Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-05-Speech-4-045"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080605.2.4-045"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"It is a pleasure to hear statements from the Council and the Commission regarding the Barcelona Process and the proposal for a Union for the Mediterranean. The latter is to be initiated on 13 July in Paris during the French Presidency. The Government of Malta has issued a position paper on the said statements. I fully agree with the proposals being made regarding the Union for the Mediterranean. As it is important not to duplicate efforts and energies, the suggestion relating to maritime activities is laudable. Malta has offered to host a secretariat to overview the implementation of such proposals and I fully endorse this offer, not only because of the unique geographical position of the island in the Mediterranean but also because we have the infrastructure, personnel and experience to host such an institute. To conclude, I would like to mention that, just over thirty years ago, it was a Labour Government that managed to bring world attention to the importance of the Mediterranean and the necessity of collaboration between the countries bordering the Northern and Southern shores of this sea."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Je potěšující slyšet od Rady a Komise stanoviska týkající se barcelonského procesu a návrhu na Unii pro Středomoří. Návrh bude uveden dne 13. července v Paříži během francouzského předsednictví. Vláda Malty vydala politické prohlášení ohledně zmiňovaných stanovisek. Plně souhlasím s předloženými návrhy týkajícími se Unie pro Středomoří. Vzhledem k tomu, že je důležité, abychom nezdvojovali snahy a energie, je návrh týkající se námořních aktivit chvályhodný. Malta se nabídla jako hostitel sekretariátu, který bude dohlížet na provádění takových návrhů, a já tuto nabídku plně podporuji, a to nejen kvůli jedinečné geografické poloze ostrova ve Středomoří, ale také proto, že máme infrastrukturu, personál a zkušenosti, abychom mohli hostit takový institut. Závěrem bych rád zmínil, že již před více než třiceti lety se jedné labouristické vládě podařilo připoutat pozornost světa k významu Středomoří a k nezbytnosti spolupráce mezi zeměmi severního a jižního pobřeží této oblasti."@cs1
"Det er en fornøjelse at høre udtalelser fra Rådet og Kommissionen vedrørende Barcelonaprocessen og forslaget om Middelhavsunion. Sidstnævnte indledes den 13. juli i Paris under det franske formandskab. Maltas regering har udstedt et holdningsdokument vedrørende de nævnte udtalelser. Jeg er helt enig i de forslag, der bliver stillet i forbindelse med Middelhavsunionen. Da det er vigtigt ikke at kopiere bestræbelser og energier, er forslaget om maritime aktiviteter prisværdigt. Malta har tilbudt at være værtsland for et sekretariat, som skal overse gennemførelsen af sådanne forslag, og jeg tilslutter mig fuldt ud dette tilbud. Ikke bare på grund af øens unikke geografiske placering i Middelhavet, men fordi vi har infrastrukturen, personalet og erfaringen til at være vært for sådan et institut. Til sidst vil jeg gerne nævne, at for lidt mere end 30 år siden var det en Labour-regering, som formåede at få verden til at være opmærksom på vigtigheden af Middelhavet og nødvendigheden af et samarbejde mellem de lande, der grænser op til de nordlige og sydlige kyster i dette hav."@da2
"Es ist ein großes Vergnügen, Erklärungen des Rates und der Kommission bezüglich des Barcelona-Prozesses und des Vorschlags für eine Mittelmeerunion zu hören. Letztere soll am 13. Juli in Paris während der französischen Präsidentschaft eingeleitet werden. Die Regierung von Malta hat ein Positionspapier zu den genannten Erklärungen erarbeitet. Die Vorschläge bezüglich der Mittelmeerunion haben meine volle Zustimmung. Da es wichtig ist, die Bemühungen und Energien nicht unnötig zu verdoppeln, ist der Vorschlag zu den Aktivitäten zur See als löblich zu bezeichnen. Malta hat angeboten, ein Sekretariat einzurichten, das die Umsetzung solcher Vorschläge organisiert, und ich unterstütze dieses Angebot, nicht nur aufgrund der einzigartigen geografischen Lage der Insel im Mittelmeer, sondern auch, weil wir über die nötige Infrastruktur, das Personal und die Erfahrung verfügen, um ein solches Institut zu beherbergen. Abschließend möchte ich erwähnen, dass es vor gut 30 Jahren eine Labour-Regierung war, die es geschafft hat, die Aufmerksamkeit der Welt auf die Wichtigkeit des Mittelmeerraums und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Ländern an den nördlichen und südlichen Küsten dieses Meeres zu lenken."@de9
"Είναι χαρά μου που ακούω δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε σχέση με τη διαδικασία της Βαρκελώνης και την πρόταση για μια Ένωση για τη Μεσόγειο. Η τελευταία θα ξεκινήσει στις 13 Ιουλίου στο Παρίσι επί γαλλικής Προεδρίας. Η κυβέρνηση της Μάλτας εξέδωσε ένα έγγραφο θέσεων επί των εν λόγω δηλώσεων. Συμφωνώ πλήρως με τις προτάσεις που γίνονται σε σχέση με την Ένωση για τη Μεσόγειο. Μια και είναι σημαντικό να μην υπάρξει αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και ενεργειών, είναι αξιέπαινη η πρόταση που αφορά τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Η Μάλτα προσφέρθηκε να φιλοξενήσει μια γραμματεία για την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών προτάσεων, και στηρίζω πλήρως αυτήν την προσφορά, όχι μόνο λόγω της μοναδικής γεωγραφικής θέσης του νησιού στη Μεσόγειο, αλλά και διότι διαθέτουμε την υποδομή, το προσωπικό και την εμπειρία να φιλοξενήσουμε ένα τέτοιο όργανο. Συμπερασματικά, θέλω να αναφέρω ότι, πριν από τριάντα και κάτι χρόνια, κυβέρνηση των Εργατικών κατάφερε να επιστήσει την παγκόσμια προσοχή στη σημασία της Μεσογείου και στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των χωρών που βρέχονται από τις βόρειες και τις νότιες ακτές αυτής της θάλασσας."@el10
"Es un placer escuchar declaraciones del Consejo y la Comisión en relación con el Proceso de Barcelona, así como la propuesta de creación de una Unión para el Mediterráneo. Esta última empezará a funcionar el 13 de julio en París durante la Presidencia francesa. El Gobierno de Malta ha hecho público un documento de posición sobre las citadas declaraciones. Estoy plenamente de acuerdo con las propuestas que se están haciendo acerca de la Unión para el Mediterráneo. Puesto que es importante no duplicar esfuerzos y energías, la sugerencia relativa a las actividades marítimas es loable. Malta ha ofrecido acoger una secretaría para supervisar la aplicación de dichas propuestas, y yo respaldo totalmente el ofrecimiento, no sólo por la posición geográfica única que ocupa la isla en el Mediterráneo, sino también porque contamos con la infraestructura, el personal y la experiencia necesarios para albergar una entidad de este tipo. Para terminar, quisiera mencionar que, hace poco más de treinta años, fue un gobierno laborista el que consiguió llamar la atención del mundo sobre la importancia del Mediterráneo y la necesidad de colaboración entre los países ribereños del Norte y el Sur de dicho mar."@es21
"On rõõm kuulda nõukogu ja komisjoni avaldusi seoses Barcelona protsessiga ja ettepanekut Vahemere Liidu loomise kohta. Viimast alustatakse 13. juulil Pariisis Prantsusmaa eesistumise ajal. Malta valitsus on väljastanud nimetatud avalduste kohta seisukohavõtu. Ma olen Vahemere Liitu käsitlevate ettepanekutega täielikult nõus. Et oluline on jõupingutusi ja energiat mitte dubleerida, on merendustegevusega seotud soovitus kiiduväärt. Malta pakkus oma territooriumil asukohta sekretariaadile, mille ülesanne oleks vaadata läbi niisuguste ettepanekute rakendamine, ning ma toetan kõnealust pakkumist täielikult, mitte üksnes saare unikaalse geograafilise asukoha tõttu Vahemeres, vaid ka sellepärast, et meil on olemas infrastruktuur, personal ja kogemused niisuguse institutsiooni võõrustamiseks. Lisaks tahaksin mainida, et üle kolmekümne aasta tagasi õnnestus leiboristlikul valitsusel juhtida maailma tähelepanu Vahemere piirkonna olulisusele ja koostöö vajadusele mere põhja- ja lõunakalda riikide vahel."@et5
"On ilo kuulla neuvoston ja komission lausunnot Barcelonan prosessista ja ehdotuksesta Välimeren unioniksi. Viimeksi mainitun on tarkoitus käynnistyä Ranskan puheenjohtajakauden aikana 13. heinäkuuta Pariisissa. Maltan hallitus on esittänyt kannanottonsa mainituista lausunnoista. Olen täysin samaa mieltä Välimeren unionia koskevista ehdotuksista. Koska on tärkeää, että toimia ja voimia ei kaksinkertaisteta, merellisiä toimintoja koskeva ehdotus on kiitettävä. Malta on tarjoutunut isännöimään sihteeristöä valvoakseen tällaisten ehdotusten täytäntöönpanoa, ja kannatan tarjousta kaikilta osin, en pelkästään saaren ainutlaatuisen maantieteellisen aseman vuoksi Välimerellä, vaan myös siksi, että meillä on infrastruktuuri, henkilökuntaa ja kokemusta tällaisen instituutin isännöintiin. Lopuksi haluaisin mainita, että vähän yli kolmekymmentä vuotta sitten työväenpuolueen muodostama hallitus onnistui kiinnittämään maailman huomion Välimeren merkitykseen ja tämän meren pohjois- ja etelärannikkojen maiden välisen yhteistyön tarpeellisuuteen."@fi7
"Je suis ravi d’entendre les déclarations du Conseil et de la Commission concernant le processus de Barcelone et la proposition relative à une Union pour la Méditerranée, qui doit débuter le 13 juillet à Paris dans le cadre de la Présidence française. Le gouvernement de Malte a publié un document de synthèse sur lesdites déclarations. Je suis totalement d’accord avec les propositions émises en ce qui concerne l’Union pour la Méditerranée. Il est important de ne pas répéter inutilement les efforts et les énergies et la suggestion relative aux activités maritimes est par conséquent louable. Malte s’est proposée pour accueillir un secrétariat chargé de superviser la mise en œuvre de ces propositions et j’approuve totalement cette proposition, non seulement en raison de la situation géographique tout à fait particulière de l’île dans la Méditerranée, mais aussi parce que nous possédons l’infrastructure, le personnel et l’expérience nécessaires pour accueillir une institution de ce type. Pour conclure, j’aimerais signaler qu’il y a un peu plus de trente ans, c’est un gouvernement travailliste qui a fait en sorte d’attirer l’attention de la planète sur l’importance de la Méditerranée et la collaboration nécessaire entre les pays entourant les rives Nord et Sud de cette mer."@fr8
"Élvezet a Tanács és a Bizottság részéről a barcelonai folyamattal és az Unió a mediterrán térségért kezdeményezéssel kapcsolatos nyilatkozatokat hallani. A kezdeményezés július 13-án, a francia elnökség alatt veszi kezdetét. Málta kormánya állásfoglalást adott ki az említett nyilatkozattal kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértek az Unió a mediterrán térségért kezdeményezésre vonatkozó javaslatokkal. Mivel fontos, hogy ne tegyünk felesleges erőfeszítéseket, a tengeri tevékenységekre vonatkozó javaslat dicséretre méltó. Málta felajánlotta, hogy otthont ad egy olyan titkárságnak, amely az ilyen jellegű javaslatok végrehajtását tekintené át, és én teljes mértékben támogatom ezt a felajánlást, nemcsak a szigetnek a Földközi-tengerben való kivételes földrajzi fekvése miatt, de azért is, mert rendelkezünk olyan infrastruktúrával, személyzettel és tapasztalattal, ami egy ilyen intézmény befogadásához szükséges. Befejezésül, meg szeretném említeni, hogy harminc évvel ezelőtt a munkáspárti kormánynak sikerült felhívnia a világ figyelmét a földközi-tengeri térségre és a tenger északi és déli partjával határos országok közötti együttműködés szükségességére."@hu11
"E’ un piacere ascoltare le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul processo di Barcellona e sulla proposta relativa a un’Unione per il Mediterraneo, che dovrebbe iniziare a essere operativa il 13 luglio a Parigi durante la Presidenza francese. Il governo di Malta ha pubblicato un documento di posizione in merito a tali dichiarazioni. Sono assolutamente d’accordo riguardo alle proposte avanzate sull’Unione per il Mediterraneo. Poiché è importante non raddoppiare gli sforzi e le energie, il suggerimento relativo alle attività marittime è lodevole. Malta ha offerto di ospitare un segretariato incaricato di controllare l’attuazione di tali proposte e io appoggio tale candidatura, non solo a causa della posizione geografica unica che occupa l’isola nel Mediterraneo, ma anche perché disponiamo delle infrastrutture, del personale e dell’esperienza necessari per ospitare tale istituto. Infine, desidero far presente che, solo poco più di trent’anni fa, un governo laburista riuscì a richiamare l’attenzione del mondo sull’importanza del Mediterraneo e sulla necessità di collaborazione tra paesi rivieraschi del nord e del sud di tale mare."@it12
"Malonu girdėti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl Barselonos proceso ir pasiūlymą dėl Viduržemio jūros šalių sąjungos. Pastarasis turi būti pradėtas liepos 13 d. Paryžiuje pirmininkaujant Prancūzijai. Maltos vyriausybė pareiškė savo poziciją dėl padarytų pareiškimų. Visiškai pritariu teikiamiems pasiūlymams dėl Viduržemio jūros šalių sąjungos. Tikrai svarbu, kad pastangos ir veikla nesidubliuotų, pagirtinas su jūrų veikla susijęs pasiūlymas. Malta pasisiūlė priimti sekretoriatą šių pasiūlymų įgyvendinimui stebėti, ir aš šiam pasiūlymui visiškai pritariu ne tik dėl šios Viduržemio jūros salos unikalios geografinės padėties, bet ir dėl to, kad mes turime infrastruktūrą, personalą ir patirtį tokiai institucijai priimti. Baigdamas norėčiau priminti, kad daugiau kaip prieš trisdešimt metų leiboristų vyriausybė sugebėjo atkreipti pasaulio dėmesį į Viduržemio jūros svarbą ir į tai, kad šios jūros šiaurės ir pietų pakrantėse esančioms šalims reikia bendradarbiauti."@lt14
"Ir patīkami dzirdēt Padomes un Komisijas paziņojumus attiecībā uz Barselonas procesu un priekšlikumu par Vidusjūras reģiona savienību. Vidusjūras reģiona savienības izveide aizsāksies 13. jūlijā Parīzē Francijas prezidentūras laikā. Maltas valdība ir iesniegusi dokumentu par nostāju attiecībā uz minētajiem paziņojumiem. Es pilnībā piekrītu ierosinātajiem priekšlikumiem par Vidusjūras reģiona savienību. Tā kā ir svarīgi, lai centieni un pūles nepārklājas, ierosinājums attiecībā uz darbībām jūrā ir cildināms. Malta ir piedāvājusi kļūt par sekretariāta mājvietu, lai uzraudzītu šādu projektu īstenošanu, un es pilnībā atbalstu šo piedāvājumu ne tikai salas unikālā ģeogrāfiskā novietojuma dēļ Vidusjūrā, bet arī tādēļ, ka mums ir šāda sekretariāta uzņemšanai nepieciešamā infrastruktūra, personāls un pieredze. Nobeigumā vēlos minēt, ka tikai pirms trīsdesmit gadiem leiboristu valdība bija tā, kas piesaistīja pasaules uzmanību Vidusjūras reģiona nozīmīgumam un nepieciešamībai sadarboties starp valstīm, kuras atrodas šīs jūras ziemeļu un dienvidu krastos."@lv13
"It is a pleasure to hear statements from the Council and the Commission regarding the Barcelona Process and the proposal for a Union for the Mediterranean. The latter is to be initiated on 13 July in Paris during the French Presidency. The Government of Malta has issued a position paper on the said statements. I fully agree with the proposals being made regarding the Union for the Mediterranean. As it is important not to duplicate efforts and energies, the suggestion relating to maritime activities is laudable. Malta has offered to host a secretariat to overview the implementation of such proposals and I fully endorse this offer, not only because of the unique geographical position of the island in the Mediterranean but also because we have the infrastructure, personnel and experience to host such an institute. To conclude, I would like to mention that, just over thirty years ago, it was a Labour Government that managed to bring world attention to the importance of the Mediterranean and the necessity of collaboration between the countries bordering the Northern and Southern shores of this sea."@mt15
"Het doet mij zeer veel genoegen om de verklaringen van de Raad en de Commissie ten opzichte van het Proces van Barcelona en het voorstel voor een Unie van de Middellandse Zee te horen. Voor de Unie moet tijdens het Franse voorzitterschap op 13 juli in Parijs de aanzet worden gegeven. De regering van Malta heeft een schriftelijk standpunt over de genoemde verklaringen uitgegeven. Ik ben het volledig eens met de ingediende voorstellen ten aanzien van de Unie voor het Middellandse Zeegebied. Omdat het belangrijk is de inspanningen en de energie niet te verdubbelen is de suggestie over de maritieme activiteiten zeer lovenswaardig. Malta heeft zich als vestigingsplaats aangeboden voor het secretariaat dat moet toezien op de tenuitvoerlegging van dit soort voorstellen en ik dit aanbod heeft mijn volledige ondersteuning. Niet alleen vanwege de unieke geografische ligging van het eiland in de Middellandse Zee, maar ook omdat we de infrastructuur, het personeel en de ervaring hebben om zo’n instituut te huisvesten. Tot besluit zou ik willen aanvoeren dat de Labour regering het ongeveer dertig jaren geleden gered heeft om de aandacht van de wereld op het belang van de Middellandse Zee te vestigen en erop dat het noodzakelijk is dat de landen die aan de Noordelijke en Zuidelijke kusten van deze Zee aangrenzen moeten samenwerken."@nl3
"Z przyjemnością słucha się sprawozdań Rady i Komisji odnośnie do procesu barcelońskiego oraz wniosku dotyczącego Unii Śródziemnomorskiej. Wniosek ten ma zostać wdrożony dnia 13 lipca w Paryżu podczas francuskiej prezydencji. Rząd Malty wystosował dokument odnośnie do swojego stanowiska w sprawie wyżej wspomnianych oświadczeń. Całkowicie zgadzam się ze złożonymi wnioskami dotyczącymi Unii Śródziemnomorskiej. Jako iż istotne jest, aby nie powielać wysiłków oraz energii, propozycja odnośnie do działań morskich jest szczytna. Malta zaproponowała swój kraj jako miejsce siedziby sekretariatu, mając na celu przegląd wdrażania wniosków, a ja ze swojej strony w pełni popieram tę propozycję nie tylko z powodu wyjątkowego położenia geograficznego wyspy na Morzu Śródziemnym, ale również dlatego, iż posiadamy infrastrukturę, personel oraz doświadczenie w goszczeniu takiej instytucji. Podsumowując, chciałbym również wspomnieć, iż ponad 30 lat temu to właśnie rządowi lewicowemu udało się zwrócić uwagę świata na znaczenie Morza Śródziemnego oraz konieczność współpracy pomiędzy krajami graniczącymi z północnym i południowym brzegiem morza."@pl16
"É um prazer escutar as declarações do Conselho e da Comissão sobre o Processo de Barcelona e a proposta de União para o Mediterrâneo. Esta última deverá ser lançada no dia 13 de Julho em Paris, durante a Presidência francesa. O Governo de Malta emitiu um documento com a sua posição sobre as ditas declarações. Estou inteiramente de acordo com as propostas apresentadas em relação à União para o Mediterrâneo. É importante não duplicar esforços e energias, a sugestão relativa às actividades marítimas é digna de louvor. Malta ofereceu-se para acolher um secretariado destinado a supervisionar a aplicação dessas propostas e estou inteiramente de acordo com tal oferta, não só devido à posição geográfica excepcional que a ilha ocupa no Mediterrâneo, mas também porque temos as infra-estruturas, o pessoal e a experiência necessários para acolher essa instituição. Para concluir, gostaria de mencionar que, há pouco mais de trinta anos, foi um governo trabalhista que conseguiu atrair a atenção do mundo para a importância do Mediterrâneo e para a necessidade de colaboração entre os países das margens norte e sul desse mar."@pt17
"It is a pleasure to hear statements from the Council and the Commission regarding the Barcelona Process and the proposal for a Union for the Mediterranean. The latter is to be initiated on 13 July in Paris during the French Presidency. The Government of Malta has issued a position paper on the said statements. I fully agree with the proposals being made regarding the Union for the Mediterranean. As it is important not to duplicate efforts and energies, the suggestion relating to maritime activities is laudable. Malta has offered to host a secretariat to overview the implementation of such proposals and I fully endorse this offer, not only because of the unique geographical position of the island in the Mediterranean but also because we have the infrastructure, personnel and experience to host such an institute. To conclude, I would like to mention that, just over thirty years ago, it was a Labour Government that managed to bring world attention to the importance of the Mediterranean and the necessity of collaboration between the countries bordering the Northern and Southern shores of this sea."@ro18
"Je potešujúce počuť od Rady a Komisie stanoviská týkajúce sa barcelonského procesu a návrhu Stredomorskej únie. Návrh bude uvedený 13. júla v Paríži počas francúzskeho predsedníctva. Vláda Malty vydala politické prehlásenie týkajúce sa zmieňovaných stanovísk. Úplne súhlasím s predloženými návrhmi tykajúcimi sa Stredomorskej únie. Vzhľadom na to, že je dôležité, aby sme nezdvojovali snahy a energiu, je návrh tykajúci sa námorných aktivít chvályhodný. Malta sa ponúkla ako hostiteľ sekretariátu, ktorý bude dozerať na realizáciu návrhov, a ja túto ponuku úplne podporujem, a to nielen pre jedinečnú zemepisnú polohu ostrova v Stredozemí, ale aj preto, že máme infraštruktúru, personál a skúsenosti, aby sme mohli hostiť takúto inštitúciu. Na záver by som rád uviedol, že už pred viac než tridsiatimi rokmi sa jednej labouristickej vláde podarilo pripútať pozornosť sveta k významu Stredozemia a k nevyhnutnosti spolupráce medzi štátmi severného a južného pobrežia tejto oblasti."@sk19
"Vesel sem, da poslušam izjave predstavnikov Sveta in Komisije v zvezi z barcelonskim procesom in predlogom o Uniji za Sredozemlje. Ta predlog bo predstavljen 13. julija v Parizu med francoskim predsedovanjem. Vlada Malte je objavila dokument o stališču v zvezi z izraženimi izjavami. S predlogi v zvezi z Unijo za Sredozemlje se strinjam v celoti. Ker je pomembno, da ne podvajamo prizadevanj in energije, je predlog v zvezi s pomorskimi dejavnostmi hvalevreden. Malta je pripravljena gostiti sekretariat, ki bi pregledal uresničevanje takšnih predlogov, pri čemer to ponudbo odobravam v celoti ne le zaradi edinstvenega geografskega položaja na sredozemskem otoku, ampak ker imamo infrastrukturo, osebje in izkušnje za gostovanje takšne institucije. Končno poudarjam, da je pred tridesetimi leti laburistična vlada poudarila pomembnost Sredozemlja v svetu in sodelovanja med državami, ki mejijo na severno in južno obalo tega morja."@sl20
"Det är ett nöje att höra rådets och kommissionens uttalanden om Barcelonaprocessen och förslaget om en union för Medelhavsområdet. Unionen för Medelhavsområdet ska lanseras den 13 juli i Paris under det franska ordförandeskapet. Maltas regering har formulerat en skriftlig ståndpunkt om dessa uttalanden. Jag stöder helt förslagen om en union för Medelhavsområdet. Eftersom det är viktigt att inte dubblera åtgärder och insatser är förslaget om sjöfarten lovvärt. Malta har erbjudit sig att stå som värdland för ett sekretariat som ska övervaka genomförandet av sådana förslag och jag ställer mig helt bakom det erbjudandet, inte bara på grund av Maltas unika geografiska läge i Medelhavet, utan också för att vi förfogar över både infrastruktur, personal och erfarenheter för att bli värdland för ett sådant institut. Avslutningsvis vill jag säga att det för mer än trettio år sedan var en Labourregering som lyckades uppmärksamma världen på Medelhavets betydelse och behovet av samarbete mellan de länder som gränsar till Medelhavets norra och södra stränder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Attard-Montalto (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph