Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-16-Speech-1-068"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080616.19.1-068"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Caroline Jackson referred to a quotation I think from Jack Nicholson. Knowing her golfing prowess, I thought it might have been from Jack Nicklaus, but no doubt they would have had the same sort of quotation: ‘This is about as good as it gets’. That is a great tribute to our rapporteur and I salute her on behalf of our Group. It is necessary that we support her and take action. It is not as good as we might have envisaged it being at one point. However, we have made enormous progress. Commissioner, it is up to you now to ensure that it is implemented and to bring forward the subsequent provisions on prevention with your target of 2014. I know you will put this process in motion and that is important too. It is important because we have had a whole raft of waste proposals in my time in this Parliament: we have dealt with vehicles, electrical and electronic equipment, batteries, packaging and so forth. However, waste goes on rising; it rises faster than the growth of our economies. It grows fastest in some areas like municipal waste, and that is why we need to take action. My own country sets one of the worst examples in terms of waste. The Netherlands we salute as setting the best example. However, we all need to catch up. We all need to have more recycling so as to meet the terms of the hierarchy: we need to meet the recycling targets and prevention targets and so forth. I believe that this is a measure which will at least send us down that road in a better frame of mind than we have shown in the past with our wasteful economy, wasteful society and wasteful policies."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Paní předsedající, Caroline Jacksonová se odvolala na citát, tuším že od Jacka Nicholsona. Vím o její zdatnosti a domnívám se, že by to mohl být citát od Jacka Nicklause, avšak není pochyb o tom, že by oba použili citát podobného charakteru: „To je nejlepší možné řešení“. Je to velká poklona naší zpravodajce a já ji za naši skupinu zdravím. Je nezbytné, abychom ji podpořili a začali jednat. Situace není tak dobrá, jak jsme si mohli představovat zpočátku. Dosáhli jsme však obrovského pokroku. Pane komisaři, je na Vás, abyste zajistil, že bude směrnice provedena, a abyste předložil následná ustanovení o prevenci se svým cílem pro rok 2014. Vím, že uvedete proces do pohybu, což je rovněž důležité. Je to důležité, neboť za mého působení v tomto Parlamentu byla předložena velká spousta návrhů v oblasti odpadů: Zabývali jsme se automobily, elektrickým a elektronickým vybavením, bateriemi, obaly atd. Odpad však pokračuje v růstu, roste rychleji než naše hospodářství. Nejrychleji narůstá v některých oblastech, jako je oblast komunálního odpadu, a proto musíme podniknout příslušné kroky. Moje země představuje jeden z nejsmutnějších příkladů, pokud jde o odpad. Vzdáváme hold Nizozemsku, které je největším příkladem. Všichni však máme co dohánět. Všichni potřebujeme více recyklovat, abychom splnili podmínky hierarchie: Musíme splnit cíle v oblasti recyklace a prevence atd. Domnívám se, že toto je opatření, které nás alespoň vyšle na lepší cestu, než jsme ukázali v minulosti s naším hospodářstvím a našimi politikami bohatými na odpad."@cs1
"Fru formand! Caroline Jackson refererede til et citat - jeg tror, det var af Jack Nicholson. Når jeg tænker på, hvor god en golfspiller hun er, ville jeg næsten have gættet på, at det var af Jack Nicklaus, men det ville utvivlsomt have været et citat af samme skuffe: Det bliver ikke meget bedre. Det er en stor hyldest til vores ordfører, og jeg vil gerne udtrykke min respekt på vores gruppes vegne. Det er nødvendigt, at vi støtter hende og handler. Det er ikke helt lige så godt, som vi på et tidspunkt måske forestillede os. Men vi har alligevel gjort store fremskridt. Hr. kommissær! Nu er det op til Dem at sikre, at det gennemføres, og at udvikle de senere bestemmelser om forebyggelse med Deres mål i 2014. Jeg ved, at De vil sætte skub i denne proces, og det er også vigtigt. Det er vigtigt, for i min tid i Parlamentet er der kommet en mængde forslag om affald: Vi har talt om køretøjer, elektrisk og elektronisk udstyr, batterier, emballage osv. Men affaldsmængden stiger stadig; den stiger hurtigere end den økonomiske vækst. Den stiger hurtigst på visse områder som f.eks. kommunalt affald, og der er derfor, vi er nødt til at handle. Mit eget land er et af de værste eksempler, hvad angår affald. Nederlandene beundrer vi som dem, der går forrest med det bedste eksempel. Men vi skal alle blive bedre. Vi skal alle have mere genanvendelse, så vi kan opfylde hierarkiets betingelser: Vi skal opfylde genanvendelsesmålene og forebyggelsesmålene osv. Jeg er overbevist om, at dette er en foranstaltning, der i det mindste vil få os i gang med dette med en bedre indstilling, end vi hidtil har udvist med vores ødsle økonomi, vores ødsle samfund og vores ødsle politikker."@da2
". Frau Präsidentin! Caroline Jackson hat einen Ausspruch von, ich glaube, Jack Nicholson zitiert. Da ich ihr Golftalent kenne, dachte ich, er könnte auch von Jack Nicklaus sein, aber zweifelsohne würden auch Golfspieler sagen „Besser geht es eigentlich nicht“. Das ist ein großes Kompliment für unsere Berichterstatterin, und ich beglückwünsche sie im Namen unserer Fraktion. Sie bedarf unserer Unterstützung und unseres Handels. Wir haben nicht das erreicht, was wir uns einmal vorgestellt hatten. Aber wir haben große Fortschritte zu verzeichnen. Herr Kommissar, es ist nun an Ihnen, für die Umsetzung zu sorgen und den nachträglich eingebrachten Anträgen für die Abfallvermeidung mit Ihrem Ziel für 2014 zum Tragen zu verhelfen. Ich weiß, Sie werden diesen Prozess in Gang setzen, und das ist auch wichtig. Das ist insofern wichtig, als dass wir solange, wie ich in diesem Parlament vertreten bin, schon eine ganze Menge Vorschläge zur Abfallthematik erörtert haben: Wir haben uns mit Kraftfahrzeugen, elektrischen und elektronischen Geräten, Batterien, Verpackungen und anderen Erzeugniskategorien befasst. Dennoch nehmen die anfallenden Abfallmengen zu, und zwar mit einem Tempo, das unser Wirtschaftswachstum übersteigt. Am schnellsten wachsen die Abfälle in einigen Bereichen wie den Siedlungsabfällen, und deshalb müssen wir etwas unternehmen. Mein Land liefert eines der schlechtesten Beispiele im Abfallsektor. Unsere Hochachtung gilt den Niederlanden, die führend auf diesem Gebiet sind. Aber wir haben alle Nachholbedarf. Wir alle müssen verstärkt recyceln, um die Bedingungen der Hierarchie zu erfüllen: Wir müssen den Vorgaben für das Recycling und die Vermeidung wie auch weiteren Aufgabenstellungen gerecht werden. Das dürfte uns im Vergleich zur Vergangenheit, die von unserer abfallintensiven Wirtschaft, abfallintensiven Gesellschaft und von abfallintensiven politischen Maßnahmen geprägt war, zumindest zu einem besseren Erscheinungsbild verhelfen."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, αν δεν γελιέμαι, η Caroline Jackson ανέφερε μια φράση του Jack Nicholson. Γνωρίζοντας τις επιδόσεις της στο γκολφ, νόμιζα ότι η φράση θα ανήκε στον Jack Nicklaus, δεν αμφιβάλλω όμως ότι θα χρησιμοποιούσαν την ίδια περίπου φράση: «This is about as good as it gets» [«Μην περιμένετε τίποτε καλύτερο»]. Αυτό τιμά ιδιαίτερα τις ικανότητες της εισηγήτριάς μας, και την χαιρετίζω εξ ονόματος της πολιτικής μας ομάδας. Επιβάλλεται να την στηρίξουμε και να λάβουμε μέτρα. Το αποτέλεσμα δεν είναι όσο καλό φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να είναι σε κάποιο σημείο. Εντούτοις, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο. Κύριε Επίτροπε, από εσάς εξαρτάται τώρα να εξασφαλίσετε την εφαρμογή και να προωθήσετε τις συνακόλουθες διατάξεις για την πρόληψη σε συνδυασμό με τον στόχο σας για το 2014. Γνωρίζω ότι θα ξεκινήσετε την εν λόγω διαδικασία, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Είναι σημαντικό διότι έχουμε εξετάσει μια ολόκληρη σειρά προτάσεων για τα απόβλητα όσο βρίσκομαι σε τούτο το Κοινοβούλιο: έχουμε ασχοληθεί με τα οχήματα, τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τις μπαταρίες, τις συσκευασίες και ούτω καθεξής. Ωστόσο, τα απόβλητα εξακολουθούν να αυξάνονται· αυξάνονται ταχύτερα από τον ρυθμό μεγέθυνσης των οικονομιών μας. Αυξάνονται δε ταχύτερα σε ορισμένους τομείς όπως τα αστικά απόβλητα, και γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε αμέσως μέτρα. Η χώρα μου προσφέρει ένα από τα χειρότερα παραδείγματα όσον αφορά τα απόβλητα. Χαιρετίζουμε τις Κάτω Χώρες διότι προσφέρουν το καλύτερο παράδειγμα. Ωστόσο, πρέπει όλοι να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο. Όλοι χρειαζόμαστε περισσότερη ανακύκλωση ώστε να ανταποκριθούμε στους όρους της ιεράρχησης: πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους ως προς την ανακύκλωση και την πρόληψη και ούτω καθεξής. Φρονώ ότι το μέτρο αυτό θα μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία υιοθετώντας καλύτερες νοοτροπίες από ό,τι στο παρελθόν, με τη σπάταλη οικονομία μας, τη σπάταλη κοινωνία μας και τις σπάταλες πολιτικές μας."@el10
"Señora Presidenta, Caroline Jackson mencionó una cita que creo era de Jack Nicholson. Conociendo su habilidad para el golf, pensé que quizás podría haber sido de Jack Nicklaus, pero sin duda ambos habrían dicho lo mismo: «mejor... imposible». Éste es un gran homenaje a nuestra ponente, y quiero presentarle los respetos de nuestro Grupo. Es preciso que la apoyemos y que actuemos. No va tan lejos como en un determinado momento creíamos que iría. Sin embargo, hemos realizado enormes progresos. Comisario, ahora le toca a usted conseguir su aplicación y presentar las ulteriores disposiciones sobre prevención junto con sus objetivos para 2014. Sé que pondrá en marcha este proceso, que también es importante. Y es importante porque durante mi mandato en este Parlamento hemos tenido una multitud de propuestas sobre residuos: nos hemos ocupado de los vehículos, de los equipos eléctricos y electrónicos, de las baterías, de los envases y así sucesivamente. Sin embargo, los residuos siguen aumentado; crecen más aprisa que nuestras economías. Donde más crece es en determinados ámbitos como los residuos municipales, y por ese motivo es preciso actuar. Mi propio país es uno de los peores ejemplos en cuanto al tema de los residuos. Y felicitamos a los Países Bajos porque representan el mejor ejemplo. No obstante, todos tenemos necesidad de ponernos al día. Todos necesitamos reciclar más para cumplir con las condiciones de la jerarquía: tenemos que alcanzar los objetivos de reciclado y prevención y con todo lo demás. Creo que se trata de una medida que por lo menos nos sitúa en ese camino con una mejor disposición de la que hemos demostrado en el pasado con nuestra economía, sociedad y política basadas en el derroche."@es21
"Proua juhataja, Caroline Jackson viitas, ma arvan, Jack Nicholsoni tsitaadile. Tema golfimänguoskust tundes mõtlesin, et tsitaat võis olla Jack Nicklausilt, kuid kahtlemata oleks neil olnud sarnane ütlus: „Palju paremaks enam minna ei saa”. See on suur lugupidamisavaldus meie raportöörile ja ma tervitan teda meie fraktsiooni nimel. On oluline, et toetame teda ja tegutseme. See ei ole nii hea, kui me ühel hetkel lootsime selle olevat. Samas oleme teinud tohutu edasimineku. Volinik, nüüd on teie asi tagada, et seda rakendatakse, ja teha järgnevad ettepanekud vältimist puudutavate eesmärkide osas 2014. aastaks. Ma tean, et te selle protsessi liikuma panete, ja see on ka oluline. See on oluline, kuna minu parlamendiliikmeks oleku ajal meil on olnud hunnik jäätmete alaseid ettepanekuid: oleme tegelenud sõidukitega, elektriliste ja elektrooniliste seadmetega, akudega, pakendamisega jne. Siiski, jäätmete kogused suurenevad, nende kasv on meie majanduse kasvust kiirem. Kasv on kõige kiirem sellistes valdkondades nagu olmejäätmed ja see on põhjus, miks peame tegutsema. Minu kodumaa annab ühe halvematest eeskujudest jäätmetesse puutuvas. Me tervitame Madalmaid parima eeskuju eest. Siiski, me kõik peame järele jõudma. Me kõik peame rohkem ringlussevõttu kasutama, et täita hierarhia tingimused: peame saavutama ringlussevõtu eesmärgid ja ennetamise eesmärgid jne. Ma usun, et see on meede, mis vähemalt lähetab meid sellele teele paremas meeleseisundis kui see, mida oleme näidanud minevikus oma raiskava majanduse, raiskava ühiskonna ja raiskavate poliitikatega."@et5
"Arvoisa puhemies, Caroline Jackson lainasi Jack Nicholsonia, jos ymmärsin oikein. Tietäen hänen taitonsa golfissa olisin voinut luulla hänen lainaavan Jack Nicklausta, mutta lainaus olisi aivan varmasti pysynyt samanlaisena. ”This is about as good as it gets” eli tämä ei tästä enää parane. Se on loistava kunnianosoitus esittelijällemme ja kiitän häntä koko ryhmämme puolesta. On tärkeää, että me tuemme häntä ja ryhdymme tekoihin. Tulos ei ole niin hyvä kuin mitä kuvittelemme sen olevan yhteen aikaan. Olemme siitä huolimatta tehneet merkittävän saavutuksen. Arvoisa komission jäsen, teidän tehtävänänne on turvata, että direktiiviä sovelletaan ja esittää myöhemmät säännökset, jotka koskevat jätteiden syntymisen ehkäisemistä vuoden 2014 tavoitteen mukaisesti. Tiedän, että pistätte asian liikkeelle ja että se on myös tärkeää. Se on tärkeää, sillä meillä on ollut roppakaupalla jätteitä koskevia ehdotuksia sinä aikana, kun olen toiminut Euroopan parlamentissa: olemme käsitelleet muun muassa ajoneuvoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja pakkauksia. Jätteen määrä kasvaa kuitenkin; se kasvaa nopeammin kuin taloutemme. Sen kasvu on nopeinta muun muassa kunnallisjätteen kaltaisilla osa-alueilla, minkä vuoksi meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Jätteiden osalta oma maani on yksi huonoimmista esimerkeistä. Onnittelemme Alankomaita parhaana esimerkkinä. Meidän kaikkien on kuitenkin päästävä vauhtiin. Meidän kaikkien on kierrätettävä enemmän, jotta voimme täyttää hierarkian mukaiset ehdot: meidän on muun muassa saavutettava kierrätystä ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat tavoitteet. Uskon, että voimme tällä toimenpiteellä parantaa ajatteluamme, jota olemme osoittaneet aiemmin tuhlailevassa taloudessamme, tuhlailevassa yhteiskunnassamme ja tuhlailevissa politiikoissamme."@fi7
"Madame la Présidente, Caroline Jackson a repris une expression qui, si je ne m'abuse, est de Jack Nicholson. Connaissant ses prouesses de golfeuse, elle aurait pu reprendre une expression de Jack Nicklaus, qui aurait sans nul doute également voulu dire «pour le pire et pour le meilleur». C'est un grand hommage à notre rapporteur, que je salue au nom de notre groupe. Il faut que nous la soutenions et que nous agissions. Le résultat n'est pas aussi bon que nous l'avions envisagé à un moment donné. Nous avons tout de même fait d'énormes progrès. Monsieur le Commissaire, c'est à vous qu'il appartient à présent de veiller à sa mise en œuvre et de présenter d'ici la date cible de 2014 que vous vous êtes fixée les autres dispositions sur la prévention. Je sais que vous mettrez ce processus en mouvement, et cela aussi est important. C'est important car nous avons eu tout un tas de propositions sur les déchets depuis que je suis membre de ce Parlement: nous avons traité la question des véhicules, des équipements électriques et électroniques, des piles, des emballages, etc. Mais les déchets ne cessent d'augmenter, et ce, à un rythme plus rapide que la croissance de nos économies. Certains déchets augmentent plus vite que d'autres, comme les déchets municipaux, et c'est pourquoi nous devons agir. Mon propre pays donne l'un des plus mauvais exemples en matière de gestion des déchets. À l'inverse, les Pays–Bas font figure de modèle, et nous les en félicitons. Mais nous avons tous du retard à rattraper. Nous devons tous accroître le recyclage afin de respecter la hiérarchie: nous devons atteindre les objectifs de recyclage, les objectifs de prévention, etc. Je crois que c'est une mesure qui nous mettra au moins sur cette voie dans un meilleur état d'esprit que par le passé, avec notre économie, notre société et nos politiques qui impliquaient tant de gaspillage."@fr8
"Elnök asszony, ha jól emlékszem Caroline Jackson Jack Nicholsontól idézett. Ismerve kitűnő golftudását, azt is gondolhattam volna, hogy Jack Nicklaustól idézett, de valószínűleg mindkét idézet valahogy így hangzott volna: „Ennél jobb már nem lesz”. Tisztelettel adózom előadónk előtt, és üdvözlöm a képviselőcsoport nevében. Támogatnunk kell őt, és konkrét lépéseket kell tennünk. Nem olyan jó helyzet, mint azt korábban gondoltuk. Hatalmas előrelépést tettünk azonban. Biztos úr, most az Ön feladata biztosítani az irányelv végrehajtását, valamint olyan megelőzési rendelkezéseket kialakítani, amelyek az Önök 2014-es célját tartják szem előtt. Tudom, hogy útjára fogja indítani ezt a folyamatot, és ez is fontos dolog. Azért fontos, mert az én időmben egy egész sor hulladékokról szóló javaslat volt a Parlament előtt: foglalkoztunk a gépjárművekkel, az elektronikus berendezésekkel, akkumulátorokkal, csomagolással, és így tovább. A hulladékok mennyisége azonban egyre inkább csak növekszik; gyorsabban növekszik, mint amilyen tempóban gazdaságaink fejlődnek. A leggyorsabban a települési hulladékok mennyisége növekszik, és ezért kell sürgősen lépnünk. A hulladékgazdálkodás szempontjából talán hazám az egyik legrosszabb példa. Hollandiát az egyik legjobb példaként szoktuk emlegetni. De mindannyiunknak utol kell érnünk Hollandiát. Mindenhol nagyobb mértékű újrafeldolgozásra van szükség, hogy teljesíthessük a hierarchia feltételeit: teljesítenünk kell az újrafeldolgozási célokat, a megelőzési célokat és így tovább. Meggyőződésem, hogy ez egy olyan intézkedés, amely legalábbis jobb hangulatban terel minket az újrafeldolgozás útjára, mint amilyen hangulatot a múltbéli pazarló gazdaságunk, pazarló társadalmunk és pazarló politikáink okoztak."@hu11
". Signora Presidente, l’onorevole Caroline Jackson ha fatto riferimento ad una citazione, se non sbaglio di Jack Nicholson. Conoscendo la sua abilità nel ho pensato che fosse di Jack Nicklaus, ma senza dubbio sarebbe stata una citazione dal senso analogo: “questo è quanto di meglio si può ottenere”. Si tratta di un grande tributo alla nostra relatrice e la saluto a nome del nostro gruppo. Dobbiamo darle il nostro sostegno e passare ai fatti. Le cose non sono messe così bene come ci avremmo potuto credere. Tuttavia, abbiamo fatto dei progressi enormi. Signor Commissario, tocca a lei adesso far sì che la direttiva sia attuata e che le disposizioni sulla prevenzione che ne derivano siano portate in linea con l’obiettivo del 2014. So che metterà in moto questo processo, aspetto anch’esso importante. E’ importante perché abbiamo avuto tutta una serie di proposte sui rifiuti da quando faccio parte di questo Parlamento: ci siamo occupati di autoveicoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie, imballaggi e via dicendo. Tuttavia, i rifiuti continuano a crescere; crescono più rapidamente di quanto non crescano le nostre economie. I tassi di crescita più alti vengono registrati in settori come quello dei rifiuti urbani, ed è per questo motivo che dobbiamo agire. Il mio paese rappresenta uno degli esempi peggiori nel campo dei rifiuti, mentre i Paesi Bassi rappresentano l’esempio più virtuoso. Tuttavia, dobbiamo tutti recuperare terreno, dobbiamo riciclare di più per soddisfare i criteri della gerarchia: dobbiamo raggiungere gli obiettivi nel campo del riciclaggio nonché in quello della prevenzione e via dicendo. A mio avviso questo provvedimento ci indirizzerà su una strada migliore di quella percorsa finora, con la nostra economia degli sprechi, la nostra società degli sprechi e le nostre politiche degli sprechi."@it12
"Ponia Pirmininke, Caroline Jackson, atrodo, citavo Jacką Nicholsoną. Žinant jos meistriškumą žaidžiant golfą, maniau, kad galėtų būti cituojamas Jack Nicklaus, tačiau, be abejonės, citata būtų tokia pati: „Viskas yra taip gerai, kaip tik gali būti“. Dėl to mūsų pranešėja nusipelno didelės pagarbos ir aš ją sveikinu mūsų frakcijos vardu. Mes turime ją paremti ir imtis veiksmų. Tai nėra taip gerai, kaip mes įsivaizdavome tam tikru metu, tačiau mes pasiekėme milžiniškos pažangos. Komisijos nary, dabar jūs turite užtikrinti, kad direktyva bus įgyvendinama ir bus parengtos nuostatos dėl prevencinio 2014 m. tikslo. Žinau, kad šį procesą tęsite, ir tai yra labai svarbu. Tai labai svarbu, nes šiame parlamente turėjome labai daug pasiūlymų dėl atliekų: nagrinėjome transporto priemonių, elektros ir elektrinės įrangos, baterijų, pakuočių ir kt. klausimus. Tačiau atliekų daugėja; jų daugėja sparčiau, nei kyla mūsų ekonomika. Labiausiai atliekų daugėja kai kuriose vietose, pvz., miestuose, todėl privalome imtis veiksmų. Mano paties šalis rodo vieną prasčiausių atliekų tvarkymo pavyzdžių. Tačiau Olandiją galima sveikinti kaip valstybę, rodančią pavyzdį kitoms. Privalome visi ją pasivyti. Turime perdirbti daugiau atliekų, kad atitiktume hierarchijos tikslus: turime įgyvendinti perdirbimo tikslus, prevencijos tikslus ir taip toliau. Manau, kad ši priemonė bent jau leis eiti mums kur kas geresniu keliu geriau nusiteikusiems, nei atrodėme praeityje, kai turėjome išlaidžią ekonomiką, išlaidžią visuomenę ir išlaidžią politiką."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze kundze citēja, es domāju vārdus. Zinot viņas izveicību golfā, es domāju, tas būtu varējis būt citāts, taču nav šaubu, ka tie būtu ļoti līdzīgi citāti: „Tas ir apmēram tik labi, cik labi tas šobrīd var būt”. Tas ir liels pagodinājums mūsu referentei, un es viņu apsveicu savas grupas vārdā. Ir svarīgi, ka mēs viņu atbalstām un rīkojamies. Tas nav tik labi, kā mēs to būtu gribējuši. Tomēr mēs esam panākuši milzīgu progresu. Komisāra kungs, tagad jūsu ziņā ir nodrošināt, lai šī direktīvu tiktu ieviesta, un turpmāk iesniegt noteikumus attiecībā uz atkritumu rašanās novēršanu saskaņā ar jūsu mērķi 2014. gadam. Es zinu, ka jūs iekustināsiet šo procesu, un arī tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi, jo manas darbības laikā Parlamentā mums ir bijis milzum daudz priekšlikumu par atkritumiem: mēs esam risinājuši jautājumus par transporta līdzekļiem, elektriskām un elektroniskām iekārtām, baterijām, iepakojumu un tā tālāk. Tomēr atkritumu daudzums turpina pieaugt; tas pieaug ātrāk nekā mūsu ekonomikas izaugsme. Tas pieaug visstraujāk tādās jomās kā sadzīves atkritumi, un tādēļ mums ir jārīkojas. Mana valsts rāda vienu no vissliktākajiem piemēriem atkritumu ziņā. Nīderlandi mēs apsveicam kā labāko paraugu. Taču mums visiem ir jāpanāk izaugsme. Mums visiem jāpārstrādā vairāk, lai izpildītu hierarhijas nosacījumus: mums ir jāizpilda pārstrādes mērķi un atkritumu rašanās novēršanas mērķi un tā tālāk. Es uzskatu, ka šis ir pasākums, kas vismaz liks mums virzīties pa šo ceļu labākā noskaņojumā nekā tas, ko mēs esam parādījuši pagātnē ar savu piesārņotāju ekonomiku, piesārņotāju sabiedrību un piesārņotāju politiku."@lv13
"Madam President, Caroline Jackson referred to a quotation I think from Jack Nicholson. Knowing her golfing prowess, I thought it might have been from Jack Nicklaus, but no doubt they would have had the same sort of quotation: ‘This is about as good as it gets’. That is a great tribute to our rapporteur and I salute her on behalf of our Group. It is necessary that we support her and take action. It is not as good as we might have envisaged it being at one point. However, we have made enormous progress. Commissioner, it is up to you now to ensure that it is implemented and to bring forward the subsequent provisions on prevention with your target of 2014. I know you will put this process in motion and that is important too. It is important because we have had a whole raft of waste proposals in my time in this Parliament: we have dealt with vehicles, electrical and electronic equipment, batteries, packaging and so forth. However, waste goes on rising; it rises faster than the growth of our economies. It grows fastest in some areas like municipal waste, and that is why we need to take action. My own country sets one of the worst examples in terms of waste. The Netherlands we salute as setting the best example. However, we all need to catch up. We all need to have more recycling so as to meet the terms of the hierarchy: we need to meet the recycling targets and prevention targets and so forth. I believe that this is a measure which will at least send us down that road in a better frame of mind than we have shown in the past with our wasteful economy, wasteful society and wasteful policies."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, Caroline Jackson verwees naar een citaat, ik meen van Jack Nicholson. Gezien haar golfvaardigheden dacht ik dat zij misschien Jack Nicklaus zou aanhalen, maar ongetwijfeld zou dat eenzelfde soort citaat hebben opgeleverd: “Beter dan dit kan het bijna niet.” Dat is een groot eerbetoon aan onze rapporteur en ik spreek namens onze fractie mijn hulde voor haar uit. Het is noodzakelijk dat wij haar steunen en in actie komen. Het is niet zo goed als we het misschien eens hadden willen zien. Toch hebben we enorme vooruitgang geboekt. Commissaris, het is nu aan u om ervoor te zorgen dat het wordt uitgevoerd en om de volgende bepalingen over preventie met uw doelstelling van 2014 naar voren te halen. Ik weet dat u dit proces in gang zult zetten en ook dat is belangrijk. Het is belangrijk omdat we sinds ik hier ben een massa afvalvoorstellen in dit Parlement voorbij hebben zien komen: we hebben ons beziggehouden met voertuigen, elektrische en elektronische apparatuur, batterijen, verpakkingen en nog veel meer. Toch blijft de hoeveelheid afval toenemen – sneller dan onze economieën groeien. Zij neemt het snelst toe op bepaalde gebieden, zoals stedelijk afval, en daarom moeten we maatregelen nemen. Mijn eigen land geeft een van de slechtste voorbeelden in termen van afval. We spreken onze lof uit voor Nederland als het beste voorbeeld. Toch moeten we allemaal een inhaalslag maken. We moeten allemaal meer recyclen om te voldoen aan de voorwaarden van de hiërarchie: we moeten de recyclingdoelen en de preventiedoelen halen, enzovoort. Ik geloof dat deze maatregel ons in elk geval op de juiste weg brengt met een betere mentaliteit dan we in het verleden hebben getoond met onze spilzieke economie, spilzieke samenleving en spilzieke politiek."@nl3
". Pani przewodnicząca! Pani poseł Caroline Jackson odniosła się do cytatu Jacka Nicholsona, o ile dobrze pamiętam. Znając jej duże umiejętności gry w golfa, myślałam, że może chodziło o Jacka Nicklausa, ale wtedy oboje korzystaliby z podobnego powiedzenia: „Lepiej być prawie nie może”. Jest to wielki ukłon w stronę naszej sprawozdawczyni, dlatego oddaję jej cześć w imieniu naszej grupy. Potrzebne jej jest nasze wsparcie oraz działanie. Nie jest tak dobrze, jak moglibyśmy to sobie wyobrażać w pewnym momencie. Mimo to dokonaliśmy znaczącego postępu. Panie komisarzu! Od pana zależy zadbanie o wdrożenie przedmiotowej dyrektywy oraz przedstawi kolejne przepisy dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, mając na uwadze cele na rok 2014. Wiem także, że zadba pan o wszczęcie odnośnych działań, co również jest ważne. Jest to ważne, ponieważ podczas mojej kadencji w tym Parlamencie mieliśmy do czynienia z mnóstwem wniosków dotyczących odpadów: zajmowaliśmy się pojazdami, wyposażeniem elektrycznym i elektronicznym, akumulatorami, opakowaniami itd. Jednak ilość odpadów wzrasta; wzrasta szybciej niż nasze gospodarki. Szczególnie widoczny staje się ten problem na obszarach miejskich i dlatego właśnie potrzebne są konkretne działania. Mój kraj stanowi jeden z najgorszych przykładów gospodarowania odpadami. Królestwo Niderlandów może poszczycić się najlepszymi wynikami w tej dziedzinie. Musimy jednak nadrobić straty. Wszystkie państwa muszą w większym stopniu zajmować się recyklingiem, tak aby móc wypełnić wymagania określone w hierarchii celów: musimy osiągnąć cele związane z recyklingiem odpadów, dotyczące zapobiegania ich powstawaniu itd. Wierzę, że jest to rozwiązanie, które wreszcie pozwoli nam działać z lepszym nastawieniem niż w przeszłości, kiedy panowały gospodarka, polityka i społeczeństwo marnotrawienia."@pl16
"Senhora Presidente, a senhora deputada Caroline Jackson referiu uma citação, penso eu de Jack Nicholson. Conhecendo o seu talento para o golf, pensei que pudesse ser da autoria de Jack Nicklaus, mas sem dúvida que teriam proferido o mesmo tipo de citação: “Isto é aproximadamente o melhor que se pode obter” (“about as good as it gets”). É um grande tributo à nossa relatora e saúdo-a em nome do nosso Grupo. É necessário apoiá-la e agir. Não é tão bom como previmos que seria em determinado momento. No entanto, fizemos enormes progressos. Senhora Comissária, está nas suas mãos assegurar a sua implementação e propor as disposições subsequentes relativas à prevenção a par com o seu objectivo de 2014. Sei que avançará com este processo e isso é igualmente importante. Este processo reveste-se de importância porque temos tido uma grande quantidade de propostas relativas a resíduos ao longo do meu tempo em funções neste Parlamento: tratámos de veículos, equipamento eléctrico e electrónico, pilhas, embalagens e afins. No entanto, os resíduos aumentam; aumentam mais rapidamente do que o crescimento das nossas economias. Em algumas áreas, como a dos resíduos urbanos, com maior rapidez e por isso necessitamos de tomar medidas. O meu próprio país dá um dos piores exemplos no que respeita aos resíduos. Felicitamos os Países Baixos por serem os mais exemplares. No entanto, todos nós precisamos de recuperar o terreno perdido. Todos nós temos de reciclar mais a fim de cumprirmos os termos da hierarquia: temos de atingir os objectivos de reciclagem, de prevenção, etc. Considero que esta é uma medida que nos irá, pelo menos, orientar com um melhor estado de espírito do que aquele que demonstrámos no passado com a nossa economia esbanjadora, a nossa sociedade esbanjadora e as nossas políticas de esbanjamento."@pt17
"Madam President, Caroline Jackson referred to a quotation I think from Jack Nicholson. Knowing her golfing prowess, I thought it might have been from Jack Nicklaus, but no doubt they would have had the same sort of quotation: ‘This is about as good as it gets’. That is a great tribute to our rapporteur and I salute her on behalf of our Group. It is necessary that we support her and take action. It is not as good as we might have envisaged it being at one point. However, we have made enormous progress. Commissioner, it is up to you now to ensure that it is implemented and to bring forward the subsequent provisions on prevention with your target of 2014. I know you will put this process in motion and that is important too. It is important because we have had a whole raft of waste proposals in my time in this Parliament: we have dealt with vehicles, electrical and electronic equipment, batteries, packaging and so forth. However, waste goes on rising; it rises faster than the growth of our economies. It grows fastest in some areas like municipal waste, and that is why we need to take action. My own country sets one of the worst examples in terms of waste. The Netherlands we salute as setting the best example. However, we all need to catch up. We all need to have more recycling so as to meet the terms of the hierarchy: we need to meet the recycling targets and prevention targets and so forth. I believe that this is a measure which will at least send us down that road in a better frame of mind than we have shown in the past with our wasteful economy, wasteful society and wasteful policies."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, Caroline Jackson uvádzala citát, myslím, že od Jacka Nicholsona. Keďže poznám jej golfové majstrovstvo, myslel som, že by to mohol byť citát od Jacka Nicklausa, ale nepochybne majú obaja podobné výroky: „Je to také dobré, ako len môže byť“. V mene našej skupiny vzdávam našej spravodajkyni veľký hold a úctu. Je potrebné, aby sme ju podporili a konali. V určitom smere to nie je také dobré, ako sme plánovali. Výrazne sme však pokročili. Vážený pán komisár, teraz je na vás, aby ste zabezpečili realizáciu a vykonávanie následných ustanovení o predchádzaní vzniku odpadu s cieľom do roku 2014. Viem, že tento proces rozbehnete, a to je tiež dôležité. Je to dôležité, pretože počas môjho pôsobenia v Parlamente sme už mali množstvo návrhov o odpade: zaoberali sme sa vozidlami, elektrickými a elektronickými zariadeniami, batériami, obalmi atď. Odpad sa však stále zvyšuje; a to rýchlejšie, než rastú naše hospodárstva. V niektorých oblastiach, napríklad komunálny odpad, sa zvyšuje najrýchlejšie, a preto musíme konať. Moja vlastná krajina predstavuje najhorší príklad v oblasti odpadu. Holandsko na druhej strane oslavujeme ako najlepší príklad. Všetci sa však musíme dobehnúť. Všetci potrebujeme viac recyklácie, aby sme splnili požiadavky hierarchie: musíme splniť recyklačné ciele a ciele predchádzania vzniku odpadu atď. Verím, že týmto opatrením sa pohneme správnym smerom a zmeníme myslenie, ktoré sme mali v minulosti v súvislosti s hospodárstvom plytvania, spoločnosťou plytvania a politikami plytvania."@sk19
". – Gospa predsednica, Caroline Jackson se je sklicevala na citat Jacka Nicholsona. Ob upoštevanju njenega izrednega znanja o golfu pa menim, da je to morda citat Jacka Nicklausa, vendar brez dvoma imata lahko podoben citat: „Gre za to, da bolje ne bo nikoli.“ To je velika zasluga naše poročevalke in jo pozdravljam v imenu naše skupine. Podpreti jo moramo in sprejeti ukrepe. Morda ni tako dobro, kot smo načrtovali na eni točki. Vendar smo zelo napredovali. Gospod komisar, zdaj je od vas odvisno njeno izvajanje in predložitev naslednjih določb o preprečevanju skupaj s ciljem za leto 2014. Vem, da boste ta postopek sprožili in tudi to je pomembno. Pomembno je, ker smo v mojem času v tem parlamentu imeli cel kup predlogov o odpadkih: ukvarjali smo se z vozili, električno in elektronsko opremo, akumulatorji, embalažami in tako dalje. Kljub temu se odpadki še naprej povečujejo; njihov obseg se povečuje hitreje kot rast naših gospodarstev. Komunalni odpadki se zelo hitro povečujejo in zato moramo ukrepati. Moja domovina predstavlja enega od najslabših primerov v smislu odpadkov. Nizozemsko pozdravljamo kot najboljši primer. Vsi jo moramo dohiteti. Vsi moramo več reciklirati, da izpolnimo pogoje hierarhije: izpolniti moramo cilje o recikliranju, cilje o preprečevanju itd. Menim, da je to ukrep, ki nas bo spodbudil k boljšemu razmišljanju, kot smo ga pokazali v preteklosti pri našem potratnem gospodarstvu, potratni družbi in potratnih politikah."@sl20
"Fru talman! Caroline Jackson hänvisade till ett citat av Jack Nicholson, tror jag. Eftersom jag känner till hennes skicklighet i golf trodde jag att det kunde ha varit från Jack Nicklaus, men utan tvivel skulle de ha sagt ungefär samma sak: "Bättre än så här blir det inte." Det är en stor hyllning till vår föredragande och jag gratulerar henne å min grupps vägnar. Vi måste stödja henne och agera. Det kanske inte är så bra som vi en gång hade räknat med. Men vi har haft en enorm framgång. Herr kommissionsledamot! Det är upp till er nu att se till att det genomförs och att utarbeta de efterföljande bestämmelserna om förebyggande till 2014. Jag vet att ni kommer att sätta igång med den här processen och det är också viktigt. Det är viktigt eftersom vi har haft en hel bunt med avfallsförslag under min tid i Europaparlamentet. De har handlat om fordon, elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, förpackningar och så vidare. Men avfallet fortsätter att öka i omfattning. Det ökar fortare än våra ekonomier växer. Fortast växer det i vissa områden som till exempel kommunalt avfall, och det är därför som vi måste agera. Mitt hemland är ett av de värsta exemplen när det gäller avfall. Nederländerna hyllar vi som det bästa exemplet. Men vi behöver alla komma ikapp. Vi behöver alla återvinna mera så att vi uppfyller villkoren i hierarkin. Vi måste nå målen för materialåtervinning och förebyggande av avfall etc. Jag tror att vi genom denna åtgärd åtminstone slår in på en bättre väg än tidigare med vår slösaktiga ekonomi, vårt slösaktiga samhälle och vår slösaktiga politik."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jack Nicklaus"13
"John Bowis,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,17,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph