Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-993"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.20.3-993"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"J’ai voté le rapport de mon excellent collègue Mathieu Grosch sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route qui vise à fusionner les textes réglementant l'accès au marché de transport international de marchandises par route et de cabotage est actuellement régi par d’anciens règlements et directive. Dans le marché intérieur le transport international entre Etats Membres est totalement libéralisé, mais pour le cabotage certaines restrictions continuent à exister. Je me réjouis de ces précisions et simplifications ainsi que le fait de renforcer le cadre de sanctions pour les infractions commises dans d'autres Etats Membres qui celui d'établissement."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Hlasoval jsem pro zprávu, kterou vypracoval můj ctěný kolega Mathieu Grosch, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží, které je zaměřené na spojení textů regulujících přístup na mezinárodní trh silniční přepravy a kabotáže, které v současnosti upravují předcházející nařízení a směrnice. V rámci vnitřního trhu se mezinárodní doprava mezi členskými státy zcela liberalizovala, i když stále ještě existují určitá omezení v oblasti kabotáže. Vítám tato vysvětlení a zjednodušení a zpřísnění trestů za porušení předpisů, které jsou spáchané v jiných členských státech než těch, kde společnosti sídlí."@cs1
"Jeg har stemt for min fortræffelige kollega Mathieu Groschs betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel med henblik på at slå de eksisterende tekster sammen. Adgangen til markedet for international godskørsel og cabotagekørsel reguleres for øjeblikket af gamle forordninger og direktiver. I det indre marked er den internationale transport mellem medlemsstaterne fuldstændig liberaliseret, men der gælder fortsat visse begrænsninger for cabotagekørsel. Jeg glæder mig over, at reglerne bliver præciseret og forenklet, og over, at sanktionerne for overtrædelser begået i andre medlemsstater end etableringsmedlemsstaten strammes."@da2
". Ich habe für den Bericht meines geschätzten Kollegen Mathieu Grosch über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs gestimmt, mit dem die Vorschriften für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs und zum Kabotagemarkt, für die derzeit die vorhergehenden Verordnungen und Richtlinien gelten, zusammengefasst werden sollen. Im Binnenmarkt ist der grenzüberschreitende Güterkraftverkehr zwischen den Mitgliedstaaten vollständig liberalisiert, für die Kabotage bestehen jedoch weiterhin gewisse Beschränkungen. Ich begrüße diese Präzisierungen und Vereinfachungen wie auch die Stärkung des Sanktionsrahmens für Straftaten, die in anderen Mitgliedstaaten als dem Niederlassungsmitgliedstaat verübt werden."@de9
". Υπερψήφισα την έκθεση του σεβαστού συναδέλφου μου, Mathieu Grosch, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, η οποία αποσκοπεί στο να συγχωνεύσει τα κείμενα που ρυθμίζουν την πρόσβαση στην αγορά των διεθνών οδικών μεταφορών και ενδομεταφορών, η οποία τώρα διέπεται από προηγούμενους κανονισμούς και οδηγίες. Εντός της εσωτερικής αγοράς, οι διεθνείς μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών έχουν πλήρως ελευθερωθεί, παρότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένοι περιορισμοί για τις ενδομεταφορές. Χαιρετίζω αυτές τις αποσαφηνίσεις και απλοποιήσεις, καθώς και την ενίσχυση των κυρώσεων για παραβάσεις που διαπράττονται σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος εγκατάστασης."@el10
". I voted for the report by my esteemed colleague, Mathieu Grosch, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market which aims to merge the texts regulating access to the international road and cabotage transport market, currently governed by previous regulations and directives. Within the internal market, international transport between the Member States has been fully liberalised, although a number of restrictions still remain for cabotage. I welcome these indications and simplifications, and also the stepping up of penalties for infringements committed in Member States other than that of establishment."@en4
". He votado a favor del informe de mi estimado colega, Mathieu Grosch, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera, que tiene el objetivo de fusionar los textos que regulan el acceso al mercado de transporte internacional de mercancías por carretera y al mercado de cabotaje, ámbitos que se rigen hasta la fecha por anteriores reglamentos y directivas. En el mercado interior, el transporte internacional entre los Estados miembros está totalmente liberalizado, aunque sigue existiendo una serie de restricciones en relación con el cabotaje. Acojo con agrado estas aclaraciones y simplificaciones y, asimismo, el reforzamiento de las sanciones por infracciones cometidas en Estados miembros distintos del de establecimiento."@es21
"Ma hääletasin oma austatud kolleegi Mathieu Groschi raporti poolt; see käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta, millega tahetakse ühendada rahvusvahelisele auto- ja kabotaažveoturule juurdepääsu reguleerivad varasemate määruste ja direktiivide tekstid. Siseturul on transport liikmesriikide vahel täielikult liberaliseeritud, kuigi kabotaažveole kehtib veel mitmeid piiranguid. Ma tervitan neid näpunäiteid ja lihtsustusi ning samuti karistuste karmistamist ettevõtja asukohariigist erinevates liikmesriikides toime pandud rikkumiste eest."@et5
". Äänestin arvostetun kollegani Mathieu Groschin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä laatiman mietinnön puolesta. Mietinnöllä pyritään yhdistämään pääsyä kansainvälisen tieliikenteen ja kabotaasin markkinoille koskevat tekstit, jotka tällä hetkellä sisältyvät useisiin asetuksiin ja direktiiveihin. Kansainvälinen liikenne jäsenvaltioiden välillä on vapautettu sisämarkkinoilla kokonaan, vaikka kabotaasin osalta onkin vielä voimassa joitakin rajoituksia. Olen tyytyväinen näihin ilmauksiin ja yksinkertaistamiseen sekä muussa kuin sijoittautumisvaltiossa toteutettujen rikkomusten seuraamusten tehostamiseen."@fi7
". Megszavaztam nagyra becsült képviselőtársam, Mathieu Groschnak a Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutás tárgyában kialakítandó európai parlamenti és tanácsi rendelet-tervezetről szóló jelentését, amely össze kívánja vonni a jelenleg még korábbi rendelkezések és irányelvek által szabályozott nemzetközi közúti és kabotázs fuvarozói piacot. A belsőpiacon a tagállamok közötti nemzetközi fuvarozás teljesen liberalizált, noha a kabotázs terén bizonyos korlátozások fennmaradtak. Örömmel fogadom ezeket az utalásokat és egyszerűsítéseket, amint a tagállamokban elkövetett, az alapítástól eltérő, jogsértéseknél alkalmazott büntetések szigorítását is."@hu11
". Ho votato a favore della relazione del mio stimato collega, Mathieu Grosch, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada, che ha lo scopo di fondere i testi che regolano l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci e di cabotaggio su strada, attualmente disciplinato da regolamenti e direttive precedenti. Nel mercato interno, il trasporto internazionale tra gli Stati membri è stano pienamente liberalizzato, sebbene restino ancora diverse limitazioni per il cabotaggio. Accolgo con favore tali indicazioni e semplificazioni, nonché l’aumento delle sanzioni per le violazioni commesse in Stati membri diversi da quello di stabilimento."@it12
". Aš balsavau už savo kolegos, Mathieu Grosch pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymo dėl bendrųjų taisyklių, skirtų prieigai prie tarptautinio krovinių pervežimo keliais rinkos, kuriomis siekiama suderinti dokumentus, reglamentuojančius prieigą prie tarptautinio krovinių pervežimo ir pakrančių laivybos rinkos, kurią dabar reglamentuoja ankstesni reglamentai ir direktyvos. Tarptautinis transportavimas tarp valstybių narių buvo visiškai liberalizuotas, nors pakrančių laivybai vis dar taikomi tam tikri apribojimai. Aš pritariu šiems supaprastinimams ir nuobaudų už teisės pažeidimus taikymą valstybėse narėse."@lt14
"Es balsoju par sava augsti vērtētā kolēģa kunga ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum, kura mērķis ir apvienot redakcijas, kas regulē piekļuvi starptautiskajam autopārvadājumu tirgum un kabotāžas pārvadājumiem, kurus šobrīd regulē iepriekšējās regulas un direktīvas. Iekšējā tirgū starptautiskie autopārvadājumi starp dalībvalstīm ir pilnībā liberalizēti, lai gan kabotāžas pārvadājumiem vēl pastāv vairāki ierobežojumi. Es atzinīgi vērtēju šos norādījumus un vienkāršošanu, kā arī sodu palielināšanu par pārkāpumiem, kas izdarīti dalībvalstīs, kas neietilpst sistēmā."@lv13
"J’ai voté le rapport de mon excellent collègue Mathieu Grosch sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route qui vise à fusionner les textes réglementant l'accès au marché de transport international de marchandises par route et de cabotage est actuellement régi par d’anciens règlements et directive. Dans le marché intérieur le transport international entre Etats Membres est totalement libéralisé, mais pour le cabotage certaines restrictions continuent à exister. Je me réjouis de ces précisions et simplifications ainsi que le fait de renforcer le cadre de sanctions pour les infractions commises dans d'autres Etats Membres qui celui d'établissement."@mt15
"Ik heb vóór het verslag van mijn geachte collega Mathieu Grosch gestemd over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerdersondernemer uit te oefenen, dat beoogt de teksten te integreren die de toegang regelen tot de markt voor internationaal wegtransport en cabotagevervoer, waar momenteel eerdere verordeningen en richtlijnen op van toepassing zijn. Het internationale transport tussen de lidstaten is binnen de interne markt volledig geliberaliseerd, hoewel er voor cabotage nog altijd een aantal beperkingen geldt. Ik sta positief tegenover deze aanwijzingen en vereenvoudigingen en ook tegenover het verhogen van de strafmaat voor overtredingen die gepleegd worden in lidstaten niet zijnde het land van vestiging."@nl3
". Głosowałem za sprawozdaniem przygotowanym przez mojego znakomitego kolegę, Mathieu Groscha, dotyczącym propozycji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych, którego celem jest połączenie obecnie obowiązujących tekstów – rozporządzeń i dyrektyw - regulujących dostęp do międzynarodowego rynku transportu drogowego i kabotażowego. W ramach rynku wewnętrznego, międzynarodowy transport pomiędzy państwami członkowskimi został całkowicie zliberalizowany, chociaż pewna liczba restrykcji wciąż obowiązuje w przypadku kabotażu. Popieram te zmiany i uproszczenia, również w zakresie zaostrzenia kar za naruszenia popełnione w państwach członkowskich innym niż państwo, w którym przewoźnik ma swoją siedzibę."@pl16
"Votei favoravelmente o relatório do meu colega Mathieu Grosch sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras comuns para o acesso ao mercado dos serviços de transporte internacional rodoviário de mercadorias que visa fundir os textos que regulamentam o acesso ao mercado dos serviços de transporte internacional rodoviário de mercadorias e de cabotagem, actualmente regido por antigos regulamentos e directivas. No mercado interno, o transporte internacional entre Estados-Membros encontra-se totalmente liberalizado, mas continuam a existir algumas restrições no que respeita à cabotagem. Congratulo-me com estas especificações e simplificações, assim como com o facto de ser reforçado o quadro de sanções para as infracções cometidas noutros Estados-Membros que não o da sede."@pt17
"J’ai voté le rapport de mon excellent collègue Mathieu Grosch sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route qui vise à fusionner les textes réglementant l'accès au marché de transport international de marchandises par route et de cabotage est actuellement régi par d’anciens règlements et directive. Dans le marché intérieur le transport international entre Etats Membres est totalement libéralisé, mais pour le cabotage certaines restrictions continuent à exister. Je me réjouis de ces précisions et simplifications ainsi que le fait de renforcer le cadre de sanctions pour les infractions commises dans d'autres Etats Membres qui celui d'établissement."@ro18
". Hlasoval som za správu, ktorú vypracoval môj ctený kolega Mathieu Grosch, o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, o spoločných pravidlách pre prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, ktoré je zamerané na spojenie textov regulujúcich prístup na trh medzinárodnej cestnej a nákladnej dopravy, ktoré v súčasnosti upravujú predchádzajúce nariadenia a smernice. V rámci vnútorného trhu sa medzinárodná doprava medzi členskými štátmi úplne liberalizovala, aj keď ešte stále existujú určité obmedzenia v oblasti kabotáže. Vítam tieto vysvetlenia a zjednodušenia a sprísnenie trestov za porušenie predpisov, ktoré sú spáchané v iných členských štátoch, ako tých, kde spoločnosti sídlia."@sk19
". Glasoval sem za poročilo cenjenega kolega Mathieuja Groscha o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga, katerega cilj je združiti dokumente, ki urejajo dostop do mednarodnega trga cestnega in kabotažnega prevoza, kar zdaj urejajo prejšnje uredbe in direktive. Na notranjem trgu se je mednarodni promet med državami članicami popolnoma liberaliziral, čeprav obstajajo številne omejitve pri kabotaži. Te navedbe in poenostavitve podpiram kot tudi povišanje kazni za kršitve, storjene v državah članicah, razen v državi ustanovitve."@sl20
". Jag röstade för min värderade kollega Mathieu Grosch betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, vars syfte är att slå ihop de texter som reglerar tillträdet till den internationella marknaden för väg- och cabotagetransport, som för närvarande styrs av tidigare förordningar och direktiv. Den internationella transporten mellan medlemsstaterna har fullständigt avreglerats på den inre marknaden, även om ett antal begränsningar fortfarande kvarstår för cabotage. Jag välkomnar indikationerna och förenklingarna i betänkandet, och även de skärpta påföljderna för överträdelser som begåtts i en medlemsstat annan än etableringsstaten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph