Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-04-Speech-3-196"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080604.23.3-196"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, thank you very much, but I can assure you that I am really enjoying it here and I know that my dear colleague regrets very much that he cannot be here for this discussion. This exchange of views is very close to his heart, but I can assure you he is not wasting his time: he is travelling to an important meeting outside Brussels. At the same time, the JPA secretariat has also been transmitting these documents to the representatives of the respective countries in the JPA. We thus have reason to believe that the national parliaments are informed and can take their part in the monitoring and control of development programmes. It is true that the capacity of national parliaments to play their role fully in the preparation and execution of the EDF is often limited. That is why the EDF finances institutional support in many ACP countries. Beyond the scrutiny of Country Strategy Papers, the best way to ensure parliamentary control of EDF funds is to put in place general or sectoral budget support programmes. In this way the external funds are completely integrated into the national budgetary procedure where national parliaments play a key role. That is one of the reasons for the Commission’s decision to attribute about 45% of the 10th EDF to budget support programmed in 44 countries, compared to just 25 at the start of the 9th EDF, so there is an upward trend. Lastly, let me take this opportunity to add my congratulations to the Government and Parliament of Rwanda and to the German Presidency for their excellent organisation of last year’s Assembly sessions. The Joint Parliamentary Assembly is a unique institution. Mr Michel is my neighbour in the college meeting and this morning he explained everything to me about the functioning of the Assembly, so now I can claim to know a little bit about that. He mentioned that the JPA is where the spirit of partnership that lies at the heart of the Cotonou Agreement can be witnessed directly, as 156 elected representatives from the European Union and from African, Caribbean and Pacific countries discuss together the core issues of their cooperation. That is real North-South dialogue, a dialogue on the basis of equality and mutual respect, going beyond the traditional recipient-donor relationship. That is the parliamentary embodiment of ownership and control. Over the past years the Joint Parliamentary Assembly has become increasingly parliamentary in stature and in conduct, reflecting the maturity of the cooperation between the European Union and the African, Caribbean and Pacific countries. Those debates are more open and regional conflicts less frequent. That is indeed a worthwhile achievement. The Assembly has indeed become a framework for an open political dialogue, showing itself capable of discussing issues of great sensitivity and major political relevance such as good governance, access to healthcare and the impact of foreign direct investment, the migration of skilled workers and the Economic Partnership Agreements. The excellent report of Mr Hutchinson and the Committee on Development presents this evolution eloquently and on behalf of Mr Michel and myself I would like to congratulate the rapporteur on his work. It presents the achievements and the challenges and explores the possibilities of future development. One achievement was the leading role that the Joint Parliamentary Assembly played in the monitoring of the EPA negotiations, ensuring a two-way information flow thanks to the discussions with the chief negotiators and with my dear colleague Mr Michel on this matter during the year. Another important leap has been the transmission by the Commission to the Assembly of the Country and Regional Strategy Papers. That demonstrates the confidence in the capacity of the Assembly to play a more political role and provides an opportunity to show further signs of maturity. In order to enhance parliamentary scrutiny, Commissioner Michel asked the Commission Delegations to transmit these strategy papers also to the Speakers of the national parliaments via the National Authorising Officer of the EDF in the beneficiary countries. As you are aware, the Commission cannot transmit them directly since according to the Cotonou Agreement the NAO is our official contact point for all questions of programming and of EDF implementation."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, velmi vám děkuji, ale mohu vás ujistit, že jsem skutečně velmi ráda, že jsem zde a že vím, že mého drahého kolegu velmi mrzí, že zde není prostor k další diskusi. Tato výměna názorů je velmi blízká jeho srdci, ale mohu vás ujistit, že neplýtvá časem: cestuje na důležitou schůzku mimo Brusel. Sekretariát JPA zároveň předává tyto dokumenty zástupcům, respektive zemím JPA. Proto se můžeme právem domnívat, že vnitrostátní parlamenty jsou informovány a mohou se účastnit monitorování a kontroly rozvojových programů. Je pravda, že schopnost národních parlamentů zcela plnit svou úlohu v přípravě a provádění ERF je často omezena. Proto ERF financuje institucionální podporu v mnoha zemích AKT. Kromě kontroly strategických dokumentů zemí je nejlepším způsobem zajištění parlamentní kontroly fondů ERF předložení všeobecných nebo odvětvových rozpočtových programů. V tomto ohledu jsou externí fondy kompletně integrovány do procesu národních rozpočtů, kde parlamenty hrají klíčovou roli. To je jedním z důvodů pro rozhodnutí Komise přispívat 45 % z 10. ERF na podporu rozpočtu ve 44 zemích ve srovnání s pouhými 25 na začátku 9. ERF, takže je zde vzestupný trend. Závěrem mi dovolte využít příležitosti, abych připojila svá blahopřání vládě a parlamentu Rwandy a německému předsednictví za jejich výbornou organizaci loňského zasedání Shromáždění. Smíšené parlamentní shromáždění je jedinečnou institucí. Pan Michel je můj soused na univerzitním setkání a dnes ráno mi vysvětlil, jak Shromáždění funguje, takže teď o něm vím něco více. Zmínil se o tom, v čem spočívá duch partnerství JPA, které je, jak můžeme být svědky, založeno na dohodě z Cotonou, kdy 156 volených zástupců z Evropské unie a ze zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku společně diskutuje o stěžejních tématech své spolupráce. Je to skutečný dialog severu a jihu, dialog založený na rovnosti a vzájemném respektu, který jde nad rámec tradičních vztahů ve smyslu příjemce-dárce. Je to parlamentní ztělesnění vlastnictví a kontroly. V posledních letech Smíšené parlamentní shromáždění získalo na důležitosti, pokud jde o jeho velikost a činnost, které odrážejí vyspělost spolupráce mezi Evropskou unií a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku. Tyto rozpravy jsou mnohem otevřenější a regionální konflikty se méně vyskytují. To je vskutku cenný úspěch. Shromáždění se skutečně stalo rámcem politického dialogu, vyjadřujícím schopnost diskutovat o velmi citlivých tématech a o politicky významných tématech, jako je řádná správa, přístup ke zdravotní péči a dopad přímých zahraničních investic, migrace odborných pracovníků a dohody o hospodářském partnerství. Vynikající zpráva pana Hutchinsona a Výboru pro rozvoj velmi výmluvně představuje tento vývoj a jménem pana Michela svým bych ráda zpravodaji poblahopřála k jeho práci. Prezentuje úspěchy a výzvy a zkoumá možnosti budoucího rozvoje. Jedním z úspěchů byla vedoucí role, kterou hrálo Smíšené parlamentní shromáždění v procesu monitorování vyjednávání dohod o hospodářském partnerství, zajišťující dvoustranný tok informací, a to díky diskusím s vedoucím vyjednávajících stran a mým milým kolegou panem Michelem o této záležitosti v průběhu roku. Dalším důležitým skokem bylo, že Komise předala Shromáždění státní a regionální strategické dokumenty. To dokazuje, že Shromáždění je schopné i oprávněné hrát političtější roli a poskytuje mu příležitost prokázat další znaky jeho vyspělosti. Aby se zlepšila kontrola Parlamentu, požádal komisař Michel delegace Komise, aby prostřednictvím vnitrostátní schvalující osoby Evropského rozvojového fondu (ERF) předala tyto strategické dokumenty také mluvčím vnitrostátních parlamentů ve zvýhodněných zemích. Jak víte, Komise je nemůže přenést přímo, protože podle dohody z Cotonou je naším oficiálním kontaktním bodem pro všechny otázky programů a realizace ERF vnitrostátní schvalující osoba"@cs1
". Hr. formand! Mange tak, men jeg kan forsikre Dem for, at jeg befinder mig ganske glimrende her, og jeg ved, at min kollega er meget ked af, at han ikke kan være her i dag. Han værdsætter disse meningsudvekslinger, men jeg kan love Dem, at han ikke spilder tiden. Han er på vej til et vigtigt møde lige uden for Bruxelles. Sekretariatet for Den Blandede Parlamentariske Forsamling har samtidigt fremsendt disse dokumenter til repræsentanterne for de respektive lande inden for den Blandede Parlamentariske Forsamling. Vi har derfor grund til at tro, at de nationale regeringer er blevet informeret og kan tage del i overvågningen og styringen af udviklingsprogrammerne. Det er sandt, at de nationale regeringers evne til at spille deres rolle fuldt ud i klargøringen og udførelsen af den Europæiske Udviklingsfond ofte er begrænset. Det er derfor, at den Europæiske Udviklingsfond finansierer en institutionsstøtte i mange AVS-lande. Ud over at læse landestrategipapirerne grundigt er den bedste måde at sikre parlamentarisk kontrol af EUF-midlerne at oprette generelle eller specialiserede budgetstøtteprogrammer. På denne måde bliver de eksterne midler fuldt integreret i den nationale budgetprocedure, hvor de nationale regeringer spiller en vigtig rolle. Det er en af grundene til, at Kommissionen besluttede at yde ca. 45% af den 10. europæiske udviklingsfond som budgetstøtte planlagt i 44 lande,sammenlignet med blot 25 lande ved begyndelsen af den 9. europæiske udviklingsfond, så der ses en opadgående tendens. Endelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at lykønske Rwandas regering og parlament og det tyske formandskab for deres enestående organisering af sidste års forsamlingsmøder. Den Blandede Parlamentariske Forsamling er en enestående institution. Hr. Michel er min sidemand til kollegiemøderne, og i morges forklarede han mig alt om forsamlingens måde at fungere på, så jeg kan tillade mig at sige, at det ved jeg nu lidt om. Han nævnte, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling er der, hvor partnerskabets ånd, som er en væsentlig del af Cotonouaftalen, kan opleves direkte, da det er her de 156 valgte repræsentanter fra EU-staterne og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet diskuterer de væsentligste emner i deres samarbejde. Det er en ægte nord-syd-dialog på basis af lighed og gensidig respekt, som går langt ud over det traditionelle modtager-giver-forhold. Det er den parlamentariske udførelse af ejerskab og styring. I de senere år er den Blandede Parlamentariske Forsamling blevet mere og mere parlamentarisk i betydning og i gennemførelse. Dette afspejler en modenhed i samarbejdet mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet. Disse forhandlinger er mere åbne, og de regionale konflikter mindre hyppige. Det er virkelig en præstation, som er umagen værd. Forsamlingen har bestemt stadfæstet nogle rammer for en åben politisk dialog, som viser, at man kan diskutere meget følsomme emner, og som udviser stor politisk relevans, såsom god ledelse, adgang til sundhedspleje og påvirkningen af direkte investeringer fra udlandet samt migration of faglært arbejdskraft og økonomiske partnerskabsaftaler. Hr. Hutchinson og Udviklingsudvalgets fremragende betænkning er et vidnesbyrd på denne udvikling, og på vegne af hr. Michel og undertegnede vil jeg gerne lykønske ordføreren med dette arbejde. Det viser præstationerne og udfordringerne samt giver en idé om de fremtidige udviklingsmuligheder. En af præstationerne var den ledende funktion, som den Blandede Parlamentariske Forsamling spillede i forbindelse med overvågningen af ØPA-forhandlingerne, som dermed sikrede en gensidig informationsstrøm, takket være diskussionerne med hovedforhandlerne og med min kollega hr. Michel i årets løb. Et andet vigtigt skridt var fremsendelsen af landestrategidokumenterne og de regionale strategidokumenter fra Kommissionen til Forsamlingen. Det viser tillid til Forsamlingens evne til at spille en større politisk rolle og giver mulighed for at vise yderligere modenhed. Med henblik på at fremme den parlamentariske kontrol bad kommissær Michel Kommissionens delegationer om også at fremsende disse strategipapirer til talerne i de nationale regeringer gennem den nationalt anvisningsberettigede fra EUF i modtagerlandene. Som De ved, må Kommissionen ikke fremsende dem direkte, da den nationale anvisningsberettigede i henhold til Cotonouaftalen er vores officielle kontaktorgan i alle spørgsmål om planlægning samt EUF-implementeringen."@da2
". Herr Präsident! Vielen Dank, aber ich kann Ihnen versichern, dass es mir hier wirklich gefällt, und ich weiß, dass mein lieber Kollege es sehr bedauert, zu dieser Aussprache nicht hier sein zu können. Dieser Meinungsaustausch liegt ihm sehr am Herzen, aber ich kann Ihnen versichern, dass er seine Zeit nicht vertut: Er ist auf dem Weg zu einem wichtigen Treffen außerhalb von Brüssel. Gleichzeitig hat das Sekretariat der PPV diese Dokumente den Vertretern der jeweiligen Länder in der PPV übermittelt. Wir haben daher Grund anzunehmen, dass die nationalen Parlamente informiert sind und sich an der Überwachung und Kontrolle von Entwicklungsprogrammen beteiligen können. Es stimmt, dass die nationalen Parlamente ihre Rolle bei der Vorbereitung und Durchführung des EEF häufig nur eingeschränkt wahrnehmen können. Daher finanziert der EEF in vielen AKP-Staaten eine institutionelle Unterstützung. Der beste Weg, die parlamentarische Kontrolle von EEF-Mitteln über die Kontrolle von Länderstrategiepapieren hinaus sicherzustellen, ist die Einführung allgemeiner oder sektorbezogener Budgethilfen. Auf diese Weise werden die externen Mittel vollständig in das nationale Haushaltsverfahren, in denen nationale Parlamente eine Schlüsselrolle spielen, integriert. Das ist einer der Gründe für die Entscheidung der Kommission, etwa 45 % des 10. EEF der in 44 Ländern programmierten Budgethilfe zuzuweisen, verglichen mit gerade einmal 25 zu Beginn des 9. EEF. Hier ist also ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Lassen Sie mich schließlich noch die Gelegenheit ergreifen, der Regierung und dem Parlament von Ruanda und der deutschen Ratspräsidentschaft für die hervorragende Organisation der Tagungen der Versammlung im vergangenen Jahr zu gratulieren. Die Paritätische Parlamentarische Versammlung ist eine einzigartige Institution. Herr Michel ist in der Sitzung des Kollegiums mein Nachbar, und heute Morgen hat er mir die Funktionsweise der Versammlung in allen Einzelheiten erläutert, so dass ich jetzt behaupten kann, etwas darüber zu wissen. Er erwähnte, dass die PPV dort ist, wo man den Geist der Partnerschaft, der das Herz des Abkommens von Cotonou ausmacht, direkt spüren kann, wenn nämlich 156 gewählte Vertreter der Europäischen Union und aus Afrika, den karibischen und pazifischen Ländern die Kernfragen ihrer Zusammenarbeit gemeinsam diskutieren. Das ist ein echter Nord-Süd-Dialog, ein Dialog auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Respekt, der über die traditionelle Beziehung zwischen Gebern und Empfängern hinausgeht. Das ist die parlamentarische Verkörperung von Eigentum und Kontrolle. In den vergangenen Jahren ist die Paritätische Parlamentarische Versammlung in ihrer Gestalt und in ihrem Verhalten immer parlamentarischer geworden, und sie spiegelt die Reife der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und den afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern wieder. Die Aussprachen sind offener, regionale Konflikte treten weniger häufig auf. Das ist wirklich ein beachtlicher Erfolg. Die Versammlung hat sich in der Tat zu einem Rahmen für einen offenen politischen Dialog entwickelt und zeigt, dass sie in der Lage ist, äußerst sensible Fragen von großer politischer Bedeutung, wie z. B. verantwortungsvolle Regierungsführung, Zugang zu Gesundheitsversorgung, die Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen, die Abwanderung von Fachkräften und die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, zu erörtern. Der hervorragende Bericht von Herrn Hutchinson und dem Entwicklungsausschuss legt diese Entwicklung sehr anschaulich dar, und ich möchte dem Berichterstatter in Herrn Michels und meinem eigenen Namen zu seiner Arbeit gratulieren. Darin werden die Erfolge und die Herausforderungen geschildert und die Möglichkeiten für künftiges Wachstum untersucht. Ein Ergebnis war die führende Rolle, die die Paritätische Parlamentarische Versammlung bei der Überwachung der WPA-Verhandlungen eingenommen hat, wobei dank diesbezüglicher Gespräche mit den Chefunterhändlern und meinem lieben Kollegen Michel im Laufe des Jahres ein Informationsfluss in beide Richtungen sichergestellt werden konnte. Ein weiterer bedeutender Schritt war die Übermittlung der Länder- und Regionalstrategiepapiere durch die Kommission an die Versammlung. Das zeigt das Vertrauen in die Fähigkeit der Versammlung, verstärkt eine politische Rolle zu übernehmen, und bot ihm Gelegenheit, seine Reife unter Beweis zu stellen. Zur Verstärkung der parlamentarischen Kontrolle hat Kommissar Michel die Kommissionsdelegationen gebeten, diese Strategiepapiere über die nationalen Anweisungsbefugten der EEF auch den Präsidenten der nationalen Parlamente in den Empfängerländern zu übermitteln. Wie Sie wissen, darf die Kommission sie nicht direkt übermitteln, da der nationale Anweisungsbefugte seit dem Beitritt zum Abkommen von Cotonou unsere offizielle Kontaktstelle für alle Fragen der Programmierung und der Umsetzung der EEF ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το απολαμβάνω πραγματικά και ξέρω ότι ο αγαπητός μου συνάδελφος λυπάται πολύ που δεν μπορεί να παρίσταται εδώ για αυτήν τη συζήτηση. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων του είναι ιδιαίτερα προσφιλής, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν σπαταλά τον χρόνο του: ταξιδεύει για μια σημαντική συνάντηση εκτός Βρυξελλών. Ταυτόχρονα, ο γραμματέας της ΚΣΙΕ μεταβιβάζει επίσης τα έγγραφα αυτά στους αντιπροσώπους των σχετικών χωρών της ΚΣΙΕ. Επομένως, έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια ενημερώνονται και μπορούν να συμμετάσχουν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Είναι αλήθεια ότι η ικανότητα των εθνικών κοινοβουλίων να διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο τους στην προετοιμασία και εκτέλεση του ΕΤΑ είναι συχνά περιορισμένη. Για τον λόγο αυτόν, το ΕΤΑ χρηματοδοτεί τη στήριξη των θεσμών σε πολλές χώρες ΑΚΕ. Πέρα από τον έλεγχο των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα, ο καλύτερος τρόπος να διασφαλιστεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των πόρων του ΕΤΑ είναι να θεσπιστούν γενικά ή τομεακά προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης. Με τον τρόπο αυτόν, οι εξωτερικοί πόροι ενσωματώνονται πλήρως στην εθνική διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην οποία τα κοινοβούλια διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει περίπου το 45% του 10ου ΕΤΑ για τη δημοσιονομική στήριξη που έχει προγραμματιστεί σε 44 χώρες, σε σχέση με τις 25 που προβλέπονταν στην αρχή του 9ου ΕΤΑ, επομένως σημειώνεται ανοδική τάση. Τέλος, επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτήν για να απευθύνω τα συγχαρητήρια μου και στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ρουάντα, καθώς επίσης και στη γερμανική προεδρία, για την εξαίρετη οργάνωση των συνόδων της Συνέλευσης τον περασμένο χρόνο. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης είναι ένα μοναδικό θεσμικό όργανο. Ο κ. Michel είναι γείτονάς μου στις συνεδριάσεις του σώματος των Επιτρόπων και σήμερα το πρωί μου εξήγησε τα πάντα σχετικά με τη λειτουργία της Συνέλευσης, επομένως μπορώ τώρα να ισχυριστώ ότι γνωρίζω λίγα πράγματα για αυτήν. Ανέφερε ότι στην ΚΣΙΕ μπορεί κανείς να διαπιστώσει με άμεσο τρόπο το πνεύμα εταιρικής σχέσης που βρίσκεται στην καρδιά της Συμφωνίας της Κοτονού, καθώς 156 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού συζητούν από κοινού τα κεντρικά ζητήματα της συνεργασίας τους. Πρόκειται για έναν πραγματικό διάλογο μεταξύ Βορρά και Νότου, έναν διάλογο ο οποίος στηρίζεται στην ισότητα και στον αμοιβαίο σεβασμό και ο οποίος υπερβαίνει την παραδοσιακή σχέση μεταξύ δέκτη και χορηγού βοήθειας. Πρόκειται για την κοινοβουλευτική ενσάρκωση της κυριότητας και του ελέγχου. Κατά τα τελευταία χρόνια, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης αποκτά ολοένα και περισσότερο κοινοβουλευτικό χαρακτήρα από πλευράς κύρους και δεοντολογίας, αντικατοπτρίζοντας την ωριμότητα της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Οι συζητήσεις αυτές είναι περισσότερο ανοιχτές και οι περιφερειακές συγκρούσεις έχουν γίνει λιγότερο συχνές. Πρόκειται πραγματικά για ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα. Η Συνέλευση έχει καταστεί πραγματικά ένα πλαίσιο για την πραγματοποίηση ανοιχτού πολιτικού διαλόγου, αποδεικνύοντας ότι είναι ικανή να συζητήσει πολύ ευαίσθητα και μείζονος πολιτικής σημασίας θέματα, όπως η χρηστή διακυβέρνηση, η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και οι επιπτώσεις των ξένων άμεσων επενδύσεων, η μετανάστευση εξειδικευμένων εργαζομένων και οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Η εξαίρετη έκθεση του κ. Hutchinson και της Επιτροπής Ανάπτυξης παρουσιάζει με εύγλωττο τρόπο την εξέλιξη αυτή και, εκ μέρους του κ. Michel και εμού της ιδίας, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του. Παρουσιάζει τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις και διερευνά τις δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη. Ένα εκ των επιτευγμάτων ήταν ο ηγετικός ρόλος που διαδραμάτισε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης στην παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, διασφαλίζοντας μια διπλής κατεύθυνσης ροή πληροφοριών, χάρη στις συζητήσεις με τους κύριους διαπραγματευτές και με τον αγαπητό μου συνάδελφο, κ. Michel, επί του θέματος αυτού κατά τη διάρκεια του έτους. Ένα άλλο σημαντικό βήμα ήταν η μεταβίβαση των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα από την Επιτροπή προς τη Συνέλευση. Αυτό καταδεικνύει την εμπιστοσύνη που υπάρχει στην ικανότητα της Συνέλευσης να διαδραματίσει μεγαλύτερο πολιτικό ρόλο και παρέχει μια ευκαιρία σε αυτήν να δείξει περαιτέρω σημάδια ωριμότητας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ο Επίτροπος Michel ζήτησε από τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής να μεταβιβάσουν αυτά τα έγγραφα στρατηγικής και στους Προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων μέσω του εθνικού διατάκτη του ΕΤΑ στις δικαιούχους χώρες. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή δεν μπορεί να μεταβιβάσει άμεσα τα εν λόγω έγγραφα, καθώς, σύμφωνα με τη συμφωνία της Κοτονού, ο εθνικός διατάκτης είναι το επίσημο σημείο επαφής μας για όλα τα ερωτήματα που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του ΕΤΑ."@el10
"Señor Presidente, muchas gracias, pero puedo asegurarle que hoy estoy disfrutando mucho en esta Cámara y sé a ciencia cierta que mi colega lamenta mucho no poder estar aquí para este debate. Este intercambio de opiniones le suscita un interés especial, pero puedo garantizarles que no está perdiendo el tiempo: en estos momentos está de viaje para asistir a una importante reunión fuera de Bruselas. Al mismo tiempo, la secretaría de la APP también ha transmitido esos documentos a los representantes de los respectivos países en la APP. De ahí que tengamos razones para creer que los parlamentos nacionales están informados y que pueden participar en la supervisión y el control de los programas de desarrollo. Es cierto que la capacidad de los parlamentos nacionales para desempeñar plenamente su función en la preparación y ejecución del FED a menudo es limitada. Por ese motivo el FED financia un apoyo institucional en muchos países ACP. Además del examen de los documentos estratégicos nacionales, el mejor modo de garantizar el control parlamentario de los fondos del FED es poner en práctica programas de apoyo presupuestario generales o sectoriales. De este modo los fondos externos se integran completamente en el procedimiento presupuestario nacional en el que los parlamentos nacionales desempeñan un papel clave. Ésa es una de las razones que han motivado la decisión de la Comisión de atribuir aproximadamente el 45 % del décimo FED al apoyo presupuestario programado en cuarenta y cuatro países, en comparación con los sólo veinticinco países que figuraban al inicio del noveno FED, lo que supone una tendencia al alza. Finalmente, permítanme aprovechar esta oportunidad para felicitar al Gobierno y al Parlamento de Ruanda y a la Presidencia alemana por su excelente organización de las sesiones de la Asamblea del año pasado. La Asamblea Parlamentaria Paritaria es una institución única. El señor Michel se sienta a mi lado en las reuniones del Colegio de Comisarios y esta mañana me ha explicado todo lo relativo al funcionamiento de la Asamblea, de modo que ahora puedo decir que tengo ciertos conocimientos sobre la misma. Me comentó que en la APP se puede percibir directamente el espíritu de cooperación que constituye la esencia del Acuerdo de Cotonú, ya que ciento cincuenta y seis representantes elegidos de la Unión Europea y de los países de África, del Caribe y del Pacífico debaten juntos los aspectos fundamentales de su cooperación. Se trata de un verdadero diálogo Norte-Sur, un diálogo basado en la igualdad y el respeto mutuo que va más allá de la tradicional relación receptor-donante. Es la encarnación parlamentaria de la propiedad y el control. Durante los últimos años, la Asamblea Parlamentaria Paritaria se ha convertido en un órgano cada vez más democrático en cuanto a su volumen y su conducta, lo que refleja la madurez de la cooperación entre la Unión Europea y los países de África, del Caribe y el Pacífico. Los debates son más abiertos y los conflictos regionales menos frecuentes. Sin duda se trata de un logro muy valioso. De hecho, la Asamblea se ha convertido en un marco para el diálogo abierto, mostrándose capaz de debatir temas muy delicados y de gran importancia política, como la buena gobernanza, el acceso a los cuidados sanitarios, la repercusión de la inversión directa extranjera, la migración de trabajadores cualificados y los Acuerdos de Asociación Económica. El excelente informe del señor Hutchinson y de la Comisión de Desarrollo presenta esta evolución de un modo muy elocuente por lo que quiero felicitar al ponente por su trabajo tanto en mi nombre como en el del señor Michel. El informe enumera los logros y los retos y explora posibilidades de desarrollo para el futuro. Uno de los éxitos conseguidos ha sido el papel de liderazgo que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ha desempeñado en el seguimiento de las negociaciones de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), garantizando un flujo de información bidireccional gracias a las conversaciones sobre el tema con los negociadores principales y con mi querido colega el señor Michel que se han llevado a cabo durante este año. Otro importante paso adelante ha sido la transmisión de la Comisión a la Asamblea de los documentos estratégicos nacionales y regionales. Este hecho demuestra la confianza en la capacidad de la Asamblea de desempeñar una función más política y le brinda la oportunidad de mostrar nuevos signos de madurez. Para mejorar la supervisión parlamentaria, el Comisario Michel ha solicitado que las delegaciones de la Comisión transmitan esos documentos estratégicos también a los portavoces de los parlamentos nacionales a través del ordenador nacional del FED en los países beneficiarios. Como ya saben, la Comisión no puede transmitírselos directamente porque, según el Acuerdo de Cotonú, el ordenador nacional es nuestro punto de contacto oficial para todos los aspectos de programación y aplicación del FED."@es21
"Mr President, thank you very much, but I can assure you that I am really enjoying it here and I know that my dear colleague regrets very much that he cannot be here for this discussion. This exchange of views is very close to his heart, but I can assure you he is not wasting his time: he is travelling to an important meeting outside Brussels. At the same time, the JPA secretariat has also been transmitting these documents to the representatives of the respective countries in the JPA. We thus have reason to believe that the national parliaments are informed and can take their part in the monitoring and control of development programmes. It is true that the capacity of national parliaments to play their role fully in the preparation and execution of the EDF is often limited. That is why the EDF finances institutional support in many ACP countries. Beyond the scrutiny of Country Strategy Papers, the best way to ensure parliamentary control of EDF funds is to put in place general or sectoral budget support programmes. In this way the external funds are completely integrated into the national budgetary procedure where national parliaments play a key role. That is one of the reasons for the Commission’s decision to attribute about 45% of the 10th EDF to budget support programmed in 44 countries, compared to just 25 at the start of the 9th EDF, so there is an upward trend. Lastly, let me take this opportunity to add my congratulations to the Government and Parliament of Rwanda and to the German Presidency for their excellent organisation of last year’s Assembly sessions. The Joint Parliamentary Assembly is a unique institution. Mr Michel is my neighbour in the college meeting and this morning he explained everything to me about the functioning of the Assembly, so now I can claim to know a little bit about that. He mentioned that the JPA is where the spirit of partnership that lies at the heart of the Cotonou Agreement can be witnessed directly, as 156 elected representatives from the European Union and from African, Caribbean and Pacific countries discuss together the core issues of their cooperation. That is real North-South dialogue, a dialogue on the basis of equality and mutual respect, going beyond the traditional recipient-donor relationship. That is the parliamentary embodiment of ownership and control. Over the past years the Joint Parliamentary Assembly has become increasingly parliamentary in stature and in conduct, reflecting the maturity of the cooperation between the European Union and the African, Caribbean and Pacific countries. Those debates are more open and regional conflicts less frequent. That is indeed a worthwhile achievement. The Assembly has indeed become a framework for an open political dialogue, showing itself capable of discussing issues of great sensitivity and major political relevance such as good governance, access to healthcare and the impact of foreign direct investment, the migration of skilled workers and the Economic Partnership Agreements. The excellent report of Mr Hutchinson and the Committee on Development presents this evolution eloquently and on behalf of Mr Michel and myself I would like to congratulate the rapporteur on his work. It presents the achievements and the challenges and explores the possibilities of future development. One achievement was the leading role that the Joint Parliamentary Assembly played in the monitoring of the EPA negotiations, ensuring a two-way information flow thanks to the discussions with the chief negotiators and with my dear colleague Mr Michel on this matter during the year. Another important leap has been the transmission by the Commission to the Assembly of the Country and Regional Strategy Papers. That demonstrates the confidence in the capacity of the Assembly to play a more political role and provides an opportunity to show further signs of maturity. In order to enhance parliamentary scrutiny, Commissioner Michel asked the Commission Delegations to transmit these strategy papers also to the Speakers of the national parliaments via the National Authorising Officer of the EDF in the beneficiary countries. As you are aware, the Commission cannot transmit them directly since according to the Cotonou Agreement the NAO is our official contact point for all questions of programming and of EDF implementation."@et5
". Arvoisa puhemies, kiitos erittäin paljon. Voin vakuuttaa teille, että olen täällä mielelläni ja että kollegani pahoittelee syvästi, että hän ei voi olla läsnä tässä keskustelussa. Tämä keskustelu on hyvin lähellä hänen sydäntään, mutta voin vakuuttaa, että hän ei tuhlaa aikaansa. Hän matkustaa tärkeään kokoukseen Brysselin ulkopuolelle. Samalla yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen sihteeristö on toimittanut nämä asiakirjat asianmukaisten valtioiden yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen edustajille. Meillä on siten syytä uskoa, että kansalliset parlamentit saavat tietoa ja voivat osallistua kehitysyhteistyöohjelmien seurantaan. On totta, että kansallisten parlamenttien mahdollisuudet toimia Euroopan kehitysrahaston valmistelussa ja toteutuksessa ovat usein rajoitettuja. Tämän vuoksi Euroopan kehitysrahasto myöntää toimielintukea monille AKT-maille. Maakohtaisten strategia-asiakirjojen valvonnan lisäksi paras tapa varmistaa Euroopan kehitysrahaston varojen parlamentaarinen valvonta on ottaa käyttöön yleisiä tai alakohtaisia talousarviotukiohjelmia. Tällä tavoin ulkoiset varat yhdistetään kokonaisuudessaan kansalliseen talousarviomenettelyyn, jossa kansallisilla parlamenteilla on keskeinen tehtävä. Tämä on yksi niistä syistä, joiden takia komissio päätti myöntää noin 45 prosenttia kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta talousarviotueksi, jota myönnetään 44 valtiolle. Yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston alussa osuus oli vain 25 prosenttia, joten suuntaus on nouseva. Haluaisin lopuksi käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja onnitella Ruandan hallitusta ja parlamenttia sekä puheenjohtajavaltiota Saksaa viime vuoden edustajakokouksen istuntojen erinomaisesta järjestämisestä. Yhteinen parlamentaarinen edustajakokous on ainutlaatuinen elin. Komission jäsen Louis Michel on kollegion kokouksessa vierustoverini, ja tänä aamuna hän selitti minulle kaiken edustajakokouksen toiminnasta, joten nyt voin väittää, että tiedän siitä jonkin verran. Hän mainitsi, että yhteinen edustajakokous on siellä, missä Cotonoun sopimuksen ytimessä oleva kumppanuuden henki voidaan kokea suoraan ja missä vaaleilla valitut 156 edustajaa Euroopan unionista ja Afrikan, Karibianmeren ja Tyynenmeren valtioista keskustelee yhdessä keskeisistä yhteistyökysymyksistä. Kyseessä on todellinen pohjoisen ja etelän välinen vuoropuhelu, joka perustuu tasa-arvoon ja molemminpuoliseen kunnioitukseen. Se merkitsee enemmän kuin tavanomainen vastaanottajan ja avunantajan suhde. Kyseessä on omistusta ja valvontaa koskeva parlamentaarinen ilmenemismuoto. Yhteinen parlamentaarinen edustajakokous on kehittynyt viime vuosina yhä parlamentaarisemmaksi aseman ja menettelytapojen osalta. Se on merkkinä Euroopan unionin ja Afrikan, Karibianmeren ja Tyynenmeren valtioiden yhteistyön kypsyydestä. Keskustelut ovat avoimempia, ja alueelliset konfliktit vähemmän yleisiä. Kyseessä on todella arvokas saavutus. Yleiskokouksesta on tullut avoimen poliittisen vuoropuhelun lähtökohta. Siten on osoitettu, että siellä voidaan keskustella erittäin herkistä ja poliittisesti hyvin merkittävistä kysymyksistä, kuten hyvästä hallinnosta, terveyspalveluiden saatavuudesta, ulkomaisten suorien sijoituksien vaikutuksista, ammattitaitoisten työntekijöiden maastamuutosta sekä talouskumppanuussopimuksista. Alain Hutchinsonin ja kehitysyhteistyövaliokunnan erinomaisessa mietinnössä esitetään tämä kehitys vakuuttavasti. Haluaisin Louis Michelin puolesta ja omasta puolestani onnitella esittelijää hänen työstään. Siinä käsitellään saavutuksia ja haasteita sekä tutkitaan tulevan kehityksen mahdollisuuksia. Yksi saavutus oli yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen johtotehtävä talouskumppanuussopimuksia koskevien neuvotteluiden seurannassa. Sillä varmistettiin kyseisen vuoden aikana tätä asiaa koskevien tietojen kulkeminen molempiin suuntiin pääasiallisten neuvottelijoiden ja kollegani Louis Michelin välillä. Toinen tärkeä edistysaskel on se, että komissio toimittaa edustajakokoukselle maa- ja aluekohtaiset strategia-asiakirjat. Tämä merkitsee, että luotetaan edustajakokouksen mahdollisuuksiin saada poliittisempi rooli. Siten tarjotaan myös mahdollisuus osoittaa, että edustajakokous on kehittynyt edelleen. Parlamentaarisen valvonnan tehostamisen vuoksi komission jäsen Michel pyysi komission valtuuskuntia toimittamaan nämä strategia-asiakirjat myös kansallisten parlamenttien puhemiehille edunsaajamaassa olevan Euroopan kehitysrahaston kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän välityksellä. Kuten tiedätte, komissio ei voi toimittaa niitä heille suoraan, koska Cotonoun sopimuksen mukaan kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä on virallinen yhteyspiste kaikille kysymyksille ohjelmoinnista ja Euroopan kehitysrahaston toteutuksesta."@fi7,7
"M. le Président, je vous remercie, mais je puis vous assurer que je passe un bon moment ici et je sais que mon estimé collègue regrette beaucoup de ne pas pouvoir être parmi vous pour prendre part à ce débat. Cet échange de vues lui tient à cœur, mais je peux vous assurer qu’il ne perd pas son temps: il est en route pour une importante réunion en dehors de Bruxelles. Dans le même temps, le secrétariat de l’APP a également transmis ces documents aux représentants des différents pays actifs au sein de l’APP. Nous avons donc des raisons de croire que les parlements nationaux sont informés et peuvent prendre part à la surveillance et au contrôle des programmes de développement. Il est vrai que la capacité des parlements nationaux à jouer pleinement leur rôle dans la préparation et l’exécution du FED est souvent limitée. C’est pourquoi le FED finance le soutien institutionnel dans de nombreux pays ACP. Au delà de l’examen des documents de stratégie par pays, la meilleure manière de s’assurer du contrôle parlementaire des fonds du FED consiste à mettre en place des programmes de soutien aux budgets général ou sectoriels. De cette manière, les fonds externes sont complètement intégrés à la procédure budgétaire nationale, dans laquelle les parlements nationaux jouent un rôle clé. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Commission a décidé d’attribuer environ 45 % du 10 FED au soutien budgétaire programmé dans 44 pays, contre seulement 25 au début du 9 FED. La tendance est donc à la hausse. Enfin, permettez-moi de profiter de cette occasion pour adresser mes félicitations au gouvernement et au parlement rwandais ainsi qu’à la présidence allemande pour leur excellente organisation des sessions de l’Assemblée de l’année dernière. L’Assemblée parlementaire paritaire est une institution unique. M. Michel est mon voisin lors des réunions du collège des commissaires et, ce matin, il m’a expliqué en détail le fonctionnement de cette Assemblée, donc je peux dire que j’ai maintenant quelques connaissances en la matière. Il a mentionné que l’APP est le lieu où se manifeste directement l’esprit de partenariat au cœur de l’accord de Cotonou et où se rencontrent les 156 représentants élus de l’Union européenne et des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour aborder les points centraux de leur coopération. Il s’agit d’un réel dialogue Nord-Sud, d’un dialogue reposant sur l’équité et le respect mutuel, allant bien au-delà de la relation traditionnelle entre bénéficiaires et donateurs. Il s’agit de l’incarnation parlementaire de l’appropriation et du contrôle. Ces dernières années, l’Assemblée parlementaire paritaire s’est de plus en plus dotée d’une stature et d’une conduite parlementaires, reflétant la maturité de la coopération entre l’Union européenne et les pays ACP. Ces débats sont plus ouverts, et les conflits régionaux moins fréquents. Il s’agit là d’un résultat remarquable. L’Assemblée est en effet devenue le cadre d’un dialogue politique ouvert, et s’est montrée capable de débattre de questions d’une grande sensibilité et d’une pertinence politique majeure, comme la bonne gouvernance, l’accès aux soins de santé, l’impact des investissements étrangers directs, la migration des travailleurs qualifiés et les accords de partenariat économique. L’excellent rapport de M. Hutchinson et de la commission du développement présente cette évolution, et, au nom de M. Michel, et en mon nom propre, je voudrais féliciter le rapporteur pour son travail. Il présente les résultats déjà engrangés et les défis actuels, et explore les possibilités de développement futur. L’un de ces accomplissements réside dans le rôle de leadership qu’a joué l’Assemblée parlementaire paritaire dans la surveillance des négociations relatives aux APE, garantissant un flux d’informations bilatéral grâce aux entretiens qui se sont tenus entre les négociateurs en chef et mon cher collègue M. Michel sur ce dossier au cours de l’année. Un autre important bond en avant réside dans la transmission par la Commission à l’Assemblée des documents de stratégie régionale et par pays. Ceci démontre la confiance qui règne dans la capacité de l’Assemblée à jouer un rôle plus politique et lui offre une possibilité de faire la preuve d’une plus grande maturité. En vue de renforcer l’examen parlementaire, le Commissaire Michel a demandé aux délégations des commissions d’également transmettre ces documents de stratégie aux présidents des parlements nationaux via l’ordonnateur national du FED dans les pays bénéficiaires. Comme vous le savez, la Commission ne peut pas les transmettre directement, puisque, conformément à l’accord de Cotonou, l’ON est notre point de contact officiel pour toutes les questions de programmation et de mise en œuvre du FED."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Nagyon köszönöm, de biztosíthatom, hogy nagyon élvezem az ittlétet, és tudom, hogy kedves kollégám nagyon bánja, hogy nem lehet itt ezen a megbeszélésen. Ez a véleménycsere nagyon közel állt a szívéhez, de biztosíthatom Önöket arról, hogy nem fecsérli az idejét: egy Brüsszelen kívüli fontos megbeszélésre utazik. Ezzel egyidőben a JPA titkára is átadta ezeket a dokumentumokat a megfelelő országok képviselőinek a JPA-ban. Így tehát okunk van azt hinni, hogy a nemzeti parlamentek megkapták a tájékoztatást, és kivehetik részüket a fejlesztési programok felügyeletében és irányításában. Igaz, hogy a nemzeti parlamentek korlátozott képességgel bírnak a tekintetben, hogy teljes körű szerepet játsszanak az EDF előkészítésében és végrehajtásában. Ezért van az, hogy az EDF számos AKCS-országban finanszíroz intézményi támogatást. Az ország-stratégia vizsgálatán túl az az EDF-alapok parlamenti irányítása biztosításának legjobb módja, ha általános vagy ágazati költségvetési támogatóprogramokat vezetnek be. Ezáltal a külső alapok teljes mértékben integrálódnak a nemzeti költségvetési folyamatba, ahol a nemzeti parlamentek kulcsfontosságú szerepet játszanak. Ez azon bizottsági döntés egyik oka, miszerint a 10. EDF körülbelül 45%-át 44 országban beütemezett költségvetési támogatásra kell fordítani, szemben a 9. EDF kezdetekor meglévő 25-tel; azaz felfelé mutató tendencia tapasztalható. Végezetül engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, és én is gratuláljak Ruanda kormányának és parlamentjének, valamint a német elnökségnek a tavalyi Közgyűlési ülések kiváló megszervezéséért. A Közös Parlamenti Közgyűlés egyedülálló intézmény. Michel úr a szomszédom a testületi ülésen és ma reggel mindent elmagyarázott nekem a Közgyűlés működéséről, így most már elmondhatom, hogy tudok róla egy keveset. Említette, hogy a JPA az, ahol a Cotonoui Egyezmény szívében található partnerség lelkületének közvetlen szemtanúi lehetünk, annak, ahogy 156 választott képviselő az Európai Unióból, valamint az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból együttesen megvitatják együttműködésük alapvető kérdéseit. Ez egy valódi észak-déli párbeszéd; egy párbeszéd, amely egyenlőségen és közös tiszteleten alapul, a hagyományos elfogadó-adományozó kapcsolaton túlmenően. Ez a birtoklás és az irányítás parlamenti megtestesülése. A Közös Parlamenti Közgyűlés az utóbbi évek során formátumában és vezetésében egyre inkább parlamenti jelleget öltött, ezzel tükrözve az Európai Unió és az afrikai, karibi, valamint csendes-óceáni országok közti együttműködés érettségét. A viták egyre nyitottabbak, míg a regionális konfliktusok egyre ritkábbak. Ez valóban figyelemreméltó teljesítmény. A Közgyűlés valóban egy nyílt politikai párbeszéd keretévé nőtte ki magát, melyben képes olyan nagy érzékenységű és komoly politikai jelentőségű témák megvitatására, mint például a jó kormányzás, hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz, valamint a külföldi közvetlen beruházások, a szakképzett dolgozók migrációja és a gazdasági partnerségi egyezmények hatása. Hutchinson úr és a Fejlesztési Bizottság kiváló jelentése ékesszólóan mutatja be ezt a fejlődést, és Michel úr és jómagam nevében gratulálni szeretnék az előadó munkájához. Bemutatja az eredményeket és a kihívásokat, valamint feltárja a jövőbeli fejlesztésekben rejlő lehetőségeket. Az egyik eredmény az a főszerep volt, melyek a Közös Parlamenti Közgyűlés az EPA tárgyalások felügyeletében játszott, biztosítva a kétirányú információáramlást, köszönhetően a vezető tárgyalófelekkel és kedves kollégámmal, Michel úrral e témában folytatott megbeszéléseknek az év során. Egy másik fontos ugrást az jelentette, hogy a Bizottság átadta a ország- és régió-stratégiákat a Közgyűlésnek. Ez jelzi a Közgyűlés azon képességébe vetett bizalmat, mellyel az egyre nagyobb politikai szerepet játszik, valamint lehetőséget ad arra, hogy az érettség további jeleit is felmutassa. A parlamenti vizsgálat fokozása érdekében Michel biztos úr arra kérte a bizottsági küldöttséget, hogy adják át ezeket a dokumentumokat a nemzeti parlamentek hozzászólói is az EDF Nemzeti Programengedélyező Tisztviselőjén keresztül a haszonélvező országokban. Amint azt Önök is tudják, a Bizottság ezeket nem tudja közvetlenül átadni, mivel a Cotonoui Egyezmény értelmében a NAO a mi hivatalos kapcsolattartó pontunk a programozás és az EDF-végrehajtás minden kérdésében."@hu11
". Signor Presidente, la ringrazio molto, ma posso garantirle di essere davvero lieta di trovarmi qui e so che al mio caro collega dispiace non poco non poter partecipare a questa discussione. Questo scambio di opinioni gli sta molto a cuore, ma posso assicurarle che non perde tempo: è in viaggio per un importante incontro fuori Bruxelles. Al contempo, il segretariato dell’APP inoltra questi stessi documenti ai rappresentanti dei rispettivi paesi in seno all’APP. Abbiamo pertanto motivo di pensare che i parlamenti nazionali siano informati e possano partecipare adeguatamente alla verifica e al controllo dei programmi di sviluppo. E’ pur vero che la capacità dei parlamenti nazionali di assolvere appieno le loro funzioni nell’elaborazione e nell’esecuzione del FES è spesso limitata. E’ per questo che il FES finanzia l’assistenza a livello istituzionale in molti paesi ACP: Oltre al controllo dei documenti strategici nazionali, il modo migliore di assicurare il controllo parlamentare dei fondi del FES è introdurre programmi settoriali o generali di sostegno al bilancio. In questo modo, i fondi esterni sono del tutto integrati nella procedura di bilancio nazionale laddove i parlamenti nazionali svolgono un ruolo chiave. Questa è una delle ragioni che ha indotto la Commissione a decidere di assegnare circa il 45 per cento del decimo FES al sostegno al bilancio in programma in 44 paesi, rispetto ai soli 25 all’inizio del nono FES, pertanto si registra una tendenza verso l’alto. Infine, desidero cogliere questa occasione per aggiungere le mie congratulazioni al governo e al parlamento del Rwanda nonché alla Presidenza tedesca per l’eccellente organizzazione delle sessioni dell’Assemblea dello scorso anno. L’Assemblea parlamentare paritetica è un’istituzione unica nel suo genere. Il Commissario Michel è vicino a me nell’ambito dell’incontro del Collegio e questa mattina mi ha spiegato ogni dettaglio sul funzionamento dell’Assemblea, pertanto adesso posso affermare di saperne un po’ di più. Ha sottolineato che l’APP è dove lo spirito del partenariato al cuore dell’accordo di Cotonou trova testimonianza diretta, poiché i 156 rappresentanti eletti dell’Unione europea e dei paesi di Africa, Caraibi e Pacifico si confrontano sugli aspetti fondamentali della loro cooperazione; che è l’autentico dialogo tra nord e sud, un dialogo sulla base dell’uguaglianza e del rispetto reciproco, che trascende la classica relazione tra beneficiario e donatore; che è la personificazione parlamentare della partecipazione e del controllo. Negli anni passati l’Assemblea parlamentare paritetica ha acquisito sempre più una statura e una condotta parlamentari, rispecchiando la maturità della cooperazione tra l’Unione europea e i paesi di Africa, caraibi e Pacifico. Le discussioni sono più aperte e i conflitti regionali meno frequenti. Si tratta in effetti di un risultato soddisfacente. L’Assemblea è in effetti diventata una sede per un dialogo politico aperto, dimostrandosi in grado di affrontare temi di grande sensibilità e di notevole rilevanza politica quali il buon governo, l’accesso all’assistenza sanitaria, l’impatto degli investimenti diretti esteri, la migrazione di lavoratori qualificati e gli accordi di partenariato economico. L’eccellente relazione dell’onorevole Hutchinson e della commissione per lo sviluppo presenta con chiarezza tale evoluzione e a nome del Commissario Michel e mio desidero congratularmi con il relatore per il lavoro svolto. Presenta i risultati e le sfide ed esplora le possibilità di sviluppo futuro. Un traguardo è stato il ruolo di guida che l’Assemblea parlamentare paritetica ha assunto nel controllo dei negoziati relativi agli APE, garantendo reciproco scambio di informazioni grazie alle discussioni in materia tenute nel corso dell’anno con i capi negoziatori e con il mio stimato collega Michel. Un altro importante passo avanti è stata la presentazione all’Assemblea, da parte della Commissione, dei documenti strategici nazionali e regionali. Questo dimostra la fiducia nella capacità dell’Assemblea di svolgere un ruolo più politico e offre l’opportunità di mostrare altri segni di maturità. Al fine di migliorare il controllo parlamentare, il Commissario Michel ha chiesto alle delegazioni della Commissione di trasmettere questi documenti strategici anche i presidenti dei parlamenti nazionali attraverso l’ordinatore nazionale del FES nei paesi beneficiari. Come sapete, la Commissione non può trasmettere tali documenti direttamente dal momento che in base all’accordo di Cotonou l’IN è il nostro punto di contatto ufficiale per tutte le questioni attinenti alla programmazione e all’attuazione del FES."@it12
"Gerb. pirmininke, labai dėkoju, galiu jus užtikrinti, kad man čia labai patinka, ir žinau, kad mano brangus kolega labai apgailestauja, kad jis negali dalyvauti šioje diskusijoje. Jis labai linkęs keistis nuomonėmis ir galiu jus užtikrinti, kad jis veltui laiko nešvaisto, o keliauja į labai svarbų susitikimą ne Briuselyje. Be to, JPA sekretoriatas šiuos dokumentus perdavė atitinkamų valstybių atstovams JPA. Todėl turime priežasčių tikėti, kad nacionaliniai parlamentai yra informuoti ir gali dalyvauti vystymo programų priežiūroje ir kontroliavime. Reikia pastebėti, kad nacionalinių parlamentų galimybės imtis visapusiško vaidmens EPS rengime ir vykdyme dažnai yra ribotos. Būtent todėl daugelyje AKR valstybių finansinė parama institucinių gebėjimų stiprinimui teikiama iš EPF. Be nacionalinių strateginių dokumentų, geriausias būdas užtikrinti EPF fondų parlamentinę kontrolę yra parengti bendras ir sektorines biudžeto paramos programas. Tokiu būdu išorinės lėšos visiškai integruojamos į nacionalinę biudžeto sudarymo procedūrą, kurioje svarbus vaidmuo tenka nacionaliniams parlamentams. Tai viena iš priežasčių, dėl kurios Komisija nusprendė maždaug 45 proc. 10-ojo EPF lėšų skirti biudžeto rėmimo programoms 44 valstybėse, kai 9-ajame EPF tokių valstybių buvo tik 25 – taigi aiškiai matyti didėjimo tendencija. Galiausiai norėčiau pasinaudoti šia galimybe ir prisidėti prie sveikinimų Ruandos vyriausybei ir parlamentui ir pirmininkaujančiai Vokietijai už jų puikų praėjusių metų asamblėjos sesijų surengimą. Jungtinė parlamentinė asamblėja yra unikali institucija. Mano kaimynas L. Michel kolegijos posėdžiuose šį rytą man viską papasakojo apie asamblėjos veikimą, todėl galiu pareikšti, kad šį tą apie tai žinau. Jis minėjo, kad JPA yra vieta, kur tiesiogiai galima matyti, kaip vyksta Kotonu susitarime nustatyta partnerystė, kai 156 išrinkti atstovai iš Europos Sąjungos ir iš Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regiono valstybių kartu diskutuoja dėl esminių jų bendradarbiavimo klausimų. Tai yra tikras Šiaurės – Pietų dialogas, lygybe ir abipuse pagarba pagrįstas dialogas, išeinantis už tradicinių paramos gavėjų – teikėjų santykių ribų. Tai yra parlamentinio priklausomumo ir kontrolės įgyvendinimas. Per praėjusius metus Jungtinės parlamentinės asamblėjos parlamentinis reikšmingumas ir funkcijos vis stiprėjo, parodant Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regiono valstybių bendradarbiavimo brandą. Diskusijos yra atviresnės, o regioniniai konfliktai – retesni. Tai iš tiesų yra vertingas pasiekimas. Asamblėja iš tiesų tapo atviro politinio dialogo vieta, kur galima aptarti itin opius ir didelę politinę svarbą turinčius klausimus, pvz., gerą valdymą, prieigą prie sveikatos apsaugos, užsienio tiesioginių investicijų poveikį, kvalifikuotų darbuotojų migraciją ir Ekonominės partnerystės susitarimus. Puikiame A. Hutchinsono ir Vystymosi komiteto pranešime išraiškingai parodoma asamblėjos raida ir L. Michelo bei savo vardu norėčiau pasveikinti pranešėją dėl jo puikaus darbo. Pranešime parodyti pasiekimai ir iššūkiai bei nagrinėjamos būsimo vystymosi galimybės. Vienas iš pasiekimų – svarbus Jungtinės parlamentinės asamblėjos vaidmuo prižiūrint derybas dėl EPS, užtikrinant informacijos tekėjimą dviem kryptimis. Tai buvo pasiekta metų eigoje šiuo klausimu diskutuojant su pagrindiniais derybininkais ir mano brangiu kolega L. Michelu. Kitas svarbus šuolis yra tai, kad Komisija perdavė asamblėjai nacionalinius ir regioninius strateginius dokumentus. Tai rodo pasitikėjimą asamblėjos pajėgumais imtis svarbesnio politinio vaidmens ir suteikia galimybę įrodyti didesnę brandą. Siekdamas pagerinti parlamentinę priežiūrą, Komisijos narys L. Michel Komisijos delegacijų paprašė per EPF nacionalinius įgaliojimus suteikiantį pareigūną paramą gaunančiose valstybėse perduoti šiuos strateginius dokumentus ir nacionalinių parlamentų primininkams. Kaip žinote, Komisija negali dokumentų perduoti tiesiogiai, nes pagal Kotonu susitarimą, nacionalinius įgaliojimus suteikiantis pareigūnas yra oficialus mūsų bendravimo tarpininkas dėl visų programavimo ir EPF įgyvendinimo klausimų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ļoti pateicos, bet es jums varu apliecināt, ka man patiešām šeit ļoti patīk, taču es zinu, ka manam dārgajam kolēģim ir ļoti žēl, ka viņš nevar noklausīties šo diskusiju. Šāda viedokļu apmaiņa ir viņam ļoti tuva, bet es varu jums apliecināt, ka viņš šo laiku netērē velti: viņš ir devies apmeklēt kādu ļoti svarīgu sanāksmi ārpus Briseles. Vienlaicīgi APA sekretariāts arī pārsūtīja šos dokumentus attiecīgo APA valstu pārstāvjiem. Līdz ar to mums ir pamats domāt, ka valstu Parlamenti ir informēti un var uzņemties savu lomu attīstības programmu uzraudzībā un kontrolē. Tā ir taisnība, ka valstu parlamentu iespēja pilnībā uzņemties savu lomu EAF sagatavošanā un izpildē bieži vien ir ierobežota. Tas ir iemesls, kādēļ EAF finansē iestāžu atbalstu daudzās ĀKK valstīs. Līdztekus Valstu stratēģijas dokumentu uzraudzībai labākais veids, kā nodrošināt EAF līdzekļu parlamentāro kontroli, ir ieviest kopbudžeta un nozaru budžeta atbalsta programmas. Šādā veidā ārējie līdzekļi tiek pilnībā iekļauti valsts budžeta procedūrā, kur vadošā loma ir valsts parlamentiem. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Komisija nolēma atbalstam piešķirt aptuveni 45% no 10. EAF budžeta, kas paredzēts 44 valstu atbalstam, salīdzinot tikai ar tikai 25 valstīm, uzsākot 9. EAF, tā kā šeit novērojama augšupejoša tendence. Nobeigumā atļaujiet man izmantot iespēju pievienoties apsveikumiem Ruandas valdībai un parlamentam un Vācijas prezidentūrai par lieliski organizētajām Asamblejas sesijām pagājušajā gadā. Apvienotā parlamentārā asambleja ir unikāla institūcija. kungs ir mans kaimiņš Koledžas sanāksmēs un šorīt viņš man izstāstīja visu par Asamblejas darbu un līdz ar to es varu tagad teikt, ka nedaudz par to zinu. Viņš minēja, ka APA ir vieta, kas atrodas Kotonū Nolīguma sirdī un, kas var tieši apliecināt partnerības būtību, jo 156 ievēlētie pārstāvji no Eiropas Savienības un no Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm kopā apspriež galvenos savas sadarbības jautājumus. Šis ir īsts Ziemeļu – Dienvidu dialogs, šis ir dialogs, kas balstās uz līdztiesību un savstarpēju cieņu, kas pārsniedz tradicionālās palīdzības sniedzēja un palīdzības saņēmēja attiecības. Tas ir parlamentārais īpašuma attiecību un kontroles iemiesojums. Pēdējo gadu laikā Apvienotā parlamentārā asambleja iegūst arvien parlamentam raksturīgāku veidolu un rīcību, kas atspoguļo Eiropas Savienības un Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstu sadarbības briedumu. Tās diskusijas ir atvērtākas un reģionālie konflikti notiek retāk. Tas patiešām ir vērtīgs ieguvums. Asambleja patiesi ir kļuvusi par struktūru atklātam politiskam dialogam, kas parāda savu spēju apspriest ļoti jūtīgus un vissvarīgākos politiskos jautājumus, piemēram, attiecībā uz labu pārvaldību, veselības aprūpes pieejamību un ārvalstu tiešo ieguldījumu ietekmi, kvalificētu darba ņēmēju migrāciju un Ekonomiskās partnerības nolīgumiem. kunga un Attīstības komitejas lieliskais ziņojums ir labā valodā sagatavots novērtējums, un kā kunga, tā arī savā vārdā es vēlos sveikt referentu par viņa darbu. Tajā ir aplūkoti panākumi un izaicinājumi un izklāstītas iespējas virzībai nākotnē. Viens no panākumiem ir vadošā loma, kas bija Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, veicot EPN sarunu uzraudzību, nodrošinot divvirzienu informācijas plūsmu, pateicoties diskusijām ar vadošajiem sarunu dalībniekiem un ar manu dārgo kolēģi kungu par šo jautājumu šī gada laikā. Otrs nozīmīgais lēciens bija Komisijas Valstu stratēģijas dokumentu un Reģionālo stratēģijas dokumentu nodošana Asamblejai. Tas pierāda ticību tam, ka Asambleja spēj uzņemties lielāku politisko lomu un dod iespēju parādīt nākamās brieduma pazīmes. Lai nodrošinātu parlamentāro uzraudzību, komisārs lūdza Komisijas delegācijām nodot šos stratēģijas dokumentus arī valstu parlamentu priekšsēdētājiem ar EAF valstu kredītrīkotāja atbalsta saņēmējvalstīs starpniecību. Kā jūs jau zināt, Komisija nevar tos pārsūtīt tieši, jo saskaņā ar Kotonū nolīgumu Valsts pārvaldes birojs ( ) ir mūsu oficiālais kontaktpunkts visos jautājumos par programmu veidošanu un EAF īstenošanu."@lv13
"Mr President, thank you very much, but I can assure you that I am really enjoying it here and I know that my dear colleague regrets very much that he cannot be here for this discussion. This exchange of views is very close to his heart, but I can assure you he is not wasting his time: he is travelling to an important meeting outside Brussels. At the same time, the JPA secretariat has also been transmitting these documents to the representatives of the respective countries in the JPA. We thus have reason to believe that the national parliaments are informed and can take their part in the monitoring and control of development programmes. It is true that the capacity of national parliaments to play their role fully in the preparation and execution of the EDF is often limited. That is why the EDF finances institutional support in many ACP countries. Beyond the scrutiny of Country Strategy Papers, the best way to ensure parliamentary control of EDF funds is to put in place general or sectoral budget support programmes. In this way the external funds are completely integrated into the national budgetary procedure where national parliaments play a key role. That is one of the reasons for the Commission’s decision to attribute about 45% of the 10th EDF to budget support programmed in 44 countries, compared to just 25 at the start of the 9th EDF, so there is an upward trend. Lastly, let me take this opportunity to add my congratulations to the Government and Parliament of Rwanda and to the German Presidency for their excellent organisation of last year’s Assembly sessions. The Joint Parliamentary Assembly is a unique institution. Mr Michel is my neighbour in the college meeting and this morning he explained everything to me about the functioning of the Assembly, so now I can claim to know a little bit about that. He mentioned that the JPA is where the spirit of partnership that lies at the heart of the Cotonou Agreement can be witnessed directly, as 156 elected representatives from the European Union and from African, Caribbean and Pacific countries discuss together the core issues of their cooperation. That is real North-South dialogue, a dialogue on the basis of equality and mutual respect, going beyond the traditional recipient-donor relationship. That is the parliamentary embodiment of ownership and control. Over the past years the Joint Parliamentary Assembly has become increasingly parliamentary in stature and in conduct, reflecting the maturity of the cooperation between the European Union and the African, Caribbean and Pacific countries. Those debates are more open and regional conflicts less frequent. That is indeed a worthwhile achievement. The Assembly has indeed become a framework for an open political dialogue, showing itself capable of discussing issues of great sensitivity and major political relevance such as good governance, access to healthcare and the impact of foreign direct investment, the migration of skilled workers and the Economic Partnership Agreements. The excellent report of Mr Hutchinson and the Committee on Development presents this evolution eloquently and on behalf of Mr Michel and myself I would like to congratulate the rapporteur on his work. It presents the achievements and the challenges and explores the possibilities of future development. One achievement was the leading role that the Joint Parliamentary Assembly played in the monitoring of the EPA negotiations, ensuring a two-way information flow thanks to the discussions with the chief negotiators and with my dear colleague Mr Michel on this matter during the year. Another important leap has been the transmission by the Commission to the Assembly of the Country and Regional Strategy Papers. That demonstrates the confidence in the capacity of the Assembly to play a more political role and provides an opportunity to show further signs of maturity. In order to enhance parliamentary scrutiny, Commissioner Michel asked the Commission Delegations to transmit these strategy papers also to the Speakers of the national parliaments via the National Authorising Officer of the EDF in the beneficiary countries. As you are aware, the Commission cannot transmit them directly since according to the Cotonou Agreement the NAO is our official contact point for all questions of programming and of EDF implementation."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dank u wel, ik kan u verzekeren dat het mij werkelijk genoegen doet en ik weet dat mijn geachte collega het zeer betreurt dat hij hier niet aanwezig kan zijn voor deze discussie. Deze uitwisseling van standpunten ligt hem na aan het hart, maar ik kan u verzekeren dat hij zijn tijd niet verdoet: hij is onderweg naar een belangrijke ontmoeting buiten Brussel. Tegelijkertijd heeft het secretariaat van de PPV ook deze documenten aan de vertegenwoordigers van de respectieve landen in de PPV verstrekt. We hebben dus reden om te geloven dat de nationale parlementen op de hoogte zijn en deel kunnen nemen aan het toezicht op en de controle van de ontwikkelingsprogramma’s. Het is waar dat de capaciteit van de nationale parlementen vaak te beperkt is om hun rol bij de voorbereiding en de uitvoering van de programma’s van het Europees Ontwikkelingsfonds volledig te vervullen. Daarom financiert het Europees Ontwikkelingsfonds de steun van instellingen in veel ACS-landen. Naast het toezicht op de landenstrategiedocumenten is het uitvaardigen van algemene en sectorale programma’s voor begrotingssteun de beste manier om parlementaire controle op de EOF-fondsen te waarborgen. Op deze manier worden de externe fondsen volledig geïntegreerd in de nationale begrotingsprocedure waarbij de nationale parlementen een belangrijke rol vervullen. Dat is een van de redenen voor het besluit van de Commissie om ongeveer 45 procent van de 10e EOF toe te kennen aan programma’s voor begrotingssteun in 44 landen. Vergeleken met de 25 bij het begin van de 9e EOF is er sprake van een opwaartse trend. Tot slot maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijn gelukwensen uit te spreken aan de regering en het parlement van Rwanda en aan het Duitse voorzitterschap voor hun uitstekende organisatie van de bijeenkomsten van de Vergadering vorig jaar. De Paritaire Parlementaire Vergadering is een unieke instelling. De heer Michel is mijn buurman in bijeenkomst van de Commissie en vanochtend heeft hij mij alles verteld over het functioneren van de Vergadering. Dus ik kan nu stellen dat ik een klein beetje op de hoogte ben. Hij noemde de PPV als plek waar de geest van partnerschap die tot de kern van de Cotonou-akkoord behoort, direct kan worden waargenomen als 156 gekozen vertegenwoordigers van de Europese Unie en van Afrikaanse en Caribische landen en landen in de Stille Oceaan met elkaar de kernvraagstukken van hun samenwerking bespreken. Dat is werkelijk een Noord-Zuiddialoog, een dialoog op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect die uitstijgt boven de traditionele ontvanger-donorrelatie. Dat is de parlementaire belichaming van eigenaarschap en toezicht. De aflopen jaren is de Paritaire Parlementaire Vergadering steeds meer parlementair qua kaliber en gedrag geworden,. Zij weerspiegelt daarmee de volwassenheid van de samenwerking tussen de Europese Unie en de Afrikaanse en Caribische landen en landen in de Stille Oceaan. Deze debatten zijn opener van karakter en regionale conflicten vinden minder frequent plaats. Dat is voorwaar een prestatie die de moeite waard is. De Vergadering is een kader geworden voor een open politieke dialoog en toont dat ze in staat is gevoelige vraagstukken van een belangrijke politieke relevantie te bespreken, zoals goed bestuur, toegang tot gezondheidszorg en het effect van rechtstreekse buitenlandse investeringen, de migratie van geschoolde werknemers en de economische partnerschapsakkoorden. Het uitstekende verslag van de heer Hutchinson en de Commissie ontwikkelingssamenwerking laat deze evolutie zien. Ik wil de rapporteur ook namens de heer Michel feliciteren met zijn werkzaamheden. Zijn verslag beschrijft de prestaties en uitdagingen, en verkent ook de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkeling. Een prestatie was de belangrijke rol die de Paritaire Parlementaire Vergadering speelde bij het toezicht op de EPA-onderhandelingen waardoor er gedurende het jaar sprake was van een wederzijdse uitwisseling van informatie dankzij de besprekingen met de hoofdonderhandelaars en met mijn geachte collega de heer Michel. Een andere belangrijk sprong voorwaarts was de overdracht van de landen- en regionale strategiedocumenten door de Commissie aan de Vergadering. Dat is een blijk van vertrouwen in het vermogen van de Vergadering om een grotere politieke rol te spelen. Daarnaast biedt dit ook de mogelijkheid om verdere tekenen van volwassenheid te tonen. Om het parlementaire toezicht te vergroten, verzocht commissaris Michel aan de commissiedelegaties deze strategiedocumenten ook door te geleiden aan de voorzitters van de nationale parlementen via de nationaal ordonnateur van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begunstigde landen. Zoals u weet, kan de Commissie deze documenten niet rechtstreeks doorzenden, aangezien de nationaal ordonnateur volgens het Cotonou-akkoord ons officiële aanspreekpunt is voor alle kwesties van programma’s en tenuitvoerlegging met betrekking tot het Europees Ontwikkelingsfonds."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziękuję bardzo, ale mogę pana zapewnić, że bardzo dobrze się tutaj czuję i wiem, że mój szanowny kolega bardzo żałuje, że nie może uczestniczyć w tej dyskusji. Ta wymiana zdań jest mu bardzo bliska, ale mogę państwa zapewnić, że nie marnuje on czasu; jest właśnie w podróży poza Brukselą i zdąża na ważne spotkanie. Sekretariat JPA również przekazywał te dokumenty do przedstawicieli odnośnych państw w JPA. Mamy więc powód wierzyć, że parlamenty krajowe są informowane i mogą brać udział w monitorowaniu i kontroli programów rozwoju. To prawda, że zdolność parlamentów krajowych do pełnego uczestniczenia w przygotowaniu i realizowaniu EFR jest często ograniczona. To dlatego EFR finansuje wsparcie ze strony instytucji w wielu krajach AKP. Oprócz sprawowania kontroli nad krajowymi dokumentami strategicznymi najlepszym sposobem na zapewnienie parlamentarnego nadzoru nad funduszami EFR jest wprowadzenie programów ogólnego lub sektorowego wsparcia budżetowego. W ten sposób osiąga się całkowitą integrację funduszy zewnętrznych z krajową procedurą budżetową tam, gdzie parlamenty krajowe odgrywają kluczową rolę. To jeden z powodów wydania przez Komisję decyzji o przydzieleniu około 45% programowego wsparcia budżetowego w ramach 10 EFR w 44 krajach, w porównaniu z 25 państwami na początku realizacji 9 EFR, co świadczy o tendencji wzrostowej. Na koniec chciałabym skorzystać z tej okazji, aby dołączyć się do gratulacji kierowanych do rządu i parlamentu Ruandy oraz do niemieckiej prezydencji za doskonałą organizację ubiegłorocznych sesji Zgromadzenia. Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne jest unikalną instytucją. Pan poseł Michel siedzi obok mnie na spotkaniach kolegium, a dzisiaj rano wytłumaczył mi wszystko na temat funkcjonowania Zgromadzenia, dlatego mogę twierdzić, że trochę już o tym wiem. Wspomniał, że JPA jest tam, gdzie można bezpośrednio doświadczyć ducha partnerstwa mieszczącego się u podstaw Umowy z Kotonu, ponieważ 156 przedstawicieli z państw Unii Europejskiej, Afryki, Karaibów i Pacyfiku omawia wspólnie główne tematy podlegające ich współpracy. Jest to prawdziwy dialog północy z południem, dialog opartych na zasadach równości i wzajemnego szacunku, wykraczający poza tradycyjną relację dawca-odbiorca. Jest to parlamentarnego uosobienie prawa własności oraz kontroli. Przez ostatnie lata Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne stawało się coraz bardziej parlamentarne w swoim statucie i postępowaniu, odzwierciedlając dojrzałość współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Debaty między nimi są bardziej otwarte, a konflikty regionalne rzadziej występują. Jest to rzeczywiście godne uwagi osiągnięcie. Zgromadzenie rzeczywiście stało się miejscem na otwarty dialog polityczny, pokazując, że jest w stanie dyskutować nad problemami wielce delikatnymi oraz mającymi duże znaczenie polityczne, takimi jak dobre zarządzanie, dostęp do służby zdrowia oraz wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak również migracja wykwalifikowanej siły roboczej oraz umowy o partnerstwie gospodarczym. Doskonałe sprawozdanie pana posła Hutchinsona oraz Komisji Rozwoju przedstawia proces tej ewolucji w sposób elokwentny, dlatego w imieniu pana komisarza Michela oraz moim chciałabym pogratulować sprawozdawcy efektów jego pracy. Pokazuje ono osiągnięcia i wyzwania, jak również naświetla możliwości przyszłego rozwoju. Jednym z osiągnięć była rola przywódcza Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego w zakresie monitorowania negocjacji EPA, która umożliwiła dwukierunkowy przepływ informacji za sprawą dyskusji z głównymi stronami w negocjacjach oraz z moim szanownym kolegą, panem komisarzem Michelem, na ten temat w ciągu roku. Innym ważnym krokiem naprzód było przekazywanie z Komisji do Zgromadzenia krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych. To pokazuje ufność w zdolność Zgromadzenia do odegrania bardziej politycznej roli i stanowi okazję do wskazania dalszych oznak jego dojrzałości. Aby usprawnić kontrolę parlamentarną, pan komisarz Michel poprosił przedstawicielstwa Komisji, aby te przekazały wspomniane dokumenty strategiczne również posłom do parlamentów krajowych za pośrednictwem krajowego urzędnika zatwierdzającego EFR w państwach będących beneficjentami. Jak państwu wiadomo, Komisja nie może przekazywać ich bezpośrednio, ponieważ zgodnie z umową z Kotonu, krajowy urzędnik zatwierdzający jest oficjalnie osobą pośredniczącą w wymianie wszystkich pytań odnoszących się do opracowywania programów i wdrażania EFR."@pl16
"Senhor Presidente, muito obrigada, mas posso garantir a V. Exa. que estou a gostar bastante de estar aqui presente e que o meu distinto colega lamenta profundamente não poder estar aqui para participar nesta discussão, pois estas trocas de pontos de vista agradam-lhe sobremaneira. Mas posso garantir que o Senhor Comissário não está a perder o seu tempo, visto estar a caminho de uma importante reunião fora de Bruxelas. Simultaneamente, o secretariado da APP transmitiu também esses documentos aos representantes dos países respectivos com assento na mesma. Deste modo, temos razões para acreditar que os parlamentos nacionais estão informados e em condições de participar no acompanhamento e controlo dos programas de desenvolvimento. É um facto que, não raro, a capacidade dos parlamentos nacionais para desempenharem plenamente o seu papel na preparação e execução do FED se revela limitada. É por isso que o FED financia o apoio institucional em muitos dos países ACP. Além do escrutínio dos documentos estratégicos nacionais, a melhor maneira de garantir o controlo parlamentar dos fundos do FED passa por instituir programas de apoio orçamental de âmbito geral ou sectorial. Deste modo, os fundos externos são totalmente integrados no processo orçamental nacional, no qual os parlamentos nacionais têm um papel fundamental. Este foi um dos motivos que levou a Comissão a decidir atribuir cerca de 45% do 10.º FED ao apoio orçamental programado para 44 países, contra os apenas 25% do início do 9.º FED. Verifica-se, assim, uma tendência de crescimento. Por último, permitam-me aproveitar esta oportunidade para felicitar o Governo e o Parlamento do Ruanda e a Presidência alemã pela excelente forma como organizaram as sessões da Assembleia do ano passado. A Assembleia Parlamentar Paritária é uma instituição singular. O Senhor Comissário Michel senta-se junto a mim na reunião colegial e, esta manhã, explicou-me tudo sobre o funcionamento da Assembleia, pelo que posso agora afirmar que conheço um pouco do assunto. O Comissário Michel referiu-me que é na APP que se pode observar directamente o espírito de parceria subjacente ao Acordo de Cotonou, visto que, neste fórum, 156 representantes eleitos da União Europeia e dos países de África, Caraíbas e Pacífico discutem conjuntamente as questões centrais da sua cooperação. É um verdadeiro diálogo Norte-Sul, alicerçado na igualdade e no respeito mútuo, e que vai muito além da habitual relação entre países beneficiários e doadores. Trata-se da concretização parlamentar dos princípios da apropriação e do controlo. Nos últimos anos, a Assembleia Parlamentar Paritária tornou-se cada vez mais parlamentar em termos de envergadura e de conduta, o que espelha a maturidade da cooperação entre a União Europeia e os países de África, Caraíbas e Pacífico. Os debates são mais abertos e os conflitos regionais menos frequentes. Trata-se, de facto, de um feito digno de menção. Efectivamente, a Assembleia tornou-se um fórum de diálogo político aberto, mostrando-se capaz de discutir matérias bastante sensíveis e de grande relevância política, tais como a boa governação, o acesso aos cuidados de saúde e o impacto do investimento directo estrangeiro, a migração de trabalhadores qualificados e os Acordos de Parceria Económica. O excelente relatório do senhor deputado Hutchinson e da Comissão do Desenvolvimento dá conta desta evolução de forma eloquente, pelo que, em nome do Senhor Comissário e em meu nome pessoal, gostaria de felicitar o relator pelo trabalho que desenvolveu, o qual descreve os avanços e os desafios e explora as possibilidades de desenvolvimento futuro. Um dos avanços registados foi o importante papel que a Assembleia Parlamentar Paritária desempenhou no acompanhamento das negociações dos APE, garantindo um fluxo de informação nos dois sentidos, graças às discussões mantidas ao longo do ano sobre esta matéria com os negociadores principais e com o meu distinto colega Comissário Michel. Outro salto importante foi a transmissão à Assembleia, por parte da Comissão, dos Documentos Estratégicos Nacionais e Regionais. Tal procedimento demonstra a confiança na capacidade da Assembleia para desempenhar um papel mais político e constitui uma oportunidade para esta continuar a evidenciar sinais de maturidade. A fim de aperfeiçoar o controlo parlamentar, o Senhor Comissário Michel solicitou às delegações da Comissão que transmitissem igualmente esses documentos estratégicos aos presidentes dos parlamentos nacionais, por intermédio do gestor orçamental nacional para o FED nos países beneficiários. Como é do vosso conhecimento, a Comissão não pode transmitir directamente os ditos documentos, porquanto, nos termos do Acordo de Cotonou, o GON é o nosso elemento de contacto oficial para todas as questões relativas à programação e à aplicação do FED."@pt17
"Mr President, thank you very much, but I can assure you that I am really enjoying it here and I know that my dear colleague regrets very much that he cannot be here for this discussion. This exchange of views is very close to his heart, but I can assure you he is not wasting his time: he is travelling to an important meeting outside Brussels. At the same time, the JPA secretariat has also been transmitting these documents to the representatives of the respective countries in the JPA. We thus have reason to believe that the national parliaments are informed and can take their part in the monitoring and control of development programmes. It is true that the capacity of national parliaments to play their role fully in the preparation and execution of the EDF is often limited. That is why the EDF finances institutional support in many ACP countries. Beyond the scrutiny of Country Strategy Papers, the best way to ensure parliamentary control of EDF funds is to put in place general or sectoral budget support programmes. In this way the external funds are completely integrated into the national budgetary procedure where national parliaments play a key role. That is one of the reasons for the Commission’s decision to attribute about 45% of the 10th EDF to budget support programmed in 44 countries, compared to just 25 at the start of the 9th EDF, so there is an upward trend. Lastly, let me take this opportunity to add my congratulations to the Government and Parliament of Rwanda and to the German Presidency for their excellent organisation of last year’s Assembly sessions. The Joint Parliamentary Assembly is a unique institution. Mr Michel is my neighbour in the college meeting and this morning he explained everything to me about the functioning of the Assembly, so now I can claim to know a little bit about that. He mentioned that the JPA is where the spirit of partnership that lies at the heart of the Cotonou Agreement can be witnessed directly, as 156 elected representatives from the European Union and from African, Caribbean and Pacific countries discuss together the core issues of their cooperation. That is real North-South dialogue, a dialogue on the basis of equality and mutual respect, going beyond the traditional recipient-donor relationship. That is the parliamentary embodiment of ownership and control. Over the past years the Joint Parliamentary Assembly has become increasingly parliamentary in stature and in conduct, reflecting the maturity of the cooperation between the European Union and the African, Caribbean and Pacific countries. Those debates are more open and regional conflicts less frequent. That is indeed a worthwhile achievement. The Assembly has indeed become a framework for an open political dialogue, showing itself capable of discussing issues of great sensitivity and major political relevance such as good governance, access to healthcare and the impact of foreign direct investment, the migration of skilled workers and the Economic Partnership Agreements. The excellent report of Mr Hutchinson and the Committee on Development presents this evolution eloquently and on behalf of Mr Michel and myself I would like to congratulate the rapporteur on his work. It presents the achievements and the challenges and explores the possibilities of future development. One achievement was the leading role that the Joint Parliamentary Assembly played in the monitoring of the EPA negotiations, ensuring a two-way information flow thanks to the discussions with the chief negotiators and with my dear colleague Mr Michel on this matter during the year. Another important leap has been the transmission by the Commission to the Assembly of the Country and Regional Strategy Papers. That demonstrates the confidence in the capacity of the Assembly to play a more political role and provides an opportunity to show further signs of maturity. In order to enhance parliamentary scrutiny, Commissioner Michel asked the Commission Delegations to transmit these strategy papers also to the Speakers of the national parliaments via the National Authorising Officer of the EDF in the beneficiary countries. As you are aware, the Commission cannot transmit them directly since according to the Cotonou Agreement the NAO is our official contact point for all questions of programming and of EDF implementation."@ro18
"Pán predsedajúci, veľmi Vám ďakujem, ale môžem Vás ubezpečiť, že som skutočne veľmi rada, že som tu a že viem, že môjho drahého kolegu veľmi mrzí, že tu nie je priestor na ďalšiu diskusiu. Táto výmena názorov je veľmi blízka jeho srdcu, ale môžem Vás uistiť, že neplytvá časom: cestuje na dôležitú schôdzku mimo Bruselu. Sekretariát JPA zároveň odovzdáva tieto dokumenty zástupcom, respektíve krajinám JPA. Preto sa môžeme právom domnievať, že vnútroštátne parlamenty sú informované a môžu sa zúčastniť na monitorovaní a kontrole rozvojových programov. Je pravda, že schopnosť národných parlamentov celkom plniť svoju úlohu pri príprave a realizovaní ERF je často obmedzená. Preto ERF financuje inštitucionálnu podporu v mnohých krajinách AKT. Okrem kontroly strategických dokumentov krajín je najlepším spôsobom zaistenia parlamentnej kontroly fondov ERF predloženie všeobecných alebo odvetvových rozpočtových programov. V tomto ohľade sú externé fondy kompletne integrované do procesu národných rozpočtov, kde parlamenty hrajú kľúčovú úlohu. To je jedným z dôvodov na rozhodnutie Komisie prispievať 45 % z 10. ERF na podporu rozpočtu v 44 krajinách v porovnaní s 25 na začiatku 9. ERF, takže je tu vzostupný trend. Na záver mi dovoľte využiť príležitosť, aby som pripojila svoje blahoželania vláde a parlamentu Rwandy a nemeckému predsedníctvu za ich výbornú organizáciu minuloročného zasadnutia zhromaždenia. Spoločné parlamentné zhromaždenie je jedinečnou inštitúciou. Pán Michel je môj sused na univerzitnom stretnutí a dnes ráno mi vysvetlil, ako zhromaždenie funguje, takže teraz o ňom viem o čosi viac. Zmienil sa o tom, v čom spočíva duch partnerstva JPA, ktoré je, ako môžeme byť svedkami, založené na dohode z Cotonou, keď 156 volených zástupcov z Európskej únie a z krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria spoločne diskutuje o hlavných témach svojej spolupráce. Je to skutočný dialóg severu a juhu, dialóg založený na rovnosti a vzájomnom rešpekte, ktorý presahuje rámec tradičných vzťahov v zmysle obdarovaný – darca. Je to parlamentné stelesnenie vlastníctva a kontroly. V posledných rokoch Spoločné parlamentné zhromaždenie získalo na význame, pokiaľ ide o jeho veľkosť a činnosť, ktoré odrážajú vyspelosť spolupráce medzi Európskou úniou a krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria. Tieto rozpravy sú omnoho otvorenejšie a regionálne konflikty sa menej vyskytujú. To je vskutku cenný úspech. Zhromaždenie sa skutočne stalo rámcom politického dialógu, vyjadrujúcim schopnosť diskutovať o veľmi citlivých témach a o politicky významných témach, ako je riadna správa, prístup k zdravotnej starostlivosti a vplyv priamych zahraničných investícii, migrácia odborných pracovníkov a dohody o hospodárskom partnerstve. Vynikajúca správa pána Hutchinsona a Výboru pre rozvoj veľmi výrečne predstavuje tento vývoj a v mene pána Michela a vo svojom mene by som rada spravodajcovi zablahoželala k jeho práci. Predstavuje úspechy a výzvy a skúma možnosti budúceho rozvoja. Jedným z úspechov bola vedúca úloha, ktorú hralo Spoločné parlamentné zhromaždenie v procese monitorovania vyjednávania dohôd o hospodárskom partnerstve, zaisťujúca dvojstranný tok informácií, a to vďaka diskusiám s vedúcim rokujúcich strán a mojím milým kolegom pánom Michelom o tejto záležitosti v priebehu roku. Ďalším dôležitým skokom bolo, že Komisia odovzdala zhromaždeniu štátne a regionálne strategické dokumenty. To dokazuje, že zhromaždenie je schopné a oprávnené hrať politickejšiu úlohu a poskytuje mu príležitosť preukázať ďalšie znaky jeho vyspelosti. Aby sa zlepšila kontrola Parlamentu, požiadal komisár Michel delegáciu Komisie, aby prostredníctvom vnútroštátnej schvaľujúcej osoby Európskeho rozvojového fondu (ERF) odovzdala tieto strategické dokumenty takisto hovorcom vnútroštátnych parlamentov vo zvýhodnených krajinách. Ako viete, Komisia ich nemôže preniesť priamo, pretože podľa dohody z Cotonou je naším oficiálnym kontaktným bodom pre všetky otázky programov a realizácie ERF vnútroštátna schvaľujúca osoba"@sk19
"Najlepše hvala, gospod predsednik, ampak zagotavljam vam, da tukaj res uživam in vem, da moj kolega obžaluje, da danes ne more sodelovati pri tej razpravi. Ta izmenjava mnenj mu je zelo blizu, toda zagotavljam vam, da ne zapravlja svojega časa, saj je na pomembnem sestanku izven Bruslja. Istočasno pa je sekretariat skupne parlamentarne skupščine posredoval te dokumente predstavnikom zadevnih držav v skupni parlamentarni skupščini. Tako upravičeno verjamemo, da so nacionalni parlamenti obveščeni in lahko sodelujejo pri opazovanju in nadziranju razvoja programov. Res je, da je zmožnost nacionalnih parlamentov pri sodelovanju in izvajanju ERS pogosto omejena. Zato ERS v veliko državah AKP financira institucionalno podporo. Najboljši način za zagotovitev parlamentarnega nadzora finančnih sredstev ERS je poleg preučitve strateških dokumentov držav določitev splošnih ali področnih programov proračunske podpore. Tako so zunanja finančna sredstva v celoti vključena v nacionalni proračunski postopek, pri čemer imajo nacionalni parlamenti ključno vlogo. To je eden izmed razlogov za odločitev Komisije, da prispeva 45 % 10. evropskega razvojnega sklada proračunski podpori, ki je načrtovana v 44 državah, v primerjavi z le 25 na začetku 9. evropskega razvojnega sklada, pri čemer je viden trend naraščanja. Končno naj izkoristim to priložnost, da tudi jaz čestitam ruandski vladi in parlamentu ter nemškemu predsedstvu za zelo dobro organizacijo lanskega zasedanja skupščine. Skupna parlamentarna skupščina je edinstvena institucija. Gospod Michel je moj sosed na srečanju kolegija in danes zjutraj mi je pojasnil vse o delovanju skupščine, tako da zdaj vem nekaj o tem. Omenil je, da lahko pri skupni parlamentarni skupščini neposredno vidimo bistvo sporazuma iz Cotonouja, ko 156 izvoljenih predstavnikov iz Evropske unije ter iz afriških, karibskih in pacifiških držav razpravlja o temeljnih vprašanjih njihovega sodelovanja. To je pravi dialog med severom in jugom na podlagi enakosti in vzajemnega spoštovanja, ki presega tradicionalen odnos med donatorjem in prejemnikom. To je parlamentarna uresničitev lastništva in nadzora. Skupna parlamentarna skupščina je v preteklosti postajala v svoji obliki in postopkih vedno bolj parlamentarna, pri čemer je izražala zrelost sodelovanja med Evropsko unijo ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami. Te razprava so bolj odprte in regionalni konflikti manj pogosti. To je zares velik dosežek. Skupščina je resnično postala okvir za odprt politični dialog, pri čemer lahko razpravlja o vprašanjih, ki so zelo občutljiva in imajo velik politični pomen, kot so dobro upravljanje, dostop do zdravstva in vpliv neposrednih tujih vlaganj, migracije kvalificiranih delavcev in sporazumi o gospodarskem partnerstvu. Zelo dobro poročilo gospoda Hutchinsona in odbora za razvoj jasno prikazuje ta razvoj in v imenu gospoda Michela in v svojem imenu čestitam poročevalcu za njegovo delo. Prikazuje dosežke in izzive ter raziskuje možnosti za nadaljnji razvoj. Pomemben dosežek je bila vodilna vloga skupne parlamentarne skupščine pri opazovanju pogajanj o sporazumih o gospodarskem partnerstvu, saj že celo leto zagotavlja izmenjavo informacij o tej temi med glavnimi pogajalci in mojim kolegom gospodom Michelom. Drug pomemben korak je, da je Komisija skupščini posredovala strateške dokumente držav in regij. To prikazuje zaupanje v sposobnost skupščine, da lahko prevzame bolj politično vlogo, in ji daje možnost, da pokaže še več zrelosti. Da bi pospešil parlamentarno preučitev, je komisar Michel prosil delegacije Komisije, naj posredujejo te strateške dokumente tudi govornikom iz nacionalnih parlamentov preko nacionalnega odredbodajalca ERS v državah upravičenkah. Kot veste, jih Komisija ne more neposredno posredovati, saj je v skladu s sporazumom iz Cotonouja nacionalni odredbodajalec naša uradni kontakt za vsa vprašanja v zvezi z načrtovanjem programov in izvajanjem evropskega razvojnega sklada (ERS)."@sl20
"Herr talman! Tack så mycket, men jag kan försäkra er om att jag verkligen tycker att det är trevligt att vara här, och jag vet att min kära kollega beklagar att han inte kan vara här och delta i diskussionen. Denna typ av utbyte av åsikter ligger honom mycket varmt om hjärtat, men jag kan försäkra er att han inte slösar bort sin tid: han är på väg till ett viktigt möte utanför Bryssel. Samtidigt har den gemensamma parlamentariska församlingens sekretariat även överfört dessa dokument till företrädarna för respektive land i den gemensamma parlamentariska församlingen. Vi har därför anledning att tro att de nationella parlamenten informeras och kan delta i övervakningen och kontrollen av utvecklingsprogrammen. Det är sant att de nationella parlamentens kapacitet när det gäller att spela sin roll fullt ut i förberedelserna inför och genomförandet av EUF ofta är begränsad. Därför finansierar EUF institutionellt stöd i många AVS-länder. Förutom granskningen av de nationella strategiska dokumenten är det bästa sättet att garantera parlamentarisk kontroll av EUF-medel att inrätta allmänna eller sektorsvisa budgetstödprogram. På så sätt integreras de externa medlen helt och hållet i det nationella budgetförfarandet där de nationella parlamenten har en avgörande roll. Det är en av orsakerna bakom kommissionens beslut att anslå omkring 45 procent av tionde EUF till budgetstöd i 44 länder, jämfört med endast 25 vid början av nionde EUF, så det är en uppåtgående trend. Slutligen vill jag ta tillfället i akt och gratulera regeringen och parlamentet i Rwanda och det tyska ordförandeskapet för deras utmärkta organisation av förra årets sessioner i församlingen. Den gemensamma parlamentariska församlingen är en unik institution. Louis Michel är min granne i kommissionskollegiet, och imorse förklarade han allt om hur församlingen fungerar för mig, så jag kan nu hävda att jag känner till lite grann om detta. Han nämnde att den gemensamma parlamentariska församlingen är den plats där partnerskapsandan, som är central för Cotonouavtalet, kan upplevas direkt genom att 156 folkvalda företrädare från Europeiska unionen och från länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet tillsammans diskuterar de frågor som är centrala för deras samarbete. Det är en verklig dialog mellan nord och syd, en dialog som grundar sig på jämlikhet och ömsesidig respekt och som går utöver det traditionella förhållandet mellan mottagare och givare. Det är en parlamentarisk form av ägande och kontroll. Under de senaste åren har den gemensamma parlamentariska församlingen blivit alltmer parlamentarisk när det gäller storlek och utförande, vilket speglar den mognad som präglar samarbetet mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Dessa debatter är öppnare och regionala konflikter mer sällsynta. Det är verkligen ett värdefullt resultat. Församlingen har sannerligen blivit ett forum för en öppen politisk dialog där det är möjligt att diskutera ytterst känsliga och politiskt relevanta frågor såsom gott styre, tillgång till sjuk- och hälsovård, effekter av utländska direkta investeringar, yrkesutbildade arbetstagares migration och ekonomiska partnerskapsavtal. I det utmärkta betänkandet av Alain Hutchinson och utskottet för utveckling presenteras denna utveckling på ett välformulerat sätt, och på Louis Michels och mina egna vägnar vill jag tacka föredraganden för hans arbete. Resultaten och utmaningarna presenteras, och möjligheterna med den framtida utvecklingen utforskas. Ett resultat var den ledande roll som den gemensamma parlamentariska församlingen spelade i övervakningen av förhandlingarna om avtalen om ekonomiskt partnerskap, då ett tvåvägsinformationsflöde garanterades tack vare diskussioner med chefsförhandlarna och min kollega Louis Michel i denna fråga under året. Ett annat stort steg var kommissionens överförande av de nationella och regionala strategiska dokumenten till församlingen. Det visar att det finns en tillit till att församlingen kan spela en mer politisk roll och innebär dessutom en möjlighet för församlingen att visa ytterligare tecken på mognad. För att kunna förbättra den parlamentariska granskningen bad kommissionsledamot Michel kommissionens delegationer att även överföra dessa strategiska dokument till de nationella parlamentens talmän via Europeiska utvecklingsfondens (EUF) nationella utanordnare i förmånsländerna. Som ni känner till kan kommissionen inte överföra dem direkt eftersom den nationella utanordnaren enligt Cotonouavtalet är vår officiella kontaktpunkt för alla frågor som rör programplanering och genomförande av EUF."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"NAO"13
"Neelie Kroes,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph