Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-504"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.32.3-504"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I think we are taking this very seriously. How can we have a debate without the question, and without the author of the question? With respect for Mr Ouzký’s other obligations, he is not with us and he is not presenting the question. Although I have a very good imagination, I cannot imagine the answer to the question without the substance of the question, despite the presence of the Commissioner and two main speakers, two distinguished Members of the European Parliament from the PPE-DE and the PSE Groups. So if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate. If you want to continue answering the question without the question, that is fine with me. So I suggest we close the sitting. We will have the opportunity to continue."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Domnívám se, že to bereme velmi vážně. Jak můžeme diskutovat o otázce, když nebyla položená, a navíc v nepřítomnosti jejího autora? Respektuji jiné povinnosti pana Ouzkého, není tu přítomen a nepokládá otázku. Přestože mám velmi dobrou představivost, nedokážu si představit odpověď na otázku bez vyslovení podstaty této otázky, přestože paní komisařka a dva hlavní řečníci, vážení poslanci Evropského parlamentu ze skupiny PPE-DE a skupiny PSE, jsou přítomni. A tak, chceme-li se zachovat seriózně, měli bychom tuto diskusi ukončit. Pokud chcete sami pokračovat v odpovídání na otázku bez otázky, já s tím problém nemám. Navrhuji, abychom jednání ukončili. Budeme mít příležitost pokračovat."@cs1
"Jeg synes, vi tager det meget seriøst. Hvordan kan vi føre en forhandling uden forespørgsel og uden spørger? Med al respekt for hr. Ouzkýs andre forpligtelser, så er han her ikke, og han præsenterer ikke forespørgselen. Selv om jeg har en god fantasi, kan jeg dog ikke forestille mig svaret på forespørgselen uden at have indholdet, til trods for at kommissæren og to hovedtalere, to fremtrædende medlemmer af Europa-Parlamentet fra PPE-DE-Gruppen og PSE-Gruppen, er til stede. Så hvis vi skal handle seriøst, mener jeg, vi bør afslutte forhandlingen. Men hvis De ønsker at fortsætte besvarelsen af forespørgselen uden forespørgselen, så er det fint med mig. Jeg foreslår således, at vi afslutter mødet. Vi får mulighed for at fortsætte på et senere tidspunkt."@da2
"Ich denke, wir nehmen das sehr ernst. Wie können wir eine Aussprache ohne die Frage und ohne den Verfasser der Frage haben? Mit allem Respekt für die anderweitigen Verpflichtungen von Herrn Ouzký – er ist nicht hier bei uns und er trägt die Frage nicht vor. Ich habe zwar eine gute Vorstellungskraft, kann mir aber nicht die Antwort auf die Frage ohne die Substanz der Frage vorstellen, trotz der Anwesenheit der Kommissarin und zweier Hauptredner, zweier angesehener Mitglieder des Europäischen Parlaments von der PPE-DE- und der PSE-Fraktion. Wenn wir seriös sein wollen, müssen wir, meine ich, diese Debatte abbrechen. Wenn Sie die Frage ohne Frage weiterbeantworten wollen, habe ich kein Problem damit. Ich schlage also vor, dass wir die Sitzung schließen. Wir werden Gelegenheit haben, weiterzumachen."@de9
"Νομίζω ότι όλα αυτά τα παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Πώς μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς την ερώτηση και χωρίς τον συντάκτη της ερώτησης; Με όλο το σεβασμό προς τις άλλες υποχρεώσεις του κ. Ouzký, εκείνος δεν είναι μαζί μας και δεν παρουσιάζει την ερώτηση. Παρόλο που διαθέτω ισχυρή φαντασία, δεν μπορώ να φανταστώ την απάντηση στην ερώτηση χωρίς την ουσία της ερώτησης, παρά την παρουσία της Επιτρόπου και των δύο κύριων ομιλητών που είναι εξέχοντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ομάδα PPE-DE και την Ομάδα PSE. Έτσι, αν θέλουμε να συμπεριφερθούμε με σοβαρότητα, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε τη συζήτηση. Αν θέλετε να συνεχίσετε να απαντάτε στην ερώτηση χωρίς να υπάρχει ερώτηση, προσωπικά δεν έχω αντίρρηση. Προτείνω να λήξει η συνεδρίαση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε."@el10
"Creo que debemos comportarnos con seriedad. ¿Cómo podemos celebrar un debate sin la pregunta y sin el autor de la pregunta? En lo que respecta a las otras obligaciones del señor Ouzký, lo que cuenta es que no se encuentra aquí y, por tanto, no puede presentar la pregunta. Aunque la imaginación no me falta, no me puedo imaginar la respuesta a la pregunta sin la sustancia de la pregunta, a pesar de la presencia de la Comisaria y de dos oradores principales, dos distinguidos diputados al Parlamento Europeo de los Grupos del PPE-DE y del PSE. Así que si queremos ser un poco serios, creo que deberíamos interrumpir este debate. Si quieren seguir respondiendo a la pregunta sin la pregunta, lo dejo a su criterio. Por consiguiente, sugiero que levantemos la sesión. Ya tendremos oportunidad de seguir."@es21
"Ma arvan, et te võtate seda väga tõsiselt. Kuidas me saame arutelu läbi viia ilma küsimuseta ja küsimuse autorita? Lugupidamisega Miroslav Ouzký muude kohustuste vastu, teda ei ole siin ja ta ei esita küsimust. Kuigi mul on väga hea kujutlusvõime, ei kujuta ma ette vastust küsimusele, mida ei ole esitatud, hoolimata voliniku ja kahe peamise kõneleja, kahe lugupeetud Euroopa Parlamendi liikme, fraktsioonide PPE-DE ja PSE esindaja, kohalviibimisest. Seega, kui soovime tõsimeelselt käituda, siis peaksime käesoleva arutelu lõpetama. Kui te soovite jätkata vastamisega küsimusele, mida ei ole esitatud, siis minugi poolest. Seega teen ettepaneku istungjärk lõpetada. Meil on võimalik seda jätkata."@et5
"Katson, että suhtaudumme asiaan vakavasti. Kuinka me voisimme keskustella ilman kysymystä ja sen laatijaa? Kaikella kunnioituksella Miroslav Ouzkýn muita velvoitteita kohtaan, hän ei ole täällä eikä hän esitä kysymystä. Vaikka minulla on oikein hyvä mielikuvitus, en ymmärrä, kuinka kysymykseen voitaisiin vastata ilman kysymyksen sisältöä, vaikka paikalla ovatkin komission jäsen ja kaksi pääasiallista puhujaa, kaksi Euroopan parlamentin arvoisaa jäsentä PPE-DE- ja PSE-ryhmistä. Jos haluamme toimia vakavasti otettavasti, meidän on minusta lopetettava keskustelu. Jos haluatte edelleen vastata kysymykseen ilman kysymystä, minulla ei ole mitään sitä vastaan. Ehdotan istunnon päättämistä. Meillä on vielä mahdollisuus jatkaa."@fi7
"Je pense que nous prenons cela très au sérieux. Comment pouvons-nous organiser un débat sans la question, sans l’auteur de la question? Je respecte les autres obligations de M. Ouzký, mais il n’est pas parmi nous et il ne présente pas la question. Même si j’ai une excellente imagination, je ne peux pas imaginer de réponse à la question sans la substance de la question, malgré la présence de Mme la commissaire et de deux orateurs importants, deux distingués députés du Parlement européen des groupes PPE-DE et PSE. Si nous voulons nous comporter avec sérieux, je pense que nous devons interrompre ce débat. Si vous souhaitez continuer à répondre à la question sans la question, je suis d’accord. Je suggère donc que nous clôturions la séance. Nous aurons l’opportunité de continuer."@fr8
"Azt hiszem, hogy ezt nagyon komolyan vesszük. Hogyan tarthatnánk vitát, ha nincs kérdés és nincs jelen a kérdés szerzője? Tiszteletben tartva Ouzký úr egyéb elfoglaltságait, ő nincs itt és nem adja elő a kérdést. Bár nagyon jó képzelőerővel rendelkezem, nem tudom elképzelni, hogyan lehet válaszolni egy kérdésre a kérdés lényegének hiányában, annak ellenére, hogy jelen van a biztos asszony és két fő felszólaló, az Európai Parlament két kitűnő képviselője, a PPE-DE és a PSE képviselőcsoportok képviseletében. Tehát, ha komolyan akarunk viselkedni, úgy gondolom abba kell hagynunk ezt a vitát. Ha továbbra is válaszolni kívánnak egy olyan kérdésre, ami nincs, nekem jó. Tehát javasolom az ülés berekesztését. Lehetőségünk lesz a folytatásra."@hu11
"− Penso che stiamo considerando il problema molto seriamente. Come possiamo tenere una discussione senza l’interrogazione e senza l’autore dell’interrogazione? Con tutto il rispetto per gli altri obblighi dell’onorevole Ouzký, non è qui con noi e non sta presentando l’interrogazione. Sebbene abbia un’immaginazione molto buona, non riesco a immaginare la risposta a una domanda senza la sostanza della domanda, malgrado la presenza della signora Commissario e di altri due oratori centrali, due distinti membri del Parlamento europeo dei gruppi PPE-DE e PSE. Quindi, se vogliamo comportarci seriamente, penso che dovremmo interrompere questa discussione. Se volete continuare a rispondere alla domanda senza la domanda, non ho nulla in contrario. Propongo pertanto di chiudere la seduta. Avremo la possibilità di continuare."@it12
"Manau, kad labai rimtai žiūrime į šį reikalą. Kaip galima rengti diskusijas, kai nėra klausimo, ir kai nedalyvauja paklausėjas? Rodant pagarbą kitiems pono Ouzký įsipareigojimams, jo čia nėra, ir jis nepateikia savo paklausimo. Nors mano vaizduotė yra labai laki, negaliu įsivaizduoti atsakymo į klausimą, kai nėra klausimo turinio, nepaisant Komisarės ir dviejų pagrindinių pranešėjų, PPE-DE ir PSE grupėms atstovaujančių dviejų gerbiamų Europos Parlamento narių, dalyvavimo. Taigi, jei norime rimtai elgtis, manau, turėtume nutraukti šias diskusijas. Jei norite tęsti atsakymą į neužduotą klausimą, aš neprieštarauju. Todėl siūlau baigti posėdį. Mes turėsime progą pratęsti diskusijas."@lt14
"Es domāju, ka mēs to uztveram ļoti nopietni. Kā mums var būt šīs debates, neesot jautājumam un neesot jautājuma autoram? Cienot kunga pārējot pienākumus, viņš nav kopā ar mums un viņš nepasniedz jautājumu. Lai gan man ir ļoti laba iztēle, es nevaru iedomāties atbildēt uz jautājumu, neesot jautājuma būtībai, neraugoties uz komisāres, divu galveno runātāju, divu ievērojamo Eiropas Parlamenta deputātu no PPE-DE un PSE grupas klātbūtni. Tāpēc, ja vēlamies rīkoties nopietni, es domāju, mums jāaptur šīs debates. Ja jūs vēlaties atbildēt uz jautājumu, neesot jautājumam, mani tas apmierina. Tāpēc es ierosinu sēdi slēgt. Mums būs iespēja turpināt."@lv13
"I think we are taking this very seriously. How can we have a debate without the question, and without the author of the question? With respect for Mr Ouzký’s other obligations, he is not with us and he is not presenting the question. Although I have a very good imagination, I cannot imagine the answer to the question without the substance of the question, despite the presence of the Commissioner and two main speakers, two distinguished Members of the European Parliament from the PPE-DE and the PSE Groups. So if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate. If you want to continue answering the question without the question, that is fine with me. So I suggest we close the sitting. We will have the opportunity to continue."@mt15
"Ik vind dat we dit erg serieus nemen. Hoe kunnen we een debat voeren zonder de vraag en zonder de indiener van de vraag? Met respect voor de overige verplichtingen van de heer Ouzký, maar hij is niet hier en hij licht de vraag niet toe. Hoewel ik over een zeer goede fantasie beschik, kan ik me het antwoord op de vraag niet voorstellen zonder de inhoud van de vraag, ondanks de aanwezigheid van de commissaris en twee belangrijke sprekers, twee eminente leden van het Europees Parlement van de PPE-DE- en PSE-Fractie. Dus als we ons op een serieuze manier willen gedragen, vind ik dat we een einde moeten maken aan dit debat. Als u door wilt gaan met de beantwoording van de vraag zonder de vraag, vind ik dat best. Daarom stel ik voor om de vergadering te sluiten. We zullen nog de gelegenheid krijgen om verder te gaan."@nl3
"Myślę, że traktujemy to bardzo poważnie. Jak możemy toczyć debatę bez pytania i bez autora pytania? Z całym szacunkiem dla innych obowiązków posła Ouzký’ego, nie ma go tu z nami i nie zadaje on tego pytania. Chociaż mam bardzo dobrą wyobraźnię, to nie mogę sobie wyobrazić odpowiedzi na pytanie bez treści tego pytania, pomimo obecności pani komisarz i dwóch głównych mówców, dwojga szacownych posłów Parlamentu Europejskiego z grup PPE-DE i PSE. Więc jeśli chcemy zachowywać się poważnie, to myślę, że powinniśmy zakończyć tę debatę. Jeżeli zamierzają państwo odpowiadać na to pytanie bez samego pytania, to nie widzę przeszkód. A więc proponuję zamknąć to posiedzenie. Będziemy jeszcze mieć okazję, aby je kontynuować."@pl16
"Penso que estamos a levar isto muito a sério. Como podemos ter um debate sem a pergunta e sem o autor da pergunta? Com respeito pelas outras obrigações do senhor deputado Ouzký, ele não está aqui connosco para apresentar a pergunta. Embora tenha uma imaginação muito boa, não consigo imaginar a resposta a uma pergunta sem ter a substância da pergunta, apesar da presença da Senhora Comissária e dos dois oradores principais, dois distintos membros do Parlamento Europeu dos grupos PPE-DE e PSE. Portanto, se queremos agir com seriedade, penso que devemos dar por encerrado este debate. Se quiserem continuar a responder a perguntas que não existem, por mim não há problema. Sugiro que encerremos a sessão. Teremos oportunidade de continuar."@pt17
"I think we are taking this very seriously. How can we have a debate without the question, and without the author of the question? With respect for Mr Ouzký’s other obligations, he is not with us and he is not presenting the question. Although I have a very good imagination, I cannot imagine the answer to the question without the substance of the question, despite the presence of the Commissioner and two main speakers, two distinguished Members of the European Parliament from the PPE-DE and the PSE Groups. So if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate. If you want to continue answering the question without the question, that is fine with me. So I suggest we close the sitting. We will have the opportunity to continue."@ro18
"Domnievam sa, že to berieme príliš vážne. Ako môžeme diskutovať o otázke, keď nebola položená a navyše v neprítomnosti jej autora? Rešpektujem iné povinnosti pána Ouzkého, nie je tu prítomný a nepredkladá otázku. Napriek tomu, že mám veľmi dobrú predstavivosť, neviem si predstaviť odpoveď na otázku bez vyslovenia podstaty tejto otázky, napriek tomu, že pani komisárka a dvaja hlavní rečníci, vážení poslanci Európskeho parlamentu zo skupiny PPE-DE a skupiny PSE, sú prítomní. A tak, ak sa chceme zachovať seriózne mali by sme túto diskusiu ukončiť. Ak chcete sami pokračovať v odpovedaní na otázku bez otázky, ja s tým problém nemám. Navrhujem, aby sme rokovanie skončili. Budeme mať príležitosť pokračovať."@sk19
"Menim, da to zadevo obravnavamo zelo resno. Kako lahko razpravljamo brez vprašanja in brez avtorja vprašanja? Z vsem spoštovanjem do ostalih obveznosti gospoda Ouzkýja, danes ni prisoten in ne more predstaviti vprašanja. Čeprav imam precej dobro domišljijo, si ne morem predstavljati odgovora na vprašanje brez dejanskega vprašanja, kljub prisotnosti gospe komisarke in dveh glavnih govornikov, spoštovanih poslancev EP iz skupin PPE-DE in PSE. Če se želimo obnašati resno, potem menim, da moramo končati to razpravo. Če pa želite odgovarjati na vprašanje brez dejanskega vprašanja, potem to storite. Zato predlagam, da sejo zaključimo. Priložnost za nadaljevanje bomo imeli v prihodnosti."@sl20
"Jag anser att vi måste ta det här på allvar. Hur kan vi ha en debatt utan frågan och utan frågeställaren? Med respekt för Miroslav Ouzkýs andra förpliktelser, är han inte med oss och han presenterar inte frågan. Fastän jag har en mycket god fantasi kan jag inte föreställa mig svaret på frågan utan innehållet i frågan, trots närvaron av kommissionsledamoten och två huvudtalare, två utmärkta parlamentsledamöter från PPE-DE- och PSE-grupperna. Om vi vill uppföra oss seriöst tycker jag vi ska avsluta denna debatt. Om ni vill fortsätta att besvara frågan utan frågan, går det utmärkt för mitt vidkommande. Jag föreslår därför att vi avslutar sammanträdet. Vi kommer att få tillfälle att fortsätta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph