Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-04-Speech-3-096"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080604.19.3-096"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The report reflects correctly our opinions on the evolution of the CFSP in the future. The CFSP is a crucially important element in the EU’s foreign policy. I would like to welcome the improvements brought by the Lisbon Treaty regarding external actions. Its implementation would make the CFSP more efficient and more coherent. The new posts created by the Treaty could give a greater visibility to the EU, but I believe it is essential to define the different roles in order to ensure that their different functions contribute to the coherence and efficiency of the CFSP. If we want the EU to be an active force for international peace and stability, we must have all the necessary tools and instruments at our disposal; but to achieve this, more political will from the Member States is needed. The EU presence in the globe is widening, and we can find EU missions all over the world. By helping to build security and stability in the wider world, the EU is also helping to make life safer for her own people. This is the best way to defend its security and promote its values. In my opinion these are steps in the right direction."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zpráva přesně vystihuje naše názory na budoucí vývoj SZBP. SZBP je klíčovým prvkem zahraniční politiky EU. Vítám zlepšení, jež do oblasti vnějších akcí přinesla Lisabonská smlouva. V důsledku jejího provádění se SZBP stane účinnější a soudržnější. Nové funkce, jež Smlouva vytváří, by mohly EU více zviditelnit, domnívám se však, že je nezbytné definovat různé role, což zajistí, že jejich různé funkce budou přispívat k soudržnosti a účinnosti SZBP. Jestliže chceme, aby EU byla aktivní silou pro mezinárodní mír a stabilitu, musíme mít k dispozici všechny nezbytné prostředky a nástroje; ale abychom toho dosáhli, je zapotřebí větší politická vůle ze strany členských států. Přítomnost EU ve světě se rozšiřuje a s misemi EU se setkáváme po celém světě. Tím, že EU pomáhá budovat bezpečnost a stabilitu v širším světě, napomáhá také tomu, aby život jejích vlastních obyvatel byl bezpečnější. To je nejlepší způsob, jak bránit její bezpečnost a podporovat její hodnoty. Podle mého názoru jsou to kroky správným směrem."@cs1
". Betænkningen giver et korrekt billede af vores holdninger til FUSP's fremtidige udvikling. FUSP er et afgørende element i EU's udenrigspolitik. Jeg vil gerne hilse de forbedringer, der introduceres med Lissabontraktaten vedrørende eksterne aktioner velkommen. Traktatens gennemførelse ville gøre FUSP mere effektivt og sammenhængende. De nye poster, der oprettes med traktaten, kunne give EU mere synlighed, men jeg mener, det er af afgørende betydning at definere de forskellige roller for at sikre, at deres forskellige funktioner bidrager til at gøre FUSP sammenhængende og effektivt. Hvis vi ønsker, at EU skal være en aktiv drivkraft inden for international fred og stabilitet, skal vi have alle de nødvendige redskaber og instrumenter til vores rådighed. Men hvis vi skal opnå dette, er der brug for mere politisk vilje fra medlemsstaterne. EU's globale tilstedeværelse bliver større, og der er EU-missioner over hele verden. Ved at hjælpe med at opbygge sikkerhed og stabilitet ude i verden bidrager EU også til at gøre livet sikrere for sit eget folk. Dette er den bedste måde at forsvare dets sikkerhed og fremme dets værdier på. Efter min mening er disse skridt i den rigtige retning."@da2
"Der Bericht spiegelt genau unsere Ansichten zur künftigen Entwicklung der GASP wider. Die GASP ist ein entscheidendes Element der EU-Außenpolitik. Ich begrüße die mit dem Vertrag von Lissabon verbundenen Verbesserungen im Bereich Außenbeziehungen. Mit seiner Umsetzung würde die GASP wirksamer und kohärenter. Die mit dem Vertrag geschaffenen neuen Positionen könnten die Sichtbarkeit der EU verbessern, allerdings halte ich es für wichtig, die jeweiligen Rollen zu definieren, damit sichergestellt ist, dass ihre unterschiedlichen Funktionen zur Kohärenz und Wirksamkeit der GASP beitragen. Wenn wir wollen, dass die EU eine Kraft ist, die aktiv für internationalen Frieden und Stabilität eintritt, müssen wir über das erforderliche Instrumentarium verfügen. Dafür wiederum brauchen wir mehr politischen Willen vonseiten der Mitgliedstaaten. Die Präsenz der EU nimmt weltweit zu, EU-Missionen gibt es auf der gesamten Erde. Die EU macht auch das Leben ihrer eigenen Bürger sicherer, wenn sie an der Schaffung von Sicherheit und Stabilität in der Welt mitwirkt. Das ist der beste Weg, ihre Sicherheit zu verteidigen und ihre Werte zu fördern. Nach meinem Dafürhalten sind das Schritte in die richtige Richtung."@de9
"Η έκθεση εκφράζει με σωστό τρόπο τις απόψεις μας σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη της ΚΕΠΠΑ. Η ΚΕΠΠΑ αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Επικροτώ τις βελτιώσεις που επιφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά τις εξωτερικές δράσεις. Η εφαρμογή της θα καταστήσει την ΚΕΠΠΑ περισσότερο αποτελεσματική και συνεκτική. Οι νέες θέσεις που δημιουργεί η Συνθήκη θα προσφέρουν μεγαλύτερη προβολή στην ΕΕ, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αποσαφηνιστούν οι διάφοροι ρόλοι, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι διάφορες λειτουργίες τους θα συμβάλουν στη συνεκτικότητα και την αποδοτικότητα της ΚΕΠΠΑ. Εάν θέλουμε η ΕΕ να αποτελέσει ενεργό δύναμη που θα συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα αναγκαία εργαλεία και μέσα, αλλά για να το κατορθώσουμε απαιτείται μεγαλύτερη πολιτική βούληση από τα κράτη μέλη. Η παρουσία της ΕΕ στον κόσμο αυξάνεται, και μπορούμε να βρούμε αποστολές της σε ολόκληρο τον κόσμο. Βοηθώντας στην εδραίωση ασφάλειας και σταθερότητας, η ΕΕ βοηθά επίσης να γίνει η ζωή ασφαλέστερη για τους πολίτες της. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την υπεράσπιση της ασφάλειάς της και την προώθηση των αξιών της. Κατά τη γνώμη μου, αυτά είναι τα βήματα που θα μας οδηγήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση."@el10
"El informe refleja fielmente nuestro parecer acerca del futuro desarrollo de la PESC. La PESC es un elemento vital de la política exterior de la UE. Quisiera aplaudir las mejoras que el Tratado de Lisboa aporta en relación con las acciones exteriores. Su aplicación contribuiría a la eficacia y coherencia de la PESC. Si bien es cierto que los nuevos cargos creados por el Tratado podrían dar mayor notoriedad a la UE, creo que es esencial definirlos a fin de garantizar que las distintas funciones contribuyan a la coherencia y a la eficacia de la PESC. Si queremos que la UE sea una fuerza de paz y de estabilidad activa, debemos contar con todos los instrumentos y herramientas necesarios, y eso requiere más voluntad política por parte de los Estados miembros. La presencia mundial de la UE es cada vez mayor, y se pueden encontrar misiones de la UE por todo el mundo. Con su ayuda a la consolidación de la paz y la estabilidad en el mundo, la UE también contribuye a la seguridad de sus ciudadanos. Esa es la mejor forma de defender su seguridad y promover sus valores. En mi opinión, estas medidas están bien encaminadas."@es21
"The report reflects correctly our opinions on the evolution of the CFSP in the future. The CFSP is a crucially important element in the EU’s foreign policy. I would like to welcome the improvements brought by the Lisbon Treaty regarding external actions. Its implementation would make the CFSP more efficient and more coherent. The new posts created by the Treaty could give a greater visibility to the EU, but I believe it is essential to define the different roles in order to ensure that their different functions contribute to the coherence and efficiency of the CFSP. If we want the EU to be an active force for international peace and stability, we must have all the necessary tools and instruments at our disposal; but to achieve this, more political will from the Member States is needed. The EU presence in the globe is widening, and we can find EU missions all over the world. By helping to build security and stability in the wider world, the EU is also helping to make life safer for her own people. This is the best way to defend its security and promote its values. In my opinion these are steps in the right direction."@et5
"Mietinnöstä käyvät asianmukaisesti ilmi mielipiteemme yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityksestä tulevaisuudessa. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ratkaisevan tärkeä tekijä EU:n ulkopolitiikassa. Pidän myönteisinä Lissabonin sopimuksella aikaansaatuja parannuksia ulkoisissa toiminnoissa. Sopimuksen täytäntöönpano tekisi yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tehokkaamman ja yhdenmukaisemman. Tämän sopimuksen perusteella luotavilla uusilla toimilla voitaisiin antaa enemmän näkyvyyttä EU:lle, mutta pidän välttämättömänä, että eri tehtävät määritellään, jotta varmistetaan, että niillä edistetään yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Jos haluamme, että EU toimii aktiivisesti kansainvälisen rauhan ja vakauden puolesta, meillä on oltava kaikki tarvittavat välineet käytössämme. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme jäsenvaltioilta enemmän poliittista tahtoa. EU on yhä enemmän läsnä maailmassa, ja EU:n operaatioita on kaikkialla maailmassa. Kun EU edistää turvallisuuden ja vakauden aikaansaantia muualla maailmassa, se auttaa tekemään omien kansalaistensa elämästä turvallisempaa. Tämä on paras tapa puolustaa sen turvallisuutta ja edistää sen arvoja. Mielestäni nämä ovat askelia oikeaan suuntaan."@fi7
"Le rapport reflète correctement nos opinions sur l’évolution future de la PESC. La PESC est un élément crucial de la politique étrangère de l’UE. J’aimerais exprimer mon contentement à l’égard des améliorations apportées par le traité de Lisbonne en ce qui concerne les actions extérieures. Sa mise en œuvre rendrait la PESC plus efficace et plus cohérente. Les nouveaux postes créés par le traité pourraient donner une plus grande visibilité à l’UE, mais je crois qu’il est essentiel de définir les divers rôles afin de s’assurer que leurs différentes fonctions contribuent à la cohérence et à l’efficacité de la PESC. Si nous voulons que l’UE soit une force active œuvrant pour la paix et la stabilité au niveau international, nous devons disposer de tous les outils et instruments nécessaires, mais cela nécessite une plus grande volonté politique de la part des États membres. La présence de l’UE sur le globe s’étend, et nous pouvons trouver des missions de l’UE partout dans le monde. En aidant à instaurer la sécurité et la stabilité dans le monde entier, l’UE contribue également à sécuriser la vie de ses citoyens. C’est la meilleure façon de défendre sa sécurité et de promouvoir ses valeurs. Ce sont à mon sens des pas dans la bonne direction."@fr8
"A jelentés pontosan tükrözi a KKBP jövőbeni alakulásáról vallott véleményünket. A KKBP alapvetően fontos eleme az EU külpolitikájának. Üdvözölni szeretném a Lisszaboni Szerződésnek a külügyi intézkedéseket érintő újításait. A Szerződés végrehajtása a KKBP-t hatékonyabbá és egységesebbé tenné. A Szerződés által létrehozott új hivatali pozíciók láthatóbbá tennék az EU-t, de úgy gondolom, létfontosságú meghatározni a különböző szerepeket annak érdekében, hogy biztosíthassuk e különböző funkcióknak egy egységes és hatékony KKBP-hez való hozzájárulását. Ha azt szeretnénk, hogy az EU aktív szereplő legyen a nemzetközi béke és stabilitás megteremtésében, az összes szükséges konkrét és jogi eszköznek a rendelkezésünkre kell állnia; ennek eléréséhez azonban a tagállamok politikai akaratára is szükség van. Az EU egyre nagyobb globális jelenléttel rendelkezik, és világszerte találunk EU-missziókat. Azáltal, hogy a világ más részein is segíti a biztonság és stabilitás megteremtését, az EU egyben saját polgárai életét is biztonságosabbá teszi. Ez a legjobb módja annak, hogy saját biztonságát védelmezze, és népszerűsítse értékeit. Úgy gondolom, e lépések a helyes irányba mutatnak."@hu11
"la relazione riflette nel modo corretto i nostri punti di vista riguardo alla futura evoluzione della PESC, un elemento di importanza cruciale nell’ambito della politica estera dell’UE. Accolgo con favore i miglioramenti apportati dal Trattato di Lisbona nel campo delle azioni esterne. La sua attuazione renderebbe la PESC più efficace e coerente. Le nuove funzioni create dal Trattato potrebbero dare maggiore visibilità all’UE, ma credo che sia fondamentale definire i vari ruoli al fine di garantire un autentico contributo dei diversi incarichi alla coerenza e all’efficienza della PESC. Se vogliamo che l’UE sia una forza attiva per la pace e la stabilità internazionali, dobbiamo disporre di tutti gli strumenti e i mezzi necessari, ma per conseguire questo obiettivo occorre maggiore volontà politica da parte degli Stati membri. La presenza dell’UE sul globo si sta espandendo e possiamo vedere che le missioni UE sono presenti in tutto il mondo. Contribuendo a costruire la sicurezza e la stabilità a livello globale, l’UE aiuta anche a rendere più sicura la vita dei propri cittadini. Questo è il modo migliore per difendere la sua sicurezza e promuovere i suoi valori. La mia opinione è che questi siano passi nella giusta direzione."@it12
"Pranešime teisingai atspindėtos mūsų nuomonės dėl BUSP raidos ateityje. BUSP yra svarbiausias ES užsienio politikos elementas. Teigiamai vertinu Lisabonos sutartimi išorės veiksmų srityje padarytus pakeitimus. Juos įgyvendinus BUSP taps veiksmingesnė ir nuoseklesnė. Naujos Sutartimi nustatytos gairės galėtų padaryti ES labiau matomą, tačiau manau, kad būtina nustatyti skirtingus vaidmenis – siekiant užtikrinti, kad skirtingos jų funkcijos prisidėtų prie BUSP nuoseklumo ir veiksmingumo. Jei norime, kad ES būtų aktyvi jėga tarptautiniuose taikos ir stabilumo procesuose, privalome turėti visas reikalingas priemones; tačiau norint to pasiekti, reikia didesnės valstybių narių politinės valios. ES vis labiau dalyvauja pasauliniuose procesuose, ir ES misijos veikia visame pasaulyje. Padėdama užtikrinti saugumą ir stabilumą visame pasaulyje, ES daro saugesnį ir savo žmonių gyvenimą. Tai geriausias būdas užtikrinti savo saugumą ir skatinti savo vertybes. Mano nuomone, šių žingsnių kryptis teisinga."@lt14
"Ziņojums pamatoti atspoguļo mūsu uzskatus par kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) turpmāko attīstību. KĀDP ir izšķiroši svarīgs ES ārpolitikas elements. Es atzinīgi vērtēju uzlabojumus, ko ievieš Lisabonas Līgums attiecībā uz ārējām darbībām. To īstenošana padarītu KĀDP efektīvāku un saskaņotāku. Jaunie amati, kas tiek izveidoti saskaņā ar līgumu, radītu ES lielāku pārskatāmību, bet es uzskatu, ka ir jānosaka atšķirības starp to lomām, lai to atšķirīgās funkcijas KĀDP padarītu saskaņotāku un efektīvāku. Ja mēs vēlamies, lai starptautiskajam mieram un stabilitātei ES būtu aktīvs spēks, mūsu rīcībā ir jābūt nepieciešamajiem līdzekļiem un instrumentiem; bet, lai iegūtu tos, ir vajadzīga lielāka dalībvalstu politiskā griba. ES klātbūtne pasaulē kļūst arvien plašāka un ES misijas mēs varam sastapt visā pasaulē. Palīdzot veidot drošību un stabilitāti pasaulē, ES arī veido drošāku dzīvi saviem pilsoņiem. Šis ir vislabākais veids, kā aizsargāt ES drošību un atbalstīt tās vērtības. Manuprāt, šie soļi ir pareizajā virzienā."@lv13
"The report reflects correctly our opinions on the evolution of the CFSP in the future. The CFSP is a crucially important element in the EU’s foreign policy. I would like to welcome the improvements brought by the Lisbon Treaty regarding external actions. Its implementation would make the CFSP more efficient and more coherent. The new posts created by the Treaty could give a greater visibility to the EU, but I believe it is essential to define the different roles in order to ensure that their different functions contribute to the coherence and efficiency of the CFSP. If we want the EU to be an active force for international peace and stability, we must have all the necessary tools and instruments at our disposal; but to achieve this, more political will from the Member States is needed. The EU presence in the globe is widening, and we can find EU missions all over the world. By helping to build security and stability in the wider world, the EU is also helping to make life safer for her own people. This is the best way to defend its security and promote its values. In my opinion these are steps in the right direction."@mt15
"Het verslag geeft op een correcte manier onze mening weer over de evolutie van het GBVB in de toekomst. Het GBVB is een zeer belangrijk element in het buitenlands beleid van de EU. Ik ben tevreden met de verbeteringen die het Verdrag van Lissabon aanbrengt op het vlak van externe acties. De uitvoering ervan zou het GBVB efficiënter en meer coherent maken. De nieuwe posten die door het Verdrag in het leven worden geroepen zouden de Europese Unie een grotere zichtbaarheid kunnen geven, maar ik ben van mening dat het zeer belangrijk is om de verschillende rollen goed te omschrijven om ervoor te zorgen dat hun verschillende bevoegdheden bijdragen tot de samenhang en doeltreffendheid van het GBVB. Als we willen dat de EU actief bijdraagt tot internationale vrede en stabiliteit, dan moeten we beschikken over alle nodige hulpmiddelen en instrumenten. Maar om dat te bereiken, is er meer politieke wil nodig van de lidstaten. De aanwezigheid van de EU in de wereld neemt toe. Overal ter wereld zijn er missies van de EU terug te vinden. Door mee de veiligheid en de stabiliteit in de wereld te bevorderen, maakt de EU ook het leven van haar eigen burgers veiliger. Dat is de beste manier om onze veiligheid te verdedigen en onze waarden te promoten. Naar mijn mening zijn dit stappen in de goede richting."@nl3
"W sprawozdaniu prawidłowo odzwierciedlono nasze opinie w sprawie przyszłej ewolucji WPZiB. WPZiB jest niezwykle istotną częścią wspólnotowej polityki zagranicznej. Chciałabym wyrazić uznanie dla osiągnięć Traktatu z Lizbony dotyczących działań zewnętrznych. Jego wdrożenie sprawi, że WPZiB będzie bardziej efektywna i spójna. Nowe stanowiska przewidziane w Traktacie mogłyby zwiększyć znaczenie Unii, jednak jestem przekonana, że należy zdefiniować różne role w celu zagwarantowania, że ich zróżnicowane funkcje przyczynią się do spójności i efektywności WPZiB. Jeżeli chcemy, by Unia aktywnie działała na rzecz pokoju i stabilności, musimy dysponować wszystkimi niezbędnymi narzędziami i instrumentami, jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy większej woli politycznej ze strony państw członkowskich. Obecność UE zatacza coraz szersze kręgi. Misje UE są wszędzie. Wsparcie dla budowy bezpieczeństwa i stabilności na świecie oznacza również wsparcie dla bezpieczeństwa własnych obywateli. To najlepsza droga do ochrony swojego bezpieczeństwa i promowania swoich wartości. Według mnie są to kroki we właściwym kierunku."@pl16
"O relatório reflecte correctamente as nossas opiniões sobre a evolução futura da PESC, a qual constitui um elemento importante e crucial da política externa da UE. Gostaria de felicitar as melhorias introduzidas pelo Tratado de Lisboa relativamente às acções externas. A sua execução tornaria a PESC mais eficiente e mais coerente. Os novos postos criados pelo Tratado poderiam dar uma maior visibilidade à UE, mas penso que é essencial definir os diferentes papéis para assegurar que as suas diferentes funções contribuam para a coerência e eficiência da PESC. Se queremos que a UE seja uma força activa para a paz e estabilidade internacionais, temos de ter todas as ferramentas e instrumentos necessários à nossa disposição; mas para o conseguir é necessário que haja mais vontade política por parte dos Estados-Membros. A presença da UE no globo está a alargar-se e podemos encontrar missões da UE por todo o mundo. Ao ajudar a criar segurança e estabilidade no mundo, a UE está também a ajudar a tornar a vida mais segura para o seu próprio povo. Esta é a melhor forma de defender a sua segurança e promover os seus valores. Na minha opinião, são passos na direcção certa."@pt17
"The report reflects correctly our opinions on the evolution of the CFSP in the future. The CFSP is a crucially important element in the EU’s foreign policy. I would like to welcome the improvements brought by the Lisbon Treaty regarding external actions. Its implementation would make the CFSP more efficient and more coherent. The new posts created by the Treaty could give a greater visibility to the EU, but I believe it is essential to define the different roles in order to ensure that their different functions contribute to the coherence and efficiency of the CFSP. If we want the EU to be an active force for international peace and stability, we must have all the necessary tools and instruments at our disposal; but to achieve this, more political will from the Member States is needed. The EU presence in the globe is widening, and we can find EU missions all over the world. By helping to build security and stability in the wider world, the EU is also helping to make life safer for her own people. This is the best way to defend its security and promote its values. In my opinion these are steps in the right direction."@ro18
"Správa presne vystihuje naše názory na budúci vývoj SZBP. SZBP je kľúčovým prvkom zahraničnej politiky EÚ. Vítam preto zlepšenie, ktoré do oblasti vonkajších akcií priniesla Lisabonská zmluva. V dôsledku jej uskutočňovania sa SZBP stane účinnejšou a súdržnejšou. Nové funkcie, ktoré Zmluva vytvára, by mohli EÚ viac zviditeľniť, domnievam sa však, že je nevyhnutné definovať rôzne úlohy, ktoré zaistia, aby sa vďaka nim prispelo k súdržnosti a účinnosti SZBP. Pokiaľ chceme, aby EÚ zaujala aktívnu pozíciu v oblasti boja za medzinárodný mier a stabilitu, musíme mať k dispozícii všetky nevyhnutné prostriedky a nástroje; ale aby sme to mohli dosiahnuť, je potrebná väčšia politická vôľa zo strany členských štátov. Prítomnosť EÚ vo svete sa rozširuje a s misiami EÚ sa stretávame na celom svete. Tým, že EÚ pomáha budovať bezpečnosť a stabilitu v širšom svete, pomáha taktiež tomu, aby život jej vlastných obyvateľov bol bezpečnejší. To je najlepší spôsob, ako brániť jej bezpečnosť a podporovať jej hodnoty. Podľa môjho názoru sú to kroky správnym smerom."@sk19
"Poročilo pravilno izraža naša mnenja o razvoju skupne zunanje in varnostne politike v prihodnosti. Skupna zunanja in varnostna politika je dejansko pomemben element za zunanjo politiko EU. Rada bi sporočila, da se strinjam z izboljšavami, ki jih je prinesla lizbonska pogodba v zvezi z zunanjimi ukrepi. Z izvajanjem te pogodbe bi postala skupna zunanja in varnostna politika učinkovitejša in skladnejša. Zaradi novih delovnih mest, ki jih je ustvarila pogodba, bi lahko EU postala bolj razpoznavna, vendar menim, da je ključno opredeliti različne vloge, zato da se zagotovi, da bodo njihove različne funkcije prispevale k skladnosti in učinkovitosti skupne zunanje in varnostne politike. Če želimo, da bi EU predstavljala dejavno silo za mednarodni mir in stabilnost, moramo imeti na voljo vsa potrebna sredstva, vendar potrebujemo več politične volje držav članic, da bi to dosegli. Prisotnost EU v svetu se povečuje, pri čemer so misije EU po vsem svetu. S tem, ko pomaga dosegati varnost in stabilnost širše v svetu, pomaga EU tudi pri ustvarjanju varnejšega življenja za svoje ljudi. To je najboljši način za zagovarjanje lastne varnosti in spodbujanje lastnih vrednot. Menim, da so to ustrezne rešitve."@sl20
"Betänkandet ger en riktig bild av hur vi vill att Gusp ska utvecklas i framtiden. Gusp är ett mycket centralt inslag i EU:s utrikespolitik. Jag välkomnar de förbättringar inom området yttre åtgärder som Lissabonfördraget medför. Fördragets genomförande skulle göra Gusp effektivare och mer konsekvent. De nya tjänster som inrättas genom fördraget skulle göra EU synligare, men jag tror att det är mycket viktigt att de olika rollerna avgränsas så att deras olika funktioner kan bidra till en konsekvent och effektiv gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Om vi vill att EU ska vara en aktiv kraft för internationell fred och stabilitet måste vi ha tillgång till alla de verktyg och instrument som behövs, men det förutsätter en starkare politisk vilja från medlemsstaternas sida. EU får en allt större global närvaro, och EU-uppdrag pågår över hela världen. Genom att bidra till att skapa säkerhet och stabilitet i världen i stort bidrar EU också till en tryggare tillvaro för den egna befolkningen. Det är det bästa sättet att försvara den egna säkerheten och föra fram de egna värderingarna. Jag anser att dessa åtgärder är ett steg i rätt riktning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alexandra Dobolyi (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21
"in writing."18,5,15,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph