Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-995"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-995"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"J’ai voté le rapport de mon collègue Hongrois Gábor Harangozo, qui modifie, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole. Je soutiens l’idée de permettre des dérogations aux Etats membres qui souhaiteraient réaliser l’enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2009 plutôt qu’en 2010 du fait du recensement décennal de la population en 2011. Je suis, également, favorable à toutes les simplifications prévues."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Hlasoval jsem pro zprávu svého maďarského kolegy Gábora Harangozóa, která v prvním čtení postupu spolurozhodování pozměňuje návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjišťování struktury zemědělských farem a zjišťování metod zemědělské výroby. Podporuji myšlenku, aby se umožnily výjimky členským státům, které si přejí uplatnit průzkum struktury farem v roce 2009 a ne v roce 2010 kvůli desetiletému sčítání lidu v roce 2011. Podporuji také všechna další navržená zjednodušení."@cs1
"Jeg har stemt for min ungarske kollega Gábor Harangozós betænkning ved førstebehandlingen under den fælles beslutningsprocedure vedrørende ændring af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget. Jeg går ind for at give dispensation til medlemsstater, som ønsker at gennemføre undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur i 2009 i stedet for 2010 på grund af den tiårige populationstælling i 2011. Jeg bifalder også alle de planlagte forenklinger."@da2
". Ich habe für den Bericht meines ungarischen Kollegen Gábor Harangozo über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Betriebsstrukturerhebungen und die Erhebung über landwirtschaftliche Produktionsmethoden gestimmt, mit dem in erster Lesung des Mitentscheidungsverfahrens der Vorschlag abgeändert wurde. Ich unterstütze den Gedanken einer Ausnahmeregelung für Mitgliedstaaten, die die Betriebsstrukturerhebung aufgrund der zehnjährlichen Volkszählung 2011 lieber 2009 als 2010 durchführen möchten. Desgleichen befürworte ich alle vorgesehenen Vereinfachungen."@de9
". Υπερψήφισα την έκθεση του ούγγρου συναδέλφου μου Gábor Harangozó, η οποία τροποποιεί, σε πρώτη ανάγνωση της διαδικασίας συναπόφασης, την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις έρευνες σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την έρευνα σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής. Υποστηρίζω την ιδέα να επιτρέπονται εξαιρέσεις για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν την έρευνα σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων το 2009 παρά το 2010 λόγω της δεκαετούς απογραφής του πληθυσμού το 2011. Υποστηρίζω επίσης οιεσδήποτε μελετώμενες απλοποιήσεις."@el10
". I voted for the report by my Hungarian colleague, Gábor Harangozó, that amends, at first reading of the codecision procedure, the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods. I support the idea of allowing derogations for Member States that wish to implement the farm structure survey in 2009 rather than 2010 due to the decennial population census in 2011. I likewise support any simplifications envisaged."@en4
". He votado a favor del informe de mi colega húngaro, Gábor Harangozó, por el que se modifica, en la primera lectura del procedimiento de codecisión, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre los métodos de producción agrícola. Apoyo la idea de conceder excepciones a los Estados miembros que deseen realizar la encuesta sobre los métodos de producción agrícola en 2009 en lugar de en 2010 debido a la elaboración del censo de población decenal en 2011. Estoy asimismo a favor de todas las simplificaciones previstas."@es21
"Ma hääletasin oma Ungari kolleegi Gábor Harangozó raporti poolt, mis muudab kaasotsustamismenetluse esimesel lugemisel ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb põllumajandusettevõtete struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut. Ma toetan ideed lubada erandeid liikmesriikidele, kes tahavad korraldada põllumajandusettevõtete struktuuriuuringu 2009., mitte 2010. aastal seoses 2011. aastal toimuva iga kümne aasta järel korraldatava rahvaloendusega. Samuti toetan kõiki kavandatud lihtsustusi."@et5
". Äänestin unkarilaisen kollegani Gábor Harangozón mietinnön puolesta. Sillä tarkistetaan yhteispäätösmenettelyn ensimmäisessä käsittelyssä ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta. Kannatan ajatusta poikkeuksen sallimisesta niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka haluavat toteuttaa maatilojen rakennetutkimuksen vuonna 2009 vuoden 2010 sijaan vuoden 2011 joka kymmenes vuosi suoritettavan väestönlaskennan vuoksi. Kannatan myös kaikkea suunniteltua yksinkertaistamista."@fi7
". Megszavaztam magyar képviselőtársam, Harangozó Gábor jelentését, amely az Európai Parlament és a Tanács együttdöntési eljárásának első olvasatában módosítja a mezőgazdasági üzemi struktúrákról és a mezőgazdasági termelési módszerekről szóló rendelet-tervezetet. Támogatom azt az elképzelést, hogy engedélyezzünk eltérést azon tagállamok számára, amelyek a mezőgazdasági üzemi struktúrákra vonatkozó felmérést 2010 helyett 2009-ben hajtanák végre, a 2011-ben esedékes tízévenkénti népszámlálási gyakorlat miatt. Ugyancsak támogatok minden egyszerűsítést célzó javaslatot."@hu11
". Ho votato a favore della relazione del mio collega ungherese, Gábor Harangozó, che modifica, in prima lettura della procedura di codecisione, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola. Appoggio l’idea di permettere deroghe agli Stati membri che desiderano realizzare l’inchiesta sulla struttura delle aziende agricole nel 2009 piuttosto che nel 2010 a causa del censimento decennale della popolazione del 2011. Appoggio parimenti qualsiasi semplificazione prevista."@it12
". Aš balsavau u˛ kolegos iš Vengrijos Gįbor Harangozó pranešim¹, kuris pirmojo svarstymo dėl bendrojo sprendimo metu papildė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl ūkių struktūros tyrimų ir žemės ūkio produktų gamybos būdų tyrimų. Remiu sprendimą leisti daryti išlygas valstybėms narėms, kurios pageidauja vykdyti ūkių struktūrų tyrimus 2009 metais, o ne 2010 metais dėl 2011 metais kas dešimtmetį vykdomo gyventojų surašymo. Palaikau ir visus šios procedūros supaprastinimo metodus."@lt14
"Es balsoju par ungāru kolēģa kunga ziņojumu, kas koplēmuma procedūras pirmajā lasījumā groza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu. Es atbalstu ideju, kas ļauj mazināt prasības dalībvalstīm, kas vēlas veikt saimniecību struktūras pētījumu 2009., nevis 2010. gadā, jo 2011. gadā notiek desmitgades tautas skaitīšana. Tāpat es atbalstu jebkādus paredzētos vienkāršojumus."@lv13
"J’ai voté le rapport de mon collègue Hongrois Gábor Harangozo, qui modifie, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole. Je soutiens l’idée de permettre des dérogations aux Etats membres qui souhaiteraient réaliser l’enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2009 plutôt qu’en 2010 du fait du recensement décennal de la population en 2011. Je suis, également, favorable à toutes les simplifications prévues."@mt15
". Ik heb vóór het verslag van mijn Hongaarse collega Gábor Harangozó gestemd, dat een amendement is, in eerste lezing van de medebeslissingsprocedure, op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw. Ik sta achter het idee om lidstaten bij wijze van uitzondering de mogelijkheid te geven de landbouwstructuurenquête in 2009 uit te voeren in plaats van in 2010, in verband met de tienjaarlijkse volkstelling in 2011. Ook ondersteun ik alle beoogde vereenvoudigingen."@nl3
". Głosowałem za sprawozdaniem węgierskiego posła, pana Gábora Harangozó, które poprawia, przy pierwszym czytaniu w procedurze wspólnej decyzji, wniosek o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badań metod produkcji rolnej. Popieram pomysł dopuszczenia odstępstw dla państw członkowskich, które wolą wdrażać badania struktury gospodarstw w 2009 r. raczej niż w 2010 z powodu cyklicznego spisu ludności w 2011 r. Tak samo popieram wszelkie przewidziane uproszczenia."@pl16
"Votei favoravelmente o relatório do meu colega húngaro Gábor Harangozó, que altera, em primeira leitura do processo de co-decisão, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos inquéritos sobre a estrutura das explorações agrícolas e sobre os modos de produção agrícola. Apoio a ideia de permitir derrogações aos Estados-Membros que pretendam realizar o inquérito sobre a estrutura das explorações agrícolas em 2009 em vez de 2010 devido ao recenseamento decenal da população em 2011. Sou também favorável a todas as simplificações previstas."@pt17
"J’ai voté le rapport de mon collègue Hongrois Gábor Harangozo, qui modifie, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole. Je soutiens l’idée de permettre des dérogations aux Etats membres qui souhaiteraient réaliser l’enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2009 plutôt qu’en 2010 du fait du recensement décennal de la population en 2011. Je suis, également, favorable à toutes les simplifications prévues."@ro18
". Hlasoval som za správu svojho maďarského kolegu Gábora Harangozóa, ktorá v prvom čítaní spolurozhodovacieho postupu mení a dopĺňa návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby. Podporujem myšlienku, aby sa umožnili výnimky členským štátom, ktoré si želajú uplatniť prieskum štruktúry fariem v roku 2009 a nie v roku 2010 pre desaťročné sčítanie ľudu v roku 2011. Podporujem aj všetky ďalšie navrhnuté zjednodušenia."@sk19
". Glasoval sem za poročilo madžarskega kolega Gáborja Harangoze, ki na prvi obravnavi postopka soodločanja spreminja predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o raziskovanjih o strukturi kmetij in raziskovanju o metodah kmetijske proizvodnje. Podpiram zamisel o dopustitvi odstopanj za države članice, ki želijo opravljati raziskovanje o strukturi kmetij v letu 2009 namesto v letu 2010 zaradi desetletnega popisa prebivalstva leta 2011. Prav tako podpiram vse predvidene poenostavitve."@sl20
". Jag röstade för min ungerske kollega Gábor Harangozós betänkande om ändring i första behandlingen i medbeslutandeförfarandet av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om företagsstrukturen i jordbruket och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket. Jag stöder förslaget om att tillåta undantag för de medlemsstater som vill genomföra undersökningen av företagsstrukturen i jordbruket 2009 i stället för 2010 på grund av folkräkningen som genomförs med tioårsintervall, och ska göras 2011. Jag stöder likaså alla planerade förenklingar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph