Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-999"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-999"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, ladies and gentlemen, in recent years the European Union has been one of the international actors that has shown the way in the development of a sustainable global climate policy. This is a position the EU must retain in the future too. I would like to thank the rapporteur and the Committee for a successful report. It will serve to strengthen the view of the scientific basis which work to control climate change must rest on. It is worth noting that science and the knowledge it brings is continually changing as a result of new technologies and findings. Accordingly, we must remain open to all information on this phenomenon and, furthermore, respect differing opinions. It is extremely important to react decisively to climate change. Until now, each of the four intergovernmental panels has had to review its predecessor’s estimates of the speed at which climate change is taking place. The phenomenon has progressed faster than the Community’s earlier estimates for it. Now too there appears to be a need to review the previous IPCC’s estimates. Studies by the US space agency NASA show that the control of climate change will call for more radical action: the gas content in the atmosphere caused by climate change must be restricted more stringently to be able to avoid these radical changes. The EU needs to take account of the growing scientific consensus that carbon dioxide emissions should be cut more dramatically to slow down global warming, as the IPCC recommended. Having looked closely at this development, I fear that the targets in the EU’s climate package are not ambitious enough. The Union now needs to make far more determined efforts to establish eco-effective societies in the Union. Eco-modernisation must be the guiding principle for all the EU’s policy areas. The ability to change in the face of this revolution will also be the main factor affecting the EU’s international competitiveness."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v posledních letech byla EU jedním z mezinárodních aktérů, kteří ukázali způsob vývoje udržitelné globální klimatické politiky. Je to pozice, kterou si EU musí udržet i v budoucnosti. Chtěla bych poděkovat zpravodaji a výboru za úspěšnou zprávu. Poslouží nám k posílení přehledu o vědecké základně, na které musí být založena práce na kontrole změny klimatu. Musíme poznamenat, že věda a poznatky, které přináší, se neustále mění v důsledku nových technologií a zjištění, a proto musíme být otevřeni novým informacím souvisejícím s tímto jevem a musíme dokonce respektovat i odlišné názory. Je nesmírně důležité, abychom na změnu klimatu reagovali rozhodně. Dosud musely všechny čtyři mezivládní panely revidovat odhady svých předchůdců týkající se rychlosti, kterou klimatická změna probíhá. Tento jev postupuje rychleji, než byly první odhady Společenství. I teď se zdá, že vznikla potřeba revidovat předcházející odhady panelu IPCC. Studie americké vesmírné agentury NASA ukazují, že kontrola nad změnou klimatu bude vyžadovat radikálnější kroky. Obsah plynů v atmosféře vyvolaný změnou klimatu je potřeba přísněji omezit, abychom se takovým změnám mohli vyhnout. EU musí zohlednit zvyšující se vědecký konsenzus v tom, že emise oxidu uhličitého je potřeba snížit mnohem více, než doporučuje panel IPCC, abychom dokázali zpomalit globální oteplování. Když jsem k tomuto vývoji přihlédla, obávám se, že cíle klimatického balíčku EU nejsou dostatečně ambiciózní. Unie teď potřebuje vynaložit daleko větší úsilí na vytvoření ekologicky účinných společností v EU. Ekologická modernizace musí být základní zásadou ve všech hospodářských oblastech Evropské unie. Schopnost změny na základě této revoluce bude také hlavním faktorem ovlivňujícím mezinárodní konkurenceschopnost EU."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! I de seneste år har EU været en af de internationale aktører, der har vist vejen i udviklingen af bæredygtig global klimapolitik. Det er en position, som EU skal bevare også i fremtiden. Jeg vil gerne takke ordføreren og udvalget for en vellykket betænkning. Den vil tjene til at styrke opfattelsen af det videnskabelige grundlag, hvorpå arbejdet med at kontrollere klimaændringerne skal hvile. Det er værd at bemærke, at videnskaben og den viden, den bringer, er under stadig forandring som følge af nye teknologier og resultater. Derfor skal vi fortsat være åbne for alle oplysninger om dette fænomen, og desuden respektere forskellige meninger. Det er yderst vigtigt at reagere beslutsomt på klimaændringer. Indtil nu har hver af de fire mellemstatslige paneler måttet revidere deres forgængeres skøn af hastigheden, hvormed klimaændringerne finder sted. Fænomenet er vokset hurtigere end EU's tidligere skøn for det. Nu synes der også at være behov for at revidere IPCC's forrige skøn. Undersøgelser fra det amerikanske rumagentur NASA viser, at bekæmpelse af klimaændringer vil kræve mere radikale foranstaltninger: Gasindholdet i atmosfæren, der er forårsaget af klimaændringer, skal reguleres strengere for at undgå disse gennemgribende ændringer. EU må tage højde for den voksende videnskabelige enighed om, at kuldioxidemissioner bør nedbringes mere drastisk for at bremse den globale opvarmning, som IPCC anbefalede. Efter at have kigget nærmere på denne udvikling er jeg bange for, at målene i EU's klimapakke ikke er ambitiøse nok. Unionen er nu nødt til at gøre en langt mere beslutsom indsats for at etablere økoeffektive samfund i Unionen. Økomodernisering skal være det ledende princip for alle EU's politikområder. Evnen til at ændre i lyset af denne revolution vil også være den vigtigste faktor, der påvirker EU's internationale konkurrenceevne."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Europäische Union ist in den letzten Jahren einer der internationalen Akteure gewesen, die den Weg zur Entwicklung einer nachhaltigen globalen Klimapolitik aufgezeigt haben. Dies ist eine Haltung, die die EU auch in Zukunft beibehalten muss. Ich danke dem Berichterstatter und dem Ausschuss für den gelungenen Bericht. Er wird dazu beitragen, den Blick auf die wissenschaftlichen Grundlagen, die zur Bewältigung des Klimawandels führen, zu stärken. Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Wissenschaft und das durch sie gewonnene Wissen infolge neuer Technologien und Erkenntnisse ständig verändern. Dementsprechend müssen wir für alle Informationen über dieses Phänomen offen bleiben und zudem abweichende Meinungen respektieren. Es ist äußerst wichtig, entschlossen auf den Klimawandel zu reagieren. Bislang musste jeder der vier Zwischenstaatlichen Ausschüsse die Annahmen seines jeweiligen Vorgängers in Bezug auf die Geschwindigkeit, mit der der Klimawandel vonstatten geht, einer Überprüfung unterziehen. Das Phänomen hat sich schneller ausgebreitet, als in den früheren Schätzungen der Gemeinschaft angenommen. Auch jetzt scheint die Notwendigkeit einer Überprüfung der vorangegangenen IPCC-Schätzungen gegeben. Studien der USA-Raumfahrtbehörde NASA zeigen, dass die Bewältigung des Klimawandels noch radikalere Maßnahmen erfordert: Der durch den Klimawandel verursachte Gasgehalt in der Atmosphäre muss noch stärker reduziert werden, damit diese radikalen Veränderungen verhindert werden können. Die EU muss anerkennen, dass es einen zunehmenden wissenschaftlichen Konsens darüber gibt, dass die Kohlendioxid-Emissionen noch drastischer verringert werden müssen, um die globale Erwärmung zu verlangsamen, wie es der IPCC empfohlen hat. Nachdem ich mich intensiv mit dieser Entwicklung beschäftigt habe, befürchte ich, dass die Zielvorgaben des EU-Klimapakets nicht ehrgeizig genug sind. Die Union muss bereits jetzt deutlich entschlossenere Anstrengungen zur Schaffung umweltgerechter Gesellschaften in der Union ergreifen. Öko-Modernisierung muss das Leitprinzip für alle EU-Politikbereiche sein. Die Fähigkeit zum Wandel im Angesicht dieser Revolution wird auch der wichtigste Faktor sein, der sich auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der EU auswirken wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναδειχθεί σε διεθνή παράγοντα που χάραξε τον δρόμο για την ανάπτυξη μιας αειφόρου παγκόσμιας κλιματικής πολιτικής. Η ΕΕ πρέπει να εμμείνει σε αυτή τη θέση και στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την επιτροπή για την επιτυχημένη τους έκθεση. Καλό θα ήταν να ενισχυθεί η άποψη της επιστημονικής βάσης, στο έργο της οποίας πρέπει να στηρίζεται ο έλεγχος της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι νέες τεχνολογίες και νέα ευρήματα μεταβάλλουν διαρκώς την επιστήμη και τη γνώση που αυτή μας προσφέρει. Σύμφωνα με το παραπάνω, θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν το εν λόγω φαινόμενο και, επιπλέον, να σεβόμαστε διαφορετικές απόψεις. Εξαιρετικά σημαντική είναι η αποφασιστική αντίδραση απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Μέχρι σήμερα, καθεμιά από τις τέσσερις διακυβερνητικές ομάδες όφειλε να επανεξετάζει τις εκτιμήσεις της προκατόχου της σχετικά με την ταχύτητα με την οποία συντελείται η κλιματική αλλαγή. Το συγκεκριμένο φαινόμενο προχώρησε πολύ πιο γρήγορα από όσο υπολόγιζαν οι αρχικές εκτιμήσεις της Κοινότητας. Και σήμερα, λοιπόν, φαίνεται να υπάρχει η ανάγκη επανεξέτασης των προηγούμενων εκτιμήσεων της IPCC. Μελέτες της ΝΑSΑ, της διαστημικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δείχνουν ότι ο έλεγχος της κλιματικής αλλαγής απαιτεί ριζικότερα μέτρα: πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρότεροι περιορισμοί όσον αφορά το αέριο που περιέχεται στην ατμόσφαιρα και προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, ώστε να αποφευχθούν αυτές οι ριζικές αλλαγές. Η ΕΕ οφείλει να λάβει υπόψη της την αυξανόμενη σύγκλιση των απόψεων των επιστημόνων που υποστηρίζουν, σύμφωνα με συστάσεις της IPCC, ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να μειωθούν πολύ περισσότερο για να επιβραδυνθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Παρατηρώντας προσεκτικά τις εν λόγω εξελίξεις, φοβάμαι ότι οι στόχοι που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα δεν είναι αρκετά φιλόδοξοι. Η Ένωση πρέπει τώρα να προβεί σε αποφασιστικότερες προσπάθειες για τη δημιουργία οικολογικά αποδοτικών κοινωνιών στο έδαφός της. Ο οικολογικός εκσυγχρονισμός πρέπει να αποτελέσει βασική κατευθυντήρια αρχή σε όλα τα πεδία πολιτικής της ΕΕ. Η δυνατότητα αλλαγής ενόψει αυτής της επανάστασης θα αποτελέσει, επίσης, τον κύριο παράγοντα επηρεασμού της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ΕΕ."@el10
"Señor Presidente, señorías, en los últimos años, la Unión Europea ha sido uno de los interlocutores internacionales que ha mostrado el camino a seguir en el desarrollo de una política climática global sostenible. Es una posición que la UE debe mantener también en el futuro. Me gustaría agradecer al ponente y a la Comisión su satisfactorio informe. Servirá para consolidar la visión del fundamento científico sobre el que debe descansar la labor en materia de control del cambio climático. Cabe señalar que la ciencia y el conocimiento que ésta genera cambian continuamente como resultado de las nuevas tecnologías y hallazgos. En consecuencia, debemos mantenernos dispuestos a recibir toda información sobre este fenómeno y, además, a respetar opiniones discrepantes. Es sumamente importante reaccionar con decisión ante el cambio climático. Hasta ahora, cada uno de los cuatro grupos intergubernamentales ha tenido que revisar las estimaciones de su predecesor respecto a la velocidad a la que se produce el cambio climático. El fenómeno ha progresado a un ritmo superior al que estimó inicialmente la Comunidad. Ahora parece existir también una necesidad de revisar las estimaciones previas del IPCC. Los estudios a cargo de la agencia espacial NASA de los Estados Unidos ponen de relieve que el control del cambio climático exigirá acciones más radicales: el contenido de gas en la atmósfera causado por el cambio climático debe restringirse con mayor rigor para evitar estas transformaciones radicales. La UE ha de tener en cuenta el consenso científico creciente respecto a que las emisiones de dióxido de carbono deben recortarse más drásticamente para ralentizar el calentamiento global, como ha recomendado el IPCC. Tras examinar con detenimiento este proceso, temo que los objetivos contemplados en el paquete de medidas sobre el clima de la UE carezcan de la ambición suficiente. La Unión ha de dedicar ya un esfuerzo mucho más decidido para establecer soluciones eficaces desde el punto de vista medioambiental en su territorio. La modernización ecológica ha de constituir el principio rector de todas las áreas de formulación de políticas de la UE. La capacidad para cambiar ante esta revolución constituirá asimismo el principal factor que influirá en la competitividad internacional de la UE."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, viimastel aastatel on Euroopa Liit olnud üks rahvusvaheline tegutseja, kes on näidanud teed jätkusuutliku ülemaailmse kliimapoliitika väljatöötamisel. EL peab selle positsiooni säilitama ka tulevikus. Soovin tänada raportööri ja parlamendikomisjoni eduka raporti eest, mis tugevdab teadusliku aluse vaatepunkti, millel peab rajanema kliimamuutusi käsitlev töö. Väärib märkimist, et teadus ja sealt saadavad teadmised on pidevas muutumises tänu uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisele ja avastustele. Meie peame vastavalt olema avatud kogu teabele selle nähtuse kohta, veel enam, austama erinevaid arvamusi. Otsustav reageerimine kliimamuutustele on erakordselt tähtis. Tänaseni on kõik neli valitsustevahelist rühma pidanud hindama ümber oma eelkäijate hinnangud kliimamuutuste toimumise kiiruse osas. Kõnealune nähtus on ühenduse varasemate sellekohaste hinnangutega võrreldes kiiremini edasi arenenud. Ka praegu ilmneb vajadus läbi vaadata eelmise valitsustevahelise kliimamuutuste rühma hinnangud. Ameerika Ühendriikide kosmoseagentuuri NASA uuringutest nähtub, et kliimamuutuste kontrollimine nõuab oluliselt radikaalsemat tegutsemist: kliimamuutustest põhjustatud gaaside sisaldust atmosfääris peab rangemalt piirama, et ära hoida nimetatud radikaalseid muutusi. EL peab arvesse võtma kasvavat konsensust teadlaste seas, nagu valitsustevaheline kliimamuutuste rühm soovitas, et kasvuhoonegaaside heidet tuleb ülemaailmse soojenemise aeglustamiseks vähenda tunduvalt rohkem. Olles neid arenguid tähelepanelikult uurinud, kardan ma, et ELi kliimapaketi eesmärgid ei ole küllalt ambitsioonikad. Praegu peab liit tegema kindlameelsemaid jõupingutusi ökoloogiliselt tõhusate kogukondade loomiseks liidus. Ökoloogiline ajakohastamine peab olema juhtpõhimõte kõigis ELi poliitikavaldkondades. Muutumisvõime sellise revolutsiooni kujul saab ka kõige olulisemaks teguriks, mis mõjutab ELi rahvusvahelist konkurentsivõimet."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan unioni on viime vuosina ollut yksi kansainvälisistä toimijoista, joka on viitoittanut tietä kestävän maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan kehittämisessä. Tämä asema EU:n on säilytettävä myös tulevaisuudessa. Kiitän esittelijää ja valiokuntaa onnistuneesta mietinnöstä. Se auttaa vahvistamaan kantaa tieteellisestä perustasta, jonka pohjalta ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi tehtävä työ on toteutettava. On pantava merkille, että tiede ja sen mukanaan tuoma tieto muuttuvat jatkuvasti uuden teknologian ja uusien havaintojen myötä. Meidän on siis oltava avoimia kaikelle tätä ilmiötä koskevalle tiedolle ja kunnioitettava myös eriäviä mielipiteitä. On hyvin tärkeää reagoida päättäväisesti ilmastonmuutokseen. Tähän mennessä kaikkien neljän hallitusten välisten paneelien on pitänyt tarkistaa edeltäjiensä arvioita ilmastonmuutoksen toteutumisvauhdista. Ilmiö on kasvanut nopeammin kuin yhteisön varhaisemmissa arvioissa oletettiin. Nytkin on ilmeisesti syytä tarkistaa edellisen IPCC:n arvioita. Yhdysvaltojen avaruusvirasto NASA:n tutkimukset osoittavat, että ilmastonmuutoksen hallinta edellyttää radikaalimpia toimia, sillä ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ilmakehän kaasupitoisuutta on rajoitettava entistä tiukemmin radikaalien muutosten välttämiseksi. EU:n on otettava huomioon lisääntyvä tieteellinen yksimielisyys siitä, että hiilidioksidipäästöjä on leikattava entistä radikaalimmin maapallon lämpenemisen hidastamiseksi IPCC:n suositusten mukaisesti. Tarkasteltuani tilannetta huolellisesti pelkään, etteivät EU:n ilmastopaketin tavoitteet ole riittävän kunnianhimoisia. Unionin on nyt toteutettava paljon määrätietoisempia pyrkimyksiä ekotehokkaiden yhteisöjen luomiseksi unionissa. Ympäristöystävällisen nykyaikaistamisen on oltava ohjaava periaate kaikilla EU:n politiikan aloilla. Kyky muuttua tämän vallankumouksen myötä on myös tärkein tekijä, joka vaikuttaa EU:n kansainväliseen kilpailukykyyn."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ces dernières années, l’Union européenne a été l’un des pionniers, sur la scène internationale, en matière de développement d’une politique climatique viable. L’Union européenne doit garder cette position à l’avenir également. J’aimerais remercier le rapporteur et la commission pour ce rapport réussi. Il contribuera à renforcer la perception de la base scientifique sur laquelle doivent reposer les actions visant à contrôler le changement climatique. Il est bon de noter que la science, et les connaissances qu’elle apporte, changent constamment suite à l’invention de nouvelles technologies et à de nouvelles découvertes. En conséquence, nous devons rester ouverts à toutes les informations relatives à ce phénomène, et respecter également les opinions divergentes. Il est extrêmement important de réagir de façon décidée au changement climatique. Jusqu’à présent, chacun des quatre groupes intergouvernementaux a dû réviser les estimations faites par son prédécesseur concernant la vitesse du changement climatique. Ce phénomène a progressé plus rapidement que les estimations antérieures de la Communauté à ce sujet. Aujourd’hui, il semble qu’il faille également réviser les estimations antérieures du GIEC. Des études réalisées par l’agence spatiale américaine, la NASA, montrent que le contrôle du changement climatique nécessitera des actions plus radicales: la teneur en gaz de l’atmosphère causée par le changement climatique doit être réduite de façon plus stricte pour permettre d’éviter ces changements radicaux. L’Union européenne doit tenir compte du consensus scientifique naissant selon lequel il faudra réduire davantage les émissions de dioxyde de carbone pour ralentir le réchauffement planétaire, comme le GIEC l’a recommandé. Ayant examiné de près ce développement, je crains que les objectifs définis par le paquet climatique de l’Union européenne ne soient pas suffisamment ambitieux. L’Union doit maintenant faire des efforts largement plus déterminés pour instaurer des sociétés éco-efficaces au sein de l’Union. L’éco-modernisation doit être le principe fondateur de tous les domaines politiques de l’Union européenne. La capacité à changer face à cette révolution sera également le facteur principal influençant la compétitivité internationale de l’Union européenne."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, az elmúlt években az Európai Unió volt az a nemzetközi szereplő, amely irányt mutatott a fenntartható globális éghajlatpolitika kialakítása terén. Az Unió ezen pozícióját a jövőben is meg kell őrizni! Szeretném az előadónak és a Bizottságnak megköszönni e hasznos jelentést, amely hozzájárul a tudományos alapon nyugvó nézetek megerősítéséhez, amelyekre viszont az éghajlatváltozással kapcsolatos munkánknak alapozódnia kell. Érdemes megjegyezni, hogy a tudomány, valamint az a tudás, amelyet az magával hoz, az új technológiák és felfedezések következtében folyamatosan változik. Ennek megfelelően, mindig nyitottnak kell maradnunk az e témával kapcsolatos információk előtt, amint tisztelnünk kell az eltérő véleményeket is. Rendkívül fontos, hogy határozottan reagáljunk az éghajlatváltozásra. Eddig, valamennyi kormányközi panelünknek felül kellett vizsgálnia elődjeinek az éghajlatváltozás sebességére vonatkozó becsléseit. A folyamat gyorsabbnak bizonyult, mint azt a korábbi közösségi előrejelzések megbecsülték. Úgy tűnik, most sem kerülhető el a megelőző IPCC-becslések felülvizsgálata. Az amerikai űrhajózási hivatal, a NASA tanulmánya azt jelzi, hogy az éghajlatváltozás kordában tartásához még radikálisabb intézkedések kellenek: a légkörnek az éghajlatváltozás által kiváltott gáztartalmát még erőteljesebben korlátoznunk kell, hogy a még drasztikusabb intézkedések meghozatalát elkerülhessük. Az EU-nak figyelembe kell vennie a tudományos közélet mind erőteljesebb egyetértését abban, hogy — amint ezt az IPCC is javasolta — a széndioxid kibocsátást még drasztikusabban vissza kell fogni a globális felmelegedés lassítása érdekében. Közelről vizsgálva e kérdést, a miatt aggódom, hogy az EU éghajlatcsomagja nem elég ambiciózus. Az Uniónak sokkalta határozottabb erőfeszítéseket kellene tenni az öko-hatékony uniós társadalmak kialakítása érdekében. Minden uniós politika területén az öko-korszerűsítés legyen az irányadó elv! E forradalmi folyamatot tekintve a változás képessége határozza majd meg az EU nemzetközi versenyképességét is."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi anni l’Unione europea è stata uno degli attori internazionali che hanno mostrato la via per lo sviluppo di una politica climatica globale sostenibile. E’ una posizione che l’UE deve mantenere anche in futuro. Desidero ringraziare il relatore e la commissione per questa relazione apprezzabile. Servirà a rafforzare la visione delle basi scientifiche su cui si deve appoggiare il lavoro per il controllo del cambiamento climatico. Occorre notare che la scienza e la conoscenza da essa portata cambiano in continuazione a causa delle nuove tecnologie e scoperte. Di conseguenza, dobbiamo restare aperti a tutte le informazioni su questo fenomeno e altresì rispettare le opinioni diverse. E’ estremamente importante reagire in modo decisivo al cambiamento climatico. Fino a oggi, ciascuno dei quattro Gruppi intergovernativi ha dovuto rivedere le stime relative alla velocità con cui si sta verificando il cambiamento climatico operate dai loro predecessori. Il fenomeno si è sviluppato più rapidamente rispetto alle prime stime della Comunità in merito. Anche ora sembra che vi sia la necessità di rivedere le precedenti stime dell’IPCC. Gli studi condotti dalla NASA, l’agenzia spaziale americana, mostrano che il controllo del cambiamento climatico richiederà azioni più drastiche: il contenuto del gas presente nell’atmosfera causato dal cambiamento climatico deve essere limitato in modo più rigoroso in modo tale da poter evitare tali drastici cambiamenti. L’UE deve tener conto dell’opinione scientifica sempre più diffusa secondo cui le emissioni di biossido di carbonio debbano essere ridotte in modo più drastico al fine di rallentare il riscaldamento climatico, come raccomandato dall’IPCC. Avendo osservato da vicino tale sviluppo, temo che gli obiettivi del pacchetto clima dell’UE non siano sufficientemente ambiziosi. L’Unione deve ora compiere sforzi molto più determinati al fine di istituire nell’Unione società effettivamente ecologiche. La modernizzazione in termini ecologici deve costituire il principio guida di tutti i settori politici dell’UE. La capacità di cambiare di fronte a tale rivoluzione costituirà altresì il fattore principale che influirà sulla competitività internazionale dell’UE."@it12
"Gerb. Pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, pastaraisiais metais Europos Sąjunga atliko vieną iš svarbiausių tarptautinių vaidmenų, rodančių, kaip derėtų vystyti tvarią pasaulinę klimato politiką. Šią poziciją ES turi išlaikyti ir ateityje. Noriu padėkoti pranešėjui ir Komitetui už sėkmingą ataskaitą. Ji padės sutvirtinti mokslinį pamatą, kuris turi remti klimato kaitos valdymo darbą. Reikia pastebėti, kad mokslas ir jo suteikiamos žinios nuolat kinta atsirandant naujoms technologijoms ir nustatant naujus faktus. Todėl privalome būti atviri visai informacijai apie šį reiškinį ir gerbti skirtingas nuomones. Labai svarbu ryžtingai reaguoti į klimato kaitą. Iki šiol kiekviena iš keturių tarpvyriausybinių komisijų turėdavo peržiūrėti savo pirmtakės skaičiavimus, kuriais buvo prognozuojama klimato kaitos sparta. Reiškinys progresavo sparčiau, negu anksčiau manė Bendruomenė. Atrodo, kad dabar jau reikia peržiūrėti ankstesnės IPCC skaičiavimus. JAV kosmoso agentūros NASA atlikti tyrimai rodo, kad klimato kaitai suvaldyti reikalingi gerokai radikalesni veiksmai. Dujų, sukeliančių klimato kaitą, kiekį atmosferoje reikia riboti gerokai griežčiau, kad galėtume išvengti radikalių klimato permainų. ES turi atsižvelgti į tvirtėjantį mokslinį sutarimą, kad anglies dvideginio išmetimą dera mažinti gerokai smarkiau, jeigu norime, kad pasaulinis atšilimas sulėtėtų, kaip rekomenduoja IPCC. Nuodugniai išnagrinėjus šį reiškinį, kyla nerimas, kad ES klimato priemonių paketo užmojai yra nepakankamai ambicingi. Europos Sąjunga turi daryti gerokai ryžtingesnes pastangas kurdama Europoje ekologiškas bendruomenes. Visose ES politikos srityse ekologinis modernizavimas turėtų būti pagrindinis principas. Gebėjimas keistis vykstant tokioms permainoms bus svarbiausias veiksnys, lemiantis tarptautinį ES konkurencingumą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, pēdējos gados Eiropas Savienība ir bijusi viena no starptautiskajām dalībniecēm, kas ir rādījusi ceļu ilgtspējīgai globālās klimata politikas attīstībai. Šī ir nostāja, kas ES ir jāsaglabā arī nākotnē. Es vēlos pateikties referentam un komitejai par veiksmīgu ziņojumu. Tas stiprinās uzskatu, ka klimata pārmaiņu kontroles darbam ir jābalstās uz zinātniska pamata. Jāatzīmē, ka zinātne un zināšanas, ko tā sniedz, jaunu tehnoloģiju un slēdzienu rezultātā nepārtraukti mainās. Līdz ar to mums ir jābūt atvērtiem visai informācijai par šo parādību un tādēļ jāņem vērā atšķirīgi viedokļi. Ir ārkārtīgi svarīgi stingri reaģēt uz klimata pārmaiņām. Līdz šim katrai no četrām starpvaldību padomēm bija jāpārskata tās priekšgājēju aplēses par ātrumu, kādā notiek klimata pārmaiņas. Šī parādība ir progresējusi ātrāk par Kopienas agrākajām aplēsēm. Šķiet, arī tagad ir vajadzība pārskatīt iepriekšējās aplēses. Pētījumi, ko veikusi ASV kosmosa aģentūra liecina, ka klimata pārmaiņu kontrole prasīs radikālāku rīcību: gāzes saturs atmosfērā, ko izraisījušas klimata pārmaiņas, ir daudz stingrāk jāierobežo, lai varētu izvairīties no šīm radikālajām pārmaiņām. ES ir jāņem vērā pieaugošā zinātniskā vienprātība par to, ka krasi ir jāsamazina oglekļa dioksīda emisijas, lai palēninātu globālo sasilšanu, kā to ir ierosinājusi . Uzmanīgi paskatoties uz šo attīstību, es bažījos, ka ES klimata paketes mērķi nav pietiekami vērienīgi. Tagad Eiropas Savienībai ir jāstrādā daudz apņēmīgāk, lai izveidotu ekoloģiski efektīvu sabiedrību Eiropas Savienībā. Modernizācijai ekoloģijas jomā ir jābūt vadošajam principam visās ES politikas jomās. Spēja mainīties, ņemot vērā šo revolūciju, būs arī galvenais faktors, kas ietekmēs ES starptautisko konkurētspēju."@lv13
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat Euroopan Unioni on viime vuodet ollut kansainvälisten toimijoiden etujoukoissa maapallon kannalta kestävämmän ilmastopolitiikan kehittämisessä. Tämä asema EU:n tulee säilyttää myös tulevaisuudessa. Kiitän raportööriä sekä valiokuntaa onnistuneesta mietinnöstä. Tämän mietinnön kautta vahvistetaan edelleen näkemystä siitä tieteellisestä pohjasta, jolle ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävä työ tulee perustaa. Huomionarvoista on, että tiede ja sen tuottama tieto muuttuvat jatkuvasti uusien teknologioiden ja huomioiden kautta. Tästä johtuen meidän tulee pysyä avoimina kaikelle ilmiötä koskevalle tiedolle ja kunnioittaa myös eriäviä mielipiteitä. On äärimmäisen tärkeää reagoida ilmastonmuutokseen päättäväisesti. Tähän mennessä järjestetyistä neljästä hallitustenvälisestä ilmastopaneelista jokainen on joutunut tarkistamaan edeltäjänsä arvioita ilmastonmuutoksen etenemisen nopeudesta: ilmiö on edennyt yhteisön aiempia arvioita nopeammin. Myös nyt näyttää olevan tarvetta tarkistaa edellisen IPCC:n arvioita. Mm. Yhdysvaltain avaruusjärjestön NASA:n tutkimukset osoittavat ilmastonmuutoksen hillitsemisen vaativan radikaalimpia toimenpiteitä: ilmastonmuutosta aiheuttavien kaasujen pitoisuuksia ilmakehässä tulee rajoittaa merkittävämmin, jotta radikaaleilta muutoksilta voidaan välttyä. EU:ssa tulee ottaa huomioon kasvava tieteellinen yhteisymmärrys siitä, että ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi hiilidioksidipäästöjä tulisi katkaista huomattavammin, kuin mitä IPCC suositti. Tähän kehitykseen peilattuna pelkään, että EU:n ilmastopaketin tavoitteet eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia. Unionin tulisi jo nyt panostaa huomattavasti päättäväisemmin keinoihin, joilla Unionin alueelle luotaisiin ekotehokkaita yhteiskuntia. Ekomodernisaation tulee olla kaikki EU:n politiikka-alueet kattava pääperiaate. Kyky muuntua tämän vallankumouksen paineessa tulee olemaan myös tärkein EU:n kansainväliseen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, in de afgelopen jaren is de Europese Unie op het internationale toneel een van de spelers die toonaangevend is bij de ontwikkeling van een duurzaam wereldwijd klimaatbeleid. Deze positie moet de EU ook in de toekomst behouden. Ik wil de rapporteur en de commissie bedanken voor een geslaagd verslag. Het verslag zal resulteren in een versteviging van het standpunt over de wetenschappelijke basis waarop werk om klimaatverandering te beheersen moet zijn gestoeld. Het is de moeite waard om op te merken dat de wetenschap en kennis in het verslag continu veranderen als gevolg van nieuwe technologieën en onderzoeksresultaten. We moeten daarom open staan voor alle informatie over dit fenomeen en bovendien respect tonen voor afwijkende meningen. Het is uiterst belangrijk dat er doortastend wordt gereageerd op klimaatverandering. Tot op heden heeft elk van de vier intergouvernementele werkgroepen een herziening moeten uitvoeren van de schattingen van de voorgaande werkgroep met betrekking tot de snelheid waarmee klimaatverandering zich voltrekt. Dit fenomeen ontwikkelt zich sneller dan de Gemeenschap voorheen had ingeschat. Ook nu lijkt het erop dat de schattingen van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering moeten worden herzien. Onderzoeken uitgevoerd door het Amerikaans ruimtevaartagentschap NASA tonen aan dat er meer drastische maatregelen nodig zijn om klimaatverandering te beheersen: de door de klimaatverandering veroorzaakte gasinhoud in de atmosfeer moet strikter wordt beperkt als we deze drastische maatregelen willen vermijden. De EU moet rekening houden met de groeiende wetenschappelijke consensus dat, overeenkomstig de aanbeveling van de Intergouvernmentele Werkgroep inzake klimaatverandering, de uitstoot van kooldioxide rigoureuzer moet worden verminderd om de opwarming van de aarde te vertragen. Ik heb deze ontwikkeling uitgebreid bestudeerd en ik ben bang dat de doelstellingen in het klimaatpakket van de EU niet ambitieus genoeg zijn. De Unie moet zich nu veel doortastender inspannen om ervoor te zorgen dat de samenlevingen in de EU milieuvriendelijk zijn. Alle beleidsgebieden van de EU moeten worden gebaseerd op het beginsel van ecologische modernisatie. Bij deze revolutie zal het vermogen tot verandering de doorslaggevende factor zijn als het gaat om het internationale concurrentievermogen van de EU."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Przez ostatnie lata Unia Europejska jest jednym z tych uczestników działań na forum międzynarodowym, którzy wytyczają drogę rozwoju zrównoważonej globalnej polityki klimatycznej. Oto pozycja, którą UE musi zachować także w przyszłości. Chciałabym podziękować sprawozdawcy i komisji za udane sprawozdanie. Przyczyni się ono do rozwoju poglądu na podstawy naukowe, na których musi opierać się praca nad kontrolą zmiany klimatu. Warto zauważyć, że nauka i wiedza, jakie wnosi, ulegają ciągłym zmianom w związku z pojawianiem się nowych technologii i odkryć. Dlatego też musimy pozostać otwarci na wszystkie informacje dotyczące tego zjawiska i dodatkowo brać pod uwagę różniące się opinie. Zdecydowana reakcja na zmianę klimatu jest niezwykle ważna. Jak dotychczas każdy z czterech międzyrządowych paneli IPCC musiał dokonywać przeglądu dokonywanych przez swoich poprzedników szacunków szybkości, z jaką zachodzi zmiana klimatu. Zjawisko to postępuje szybciej, niż zakładały to wcześniejsze szacunki Wspólnoty. Dziś również wydaje się, że istnieje potrzeba dokonania przeglądu szacunków poprzedniego IPCC. Studia prowadzone przez amerykańską agencję kosmiczną NASA dowodzą, że zwalczanie zmiany klimatu wymaga bardziej radykalnego działania: dla uniknięcia tych gwałtownych zmian, zawartość gazów w atmosferze spowodowana zmianą klimatu musi zostać bardziej drastycznie ograniczona. UE powinna wziąć pod uwagę rosnącą zgodność naukowców co do tego, że emisje dwutlenku węgla powinny zostać, zgodnie z zaleceniem IPCC, zmniejszone jeszcze bardziej drastycznie, aby osiągnąć spowolnienie globalnego ocieplenia. Przyglądając się bliżej takiemu rozwojowi sytuacji, boję się, że cele zawarte w pakiecie klimatycznym UE nie są wystarczająco ambitne. Unia musi teraz czynić znacznie bardziej zdecydowane wysiłki na rzecz stworzenia ekowydajnych społeczeństw na swoim terytorium. Wiodącą zasada dla wszystkich obszarów polityki UE musi stać się ekomodernizacja. Zdolność do dokonania zmian w obliczu tej rewolucji będzie również głównym czynnikiem mającym wpływ na międzynarodową konkurencyjność UE."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nos últimos anos, a União Europeia tem sido um dos actores internacionais a mostrar o caminho para o desenvolvimento de uma política climática global sustentável. Esta é uma posição que a UE deve manter no futuro. Gostaria de agradecer ao relator e à comissão o excelente relatório que apresentaram. Ele servirá para reforçar o ponto de vista científico sobre o qual deve assentar o trabalho para controlar as alterações climáticas. É de realçar que a ciência e o conhecimento que ela comporta estão em contínua mudança por força das novas tecnologias e descobertas. Devemos, por conseguinte, continuar abertos a toda a informação sobre este fenómeno e respeitar, além disso, as opiniões divergentes. É extremamente importante reagir com determinação às alterações climáticas. Até agora, cada um dos quatro painéis intergovernamentais teve de rever as estimativas do seu antecessor quanto à velocidade com que ocorrem as alterações climáticas. O fenómeno progrediu mais rapidamente do que as anteriores estimativas da Comunidade indicavam. Agora, mais uma vez, afigura-se necessário rever as estimativas anteriores do IPCC. Estudos da agência espacial americana NASA mostram que o controlo das alterações climáticas obriga a uma acção mais radical: o teor de gases na atmosfera causados pelas alterações climáticas tem de ser restringido mais rigorosamente para se evitarem essas alterações radicais. A União Europeia deve ter em consideração o crescente consenso científico quanto à necessidade de reduzir drasticamente as emissões de dióxido de carbono de modo a abrandar o aquecimento global, conforme foi recomendado pelo IPCC. Depois de analisar atentamente esta evolução, receio que os objectivos do pacote climático da UE não sejam suficientemente ambiciosos. A União Europeia precisa agora de envidar esforços mais determinados para o desenvolvimento de sociedades eficientes em termos ecológicos na União Europeia. A ecomodernização deve constituir o princípio orientador para todas as áreas políticas da UE. A capacidade de mudança face a esta revolução será também o principal factor a afectar a competitividade internacional da União Europeia."@pt17
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat Euroopan Unioni on viime vuodet ollut kansainvälisten toimijoiden etujoukoissa maapallon kannalta kestävämmän ilmastopolitiikan kehittämisessä. Tämä asema EU:n tulee säilyttää myös tulevaisuudessa. Kiitän raportööriä sekä valiokuntaa onnistuneesta mietinnöstä. Tämän mietinnön kautta vahvistetaan edelleen näkemystä siitä tieteellisestä pohjasta, jolle ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävä työ tulee perustaa. Huomionarvoista on, että tiede ja sen tuottama tieto muuttuvat jatkuvasti uusien teknologioiden ja huomioiden kautta. Tästä johtuen meidän tulee pysyä avoimina kaikelle ilmiötä koskevalle tiedolle ja kunnioittaa myös eriäviä mielipiteitä. On äärimmäisen tärkeää reagoida ilmastonmuutokseen päättäväisesti. Tähän mennessä järjestetyistä neljästä hallitustenvälisestä ilmastopaneelista jokainen on joutunut tarkistamaan edeltäjänsä arvioita ilmastonmuutoksen etenemisen nopeudesta: ilmiö on edennyt yhteisön aiempia arvioita nopeammin. Myös nyt näyttää olevan tarvetta tarkistaa edellisen IPCC:n arvioita. Mm. Yhdysvaltain avaruusjärjestön NASA:n tutkimukset osoittavat ilmastonmuutoksen hillitsemisen vaativan radikaalimpia toimenpiteitä: ilmastonmuutosta aiheuttavien kaasujen pitoisuuksia ilmakehässä tulee rajoittaa merkittävämmin, jotta radikaaleilta muutoksilta voidaan välttyä. EU:ssa tulee ottaa huomioon kasvava tieteellinen yhteisymmärrys siitä, että ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi hiilidioksidipäästöjä tulisi katkaista huomattavammin, kuin mitä IPCC suositti. Tähän kehitykseen peilattuna pelkään, että EU:n ilmastopaketin tavoitteet eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia. Unionin tulisi jo nyt panostaa huomattavasti päättäväisemmin keinoihin, joilla Unionin alueelle luotaisiin ekotehokkaita yhteiskuntia. Ekomodernisaation tulee olla kaikki EU:n politiikka-alueet kattava pääperiaate. Kyky muuntua tämän vallankumouksen paineessa tulee olemaan myös tärkein EU:n kansainväliseen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v posledných rokoch bola EÚ jedným z medzinárodných aktérov, ktorí ukázali spôsob vývoja udržateľnej globálnej klimatickej politiky. Je to pozícia, ktorú si EÚ musí udržať aj do budúcnosti. Chcela by som poďakovať spravodajcovi a výboru za úspešnú správu. Poslúži nám na posilnenie prehľadu o vedeckej základni, na ktorej musí byť založená práca na kontrole klimatickej zmeny. Potrebujeme poznamenať, že veda a poznatky, ktoré prináša, sa neustále menia v dôsledku nových technológií a zistení, preto musíme byť otvorení pre nové informácie súvisiace s týmto javom a dokonca musíme rešpektovať aj rozličné názory. Je nesmierne dôležité, aby sme reagovali rozhodne na zmenu klímy. Doteraz museli všetky štyri medzivládne panely revidovať odhady svojich predchodcov týkajúce sa rýchlosti, akou prebieha klimatická zmena. Tento jav postupuje rýchlejšie, ako boli prvé odhady spoločenstva. Aj teraz sa zdá, že vznikla potreba revidovať predchádzajúce odhady panela IPCC. Štúdie americkej vesmírnej agentúry NASA ukazujú, že kontrola nad klimatickou zmenou si bude vyžadovať radikálnejšie kroky. Obsah plynov v atmosfére vyvolaný zmenou klímy je potrebné obmedziť prísnejšie, aby sme sa mohli vyhnúť týmto zmenám. EÚ musí zohľadniť zväčšujúci sa vedecký konsenzus v tom, že emisie oxidu uhličitého je potrebné oveľa väčšmi znížiť, aby sme dokázali spomaliť globálne otepľovanie, ako to odporúča panel IPCC. Keď som sa bližšie prizrela tomuto vývoju, obávam sa, že ciele klimatického balíka EÚ nie sú dostatočne ambiciózne. Únia potrebuje teraz vynaložiť oveľa výraznejšie úsilie na vytvorenie ekologicky účinných spoločností v EÚ. Ekologická modernizácia musí byť základnou zásadou vo všetkých hospodárskych oblastiach Európskej únie. Schopnosť zmeny na základe tejto revolúcie bude takisto hlavným faktorom ovplyvňujúcim medzinárodnú konkurencieschopnosť EÚ."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, v zadnjih letih je Evropska unija na mednarodni ravni vodila razvoj trajnostne svetovne podnebne politike. Ta vodilni položaj mora EU obdržati tudi v prihodnosti. Poročevalcu in odboru se zahvaljujem za uspešno poročilo. Poročilo bo okrepilo znanstveno stališče glede tega, katere nadzorne dejavnosti za podnebne spremembe so pomembnejše. Vredno je omeniti, da se znanstvene ugotovitve in znanje iz poročila zaradi novih tehnologij in odkritij stalno spreminjajo. Zato moramo biti pripravljeni sprejemati vse informacije v zvezi s tem pojavom in tudi spoštovati različna mnenja. V primeru podnebnih sprememb se je zelo pomembno odzvati odločno. Do zdaj so vsi štirje medvladni forumi pregledali ocene svojega predhodnika glede hitrosti podnebnih sprememb. Pojav je napredoval hitreje kot ocene Skupnosti. Tudi zdaj se zdi, da je treba prejšnje ocene medvladnega foruma o podnebnih spremembah pregledati. Študije ameriške vesoljske agencije NASA kažejo, da je za temeljitejše ukrepanje potreben nadzor podnebnih sprememb: da preprečimo te velike spremembe, je treba bolj omejiti količino plina v ozračju, ki so jo povzročile podnebne spremembe. EU mora upoštevati skupno mnenje vedno več znanstvenikov, da je treba za upočasnitev globalnega segrevanja še bolj zmanjšati emisije ogljikovega dioksida, kot je priporočil medvladni forum o podnebnih spremembah. Glede na napredovanje tega pojava se bojim, da cilji in podnebni sveženj EU niso dovolj ambiciozno zastavljeni. Unija si mora veliko bolj odločno prizadevati za okoljsko učinkovite družbe v Uniji. Ekološka modernizacija mora biti vodilno načelo na vseh področjih politike EU. Sposobnost uvajanja sprememb bo kljub tej revoluciji tudi glavni dejavnik, ki bo vplival na mednarodno konkurenčnost EU."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Under senare år har Europeiska unionen varit en av de internationella aktörer som har varit vägledande i utvecklingen av en hållbar global klimatpolitik. Detta är en position som EU måste behålla även i framtiden. Jag vill tacka föredraganden och utskottet för ett framgångsrikt betänkande. Det kommer att förstärka synen på den vetenskapliga grund som arbetet med att kontrollera klimatförändringar måste vila på. Det är värt att konstatera att forskning och den kunskap som den tillför ständigt förändras till följd av nya tekniker och resultat. Vi måste därför fortsätta vara öppna för all information om företeelsen och dessutom måste vi respektera avvikande uppfattningar. Det är oerhört viktigt att reagera beslutsamt på klimatförändringen. Tills nu har var och en av de fyra mellanstatliga klimatpanelerna haft till uppgift att utvärdera sina företrädares uppskattningar av med vilken hastighet klimatförändringen äger rum. Företeelsen har utvecklats snabbare än vad forskarsamhället tidigare uppskattningar förutsade. Nu tycks det också finnas behov av att granska föregående IPCC:s uppskattningar. Undersökningar av amerikanska rymdorganisationen Nasa visar att kontrollen av klimatförändringen kräver mer radikala åtgärder: gashalten i atmosfären orsakad av klimatförändringen måste begränsas mer strikt för att vi ska kunna undgå dessa radikala förändringar. EU måste ta hänsyn till det växande vetenskapliga samförståndet om att koldioxidutsläppen måste skäras ned mer drastiskt för att bromsa den globala uppvärmningen, så som IPCC rekommenderas. Om vi tittar närmare på den här utvecklingen är jag rädd för att målen i EU:s klimatpaket inte är tillräckligt ambitiösa. Nu behöver unionen göra betydligt merför att bygga upp ekologiskt effektiva samhällen i unionen. Den ekologiska moderniseringen måste vara den vägledande principen för alla EU:s politikområden. Förändringsförmågan inför denna revolution kommer också att vara den viktigaste faktor som påverkar EU:s internationella konkurrensförmåga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sirpa Pietikäinen (PPE-DE )"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph