Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-493"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-493"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Die Initiative des Europäischen Parlaments, zur Tiergesundheitsstrategie für die Europäische Union (2007-2013) der Kommission intensiv Stellung zu nehmen, begrüße ich außerordentlich. Klare Forderungen sind wichtig für die Gesundheit von Mensch und Tier zugleich. Das Motto der Tiergesundheitsstrategie ist „Vorbeugen statt Heilen“, und vorbeugendes Impfen ist der beste Tierschutz! Aus diesem Grund fordern wir nachdrücklich, dem Impfschutz in Zukunft ausreichend Raum beizumessen, und ausreichende Kontrollen bei Krankheitsausbrüchen. Um die Prävention von Tierkrankheiten zu gewährleisten, muss dafür Sorge getragen werden, dass Forschung, Wissenschaft und Innovation gefördert und Erkenntnisse verbreitet werden. Die Tiergesundheitsstrategie muss sich auf alle Tiere in der EU erstrecken. Deswegen ist ein gemeinsamer Rechtsrahmen notwendig, der weniger kompliziert, klarer und transparenter ist als das bestehende Regelwerk. Schließlich ist die Biosicherheit ein wichtiges Thema im Rahmen der Tiergesundheitsstrategie, das an den Außengrenzen der EU beginnt und sich auf alle Beteiligten erstreckt. Das Risiko, Krankheitserreger durch Importe oder Mitnahme von Tieren aus anderen Ländern nach Europa zu verbreiten, muss minimiert werden. Hier müssen sich sowohl Importeure als auch Urlauber und Verbraucher ihrer Verantwortung bewusst sein. Die EU hat hier die wichtige Aufgabe, durch die nötigen Kontrollen zu gewährleisten, dass das Gesundheitsrisiko für Tier und damit auch für Mensch so gering wie möglich ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Velmi vítám iniciativu Evropského parlamentu zaměřenou na vypracování podrobného stanoviska ke strategii Komise týkající se zdraví zvířat na období let 2007–2013. Jasná očekávání jsou v souvislosti s lidským zdravím, stejně jako v souvislosti se zdravím zvířat, důležitá. Mottem strategie týkající se zdraví zvířat je, že prevence je lepší než léčba, a preventivní očkování je nejlepším příspěvkem k dobrým životním podmínkám zvířat. Z tohoto důvodu velmi naléhavě žádáme, aby bylo v budoucnu přijato vhodné ustanovení týkající se ochranného očkování a přiměřené kontroly v případě propuknutí nákaz. S cílem zabezpečit prevenci onemocnění zvířat se musí věnovat pozornost zabezpečení podpory výzkumu, vědy a inovací a tomu, aby se nové poznatky rozšiřovaly. Strategie týkající se zdraví zvířat se musí rozšířit na všechna zvířata v EU. Z tohoto důvodu potřebujeme společný právní rámec, který bude méně komplikovaný, jasnější a transparentnější než existující právní předpisy. A na závěr, v kontextu strategie týkající se zdraví zvířat je důležitou otázkou biologická bezpečnost . Potřeba biologické bezpečnosti začíná na vnějších hranicích EU a týká se všech zainteresovaných stran. Riziko rozšiřování patogenů prostřednictvím dovozu nebo převážením zvířat z jiných zemí do Evropské unie se musí minimalizovat. Dovozci, rekreanti a spotřebitelé si musí uvědomovat svou odpovědnost v této souvislosti. EU sehrává důležitou úlohu v realizaci požadovaných kontrol zaměřených na zabezpečení skutečnosti, že ohrožení zdraví zvířat, a tedy i lidského zdraví, je udržováno na nejnižší možné míře."@cs1
"Jeg hilser Europa-Parlamentets initiativ til at tage intensivt stilling til Kommissionens dyresundhedsstrategi for EU 2007-2013 varmt velkommen. Det er vigtigt med klare krav for både menneskers og dyrs sundhed. Dyresundhedsstrategiens motto er, at det er bedre at forebygge end at helbrede, og forebyggende vaccinationer er den bedste dyrebeskyttelse. Derfor kræver vi udtrykkeligt, at der fremover bliver tilstrækkelig plads til vaccinationsbeskyttelsen samt tilstrækkelige kontroller ved sygdomsudbrud. For at sikre forebyggelse af dyresygdomme skal det sikres, at forskning, videnskab og innovation bliver fremmet, og at resultaterne bliver udbredt. Dyresundhedsstrategien skal omfatte alle dyr i EU. Derfor er det nødvendig med en fælles lovgivning, som er mindre kompliceret, klarere og mere gennemsigtig end det eksisterende regelsæt. Endelig er biologisk sikkerhed et vigtigt emne i forbindelse med dyresundhedsstrategien, som begynder ved EU's ydre grænser og omfatter alle involverede. Risikoen for at sprede sygdomsfremkaldende organismer gennem import eller medtagelse af dyr fra andre lande til Europa skal minimeres. Her må såvel importører som ferierejsende og forbrugere være sig deres ansvar bevidst. I denne forbindelse er det en vigtig opgave for EU gennem de nødvendige kontroller at sikre, at sundhedsrisikoen for dyr og dermed også for mennesker er så lille som muligt."@da2
". Χαιρετίζω πολύ θερμά την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διατυπώσει μια λεπτομερή γνώμη σχετικά με τη στρατηγική της Επιτροπής για την υγεία των ζώων για την περίοδο 2007-2013. Οι σαφείς προσδοκίες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων. Το σύνθημα της στρατηγικής για την υγεία των ζώων είναι «Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία» και ο προληπτικός εμβολιασμός είναι η καλύτερη συμβολή στην ορθή μεταχείριση των ζώων. Για το λόγο αυτό προτείνουμε έντονα να προβλεφθεί καταλλήλως στο μέλλον ο προφυλακτικός εμβολιασμός και επαρκείς έλεγχοι όταν εκδηλώνονται ασθένειες. Για να εγγυηθούμε την πρόληψη των ασθενειών των ζώων, πρέπει να διασφαλίσουμε τη στήριξη της έρευνας, της επιστήμης και της καινοτομίας καθώς και τη διάδοση των νέων ευρημάτων. Η στρατηγική για την υγεία των ζώων θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα ζώα της ΕΕ. Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο λιγότερο περίπλοκο, σαφέστερο και με μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με την υπάρχουσα νομοθεσία. Εν τέλει, η βιοπροστασία αποτελεί ένα σημαντικό θέμα στο πλαίσιο της στρατηγικής για την υγεία των ζώων· η ανάγκη για βιοπροστασία ξεκινά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και αφορά όλες τις ομάδες συμφερόντων. Ο κίνδυνος εξάπλωσης των παθογόνων μέσω της εισαγωγής ή της μεταφοράς ζώων από άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Από αυτήν την άποψη οι εισαγωγείς, οι τουρίστες και οι καταναλωτές πρέπει όλοι να γνωρίζουν την ευθύνη που φέρουν. Η ΕΕ φέρει τη σημαντική υποχρέωση να διεξάγει τις απαραίτητες επιθεωρήσεις ώστε να διασφαλίσει ότι ο κίνδυνος για την υγεία των ζώων, και συνεπώς για την ανθρώπινη υγεία, είναι όσο το δυνατόν λιγότερος."@el10
". I very warmly welcome the initiative of the European Parliament to deliver a detailed opinion on the Commission’s Animal Health Strategy for the period from 2007 to 2013. Clear expectations are important in the context of both human and animal health. The motto of the Animal Health Strategy is ‘Prevention is better than cure’, and preventive inoculation is the best contribution to animal welfare. For this reason we strongly urge that sufficient provision be made in future for protective vaccination and for adequate inspections when outbreaks of disease occur. In order to guarantee the prevention of animal diseases, care must be taken to ensure that research, science and innovation receive support and that new findings are disseminated. The Animal Health Strategy must extend to all animals in the EU. For this reason, we need a common legal framework that is less complex, clearer and more transparent than the existing legislation. Lastly, biosecurity is an important subject in the context of the Animal Health Strategy; the need for biosecurity begins at the external borders of the EU and concerns all stakeholders. The risk of spreading pathogens by importing or bringing animals from other countries into the European Union must be minimised. Importers, holidaymakers and consumers must all be aware of their responsibility in this respect. The EU has the important task of conducting the requisite inspections so as to ensure that the risk to animal health, and hence to human health as well, is kept as low as possible."@en4
". Acojo con enorme satisfacción la iniciativa del Parlamento Europeo de elaborar una opinión detallada sobre la Estrategia de Salud Animal de la Comisión para el periodo 2007 a 2013. En el contexto de la salud humana y animal es importante disponer de previsiones inequívocas. El lema de la Estrategia es que «más vale prevenir que curar», y la vacunación preventiva es la mejor contribución al bienestar animal. Por este motivo, pedimos encarecidamente que se prevea en el futuro la vacunación preventiva y que se realicen inspecciones adecuadas cuando se produzcan brotes infecciosos. Para garantizar la prevención de las enfermedades animales, debemos también asegurarnos de que la investigación, la ciencia y la innovación reciben el apoyo necesario y se difunden los nuevos descubrimientos. La Estrategia de Salud Animal debe hacerse extensiva a todos los animales en la UE. Por este motivo, necesitamos un marco jurídico común que sea menos complejo, más claro y más transparente que la legislación existente. Por último, la bioseguridad es una cuestión importante en el contexto de la Estrategia de Salud Animal; la necesidad de bioseguridad comienza en las fronteras exteriores de la UE y afecta a todos los interesados. El riesgo de propagación de agentes patógenos mediante la importación de animales de otros países a la Unión Europea debe reducirse al mínimo. Los importadores, turistas y consumidores deben ser conscientes de su responsabilidad a este respecto. La UE tiene la importante tarea de efectuar las necesarias inspecciones para garantizar que el riesgo para la salud animal y, por ende, para la salud humana, se reduce al mínimo posible."@es21
". Ma tervitan väga soojalt Euroopa Parlamendi algatust esitada üksikasjalik arvamus komisjoni loomatervishoiustrateegia kohta aastateks 2007–2013. Selged ootused on olulised nii inimeste kui ka loomade tervise seisukohalt. Loomatervishoiustrateegia moto „Haiguste ennetamine on parem kui ravi” ning ennetav vaktsineerimine on parim panus loomatervishoidu. Sel põhjusel nõuame tungivalt tulevikus piisavate vahendite eraldamist ennetavaks vaktsineerimiseks ja asjakohast järelevalvet taudipuhangute esinemisel. Loomahaiguste ennetamise kindlustamiseks peame hoolt kandma, et uuringutele, teadusele ja innovatsioonile oleks tagatud piisava tugi ning uusi avastusi levitatakse. Loomatervishoiustrateegia peab laienema kõigile ELi loomadele. Sellel põhjusel vajame me ühist õiguslikku raamistikku, mis on lihtsam, selgem ja läbipaistvam kui olemasolevad õigusaktid. Lõpetuseks, loomatervishoiustrateegia kontekstis on oluline teema bioohutus; vajadus bioohutuse järele saab alguse ELi välispiiridel ning see mõjutab kõiki asjaosalisi. Haigusetekitajate leviku oht loomade importimisel või loomade toomisel teistest riikidest Euroopa Liitu tuleb viia miinimumini. Importijad, puhkusereisijad ja tarbijad peavad selles küsimuses oma vastutusest teadlikud olema. ELi ülesanne on teostada nõutavat järelevalvet, et tagada loomade tervist ja sellest tulenevalt inimeste tervist ohustavate riskide hoidmine võimalikult madalal."@et5
". Olen hyvin tyytyväinen Euroopan parlamentin aloitteeseen laatia yksityiskohtainen lausunto eläinten terveyttä koskevasta komission strategiasta ajanjaksolle 2007–2013. Selkeät odotukset ovat tärkeitä niin ihmisten kuin eläintenkin terveyden kannalta tarkasteltuna. Eläinten terveyttä koskevan strategian johtolause on ”Mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito”, ja ehkäisevä rokottaminen on paras tapa edistää eläinten hyvinvointia. Tämän vuoksi kehotamme voimakkaasti, että tulevaisuudessa säädetään riittävästi suojaavista rokotuksista ja asianmukaisista tarkastuksista tautiepidemioiden ilmetessä. Eläintautien ehkäisyn takaamiseksi on huolehdittava siitä, että tutkimusta, tiedettä ja innovointia tuetaan ja että uusia havaintoja levitetään. Eläinten terveyttä koskevaa strategiaa on laajennettava kattamaan kaikki EU:n eläimet. Tästä syystä tarvitaan yhteistä lainsäädäntöä, joka on nykyistä lainsäädäntöä yksinkertaisempi, selkeämpi ja avoimempi. Lopuksi, bioturvallisuus on merkittävä aihe eläinten terveyttä koskevassa strategiassa. Bioturvallisuuden tarve alkaa EU:n ulkorajoilta ja se koskee kaikkia asianosaisia. On minimoitava muista valtioista Euroopan unioniin tuotujen eläinten taudinaiheuttajien levittämisen vaara. Maahantuojien, lomailijoiden ja kuluttajien on oltava tietoisia vastuustaan tällä alalla. EU:n tärkeä tehtävä on toteuttaa tarvittavat tarkastukset sen varmistamiseksi, että eläinten terveyteen ja näin myös ihmisten terveyteen kohdistuvat riskit pysyvät mahdollisimman vähäisinä."@fi7
"Je salue chaleureusement l’initiative du Parlement européen de fournir un avis détaillé sur la stratégie de la Commission en matière de santé animale pour la période 2007-2013. Il est important d’avoir des attentes claires dans le contexte de la santé animale et humaine. La devise de cette stratégie de santé animale est «Mieux vaut prévenir que guérir», et la vaccination préventive est la meilleure contribution au bien-être animal. C’est pourquoi nous recommandons vivement l’instauration de dispositions suffisantes à l’avenir pour une vaccination préventive et pour des contrôles adéquats en cas d’épidémies. Pour assurer la prévention des maladies animales, il faut veiller à ce que la recherche, les sciences et l’innovation reçoivent un soutien et que les nouveaux résultats soient diffusés. La stratégie de santé animale doit s’étendre à tous les animaux de l’Union européenne. C’est pourquoi nous avons besoin d’un cadre légal commun moins complexe, plus clair et plus transparent que la législation actuelle. Enfin, la biosécurité est un thème important pour la stratégie de santé animale. Le besoin de biosécurité commence aux frontières extérieures et concerne toutes les parties prenantes. Il faut réduire autant que possible le risque de propagation d’agents pathogènes en raison de l’importation d’animaux dans l’Union européenne depuis des pays tiers. Les importateurs, les vacanciers et les consommateurs doivent prendre conscience de leurs responsabilités à cet égard. L’Union européenne a la lourde tâche de réaliser les contrôles nécessaires afin de diminuer au maximum les risques pour la santé animale et donc aussi pour la santé humaine."@fr8
". Melegen üdvözlöm az Európai Parlament arra irányuló kezdeményezését, hogy részletes véleménnyel szolgáljon a Bizottság állat-egészségügyi stratégiájáról (2007-2013). Fontos, hogy világos elvárásokkal rendelkezzünk mind a humán, mind az állat-egészségügy összefüggésében. Az állat-egészségügyi stratégia mottója, hogy „jobb a megelőzés, mint a gyógyítás”, és a megelőző oltás a legjobb hozzájárulás az állatok jólétéhez. Ezért erőteljesen sürgetjük, hogy a jövőben elegendő tartalék álljon rendelkezésre a védelmet adó vakcinálás céljára és a megfelelő felügyelet ellátására arra az esetre, ha betegség okozta járványkitörés következnék be. Az állatbetegségek megelőzésének garantálása érdekében gondot kell fordítani a kutatás, tudomány és innováció támogatásának és az új eredmények terjesztésének biztosítására. Az állat-egészségügyi stratégiát ki kell terjeszteni az Európai Unióban élő valamennyi állatra. Ezért egy, a jelenlegi jogszabályoknál kevésbé bonyolult, világosabb és átláthatóbb jogi keretre van szükségünk. Végül, a biobiztonság fontos kérdés az állat-egészségügyi stratégia összefüggésében; a biobiztonság igénye az EU külső határainál kezdődik és valamennyi érdekelt felet érinti. Minimálisra csökkentendő a kórokozók, állatoknak más országokból az Európai Unióba történő importja vagy behozatala általi terjesztésének veszélye. Importőröknek, nyaralóknak és fogyasztóknak egyaránt tudatosítaniuk kell e tekintetben viselt felelősségüket. Az EU-ra hárul a követelményeknek való megfelelés felügyeletének fontos feladata, annak érdekében, hogy az állatok egészségére, tehát a humán egészségre is veszélyes kockázatok minél kisebbek legyenek."@hu11
". Accolgo con grande favore l’iniziativa del Parlamento europeo volta a produrre un’opinione dettagliata sulla strategia per la salute degli animali della Commissione per il periodo compreso tra il 2007 e il 2013. Chiare aspettative sono importanti nell’ambito della salute sia umana che animale. Il motto della strategia per la salute degli animali è “prevenire è meglio che curare” e la vaccinazione preventiva costituisce il contributo migliore al benessere degli animali. Per tale ragione esortiamo fortemente che in futuro ci si premunisca a sufficienza per le vaccinazioni protettive e per ispezioni adeguate qualora si verificasse l’insorgenza di una malattia. Al fine di garantire la prevenzione di malattie animali, si deve fare attenzione, al fine di assicurare che ricerca, scienza e innovazione siano appoggiate e che le nuove scoperte siano diffuse. La strategia per la salute degli animali deve essere estesa a tutti gli animali presenti nell’UE. Per tale ragione, necessitiamo di un quadro giuridico comune, che sia meno complesso, più chiaro e maggiormente trasparente rispetto alla normativa esistente. Infine, la biosicurezza costituisce un tema importante nel contesto della strategia per la sicurezza degli animali; il bisogno di biosicurezza inizia ai confini esterni dell’UE e riguarda tutte le parti interessate. Si deve ridurre al minimo il rischio di diffusione di patogeni mediante l’importazione o portando animali nell’Unione europea da altri paesi. Gli importatori, i vacanzieri e i consumatori devono essere tutti consapevoli della loro responsabilità a tal proposito. L’UE ha il compito importante di condurre le ispezioni di controllo al fine di garantire che il rischio per la salute degli animali, e quindi anche per la salute dell’uomo, sia il più basso possibile."@it12
"Labai karštai sveikinu Europos Parlamento iniciatyvą pateikti išsamią nuomonę apie Komisijos gyvūnų sveikatos strategiją laikotarpiui nuo 2007 iki 2013 m. Aiškūs lūkesčiai yra labai svarbus dalykas žmonių ir gyvūnų sveikatos srityje. Gyvūnų sveikatos strategijos šūkis yra „Prevencija geriau už gydymą“, o prevencinis skiepijimas yra geriausias būdas gerinti gyvūnų gerovę. Todėl mes aktyviai raginame ateityje užtikrinti apsauginį vakcinavimą, o ligos protrūkio atveju – pakankamus patikrinimus. Siekiant garantuoti gyvūnų ligų prevenciją, reikia užtikrinti paramą tyrimams, mokslui ir inovacijoms bei naujų rezultatų skleidimą. Gyvūnų sveikatos strategija turi apimti visus ES gyvūnus. Šiuo tikslu mums būtinas ne toks sudėtingas, kaip šiuo metu galiojantys teisės aktai, aiškesnis ir skaidresnis vieningas teisinis pagrindas. Galiausiai, biologinis saugumas yra svarbus klausimas Gyvūnų sveikatos strategijos srityje; būtinybė užtikrinti biologinį saugumą prasideda prie ES išorės sienų ir rūpi visoms suinteresuotosioms šalims. Būtina kuo labiau sumažinti patogenų paplitimo riziką dėl gyvūnų importo ar įvežimo į Europos Sąjungą iš kitų šalių. Importuotojai, poilsiautojai ir vartotojai turi suprasti su tuo susijusias savo pareigas. ES tenka svarbus uždavinys atlikti būtinus patikrinimus, siekiant užtikrinti kuo mažesnį pavojų gyvūnų sveikatai, o tuo pačiu ir žmonių sveikatai."@lt14
". Es ļoti atzinīgi vērtēju Eiropas Parlamenta iniciatīvu sniegt detalizētu viedokli par Komisijas Dzīvnieku veselības stratēģiju laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam. Skaidras cerības ir svarīgas gan cilvēku, gan dzīvnieku veselības kontekstā. Dzīvnieku veselības stratēģijas moto ir „Profilakse ir labāka nekā ārstēšana”, un profilaktiska potēšana ir labākais ieguldījums dzīvnieku labturībā. Tāpēc mēs stingri pieprasām, lai nākotnē tiktu veikti pietiekami pasākumi aizsargājošai vakcinēšanai un pienācīgām pārbaudēm, kad rodas slimību uzliesmojumi. Lai garantētu dzīvnieku slimību novēršanu, jāparūpējas, lai pētījumi, zinātne un inovācijas saņemtu atbalstu, un lai tiktu izplatīti jauni atklājumi. Dzīvnieku veselības stratēģijai jāattiecas uz visiem dzīvniekiem ES. Tāpēc mums nepieciešama kopēja tiesiska bāze, lai būtu mazāk sarežģīta, skaidrāka un pārskatāmāka nekā esošie tiesību akti. Visbeidzot, nozīmīga tēma Dzīvnieku veselības stratēģijas kontekstā ir bioloģiskā drošība; nepieciešamība pēc bioloģiskās drošības sākas pie ES ārējās robežas un skar visas ieinteresētās personas. Ir jāsamazina slimību ierosinātāju izplatīšanas risks, importējot vai vedot dzīvniekus no citām valstīm Eiropas Savienībā. Importētājiem, atpūtniekiem un patērētājiem visiem jāzina par savu atbildību šajā ziņā. ES ir nozīmīgs uzdevums veikt vajadzīgās pārbaudes tā, lai nodrošinātu, ka risks dzīvnieku veselībai un tāpēc arī cilvēku veselībai ir cik zems vien iespējams."@lv13
"Die Initiative des Europäischen Parlaments, zur Tiergesundheitsstrategie für die Europäische Union (2007-2013) der Kommission intensiv Stellung zu nehmen, begrüße ich außerordentlich. Klare Forderungen sind wichtig für die Gesundheit von Mensch und Tier zugleich. Das Motto der Tiergesundheitsstrategie ist „Vorbeugen statt Heilen“, und vorbeugendes Impfen ist der beste Tierschutz! Aus diesem Grund fordern wir nachdrücklich, dem Impfschutz in Zukunft ausreichend Raum beizumessen, und ausreichende Kontrollen bei Krankheitsausbrüchen. Um die Prävention von Tierkrankheiten zu gewährleisten, muss dafür Sorge getragen werden, dass Forschung, Wissenschaft und Innovation gefördert und Erkenntnisse verbreitet werden. Die Tiergesundheitsstrategie muss sich auf alle Tiere in der EU erstrecken. Deswegen ist ein gemeinsamer Rechtsrahmen notwendig, der weniger kompliziert, klarer und transparenter ist als das bestehende Regelwerk. Schließlich ist die Biosicherheit ein wichtiges Thema im Rahmen der Tiergesundheitsstrategie, das an den Außengrenzen der EU beginnt und sich auf alle Beteiligten erstreckt. Das Risiko, Krankheitserreger durch Importe oder Mitnahme von Tieren aus anderen Ländern nach Europa zu verbreiten, muss minimiert werden. Hier müssen sich sowohl Importeure als auch Urlauber und Verbraucher ihrer Verantwortung bewusst sein. Die EU hat hier die wichtige Aufgabe, durch die nötigen Kontrollen zu gewährleisten, dass das Gesundheitsrisiko für Tier und damit auch für Mensch so gering wie möglich ist."@mt15
"Ik ben zeer verheugd over het initiatief van het Europees Parlement om een gedetailleerd standpunt op te stellen over de strategie voor diergezondheid van de Commissie voor de periode 2007 tot 2013. Duidelijke verwachtingen zijn belangrijk voor zowel de gezondheid van mensen als van dieren. Het motto van de strategie voor diergezondheid is “voorkomen is beter dan genezen” en preventieve vaccinatie is de beste bijdrage aan het welzijn van dieren. Daarom dringen wij er sterk op aan dat in het vervolg voldoende voorzieningen worden getroffen voor beschermende vaccinatie en voor geëigende inspecties wanneer zich ziekte-uitbraken voordoen. Om de voorkoming van dierziekten te waarborgen, moet worden gezorgd dat onderzoek, wetenschap en innovatie steun ontvangen en nieuwe ontdekkingen worden verspreid. De strategie voor diergezondheid moet gelden voor alle dieren in de EU. Daartoe is een gezamenlijk juridisch kader noodzakelijk dat minder complex, duidelijker en transparanter is dan de bestaande wetgeving. Tot slot is bioveiligheid een belangrijk onderwerp in het kader van de strategie voor diergezondheid. De noodzaak tot bioveiligheid begint aan de buitengrenzen van de EU en gaat alle belanghebbenden aan. Het risico dat ziekteverwekkers zich verspreiden door het invoeren of binnenbrengen van dieren vanuit andere landen in de Europese Unie, moet tot een minimum worden beperkt. Importeurs, vakantiegangers en consumenten moeten zich allen bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in dit opzicht. De EU heeft de belangrijke taak om de vereiste inspecties uit te voeren om te zorgen dat het risico voor de diergezondheid en daarmee ook de gezondheid van mensen zo klein mogelijk blijft."@nl3
". Bardzo ciepło przyjmuję inicjatywę Parlamentu Europejskiego dotyczącą dostarczenia szczegółowej opinii w sprawie realizowanej przez Komisję strategii na rzecz ochrony zdrowia zwierząt na lata 2007 - 2013. W kontekście zarówno zdrowia zwierząt, jak i ludzi, ważne są wyraźne oczekiwania. Motto tej strategii na rzecz ochrony zdrowia zwierząt brzmi „zapobieganie jest lepsze niż leczenie”, a szczepienia zapobiegawcze stanowią najlepszy wkład do dobrostanu zwierząt. Z tego powodu pilnie wzywamy do sporządzenia w przyszłości odpowiednich zapisów dotyczących szczepień ochronnych i odpowiednich kontroli w przypadku pojawienia się ognisk choroby. Aby zagwarantować zapobieganie chorobom u zwierząt należy zadbać o należyte wsparcie dla badań, nauki i innowacji oraz o rozpowszechnianie nowych odkryć. Strategia na rzecz ochrony zdrowia zwierząt musi objąć wszystkie zwierzęta w UE. Z tego powodu potrzebne są nam takie wspólne ramy prawne, które byłyby mniej złożone i bardziej przejrzyste niż obowiązujące prawodawstwo. Wreszcie, w kontekście strategii na rzecz ochrony zdrowia zwierząt ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo biologiczne; potrzeba bezpieczeństwa biologicznego zaczyna się na zewnętrznych granicach UE i dotyczy wszystkich zainteresowanych stron. Istnieje potrzeba zminimalizowania zagrożenia rozprzestrzenieniem się czynników patogennych z innych krajów na Unię Europejską. Importerzy, turyści i konsumenci -wszyscy oni muszą być świadomi swojej odpowiedzialności w tym zakresie. Przed UE stoi ważne zadanie w postaci prowadzenia wymaganych inspekcji w celu zagwarantowania, że zagrożenie dla zdrowia zwierząt, a w związku z tym dla zdrowia człowieka, jest możliwie najmniejsze."@pl16
". Congratulo-me vivamente com a iniciativa do Parlamento Europeu de emitir um parecer circunstanciado sobre a Estratégia de Saúde Animal da Comissão para o período de 2007 a 2013. Importa termos expectativas claras no contexto da saúde humana e animal. O lema da Estratégia de Saúde Animal é “Mais vale prevenir do que remediar”, sendo a inoculação preventiva a melhor forma de contribuir para o bem-estar dos animais. Assim, instamos a que, no futuro, se estabeleçam disposições suficientes para assegurar a vacinação de protecção e a realização de inspecções adequadas em caso de surtos de doença. Para garantir a prevenção de epizootias, importa apoiar a investigação, a ciência e a inovação, bem como disseminar as novas descobertas. A Estratégia de Saúde Animal tem de abranger todos os animais da UE. Assim, necessitamos de um quadro jurídico comum que seja menos complexo e mais claro e transparente do que a legislação existente. Por último, a biossegurança é um tema importante no âmbito da Estratégia de Saúde Animal. A sua necessidade começa nas fronteiras externas da UE e respeita a todas as partes interessadas. Importa minimizar o risco de propagação de agentes patogénicos através da importação ou do transporte de animais para a União Europeia a partir de países terceiros. Os importadores, os turistas e os consumidores têm de estar todos cientes da sua responsabilidade nesta matéria. Cabe à UE a importante tarefa de realizar as inspecções necessárias para minimizar ao máximo os riscos para a saúde animal e, consequentemente, para a saúde humana."@pt17
"Die Initiative des Europäischen Parlaments, zur Tiergesundheitsstrategie für die Europäische Union (2007-2013) der Kommission intensiv Stellung zu nehmen, begrüße ich außerordentlich. Klare Forderungen sind wichtig für die Gesundheit von Mensch und Tier zugleich. Das Motto der Tiergesundheitsstrategie ist „Vorbeugen statt Heilen“, und vorbeugendes Impfen ist der beste Tierschutz! Aus diesem Grund fordern wir nachdrücklich, dem Impfschutz in Zukunft ausreichend Raum beizumessen, und ausreichende Kontrollen bei Krankheitsausbrüchen. Um die Prävention von Tierkrankheiten zu gewährleisten, muss dafür Sorge getragen werden, dass Forschung, Wissenschaft und Innovation gefördert und Erkenntnisse verbreitet werden. Die Tiergesundheitsstrategie muss sich auf alle Tiere in der EU erstrecken. Deswegen ist ein gemeinsamer Rechtsrahmen notwendig, der weniger kompliziert, klarer und transparenter ist als das bestehende Regelwerk. Schließlich ist die Biosicherheit ein wichtiges Thema im Rahmen der Tiergesundheitsstrategie, das an den Außengrenzen der EU beginnt und sich auf alle Beteiligten erstreckt. Das Risiko, Krankheitserreger durch Importe oder Mitnahme von Tieren aus anderen Ländern nach Europa zu verbreiten, muss minimiert werden. Hier müssen sich sowohl Importeure als auch Urlauber und Verbraucher ihrer Verantwortung bewusst sein. Die EU hat hier die wichtige Aufgabe, durch die nötigen Kontrollen zu gewährleisten, dass das Gesundheitsrisiko für Tier und damit auch für Mensch so gering wie möglich ist."@ro18
"Veľmi vítam iniciatívu Európskeho parlamentu zameranú na vypracovanie podrobného stanoviska k stratégii Komisie týkajúcej sa zdravia zvierat na obdobie rokov 2007 – 2013. Jasné očakávania sú v súvislosti s ľudským zdravím, ako aj v súvislosti so zdravím zvierat, dôležité. Mottom stratégie týkajúcej sa zdravia zvierat je, že prevencia je lepšia než liečba a preventívne očkovanie je najlepším príspevkom k dobrým životným podmienkam zvierat. Z tohto dôvodu veľmi naliehavo žiadame, aby bolo v budúcnosti prijaté vhodné ustanovenie týkajúce sa ochranného očkovania a primeranej kontroly v prípade prepuknutia nákaz. S cieľom zabezpečiť prevenciu ochorení zvierat, sa musí venovať pozornosť zabezpečeniu skutočnosti, aby boli podporované výskum, veda a inovácia a aby sa nové zistenia rozširovali. Stratégia týkajúca sa zdravia zvierat sa musí rozšíriť na všetky zvieratá v EÚ. Z tohto dôvodu potrebujeme spoločný právny rámec, ktorý bude menej komplikovaný, jasnejší a transparentnejší ako existujúce právne predpisy. A na záver, biologická bezpečnosť je dôležitou otázkou v kontexte stratégie týkajúcej sa zdravia zvierat. Potreba biologickej bezpečnosti začína na vonkajších hraniciach EÚ a týka sa všetkých zainteresovaných strán. Riziko rozširovania patogénov prostredníctvom dovozu alebo prevážaním zvierat z iných krajín do Európskej únie sa musí minimalizovať. Dovozcovia, dovolenkári a spotrebitelia si musia uvedomovať svoju zodpovednosť v tejto súvislosti. EÚ zohráva dôležitú úlohu pri vykonávaní požadovaných kontrol zameraných na zabezpečenie skutočnosti, že ohrozenie zdravia zvierat, a teda aj ľudského zdravia, je udržiavané na najnižšej možnej miere."@sk19
". – ( Strinjam se s pobudo Evropskega parlamenta za predložitev natančnega mnenja o strategiji za zdravstveno varstvo živali Komisije (2007–2013). Jasna pričakovanja so pomembna tako za človeško zdravje in tudi za zdravje živali. Geslo strategije za zdravstveno varstvo živali je „bolje preprečiti kot zdraviti“, pri čemer je preventivno cepljenje najboljša oblika prispevanja k dobremu počutju živali. Zato odločno pozivamo, da se v prihodnosti zagotovijo zadostna zaloga preventivnega cepiva in primerni pregledi ob pojavljanju bolezni živali. Za zagotovitev preprečevanja bolezni živali moramo zagotoviti, da raziskave, znanost in inovacije prejmejo podporo ter se objavijo nova odkritja. Strategija za zdravstveno varstvo živali mora vključevati vse živali v EU. Zato potrebujemo skupni zakonodajni okvir, ki bo enostavnejši, jasnejši in preglednejši od obstoječe zakonodaje. Končno, biološka varnost je pomemben element v okviru strategije za zdravstveno varstvo živali, potreba po biološki varnosti se začne na zunanjih mejah EU ter zadeva vse zainteresirane strani. Tveganje za širjenje patogenov prek uvoza živali v Evropsko unijo je treba zmanjšati. Uvozniki, izletniki in potrošniki se morajo vsi zavedati svojih odgovornosti v tem smislu. EU ima pomembno nalogo izvajanja potrebnih pregledov za zagotovitev, da se tveganje za zdravje živali in s tem za človeško zdravje ohrani na čim manjši ravni."@sl20
". Jag välkomnar mycket varmt parlamentets initiativ att avge ett detaljerat yttrande om kommissionens strategi för djurhälsa för perioden från 2007 till 2013. Klara förväntningar är viktiga både när det gäller människors och djurs hälsa. Mottot för stategin för djurhälsa är ”det är bättre att förebygga än att behandla” och förebyggande vaccinering är det bästa bidraget till djurens välfärd. Av detta skäl yrkar vi starkt på att tillräckliga förberedelser görs i framtiden för skyddsvaccination och för tillfredsställande inspektioner när sjukdomsutbrott inträffar. För att garantera att djursjukdomar förhindras måste vi noggrant förvissa oss om att forskning, vetenskap och innovation får stöd och att nya forskningsresultat sprids. Strategin för djurhälsa måste omfatta alla djur i EU. Av detta skäl behöver vi en gemensam ram som är mindre komplicerad, tydligare och mer öppen för insyn än nuvarande lagstiftning. Till sist vill jag nämna att bioskydd är ett viktigt ämne i samband med strategin för djurhälsa; behovet av bioskydd börjar vid EU:s yttre gränser och rör alla intressenter. Risken för att sprida patogener genom att importera eller föra djur från andra länder in i EU måste minimeras. Importörer, semesterfirare och konsumenter måste alla bli medvetna om sitt ansvar i detta avseende. EU har den viktiga uppgiften att genomföra de erforderliga inspektionerna för att kunna garantera att riskerna för djurhälsan och därigenom för människornas hälsa också hålls så låg som möjligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph