Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-22-Speech-4-842"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080522.24.4-842"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hjälp och pengar till de människor i Kina som drabbats av naturkatastrofen är ett måste för att hantera denna tragiska situation. Men sådan hjälp kan medlemsländerna själva erbjuda, direkt till den olycksdrabbade regionen. Hjälpen behöver inte gå via EU. Det finns andra internationella organisationer som är bättre skickade att samordna den humanitära hjälpen. FN är, med sin långa erfarenhet och globala räckvidd, ett tydligt exempel på detta. Vi anser att denna resolution är ännu ett försök av EU att agera utrikespolitiskt och använda sig av en katastrof för att ta ytterligare steg mot en federal stat som bedriver utrikespolitik."@sv22
lpv:translated text
". Pomoc a peníze pro lidi v Číne, kteří byli postiženi touto přírodní katastrofou, jsou nezbytné pro zvládnutí této tragické situace. Ale i samotné členské státy mohou nabídnout takovou pomoc přímo postiženému regionu. Pomoc nemusí jít přes EU. Jiné mezinárodní organizace jsou lépe vybaveny na koordinování humanitární pomoci. Organizace spojených národů, s jejich dlouhodobou praxí a celosvětovým dosahem, je dobrým příkladem takové organizace. Myslíme si, že toto usnesení je dalším pokusem EU o uskutečňování zahraniční politiky a využití katastrofy pro účely dalšího kroku k federálnímu státu, který se angažuje v zahraniční politice."@cs1
"Hjælp og penge til de mennesker i Kina, som er blevet ramt af denne naturkatastrofe, er en nødvendighed i denne tragiske situation. Men medlemsstaterne kan selv tilbyde denne hjælp direkte til den ramte region. Hjælpen behøver ikke gå gennem EU. Andre internationale organisationer er bedre rustet til at koordinere humanitær hjælp. FN er med sin lange erfaring og globale rækkevidde et oplagt eksempel på en sådan organisation. Vi mener, at denne beslutning er endnu et forsøg fra EU's side på at føre udenrigspolitik og bruge en katastrofe til at tage yderligere et skridt hen mod en føderal stat, som fører udenrigspolitik."@da2
". − Hilfe und Geld für die von dieser Naturkatastrophe betroffenen Menschen in China sind in dieser tragischen Situation unerlässlich. Eine solche Hilfe können die Mitgliedstaaten der betroffenen Region aber auch direkt anbieten; das muss nicht über die EU laufen. Es gibt andere internationale Organisationen, die besser für die Koordinierung der humanitären Hilfe geeignet sind. Die Vereinten Nationen mit ihrer langjährigen Erfahrung und globalen Reichweite bieten sich zum Beispiel dafür an. Unserer Ansicht nach ist diese Entschließung ein weiterer Versuch der EU, außenpolitisch tätig zu werden und eine Katastrophe auszunutzen, um weitere Schritte in Richtung auf einen föderalen Staat zu gehen, der Außenpolitik betreibt."@de9
". Βοήθεια και χρήματα για τον λαό της Κίνας που έχει πληγεί από αυτήν τη φυσική καταστροφή είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση αυτής της τραγικής κατάστασης. Αλλά τα ίδια τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν βοήθεια απευθείας στην πληγείσα περιοχή. Η βοήθεια δεν χρειάζεται να δοθεί μέσω της ΕΕ. Άλλοι διεθνείς οργανισμοί είναι καλύτερα εφοδιασμένοι για τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα Ηνωμένα Έθνη, με τη μακρά τους πείρα και παγκόσμια εμβέλεια, είναι ένα προφανές παράδειγμα αυτών των οργανισμών. Θεωρούμε ότι αυτό το ψήφισμα είναι άλλη μία προσπάθεια της ΕΕ να ασκήσει εξωτερική πολιτική και να εκμεταλλευτεί μια καταστροφή για να κάνει άλλο ένα βήμα προς ένα ομοσπονδιακό κράτος το οποίο επιδίδεται σε εξωτερική πολιτική."@el10
". Aid and money for the people in China who have been hit by this natural disaster are a must in dealing with this tragic situation. But the Member States themselves can offer such aid directly to the stricken region. Aid does not have to go via the EU. Other international organisations are better equipped to coordinate humanitarian aid. The United Nations, with its long experience and global reach, is an obvious example of such organisations. We consider that this resolution is yet another attempt by the EU to pursue foreign policy and to make use of a disaster in order to take a further step towards a federal state which engages in foreign policy."@en4
"La ayuda y el dinero para el pueblo chino afectado por esta catástrofe natural son una obligación para hacer frente a esta trágica situación. Pero los Estados miembros por sí mismos pueden ofrecer esta ayuda directamente a la región afectada. La ayuda no tiene que canalizarse a través de la UE. Otras instituciones están mejor equipadas para coordinar la ayuda humanitaria. Las Naciones Unidas, con su larga experiencia y alcance mundial, son un ejemplo obvio de estas organizaciones. Consideramos que esta resolución no es más que otro intento por parte de la UE de aplicar su política exterior y de aprovechar un desastre para dar un paso adelante hacia un Estado federal que intervenga en política exterior."@es21
". Abi ja raha andmine Hiina inimestele, kes said kannatada kõnealuses loodusõnnetuses, on selle traagilise olukorra käsitlemisel kohustuslik. Nimetatud abi saavad aga liikmesriigid pakkuda otse kannatada saanud piirkondadele. Abi ei pea andma ELi kaudu. Humanitaarabi andmise koordineerimiseks on teised rahvusvahelised organisatsioonid paremini ette valmistatud. ÜRO on oma kogemuste pagasi ja ülemaailmse ulatusega ilmselge näide selliste organisatsioonide kohta. Oleme seisukohal, et nimetatud resolutsioon on ELi järjekordne püüe edendada välispoliitikat ning kasutada loodusõnnetusi, et astuda veel üks samm föderaalse korra suunas, mis on aktiivne välispoliitilistes küsimustes."@et5
"Avun ja varojen toimittaminen Kiinan luonnonkatastrofista kärsivien ihmisten hyväksi on ratkaisevan tärkeää tämän traagisen tilanteen helpottamiseksi. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin itse tarjota apuaan suoraan maanjäristyksen koettelemalle alueelle. Avun ei ole tarpeen kulkea EU:n kautta. Muilla kansainvälisillä järjestöillä on paremmat edellytykset koordinoida humanitaarista apua. YK on itsestään selvä esimerkki, koska sillä on pitkä kokemus ja se on maailmanlaajuinen vaikuttaja. Mielestämme päätöslauselma edustaa jälleen kerran EU:n pyrkimystä harjoittaa ulkopolitiikkaa ja hyötyä katastrofista edistääkseen kehitystä kohti liittovaltiota, jolla on oma ulkopolitiikka."@fi7
". Pour faire face à cette situation tragique, nous devons envoyer des secours et de l’argent aux populations chinoises touchées par cette catastrophe naturelle. Mais les États membres eux-mêmes peuvent apporter beaucoup d’aide directement aux régions touchées. L’aide ne doit pas passer par l’Union européenne. D’autres organisations internationales sont mieux équipées pour coordonner l’aide internationale. L’ONU, avec sa longue expérience et son envergure mondiale, en est un exemple évident. Nous considérons cette résolution comme une tentative de plus de la part de l’Union européenne de mener une politique étrangère, et de profiter d’une catastrophe naturelle pour faire un pas de plus en direction d’un État fédéral possédant sa propre politique étrangère."@fr8
". Segély és pénz a kínai embereknek, akiket ez a természeti katasztrófa sújtott – ez a legfontosabb a tragédia kezelésében. De a tagállamok közvetlenül is nyújthatnak ilyen segítséget az érintett régiónak. A segélynek nem muszáj az EU-n keresztül érkeznie. Más nemzetközi szervezetek alkalmasabbak a humanitárius segítségnyújtás koordinálására. Hatalmas tapasztalatával és nemzetközi jelenlétével az ENSZ jó példa ilyen szervezetekre. Véleményünk szerint ez az állásfoglalás az EU újabb kísérlete külpolitika folytatására; a természeti katasztrófát ürügyként használva egy újabb lépéssel közelebb kerül ahhoz a szövetségi államhoz, amely önálló külpolitikát folytat."@hu11
". Gli aiuti e i soldi per le persone che in Cina sono state colpite da questa catastrofe naturale sono obbligatori per risolvere questa situazione tragica. Ma gli stessi Stati membri possono offrire tale aiuto direttamente alla regione colpita. L’assistenza non deve passare attraverso l’UE. Altre organizzazioni internazionali si trovano in una posizione migliore per coordinare gli aiuti umanitari. Le Nazioni Unite, con la lunga esperienza e la portata globale, sono un ovvio esempio di tale organizzazione. Riteniamo che questa risoluzione costituisca un ennesimo tentativo dell’UE di portare avanti la politica estera e di avvalersi della catastrofe per compiere un ulteriore passo verso uno Stato federale competente in materia di politica estera."@it12
". Užsiimant šia tragiška padėtimi reikalinga pagalba ir pinigai Kinijos žmonėms, kuriuos palietė ši gamtinė nelaimė. Tačiau valstybės narės pačios gali pasiūlyti tokią pagalbą tiesiai nelaimės ištiktam regionui. Pagalba neturi eiti per ES. Kitos tarptautinės organizacijos yra geriau pasirengusios koordinuoti humanitarinę pagalbą. Jungtinės Tautos su savo ilgalaike patirtimi ir pasauliniu veiklos mastu – akivaizdus tokių organizacijų pavyzdys. Mes manome, kad ši rezoliucija – tik kitas ES bandymas vykdyti užsienio politiką ir pasinaudoti nelaime siekiant žengti kitą žingsnį link federalinės valstybės, užsiimančios užsienio politika."@lt14
". Atbalsts un nauda Ķīnas iedzīvotājiem, kas cietuši šajā dabas katastrofā, ir obligāta šīs traģiskās situācijas daļa. Taču pašas dalībvalstis var šādu atbalstu piedāvāt tieši cietušajam reģionam. Atbalstam nav jāiet caur Eiropas Savienību. Citas starptautiskas organizācijas ir labāk piemērotas humānās palīdzības koordinēšanai. Apvienoto Nāciju Organizācija ar ilgo pieredzi un globālu darbības jomu ir labs šādas organizācijas piemērs. Mēs uzskatām, ka šī rezolūcija ir vēl viens ES mēģinājums īstenot ārpolitiku un izmantot katastrofu, lai kļūtu par federālu valsti, kas iesaistās ārpolitikā."@lv13
"Hjälp och pengar till de människor i Kina som drabbats av naturkatastrofen är ett måste för att hantera denna tragiska situation. Men sådan hjälp kan medlemsländerna själva erbjuda, direkt till den olycksdrabbade regionen. Hjälpen behöver inte gå via EU. Det finns andra internationella organisationer som är bättre skickade att samordna den humanitära hjälpen. FN är, med sin långa erfarenhet och globala räckvidd, ett tydligt exempel på detta. Vi anser att denna resolution är ännu ett försök av EU att agera utrikespolitiskt och använda sig av en katastrof för att ta ytterligare steg mot en federal stat som bedriver utrikespolitik."@mt15
"Hulp en geld voor de door deze natuurramp getroffen Chinese bevolking zijn een absolute must om enige verlichting te brengen in de tragische situatie. Hulp aan de getroffen regio kan echter rechtstreeks door de lidstaten zelf worden verleend en hoeft niet via de EU te lopen. Er zijn andere internationale organisaties die beter toegerust zijn om de humanitaire hulp te coördineren. De Verenigde Naties is daar met haar jarenlange ervaring en wereldwijde aanwezigheid een logisch voorbeeld van. We zijn dan ook van mening dat deze resolutie de zoveelste poging is van de EU om een eigen buitenlands beleid te voeren en misbruik te maken van de ramp om weer een stapje dichterbij een federale staat te komen met een eigen buitenlands beleid."@nl3
". Przekazanie pomocy i pieniędzy dla dotkniętych klęską osób w Chinach jest koniecznością w zwalczaniu skutków tej tragicznej sytuacji. Jednak państwa członkowskie mogą bezpośrednio zaoferować pomoc regionom dotkniętym klęską. Pomoc ta nie musi być przekazywana za pośrednictwem UE. Inne organizacje międzynarodowe są lepiej przygotowane do koordynowania pomocy humanitarnej. Organizacja Narodów Zjednoczonych, ze swoim długim doświadczeniem i globalnym zasięgiem, jest oczywistym przykładem takiej organizacji. Uważamy, że ta rezolucja jest kolejną próbą UE realizowania polityki zagranicznej i wykorzystania nieszczęścia, by posunąć się krok naprzód w kierunku stworzenia państwa federalnego angażującego się w politykę zagraniczną."@pl16
". A ajuda e o dinheiro para as populações na China atingidas por esta catástrofe natural imperiosos para enfrentar esta situação trágica. Mas os Estados-Membros propriamente ditos podem oferecer essa ajuda directamente à região afectada. A ajuda não tem de ser concedida através da UE. Há outras organizações internacionais que estão mais bem equipadas para coordenarem a ajuda humanitária. As Nações Unidas, com a sua vasta experiência e alcance global, representam um exemplo óbvio desse tipo de organização. Consideramos que esta resolução constitui mais uma tentativa por parte da UE para fazer política externa e para tirar partido de uma catástrofe para dar mais um passo em direcção a um Estado federal com política externa própria."@pt17
"Hjälp och pengar till de människor i Kina som drabbats av naturkatastrofen är ett måste för att hantera denna tragiska situation. Men sådan hjälp kan medlemsländerna själva erbjuda, direkt till den olycksdrabbade regionen. Hjälpen behöver inte gå via EU. Det finns andra internationella organisationer som är bättre skickade att samordna den humanitära hjälpen. FN är, med sin långa erfarenhet och globala räckvidd, ett tydligt exempel på detta. Vi anser att denna resolution är ännu ett försök av EU att agera utrikespolitiskt och använda sig av en katastrof för att ta ytterligare steg mot en federal stat som bedriver utrikespolitik."@ro18
". Pomoc a peniaze pre ľudí v Číne, ktorí boli postihnutí touto prírodnou katastrofou sú nevyhnutnosťou pri zvládnutí tejto tragickej situácie. No aj samotné členské štáty môžu ponúknuť takúto pomoc priamo postihnutému regiónu. Pomoc nemusí ísť cez EÚ. Iné medzinárodné organizácie sú lepšie vybavené na koordinovanie humanitárnej pomoci. Organizácia spojených národov, s ich dlhodobou praxou a celosvetovým dosahom, je dobrým príkladom takejto organizácie. Myslíme si, že toto uznesenie je ďalším pokusom EÚ o uskutočňovanie zahraničnej politiky a využitie katastrofy na účely ďalšieho kroku k federálnemu štátu, ktorý sa angažuje v zahraničnej politike."@sk19
". Pomoč in denar za ljudi na Kitajskem, ki jih je prizadela omenjena naravna nesreča, sta nujna pri obravnavanju teh tragičnih razmer. Vendar lahko države članice same ponudijo takšno pomoč neposredno prizadeti regiji. Ni nujno, da gre prek EU. Druge mednarodne organizacije so bolje opremljene za usklajevanje humanitarne pomoči. Združeni narodi z dolgoletnimi izkušnjami in globalnim dosegom so očiten primer takšne organizacije. Menimo, da je omenjena resolucija še en poskus EU, da uveljavi zunanjo politiko in izkoristi katastrofo, pri čemer bo naredila korak naprej k federalni državi, ki izvaja zunanjo politiko."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph