Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-22-Speech-4-013"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080522.6.4-013"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank Mr Lehideux for his report. I fully share his opinion concerning the extended geographical mandate of the European Training Foundation (ETF). That agency, which works as an instrument of EU external policy, has the potential to respond fully to challenges addressed by territories like Africa, the Caribbean and the Pacific. The rich experience that the ETF has acquired over the years could now be channelled towards areas that desperately need vocational training in order to improve access to learning and social inclusion. Most of the countries in the ACP area are currently facing remarkable economic reforms, and in order to be successful need human resources. The ETF should have the mandate and the resources to respond to such demands. I would go even further and say that when enlarging the mandate of the ETF, we should plan to have temporary liaison offices in areas where the activities of the agencies are concentrated. Such offices would allow the ETF to better organise its activities and would give more visibility to its actions in third countries. I fully agree with the proposal of the rapporteur that more transparency is needed, and I fully share his suggestion to add MEPs to the governing board of the agency. To conclude, I consider that when it comes to human resources, the European Union should take a broader approach. We want to set up the ‘blue card’ procedure that allows skilled workers from abroad to work legally in Europe, with the EU probably contributing to the training of those skilled workers. However, as I have already said, skilled workers are also badly needed in their own countries if there is to be a genuine development of those regions. The role of the European Training Foundation will therefore be essential."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, ráda bych poděkovala panu Lehideuxovi za jeho správu. Zcela se ztotožňuji s jeho názorem ohledně rozšíření zeměpisného mandátu Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF). Tato agentura, která pracuje jako nástroj vnější politiky EU má potenciál reagovat na výzvy zemí z oblastí, jako jsou Afrika, Karibik a Tichomoří. Bohaté zkušenosti, které nadace ETF získala během let své činnosti, se mohou nyní využít v oblastech, které zoufale potřebují odborné vzdělávání s cílem zlepšit přístup ke vzdělání a sociálnímu začlenění. Nejvíc zemí v oblasti AKT v současnosti čelí významným hospodářským reformám, a aby uspěly, potřebují lidské zdroje. Nadace ETF musí mít pověření a zdroje, které by jí umožnily reagovat na podobné požadavky. Zajdu ještě dále, jak budeme rozšiřovat mandát nadace ETF, měli bychom plánovat založení dočasných úřadů pro spolupráci v oblastech, v nichž se soustřeďují aktivity agentur. Takové úřady by umožnily nadaci ETF lépe organizovat své aktivity a zviditelnit svoje činnosti v třetích zemích. Zcela souhlasím s návrhem zpravodaje, že je potřebná větší transparentnost, a souhlasím s jeho názorem, pokud jde o návrh doplnit osoby z řad poslanců Parlamentu do správní rady agentury. Zakončím svou řeč tím, že v souvislosti s lidskými zdroji by Evropská unie měla rozšířit svůj přístup. Chceme vytvořit postup „modré karty“, který umožní kvalifikované pracovní síle ze zahraničí legálně pracovat v Evropě, a pravděpodobně bude EU přispívat na jejich odborné vzdělávání. Jak jsem již uvedl, kvalifikovaná pracovní síla je rovněž velmi potřebná v jejich vlastních zemích, má-li být zabezpečen skutečný rozvoj příslušných regionů. Proto bude úloha Evropské nadace odborného vzdělávání nevyhnutelná."@cs1
". Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Lehideux for hans betænkning. Jeg er helt enig i hans udtalelse om det udvidede geografiske mandat til det europæiske erhvervsuddannelsesinstitut. Dette agentur, der fungerer som et instrument for EU's eksterne politik, giver mulighed for at reagere fuldt ud på de udfordringer, som områder som Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet skal håndtere. Den omfattende erfaring, som erhvervsuddannelsesinstituttet har indhentet gennem årene, skal nu kanaliseres i retning af områder, der har et desperat behov for erhvervsuddannelse for at kunne forbedre adgangen til undervisning og social integration. De fleste lande i AVS-området står i øjeblikket over for bemærkelsesværdige økonomiske reformer, og hvis disse skal lykkes, har de brug for menneskelige ressourcer. Erhvervsuddannelsesinstituttet skal have mandat og ressourcer til at imødekomme sådanne anmodninger. Jeg vil endda gå videre og sige, at når vi udvider erhvervsuddannelsesinstituttet, bør vil planlægge at indføre midlertidige kontaktpersoner på de områder, hvor agenturernes aktiviteter er koncentreret. Sådanne kontorer vil give erhvervsuddannelsesinstituttet mulighed for at tilrettelægge sine aktiviteter bedre og vil gøre dets indsats i tredjelande mere synlig. Jeg er helt enig i ordførerens påstand om, at der er behov for større gennemsigtighed, og jeg er helt enig i hans forslag om at indsætte medlemmer af Parlamentet i agenturets bestyrelse. Afslutningsvis mener jeg, at med hensyn til menneskelige ressourcer bør vi anlægge en bredere synsvinkel. Vi ønsker at indføre proceduren med det "blå kort", så kvalificeret arbejdskraft fra udlandet kan arbejde lovligt i Europa, idet EU formentlig bidrager til uddannelsen af disse kvalificerede arbejdstagere. Men som jeg allerede har sagt, er der også stor mangel på kvalificerede arbejdstagere i deres egne lande, hvis der skal ske en reel udvikling af disse regioner. Det europæiske erhvervsuddannelsesinstitut får derfor en væsentlig rolle."@da2
". Frau Präsidentin! Ich möchte Herrn Lehideux für seinen Bericht danken. Seine Meinung zur Ausweitung des geografischen Zuständigkeitsbereichs der Europäischen Stiftung für Berufsausbildung (ETF) teile ich uneingeschränkt. Diese Agentur, ein Instrument der Außenbeziehungen der EU, besitzt das Potenzial, den Herausforderungen, vor denen Afrika, die Karibik und der Pazifik stehen, voll gerecht zu werden. Der reiche Erfahrungsschatz, den die ETF mit den Jahren erworben hat, könnte jetzt in Gegenden gelenkt werden, die dringend einer Berufsausbildung bedürfen, um den Zugang zum Lernen und die soziale Integration zu verbessern. In den meisten AKP-Ländern finden zurzeit bemerkenswerte Wirtschaftsreformen statt, und um Erfolg zu haben, brauchen sie Humanressourcen. Die ETF sollte das Mandat und die Mittel haben, auf solche Erfordernisse zu reagieren. Ich würde noch weiter gehen und sagen, dass wir, wenn wir den Wirkungsbereich der ETF ausweiten, zeitweilige Verbindungsbüros in Gebieten vorsehen sollten, wo sich die Aktivitäten der Agenturen häufen. Solche Büros würden es der ETF ermöglichen, ihre Aktivitäten besser zu organisieren und ihren Aktionen in Drittländern eine größere Sichtbarkeit verleihen. Uneingeschränkt befürworte ich den Vorschlag des Berichterstatters für mehr Transparenz, und ich schließe mich voll seiner Anregung an, dass im Vorstand der Agentur auch Mitglieder des Europäischen Parlaments vertreten sein sollten. Abschließend möchte ich sagen, dass die Europäische Union in der Frage der Humanressourcen einen weiter gehenden Ansatz wählen sollte. Wir wollen das „Blue-Card“-Verfahren einführen, das es Facharbeitern aus dem Ausland gestattet, legal in Europa zu arbeiten, wobei die EU wahrscheinlich zur Ausbildung dieser Facharbeiter beitragen wird. Doch werden Facharbeiter, wie ich bereits sagte, auch dringend in ihren eigenen Ländern gebraucht, wenn es in diesen Regionen eine echte Entwicklung geben soll. Die Europäische Stiftung für Berufsausbildung wird daher eine entscheidende Rolle spielen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Lehideux για την έκθεσή του. Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψή του σχετικά με την επέκταση της γεωγραφική εντολής για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ). Αυτός ο οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί ως ένας μηχανισμός εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί πλήρως στις προκλήσεις που τίθενται από περιοχές όπως η Αφρική, η Καραϊβική και ο Ειρηνικός. Η πλούσια εμπειρία που έχει αποκτήσει το ΕΙΕΕ με το πέρασμα των ετών θα μπορούσε τώρα να διοχετευθεί προς περιοχές που χρειάζονται απελπισμένα την επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να βελτιώσουν την πρόσβαση στη μάθηση και την κοινωνική ένταξη. Οι περισσότερες χώρες ΑΚΕ αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, και προκειμένου να είναι επιτυχείς χρειάζονται ανθρώπινους πόρους. Η ΕΙΕΕ θα έπρεπε να έχει την εντολή και τους πόρους να ανταποκριθεί σε ανάλογες απαιτήσεις. Θα προχωρούσα ακόμη πιο μακριά και θα έλεγα ότι, κατά τη διεύρυνση της εντολής του ΕΙΕΕ, θα πρέπει να σχεδιάσουμε προσωρινά γραφεία σύνδεσης σε περιοχές όπου συγκεντρώνονται οι δραστηριότητες των οργανισμών. Τα εν λόγω γραφεία θα επέτρεπαν στο ΕΙΕΕ να οργανώσει καλύτερα τις δραστηριότητές του και θα έδινε μεγαλύτερη ορατότητα στις δράσεις του σε τρίτες χώρες. Συμφωνώ πλήρως με την πρόταση του εισηγητή ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, και συμμερίζομαι απόλυτα τη πρότασή του να προστεθούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος. Ολοκληρώνοντας, πιστεύω ότι όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει μια ευρύτερη προσέγγιση. Θέλουμε να θεσπίσουμε τη διαδικασία της «μπλε κάρτας» που θα επιτρέπει σε ειδικευμένους εργάτες από το εξωτερικό να εργάζονται νόμιμα στην Ευρώπη, με την ΕΕ να συνεισφέρει πιθανότατα στην εκπαίδευση αυτών των ειδικευμένων εργατών. Ωστόσο, όπως έχω ήδη πει, τους ειδικευμένους εργάτες χρειάζονται επίσης απελπισμένα οι χώρες τους προκειμένου να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα είναι, επομένως, σημαντικός."@el10
"Señora Presidenta, me gustaría agradecer al señor Lehideux su informe. Comparto plenamente su opinión con respecto a la ampliación del mandato geográfico de la Fundación Europea de Formación (ETF). Esta agencia, que funciona como un instrumento de la política exterior de la UE, posee el potencial de dar una respuesta total a los retos planteados por territorios como África, el Caribe o el Pacífico. La amplia experiencia que la ETF ha adquirido durante los años puede canalizarse ahora hacia zonas que necesitan imperiosamente la formación profesional para mejorar el acceso al aprendizaje y la inclusión social. La mayoría de los países de la zona ACP se enfrenta en la actualidad a notables reformas económicas y para que éstas tengan éxito requieren recursos humanos. La ETF debería poseer el mandato y los recursos para dar respuesta a esas demandas. Me gustaría ir incluso más allá y decir que, durante el transcurso de la ampliación del mandato de la ETF, debemos considerar la posibilidad de tener oficinas temporales de enlace en las zonas en las que se concentran las actividades de las agencias. Dichas oficinas permitirían a la ETF organizar mejor sus actividades y le otorgarían una mayor visibilidad a sus acciones en terceros países. Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del ponente referida a la necesidad de una mayor transparencia y comparto plenamente su sugerencia de incluir diputados al PE en el Consejo de Dirección de la agencia. Para finalizar, considero que, en lo que se refiere a recursos humanos, la Unión Europea debe adoptar un enfoque más amplio. Queremos implantar el procedimiento de la «tarjeta azul» que permite a los trabajadores cualificados extranjeros trabajar legalmente en Europa, con la UE probablemente contribuyendo a la formación de esos trabajadores cualificados. Sin embargo, como ya he dicho en otras ocasiones, los trabajadores cualificados también son muy necesarios en sus propios países para que haya un verdadero desarrollo en esas regiones. Por lo tanto, el papel de la Fundación Europea de Formación será esencial."@es21
"Proua juhataja, sooviksin tänada hr Lehideux’d raporti eest. Jagan täielikult tema arvamust Euroopa Koolitusfondi laiendatud geograafilisest reguleerimisalast. Nimetatud ametil, mis toimib ELi välispoliitika teostamise vahendina, on kõik võimalused, et tulla täielikult toime territooriumide nagu Aafrika, Kariibi mere või Vaikse ookeani riigid, probleemidega. Rikkalikku kogemuspagasit, mille koolitusfond on aastate jooksul omandanud, oleks nüüd võimalik kasutada piirkondades, mis vajavad hädasti kutsekoolitust parandamaks juurdepääsu õppimisele ja sotsiaalsele kaasatusele. Enamik AKV riikidest seisab hetkel silmitsi märkimisväärsete majandusreformidega ning vajab nende õnnestumiseks inimressursse. Koolitusfondil peaks olema nii volitus kui ka ressursid sellistele vajadustele vastata. Läheksin veelgi kaugemale ja ütleksin, et kui laiendada koolitusfondi volitusi, siis peaksime kavandama ajutiste kontaktbüroode avamist piirkondades, mida ameti tegevus puudutab. Sellised kontaktbürood lubaksid fondil oma tegevust paremini korraldada ja muudaksid fondi tegevuse kolmandas maailmas nähtavamaks. Nõustun täielikult raportööri ettepanekuga, et vajame suuremat läbipaistvust ja jagan täielikult tema soovitust lülitada ameti juhatusse ka parlamendiliikmeid. Kokkuvõtteks arvan, et inimressursse puudutavale küsimusele peaks Euroopa Liit lähenema laiemalt. Tahame sisse viia „sinise kaardi” menetluse, mis võimaldab välismaistel oskustöölistel legaalselt Euroopas töötada, seda koos ELi võimaliku kaasabiga nende oskustööliste koolitamisel. Nagu olen juba öelnud, on oskustööliste järele suur vajadus ka nende oma riigis, kui need piirkonnad tahavad tõeliselt areneda. Seetõttu on Euroopa koolitusfondi roll olulise tähtsusega."@et5
"Arvoisa puhemies, tahdon kiittää Bernard Lehideux’tä hänen mietinnöstään. Jaan täysin hänen näkemyksensä Euroopan koulutussäätiön (ETF) maantieteellisen toimialueen laajentamisesta. Tämä virasto, joka on EU:n ulkopolitiikan väline, antaa täyden mahdollisuuden vastata esimerkiksi Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueisiin liittyviin haasteisiin. Säätiön toiminnassa vuosien saatossa kertyneet laajat tiedot ja taidot voitaisiin nyt kanavoida alueille, joissa ammatillisen koulutuksen tarve on suuri, koulutuksen saannin ja yhteiskunnallisen osallistumisen edistämiseksi. Useimmat Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maat kamppailevat nyt huomattavien talousuudistusten kanssa, ja niiden onnistumiseksi tarvitaan työvoimaa. ETF:llä pitäisi olla tarvittavat valtuudet ja voimavarat, jotta se voisi vastata tällaisiin tarpeisiin. Menisin vielä pidemmälle ja esittäisin, että ETF:n toimialuetta laajennettaessa meidän pitäisi suunnitella väliaikaisten yhteystoimistojen perustamista alueille, joihin erillisvirastojen toiminta keskittyy. Kyseisten toimistojen ansiosta ETF kykenisi järjestämään toimintaansa paremmin ja sen toiminta saisi enemmän näkyvyyttä kolmansissa maissa. Yhdyn täysin esittelijän näkemykseen läpinäkyvyyden lisäämisen tarpeellisuudesta ja kannatan hänen ehdotustaan Euroopan parlamentin jäsenten nimittämisestä viraston hallitukseen. Lopuksi haluan sanoa, että työvoiman suhteen Euroopan unionin pitäisi mielestäni soveltaa laajempaa lähestymistapaa. Aikeenamme on luoda ”sinisen kortin” järjestelmä, jonka ansiosta kolmansien maiden ammattitaitoiset työntekijät voivat työskennellä laillisesti Euroopassa ja johon luultavasti kuuluu EU:n heidän kouluttamiseensa suuntautuva tuki. Mutta kuten olen jo todennut, ammattitaitoisia työntekijöitä tarvitaan kipeästi myös heidän kotimaissaan, jotta näillä alueilla tapahtuisi todellista kehitystä. Sen vuoksi Euroopan koulutussäätiöllä on ensiarvoisen tärkeä rooli."@fi7
"Madame la Présidente, je tiens à remercier M. Lehideux pour son rapport. Je partage entièrement son point de vue concernant le mandat géographique élargi de la Fondation européenne pour la formation (ETF). Cette agence, qui constitue un instrument de politique étrangère de l’Union européenne, a le potentiel de réagir pleinement aux défis posés par des régions comme l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. La grande expérience accumulée au fil des années par l’ETF peut maintenant être redirigée vers des régions qui ont désespérément besoin de formation professionnelle pour améliorer l’accès à l’apprentissage et à l’inclusion sociale. La plupart des pays de l’ACP réalisent actuellement des réformes économiques remarquables, et pour réussir, ils ont besoin de ressources humaines. L’ETF devrait avoir le mandat et les ressources nécessaires pour faire face à ces besoins. J’irais même plus loin en disant qu’au moment d’élargir le mandat de l’ETF, nous devrions prévoir l’instauration d’offices de liaison temporaires dans les régions où se concentrent les activités des agences. L’existence de tels offices permettrait à l’ETF de mieux organiser ses activités, et donnerait davantage de visibilité à ses actions dans des pays tiers. Je suis entièrement d’accord avec le rapporteur pour dire qu’une plus grande transparence est nécessaire, et je partage pleinement sa suggestion d’ajouter des députés européens au conseil de direction de l’agence. Pour conclure, je dirai qu’en matière de ressources humaines, l’Union européenne devrait adopter une approche plus large. Nous voulons mettre en place une procédure de «carte bleue» permettant aux travailleurs qualifiés étrangers de travailler légalement en Europe, avec probablement une contribution de l’Union européenne à la formation de ces travailleurs qualifiés. Cependant, comme je l’ai déjà dit, les pays d’origine de ces travailleurs qualifiés ont aussi grandement besoin d’eux pour se développer réellement. Le rôle de la Fondation européenne pour la formation sera donc essentiel."@fr8
"Tisztelt elnök asszony, szeretném megköszönni Lehideux úrnak a jelentést. Teljes mértékben osztom az Európai Képzési Alapítvány kiterjesztett földrajzi mandátumával kapcsolatos véleményét. Ez az ügynökség, amely az EU külpolitikájának eszközeként funkcionál, rendelkezik azzal a potenciállal, hogy teljes válaszokat adjon az olyan földrajzi területek kihívásaira, mint Afrika, a Karib-tenger és a Csendes-óceán. A gazdag tapasztalatokat, amelyeket az alapítvány az évek során szerzett, most olyan területek felé irányíthatjuk, amelyeknek rendkívül nagy szükségük van a szakképzésre a képzés és a társadalmi beilleszkedés hozzáférhetőségének javítása érdekében. Az ACSK-terület legtöbb országa jelenleg figyelemreméltó gazdasági reformokkal hajt végre, és a siker érdekében emberi erőforrásokra van szükségük. Az alapítványnak rendelkeznie kell a mandátummal és az erőforrásokkal, hogy válaszolni tudjon az ilyen igényekre. Még tovább megyek, és azt mondom, hogy amikor megnöveljük az alapítvány mandátumát, ideiglenes kapcsolattartó hivatalok létesítését is tervbe kell vennünk azokon a területeken, amelyeken az ügynökség tevékenysége koncentrálódik. Ezek a hivatalok lehetővé tennék az alapítvány számára, hogy jobban megszervezhesse a tevékenységét, és jobban láthatóvá tenné az intézkedéseit harmadik országok számára is. Teljesen egyetértek az előadó javaslatával, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség, és osztom azt a javaslatát, hogy parlamenti képviselőkkel egészítsük ki az ügynökség igazgatótanácsát. Összefoglalva, úgy vélem, hogy az emberi erőforrások tekintetében az Európai Uniónak szélesebb megközelítést kell követnie. Fel szeretnénk állítani a „kék kártya” eljárást, amely lehetővé teszi a külföldi képzett munkavállalóknak, hogy legálisan dolgozzanak Európában, valamint hogy az EU hozzájárulhasson e képzett munkavállalók képzéséhez. Amint azonban már említettem, a képzett munkavállalókra a saját országukban is nagy szükség van, ha azt szeretnénk, hogy ezek a régiók valóban fejlődjenek. Az Európai Képzési Alapítvány szerepe ezért alapvető jelentőségű lesz."@hu11
"Signora Presidente, vorrei ringraziare l’onorevole Lehideux per la sua relazione. Condivido appieno la sua opinione sull’ampliamento del campo d’azione geografico della Fondazione europea per la formazione (ETF). Quest’agenzia, che opera come strumento della politica esterna dell’UE, ha il potenziale di rispondere perfettamente alle sfide affrontate da territori come l’Africa, i Caraibi e il Pacifico. La grande esperienza che l’ETF ha acquisito nel corso degli anni potrebbe essere incanalata adesso verso zone che hanno un disperato bisogno di formazione professionale per migliorare l’accesso all’apprendimento e l’inclusione sociale. La maggior parte dei paesi ACP sta realizzando attualmente importanti riforme economiche e per avere successo ha bisogno di risorse umane. L’ETF dovrebbe avere il campo d’azione e le risorse per rispondere a tali richieste. Andrei anche oltre dicendo che, accanto all’ampliamento del campo d’azione dell’ETF, dovremmo prevedere uffici di collegamento temporanei nelle zone in cui sono concentrate le attività delle agenzie. Tali uffici consentirebbero all’ETF di organizzare meglio le proprie attività e di dare maggiore visibilità alle sue azioni nei paesi terzi. Concordo pienamente con la proposta del relatore sulla necessità di maggiore trasparenza e condivido la sua idea di aggiungere eurodeputati al consiglio d’amministrazione dell’agenzia. Per concludere, ritengo che quando si tratta di risorse umane, l’Unione europea dovrebbe seguire un approccio più ampio. Vogliamo creare la procedura “carta blu” che consenta ai lavoratori qualificati provenienti dall’estero di lavorare legalmente in Europa, e l’UE potrebbe contribuire alla formazione di quei lavoratori qualificati. Tuttavia, come ho già detto, i lavoratori qualificati sono estremamente necessari anche nei loro paesi ai fini di un reale sviluppo di quelle regioni. Il ruolo della Fondazione europea per la formazione sarà quindi essenziale."@it12
"Gerb. Pirmininke, norėčiau padėkoti Bernardui Lehideuxui už pranešimą. Visiškai sutinku su jo nuomone dėl išplėstų Europos mokymo fondo (EMF) geografinių įgaliojimų. Ši agentūra, veikianti kaip ES išorės politikos priemonė, gali visiškai atsakyti į iššūkius, kuriuose kelia Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno teritorijos. Vertinga patirtis, kurią EMF įgijo bėgant metams dabar galėtų būti panaudota srityse, kurioms labai reikia profesinio mokymo norint padidinti galimybes naudotis mokymu ir socialine įtrauktimi. Šiuo metu daugelio AKR regiono šalių laukia nemažos ekonominės reformos. Norint, kad pasisektų, reikia žmogiškųjų išteklių. EMF turėtų turėti įgaliojimus ir išteklių, kad galėtų reaguoti į šiuos poreikius. Manau, kad praplėsdami EMF įgaliojimus taip pat turėtume numatyti laikinus ryšių palaikymo biurus regionuose, kuriuose sukoncentruota agentūrų veikla. Tokie biurai leistų EMF geriau organizuoti veiklą ir užtikrintų geresnį jo veiklos matomumą trečiosiose šalyse. Visiškai sutinku su pranešėjo pasiūlymu, kad reikia užtikrinti didesnį skaidrumą, ir visiškai palaikau jo pasiūlymą papildyti agentūros Valdybą Parlamento nariais. Baigdamas, manau, kad, kalbant apie žmogiškuosius išteklius, Europos Sąjunga turėtų žvelgti plačiau. Mes norime nustatyti mėlynosios kortelės procedūrą, kuri leistų kvalifikuotiems darbuotojams iš užsienio legaliai dirbti Europoje, o ES turbūt prisidėtų prie šių kvalifikuotų darbuotojų apmokymo. Tačiau, kaip jau sakiau, kvalifikuotų darbuotojų labai reikia savosiose šalyse, jeigu tuose regionuose numatoma tikra plėtra. Todėl Europos mokymo fondo vaidmuo bus nepaprastai svarbus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos pateikties par viņa ziņojumu. Es pilnīgi piekrītu viņa viedoklim par Eiropas Izglītības fonda (EIF) paplašināto ģeogrāfisko mandātu. Šai aģentūrai, kas darbojas kā ES ārpolitikas instruments, ir potenciāls pilnībā atrisināt jautājumus, ar kuriem saskaras tādas teritorijas kā Āfrika, Karību jūras reģions un Klusā okeāna reģions. EIF gadu gaitā iegūto bagāto pieredzi tagad varētu nodot tālāk reģioniem, kam ārkārtīgi nepieciešama profesionālā izglītība, lai uzlabotu izglītības pieejamību un sociālo iekļaušanu. Lielākā daļa ĀKK valstu pašreiz piedzīvo lielas ekonomiskās reformas, un, lai tās izdotos, ir nepieciešami cilvēkresursi. Lai Eiropas Izglītības fonds spētu šīs prasības izpildīt, tam ir jābūt mandātam un resursiem. Es pat teiktu vairāk, proti, ka, paplašinot EIF mandātu, mums būtu jāplāno pagaidu sakaru biroju izveide teritorijās, kur ir koncentrēta aģentūru darbība. Šādi biroji ļautu EIF labāk organizēt savu darbību un nodrošinātu lielāku pārredzamību tā darbībām trešās valstīs. Es pilnīgi piekrītu referenta priekšlikumam, ka ir nepieciešama lielāka pārredzamība, un es pilnīgi piekrītu viņa ierosinājumam pievienot Eiropas Parlamenta deputātus aģentūras valdei. Noslēgumā vēlos teikt – es uzskatu, ka attiecībā uz cilvēkresursiem Eiropas Savienībai ir nepieciešama plašāka pieeja. Mēs vēlamies izveidot „zilās kartes” procedūru, kas ļauj spējīgiem darba ņēmējiem no ārvalstīm legāli strādāt Eiropā, Eiropas Savienībai, iespējams, veicinot šo prasmīgo darba ņēmēju apmācību. Tomēr, kā jau es teicu, prasmīgi darba ņēmēji ir arī ārkārtīgi nepieciešami viņu pašu valstīs, ja šajos reģionos ir paredzama īsta attīstība. Tāpēc būtiska būs Eiropas Izglītības fonda loma."@lv13
"Madam President, I would like to thank Mr Lehideux for his report. I fully share his opinion concerning the extended geographical mandate of the European Training Foundation (ETF). That agency, which works as an instrument of EU external policy, has the potential to respond fully to challenges addressed by territories like Africa, the Caribbean and the Pacific. The rich experience that the ETF has acquired over the years could now be channelled towards areas that desperately need vocational training in order to improve access to learning and social inclusion. Most of the countries in the ACP area are currently facing remarkable economic reforms, and in order to be successful need human resources. The ETF should have the mandate and the resources to respond to such demands. I would go even further and say that when enlarging the mandate of the ETF, we should plan to have temporary liaison offices in areas where the activities of the agencies are concentrated. Such offices would allow the ETF to better organise its activities and would give more visibility to its actions in third countries. I fully agree with the proposal of the rapporteur that more transparency is needed, and I fully share his suggestion to add MEPs to the governing board of the agency. To conclude, I consider that when it comes to human resources, the European Union should take a broader approach. We want to set up the ‘blue card’ procedure that allows skilled workers from abroad to work legally in Europe, with the EU probably contributing to the training of those skilled workers. However, as I have already said, skilled workers are also badly needed in their own countries if there is to be a genuine development of those regions. The role of the European Training Foundation will therefore be essential."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil de heer Lehideux graag bedanken voor zijn verslag. Ik deel zijn standpunt inzake het uitgebreidere geografische mandaat van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) volledig. Dit agentschap, dat functioneert als instrument van het externe beleid van de EU, beschikt over de mogelijkheden om volledig in te spelen op uitdagingen waar bijvoorbeeld de ACS-landen mee te maken hebben. De uitgebreide ervaring die de ETF in de loop der jaren heeft opgedaan zou nu kunnen worden gericht op gebieden die enorm behoefte hebben aan beroepsopleiding om zo de toegang tot onderwijs en de sociale inclusie te verbeteren. De meeste landen in het ACS-gebied maken momenteel opmerkelijke economische hervormingen door en om deze te kunnen laten slagen, hebben ze personele middelen nodig. De ETF zou het mandaat en de middelen moeten hebben om op dergelijke vragen in te spelen. Ik zou zelfs nog verder willen gaan: ik zou willen zeggen dat we bij het uitbreiden van het mandaat van de ETF tijdelijke verbindingsbureaus moeten incalculeren in gebieden waar de activiteiten van de agentschappen geconcentreerd zijn. Dergelijke bureaus kunnen de ETF in staat stellen haar activiteiten beter te organiseren en zouden haar werkzaamheden in derde landen zichtbaarder maken. Ik ben het volledig eens met het voorstel van de rapporteur voor meer transparantie en ik onderschrijf ook zijn suggestie om leden van het Europees Parlement deel te laten uitmaken van de raad van bestuur. Afsluitend ben ik van mening dat de Europese Unie een bredere benadering zou moeten kiezen als het gaat om personele middelen. We willen de procedure instellen om geschoold personeel van elders legaal te laten werken in Europa, waarbij de EU waarschijnlijk zal bijdragen aan de opleiding van die geschoolde arbeiders. Zoals ik zojuist al zei, zijn geschoolde arbeiders echter ook erg hard nodig in hun eigen landen om daar ook daadwerkelijk ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen. Daarom zal de rol van de Europese Stichting voor opleiding van essentieel belang zijn."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pragnę podziękować panu posłowi Lehideux za jego sprawozdanie. Całkowicie podzielam jego zdanie dotyczące rozszerzenia mandatu geograficznego Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia (EFK). Ta agencja, która działa jako instrument polityki zewnętrznej UE ma możliwość gruntownie reagować na wyzwania, z którymi mają do czynienia takie terytoria jak Afryka, Karaiby i region Pacyfiku. Bogate doświadczenia zdobyte przez lata przez EFK mogą teraz zostać ukierunkowane na obszary, które rozpaczliwie potrzebują kształcenia zawodowego celem poprawy dostępu do nauki i integracji społecznej. Większość krajów regionu AKP stoi obecnie wobec poważnych reform gospodarczych i aby się one udały muszą dysponować zasobami ludzkimi. Mandat i zasoby EFK powinny umożliwiać reagowanie na takie potrzeby. Pójdę jeszcze dalej i powiem, że podczas rozszerzania mandatu EFK powinniśmy zaplanować istnienie tymczasowych biur łącznikowych na terenach, na których koncentrują się działania agencji. Takie biura umożliwią EFK lepszą organizację działań i zapewnią jej większą widoczność w krajach trzecich. Całkowicie zgadzam się z propozycją sprawozdawcy, że potrzeba więcej przejrzystości i całkowicie popieram jego sugestię, aby posłowie do PE znaleźli się w Radzie Zarządzającej agencji. I na koniec, uważam, że jeśli chodzi o zasoby ludzkie, Unia Europejska powinna zastosować szersze podejście. Chcemy utworzyć procedurę przyznawania „niebieskiej karty” dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy pracujących legalnie w Europie, a UE prawdopodobnie przyczynia się do kształcenia tych wykwalifikowanych pracowników. Jednakże, jak już powiedziałam, wykwalifikowani pracownicy są także bardzo potrzebni w swoich krajach, jeżeli te regiony mają się naprawdę rozwijać. Europejska Fundacja na rzecz Kształcenia ma zatem do odegrania zasadniczą rolę."@pl16
"Senhora Presidente, quero agradecer ao senhor deputado Lehideux o seu relatório. Concordo totalmente com a sua opinião no que se refere ao alargamento do âmbito geográfico de intervenção da Fundação Europeia para a Formação (FEF). Esta agência, que funciona como um instrumento de política externa da UE, tem potencialidades para dar plenamente resposta aos desafios com que se confrontam a África, as Caraíbas e o Pacífico. A rica experiência adquirida ao longo dos anos pela FEF pode ser canalizada agora para regiões que necessitam desesperadamente de formação profissional, para melhorar o acesso à aprendizagem e a inclusão social. A maior parte dos países ACP estão actualmente a braços com reformas económicas importantes e necessitam de recursos para que essas reformas sejam bem sucedidas. A FEF deverá ter um âmbito de intervenção e recursos que lhe permitam dar resposta a essas exigências. Iria mesmo mais longe, afirmando que quando o âmbito de intervenção da FEF for alargado, teremos de prever a criação de gabinetes de ligação temporários nas zonas onde se concentram as actividades da agência. Esses gabinetes permitirão que a FEF organize melhor as suas actividades e conferirão mais visibilidade às suas intervenções em países terceiros. Concordo totalmente com a proposta do relator no sentido se que é necessária mais transparência e com a sua sugestão de que sejam incluídos eurodeputados no Conselho Directivo da agência. Para concluir, considero que, no que se refere aos recursos humanos, a União Europeia deve adoptar uma abordagem mais alargada. Queremos criar o procedimento do "cartão azul", que permitirá que trabalhadores qualificados de países terceiros trabalhem legalmente na Europa e, ao mesmo tempo, que a UE contribua provavelmente para a formação dessa mão-de-obra qualificada. Porém, como o disse já, a mão-de-obra qualificada é também muito necessária no seu próprio país, para possibilitar um verdadeiro desenvolvimento dessas regiões. A Fundação Europeia para a Formação desempenhará assim um papel essencial."@pt17
"Madam President, I would like to thank Mr Lehideux for his report. I fully share his opinion concerning the extended geographical mandate of the European Training Foundation (ETF). That agency, which works as an instrument of EU external policy, has the potential to respond fully to challenges addressed by territories like Africa, the Caribbean and the Pacific. The rich experience that the ETF has acquired over the years could now be channelled towards areas that desperately need vocational training in order to improve access to learning and social inclusion. Most of the countries in the ACP area are currently facing remarkable economic reforms, and in order to be successful need human resources. The ETF should have the mandate and the resources to respond to such demands. I would go even further and say that when enlarging the mandate of the ETF, we should plan to have temporary liaison offices in areas where the activities of the agencies are concentrated. Such offices would allow the ETF to better organise its activities and would give more visibility to its actions in third countries. I fully agree with the proposal of the rapporteur that more transparency is needed, and I fully share his suggestion to add MEPs to the governing board of the agency. To conclude, I consider that when it comes to human resources, the European Union should take a broader approach. We want to set up the ‘blue card’ procedure that allows skilled workers from abroad to work legally in Europe, with the EU probably contributing to the training of those skilled workers. However, as I have already said, skilled workers are also badly needed in their own countries if there is to be a genuine development of those regions. The role of the European Training Foundation will therefore be essential."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, rada by som sa poďakovala pánovi Lehideuxovi za jeho správu. Úplne sa stotožňujem s jeho názorom týkajúcim sa rozšírenia geografického mandátu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF). Táto agentúra, ktorá pracuje ako nástroj vonkajšej politiky EÚ má potenciál reagovať na výzvy krajín území, akými sú Afrika, karibská a tichomorská oblasť. Bohaté skúsenosti, ktoré nadácia ETF získala počas rokov svojej pôsobnosti, môžu byť teraz využité v oblastiach, ktoré zúfalo potrebujú odborné vzdelávanie s cieľom zlepšiť prístup k vzdelaniu a sociálnemu začleneniu. Najviac krajín v oblasti AKT v súčasnosti čelí významným hospodárskym reformám, a aby uspeli, potrebujú ľudské zdroje. Nadácia ETF musí mať poverenie a zdroje, ktoré by jej umožnili reagovať na podobné požiadavky. Zájdem ešte ďalej, ak budeme rozširovať mandát nadácie ETF, mali by sme plánovať založenie dočasných úradov pre spoluprácu v oblastiach, v ktorých sú sústredené aktivity agentúr. Takéto úrady by umožnili nadácii ETF lepšie organizovať svoje aktivity a zviditeľniť svoje činnosti v tretích krajinách. Úplne súhlasím s návrhom spravodajcu, že je potrebná väčšia transparentnosť, a súhlasím s jeho názorom, pokiaľ ide o návrh doplniť osoby z radov poslancov Parlamentu do správnej rady agentúry. Ukončím svoju reč tým, že v súvislosti s ľudskými zdrojmi by Európska únia mala rozšíriť svoj prístup. Chceme založiť postup ‘modrej karty’, ktorý umožní kvalifikovanej pracovnej sile zo zahraničia legálne pracovať v Európe, a pravdepodobne bude EÚ prispievať na ich odborné vzdelávanie. Ako som už povedal, kvalifikovaná pracovná sila je tiež veľmi potrebná v ich vlastných krajinách, ak sa má zabezpečiť skutočný rozvoj príslušných regiónov. Preto bude úloha Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie nevyhnutná."@sk19
"Gospa predsednica, gospodu Lehideuxu se zahvaljujem za poročilo. Povsem se strinjam z njegovim stališčem glede razširitve geografskega območja pristojnosti Evropske fundacije za usposabljanje (ETF). Ta agencija, ki deluje kot instrument zunanje politike EU, lahko v celoti pomeni odgovor na izzive, s katerimi se srečujejo ozemlja, kot so afriške, karibske in pacifiške države. Bogate izkušnje, ki jih je z leti pridobila ETF, se zdaj lahko prenesejo na območja, ki nujno potrebujejo poklicno usposabljanje, zato da bi izboljšala dostop do učenja in socialno vključenost. Večina držav AKP se zdaj srečuje z velikimi gospodarskimi reformami, pri čemer zato, da bi bile uspešne, potrebujejo človeške vire. ETF mora imeti mandat in vire za odziv na takšne zahteve. Če grem še dlje, bi rekla, da moramo pri razširjanju mandata ETF načrtovati začasne urade za zvezo na območjih, na katerih so skoncentrirane dejavnosti agencij. Takšni uradi bi ETF omogočili, da bolje organizira svoje dejavnosti, in hkrati zagotovili večjo vidnost njenega delovanja v tretjih državah. Povsem se strinjam s predlogom poročevalca, da je potrebna večja preglednost in da se v upravni odbor agencije vključijo poslanci Evropskega parlamenta. Za konec bi rekla, da mora Evropska unija glede človeških virov imeti širši pristop. Uvesti želimo postopek „modre karte“, ki usposobljenim delavcem iz tujine dovoljuje, da zakonito delajo v Evropi, pri čemer bi EU verjetno prispevala k usposabljanju teh delavcev. Vendar, kot sem že rekla, so usposobljeni delavci nujno potrebni v svojih državah, če želimo v teh regije doseči pravi razvoj. Zato bo vloga Evropske fundacije za usposabljanje bistvena."@sl20
"Fru talman! Låt mig tacka Bernard Lehideux för hans betänkande. Jag delar helt hans åsikt när det gäller att utöka Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens mandat. Stiftelsen fungerar som ett instrument för EU:s utrikespolitik och kan möta de utmaningar som t.ex. Afrika, Västindien och Stillahavsområdet står inför. De stora erfarenheter som stiftelsen har skaffat sig under åren skulle nu kunna riktas in mot områden som är i desperat behov av yrkesutbildning för att förbättra tillgången på utbildning och social integrering. De flesta av AVS-länderna står just nu inför drastiska ekonomiska reformer, och för att de ska lyckas krävs det mänskliga resurser. Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen borde ha det mandat och de resurser som krävs för att reagera på sådana behov. Låt mig gå ännu längre: när vi utvidgar stiftelsens mandat bör vi planera för tillfälliga sambandstjänstemän på områden dit byråernas aktiviteter koncentreras. Sådana tjänstemän skulle göra det möjligt för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen att organisera sina aktiviteter bättre, och det skulle ge dess verksamhet i tredjeland en tydligare profil. Jag stöder helt föredragandens krav på mer öppenhet, och jag stöder hans förslag att låta parlamentsledamöter ingå i stiftelsens styrelse. Avslutningsvis anser jag att Europeiska unionen bör ha en bredare strategi när det gäller mänskliga resurser. Vi vill inrätta ett system med ”blå kort” som gör det möjligt för skickliga arbetare från utlandet att arbeta legalt i Europa. EU bör också bidra till att utbilda dessa skickliga yrkesmänniskor. Men som jag redan har sagt behövs dessa skickliga arbetare verkligen i sina egna länder om vi ska få se en verklig utveckling av de regionerna. Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens roll kommer därför att bli helt avgörande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Renate Weber,"18,5,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph