Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21_AgendaItem_18"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Has Part
dcterms:Is Part Of
dcterms:Title
"Zpráva za rok 2007 o pokroku Turecka (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (hlasování)"@cs1
"Statusrapport 2007 for Tyrkiet (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (afstemning)"@da2
"Fortschrittsbericht 2007 -Türkei (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (Abstimmung)"@de9
"Έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007 (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (ψηφοφορία)"@el10
"Turkey's 2007 progress report (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (vote)"@en4
"- Informe de 2007 sobre los progresos de Turquía (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (votación)"@es21
"Türgi 2007. aasta eduaruanne (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (hääletus)"@et5
"Turkin edistymiskertomus 2007 (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (äänestys)"@fi7
"Rapport 2007 sur les progrès accomplis par la Turquie (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (vote)"@fr8
"A Törökországról szóló 2007. évi országjelentés (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (szavazás)"@hu11
"Relazione 2007 sui progressi compiuti dalla Turchia (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (votazione)"@it12
"2007 m. Turkijos pažangos ataskaita (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (balsavimas)"@lt14
"Turcijas 2007. gada progresa ziņojums (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (balsošana)"@lv13
"Rapport ta' l-2007 dwar i l-progress miksub mit-Turkija (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (votazzjoni)"@mt15
"Voortgangsverslag 2007 over Turkije (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (stemming)"@nl3
"Sprawozdanie o postępach Turcji w 2007 r. (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (głosowanie)"@pl16
"Relatório de progresso 2007 da Turquia (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (votação)"@pt17
"Raportul de monitorizare pentru anul 2007 privind Turcia (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (vot)"@ro18
"Správa o pokroku Turecka za rok 2007 (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (hlasovanie)"@sk19
"2007 års framstegsrapport om Turkiet (A6-0168/2008 , Ria Oomen-Ruijten) (omröstning)"@sv22
lpv:document identification number
"en.20080521.18"6
lpv:hasSubsequent

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 6 triples

Context graph