Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-491"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-491"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi, życzliwe przyjęcie treści sprawozdania. Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii. Pierwszą jest poruszana w większości wypowiedzi sprawa równych standardów i potrzeby wprowadzenia takich samych wymagań od eksportujących swoje wyroby zwierzęce na rynek europejski, jakie są wymagane od europejskich producentów. To jest sprawa oczywista. Aż dziewięć z osiemdziesieciu ustępów sprawozdania poświęconych jest tej właśnie kwestii i to jest wielkie rzeczywiście wyzwanie. Naprawdę ta kwestia musi być bardzo mocno postawiona. Dzisiejsza debata jednoznacznie do tego przekonuje. Naszym unijnym, europejskim priorytetem powinno być załatwienie tej sprawy w Światowej Organizacji Handlu. Nie może być tak, – i w pełni podzielam tutaj wszystkie głosy, – że są podwójne standardy. One są nie do zaakceptowania. Drugą kwestią jest obecna w niektórych wypowiedziach sprawa transportu, tym bardziej, że w jutrzejszym głosowaniu będziemy mieli poprawkę pani De Lange. Chciałem powiedzieć, że jako sprawozdawca w pełni popieram poprawkę pani De Lange, zmierzającą do rozważenia ograniczenia do dziewięciu godzin transportu żywych zwierząt w celach rzeźnych, w celu uboju. Ta sprawa od dawna jest dyskutowana w Parlamencie. Popieram to ograniczenie z przyczyn humanitarnych, istnieje bardzo wiele drastycznych doniesień o tym, co dzieje się w takich transportach. Istnieją także względy ekonomiczne: przecież ktoś za te długie transporty płaci. Jeżeli się transportuje zwierzęta na wielkie odległości, powiedzmy, z Polski do Włoch czy z Litwy do Włoch, to przecież płaci za to konsument. Najczęściej płaci za to rolnik – właśnie, dlatego że, po to, żeby się opłacało te zwierzęta tak daleko transportować, to trzeba je taniej kupić od rolnika. Dlatego zwłaszcza rolnicy nie powinni się obawiać takiego ograniczenia, bo zmusi ono przemysł przetwórczy do lokowania się bliżej tych miejsc, gdzie zwierzęta są hodowane. Sądzę, ze leży to w ich interesie. Dyskutujemy o wzroście cen żywności. To właśnie ten bardzo kosztowny, drogi transport jest także jedną z przyczyn takiego wzrostu cen żywności. Naprawdę bardzo poważnie powinniśmy to rozważyć. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, i wszystkim występującym w debacie nad tym sprawozdaniem."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, paní komisařko, chtěl bych poděkovat všem, kteří do této rozpravy přispěli svými připomínkami, a za to, že tuto zprávu uvítali. Nyní bych chtěl zmínit několik konkrétních otázek. První z nich nastolila ve svých příspěvcích většina řečníků. Týká se požadavku, aby vývozci živočišných výrobků na evropský trh dodržovali stejné normy a zavedli stejné požadavky, jež musí dodržovat evropští výrobci. Je to logické. Této záležitosti se ve zprávě věnuje devět ze všech osmdesáti odstavců. V každém případě to představuje velkou výzvu a mělo by se vynaložit všechno úsilí na její vyřešení. Z dnešní diskuse je to zřejmé. Unie by měla řešení této záležitosti v rámci WTO pokládat za prioritu. Podporuji všechno, co dnes bylo v tomto Parlamentu řečeno. Nemůžeme trpět uplatňování dvojího metru. To je prostě nepřijatelné. Druhou otázku, jíž bych se chtěl věnovat, také nastolilo mnoho řečníků. Týká se přepravy a je zvlášť významná, neboť zítra budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který předložila paní De Langeová. Chtěl bych říci, že jako zpravodaj v plné míře podporuji pozměňovací návrh paní De Langeové, v němž se navrhuje omezení přepravy živých zvířat na jatka za účely zabití na devět hodin. Tato otázka byla velmi dlouho předmětem diskusí v tomto Parlamentu. Podporuji toto omezení z humanitárních důvodů. Existuje množství dramatických zpráv o tom, k čemu během takovéto přepravy dochází. Rovněž tak je zapotřebí zohlednit finanční zájmy. V konečném důsledku někdo za tyto dlouhé cesty musí zaplatit. Pokud se zvířata přepravují na dlouhé vzdálenosti, například z Polska do Itálie nebo z Litvy do Itálie, samozřejmě že náklady ponese spotřebitel. Zemědělec obyčejně také nese náklady, protože aby bylo převážení zvířat na takové vzdálenosti ziskové, musí být tato zvířata odkoupena od zemědělce za nízkou cenu. Zemědělci by se tedy tohoto omezení neměli obávat, protože přinutí zpracovatelský průmysl, aby se usadil na místech, která jsou bližší k místům chovu zvířat. Domnívám se, že to bude i v jejich zájmu. Diskutujeme o zvýšení cen potravin. Tyto velmi finančně náročné cesty jsou jedním z faktorů, které přispívají k zvýšení cen potravin. Všechno si to zasluhuje velmi pečlivé zvážení. Vážený pane předsedající, paní komisařko, chtěl bych vám ještě jednou upřímně poděkovat, stejně tak i všem těm, kteří dnes přispěli do diskuse o této zprávě."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær! Mange tak for alle udsagnene, for den positive modtagelse af betænkningens indhold. Jeg vil gerne omtale to forhold. Det første berøres i næsten alle indlæg, nemlig de forskellige standarder og behovet for, at personer, der eksporterer dyrevarer til det europæiske marked, skal opfylde de samme krav, som de europæiske producenter. Det er helt åbenlyst. Hele ni af betænkningens 80 stykker er netop helliget dette spørgsmål, og det er vitterlig en stor udfordring. Dette spørgsmål skal virkelig fremsættes meget kraftigt. Dagens forhandling viser det entydigt. Det bør være vores europæiske EU-prioritet at klare denne sag i Verdenshandelsorganisationen. Der må ikke eksistere dobbeltstandarder - her er jeg enig i alle talerne. Det kan ikke accepteres. Det andet forhold findes i nogle af indlæggene, nemlig transport, og det er især relevant, da vi skal stemme om fru De Langes ændringsforslag i morgen. Jeg vil gerne sige, at jeg som ordfører fuldt ud støtter fru De Langes ændringsforslag, der skal føre til overvejelser om at begrænse transport af levende dyr til ni timer, når dyrene er beregnet til slagtning. Denne sag er diskuteret gennem lang tid i Parlamentet. Jeg støtter begrænsningen af humanitære årsager, da der eksisterer rigtig mange drastiske oplysninger om hvad, der foregår i forbindelse med disse transporter. Der findes også økonomiske hensyn: Nogen betaler jo for disse lange transporter. Hvis man transporterer dyr over lange afstande, lad os f.eks. sige fra Polen til Italien eller fra Litauen til Italien, er det jo forbrugeren, der betaler for det. Som regel betaler landmanden for det - det er jo netop nødvendigt at købe dyrene billigt fra landmændene, for at det kan betale sig at transportere dem så langt. Især landmændene bør derfor ikke frygte begrænsningen, for det tvinger forarbejdningsindustrien til at komme tættere på de steder, hvor dyrene bliver avlet. Jeg synes, at det er i deres interesse. Vi diskuterer prisstigningen på fødevarer. Netop denne meget omkostningsrige, dyre transport er en af årsagerne til prisstigningen på fødevarer. Vi skal virkelig overveje dette meget seriøst. Jeg vil endnu en gang gerne takke formanden, kommissæren og alle talerne i forhandlingen om denne betænkning."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ich bedanke mich bei allen, die das Wort ergriffen haben, für ihre Bemerkungen und dafür, dass sie diesen Bericht begrüßt haben. Lassen Sie mich jetzt noch speziell auf zwei Fragen eingehen. Die erste wurde in den meisten Redebeiträgen angesprochen. Es geht um die Forderung, dass Tierprodukte, die auf den europäischen Markt ausgeführt werden, die gleichen Standards erfüllen müssen und für sie die gleichen Vorschriften eingeführt werden müssen, wie sie für die europäischen Erzeuger gelten. Das ist einleuchtend. Von den 80 Ziffern des Berichts sind allein neun dieser Frage gewidmet. Das ist sicher ein großes Problem, und wir müssen uns nach Kräften bemühen, es zu lösen. Das zeigt auch die heutige Aussprache sehr deutlich. Die Union sollte der Lösung dieses Problems im Rahmen der WTO Priorität einräumen. Ich unterstütze alles, was in diesem Hause heute dazu gesagt wurde. Es darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Das ist einfach inakzeptabel. Der zweite Aspekt, zu dem ich mich äußern möchte, wurde auch schon in einigen Beiträgen angesprochen. Dabei geht es um die Tiertransporte. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, weil wir ja morgen über den Änderungsantrag von Frau De Lange abstimmen müssen. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich als Berichterstatter dem Änderungsantrag von Frau De Lange voll und ganz zustimme. Darin wird vorgeschlagen, den Transport lebender Tiere zu Schlachthöfen, damit sie dort geschlachtet werden, auf neun Stunden zu begrenzen. Darüber wurde im Parlament lange diskutiert. Ich unterstütze das Limit aus humanitären Gründen. Es gibt viele dramatische Berichte darüber, was bei solchen Transporten alles passiert. Dabei sind auch finanzielle Erwägungen zu berücksichtigen. Schließlich muss für diese langen Fahrten irgendjemand bezahlen. Wenn Tiere über große Entfernungen, z. B. von Polen nach Italien oder von Litauen nach Italien, befördert werden, dann zahlt dafür natürlich der Verbraucher. Der Landwirt zahlt in der Regel auch, denn damit es rentabel ist, Tiere so weit zu transportieren, müssen sie billig beim Landwirt gekauft werden können. Die Landwirte sollten daher keine Angst vor dieser Obergrenze haben, weil diese die verarbeitende Industrie dazu zwingen wird, ihre Standorte näher dorthin zu verlagern, wo die Tiere aufgezogen werden. Ich denke mal, das wäre in ihrem Interesse. Wir sprechen über steigende Lebensmittelpreise. Diese sehr teuren Fahrten sind mit verantwortlich für den Anstieg der Lebensmittelpreise. All das verdient es, gründlich bedacht zu werden. Herr Präsident, Frau Kommissarin, noch einmal herzlichen Dank an Sie und alle diejenigen, die bei der Aussprache über diesen Bericht das Wort ergriffen haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που έλαβαν τον λόγο για να κάνουν τα σχόλιά τους και για να επιδοκιμάσουν αυτήν την έκθεση. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Οι περισσότερες ομιλίες αναφέρθηκαν στο πρώτο. Αφορά την απαίτηση συμμόρφωσης εκείνων που εξάγουν ζωικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά με τα ίδια πρότυπα και θέσπισης των ίδιων απαιτήσεων με αυτές που επιβάλλονται στους ευρωπαίους παραγωγούς. Αυτό είναι αυτονόητο. Εννιά από τις 80 παραγράφους της έκθεσης είναι αφιερωμένες σε αυτό το ζήτημα. Αποτελεί σαφώς μια τεράστια πρόκληση και θα πρέπει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταπεξέλθουμε. Η σημερινή συζήτηση το αποσαφηνίζει αρκετά αυτό. Η Ένωση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην επίλυση του ζητήματος εντός του πλαισίου του ΠΟΕ. Στηρίζω όλα όσα ειπώθηκαν σήμερα στο Σώμα. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε την ύπαρξη διπλών προτύπων. Αυτό είναι απλά απαράδεκτο. Ορισμένες ομιλίες έθιξαν επίσης το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Σχετίζεται με τη μεταφορά και έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αύριο θα πρέπει να ψηφίσουμε για την τροπολογία της κ. De Lange. Θα ήθελα να πω ότι ως εισηγητής στηρίζω πλήρως την τροπολογία της κ. De Lange η οποία προτείνει τον περιορισμό της μεταφοράς των ζωντανών ζώων σε σφαγεία σε εννιά ώρες. Το ζήτημα αυτό υπήρξε για πολύ καιρό θέμα συζήτησης στο Σώμα. Συμφωνώ με τον περιορισμό για ανθρωπιστικούς λόγους. Υπάρχουν πολλές δραματικές αναφορές σχετικά με το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας μεταφοράς. Υπάρχουν επίσης οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Άλλωστε, κάποιος πρέπει να πληρώσει γι’ αυτά τα μεγάλα ταξίδια. Αν τα ζώα μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, από την Πολωνία στην Ιταλία ή από τη Λιθουανία στην Ιταλία, για παράδειγμα, φυσικά πληρώνει ο καταναλωτής. Συνήθως πληρώνει και ο κτηνοτρόφος, διότι για να είναι επικερδής η μεταφορά των ζώων σε τόσο μακρινές αποστάσεις θα πρέπει αυτά να έχουν αγοραστεί φτηνά από τον κτηνοτρόφο. Επομένως, οι κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να φοβούνται αυτόν τον περιορισμό διότι θα υποχρεώσει τις μεταποιητικές βιομηχανίες να εγκατασταθούν πιο κοντά στις περιοχές όπου έχουν εκτραφεί τα ζώα. Πιστεύω πως κάτι τέτοιο θα τους συμφέρει να το κάνουν. Συζητάμε την αύξηση των τιμών των τροφίμων. Αυτά τα πολυδάπανα ταξίδια αποτελούν έναν από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών των τροφίμων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω ειλικρινά εσάς και όλους όσους έλαβαν το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την εν λόγω έκθεση."@el10
"Mr President, Commissioner, I should like to thank all those who have taken the floor for their comments and for welcoming this report. I now wish to refer to two particular issues. The first of these was raised in most of the speeches made. It concerns requiring those exporting animal products to the European market to comply with the same standards and introduce the same requirements as are imposed on European producers. This stands to reason. As many as nine of the 80 paragraphs in the report are devoted to this matter. It certainly represents a major challenge and every possible effort should be brought to bear upon it. Today’s debate makes that quite clear. The Union should give priority to resolving the matter within the framework of the WTO. I support everything said in the House today. We cannot condone double standards. That is simply unacceptable. The second issue I wish to refer to was also raised in some of the speeches made. It relates to transport and is particularly relevant as we are due to vote on Mrs De Lange’s amendment tomorrow. I should like to say that, as rapporteur, I fully support Mrs De Lange’s amendment which proposes limiting the transport of live animals to abattoirs for slaughter to nine hours. This issue has long been the subject of debate in the House. I support the limit for humanitarian reasons. There are many dramatic reports of what goes on during transport of this nature. There are also financial considerations to take into account. After all, someone has to pay for those long journeys. If animals are being transported over long distances, from Poland to Italy or from Lithuania to Italy, for example, of course the consumer pays. The farmer usually pays too, because for it to be profitable to transport the animals so far, they have to be bought cheaply from the farmer. Farmers should not therefore fear this limit, because it will oblige the processing industry to locate itself nearer the places where the animals have been reared. I believe it would be in their interest to do so. We are debating the increase in food prices. These very expensive journeys are one of the factors contributing to the rise in food prices. All this merits very careful consideration. Mr President, Commissioner, I should again like to offer my sincere thanks to you and to all those who took the floor during the debate on this report."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría dar las gracias a todos los que han intervenido por sus comentarios y su apoyo al informe. Desearía referirme a dos cuestiones específicas. La primera se ha suscitado en la mayoría de las intervenciones. Se refiere a la imposición de la obligación a los que exportan productos animales al mercado europeo de cumplir las mismas normas y requisitos que se exigen a los productores europeos. Esto es algo razonable. Hasta nueve de los ochenta apartados del informe se dedican a esta cuestión. Ciertamente constituye un problema importante y se deberían realizar todos los esfuerzos posibles para resolverlo. El debate de hoy aclara bastante las cosas. La Unión debería conceder prioridad a la resolución de esta cuestión en el marco de la OMC. Apoyo todo lo que se ha dicho hoy en esta Cámara. No podemos medir con un doble rasero. Esto es simplemente inaceptable. La segunda cuestión que deseo mencionar también se ha planteado en algunas de las intervenciones. Se refiere al transporte y es especialmente relevante en relación con la votación de la enmienda de la señora De Lange mañana. Me gustaría decir que, como ponente, apoyo plenamente la enmienda de la señora De Lange, que propone limitar el transporte de animales vivos a los mataderos a trayectos de nueve horas de duración. Esta cuestión ha sido objeto de debate en la Cámara desde hace mucho tiempo. Apoyo este plazo de tiempo por razones humanitarias. Existen informaciones muy dramáticas sobre lo que ocurre durante este tipo de transporte. También tenemos que tomar en consideración una serie de cuestiones financieras. Después de todo, alguien tiene que pagar por estos largos viajes. Si los animales realizan largos viajes, de Polonia a Italia o de Lituania a Italia, por ejemplo, quien paga es el consumidor. También paga el agricultor, ya que para que el transporte de los animales sea rentable, se le pagará muy poco por tales animales. Por consiguiente, los agricultores no deberían temer este límite, porque obligará a la industria de la transformación a situarse más cerca de los lugares donde se crían los animales. Creo que esta medida redundará también en su interés. También estamos debatiendo el aumento de los precios de los alimentos. Estos viajes tan excesivamente caros son uno de los factores que contribuyen al aumento de los precios de los alimentos. Todo esto merece un análisis muy cuidadoso. Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría volver a dar las gracias a todos los que han intervenido en este debate sobre el informe."@es21
"Härra juhataja, volinik, ma soovin tänada kõiki sõnavõtjaid märkuste ja käesoleva raporti heakskiitmise eest. Nüüd soovin ma täpsemalt käsitleda kahte küsimust. Esimene neist tõstatati enamikus kõnedes. See hõlmab nõuet sätestada Euroopa turule loomsete toodete importijatele samasugused standardid ja kehtestada samasugused nõuded, nagu on kehtestatud Euroopa tootjatele. Selleks on põhjust. Käesolevas raportis on koguni üheksa lõiku 80st pühendatud nimetatud probleemile. Kindlasti kujutab see endast suurt väljakutset ja sellega seoses tuleb teha kõikvõimalikke jõupingutusi. Tänane arutelu on selle üpris selgeks teinud. Liit peab seadma nimetatud küsimuse lahendamise prioriteediks koostöös WTOga. Ma toetan kõike täna täiskogul öeldut. Me ei tohi leppida topeltstandarditega. See on lihtsalt vastuvõetamatu. Mõnes tänases kõnes tõstatati ka teine küsimus, millele soovin viidata. See on seotud transportimisega ning on eriti asjakohane, sest me peame homme hääletama proua De Lange muudatusettepaneku üle. Raportöörina soovin öelda, et toetan täielikult proua De Lange muudatusettepanekut, mis pakub välja elusloomade tapamajja transportimise aja piiriks üheksa tundi. Nimetatud probleem on täiskogus kaua aega arutusel olnud. Mina toetan ajapiirangut inimlikel kaalutlustel. Leidub palju dramaatilisi aruandeid, milles valgustatakse sellelaadse transpordi ajal toimuvat. Samuti peab arvesse võtma rahalist külge. Lõpuks peab keegi ometi kinni maksma need pikad reisid. Kui loomi veetakse pikkade vahemaade taha, näiteks Poolast Itaaliasse või Leedust Itaaliasse, siis loomulikult maksab selle eest tarbija. Maksab harilikult ka põllumajandustootja, sest selleks, et loomade vedu nii kaugele oleks kasumlik, peab põllumajandustootja need müüma odavalt. Seetõttu ei peaks põllumajandustootjad kartma neid piiranguid, sest see kohustab töötlevat tööstust paiknema lähemal kohtadele, kus loomi üles kasvatatakse. Ma usun, et see oleks ka nende huvides nii teha. Me arutleme toiduainete hindade tõusu üle. Nimetatud ülikallid reisid on üks tegur, mis annab oma osa toiduainete hinnatõusule. Kõik see väärib väga hoolikat kaalumist. Härra juhataja, volinik, soovin veel kord siiralt tänada teid ja kõiki, kes võtsid sõna arutelus raporti üle."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäneitä heidän huomautuksistaan ja myönteisestä suhtautumisestaan mietintöön. Nyt haluan viitata kahteen erityiseen seikkaan. Ensimmäistä tarkasteltiin lähes kaikissa puheenvuoroissa. Se koski samojen standardien soveltamista ja samojen vaatimusten asettamista Euroopan markkinoille tuotaville eläinperäisille tuotteille kuin eurooppalaisillekin tuotteille. Tämä on järkevää. Asiaa tarkastellaan jopa 80:ssa mietinnön kohdassa. Se on todellakin suuri haaste, ja siihen on käytettävä kaikki mahdollisuudet. Se tuli varsin selväksi tämän päivän keskustelussa. Unionin on pyrittävä ensisijaisesti ratkaisemaan asia WTO:ssa. Kannatan kaikkea täällä tänään esitettyä. Emme voi suvaita kaksia standardeja. Se on yksinkertaisesti tuomittavaa. Toinen seikka, johon haluan viitata, mainittiin myös joissakin puheenvuoroissa. Se koskee kuljetuksia, ja on erityisen ajankohtainen, sillä äänestämme huomenna Esther De Langen tarkistuksesta. Esittelijänä haluan sanoa, että tuen täysin Esther De Langen tarkistusta, jossa ehdotetaan elävien eläinten teuraskuljetusten rajoittamista yhdeksään tuntiin. Asiasta on keskusteltu parlamentissa jo kauan. Kannatan rajoitusta inhimillisistä syistä. On paljon järkyttäviä kertomuksia siitä, mitä tapahtuu tällaisten kuljetusten aikana. On otettava huomioon myös taloudelliset näkökohdat. Jonkunhan on loppujen lopuksi maksettava pitkistä kuljetuksista. Jos eläimiä kuljetetaan pitkiä matkoja, esimerkiksi Puolasta Italiaan tai Liettuasta Italiaan, kuluttaja tietenkin maksaa. Tavallisesti myös karjankasvattaja maksaa, sillä jotta eläinten kuljetus näin pitkälle olisi kannattavaa, ne on pitänyt ostaa halvalla karjankasvattajalta. Karjankasvattajien ei siis pidä pelätä näitä rajoituksia, sillä ne velvoittavat jalostusteollisuuden sijoittumaan lähemmäs paikkaa, jossa eläimiä kasvatetaan. Minusta se on niiden etujen mukaista. Keskustelemme elintarvikkeiden hintojen noususta. Nämä hyvin kalliit kuljetukset ovat yksi elintarvikkeiden hintojen nousuun vaikuttava tekijä. Kaikkea tätä on harkittava huolellisesti. Arvoisa puhemies, arvoisa komissio jäsen, kiitän vielä kerran vilpittömästi teitä ja kaikkia mietintöä koskevassa keskustelussa puheenvuoron käyttäneitä."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je voudrais remercier tous ceux qui ont pris la parole pour leurs commentaires et pour l’accueil favorable qu’ils ont réservé à ce rapport. Je souhaite maintenant aborder deux sujets en particulier. Le premier de ces sujets a été abordé par la plupart des orateurs. Il s’agit de l’obligation éventuelle, pour ceux qui exportent des produits animaux à destination du marché européen, de respecter les mêmes normes et d’instaurer les mêmes critères que ceux imposés aux producteurs européens. Cela tombe sous le sens. Neuf des 80 paragraphes du rapport sont consacrés à cette question. Elle représente clairement un défi majeur, et nous devons faire tous les efforts possibles dans ce domaine. Le débat d’aujourd’hui le montre clairement. L’Union doit donner la priorité à la résolution de ce problème dans le cadre de l’OMC. Je suis d’accord avec tout ce qui a été dit au sein de ce Parlement ce soir. Nous ne pouvons pas permettre les normes à géométrie variable. C’est tout simplement inacceptable. La deuxième question que je souhaite aborder a également été soulevée par certaines des interventions. Il s’agit du transport, et cette question est particulièrement importante dans la mesure où nous voterons demain sur l’amendement déposé par Mme De Lange. Je tiens à dire qu’en tant que rapporteur, je soutiens pleinement l’amendement de Mme De Lange, qui propose de limiter à neuf heures la durée du transport des animaux vers l’abattoir. Cette question a longtemps fait l’objet de débats au sein de ce Parlement. Je soutiens cette limite pour des raisons humanitaires. Il existe de nombreuses informations dramatiques sur ce qui se passe pendant ces transports. Il faut également tenir compte des considérations financières. Après tout, il faut bien que quelqu’un paye pour ces longs voyages. Quand des animaux sont transportés sur de longues distances, par exemple de la Pologne à l’Italie ou de la Lituanie à l’Italie, c’est évidemment le consommateur qui paye. L’agriculteur paye également, parce que pour qu’un transport sur de telles distances soit profitable, il faut que les animaux soient achetés à l’agriculteur à un prix inférieur. Les agriculteurs ne doivent donc pas craindre cette limite, parce qu’elle obligera l’industrie de transformation à s’installer plus près de l’endroit où les animaux sont élevés. Je pense que cela sera dans leur intérêt. Nous débattons de l’augmentation du prix des denrées alimentaires. Ces trajets coûteux sont l’un des facteurs qui contribuent à l’augmentation du prix des aliments. Tout ceci mérite une réflexion attentive. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je voudrais remercier encore une fois tous ceux qui ont pris la parole à l’occasion du débat sur ce rapport."@fr8
"Elnök úr, biztos asszony, valamennyi felszólalónak szeretném megköszönni észrevételeiket, és hogy szívesen fogadták a jelentés. Most két konkrét kérdésre szeretnék utalni. Az elsőt a legtöbb felszólalásban felvetették. Arról van szó, hogy azoktól, akik az európai piacra állati termékeket exportálnak elvárható, hogy ugyanazoknak a szabványoknak feleljenek meg és ugyanazokat a követelményeket vezessék be, mint amelyek az európai termelők számára kötelezők. Ez ésszerű. A jelentés 80 bekezdéséből kilenc ezzel a témával foglalkozik. Kétségtelen, hogy a kihívás igen jelentős, minden lehetséges erőfeszítés összpontosítására szükség lesz. A mai vita alapján ez nyilvánvaló. Az Uniónak prioritást kell adnia az ügynek a WTO keretében történő megoldásának. Mindent támogatok, ami ma a Házban elhangzott. Nem tűrhetjük el a kettős szabványokat. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. A második kérdést, amire utalni szeretnék szintén érintették néhány felszólalásban. A szállítással áll kapcsolatban és különös jelentőséggel bír, mivel holnap kell szavaznunk a De Lange asszony által indítványozott módosításról. Azt szeretném mondani, hogy előadóként teljes mértékben támogatom  De Lange asszony módosítását, amely az élő állatoknak a vágóhidakra történő szállítását kilenc órára javasolja korlátozni. Ez a kérdés hosszú időn keresztül képezte vita tárgyát a Házban. Én humánus okokból támogatom a korlátozást. Számos drámai riport készült arról, hogy mi megy végbe egy ilyen típusú szállítás alatt. Pénzügyi megfontolásokat is figyelembe kell venni. Ugyanis valakinek fizetnie kell ezekért a hosszú utakért. Ha az állatokat nagy távolságokra szállítják, például Lengyelországból Olaszországba, vagy Litvániából Olaszországba, természetesen a fogyasztó fog fizetni. Persze a gazdálkodó is fizet, mivel ahhoz, hogy az állatok ilyen távolságra történő szállítása jövedelmező legyen, olcsón kell azokat megvásárolni a gazdálkodótól. Ezért a gazdálkodóknak nem kell a korlátozástól tartaniuk, mivel a korlátozás hatására a feldolgozóipar közelebb kényszerül települni az állatok tenyésztési helyéhez. Azt hiszem, ez állna majd legjobb érdekükben. Vitázunk az élelmiszerárak emelkedéséről. A nagyon költséges utaztatások képviselik az élelmiszerárak emelkedésében szerepet játszó egyik tényezőt. Mindez nagyon alapos megfontolást érdemel. Elnök úr, biztos asszony, még egyszer őszinte köszönetemet fejezem ki Önöknek és mindazoknak, akik e jelentés vitájában felszólaltak."@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, desidero ringraziare tutti coloro che hanno preso la parola per fare osservazioni e accogliere con favore la presente relazione. Desidero ora riferirmi a due questioni specifiche. La prima di tali questioni è stata sollevata nella maggior parte degli interventi fatti. Riguarda l’imposizione del rispetto degli stessi e dell’introduzione degli stessi requisiti imposti ai produttori europei a tutti coloro che esportano prodotti animali verso il mercato europeo. Il che è logico. Ben nove degli 80 paragrafi della relazione sono dedicati a tale questione. Essa rappresenta senza dubbio una sfida importante e dobbiamo compiere ogni sforzo possibile in proposito. La discussione di oggi lo ha reso molto chiaro. L’Unione deve dare la priorità alla risoluzione di tale questione nel quadro dell’OMC. Appoggio tutto ciò che è stato detto oggi in Aula. Non possiamo passare sopra a doppi . E’ semplicemente inaccettabile. Anche la seconda questione che desidero riportare è stata sollevata in alcuni degli interventi fatti. Riguarda il trasporto ed è particolarmente rilevante dato che domani dobbiamo votare l’emendamento dell’onorevole De Lange. Desidero dire che, in qualità di relatore, appoggio appieno l’emendamento dell’onorevole De Lange che propone di limitare a nove ore il trasporto degli animali vivi ai mattatoi per la macellazione. Tale questione è stata a lungo oggetto di discussione in quest’Aula. Appoggio il limite per ragioni umanitarie. Vi sono molte relazioni drammatiche di ciò che accade durante i trasporti di questo genere. Vi sono anche considerazioni finanziarie di cui tenere conto. Dopotutto, qualcuno deve pagare per quei lunghi viaggi. Se gli animali vengono trasportati per lunghe distanze, dalla Polonia all’Italia o dalla Lituania all’Italia, ad esempio, certamente i consumatori pagano. Di solito paga anche l’agricoltore dato che, affinché sia vantaggioso trasportare gli animali così lontano, l’agricoltore deve averli acquistati a basso costo. Gli agricoltori non devono pertanto temere tale limite, perché obbligherà l’industria di trasformazione a situarsi più vicina ai luoghi in cui vengono allevati gli animali. Ritengo che sarebbe nel loro interesse fare così. Discutiamo l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Tali viaggi costosissimi costituiscono uno dei fattori che contribuiscono all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Tutto ciò merita di essere considerato con molta attenzione. Signor Presidente, signora Commissario, desidero porgere nuovamente i miei sentiti ringraziamenti a voi e a tutti coloro che sono intervenuti nel corso della discussione sulla relazione di oggi."@it12
"Pone Pirmininke, Komisare, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems už jų pastabas bei šiam pranešimui išreikštą paramą. Noriu pakomentuoti du konkrečius klausimus. Pirmasis nuskambėjo daugelyje pasisakymų. Jis įsisijęs su būtinybe reikalauti, kad gyvūninės kilmės produktų eksportuotojai į Europos rinką laikytųsi vienodų standartų ir, kad jiems būtų taikomi tokie pat reikalavimai, kaip nustatytieji Europos gamintojams. Tai pagrįstas reikalavimas. Šiam klausimui skirti net devyni iš 80 šio pranešimo punktų. Aišku, tai yra didelis iššūkis; siekiant į jį atsakyti, būtina skirti visas įmanomas pastangas. Tą labai aiškiai parodo šios dienos diskusijos. Europos Sąjunga turi nustatyti prioritetą šį klausimą išspręsti PPO. Pritariu visoms šiandieną šiuose Rūmuose nuskambėjusioms mintims. Negalime taikyti dvigubų standartų. Tai paprasčiausiai nepriimtina. Antrasis klausimas, kurį noriu pakomentuoti, nuskambėjo keliuose pasisakymuose. Jis susijęs su transportavimu ir yra ypač aktualus, nes rytoj mes turėsime balsuoti dėl ponios De Lange pateikto pakeitimo. Noriu pasakyti, kad kaip pranešimo sudarytojas, aš visiškai palaikau ponios De Lange pakeitimą, kuriuo siūloma apriboti gyvų gyvūnų transportavimo į skerdyklas laiką iki devynių valandų. Šis klausimas jau seniai yra Parlamento diskusijų tema. Ribos nustatymą palaikau dėl humanitarinių priežasčių. Gauname daug dramatiškų pranešimų apie tai, kad vyksta panašaus pobūdžio pervežimų metu. Taip pat egzistuoja finansinių aplinkybių, į kurias būtina atsižvelgti. Juk kažkas turi mokėti už šias ilgalaikes keliones. Jei gyvūnai transportuojami ilgais atstumais, pavyzdžiui, iš Lenkijos į Italiją ar iš Lietuvos į Italiją, aišku, kad šias išlaidas moka vartotojas. Ūkininkas dažniausiai taip pat moka, nes tam, kad toks tolimas gyvūnų transportavimas būtų pelningas, ūkininkas turi juos pigiai parduoti. Todėl ūkininkai neturėtų baimintis šios ribos, nes ji privers perdirbamąją pramonę steigtis arčiau gyvūnų auginimo vietų. Manau, kad tai atitiktų jų interesus. Diskutuojame dėl maisto produktų kainų augimo. Šios brangiai kainuojančios kelionės yra vienas iš maisto kainas didinančių veiksnių. Visa tai nusipelno labai atidaus dėmesio. Pone Pirmininke, Komisare, noriu dar kartą nuoširdžiai padėkoti Jums ir visiems diskusijų apie šį pranešimą dalyviams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Komisār! Es gribētu pateikties visiem, kuri uzstājās, par viņu komentāriem un šī ziņojuma uzņemšanu. Tagad es vēlos pievērsties diviem īpašiem jautājumiem. Pirmais no tiem tika izvirzīts vairumā runu. Tas attiecas uz prasību pret tiem, kuri eksportē dzīvnieku produktus uz Eiropas tirgu, ievērot tos pašus standartus un ieviest tās pašas prasības, kādas ir uzliktas Eiropas ražotājiem. Tam ir iemesls. Tieši deviņi no 80 ziņojuma punktiem ir veltīti šim jautājumam. Protams, tas parāda lielāko problēmu un jāpieliek visas iespējamās pūles, lai to atrisinātu. Šodienas debates to diezgan labi izskaidro. Savienībai jāizvirza prioritāte atrisināt jautājumu PTO ietvaros. Es atbalstu visu, kas šodien Parlamentā tika sacīts. Mēs nevaram piedot dubultus standartus. Tas vienkārši nav pieņemami. Otrais jautājums, kuram vēlos pievērsties, arī tika izvirzīts dažās runās. Tas attiecas uz transportu un ir īpaši būtisks, jo mums rīt jābalso par kundzes grozījumiem. Es gribētu teikt, ka es kā referents pilnīgi atbalstu kundzes grozījumu, kas ierosina ierobežot dzīvu dzīvnieku transportēšanu uz lopkautuvi nokaušanai līdz deviņām stundām. Šis jautājums Parlamentā jau sen ir ticis apspriests. Es atbalstu ierobežojumu humanitāru iemeslu dēļ. Ir daudz dramatisku ziņojumu par to, kas notiek šāda veida transportēšanas laikā. Jāņem vērā arī finansiāli apsvērumi. Galu galā, kādam jāmaksā par šiem ilgajiem braucieniem. Ja dzīvniekus transportē lielos attālumos, piemēram, no Polijas uz Itāliju vai no Lietuvas uz Itāliju, protams, maksā patērētāji. Parasti maksā arī lauksaimnieks, jo, lai būtu rentabli transportēt dzīvniekus tik tālu, no lauksaimnieka tiek lēti nopirkts. Tāpēc lauksaimniekiem nevajadzētu baidīties no šī ierobežojumu, jo tas radīs pienākumu pārstrādes rūpniecībai atrasties tuvāk vietām, kur audzē dzīvniekus. Es uzskatu, ka tas arī būtu viņu interesēs. Mēs apspriežam pārtikas cenu paaugstināšanu. Šie ļoti dārgie braucieni ir viens no faktoriem, kas ietekmē pārtikas cenu pieaugumu. Tas viss ir pelnījis, lai to ļoti uzmanīgi apsvērtu. Priekšsēdētāja kungs! Komisār! Es vēlos vēlreiz izteikt savu vissirsnīgāko pateicību jums un visiem tiem, kuri uzstājās debatēs par šo ziņojumu."@lv13
"Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi, życzliwe przyjęcie treści sprawozdania. Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii. Pierwszą jest poruszana w większości wypowiedzi sprawa równych standardów i potrzeby wprowadzenia takich samych wymagań od eksportujących swoje wyroby zwierzęce na rynek europejski, jakie są wymagane od europejskich producentów. To jest sprawa oczywista. Aż dziewięć z osiemdziesieciu ustępów sprawozdania poświęconych jest tej właśnie kwestii i to jest wielkie rzeczywiście wyzwanie. Naprawdę ta kwestia musi być bardzo mocno postawiona. Dzisiejsza debata jednoznacznie do tego przekonuje. Naszym unijnym, europejskim priorytetem powinno być załatwienie tej sprawy w Światowej Organizacji Handlu. Nie może być tak, – i w pełni podzielam tutaj wszystkie głosy, – że są podwójne standardy. One są nie do zaakceptowania. Drugą kwestią jest obecna w niektórych wypowiedziach sprawa transportu, tym bardziej, że w jutrzejszym głosowaniu będziemy mieli poprawkę pani De Lange. Chciałem powiedzieć, że jako sprawozdawca w pełni popieram poprawkę pani De Lange, zmierzającą do rozważenia ograniczenia do dziewięciu godzin transportu żywych zwierząt w celach rzeźnych, w celu uboju. Ta sprawa od dawna jest dyskutowana w Parlamencie. Popieram to ograniczenie z przyczyn humanitarnych, istnieje bardzo wiele drastycznych doniesień o tym, co dzieje się w takich transportach. Istnieją także względy ekonomiczne: przecież ktoś za te długie transporty płaci. Jeżeli się transportuje zwierzęta na wielkie odległości, powiedzmy, z Polski do Włoch czy z Litwy do Włoch, to przecież płaci za to konsument. Najczęściej płaci za to rolnik – właśnie, dlatego że, po to, żeby się opłacało te zwierzęta tak daleko transportować, to trzeba je taniej kupić od rolnika. Dlatego zwłaszcza rolnicy nie powinni się obawiać takiego ograniczenia, bo zmusi ono przemysł przetwórczy do lokowania się bliżej tych miejsc, gdzie zwierzęta są hodowane. Sądzę, ze leży to w ich interesie. Dyskutujemy o wzroście cen żywności. To właśnie ten bardzo kosztowny, drogi transport jest także jedną z przyczyn takiego wzrostu cen żywności. Naprawdę bardzo poważnie powinniśmy to rozważyć. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, i wszystkim występującym w debacie nad tym sprawozdaniem."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik wil iedereen die aan het woord is geweest, bedanken voor zijn opmerkingen en voor het positieve onthaal van dit verslag. Ik wil nu graag ingaan op twee specifieke kwesties. De eerste werd genoemd in de meeste toespraken, namelijk dat van exporteurs van dierlijke producten naar de Europese markt zou moeten worden vereist dat zij dezelfde normen naleven en dezelfde eisen invoeren als aan Europese producenten worden gesteld. Dat is niet meer dan logisch. Maar liefst negen van de tachtig punten in dit verslag zijn aan dit vraagstuk gewijd. Dit is zonder meer een grote uitdaging en we moeten alles doen wat in ons vermogen ligt om dit probleem het hoofd te bieden. Het debat van vandaag maakt dat heel duidelijk. De Unie moet prioriteit geven aan het oplossen van deze kwestie binnen het kader van het WTO. Ik ondersteun alles wat vandaag in het Huis is gezegd. We kunnen niet tolereren dat er wordt gemeten met twee maten. Dat is eenvoudigweg onaanvaardbaar. Ook de tweede kwestie waarop ik wil ingaan, werd in enkele toespraken genoemd. Het gaat om het vervoer en is met name van belang omdat we morgen moeten stemmen over het amendement van mevrouw De Lange. Als rapporteur wil ik graag mijn volledige steun uitspreken voor het amendement van mevrouw De Lange, waarin wordt voorgesteld om het vervoer van levende dieren naar abattoirs voor de slacht te beperken tot negen uur. Deze aangelegenheid is al lang een punt van discussie in het Huis. Ik steun de tijdslimiet om humanitaire redenen. Er bestaan vele aangrijpende verslagen over wat er gebeurt tijdens een dergelijk transport. Er zijn ook financiële overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden. Tenslotte moet er iemand betalen voor die lange reizen. Wanneer dieren over lange afstanden worden vervoerd, bijvoorbeeld van Polen naar Italië of van Litouwen naar Italië, is het natuurlijk de consument die betaalt. Doorgaans betaalt de boer ook, omdat het pas winstgevend is om dieren zo ver te vervoeren als de dieren goedkoop worden gekocht van de boeren. Boeren moeten daarom niet bang zijn voor deze limiet, omdat het de verwerkende industrie zal dwingen om zich dichter bij de plaatsen te vestigen waar de dieren zijn gefokt. Ik denk dat het in hun belang is om dat te doen. We debatteren over de stijging van de voedselprijzen. Deze zeer dure reizen zijn een van de factoren die bijdragen aan de stijging van de voedselprijzen. Dit alles dient zeer zorgvuldig te worden overwogen. Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik wil nogmaals mijn dank uitspreken aan u en allen die het woord hebben gevoerd tijdens het debat over dit verslag."@nl3
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, gostaria de agradecer a todos os que usaram da palavra os seus comentários, bem como a boa recepção que reservaram a este relatório. Gostaria agora de referir dois aspectos específicos. O primeiro desses aspectos foi levantado na maioria das intervenções. Prende-se com a exigência aos que exportam produtos animais para o mercado europeu para que cumpram as mesmas normas e introduzam os mesmos requisitos que são impostos a produtores europeus. Isso é uma evidência. Nove de entre os 80 números do relatório são dedicados a esta questão. Representa, certamente, um importante desafio, devendo ser envidados todos os esforços possíveis para o enfrentar. O debate de hoje deixa-o bastante claro. A União deveria dar prioridade à resolução do assunto no quadro da OMC. Apoio tudo o que aqui foi dito neste hemiciclo hoje. Não podemos tolerar critérios dúplices. É pura e simplesmente inaceitável. A segunda questão que gostaria de referir foi também levantada nalgumas intervenções de hoje. Prende-se com o transporte, sendo uma questão particularmente relevante já que está prevista para amanhã a votação da alteração da senhora deputada De Lange. Gostaria de dizer que, na qualidade de relator, apoio totalmente a alteração da senhora deputada De Lange, que propõe que se limite o transporte de animais vivos para os matadouros para abate a nove horas. Esta questão já há muito que é motivo de debate nesta Assembleia. Apoio esse limite por questões humanitárias. São muitos os relatos dramáticos daquilo que acontece durante o transporte desta natureza. Há ainda considerações de carácter financeiro a ter em conta. Afinal, alguém tem de pagar por estas longas viagens. Se os animais são transportados por longas distâncias, da Polónia para Itália, ou da Lituânia para Itália, por exemplo, evidentemente que o consumidor paga. O agricultor normalmente também paga, porque, para que o transporte de animais seja lucrativo, por enquanto, é preciso que os animais sejam comprados a baixo preço ao agricultor. Por conseguinte, os agricultores não têm de temer esse limite, pois isso obriga a industria de transformação a localizar-se mais próximo dos locais onde os animais são criados. Penso que seria do seu interesse fazê-lo. Estamos a debater os preços dos alimentos. Estas viagens extremamente dispendiosas são um dos factores que contribuem para o aumento do preço dos bens alimentares. Tudo isto merece uma ponderação aturada. Senhor Presidente, Senhor Comissário, gostaria, uma vez mais, de lhe manifestar os meus mais sinceros agradecimentos, assim como a todos os que intervieram no debate sobre este relatório."@pt17
"Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi, życzliwe przyjęcie treści sprawozdania. Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii. Pierwszą jest poruszana w większości wypowiedzi sprawa równych standardów i potrzeby wprowadzenia takich samych wymagań od eksportujących swoje wyroby zwierzęce na rynek europejski, jakie są wymagane od europejskich producentów. To jest sprawa oczywista. Aż dziewięć z osiemdziesieciu ustępów sprawozdania poświęconych jest tej właśnie kwestii i to jest wielkie rzeczywiście wyzwanie. Naprawdę ta kwestia musi być bardzo mocno postawiona. Dzisiejsza debata jednoznacznie do tego przekonuje. Naszym unijnym, europejskim priorytetem powinno być załatwienie tej sprawy w Światowej Organizacji Handlu. Nie może być tak, – i w pełni podzielam tutaj wszystkie głosy, – że są podwójne standardy. One są nie do zaakceptowania. Drugą kwestią jest obecna w niektórych wypowiedziach sprawa transportu, tym bardziej, że w jutrzejszym głosowaniu będziemy mieli poprawkę pani De Lange. Chciałem powiedzieć, że jako sprawozdawca w pełni popieram poprawkę pani De Lange, zmierzającą do rozważenia ograniczenia do dziewięciu godzin transportu żywych zwierząt w celach rzeźnych, w celu uboju. Ta sprawa od dawna jest dyskutowana w Parlamencie. Popieram to ograniczenie z przyczyn humanitarnych, istnieje bardzo wiele drastycznych doniesień o tym, co dzieje się w takich transportach. Istnieją także względy ekonomiczne: przecież ktoś za te długie transporty płaci. Jeżeli się transportuje zwierzęta na wielkie odległości, powiedzmy, z Polski do Włoch czy z Litwy do Włoch, to przecież płaci za to konsument. Najczęściej płaci za to rolnik – właśnie, dlatego że, po to, żeby się opłacało te zwierzęta tak daleko transportować, to trzeba je taniej kupić od rolnika. Dlatego zwłaszcza rolnicy nie powinni się obawiać takiego ograniczenia, bo zmusi ono przemysł przetwórczy do lokowania się bliżej tych miejsc, gdzie zwierzęta są hodowane. Sądzę, ze leży to w ich interesie. Dyskutujemy o wzroście cen żywności. To właśnie ten bardzo kosztowny, drogi transport jest także jedną z przyczyn takiego wzrostu cen żywności. Naprawdę bardzo poważnie powinniśmy to rozważyć. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, i wszystkim występującym w debacie nad tym sprawozdaniem."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, chcel by som poďakovať všetkým, ktorí do tejto rozpravy prispeli svojimi pripomienkami, a za to, že túto správu uvítali. Teraz by som chcel spomenúť niekoľko konkrétnych otázok. Prvú z nich nastolila vo svojich príspevkoch väčšina rečníkov. Týka sa požiadavky, aby vývozcovia živočíšnych výrobkov na európsky trh dodržiavali rovnaké normy a zaviedli rovnaké požiadavky, aké musia dodržiavať európski výrobcovia. Je to logické. Tejto záležitosti sa v správe venuje až deväť zo všetkých 80 odsekov. V každom prípade to predstavuje veľkú výzvu a malo by sa vynaložiť všetko úsilie na jej vyriešenie. Z dnešnej diskusie je to zrejmé. Únia by mala riešenie tejto záležitosti v rámci WTO pokladať za prioritu. Podporujem všetko, čo dnes bolo v tomto Parlamente povedané. Nemôžeme trpieť uplatňovanie dvojitého metra. To je jednoducho neprijateľné. Druhú otázku, ktorej by som sa chcel venovať, tiež nastolilo mnoho rečníkov. Týka sa prepravy a je osobitne významná, keďže zajtra budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý predložila pani De Langová. Chcel by som povedať, že ako spravodajca v plnej miere podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh pani De Langovej, v ktorom sa navrhuje obmedzenie prepravy živých zvierat na bitúnky na účely zabitia na deväť hodín. Táto otázka bola veľmi dlho predmetom diskusií v tomto Parlamente. Podporujem toto obmedzenie z humanitárnych dôvodov. Existuje množstvo dramatických správ o tom, k čomu počas takejto prepravy dochádza. Rovnako je potrebné zohľadniť finančné záujmy. V konečnom dôsledku niekto za tieto dlhé cesty musí zaplatiť. Ak sa zvieratá prepravujú na dlhé vzdialenosti, napríklad z Poľska do Talianska alebo z Litvy do Talianska, samozrejme, že náklady ponesie spotrebiteľ. Poľnohospodár obyčajne tiež nesie náklady, pretože, aby bolo prevážanie zvierat na také vzdialenosti ziskové, musia byť tieto zvieratá odkúpené od poľnohospodára za nízku cenu. Poľnohospodári by sa teda tohto obmedzenia nemali obávať, pretože prinúti, aby sa spracovateľský priemysel usadil na miestach, ktoré sú bližšie k miestam chovu zvierat. Domnievam sa, že to bude aj v ich záujme. Diskutujeme o zvýšení cien potravín. Tieto veľmi finančne náročné cesty sú jedným z faktorov, ktoré prispievajú k zvýšeniu cien potravín. Všetko si to zasluhuje veľmi starostlivé zváženie. Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, chcel by som sa ešte raz úprimne poďakovať vám, ako aj všetkým tým, ktorí dnes prispeli do diskusie o tejto správe."@sk19
". Gospod predsednik, gospa komisarka, zahvaljujem se vsem, ki so prispevali v tej razpravi in sprejeli to poročilo. Zdaj bom govoril o dveh vprašanjih. Prvega ste omenili v večini vaših govorov. Povezano je z zahtevo, da morajo tisti, ki izvažajo proizvode živalskega izvora na evropski trg upoštevati enake standarde in uvesti enake pogoje, kot so določeni za evropske proizvajalce. To je smiselno. Devet od osemdesetih odstavkov poročila obravnava to vprašanje. To je velik izziv, zato si moramo za rešitev tega vprašanja kar najbolj prizadevati. Današnja razprava je to potrdila. Unija mora prednostno obravnavati reševanje tega vprašanja v okviru STO. Strinjam se z vsem, kar sem danes slišal v Parlamentu. Ne smemo opravičevati dvojnih meril. To je nesprejemljivo. Drugo vprašanje, ki ga želim izpostaviti, je bilo danes prav tako pogosto omenjeno. Obravnava prevoz in je zlasti pomembno, ker bomo jutri glasovali o predlogu spremembe gospe De Lange. Rad bi povedal, da kot poročevalec v celoti podpiram predlog spremembe gospe De Lange, ki zahteva omejitev prevoza živih živali v klavnice za zakol na devet ur. O tem vprašanju v Parlamentu že dolgo časa razpravljamo. Omejitev podpiram iz humanitarnih razlogov. Veliko pretresljivih poročil govori o tem, kaj se dogaja med take vrste prevozom. Pri tem je treba upoštevati tudi vidik financiranja. Končno mora nekdo plačati za ta dolga potovanja. Če se živali prevaža na dolgih razdaljah, na primer iz Poljske do Italije ali iz Litve do Italije, to plačajo seveda potrošniki. Ponavadi plačajo tudi kmetje, ker je za donosen prevoz živali te od kmetov treba kupiti po nizki ceni. Kmetje se zato ne smejo bati te omejitve, ker bo predelovalno industrijo zavezala k preselitvi bliže območjem, na katerih se živali dejansko vzrejajo. Menim, da bi bilo to tudi v njihovem interesu. Razpravljamo o vedno višjih cenah hrane. Ta potovanja so zelo draga in to je eden od dejavnikov, ki prispeva k višjim cenam hrane. Vse to zahteva zelo natančno obravnavanje. Gospod predsednik, gospa komisarka, ponovno se zahvaljujem vam in vsem, ki so sodelovali pri razpravi o tem poročilu."@sl20
"Herr talman! Fru kommissionsledamot! Jag vill tacka alla som har yttrat sig för deras kommentarer och för att de välkomnat detta betänkande. Jag ska nu ta upp två särskilda frågor. Den första nämndes av de flesta av dem som yttrade sig. Den rör kravet på att de som exporterar animalieprodukter till EU ska rätta sig efter samma normer och införa samma krav som ställs på europeiska producenter. Det faller av sig självt. Så många som nio av de 80 punkterna i betänkandet ägnas åt denna fråga. Den utgör verkligen en stor utmaning och alla tänkbara insatser bör sättas in på den. Dagens debatt gör det alldeles klart. EU borde prioritera en lösning av frågan inom ramen för WTO. Jag stöder allt som sagts i kammaren i dag. Vi får inte tolerera dubbelmoral. Det är helt enkelt oacceptabelt. Den andra frågan jag vill ta upp nämndes också i några av yttrandena. Den rör transporter och är särskilt relevant eftersom vi ska rösta om Esther De Langes ändringsförslag i morgon. Jag vill säga att som föredragande stöder jag helt Esther De Langes ändringsförslag, vari föreslås att man begränsar transporter av levande djur till slakthus för slakt till nio timmar. Denna fråga har länge varit föremål för debatt i kammaren. Jag stöder begränsningen av humanitära skäl. Det finns många dramatiska rapporter om vad som pågår under transporter av detta slag. Det finns också ekonomiska överväganden att ta hänsyn till. När allt kommer omkring måste någon betala för dessa långa resor. Om djur transporteras över långa avstånd, från Polen till Italien eller från Litauen till Italien till exempel, är det givetvis konsumenten som betalar. Jordbrukaren brukar också betala, eftersom de om det ska vara lönsamt att transportera djuren så långt måste köpas billigt från jordbrukaren. Jordbrukare borde därför inte frukta denna begränsning eftersom den kommer att tvinga processindustrin att placera sig närmare de platser där djuren har uppfötts. Jag anser att detta ligger i deras intresse. Vi diskuterar de ökade livsmedelspriserna. Dessa mycket dyra resor är en av de faktorer som bidrar till ökningen av livsmedelspriserna. Allt detta förtjänar att övervägas mycket noga. Herr talman! Fru kommissionsledamot! Jag vill än en gång uppriktigt tacka er och alla dem som yttrat sig under debatten om detta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph