vykdomas apsimestinis naudojimas. Kadangi šiuo klausimu nėra sutarta tarptautiniu lygiu, tai pavojus yra tikras. Todėl turi būti aiškiai pasakyta, kad Komisija laikysis savo 2007 m. vasario mėn. gairių, kad nuo to būtų apsisaugota. Labai norėčiau, kad ponas Dimas mums šiandien užtikrintų, kad medžiaga ar daiktas iš Bendrijos kaip šalutinis produktas bus išsiųstas tik tuomet, jei ta medžiaga ar daiktas atitiks 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, taikomas Bendrijai. Panašiai yra ir su tuo, kas nelaikoma atliekomis. Jei atliekos nelaikomos atliekomis, medžiaga ar daiktas iš Bendrijos bus išsiųstas tik tuomet, jei ta medžiaga ar daiktas atitiks 5 straipsnio sąlygas. Tai palengvintų parlamento narių apsisprendimą balsuoti už kompromisą. Baigdama norėčiau padėkoti pranešėjai ir oponuojantiems pranešėjams už vaisingą bendradarbiavimą Europos piliečių naudai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ar šo teksta redakciju mēs ceram mainīt tendenci, kad atkritumi rodas vairāk nekā mēs pārstrādājam. Tas ir vairākus gadus ilgušu debašu rezultāts, un mēs ņēmām vērā divas galvenās dalībvalstu grupas attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmām: valstis, kas pārstrādā atkritumus, un valstis, kas aprok atkritumus zemē. Panāktais kompromiss ir jāapskata no šāda aspekta. Pirmo reizi direktīvā galvenā loma ir atkritumu rašanās novēršanai un pārstrādei. Turklāt teksta redakcijā ir ietvertas nepieciešamās izmaiņas, lai sasniegtu augstākus mērķus, kā arī noteiktu mērķus jauna veida atkritumu apjomiem. Tas ir rūpīgi pārdomāts kompromiss: sasniedzams un reāls. Grozījumi: mēs neuzskatām, ka tie pilnībā apdraudētu kopējo vienošanos. Runājot par blakusproduktiem – pants direktīvas tekstā un pants par atkritumu stadiju, kad atkritumi vairs nav atkritumi, – vairums kritizētāju baidās no krāpnieciskas reģenerācijas. Tā kā šajā jautājumā nav starptautiskas vienošanās, šādas krāpšanās iespēja ir reāla. Tādēļ ir jāpaskaidro, ka Komisija izmantos pamatnostādnes no 2007. gada februāra, lai to nepieļautu. Es būtu pateicīga, ja kungs spētu mūsos radīt pārliecību, ka viela vai objekts tiks izvesti ārpus Kopienas kā blakusprodukts tikai tādā gadījumā, ja Kopienā tiks ievēroti 4. panta 1. punkta noteikumi. Līdzīgi arī ar atkritumu stadijas beigām. Kad noteikta veida atkritumi vairs nav uzskatāmi par atkritumiem, vielu vai objektu, kas no tiem veidojas, var izvest no Kopienas tikai tad, ja Kopienā tiek ievēroti 5. panta nosacījumi. Pie šādiem noteikumiem daudziem Eiropas Parlamenta deputātiem būtu vienkāršāk nobalsot par kompromisu. Nobeigumā es vēlos izteikt lielu pateicību referentei un „ēnu” referentiem par auglīgo sadarbību Eiropas pilsoņu labā."@lv13
"Madam President, with this text we hope to reverse the trend of producing more waste than we recycle. It is the result of several years of debates and taking account of the reality of two major groups of Member States as regards waste management systems: recycling states and landfilling states. The achieved compromise must be seen in this light. For the first time, prevention and recycling have been given a central role in the Directive. Furthermore, the text includes the necessary dynamics to adapt higher targets as well as targets for new waste streams It is a carefully balanced compromise: achievable and realistic. Amendments: we do not consider that in their entirety they endanger the general agreement. With regard to by-products – the article in the body of the Directive and the article on end of waste – most critics fear sham recovery. As the issue is not internationally agreed, the danger is real. It must, therefore, be made clear that the Commission will use the guidelines from February 2007 in order to prevent this. I would much appreciate it if Mr Dimas would give us today an assurance that a substance or object will be shipped as a by-product outside the Community only once the conditions of Article 4(1) are met in the Community. Similarly for end of waste. When certain waste ceases to be waste, the substance or object resulting from it can be shipped as such outside the Community only once the conditions of Article 5 are met in the Community. It would make it easier for many MEPs to vote for the compromise. To conclude, I wish to extend many thanks to the rapporteur and shadow rapporteurs for fruitful cooperation to the benefit of the citizens of Europe."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, met deze tekst hopen we een ommekeer te bewerkstellingen van de trend dat we meer afval produceren dan we recyclen. Dat is de uitkomst van verscheidene jaren debatteren waarbij rekening werd gehouden met de realiteit dat er twee groepen lidstaten zijn als het om afvalverwerking gaat: recyclende staten en stortende staten. Het bereikte compromis moet in dat licht worden bezien. Voor het eerst krijgen preventie en recycling in de richtlijn een centrale rol. Bovendien bevat de tekst de nodige dynamiek om aangepaste, hogere doelstellingen en doelstellingen voor nieuwe afvalstromen te formuleren. Het is een zorgvuldig uitgebalanceerd en reëel compromis, haalbaar en realistisch. De amendementen achten wij in totaliteit geen gevaar voor de gehele overeenkomst. Ten aanzien van bijproducten – het artikel in de hoofdtekst van de richtlijn en het artikel betreffende niet langer als afvalstof aan te merken stoffen – vrezen de meeste critici voor schijntoepassing. Omdat deze kwestie niet internationaal is overeengekomen is dat een reëel gevaar. Daarom moet duidelijk worden gemaakt dat de Commissie gebruik zal maken van de richtsnoeren van februari 2007 om deze praktijk te voorkomen. Ik zou het zeer op prijs stellen als de heer Dimas ons vandaag de verzekering zou geven dat een stof of voorwerp niet als bijproduct buiten de Gemeenschap zal worden vervoerd voordat in de Gemeenschap aan de voorwaarden van artikel 4, lid 1 is voldaan. Hetzelfde geldt voor niet langer als afvalstof aan te merken stoffen. Wanneer bepaald afval ophoudt afval te zijn, kan de resulterende stof of het resulterende voorwerp als zodanig alleen buiten de Gemeenschap worden vervoerd indien in de Gemeenschap aan de voorwaarden van artikel 5 is voldaan. Deze verzekering zou het voor veel leden van het Europees Parlement gemakkelijker maken om voor het compromis te stemmen. Tot slot wil ik veel dank betuigen aan de rapporteur en de schaduwrapporteurs voor de vruchtbare samenwerking ten gunste van de burgers van Europa."@nl3
"Pani przewodnicząca! Dzięki temu dokumentowi mamy nadzieję odwrócić dotychczasową tendencję i zacząć odzyskiwać więcej odpadów niż ich produkujemy. Zawdzięczamy to kilkuletnim dyskusjom i uwzględnieniu dwóch głównych grup państw członkowskich, które dysponują systemami gospodarowania odpadami: państwom zajmującym się recyklingiem i państwom składującym odpady. Uzyskany kompromis należy rozważać w tej perspektywie. Po raz pierwszy problemy zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich odzyskiwania otrzymały nadrzędny status w dyrektywie. Co więcej, treść tego dokumentu charakteryzuje się elastycznością potrzebną do osiągania wyższych celów, jak również celów dotyczących nowych sposobów gospodarowania odpadami Jest to ostrożnie wyważony kompromis: realistyczny i wykonalny. Co do poprawek: nie sądzimy, że jako takie mogą zagrozić ogólnemu porozumieniu. Jeśli chodzi o produkty uboczne – artykuł w treści dyrektywy oraz artykuł dotyczący kryteriów rozgraniczania – to większość przeciwników tych rozwiązań obawia się, że dojdzie do pozorowanych odzysków. Ponieważ problem nie został uzgodniony na szczeblu międzynarodowym, zagrożenie jest realne. Należy zatem jasno stwierdzić, że Komisja będzie korzystać ze swoich wytycznych od lutego 2007 roku, aby temu problemowi zapobiec. Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby pan komisarz Dimas zapewnił nas dzisiaj, że dana substancja albo przedmiot będą wywożone poza Wspólnotę jako produkt uboczny dopiero wtedy, gdy warunki określone w artykule 4 ust. 1 zostaną przez Wspólnotę spełnione. Ułatwiłoby to wielu posłom do PE podjęcia decyzji o poparciu kompromisu. Na zakończenie chciałabym przekazać moje podziękowania sprawozdawczyni oraz sprawozdawcom pomocniczym za owocną współpracę z korzyścią dla obywateli Europy."@pl16
"Senhora Presidente, esperamos com este texto inverter a tendência de produzir mais resíduos do que aqueles que reciclamos. Trata-se do resultado de vários anos de debates e de reflexões sobre a realidadede de dois grandes grupos de Estados-Membros, no que diz respeito aos sistemas de gestão de resíduos: Estados que reciclam e Estados que procedem à deposição em aterros. O compromisso alcançado deve ser analisado sob este prisma. Foi atribuído na Directiva, pela primeira vez, um papel preponderante à prevenção e reciclagem. Além disso, o texto inclui as dinâmicas necessárias para adaptar os objectivos mais elevados, bem como os objectivos para os novos fluxos de resíduos. É um compromisso cuidadosamente equilibrado - alcançável e realista. Quanto às alterações, pensamos que no seu conjunto não põem em risco o acordo geral. No que se refere aos seus subprodutos – o artigo no corpo da Directiva e o artigo relativo ao fim dos resíduos – a maioria dos críticos receiam uma recuperação falsa. Tendo em conta que este assunto não suscita a concordância a nível internacional, esse perigo é real. Para o evitar, é preciso, portanto, estabelecer de forma clara que a Comissão passará a aplicar as directrizes a partir de Fevereiro de 2007. Ficaria muito satisfeito, se o Senhor Comissário Dimas nos garantisse hoje que apenas se procederá à exportação de uma substância ou objecto, como subproduto, no caso de estarem preenchidas na UE as condições constantes do n.º 1 do artigo 4.º. De modo semelhante, o mesmo se aplica ao fim dos resíduos. Quando determinados resíduos deixam de o ser, a substância ou objecto daí resultante só pode ser exportada como tal se as condições referidas no artigo 5.º forem cumpridas na Comunidade. Para muitos deputados do Parlamento Europeu isto torna mais fácil o voto a favor do compromisso. Para concluir, desejo estender os meus agradecimentos à relatora e aos relatores-sombra pelo sucesso da cooperação em benefício dos cidadãos da Europa."@pt17
"Madam President, with this text we hope to reverse the trend of producing more waste than we recycle. It is the result of several years of debates and taking account of the reality of two major groups of Member States as regards waste management systems: recycling states and landfilling states. The achieved compromise must be seen in this light. For the first time, prevention and recycling have been given a central role in the Directive. Furthermore, the text includes the necessary dynamics to adapt higher targets as well as targets for new waste streams It is a carefully balanced compromise: achievable and realistic. Amendments: we do not consider that in their entirety they endanger the general agreement. With regard to by-products – the article in the body of the Directive and the article on end of waste – most critics fear sham recovery. As the issue is not internationally agreed, the danger is real. It must, therefore, be made clear that the Commission will use the guidelines from February 2007 in order to prevent this. I would much appreciate it if Mr Dimas would give us today an assurance that a substance or object will be shipped as a by-product outside the Community only once the conditions of Article 4(1) are met in the Community. Similarly for end of waste. When certain waste ceases to be waste, the substance or object resulting from it can be shipped as such outside the Community only once the conditions of Article 5 are met in the Community. It would make it easier for many MEPs to vote for the compromise. To conclude, I wish to extend many thanks to the rapporteur and shadow rapporteurs for fruitful cooperation to the benefit of the citizens of Europe."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, na základe tohto textu dúfame, že zmeníme trend produkovania väčšieho množstva odpadu, než stihneme recyklovať. Je výsledkom niekoľkých rokov rozhovorov a zohľadňovania reality dvoch hlavných skupín členských štátov v oblasti systémov odpadového hospodárstva: recyklujúcich štátov a skládkujúcich štátov. Dosiahnutý kompromis treba vidieť v tomto svetle. Prvýkrát sa v smernici priraďuje predchádzaniu vzniku odpadu a recyklácii ústredná úloha. Text okrem toho obsahuje potrebnú dynamiku na prijatie vyšších cieľov, ako aj cieľov pre nové odpady. Ide o starostlivo vyvážený kompromis: dosiahnuteľný a realistický. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: vo svojej celistvosti ich nepovažujeme za ohrozenie všeobecnej dohody. Čo sa týka vedľajších produktov, článku smernice a článku o ukončení odpadov, väčšina kritikov sa obáva fingovaného zhodnocovania. Keďže v tejto otázke neexistuje medzinárodná dohoda, nebezpečenstvo je reálne. Preto musí byť jasne stanovené, že na zabránenie takémuto konaniu Komisia využije usmernenia z februára 2007. Veľmi by som ocenila, keby nás dnes pán Dimas ubezpečil, že látka či predmet budú vyvezené ako vedľajší produkt zo Spoločenstva až potom, čo budú v Spoločenstve dodržané ustanovenia článku 4 ods. 1. Podobne, čo sa týka ukončenia odpadu. Keď určitý odpad prestane byť odpadom, látka alebo predmet, ktoré sa z neho stanú, sa môžu vyviezť zo Spoločenstva iba vtedy, ak sa v Spoločenstve dodržia ustanovenia článku 5. Potom by pre mnohých poslancov EP bolo jednoduchšie hlasovať za kompromis. Na záver chcem poďakovať spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za plodnú spoluprácu v prospech občanov Európy."@sk19
"Gospa predsednica, upamo, da nam bo s tem besedilom uspelo zasukati trend, pri katerem proizvedemo več smeti, kot jih recikliramo. Besedilo je rezultat številnih let razprav in upoštevanja stanja v dveh glavnih skupinah držav članic glede sistemov ravnanja z odpadki: v državah članicah, ki reciklirajo, in v državah članicah, ki odlagajo odpadke. Dosežen kompromis mora biti v tem okviru. Tokrat sta preprečevanje nastajanja odpadkov in recikliranje prvič dobila središčno vlogo v direktivi. Poleg tega besedilo vsebuje potrebno dinamiko za prilagajanje višjih ciljev in tudi ciljev za nove tokove odpadkov. Gre za previdno uravnotežen kompromis, ki je dosegljiv in stvaren. V zvezi s predlogi sprememb menimo, da v celoti ne ogrožajo splošnega sporazuma. V zvezi s stranskimi proizvodi, ki so omenjeni v členu v osrednjem delu direktive in v členu o prenehanju statusa odpadka, se večina kritikov boji lažne predelave. Ker o vprašanju ni bil dosežen mednarodni sporazum, je nevarnost stvarna. Zato mora biti jasno, da bo Komisija za preprečitev tega uporabila smernice iz februarja 2007. Zelo bi bila hvaležna, če bi nam gospod Dimas danes zagotovil, da bodo snovi ali predmeti kot stranski proizvodi poslani ven iz Skupnosti šele ob izpolnjevanju pogojev iz člena 4(1) v Skupnosti. Podobno velja za prenehanje statusa odpadka. Ko nekateri odpadki prenehajo biti odpadki, lahko snov ali predmet, ki iz njih nastane, kot takšno pošljemo ven iz Skupnosti šele, ko so v Skupnosti izpolnjeni pogoji iz člena 5. Številni poslanci bodo tako lažje glasovali za sprejem kompromisa. Za konec se zahvaljujem poročevalki in poročevalcem v senci za uspešno sodelovanje v korist državljanov Evrope."@sl20
"Fru talman! Med den här texten hoppas vi kunna vända trenden att producera mer avfall än vi återvinner. Den är resultatet av flera års debatter och tar hänsyn till verkligheten i två huvudgrupper av medlemsstater när det gäller system för avfallshantering, nämligen stater som återvinner avfall och stater som deponerar avfall. Kompromissen måste ses i ljuset av detta. För första gången har förebyggande och materialåtervinning fått en central plats i direktivet. I den här texten skapas dessutom förutsättningar för högre mål så väl som mål för nya avfallsflöden. Det är en väl avvägd, uppnåbar och realistisk kompromiss. Vi anser inte att ändringsförslagen i sin helhet utgör någon risk för den övergripande överenskommelsen. När det gäller biprodukter, som behandlas i artikeln i och i artikeln om avfall som upphört att vara avfall, har de flesta kritikerna invändningar om skenbar återvinning. Eftersom det ännu inte finns någon internationell enighet i denna fråga är rädslan befogad. Därför måste det klargöras att kommissionen ska använda riktlinjerna från februari 2007 för att förhindra detta. Jag skulle verkligen uppskatta om Stavros Dimas kunde lova oss i dag att ett ämne eller föremål bara får föras ut ur EU som biprodukt om man först uppfyllt villkoren i artikel 4.1 i EU. Samma sak gäller för avfall som upphört att vara avfall. När avfall upphör att vara avfall ska det få föras ut ur EU först när villkoren i artikel 5 har uppfyllts i EU. Detta skulle göra det lättare för parlamentsledamöterna att rösta för kompromissen. Sammanfattningsvis vill jag framföra mitt tack till föredraganden och skuggföredragandena för deras fruktbara samarbete som gynnar medborgarna i Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mojca Drčar Murko,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,17,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph