Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-494"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-494"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zdrowie zwierząt pozostaje w dużym związku ze zdrowiem ludzi ze względu na możliwość przenoszenia niektórych chorób. Ze względu na fakt, iż zwierzęta są istotami żywymi i czującymi, ich ochrona i odpowiednie traktowanie jest jednym z poważniejszych wyzwań dla krajów Europy. Zdrowie zwierząt jest sprawą o tyle istotną, że epidemie chorób zwierzęcych mogą powodować problemy, szczególnie na obszarach wiejskich. Rozwiązywanie poszczególnych problemów tego sektora wymaga skoordynowanej współpracy na poziomie europejskim, jak i globalnym. Na zwiększenie zagrożeń dla zdrowia zwierząt wpływa otwieranie kolejnych granic, handel, mobilność ludzi, wzrost zapotrzebowania na żywność oraz globalne ocieplenie. Ogromną rolę mają do spełnienia lekarze weterynarii. Powinni oni stać się ekspertami w dziedzinie świadczenia specjalistycznych usług, jak np. planowanie w zakresie zdrowia zwierząt. Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach, szczepienia oraz badania naukowe stanowią kolejne kroki na drodze do zaostrzenia standardów dobrostanu zwierząt. Kolejną istotną kwestią, wartą podkreślenia, jest wpływ podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt, ich transportem oraz produkcją pasz, gdyż mają one bezpośredni wpływ na zdrowie i godne traktowanie zwierząt. Należy stworzyć nową strategię i politykę w oparciu o jednolite ramy prawne UE w zakresie zdrowia zwierząt uwzględniające normy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. Jednak kluczową rolę w monitorowaniu i promowaniu zdrowia zwierząt odgrywają rolnicy, hodowcy oraz właściciele zwierząt."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mezi lidským zdravím a zdravím zvířat existuje úzké propojení, neboť některé nemoci se mohou přenášet ze zvířat na člověka. Zvířata jsou živí cítící tvorové a jejich ochrana a správné zacházení s nimi jsou jedněmi z největších výzev, jimž čelí evropské země. Zdraví zvířat je důležitou otázkou, protože epidemie chorob zvířat může způsobit problémy, zejména ve venkovských oblastech. Pokud se mají tyto různé problémy ovlivňující toto odvětví vyřešit, je zapotřebí koordinovaná činnost na evropské a světové úrovni. Globální oteplování, zvýšená poptávka po potravinách, mobilita osob, obchod a otevírání hranic přispívají ke zvyšování ohrožení zdraví zvířat. Veterináři v této oblasti mají velmi důležitou roli. Měli by být odborníky v poskytování odborných služeb, jako je plánování v oblasti zdraví zvířat. Zabezpečení biologické bezpečnosti zemědělských podniků, očkování a vědecký výzkum jsou dalšími kroky na cestě ke zpřísnění norem týkajících se dobrých životních podmínek zvířat. Další důležitou otázkou, kterou je zapotřebí zdůraznit, je vliv podniků zabývajících se zabíjením zvířat, jejich přepravou, stejně jako výrobou krmiv, protože takovéto podniky mají přímý vliv na zdraví zvířat a důstojné zacházení se zvířaty. Měla by být navržena nová strategie a politika vycházející z jediného právního rámce Evropské unie v oblasti zdraví zvířat a měly by do nich být začleněny normy a usměrnění stanovené v rámci Světové organizace pro zdraví zvířat. Klíčovou úlohu v monitorování a podpoře zdraví zvířat však sehrávají zemědělci, chovatelé a majitelé zvířat."@cs1
"Dyresundhed er forbundet med menneskers sundhed på grund af muligheden for overførsel af visse sygdomme. Eftersom dyr er levende og sansende væsner er deres beskyttelse og korrekte behandling en af de vigtigste udfordringer for Europas lande. Dyresundhed bliver endnu vigtige, eftersom epidemier med dyresygdomme kan skabe problemer, især i landdistrikterne. For at løse de forskellige problemer i denne sektor er det nødvendigt at koordinere samarbejdet på europæisk samt global plan. Åbningen af flere grænser, handelen, menneskers mobilitet, den øgede efterspørgsel efter fødevarer samt den globale opvarmning medfører øgede dyresundhedsrisici. Dyrlæger spiller en kæmpe rolle i denne forbindelse. De skal være eksperter og yde specialservice, f.eks. ved planlægning af dyresundhed. Sikring af den biologiske sikkerhed på landbrug, vaccination og videnskabelig forskning er yderligere skridt mod at skabe en skærpet dyrevelfærd. Yderligere et vigtigt spørgsmål, som er værd at fremhæve, er indvirkningen af slagterier, dyretransportvirksomheder og foderleverandører, da de direkte påvirker dyrenes sundhed og værdige behandling. Man skal skabe en ny strategi og politik på grundlag af en fælles lovramme for dyresundhed i EU, der på behørig vis tager hensyn til standarderne og retningslinjerne i Verdensorganisationen for Dyresundhed. Landmænd, avlere og dyreejere spiller imidlertid en vigtig rolle ved overvågningen og forbedringen af dyresundheden."@da2
". Wegen der Übertragbarkeit bestimmter Krankheiten besteht eine enge Verbindung zwischen Tiergesundheit und menschlicher Gesundheit. Tiere sind fühlende Lebewesen; für ihren Schutz und ihre gute Behandlung zu sorgen, ist eine der größten Herausforderungen für die europäischen Länder. Die Tiergesundheit ist ein wichtiges Thema, denn eine Tierseuchen-Epidemie kann zu Problemen führen, vor allem in ländlichen Gebieten. Um die unterschiedlichen Probleme in diesem Bereich zu lösen, bedarf es eines koordinierten Vorgehens auf europäischer und globaler Ebene. Die globale Erwärmung, die gestiegene Nachfrage nach Lebensmitteln, die Mobilität der Menschen, der Handel und die Öffnung der Grenzen tragen alle zu einer stärkeren Gefährdung der Gesundheit der Tiere bei. Den Tiermedizinern kommt eine sehr wichtige Rolle zu. Sie sollten zu Experten für die Bereitstellung spezieller Dienstleistungen wie Tiergesundheitsplanung werden. Die Sicherstellung der biologischen Sicherheit in den Landwirtschaftsbetrieben, die Impfung und die wissenschaftliche Forschung sind weitere Schritte auf dem Weg hin zu strengeren Tierschutzstandards. Ein weiteres wichtiges Thema, das hervorzuheben ist, sind die Unternehmen, die Tiere schlachten, Tiere transportieren und Lebensmittel herstellen, da diese Unternehmen direkt Einfluss auf die Gesundheit und eine anständige Behandlung der Tiere haben. Es sollte eine neue Strategie und Politik konzipiert werden, die auf dem einheitlichen Rechtsrahmen der Europäischen Union für Tiergesundheit aufbaut und die Standards und Leitlinien der Weltorganisation für Tiergesundheit berücksichtigt. Dabei spielen jedoch auch Landwirte, Züchter und Tierbesitzer eine ausschlaggebende Rolle."@de9
". Υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων εξαιτίας της πιθανότητας μετάδοσης ορισμένων ασθενειών. Τα ζώα είναι ζωντανά όντα με αισθήσεις και η προστασία τους και η ορθή μεταχείρισή τους είναι μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Η υγεία των ζώων είναι ένα σημαντικό ζήτημα διότι μια επιδημία ασθένειας ζώων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Απαιτείται συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να λυθούν τα διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν αυτόν τον τομέα. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, η αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα, η κινητικότητα των ανθρώπων, το εμπόριο και το άνοιγμα των συνόρων συμβάλλουν στην αύξηση της απειλής για την υγεία των ζώων. Οι κτηνίατροι έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Θα πρέπει να γίνουν ειδικοί στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως ο σχεδιασμός της υγείας των ζώων. Η διασφάλιση της βιολογικής προστασίας στα αγροκτήματα, ο εμβολιασμός και η επιστημονική έρευνα είναι περαιτέρω βήματα όσον αφορά το θέμα της αυστηρότητας των προτύπων ορθής μεταχείρισης των ζώων. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο αξίζει να τονίσουμε είναι ο αντίκτυπος των εγχειρημάτων που αφορούν τη σφαγή των ζώων, τη μεταφορά τους και ακόμα την παραγωγή ζωοτροφών διότι αυτά τα εγχειρήματα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υγεία και την αξιοπρεπή μεταχείριση των ζώων. Πρέπει να επινοήσουμε μια νέα στρατηγική και μια νέα πολιτική, βασισμένες στο μοναδικό νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων και να ενσωματώσουμε τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που τέθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων. Εντούτοις, οι κτηνοτρόφοι, οι εκτροφείς και οι ιδιοκτήτες ζώων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση και την προώθηση της υγείας των ζώων."@el10
". There is a close link between animal and human health owing to the possibility of transmission of certain diseases. Animals are living sentient beings and their protection and proper treatment is one of the most serious challenges facing European countries. Animal health is an important issue because an epidemic of animal diseases can cause problems, particularly in rural areas. Coordinated action at European and global level is required if the various problems affecting this sector are to be resolved. Global warming, increased demand for food, mobility of human beings, trade and the opening of borders all contribute to increasing the threat to animal health. Veterinarians have a very important role to play. They should become experts in the provision of specialist services such as animal health planning. Ensuring biological security on farms, vaccination and scientific research are further steps along the road to tightening up animal welfare standards. Another important issue worth emphasising is the impact of undertakings concerned with the slaughter of animals, their transport and also with feed production, because such undertakings have a direct impact on the health and dignified treatment of animals. A new strategy and policy should be devised, based on the European Union’s single legal framework on animal health and incorporating the standards and guidelines laid down by the World Organisation for Animal Health. A key role in the monitoring and promotion of animal health is, however, played by farmers, breeders and animal owners."@en4
"La salud animal y la salud humana están estrechamente vinculadas debido a la posibilidad de transmisión de ciertas enfermedades. Los animales son seres vivos y su protección y tratamiento adecuados son uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los países europeos. La salud animal es una cuestión importante, ya que una epizootia puede ocasionar problemas, especialmente en las zonas rurales. Es necesario emprender acciones coordinadas a escala europea y mundial si pretendemos resolver los diversos problemas que afectan a este sector. El calentamiento global, una mayor demanda de alimentos, la movilidad de los seres humanos, el comercio y la apertura de las fronteras son factores que contribuyen a poner en peligro en mayor medida la salud animal. Los veterinarios deben desempeñar un papel muy importante. Deberían convertirse en expertos de la prestación de servicios especializados, como la planificación de la salud animal. La seguridad biológica de las explotaciones agrícolas, la vacunación y la investigación científica constituyen otros tantos pasos en la vía hacia la mejora del bienestar de los animales. Otra cuestión importante que cabe subrayar es el impacto de las empresas que se dedican al sacrificio de animales, a su transporte o a la producción de pienso, ya que tales empresas tienen repercusiones directas sobre la salud y el trato digno de los animales. Se debería concebir una nueva estrategia y una nueva política sobre la base del marco jurídico de la Unión Europea en materia de salud animal que incluya las normas y orientaciones establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Los agricultores, ganaderos y propietarios de animales desempeñan un papel fundamental en el control y la promoción de la salud animal."@es21
". Loomade ja inimeste tervis on tihedalt seotud teatud haiguste otsese või kaudse levimise võimaluse tõttu. Loomad on aistimisvõimelised elusolendid ning nende kaitsmine ja õige kohtlemine on üks tõsisem väljakutse Euroopa riikide ees. Loomade tervis on tähtis probleem, sest taudipuhangud võivad kaasa tuua probleeme, eriti maapiirkondades. Kõnealust sektorit mõjutavate erinevate probleemide lahendamisel tuleb teha kooskõlastatud koostööd Euroopa ja ülemaailmsel tasandil. Ülemaailmne soojenemine, suurenenud nõudlus toiduainete järele, inimeste liikuvus, kaubandus ja piiride avamine annavad kõik panuse kasvavatele loomatervishoiualastele riskidele. Veterinaararstidel on väga tähtis roll. Nad peaksid ekspertidena osutama konkreetseid teenuseid, nagu loomade tervise planeerimine. Bioohutuse tagamine lautades, vaktsineerimine ja teadusuuringud on järgmised sammud loomatervishoiustandardite tõstmise teel. Teine rõhuasetust vääriv tähtis küsimus käsitleb loomade tapmise, transportimise ning samuti söödatootmisega seotud ettevõtteid, sest nende ettevõtete tegevus avaldab loomade tervisele ja nende väärikale kohtlemisele otsest mõju. Tuleb välja töötada uus strateegia ja poliitika, mis põhineb Euroopa Liidu ühtsel loomatervishoidu käsitleval õiguslikul raamistikul ning hõlmab Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni sätestatud standardeid ja suuniseid. Siiski on põllumajandustootjatel, karjakasvatajatel ja loomaomanikel võtmeroll loomade tervise jälgimisel ning edendamisel."@et5
". Eläinten terveys on läheisessä yhteydessä ihmisten terveyteen, johtuen tiettyjen tautien tartunnan mahdollisuudesta. Eläimet ovat eläviä ja tuntevia olentoja ja että niiden suojelu ja asiallinen kohtelu on yksi vakavimmista Euroopan valtioiden kohtaamista haasteista. Eläinten terveys on tärkeä asia, sillä eläintautiepidemia voi aiheuttaa ongelmia erityisesti maaseutualueilla. Tarvitaan koordinoituja toimia Euroopan tasolla ja maailmalaajuisesti, jos halutaan ratkaista alaan vaikuttavat erilaiset ongelmat. Maapallon lämpeneminen, kasvava elintarvikkeiden kysyntä, ihmisten liikkuvuus, kauppa ja rajojen avaaminen lisäävät kaikki eläinten terveyteen kohdistuvaa uhkaa. Eläinlääkäreillä on hyvin tärkeä tehtävä. Heistä olisi tultava esimerkiksi eläinten terveyttä koskevan suunnittelun asiantuntijapalveluita tarjoavia asiantuntijoita. Maatilojen bioturvallisuuden takaaminen, rokotteet ja tieteellinen tutkimus ovat askelia kohti eläinten hyvinvointia koskevien standardien tiukentamista. Toinen korostamisen arvoinen seikka on eläinten teurastuksesta, niiden kuljetuksesta ja myös rehuntuotannosta vastaavien yritysten vaikutus, sillä näillä yrityksillä on suora vaikutus eläinten terveyteen ja asialliseen kohteluun. On laadittava uusi strategia ja politiikka, joka perustuu Euroopan unionin yhtenäiseen eläinten terveyttä koskevaan lainsäädäntöön, joka sisältää Maailman eläintautijärjestön (OIE) standardit ja ohjeet. Eläinten terveyden seurannassa, ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä tautien ehkäisemisessä ja havaitsemisessa avainroolissa ovat kuitenkin viljelijät, eläinten kasvattajat ja niiden omistajat."@fi7
". La santé animale est étroitement liée à la santé humaine, compte tenu du risque de transmission de certaines maladies animales à l'homme, Les animaux sont des êtres vivants et sensibles, et les protéger et les traiter correctement constitue un défi majeur pour les pays européens. La santé animale est une question importante parce qu’une épidémie de maladies animales peut entraîner des problèmes, en particulier dans les zones rurales. Une action coordonnée est nécessaire au niveau européen et mondial pour résoudre les différents problèmes qui touchent le secteur. Le réchauffement planétaire, l’augmentation de la demande alimentaire, la mobilité des êtres humains, le commerce et l’ouverture des frontières contribuent à aggraver les menaces qui pèsent sur la santé animale. Les vétérinaires ont un rôle essentiel à jouer. Ils doivent devenir des experts de la fourniture de services spécialisés comme la planification en matière de santé animale. Garantir la sécurité biologique des exploitations agricoles, la vaccination et la recherche sont autant de mesures supplémentaires permettant un renforcement du bien-être animal. Une autre question importante qu’il convient de souligner est l’impact des entreprises qui s’occupent de l’abattage des animaux, de leur transport et de la production d’aliments, parce que ces entreprises ont un impact direct sur la santé et sur le traitement correct des animaux. Il faut élaborer une nouvelle stratégie et une nouvelle politique basée sur le cadre juridique unique de l’Union européenne et intégrant les normes et les lignes directrices définies par l’Organisation mondiale de la santé animale. Cependant, les agriculteurs, les éleveurs et les propriétaires d’animaux ont un rôle clé à jouer dans le contrôle et dans la promotion de la santé animale."@fr8
". Mivel fennáll bizonyos betegségek átadásának lehetősége, szoros kapcsolat van az állati és az emberi egészség között. Az állatok érző élőlények, amelyeknek védelme és megfelelő kezelése az európai országok előtt álló egyik legnagyobb kihívás. Az állat-egészségügy fontos kérdés, mivel a járványos állatbetegségek problémákat okozhatnak, különösen a vidéki területeken. Összehangolt fellépésre van szükség európai és globális szinten, amennyiben meg akarjuk oldani az ágazatot sújtó különböző problémákat. A világméretű felmelegedés, az élelmiszerek növekvő kereslete, az emberek mobilitása, a kereskedelem és a határok megnyitása, mind hozzájárul az állatok egészségét fenyegető veszély növekedéséhez. Az állatorvosok szerepe nagyon fontos. Olyan szakszolgáltatások nyújtásában kell szakértővé válniuk, mint az állat-egészségügyi tervezés. A gazdaságok biológiai biztonságának biztosítása, a vakcinálás és a tudományos kutatás további lépések az állatjóléti szabványok szigorítása felé. Egy másik hangsúlyozandó fontos kérdés az állatok leölésével és szállításával, valamint a tápok termelésével foglalkozó vállalkozások által gyakorolt hatás, mivel ezek a vállalkozások közvetlenül hatnak az állatok egészségére és méltó kezelésére. Az Európai Unió állat-egészségügyi egységes jogi keretére alapozva új stratégiát és politikát kell kidolgozni, amely magában foglalja az Állat-egészségügyi Világszervezet által lefektetett szabványokat és irányelveket is. Az állat-egészségügy nyomon követésében és előmozdításában azonban a kulcsszerepet a gazdálkodók állattenyésztők és az állatok tulajdonosai játsszák."@hu11
". Vi è uno stretto legame tra la salute degli animali e quella dell’uomo, a causa della possibilità di trasmissione di talune malattie. Gli animali sono esseri viventi senzienti e la loro protezione e la loro cura adeguata costituiscono la sfida più seria che i paesi europei hanno di fronte. La salute degli animali è una questione importante perché un’epidemia di malattie animali può essere causa di problemi, in particolare nelle zone rurali. E’ necessaria un’azione coordinata a livello europeo e a livello globale, se si vogliono risolvere i diversi problemi che colpiscono tale settore. Il riscaldamento globale, l’aumento della domanda di prodotti alimentari, la mobilità degli esseri umani, il commercio e l’apertura delle frontiere, tutto contribuisce all’aumento delle minacce per la salute degli animali. I veterinari hanno un ruolo molto importante da svolgere; devono diventare esperti nel fornire servizi specialistici, quali la pianificazione sanitaria per gli animali. Garantire la sicurezza biologica nelle aziende agricole, la vaccinazione e la ricerca scientifica costituiscono passi ulteriori lungo la strada per rendere più severe le norme in materia di benessere degli animali. Un’altra importante questione che vale la pena di sottolineare è l’impatto delle imprese che si occupano di macellazione degli animali, del loro trasporto, nonché della produzione di mangimi, dato che tali imprese hanno un impatto diretto sulla salute e il trattamento dignitoso degli animali. Si deve elaborare una nuova strategia e una nuova politica, sulla base del quadro normativo unico dell’Unione europea sulla salute degli animali e incorporare le norme e gli orientamenti stabiliti dall’Organizzazione mondiale per la salute degli animali. Un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nella promozione della salute degli animali è tuttavia svolto da agricoltori, allevatori e proprietari di animali."@it12
"Dėl tam tikrų ligų perdavimo galimybės, gyvūnų ir žmonių sveikatą sieja artimas ryšys. Gyvūnai yra gyvi juntantys padarai, o jų apsauga ir tinkamas elgesys su jais yra vienas iš didžiausių iššūkių, kurie iškyla Europos valstybėms. Gyvūnų sveikata yra svarbus klausimas, nes gyvūnų ligų epidemija gali sukelti didelių problemų, ypač kaimo vietovėse. Norint išspręsti šio sektoriaus problemas, būtini koordinuoti veiksmai Europos ir pasaulio lygiu. Pasaulinis atšilimas, išaugusi maisto produktų paklausa, žmonių mobilumas, prekyba bei sienų atvėrimas – visi šie veiksniai prisideda prie grėsmių gyvūnų sveikatai didinimo. Labai svarbus vaidmuo tenka veterinarams. Jie turėtų tapti specializuotų paslaugų, pavyzdžiui, gyvūnų sveikatos planavimo, teikimo ekspertais. Biologinio saugumo užtikrinimas ūkiuose, vakcinavimas ir specifiniai tyrimai – tai tolesni žingsniai gyvūnų gerovės standartų griežtinimo keliu. Kitas svarbus klausimas, kurį verta paminti – tai su gyvūnų skerdimu, transportavimu, taip pat pašarų gamyba susijusių priemonių poveikis, nes šios priemonės turi tiesioginės įtakos gyvūnų sveikatai ir pagarbiam elgesiui su gyvūnais. Remiantis Europos Sąjungos bendru teisiniu pagrindu, būtina parengti naują gyvūnų sveikatos strategiją ir politiką, apimančią Gyvūnų sveikatos pasaulio organizacijos nustatytus standartus ir rekomendacijas. Tačiau lemiamas vaidmuo gyvūnų sveikatos priežiūros ir gerinimo srityje tenka ūkininkams, gyvūnų augintojams ir savininkams."@lt14
". Starp dzīvnieku un cilvēku veselību ir cieša saikne, pateicoties atsevišķu slimību transmisijas iespējamībai. Dzīvnieki ir dzīvas jūtīgas būtnes un to aizsardzība un pienācīga ārstēšana ir viena no visnopietnākajām problēmām, ar ko saskaras Eiropas valstis. Dzīvnieku veselība ir svarīgs jautājums, jo dzīvnieku slimību epidēmijas var radīt problēmas, īpaši lauku apvidos. Ir nepieciešama saskaņota rīcība Eiropas un pasaules līmenī, ja jāatrisina dažādas problēmas, kas skar šo nozari. Globālā sasilšana, pieaugošs pārtikas pieprasījums, cilvēku mobilitāte, tirdzniecība un robežu atvēršana, viss veicina dzīvnieku veselības apdraudējuma palielināšanos. Veterināriem ir ļoti nozīmīga loma. Viņiem jākļūst par ekspertiem, sniedzot tādus speciālistu pakalpojumus kā dzīvnieku veselības plānošana. Bioloģiskās drošības nodrošināšana saimniecībās, vakcinācija un zinātniskā izpēte ir nākamie soļi ceļā uz dzīvnieku veselības standartu nostiprināšanu. Vēl viens nozīmīgs jautājums, kuru vērts uzsvērt, ir uzņēmumu, kas nodarbojas ar lopu kaušanu, to transportēšanu un arī ar lopbarības ražošanu, ietekme, jo šiem uzņēmumiem ir tieša ietekme uz veselību un cienīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Jaunā stratēģija un politika ir jārada, balstoties uz Eiropas Savienības vienotu tiesisko bāzi oar dzīvnieku veselību un Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas noteikto standartu un vadlīniju ietveršanu. Galveno vietu, uzraugot un veicinot dzīvnieku veselību, tomēr ieņem lauksaimnieki, lopkopji un dzīvnieku īpašnieki."@lv13
"Zdrowie zwierząt pozostaje w dużym związku ze zdrowiem ludzi ze względu na możliwość przenoszenia niektórych chorób. Ze względu na fakt, iż zwierzęta są istotami żywymi i czującymi, ich ochrona i odpowiednie traktowanie jest jednym z poważniejszych wyzwań dla krajów Europy. Zdrowie zwierząt jest sprawą o tyle istotną, że epidemie chorób zwierzęcych mogą powodować problemy, szczególnie na obszarach wiejskich. Rozwiązywanie poszczególnych problemów tego sektora wymaga skoordynowanej współpracy na poziomie europejskim, jak i globalnym. Na zwiększenie zagrożeń dla zdrowia zwierząt wpływa otwieranie kolejnych granic, handel, mobilność ludzi, wzrost zapotrzebowania na żywność oraz globalne ocieplenie. Ogromną rolę mają do spełnienia lekarze weterynarii. Powinni oni stać się ekspertami w dziedzinie świadczenia specjalistycznych usług, jak np. planowanie w zakresie zdrowia zwierząt. Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach, szczepienia oraz badania naukowe stanowią kolejne kroki na drodze do zaostrzenia standardów dobrostanu zwierząt. Kolejną istotną kwestią, wartą podkreślenia, jest wpływ podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt, ich transportem oraz produkcją pasz, gdyż mają one bezpośredni wpływ na zdrowie i godne traktowanie zwierząt. Należy stworzyć nową strategię i politykę w oparciu o jednolite ramy prawne UE w zakresie zdrowia zwierząt uwzględniające normy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. Jednak kluczową rolę w monitorowaniu i promowaniu zdrowia zwierząt odgrywają rolnicy, hodowcy oraz właściciele zwierząt."@mt15
". Er is een nauw verband tussen de gezondheid van mensen en dieren, omdat bepaalde ziekten kunnen worden overgedragen. Dieren zijn levende, bewuste wezens en hun bescherming en correcte behandeling is een van de grootste uitdagingen waar Europese landen voor worden gesteld. Diergezondheid is een belangrijke kwestie, omdat een epidemie van dierziekten problemen kan veroorzaken, met name in plattelandsgebieden. Gecoördineerde actie op Europees en mondiaal niveau is noodzakelijk voor de oplossing van de verschillende problemen waar deze sector mee te kampen heeft. De opwarming van de aarde, de gestegen vraag naar voedsel, de mobiliteit van mensen, de handel en de openstelling van grenzen dragen alle bij tot een toenemende bedreiging van de diergezondheid. Dierenartsen vervullen een zeer belangrijke rol. Zij moeten experts worden op het gebied van specialistische dienstverlening, zoals diergezondheidsplanning. De waarborging van biologische veiligheid op boerderijen, vaccinatie en wetenschappelijk onderzoek zijn andere stappen op weg naar een aanscherping van normen op het gebied van dierenwelzijn. Een andere belangrijke kwestie die moet worden onderstreept, is de invloed van ondernemingen die zich bezighouden met het slachten van dieren, hun vervoer en ook de productie van diervoeder, omdat dergelijke ondernemingen een directe invloed uitoefenen op de gezondheid en waardige behandeling van dieren. Er moet een nieuwe strategie en beleid worden ontwikkeld op basis van één wetgevingskader voor diergezondheid van de Europese Unie en met inachtneming van de normen en richtsnoeren die zijn vastgesteld door de Wereldorganisatie voor diergezondheid. Een sleutelrol in de controle en bevordering van diergezondheid wordt echter gespeeld door boeren, fokkers en eigenaars van dieren."@nl3
". Há uma ligação estreita entre a saúde animal e a saúde humana devido à possibilidade de transmissão de determinadas doenças. Os animais são seres vivos conscientes e a sua protecção e tratamento adequado são um dos mais importantes desafios que os países europeus enfrentam. A saúde animal é uma questão importante, porque uma epidemia de doenças animais pode causar problemas, especialmente nas zonas rurais. É necessária uma acção coordenada a nível europeu e mundial se quisermos que os diversos problemas que afectam este sector sejam resolvidos. O aquecimento global, o aumento da procura de alimentos, a mobilidade dos seres humanos, o comércio e a abertura das fronteiras, todos estes factores contribuem para aumentar a ameaça à saúde animal. Os veterinários têm um importante papel a desempenhar. Deverão tornar-se especialistas na prestação de serviços especializados, como o planeamento da saúde animal. Assegurar a segurança biológica nas explorações agrícolas, a vacinação e a investigação científica são outros passos que permitirão tornar as normas de bem-estar animal mais estritas. Outra questão importante, que vale a pena salientar, é o impacto das empresas implicadas no abate de animais, no seu transporte e também na produção de alimentos para animais, porque essas empresas têm um impacto directo na saúde e tratamento condigno dos animais. Deverá ser concebida uma nova estratégia e uma nova política, baseadas no quadro jurídico único da União Europeia em matéria de saúde animal, incorporando as normas e orientações estabelecidas pela Organização Mundial para a Saúde. No entanto, os agricultores, criadores e proprietários de amimais têm um papel fundamental na monitorização e promoção da saúde animal."@pt17
"Zdrowie zwierząt pozostaje w dużym związku ze zdrowiem ludzi ze względu na możliwość przenoszenia niektórych chorób. Ze względu na fakt, iż zwierzęta są istotami żywymi i czującymi, ich ochrona i odpowiednie traktowanie jest jednym z poważniejszych wyzwań dla krajów Europy. Zdrowie zwierząt jest sprawą o tyle istotną, że epidemie chorób zwierzęcych mogą powodować problemy, szczególnie na obszarach wiejskich. Rozwiązywanie poszczególnych problemów tego sektora wymaga skoordynowanej współpracy na poziomie europejskim, jak i globalnym. Na zwiększenie zagrożeń dla zdrowia zwierząt wpływa otwieranie kolejnych granic, handel, mobilność ludzi, wzrost zapotrzebowania na żywność oraz globalne ocieplenie. Ogromną rolę mają do spełnienia lekarze weterynarii. Powinni oni stać się ekspertami w dziedzinie świadczenia specjalistycznych usług, jak np. planowanie w zakresie zdrowia zwierząt. Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach, szczepienia oraz badania naukowe stanowią kolejne kroki na drodze do zaostrzenia standardów dobrostanu zwierząt. Kolejną istotną kwestią, wartą podkreślenia, jest wpływ podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt, ich transportem oraz produkcją pasz, gdyż mają one bezpośredni wpływ na zdrowie i godne traktowanie zwierząt. Należy stworzyć nową strategię i politykę w oparciu o jednolite ramy prawne UE w zakresie zdrowia zwierząt uwzględniające normy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. Jednak kluczową rolę w monitorowaniu i promowaniu zdrowia zwierząt odgrywają rolnicy, hodowcy oraz właściciele zwierząt."@ro18
"Medzi ľudským zdravím a zdravím zvierat existuje úzke prepojenie, keďže niektoré ochorenia sa môžu prenášať zo zvierat na človeka. Zvieratá sú živé cítiace tvory a ich ochrana a správne zaobchádzanie s nimi sú jednými z najväčších výziev, ktorým čelia európske krajiny. Zdravie zvierat je dôležitou otázkou, pretože epidémia ochorení zvierat môže spôsobiť problémy, najmä vo vidieckych oblastiach. Ak sa majú tieto rôzne problémy ovplyvňujúce toto odvetvie vyriešiť, je potrebná koordinovaná činnosť na európskej a svetovej úrovni. Globálne otepľovanie, zvýšený dopyt po potravinách, mobilita osôb, obchod a otváranie hraníc prispievajú k zvyšovaniu ohrozenia zdravia zvierat. Veterinári v tejto oblasti majú veľmi dôležitú úlohu. Mali by byť odborníkmi v poskytovaní odborných služieb, akým je plánovanie v oblasti zdravia zvierat. Zabezpečenie biologickej bezpečnosti poľnohospodárskych podnikov, očkovanie a vedecký výskum sú ďalšími krokmi na ceste k sprísneniu noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat. Ďalšou dôležitou otázkou, ktorú je potrebné zdôrazniť, je vplyv podnikov zaoberajúcich sa zabíjaním zvierat, ich prepravou, ako aj výrobou krmív, pretože takéto podniky majú priamy vplyv na zdravie a dôstojné zaobchádzanie so zvieratami. Mala by byť navrhnutá nová stratégia a politika vychádzajúca z jediného právneho rámca Európskej únie v oblasti zdravia zvierat a mali by do nich byť začlenené normy a usmernenia stanovené v rámci Svetovej organizácie pre zdravie zvierat. Kľúčovú úlohu v monitorovaní a podpore zdravia zvierat však zohrávajú poľnohospodári, chovatelia a majitelia zvierat."@sk19
"Zdravje živali in človeško zdravje sta tesno povezana zaradi možnosti prenosa določenih bolezni. Živali so živa čuteča bitja in njihovo varovanje in primerno ravnanje z njimi je eden od najresnejših izzivov, s katerimi se soočajo evropske države. Zdravje živali je pomembno vprašanje, ker epidemija bolezni živali lahko povzroči težave, zlasti na podeželskih območjih. Za rešitev različnih težav tega sektorja so potrebni usklajeni ukrepi na evropski in svetovni ravni. Globalno segrevanje, povečano povpraševanje po hrani, mobilnost ljudi, trgovina in odpiranje meja vse prispeva k povečani grožnji za zdravje živali. Veterinarji imajo pri tem zelo pomembno vlogo. Postati morajo strokovnjaki in zagotavljati strokovne storitve, kot je načrtovanje zdravstvenega varstva za živali. Zagotavljanje biološke varnosti na kmetijah, cepljenje in znanstvene raziskave so nadaljnji ukrepi za poostritev standardov za dobro počutje živali. Dodatno pomembno vprašanje, ki ga je treba izpostaviti je vpliv podjetij, ki se ukvarjajo z zakolom živali, njihovim prevozom in tudi s proizvodnjo krme, ker taka podjetja neposredno vplivajo na zdravje in dostojno ravnanje z živalmi. Oblikovati je treba novo strategijo in politiko, ki bosta temeljili na enotnem zakonodajnem okviru Evropske unije o zdravju živali ter vključevali standarde in smernice, ki jih določa Svetovna organizacija za zdravstveno varstvo živali. Ključno vlogo pri nadzoru in spodbujanju zdravja živali imajo kmetje, rejci in lastniki živali."@sl20
". Det finns ett nära samband mellan djurs och människors hälsa på grund av risken för överföring av vissa sjukdomar. Djur är levande, kännande varelser och skydd och riktig behandling av dem är en av de allvarligaste utmaningarna som europeiska länder står inför. Djurhälsa äe en viktig fråga eftersom en epidemi av djursjukdomar kan förorsaka problem, särskilt på landsbygden. Samordnade åtgärder på europeisk och global nivå krävs om de olika problem som rör denna sektor ska kunna lösas. Global uppvärmning, ökad efterfrågan på livsmedel, människors rörlighet, handel och öppnandet av gränserna bidrar till att öka hotet mot djurens hälsa. Veterinärer har en mycket viktig roll att spela. De borde bli experter på att tillhandahålla specialisttjänster, som planering av djurskydd. Att garantera biologisk säkerhet på bondgårdar, vaccinationer och vetenskaplig forskning är ytterligare steg mot att skärpa normerna för djurens välfärd. En annan viktig fråga som är värd att betona är påverkan från företag som är involverade i slakt av djur, transporter av dem och också med foderproduktion, eftersom sådana företag har en direkt inverkan på djurens hälsa och en värdig behandling av dem. En ny strategi och politik bör utformas, baserad på EU:s enda rättsliga ram för djurhälsa som omfattar de normer och riktlinjer som fastställts av Världsorganisationen för djurens hälsa. En nyckelroll i övervakningen och främjandet av djurhälsan spelas emellertid av jordbrukare, uppfödare och djurägare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph