Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-05-Speech-4-014"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080605.2.4-014"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, with his proposals for a Mediterranean Union, President Sarkozy recognised what many knew yet would not admit: that the Barcelona Process – top-down and driven by European interests – was dead in the water, leading our southern partners to opt out and a widening prosperity gap to emerge on either side of the Mediterranean. If Europe is serious about reversing the failures of the last decade and generating development and security on its southern shores we must now learn to give as well as take. We must build on the ashes of the Barcelona Process – a true partnership based on trust, reciprocity and, above all, mutual respect. The Mediterranean must not be a cultural dividing line but a meeting place. Joint investment in infrastructure – such as ports, sea links and energy grids – will bring our peoples together far more effectively than the high-sounding declarations which characterised the Barcelona Process. We need investment in people too. The kind of energy which brought together the French and Germans after the last big war must be invested in bringing Europeans and North Africans together to prevent the next. The worst possible mistake the French Presidency could make is to commit the European Union – and by extension its citizens – to a grandiose project without providing finance for such cooperation for a number of years down the line. And, as Mr Schulz said, creating a full-blown bureaucratic structure alongside the standing delegations and the External Action Service need not be the way; a focus on values must be. Despite the worsening situation, particularly in Egypt and Israel, and the fact that we claim such values as the basis of EU foreign policy, references to human rights are mysteriously hard to find in the Commission’s proposals. I hope this is something the Commission will look at. But, these objections aside, Liberals and Democrats are pleased to show support for this Union for the Mediterranean, with one important caveat: pragmatic cooperation on economic issues must not be a substitute for promoting peace in the Middle East through the common foreign and security policy envisaged in the Lisbon Treaty. Since the Commissioner recognises the link between economic development and peace, what would be a better sign of peace and goodwill towards our Arab neighbours than abolishing agricultural tariffs? Our much-vaunted free trade agreements have failed to boost living standards because they excluded agriculture and services, which account for two thirds of the GDP in the Middle East and North Africa. If we do not take the produce of these countries, we will end up taking their people. Reforming the CAP, providing a level playing field for goods from the Southern Mediterranean, would go a long way towards tackling the causes of record migration into Europe. As the inimitable Doctor Johnson once said ‘Life cannot subsist ... but by reciprocal concessions’. And, for the sake of the success of this Union, Europe must make the first move."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, svými návrhy ohledně Středomořské unie uznal prezident Sarkozy to, co mnozí věděli, ale nechtěli přiznat: že shora a evropskými zájmy řízený barcelonský proces je mrtvý, což vedlo k tomu, že od něj naši jižní partneři odstoupili a že rozdíly v prosperitě na obou stranách Středozemního moře se ještě více prohloubily. Pokud to Evropa s nápravou neúspěchů uplynulého desetiletí a se zajištěním rozvoje a bezpečnosti na svých jižních březích myslí opravdu vážně, musíme se naučit nejen brát, ale také dávat. Musíme budovat na zbytcích barcelonského procesu – skutečné partnerství založené na důvěře, reciprocitě a především na vzájemném respektu. Středomoří nesmí být kulturní hranicí, nýbrž místem setkávání. Společné investice do infrastruktury – jako jsou přístavy, námořní spojení a energetické rozvodné sítě – sblíží obyvatele našich zemí mnohem účinněji než velkolepá prohlášení, která charakterizovala barcelonský proces. Potřebujeme také investovat do lidí. Ona energie, která spojila Francouze a Němce po poslední velké válce, musí být vložena do spojování Evropanů a Severoafričanů, aby se zabránilo další válce. Nejhorší možná chyba, kterou by francouzské předsednictví mohou udělat, je zavázat Evropskou unii – a potažmo i její občany – ke grandióznímu projektu bez poskytnutí financí na takovou spolupráci po mnoho let. A jak zde řekl pan Schulz, vytváření rozbujelé byrokratické struktury, obvyklé delegace a Evropská služba pro vnější činnost asi nebude tou správnou cestou; je třeba se soustředit na hodnoty. Navzdory zhoršující se situaci, zejména v Egyptě a Izraeli, a skutečnosti, že takové hodnoty pokládáme za základ zahraniční politiky EU, v návrzích Komise se záhadně málo vyskytují zmínky o lidských právech. Doufám, že se Komise na tento problém zaměří. Ale kromě těchto výhrad liberálové a demokraté s radostí vyjadřují Unii pro Středomoří podporu s jedním důležitým upozorněním: pragmatická spolupráce v hospodářských otázkách nesmí být náhradou za podporu míru na Blízkém východě pomocí společné zahraniční a bezpečnostní politiky, kterou nastiňuje Lisabonská smlouva. Vzhledem k tomu, že paní komisařka si je vědoma těsné souvislosti mezi hospodářským rozvojem a mírem, co by mohlo být lepší známkou míru a dobré vůle vůči našim arabským sousedům než zrušení zemědělských cel? Naše dohody o volném obchodu, kterými se tolik chlubíme, nedokázaly pozvednout životní úroveň, protože vynechaly zemědělství a služby, které na Blízkém východě a v severní Africe tvoří dvě třetiny HDP. Pokud od těchto zemí nebudeme přijímat jejich výrobky, budeme muset nakonec přijímat jejich lidi. Reforma SZP poskytující rovné podmínky pro zboží z jižního Středomoří by znamenala velký krok na dlouhé cestě, která nás dělí od zvládnutí příčin rekordní migrace do Evropy. Jak kdysi řekl nenapodobitelný doktor Johnson, „Život může trvat... jen za cenu vzájemných ústupků.“ A v zájmu úspěchu této unie musí Evropa udělat první krok."@cs1
". Fru formand! Med sine forslag om en Middelhavsunion anerkendte præsident Sarkozy det, som mange vidste, men ikke ville indrømme. Nemlig at Barcelonaprocessen - topstyret og drevet af europæiske interesser - var død, hvilket førte til, at vores sydlandske partnere stod af ræset, og at en bred velfærdskløft dukkede op på begge sider af Middelhavet. Hvis Europa virkelig ønsker at få vendt det sidste årtis fiaskoer og skabe udvikling og sikkerhed på dets sydlige kyster, skal vi nu lære at give så vel som at tage. Vi skal bygge videre på Barcelonaprocessens aske - et ægte partnerskab baseret på tillid, gensidighed og frem for alt gensidig respekt. Middelhavet skal ikke være en kulturel skillelinje, men et mødested. Fælles investeringer i infrastruktur såsom havne, søforbindelser og energinet skal samle vores folk på en langt mere effektiv måde end de højtravende erklæringer, som kendetegner Barcelonaprocessen. Vi skal også investere i mennesker. Den slags energi, som samlede franskmændene og tyskerne efter den sidste store krig, skal investeres i at samle europæere og nordafrikanere for at undgå det følgende. Den største fejltagelse, det franske formandskab kan begå, er at forpligte EU og dermed dets borgere til et storslået projekt uden at sørge for finansiering til et sådant samarbejde i flere år ud i fremtiden. Som hr. Schulz sagde, behøver det at skabe en fuldstændig bureaukratisk struktur side om side med de stående delegationer og Tjenesten for Unionens Optræden Udadtil ikke at være den måde, hvorpå værdierne skal fokuseres. På trods af den forværrede situation i især Egypten og Israel samt den kendsgerning, at vi forlanger sådanne værdier som grundlag for EU's udenrigspolitik, er det på mystisk vis svært at finde referencer til menneskerettigheder i Kommissionens forslag. Jeg håber, at Kommissionen vil se på dette. Men bortset fra disse indvendinger glæder liberale og demokrater sig over at støtte Middelhavsunionen, dog med en vigtig protest: Pragmatisk samarbejde om økonomiske spørgsmål må ikke erstatte det at fremme fred i Mellemøsten gennem fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som tilsigtes i Lissabontraktaten. Siden kommissæren anerkender forbindelsen mellem økonomisk udvikling og fred, hvad vil så være et bedre tegn på fred og velvilje over for vores arabiske naboer end at ophæve landbrugstolden? Vores højtbesungne frihandelsaftaler har ikke styrket levestandarderne, da de ikke indbefattede landbrug og service, som står for to tredjedele af Mellemøstens og Nordafrikas BNP. Hvis vi ikke tager disse landes varer, vil vi ende med at tage deres folk. Omlægning af den fælles landbrugspolitik, hvilket vil give lige forhold for varer fra det sydlige Middelhavsområde, vil kraftigt medvirke til at tackle årsagerne til en rekordstor migration til Europa. Som den uforlignelige doktor Johnson engang sagde: "Livet kan kun bestå [...] ved gensidige indrømmelser". Og for at sikre EU's succes skal Europa tage det første skridt."@da2
". Frau Präsidentin! Mit seinen Vorschlägen für eine Mittelmeerunion hat Präsident Sarkozy ausgesprochen, was viele wussten, aber nicht zugeben wollten: dass sich der hierarchische und von europäischen Interessen geleitete Barcelona-Prozess festgefahren hatte, wonach sich unsere Partner im Süden von ihm abwandten und das Wohlstandsgefälle zwischen beiden Seiten des Mittelmeers verstärkt wurde. Wenn es Europa mit dem Vorhaben ernst ist, die Fehler der letzten zehn Jahre rückgängig zu machen und Entwicklung und Sicherheit an seinen südlichen Grenzen voranzutreiben, so müssen wir jetzt lernen, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. Wir müssen auf der Asche des Barcelona-Prozesses aufbauen – für eine wahre Partnerschaft, die auf Vertrauen, Gegenseitigkeit und vor allem auf gegenseitigem Respekt beruht. Der Mittelmeerraum darf keine kulturelle Grenze sein, sondern muss zu einem Treffpunkt werden. Gemeinsame Investitionen in die Infrastruktur – wie Häfen, Seeverbindungen und Energienetze – bringen unsere Völker viel eher zusammen, als es die lautstarken Erklärungen vermochten, die den Barcelona-Prozess auszeichneten. Wir müssen auch in die Menschen investieren. Die Art Energie, die nach dem letzten großen Krieg Franzosen und Deutsche zusammengebracht hat, muss jetzt investiert werden, um die Europäer und die Nordafrikaner einander näher zu bringen, um einen nächsten großen Krieg zu vermeiden. Der schlimmste Fehler, den die französische Präsidentschaft machen könnte, wären Versprechungen der Europäischen Union – und dadurch ihrer Bürger – für ein hochtrabendes Projekt, ohne die mehrjährige Finanzierung für eine solche Zusammenarbeit sicherzustellen. Und, wie Herr Schulz sagte, kann die Schaffung einer kompletten bürokratischen Struktur parallel zu den bereits bestehenden Delegationen und dem Auswärtigen Dienst nicht der richtige Weg sein; es geht darum, sich auf die Werte zu konzentrieren. Trotz der sich verschlimmernden Situation, insbesondere in Ägypten und Israel, sowie der Tatsache, dass wir solche Werte als die Basis der EU-Außenpolitik bezeichnen, lassen sich in den Vorschlägen der Kommission kurioserweise nur wenige Bezüge auf die Menschenrechte finden. Ich hoffe, dass sich die Kommission diesem Aspekt widmen wird. Trotz dieser Einwände unterstützen die Liberalen und Demokraten die Mittelmeerunion gern, mit einem wichtigen Vorbehalt: Die pragmatische Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen darf kein Ersatz für Friedensbemühungen durch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik im Nahen und Mittleren Osten sein, die im Vertrag von Lissabon vereinbart wurde. Da die Kommissarin die Verbindung zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Frieden anerkennt – was wäre ein besseres Zeichen des Friedens und guten Willens gegenüber unseren arabischen Nachbarn, als die Abschaffung der Agrarzölle? Unsere viel gepriesenen Freihandelsabkommen haben es nicht geschafft, die Lebensstandards zu erhöhen, da sie die Landwirtschaft und den Dienstleistungssektor, die im Nahen und Mittleren Osten und in Nordafrika zwei Drittel des BIP ausmachen, ausgeschlossen haben. Wenn wir die Produkte dieser Länder nicht annehmen, werden wir uns letztlich ihrer Menschen annehmen müssen. Eine Reform der GAP, die gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen für Waren aus dem südlichen Mittelmeerraum schafft, wäre ein großer Schritt in Richtung einer Bewältigung der Ursachen für die massenhafte Migration nach Europa. Wie der einzigartige Dr. Johnson einst sagte, erfordert das Leben „gegenseitige Zugeständnisse“. Und Europa muss, um der Union willen, den ersten Schritt tun."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, με τις προτάσεις του για μια Μεσογειακή Ένωση, ο Πρόεδρος Σαρκοζί αναγνώρισε αυτό που πολύ γνώριζαν, αλλά αρνούνταν να παραδεχθούν: ότι η διαδικασία της Βαρκελώνης –εκκινούμενη από πάνω προς τα κάτω και ορμώμενη από ευρωπαϊκά συμφέροντα– ήταν ξεψυχισμένη, αναγκάζοντας τους νότιους εταίρους μας να αυτοεξαιρεθούν και να αναδυθεί ένα διευρυνόμενο χάσμα ευημερίας σε αμφότερες τις πλευρές της Μεσογείου. Αν η Ευρώπη εννοεί σοβαρά να αντιστρέψει τις αποτυχίες της περασμένης δεκαετίας και να δημιουργήσει ανάπτυξη και ασφάλεια στις νότιες ακτές της, πρέπει τώρα να μάθουμε, όσο και να δίνουμε. Πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στις στάχτες της διαδικασίας της Βαρκελώνης – μια πραγματική εταιρική σχέση, βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την αμοιβαιότητα και, πρωτίστως, στον αμοιβαίο σεβασμό. Η Μεσόγειος δεν πρέπει να αποτελεί πολιτιστική διαχωριστική γραμμή, αλλά σημείο συνάντησης. Οι κοινές επενδύσεις σε υποδομές –όπως είναι τα λιμάνια, οι θαλάσσιες συνδέσεις και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας– θα φέρουν κοντά τους λαούς μας κατά πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο σε σύγκριση με τις μεγαλόστομες διακηρύξεις που χαρακτήριζαν τη διαδικασία της Βαρκελώνης. Πρέπει, επίσης, να επενδύσουμε στους ανθρώπους. Το είδος της ενέργειας που συνέβαλαν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί μετά τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο πρέπει να διοχετευτεί στο να έλθουν κοντά Ευρωπαίοι και Βορειοαφρικανοί, ώστε να αποτραπεί ο επόμενος πόλεμος. Το χειρότερο δυνατό σφάλμα που θα μπορούσε να διαπράξει η γαλλική Προεδρία θα ήταν να δεσμεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση –και κατ’ επέκταση, τους πολίτες της– σε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο, χωρίς να παράσχει χρηματοδότηση για ανάλογη συνεργασία σε διάστημα κάποιων ετών, αδιαλείπτως. Όπως είπε δε ο κ. Schulz, δεν πρέπει να δημιουργηθεί πλήρως ανεπτυγμένη γραφειοκρατική δομή, εκ παραλλήλου προς τις μόνιμες αντιπροσωπείες και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης· πρέπει να εστιάσουμε στις αξίες. Παρά την επιδείνωση της κατάστασης, ιδίως στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ, και παρά το γεγονός ότι επικαλούμαστε ανάλογες αξίες ως βάση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, περιέργως δύσκολα θα βρει κάποιος στις προτάσεις της Επιτροπής αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα εξετάσει η Επιτροπή. Αν εξαιρέσει πάντως κανείς αυτές τις ενστάσεις, οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες με χαρά τους στηρίζουν αυτήν την Ένωση για τη Μεσόγειο, με μια σημαντική προειδοποίηση: η πραγματιστική συνεργασία για τα οικονομικά θέματα δεν πρέπει να αποτελέσει υποκατάστατο για την προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή μέσω της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, όπως επιδιώκεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Εφόσον η Επίτροπος αναγνωρίζει τη σύνδεση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ειρήνης, ποιο σημάδι ειρήνης και καλής θέλησης έναντι των αράβων γειτόνων μας θα ήταν καλύτερο από την κατάργηση των γεωργικών δασμών; Οι πολυπαινεμένες συμφωνίες μας ελεύθερων συναλλαγών απέτυχαν να ανεβάσουν το βιοτικό επίπεδο, διότι απέκλεισαν τη γεωργία και τις υπηρεσίες, που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του ΑΕγχΠ στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Αν δεν πάρουμε τα προϊόντα αυτών των χωρών, θα καταλήξουμε να πάρουμε τους λαούς τους. Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, η διαμόρφωση καθαρών κανόνων παιχνιδιού για τα αγαθά που προέρχονται από τη Νότια Μεσόγειο, θα αποτελούσαν ένα αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση των αιτιών της άνευ προηγουμένου μετανάστευσης στην Ευρώπη. Όπως είπε κάποτε και ο αμίμητος ιατρός Johnson «Η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει ... παρά μόνο μέσω αμοιβαίων παραχωρήσεων». Για χάρη της επιτυχίας αυτής της Ένωσης, η Ευρώπη πρέπει να κάνει την πρώτη κίνηση."@el10
". Señora Presidenta, con sus propuestas sobre una Unión para el Mediterráneo, el Presidente Sarkozy ha reconocido lo que muchos sabían pero no admitían: que el Proceso de Barcelona —orientado de arriba hacia abajo y regido por intereses europeos— estaba estancado y que estaba provocando que nuestros socios meridionales se retiraran del mismo, haciendo aumentar asimismo las diferencias en materia de prosperidad a ambas orillas del Mediterráneo. Si Europa se toma en serio la posibilidad de revertir los fracasos de la pasada década y generar desarrollo y seguridad en sus costas meridionales, tendrá que aprender a dar, aparte de recibir. Debemos construir, sobre las cenizas del Proceso de Barcelona, una asociación verdadera basada en la confianza, la reciprocidad y, sobre todo, el respeto mutuo. El Mediterráneo no debe constituirse en una línea divisoria cultural, sino en un lugar de encuentro. La inversión común en infraestructuras —tales como puertos, conexiones marítimas y redes de distribución de energía— acercará a nuestros pueblos mucho más eficazmente que las altisonantes declaraciones que caracterizaron el Proceso de Barcelona. Tenemos que invertir, asimismo, en las personas. La clase de energía que unió a franceses y alemanes tras el final de la última gran guerra debe emplearse en acercar a europeos y norteafricanos para evitar la próxima. El peor error que el Presidente francés podría cometer sería el de comprometer a la Unión Europea —y, por extensión, a sus ciudadanos— a participar en un proyecto grandioso sin facilitar los fondos necesarios para dicha cooperación hasta que no hayan transcurrido varios años. Y, como ha dicho el señor Schulz, crear una estructura burocrática completa, junto a las delegaciones permanentes y el Servicio de Acción Exterior, no ha de ser el camino; éste ha de fundamentarse en los valores. Pese al deterioro de la situación, sobre todo en Egipto e Israel, y al hecho de que afirmemos que tales valores son la base de la política exterior de la UE, las referencias a los derechos humanos son, misteriosamente, difíciles de hallar en las propuestas de la Comisión. Espero que ésta analice esta circunstancia. No obstante, dejando de lado las objeciones, los Liberales y Demócratas nos complacemos en apoyar esta Unión para el Mediterráneo, si bien con una importante condición: la cooperación pragmática sobre cuestiones económicas no debe sustituir el fomento de la paz en Oriente Próximo mediante la Política Exterior y de Seguridad Común que se contempla en el Tratado de Lisboa. Ya que la Comisaria reconoce el vínculo entre el desarrollo económico y la paz, ¿qué mejor señal de paz y buena voluntad hacia nuestros vecinos árabes podría darse que la supresión de los aranceles agrícolas? Nuestros tan cacareados acuerdos de libre comercio no han servido para hacer aumentar el nivel de vida, ya que no incluían la agricultura y los servicios, que representan dos terceras partes del PIB de los países de Oriente Próximo y África del Norte. Si no recibimos los productos de estos países, acabaremos recibiendo a sus habitantes. La reforma de la PAC, de modo que se garantice una situación equitativa para los productos procedentes del Mediterráneo meridional, contribuiría en gran medida a abordar de raíz las causas que han motivado los máximos históricos de migración hacia Europa. Tal como dijo el inimitable Doctor Johnson: «la vida no puede subsistir… sin concesiones mutuas». Así, por el bien de esta Unión, corresponde a Europa mover ficha en primer lugar."@es21
"Proua juhataja, oma ettepanekutega Vahemere Liidu kohta tunnustas president Sarkozy seda, mida paljud teavad, kuid ei tunnistaks: ülalt alla suunatud Barcelona protsess, mille puhul lähtuti Euroopa huvidest, ei olnud tõhus ning viis meie lõuna partnerid loobumiseni ja suurendas jõukuse vahet Vahemere mõlemal kaldal. Kui Euroopa tahab tõsiselt heastada viimase kümnendiku ebaõnnestumised ning tagada lõunakallaste arengu ja turvalisuse, peame õppima nii andma kui ka võtma. Peame rajama Barcelona protsessi tuhale tõelise partnerluse, mis põhineb usaldusel, vastastikkusel ja eelkõige vastastikul austusel. Vahemeri ei tohi olla kultuuriline piir, vaid kohtumispaik. Ühisinvesteeringud infrastruktuuri, näiteks sadamatesse, mereühendustesse ja energiavõrkudesse, toovad meie elanikud kokku palju tõhusamini kui uhkelt kõlavad deklaratsioonid, mis iseloomustasid Barcelona protsessi. Peame investeerima ka inimestesse. Samasugune energia, mis tõi kokku prantslased ja sakslased pärast viimast suurt sõda, tuleb investeerida ka eurooplaste ja põhja-aafriklaste kokkutoomiseks, et ära hoida järgmist sõda. Suurim võimalik viga, mille Prantsusmaa eesistujariigina võiks teha, on siduda Euroopa Liit ja seega selle kodanikud suurejoonelise projektiga, rahastamata edaspidi niisugust koostööd mitmeid aastaid. Nagu härra Schulz ütles, ei ole õige luua alaliste delegatsioonide ja välisteenistuse kõrvale täielikult bürokraatlikku struktuuri, tuleb keskenduda hoopis väärtustele. Hoolimata halvenevast olukorrast, eriti Egiptuses ja Iisraelis, ning asjaolust, et me peame niisuguseid väärtusi ELi välispoliitika aluseks, on mõistatuslikult raske leida komisjoni ettepanekutest viiteid inimõigustele. Ma loodan, et komisjon tegeleb sellega. Kuid jättes need vastuväited kõrvale, on Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioonil hea meel toetada Vahemere Liitu, ühel olulisel tingimusel: pragmaatiline koostöö majandusküsimustes ei tohi asendada rahu edendamist Lähis-Idas Lissaboni lepingus sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika abil. Et volinik tunnistab seost majandusarengu ja rahu vahel, siis mis oleks parem märk rahust ja heast tahtest meie Araabia naabrite suhtes kui põllumajandustariifide kaotamine? Meie paljukiidetud vabakaubanduslepingutega ei õnnestunud parandada elu kvaliteeti, kuna nendest jäeti välja põllumajandus ja teenused, mis moodustavad kaks kolmandikku Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika SKTst. Kui me ei tarbi kõnealuste riikide tooteid, ei mõista me enam nende elanikke. Ühise põllumajanduspoliitika reformiga, mille abil tagataks võrdsed võimalused Vahemere lõunapiirkonna riikidest pärit kaupade jaoks, astutaks suur samm edasi, et tegeleda Euroopasse toimuva rekordilise sisserände põhjustega. Nagu ütles matkimatu doktor Johnson, saab elu püsida üksnes vastastikuste soodustuste abil. Ning kõnealuse liidu edu saavutamiseks peab Euroopa astuma esimese sammu."@et5
"Arvoisa puhemies, ehdotuksellaan Välimeren unionista presidentti Sarkozy tunnusti sen, mitä moni ei vielä haluaisi myöntää: Barcelonan prosessi – ylhäältä alas ulottuva ja eurooppalaisten etunäkökohtia ajava – oli epäonnistunut, minkä seurauksena eteläiset kumppanimme jättäytyivät siitä pois ja Välimeren eri puolten välinen hyvinvointikuilu kasvoi. Jos Eurooppa haluaa vakavissaan korjata viime vuosikymmenen virheet ja synnyttää kehitystä ja turvallisuutta eteläisille rannikoilleen, meidän on nyt opittava antamaan yhtä hyvin kuin ottamaan. Meidän on rakennettava Barcelonan prosessin tuhkalle todellinen luottamukseen, vastavuoroisuuteen ja ennen kaikkea keskinäiseen kunnioitukseen perustuva kumppanuus. Välimeri ei saa olla kulttuurien raja, vaan sen pitää olla kokouspaikka. Yhteiset investoinnit infrastruktuuriin – kuten satamiin, meriyhteyksiin ja energiaverkkoihin – lähentävät kansalaisiamme paljon tehokkaammin kuin Barcelonan prosessille ominaiset mahtipontiset julkilausumat. Meidän on investoitava myös ihmisiin. Samankaltaista voimaa kuin se, joka yhdisti ranskalaiset ja saksalaiset edellisen suuren sodan jälkeen, on käytettävä eurooppalaisten ja pohjoisafrikkalaisten yhdistämiseen seuraavan sodan estämiseksi. Pahin mahdollinen virhe, jonka puheenjohtajavaltio Ranska voi tehdä, on sitouttaa Euroopan unioni – ja siten myös sen kansalaiset – suurisuuntaiseen hankkeeseen antamatta tällaiselle yhteistyölle rahoitusta useaksi tulevaksi vuodeksi. Kuten Martin Schulz sanoi, keinona ei myöskään tarvitse olla täysimittaisen byrokraattisen rakenteen luominen pysyvien valtuuskuntien ja ulkosuhdehallinnon lisäksi. Painopisteen on oltava arvoissa. Vaikka tilanne varsinkin Egyptissä ja Israelissa on huonontunut ja me kiinnitämme tällaisiin arvoihin huomiota EU:n ulkopolitiikan perusteella, komission ehdotuksista on kumman vaikea löytää viittauksia ihmisoikeuksiin. Toivottavasti komissio kiinnittää tähän huomiota. Näistä vastalauseista huolimatta liberaalit ja demokraatit ovat kuitenkin tyytyväisiä voidessaan tukea tätä Välimeren unionia mutta he haluavat esittää yhden tärkeän varoituksen: käytännön yhteistyö talousasioissa ei saa korvata rauhan edistämistä Lähi-idässä Lissabonin sopimuksen määräämällä yhteisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla. Koska komission jäsen tunnustaa talouden kehityksen ja rauhan välisen yhteyden, mikä olisi parempi merkki rauhasta ja hyvästä tahdosta arabinaapureitamme kohtaan kuin maataloustullitariffien poisto? Meidän suuresti ylistetyt vapaakauppasopimuksemme eivät ole onnistuneet nostamaan elintasoa, koska ne eivät kata maataloutta ja palveluja, joiden osuus Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan BKT:stä on kaksi kolmasosaa. Jos emme ota vastaan näiden maiden tuotteita, päädymme ottamaan vastaan niiden ihmiset. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen ja siten yhtäläisten ehtojen tarjoaminen eteläisen Välimeren alueen tuotteille olisi pitkä askel kohti Eurooppaan suuntautuvan ennätysmäisen muuttoliikkeen syiden selvittämistä. Kuten jäljittelemätön tohtori Johnson kerran sanoi, ”Elämä voi jatkua vain... jos tehdään vastavuoroisia myönnytyksiä”. Ja tämän unionin onnistumisen vuoksi Euroopan on otettava ensimmäinen askel."@fi7
"Madame la Présidente, avec ses propositions concernant une Union méditerranéenne, le Président Sarkozy a reconnu ce que beaucoup savaient mais refusaient d’admettre: que le processus de Barcelone – un processus descendant et motivé par des intérêts européens – était fichu, ce qui conduisait nos partenaires du Sud à se retirer et entraînait l’apparition d’un fossé grandissant entre les deux rives de la Méditerranée. Si l’Europe veut vraiment revenir sur les échecs de la dernière décennie et générer le développement et la sécurité sur ses rives du Sud, nous devons à présent apprendre à donner et à recevoir. Nous devons nous appuyer sur les cendres du processus de Barcelone – un véritable partenariat fondé sur la confiance, la réciprocité et surtout, le respect mutuel. La Méditerranée ne doit pas être une ligne de séparation culturelle, mais un lieu de réunion. Les investissements conjoints dans l’infrastructure – comme les ports, les liaisons maritimes et les réseaux énergétiques – seront bien plus efficaces pour rassembler nos populations que les déclarations ronflantes qui caractérisaient le processus de Barcelone. Nous devons investir dans les personnes aussi. Nous devons investir la même énergie qui a permis de rassembler les Français et les Allemands après la dernière grande guerre pour rassembler les Européens et les Nord-Africains et ainsi prévenir la prochaine. La pire erreur que la Présidence française pourrait faire serait d’engager l’Union européenne – et, par extension, ses citoyens – dans un projet grandiose sans assurer le financement de cette coopération pendant un certain nombre d’années par la suite. Par ailleurs, comme l’a dit Monsieur Schulz, il ne faut pas procéder en créant une structure bureaucratique à part entière à côté des délégations permanentes et du Service pour l’action extérieure, mais plutôt en mettant l’accent sur les valeurs. En dépit de l’aggravation de la situation, en particulier en Égypte et en Israël, et du fait que nous invoquons ces valeurs comme le fondement de la politique étrangère de l’UE, les références aux droits de l’homme sont bizarrement difficiles à trouver dans les propositions de la Commission. J’espère que la Commission se penchera sur cette question. Abstraction faite de ces objections, les Libéraux et Démocrates sont heureux d’exprimer leur soutien en faveur de cette Union pour la Méditerranée, avec une réserve importante: la coopération pragmatique sur les questions économiques ne doit pas remplacer la promotion de la paix au Moyen-Orient dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune prévue dans le traité de Lisbonne. Étant donné que la Commissaire reconnaît le lien entre le développement économique et la paix, comment mieux montrer à nos voisins arabes notre bonne volonté et notre attachement à la paix qu’en supprimant les tarifs agricoles? Nos fameux accords de libre-échange ne sont pas parvenus à améliorer le niveau de vie car ils ne portaient pas sur l’agriculture et les services, deux secteurs qui représentent ensemble deux tiers du PIB au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Si nous ne prenons pas les produits de ces pays, nous allons finir par prendre leurs habitants. Une réforme de la PAC afin d’offrir aux produits en provenance du Sud de la Méditerranée des conditions égales contribuerait largement à faire face aux causes des taux de migration record vers l’Europe. Comme disait l’inimitable docteur Johnson, « » [la vie ne peut subsister qu’au prix de concessions réciproques]. Et, au nom de la réussite de cette Union, l’Europe doit faire le premier pas."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Sarkozy elnök úr a Mediterrán Unióra tett javaslatával felismerte azt, amit sokan tudnak, de nem vallanak be: a barcelonai folyamatnak, e felülről induló és európai érdekek által vezérelt kezdeményezésnek befellegzett, ami a déli partnereink kihátrálásához vezetett, és ahhoz, hogy a Földközi-tenger mindkét partján egyre nagyobb életszínvonalbeli különbségek alakultak ki. Ha Európa komolyan gondolja, hogy helyrehozza az elmúlt évtized sikertelenségeit, és déli partjain megteremti a fejlődés és biztonság lehetőségét, akkor most meg kell tanulnunk nemcsak kapni, de adni is. A barcelonai folyamat hamvain kell felépítenünk egy igazi partnerséget, amely a bizalomra, a kölcsönösségre és mindenekfelett a egymás tiszteletére épül. A Földközi-tenger térségének, nem kulturális választóvonalként, hanem találkozóhelyként kell szolgálnia. Az infrastruktúrába történő közös beruházások – például kikötők, tengeri összeköttetések és energiahálózatok – sokkal hatékonyabban fogják népeinket összehozni, mint a barcelonai folyamatot jellemző hangzatos nyilatkozatok. Az emberi erőforrásokba is be kell fektetnünk. Olyan energiával kell most nekilátnunk a munkának, amely az utolsó nagy háború után összehozta a németeket és a franciákat, hogy – egy újabb háború elkerülése érdekében – összehozzuk az európaiakat és az észak-afrikaiakat. Az lenne a lehető legnagyobb hiba, amit a francia elnökség elkövethetne, ha elkötelezné az Európai Uniót – és ezzel közvetve a polgárait is – egy nagyszabású program mellett, anélkül, hogy jó néhány évre előre ne biztosítaná az ilyen együttműködés finanszírozását. Ahogy Schulz úr mondta, nem egy felfújt bürokratikus struktúrát kell kialakítunk az állandó küldöttségek és a Külügyi Szolgálat mellett; a hangsúlyt az értékekre kell helyezni. Annak ellenére, hogy a helyzet, különösen Egyiptomban és Izraelben egyre rosszabb, valamint hogy ezeket az értékeket tüntetjük fel az EU külpolitikájának alapjaként, rejtélyes módon a Bizottság javaslatában, nehezen található utalás az emberi jogokra. Remélem a Bizottság majd tekintettel lesz erre. De ezektől a kifogásoktól eltekintve, mind a liberálisok, mind pedig a demokraták örömmel fejezik ki az Unió a mediterrán térségért kezdeményezés iránti támogatásukat, egy fontos fenntartás mellett: a gazdasági kérdésekben kialakuló pragmatikus együttműködés nem helyettesítheti a közel-keleti békének a Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott közös kül- és biztonságpolitikán keresztül történő előmozdítását. Mivel a biztos asszony felismeri a gazdasági fejlődés és a béke közötti kapcsolatot, a béke és a jóindulat jeleként mit mással is üzenhetnénk arab szomszédainknak, mint a mezőgazdasági vámok eltörlésével? A sokat dicsért szabadkereskedelmi megállapodásainknak nem sikerült fellendíteniük az életszínvonalat, mivel kimaradt belőlük a mezőgazdaság és a szolgáltatások kérdése, amelyek a Közel-Keleten és Észak-Afrikában a GDP kétharmadát teszik ki. Ha nem vesszük át ezeknek az országoknak a termékeit, akkor eljuthatunk oda, hogy az embereit kell majd átvennünk. A KAP reformja, a dél-mediterrán térségből érkező termékek egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása, nagyban hozzájárulna az Európába irányuló rekordmértékű migráció okainak megszüntetéséhez. Ahogy az utánozhatatlan Samuel Johnson egykor mondta: „Az élet csak akkor maradhat fenn...ha kölcsönös engedményeket teszünk.” És ennek az Uniónak a sikeressége érdekében Európának kell az első lépést megtennie."@hu11
". Signora Presidente, con le sue proposte di un’Unione per il Mediterraneo, il Presidente Sarkozy ha riconosciuto ciò che molti conoscevano ma non volevano ammettere: che il processo di Barcellona – con un’impostazione dall’alto e mosso dagli interessi europei – era naufragato, determinando la decisione dei nostri del sud di non partecipare e consentendo e accentuando il divario di prosperità fra le due sponde del Mediterraneo. Se l’Europa intende seriamente fare retromarcia rispetto agli errori dell’ultimo decennio e generare sviluppo e sicurezza sulle sue sponde meridionali, dobbiamo imparare a dare oltre che a prendere. Dobbiamo costruire partendo dalle ceneri del processo di Barcellona – un autentico partenariato basato sulla fiducia, sulla reciprocità e, soprattutto, sul rispetto reciproco. Il Mediterraneo non deve essere una linea divisoria culturale ma un luogo di incontro. Gli investimenti comuni in infrastrutture – quali porti, collegamenti marini e reti energetiche – riuniranno i nostri popoli di gran lunga in maniera più efficace che le altisonanti dichiarazioni che hanno caratterizzato il processo di Barcellona. Dobbiamo anche investire nelle persone. Il genere di energia che ha conciliato i francesi e i tedeschi dopo l’ultima grande guerra deve essere investito per unire europei e nordafricani onde evitare un nuovo conflitto. L’errore più grave che può commettere la Presidenza francese è impegnare l’Unione europea – e per estensione i suoi cittadini – riguardo a un grandioso progetto senza prevedere alcun finanziamento destinato a tale cooperazione per alcuni anni su tutta linea. E, come ha affermato l’onorevole Schulz, la soluzione non deve consistere nella creazione di una completa struttura burocratica a fianco delle delegazioni permanenti e nel servizio europeo per l’azione esterna; ci si deve concentrare sui valori. Nonostante il peggioramento della situazione, in particolare in Egitto e in Israele, e benché sosteniamo questi valori in quanto base della politica estera dell’UE, è inspiegabilmente difficile riuscire a reperire nelle proposte della Commissione un qualsiasi riferimento ai diritti umani. Mi auguro che questo aspetto sarà oggetto di controllo da parte della Commissione. Ma, a parte queste obiezioni, i liberali e i democratici sono lieti di esprimere il proprio appoggio a questa Unione per il Mediterraneo, con un importante monito: la cooperazione pragmatica su questioni di carattere economico non deve essere un sostituto della promozione della pace nel Medio Oriente attraverso la politica estera e di sicurezza comune prevista dal Trattato di Lisbona. Poiché la signora Commissario riconosce il legame tra lo sviluppo economico e la pace, quale segno migliore di pace e di buona volontà nei confronti dei nostri vicini arabi dell’abolire le tariffe agricole? I nostri tanto strombazzati accordi di libero scambio non sono riusciti a rafforzare gli standard di vita, perché hanno escluso l’agricoltura e i servizi, che rappresentano i due terzi del PIL del Medio Oriente e del Nord Africa. Se non assorbiamo la produzione di questi paesi, finiremo per accoglierne la popolazione. La riforma della CAP fornisce condizioni paritarie per le merci del Mediterraneo meridionale e contribuirebbe in grande misura ad affrontare le cause degli eccezionali flussi migratori verso l’Europa. Come affermò una volta l’ineguagliabile Dottor Johnson “La vita non può sussistere … se non con reciproche concessioni”. E, per amore della riuscita di questa Unione, è all’Europea che tocca la prima mossa."@it12
"Gerb. Pirmininke, savo pasiūlymais dėl Viduržemio jūros šalių sąjungos prezidentas N. Sarkozy pripažino tai, ką daugelis žinojo, bet nepripažino, kad iš viršaus einantis ir Europos interesų varomas Barselonos procesas paskendo, skatindamas mūsų partnerius pietuose trauktis ir didindamas atotrūkį tarp abiejų Viduržemio jūros pusių gerovės. Jei Europa rimtai nusiteikusi ištaisyti praėjusio dešimtmečio nesėkmes ir pietų pakrantėse plėtoti saugumą, dabar privalome išmokti ir duoti, ir imti. Ant Barselonos proceso pelenų privalome kurti tikrąją pasitikėjimu, tarpusavio sąveika ir svarbiausia abipuse pagarba grindžiamą partnerystę. Viduržemio jūra turi būti ne kultūras skirianti riba, bet susitikimo vieta. Bendros investicijos į infrastruktūrą, pvz., uostus, jūros ryšius ir energetikos tinklus, kur kas veiksmingiau suburs žmones draugėn negu Barselonos procesui būdingos skambios deklaracijos. Mums taip pat reikia investuoti į žmones. Jei norime europiečius ir Šiaurės Afrikos gyventojus suburti draugėn ir išvengti kito karo, turime investuoti tokią energiją, kuri po paskutinio didžiojo karo draugėn subūrė prancūzus ir vokiečius. Baisiausia klaida, kurią gali padaryti pirmininkaujanti Prancūzija, tai įtraukti Europos Sąjungą, t. y. jos piliečius, į milžinišką projektą iš anksto ilgam nesuteikdama tokiam bendradarbiavimui lėšų. Ir, kaip pasakė gerb.  M. Schulzas, šalia nuolatinių delegacijų ir Išorės veiksmų tarnybos nereikia kurti išpūstos biurokratinės sistemos. Dėmesį privalu telkti į vertybes. Nepaisant blogėjančios padėties, ypač Egipte ir Izraelyje, ir to, kad šias vertybes skelbiame esant ES užsienio politikos pagrindu, kažkodėl Komisijos pasiūlymuose itin sunku atrasti nuorodas į žmogaus teises. Viliuosi, kad Komisija į tai atsižvelgs. Be šių prieštaravimų liberalai ir demokratai su malonumu pritaria šiai Viduržemio jūros šalių sąjungai, tačiau tik su vienu svarbiu perspėjimu: pragmatinis bendradarbiavimas ekonominiais klausimais neturi atstoti Vidurio Rytų taikos proceso skatinimo pasitelkiant Lisabonos sutartyje numatytą bendrosios užsienio ir saugumo politiką. Kadangi Komisijos narė pripažįsta, jog tarp ekonomikos plėtros ir taikos esama ryšio, ar būtų geresnis taikos ir geros valios ženklas mūsų kaimynams arabams, nei žemės ūkio tarifų panaikinimas? Mūsų ypač liaupsinamais laisvosios prekybos susitarimais nepavyko pakelti gyvenimo lygio, nes į juos neįtrauktas žemės ūkis ir paslaugos, kurie sudaro dvi trečiąsias Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos BVP. Jei neįsileisime šių šalių žemės ūkio gaminių, galiausiai įsileisime jų žmones. Vienodas konkurencijos sąlygas prekėms iš pietų Viduržemio jūros šalių sudarančios BŽP reformos ilgam pakaktų sprendžiant rekordinės migracijos į Europą priežastis. Kaip kartą pasakė nepakartojamasis dr. Johnsonas: „Išgyventi galima ne kaip kitaip <...>, tik abipusėmis nuolaidomis.“ O kad ši sąjunga pavyktų, Europa turi žengti pirmą žingsnį."@lt14
". – Priekšsēdētājas kundze, ar šo priekšlikumu Vidusjūras reģiona savienības izveidošanai prezidents parādīja to, ko daudzi zināja, bet neatzina, proti, ka Barselonas procesa attīstība, kas bija lejupvērsta un ko virzīja Eiropas intereses, bija pilnībā apstājusies, novedot pie tā, ka mūsu dienvidu partneri no tā atsacījās un pie arvien pieaugošas labklājības plaisas abās Vidusjūras pusēs. Ja Eiropa nopietni domā par pēdējās desmitgades neveiksmju labošanu, kā arī attīstības un drošības nodrošināšanu tās dienvidu krastos, mums jāiemācās arī dot, ne tikai ņemt. Uz Barselonas procesa drupām mums tagad jāveido patiesa partnerība, kura ir balstīta uz uzticēšanos, savstarpēju ieinteresētību un jo īpaši uz savstarpēju cieņu. Vidusjūras reģions nedrīkst kļūt par kultūru šķirtni, bet gan par to satikšanās vietu. Kopīgas investīcijas infrastruktūrā piemēram, ostās, jūras savienojumos vai energotīklos, tuvinās mūsu tautas daudz efektīvāk nekā svinīgas deklarācijas, kuras bija raksturīgas Barselonas procesam. Mums jāiegulda arī cilvēkos. Eiropiešu un ziemeļāfrikāņu kopā savešanā jāiegulda tāda pati enerģija, kas pēc pēdējā lielā kara saveda kopā Francijas un Vācijas iedzīvotājus, lai izvairītos no nākamā kara. Vissliktākā iespējamā kļūda, ko Francijas prezidentūra varētu pieļaut, ir iesaistīt Eiropas Savienību un tās pilsoņus grandiozā projektā, nenodrošinot finansējumu šādai sadarbībai uz daudziem turpmākajiem gadiem. Un, kā sacīja kungs, nav nepieciešams veidot birokrātisku struktūru līdzās jau esošajām delegācijām un Ārējās rīcības dienestam; ir jāorientējas uz vērtībām. Neraugoties uz situācijas pasliktināšanos jo īpaši Ēģiptē un Izraēlā un uz apgalvojumu, ka minētās vērtības ir ES ārpolitikas pamats, mistiskā kārtā Komisijas priekšlikumos ir grūti atrast atsauces uz cilvēktiesībām. Ceru, ka tas būs jautājums, ko Komisija izskatīs. Taču, atmetot šos iebildumus, liberāļi un demokrāti ir priecīgi izteikt atbalstu Vidusjūras reģiona savienībai, papildinot to ar vienu būtisku brīdinājumu, proti, pragmatiska sadarbība ekonomikas jautājumos nedrīkst aizstāt Tuvo Austrumu miera procesa veicināšanu, izmantojot kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā to paredz Lisabonas līgums. Tā kā komisāre atzīst saikni starp ekonomikas attīstību un mieru, kas gan būtu labāks miera un labas gribas pierādījums mūsu arābu kaimiņvalstīm par lauksaimniecības tarifu atcelšanu? Mūsu skaļi izslavētie brīvās tirdzniecības nolīgumi nav spējuši paaugstināt dzīves līmeni, jo tie neietver lauksaimniecību un pakalpojumus, kas veido divas trešdaļas no Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas IKP. Ja neņemam šo valstu ražojumus, mēs galu galā paņemsim viņu cilvēkus. KLP reforma, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus precēm no Vidusjūras dienvidu reģiona, ievērojami mazinātu iemeslus, kas nosaka rekordlielu migrāciju uz Eiropu. Kā reiz sacīja nepārspējamais doktors : „Dzīve nevar pastāvēt...kā tikai ar abpusēju piekāpšanos”. Un, Vidusjūras reģiona savienības veiksmes vārdā, Eiropai jāsper pirmais solis."@lv13
"Madam President, with his proposals for a Mediterranean Union, President Sarkozy recognised what many knew yet would not admit: that the Barcelona Process – top-down and driven by European interests – was dead in the water, leading our southern partners to opt out and a widening prosperity gap to emerge on either side of the Mediterranean. If Europe is serious about reversing the failures of the last decade and generating development and security on its southern shores we must now learn to give as well as take. We must build on the ashes of the Barcelona Process – a true partnership based on trust, reciprocity and, above all, mutual respect. The Mediterranean must not be a cultural dividing line but a meeting place. Joint investment in infrastructure – such as ports, sea links and energy grids – will bring our peoples together far more effectively than the high-sounding declarations which characterised the Barcelona Process. We need investment in people too. The kind of energy which brought together the French and Germans after the last big war must be invested in bringing Europeans and North Africans together to prevent the next. The worst possible mistake the French Presidency could make is to commit the European Union – and by extension its citizens – to a grandiose project without providing finance for such cooperation for a number of years down the line. And, as Mr Schulz said, creating a full-blown bureaucratic structure alongside the standing delegations and the External Action Service need not be the way; a focus on values must be. Despite the worsening situation, particularly in Egypt and Israel, and the fact that we claim such values as the basis of EU foreign policy, references to human rights are mysteriously hard to find in the Commission’s proposals. I hope this is something the Commission will look at. But, these objections aside, Liberals and Democrats are pleased to show support for this Union for the Mediterranean, with one important caveat: pragmatic cooperation on economic issues must not be a substitute for promoting peace in the Middle East through the common foreign and security policy envisaged in the Lisbon Treaty. Since the Commissioner recognises the link between economic development and peace, what would be a better sign of peace and goodwill towards our Arab neighbours than abolishing agricultural tariffs? Our much-vaunted free trade agreements have failed to boost living standards because they excluded agriculture and services, which account for two thirds of the GDP in the Middle East and North Africa. If we do not take the produce of these countries, we will end up taking their people. Reforming the CAP, providing a level playing field for goods from the Southern Mediterranean, would go a long way towards tackling the causes of record migration into Europe. As the inimitable Doctor Johnson once said ‘Life cannot subsist ... but by reciprocal concessions’. And, for the sake of the success of this Union, Europe must make the first move."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, met zijn voorstellen voor een Unie voor het Middellandse Zeegebied heeft president Sarkozy erkend wat velen wel wisten, maar niet wilden toegeven, namelijk dat het proces van Barcelona – een top-downproces, gestuurd door Europese belangen – nooit van de grond is gekomen, waardoor onze zuidelijke partners eruit stapten en er een steeds grotere welvaartskloof ontstond tussen beide zijden van het Middellandse Zeegebied. Als Europa echt de mislukkingen van het laatste decennium wil rechtzetten en wil zorgen voor ontwikkeling en veiligheid in zijn zuidelijke kustgebieden, moeten wij nu leren niet alleen te nemen, maar ook te geven. Uit de as van het proces van Barcelona moet een echt partnerschap herrijzen, op basis van vertrouwen, wederkerigheid en bovenal wederzijds respect. Het Middellandse Zeegebied moet geen culturele scheidslijn zijn, maar een ontmoetingsplaats. Een gezamenlijke investering in infrastructuur – zoals havens, zeeverbindingen en energienetten – zal een veel effectiever middel blijken om onze bevolkingen te verenigen dan de hoogdravende verklaringen die het proces van Barcelona kenmerkten. Ook moet er worden geïnvesteerd in mensen. Het soort energie dat de Fransen en Duitsers na de Tweede Wereldoorlog bijeenbracht, moet worden gestoken in de vereniging van Europeanen en Noord-Afrikanen, opdat een volgende oorlog wordt voorkomen. De grootste fout die het Franse voorzitterschap kan maken, is de Europese Unie – en dus haar burgers – te verbinden aan een grandioos project zonder dat er voor de eerste jaren hiervan ook wordt voorzien in financiering voor deze samenwerking. Zoals de heer Schulz al heeft gezegd, hoeft hiervoor geen volledige bureaucratische structuur te worden gecreëerd naast de bestaande delegaties en de Europese Dienst voor extern optreden; de nadruk moet liggen op de waarden. Ondanks de verslechterende situatie, met name in Egypte en Israël, en het feit dat wij dergelijke waarden de basis van het buitenlands beleid van de EU noemen, zijn verwijzingen naar de mensenrechten – mysterieus genoeg – moeilijk te vinden in de Commissievoorstellen. Ik hoop dat de Commissie hier nog eens naar kijkt. Afgezien van deze bedenkingen steunen de liberalen en democraten deze Unie voor het Middellandse Zeegebied, met een belangrijk voorbehoud: pragmatische samenwerking in economische kwesties mag niet in de plaats komen van de vredesinspanningen in het Midden-Oosten door middel van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, zoals beoogd in het Verdrag van Lissabon. Aangezien de commissaris erkent dat er een verband is tussen economische ontwikkeling en vrede, wat zou dan een beter signaal zijn van vrede en goede wil ten opzichte van onze Arabische buren dan het afschaffen van de landbouwtarieven? Onze zo geroemde vrijhandelsakkoorden hebben de levensstandaard niet kunnen verhogen omdat zij geen betrekking hebben op de landbouw en de dienstensector, die goed zijn voor tweederde deel van het BBP in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. Als we de producten uit deze landen niet toelaten, zullen we uiteindelijk de mensen eruit moeten opnemen. De oorzaken van de recordmigratie naar Europa zouden al grotendeels worden weggenomen door een hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, door het invoeren van gelijke spelregels voor goederen uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied. Zoals de weergaloze doctor Johnson ooit zei, kan het leven slechts bestaan door wederzijdse concessies. Om deze Unie te doen slagen, moet Europa de eerste stap zetten."@nl3
"Pani przewodnicząca! Poprzez swoje propozycje dotyczące Unii Śródziemnomorskiej prezydent Sarkozy uznał fakt znany wielu osobom, które jednak nie chciały tego przyznać: że proces barceloński – odgórnie sterowany i kierowany interesami europejskimi – był w martwym punkcie, skłaniając naszych południowych partnerów do wycofania się i powiększając przepaść między dobrobytem a ubóstwem na obu brzegach Morza Śródziemnego. Jeśli Europa poważnie myśli o odwróceniu skutków niepowodzeń ostatniej dekady i spowodowaniu rozwoju oraz bezpieczeństwa na swoich południowych brzegach, musimy teraz nauczyć się dawać, a także brać. Musimy zbudować na ruinach procesu barcelońskiego prawdziwe partnerstwo oparte na zaufaniu, wzajemności i, przede wszystkim, wzajemnym szacunku. Region Morza Śródziemnego nie może stać się linią podziału kultur, ale miejscem spotkania. Wspólne inwestycje w infrastrukturę - takie jak porty, połączenia morskie i sieci energetyczne połączą nasze narody o wiele skuteczniej niż napuszone deklaracje charakterystyczne dla procesu barcelońskiego. Potrzebujemy także inwestycji w ludzi. Należy zainwestować ten rodzaj energii, który zbliżył Francuzów i Niemców po ostatniej wielkiej wojnie w zbliżenie Europejczyków i północnych Afrykańczyków, by zapobiec następnej. Najgorszym możliwym błędem, jaki mogłaby popełnić francuska prezydencja, byłoby zobowiązanie Unii Europejskiej – i co za tym idzie jej obywateli – do realizacji wysoce ambitnego projektu bez zapewnienia finansowania dla takiej współpracy na kilka następnych lat. I, jak powiedział pan Schulz, tworzenie gigantycznej struktury biurokratycznej poza stałymi przedstawicielstwami i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych nie może być metodą, musi nią być skupienie na wartościach. Mimo pogarszającej się sytuacji, zwłaszcza w Egipcie i Izraelu, i mimo faktu, że deklarujemy te wartości jako podstawę polityki zagranicznej UE, dziwnie trudno znaleźć odwołania do praw człowieka we wnioskach Komisji. Mam nadzieję, że będzie to coś, czemu Komisja przyjrzy się bliżej. Jednak niezależnie od tych obiekcji, Liberałowie i Demokraci z przyjemnością wyrażają poparcie dla Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, z jednym istotnym zastrzeżeniem: pragmatyczna współpraca w sprawach gospodarki nie może zastąpić promowania pokoju na Bliskim Wschodzie poprzez wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa przewidzianą w traktacie lizbońskim. Jeśli pani komisarz uznaje wpływ rozwoju gospodarczego na pokój, co byłoby lepszym znakiem pokoju i dobrej woli wobec arabskich sąsiadów, niż zniesienie ceł rolnych? Nasze tak osławione porozumienia o wolnym handlu nie zdołały poprawić standardów życia, ponieważ wykluczyły rolnictwo i usługi, które odpowiadają za dwie trzecie PKB na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Jeśli nie chcemy przyjmować produktów tych krajów, kiedyś będziemy przyjmować ich ludność. Reforma WPR, zapewnienie równego traktowania towarów z południowej części regionu Morza Śródziemnego bardzo przyczyniłyby się do zwalczenia przyczyn rekordowej migracji do Europy. Jak powiedział kiedyś niezrównany dr Johnson: „Życie nie może trwać... chyba, że przez wzajemne ustępstwa”. I mając na celu powodzenie tej Unii, Europa musi zrobić pierwszy krok."@pl16
"Senhora Presidente, com as suas propostas de União Mediterrânica, o Presidente Sarkozy reconheceu o que muitos sabiam, mas não queriam admitir: que o Processo de Barcelona – de carácter descendente e dirigido por interesses europeus – estava morto na água, o que levou ao afastamento dos nossos parceiros do Sul e ao surgimento de um crescente fosso de prosperidade entre as duas margens do Mediterrâneo. Se a Europa pretende seriamente inverter os fracassos da última década e gerar desenvolvimento e segurança nas suas margens do sul, devemos aprender tanto a dar como a receber. Devemos construir sobre as cinzas do Processo de Barcelona – uma verdadeira parceria baseada na confiança, na reciprocidade e, acima de tudo, no respeito mútuo. O Mediterrâneo não deve ser uma linha de divisão cultural mas sim um ponto de encontro. O investimento conjunto em infra-estruturas – tais como portos, ligações marítimas e redes de energia – unirá os nossos povos de forma muito mais eficaz do que as declarações tonitruantes que caracterizavam o Processo de Barcelona. É necessário investirmos também nas pessoas. O tipo de energia que juntou franceses e alemães após a última grande guerra deve ser investida na aproximação entre os europeus e os norte-africanos para evitar a próxima. O pior erro possível que a Presidência francesa poderia fazer era comprometer a União Europeia – e logo os seus cidadãos – num projecto grandioso sem prever o financiamento de tal cooperação durante os anos subsequentes. E, como disse o senhor deputado Schulz, a criação de uma estrutura burocrática completa, lado a lado com as delegações permanentes e com o Serviço Europeu para a Acção Externa não é necessariamente o caminho; devemos é centrar-nos nos valores. Não obstante a situação estar a piorar, em especial no Egipto e em Israel, e o facto de reivindicarmos esses valores base da política externa da UE, as referências aos direitos humanos são misteriosamente difíceis de encontrar nas propostas da Comissão. Espero que a Comissão dê atenção a este aspecto. Estas objecções à parte, porém, os Liberais e Democratas desejam manifestar o seu apoio a esta União para o Mediterrâneo, com uma importante reserva: a cooperação pragmática em questões económicas não deve substituir a promoção da paz no Médio Oriente através da política externa e de segurança comum prevista no Tratado de Lisboa. Uma vez que a senhora Comissária reconhece a ligação entre o desenvolvimento económico e a paz, que melhor sinal de paz e boa vontade poderíamos mostrar aos nossos vizinhos árabes do que a abolição das pautas agrícolas? Os nossos tão alardeados acordos de comércio livre não conseguiram melhorar o nível de vida porque excluíram a agricultura e os serviços, que são responsáveis por dois terços do PIB no Médio Oriente e no Norte de África. Se não aceitarmos os produtos agrícolas destes países, acabaremos por ter de aceitar a sua população. A reforma da PAC, a criação de condições equitativas para as mercadorias provenientes do sul do Mediterrâneo, contribuiriam grandemente para combater as causas da migração recorde para a Europa. Como o inimitável Doutor Johnson afirmou, um dia, “A vida só pode subsistir... por meio de concessões recíprocas”. E para que esta União venha a ter êxito, a Europa deve dar o primeiro passo."@pt17
"Madam President, with his proposals for a Mediterranean Union, President Sarkozy recognised what many knew yet would not admit: that the Barcelona Process – top-down and driven by European interests – was dead in the water, leading our southern partners to opt out and a widening prosperity gap to emerge on either side of the Mediterranean. If Europe is serious about reversing the failures of the last decade and generating development and security on its southern shores we must now learn to give as well as take. We must build on the ashes of the Barcelona Process – a true partnership based on trust, reciprocity and, above all, mutual respect. The Mediterranean must not be a cultural dividing line but a meeting place. Joint investment in infrastructure – such as ports, sea links and energy grids – will bring our peoples together far more effectively than the high-sounding declarations which characterised the Barcelona Process. We need investment in people too. The kind of energy which brought together the French and Germans after the last big war must be invested in bringing Europeans and North Africans together to prevent the next. The worst possible mistake the French Presidency could make is to commit the European Union – and by extension its citizens – to a grandiose project without providing finance for such cooperation for a number of years down the line. And, as Mr Schulz said, creating a full-blown bureaucratic structure alongside the standing delegations and the External Action Service need not be the way; a focus on values must be. Despite the worsening situation, particularly in Egypt and Israel, and the fact that we claim such values as the basis of EU foreign policy, references to human rights are mysteriously hard to find in the Commission’s proposals. I hope this is something the Commission will look at. But, these objections aside, Liberals and Democrats are pleased to show support for this Union for the Mediterranean, with one important caveat: pragmatic cooperation on economic issues must not be a substitute for promoting peace in the Middle East through the common foreign and security policy envisaged in the Lisbon Treaty. Since the Commissioner recognises the link between economic development and peace, what would be a better sign of peace and goodwill towards our Arab neighbours than abolishing agricultural tariffs? Our much-vaunted free trade agreements have failed to boost living standards because they excluded agriculture and services, which account for two thirds of the GDP in the Middle East and North Africa. If we do not take the produce of these countries, we will end up taking their people. Reforming the CAP, providing a level playing field for goods from the Southern Mediterranean, would go a long way towards tackling the causes of record migration into Europe. As the inimitable Doctor Johnson once said ‘Life cannot subsist ... but by reciprocal concessions’. And, for the sake of the success of this Union, Europe must make the first move."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, svojimi návrhmi týkajúcimi sa Stredomorskej únie uznal prezident Sarkozy to, čo mnohí vedeli, ale nechceli priznať: že barcelonský proces riadený zhora a ovládaný európskymi záujmami je mŕtvy, čo viedlo k tomu, že od neho naši južní partneri odstúpili a že rozdiely v prosperite na oboch stranách Stredozemného mora sa ešte viac prehĺbili. Ak to Európa s nápravou neúspechov uplynulého desaťročia a so zabezpečením rozvoja a bezpečnosti na svojich južných brehoch myslí naozaj vážne, musíme sa naučiť nielen brať, ale aj dávať. Musíme budovať na zvyškoch barcelonského procesu – skutočné partnerstvo založené na dôvere, vzájomnosti a predovšetkým na vzájomnom rešpekte. Stredozemie nesmie byť kultúrnou hranicou, ale miestom stretávania. Spoločné investície do infraštruktúry – ako sú prístavy, námorné spojenie a energetické rozvodné siete – zblíži obyvateľov našich štátov oveľa účinnejšie ako veľkolepé prehlásenia, ktoré charakterizovali barcelonský proces. Potrebujeme taktiež investovať do ľudí. Energia, ktorá spojila Francúzov a Nemcov po poslednej veľkej vojne, sa musí vložiť do spojenia Európanov a Severoafričanov, aby sa zabránilo ďalšej vojne. Najhoršia možná chyba, ktorú by francúzske predsedníctvo mohlo urobiť, je zaviazať Európsku úniu (a teda jej občanov) ku grandióznemu projektu bez poskytnutia financií na takúto spoluprácu na veľa rokov. A ako tu už povedal pán Schulz, vytváranie prebujnenej byrokratickej štruktúry, zvyčajné delegácie a Európsky útvar pre vonkajšiu činnosť zrejme nebudú tou správnou cestou; je potrebné sústrediť sa na hodnoty. Napriek zhoršujúcej sa situácii, najmä v Egypte a Izraeli, a skutočnosti, že takéto hodnoty pokladáme za základ zahraničnej politiky EÚ, v návrhoch Komisie sa záhadne málo vyskytujú zmienky o ľudských právach. Dúfam, že sa Komisia na tento problém zameria. Okrem týchto výhrad liberáli a demokrati s radosťou vyjadrujú Stredomorskej únii podporu s jedným dôležitým upozornením: pragmatická spolupráca v hospodárskych otázkach nesmie byť náhradou za podporu mieru na Blízkom východe pomocou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorú načrtáva Lisabonská zmluva. Vzhľadom na to, že pani komisárka si je vedomá tesnej súvislosti medzi hospodárskym rozvojom a mierom, čo by mohlo byť lepšou známkou mieru a dobrej vôle voči našim arabským susedom než zrušenie poľnohospodárskych ciel? Naše dohody o voľnom obchode, ktorými sa toľko chválime, nedokázali pozdvihnúť životnú úroveň, pretože vynechali poľnohospodárstvo a služby, ktoré na Blízkom východe a v severnej Afrike tvoria dve tretiny HDP. Ak od týchto štátov nebudeme prijímať ich výrobky, budeme musieť nakoniec prijímať ich ľudí. Reforma SPP poskytujúca rovné podmienky pre tovar z južného Stredozemia by znamenala veľký krok na dlhej ceste, ktorá nás delí od zvládnutia príčin rekordného prisťahovalectva do Európy. Ako kedysi povedal nenapodobiteľný doktor Johnson, „Život môže trvať... len za cenu vzájomných ústupkov.“ V záujme úspechu tejto únie musí Európa urobiť prvý krok."@sk19
". Gospa predsednica, predsednik Sarkozy je s svojim predlogom o sredozemski uniji priznal, da se v celotnem barcelonskem procesu, ki je odvisen od evropskih interesov, ne dosega napredek in da se spodbuja naše južne partnerice k zavračanju partnerstva, pri čemer je razlika v blaginji med obema stranema Sredozemlja vedno večja. Če želi Evropa resno popraviti napake iz zadnjega desetletja ter izboljšati razvoj in varnost na svoji južni obali, se moramo zdaj naučiti dajati in sprejemati. Na podlagi ostankov barcelonskega procesa moramo vzpostaviti resnično partnerstvo, ki temelji na zaupanju, vzajemnosti in predvsem na obojestranskem spoštovanju. Sredozemlje ne sme biti kulturna ločnica, ampak območje, ki nas povezuje. Skupne naložbe v infrastrukturo, kot so pristanišča, pomorske povezave in energetska omrežja, bodo povezala ljudi bolj učinkovito kot pretirane izjave, ki so značilne za barcelonski proces. Vlagati moramo tudi v ljudi. V združevanje Evropejcev in prebivalcev severne Afrike moramo vložiti takšno vrsto energije, ki je po drugi svetovni vojni združila Francoze in Nemce, da preprečimo naslednjo vojno. Največja napaka francoskega predsedovanja bi bila, da sproži v okviru Evropske unije in v imenu njenih državljanov velik projekt, ne da bi zanj za nekaj let vnaprej priskrbelo finančna sredstva. Poleg stalnih delegacij in Evropske službe za zunanjepolitično delovanje ne smemo vzpostaviti velikega birokratskega aparata, ampak morajo biti naš cilj vrednote, kot je povedal že gospod Schulz. Kljub vedno slabšim razmeram zlasti v Egiptu in Izraelu, ter dejstvu, da zahtevamo takšne vrednote kot temelj evropske zunanje politike, je v predlogih Komisije zelo težko najti kar koli v zvezi s človekovimi pravicami. Upam, da bo Komisija to zadevo preučila. Ne glede na te pripombe liberalci in demokrati odločno podpiramo Unijo za Sredozemlje, vendar s pomembnim opozorilom: praktično sodelovanje v zvezi z gospodarskimi vprašanji ne sme nadomestiti spodbujanja miru na Bližnjem vzhodu s skupno zunanjo in varnostno politiko, kot je določeno v lizbonski pogodbi. Kaj bi bil boljši znak miru in pripravljenosti za sodelovanje z našimi arabskimi sosedami kot ukinitev kmetijskih tarif ob upoštevanju, da Komisija priznava povezavo med gospodarskim razvojem in mirom? Našim tako zelo hvaljenim sporazumom o prosti trgovini ni uspelo izboljšati življenjskega standarda, ker so izključili kmetijstvo in storitve, v katerih se ustvari dve tretjini bruto domačega proizvoda na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Če ne bomo uvažali pridelkov iz teh držav, bomo morali na koncu sprejeti njihove ljudi. Z reformo skupne kmetijske politike in konkurenčnimi pogoji za proizvode iz sredozemskih držav bi zelo pripomogli k odpravljanju vzrokov rekordnih migracij v Evropo. Doktor Johnson je nekoč dejal, da je življenje odvisno od medsebojnega sodelovanja. Za uspešnost te unije mora najprej poskrbeti Evropa."@sl20
"Fru talman! Genom sina förslag om en Medelhavsunion gav president Sarkozy ett erkännande till något som många visste om, men inte ville tillstå: att Barcelonaprocessen – målstyrd och pådriven av europeiska intressen – var dödfödd, vilket ledde till att våra samarbetspartner i syd ville dra sig ur, och att en ökande välståndsklyfta började uppstå på bägge sidor av Medelhavet. Om EU menar allvar med att vända misslyckandet från det senaste årtiondet och generera utveckling och säkerhet längs unionens sydliga delar måste vi nu lära oss att både ge och ta. Vi måste bygga ett sant partnerskap på Barcelonaprocessens ruiner, baserat på förtroende, ömsesidighet, och framför allt ömsesidig respekt. Medelhavet får inte vara en kulturell skiljelinje, utan en mötesplats. Gemensam investering i infrastruktur – som hamnar, sjöförbindelser och elnät – kommer att sammanföra våra folk långt mer effektivt än de högstämda deklarationer som kännetecknade Barcelonaprocessen. Vi behöver även investera i människor. Den slags energi som sammanförde fransmän och tyskar efter det sista stora kriget måste användas för att sammanföra européer och nordafrikaner för att förhindra nästa krig. Det värsta misstag det franska ordförandeskapet skulle kunna göra är att binda Europeiska unionen – och i förlängningen dess medborgare – vid ett grandiost projekt utan att ombesörja finansieringen för sådant samarbete under ett antal år framöver. Och, som Martin Schulz sa, att skapa en fullt utvecklad byråkratiskt struktur vid sidan om de ständiga delegationerna och avdelningen för yttre åtgärder behöver inte vara det rätta sättet, medan en fokusering på värderingar är nödvändig. Trots den allt försämrade situationen, i synnerhet i Egypten och Israel, och det faktum att vi åberopar sådana värderingar som grundvalen för EU:s utrikespolitik, är hänvisningar till mänskliga rättigheter mystiskt svåra att finna i kommissionens förslag. Jag hoppas att detta är någonting som kommissionen kommer att titta på. Men bortsett från dessa invändningar är ALDE-gruppen glad över att kunna visa sitt stöd för denna Medelhavsunion, med en viktig invändning: pragmatiskt samarbete i ekonomiska frågor får inte vara ett substitut för att främja fred i Mellanöstern genom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik som fastställs i Lissabonfördraget. Eftersom kommissionsledamoten vidkänner sambandet mellan ekonomisk utveckling och fred – vad vore inte ett bättre tecken på fred och goodwill mot våra arabiska grannar än att avskaffa jordbrukstullarna? Våra högt prisade frihandelsavtal har misslyckats med att höja levnadsstandarden, eftersom de exkluderade jordbruk och tjänster, vilka utgör en tredjedel av Mellanösterns och Nordafrikas BNP. Om vi inte tar emot produktionen från dessa länder kommer det att sluta med att vi tar emot deras folk. En reformering av GJP genom att tillhandahålla en jämn spelplan för varor från södra Medelhavet skulle göra mycket för att bemöta orsakerna bakom rekordmigrationen till Europa. Som den oefterhärmliga doktor Johnson en gång sa ”Livet kan endast bestå ... genom ömsesidiga eftergifter”. Och för unionens skull måste EU göra det första draget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,17
"Life cannot subsist ... but by reciprocal concessions"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph