Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-490"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-490"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let me thank you all for your very interesting recommendations and your input. With the very limited time I have available I will not be able reply to all of them, but let me comment on some of the issues. First of all, the time constraints. A Member noted that we have time constraints, but let me point out that the first proposal – the general animal health law – that will come into force is scheduled for 2010, not 2013 as was mentioned. Another point that was made by several speakers was welfare during transport. As I have committed myself already, we are conducting an impact assessment which hopefully will be ready in a couple of months and then, depending on the outcome of the impact assessment, we shall decide how to proceed regarding welfare of animals during transport. Now let me turn to budgets. Following the recommendation of the European Parliament, the Commission is expected to prepare a detailed budget on the expenditure involved in different programmes of actions. This cannot be done in the frame of this action plan as it must follow the relevant budgetary procures. The intention is to reflect on proposals during the 2009 budget mid-term review and the Commission will explore the possibility of widening the current veterinary fund and making use of other related funds to finance actions that will have a positive impact on animal health. Vaccination is extensively carried out and financed by the Union in many Member States at present, both for bluetongue and for rabies, but I must make it clear regarding foot-and-mouth disease, Mr Matsakis, that we are not in favour of preventive vaccination, though in emergency cases we will of course vaccinate. Finally, in answer to Mrs Doyle I would say that the problem of minor use for minor species is taken into account in the Animal Health Action Plan through the Technology Platform project, which comes under the Seventh Research Framework Programme. I really heard a lot of interesting comments from all of you and we will have the opportunity to discuss these points more extensively in the near future. Thank you very much for your support."@en4
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, dovolte mi poděkovat vám všem za velmi zajímavá doporučení a vaše příspěvky. Vzhledem k velmi omezenému času, který mám k dispozici, nebudu schopná odpovědět na všechny otázky, ale dovolte mi vyslovit několik připomínek k některým záležitostem. V první řadě jsou to časová omezení. Paní poslankyně konstatovala, že jsme časově omezeni, ale dovolte mi zdůraznit, že první návrh všeobecného právního předpisu o zdraví zvířat, který nabude účinnost, je naplánovaný na rok 2010, a ne na rok 2013, jak bylo uvedené. Další otázkou, na kterou poukázalo hned několik řečníků, byla otázka dobrých životních podmínek zvířat během přepravy. Jak jsem se už zmínila, pracujeme na hodnocení vlivu, jež, jak doufáme, bude hotové za několik měsíců a potom se v závislosti na jeho výsledcích rozhodneme o způsobu, jakým budeme postupovat, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat během přepravy. Dovolte mi nyní přejít k otázce rozpočtu. Na základě doporučení Evropského parlamentu Komise hodlá připravit podrobný rozpočet výdajů na různé programy a opatření. Nemůžeme tak učinit v rámci tohoto akčního plánu, neboť musíme dodržovat příslušné rozpočtové postupy. Naším záměrem je zamyslet se nad návrhy během střednědobého přezkumu rozpočtu v roce 2009 a Komise prověří možnosti rozšíření současného veterinárního fondu a využití jiných příslušných fondů na financování opatření, která budou mít pozitivní vliv na zdraví zvířat. V současnosti probíhá v mnoha členských státech očkování proti katarální horečce ovcí, stejně jako proti vzteklině, které financuje Unie, ale chtěla bych vyjasnit případ očkování proti slintavce a kulhavce, pane Matsakisi, nesouhlasíme s preventivním očkováním navzdory tomu, že v naléhavých případech samozřejmě k očkování přistoupíme. A na závěr v odpovědi na otázku, kterou položila paní Doyleová, bych chtěla říci, že problém minimálně využívaných druhů se v akčním plánu v oblasti zdraví zvířat zohledňuje prostřednictvím projektu technologické platformy, která patří do sedmého rámcového programu pro výzkum. Skutečně jsem si od vás všech vyslechla množství zajímavých připomínek a budeme mít příležitost podrobněji je prodiskutovat v blízké budoucnosti. Děkuji mnohokrát za vaši podporu."@cs1
"Hr. formand! Jeg ønsker at takke Dem alle for Deres meget interessante henstillinger og Deres bidrag. På grund af den meget begrænsede tid, jeg har til rådighed, kan jeg ikke besvare dem alle, men jeg vil gerne kommentere nogle af spørgsmålene. Før det første, tidsbegrænsningerne. Et parlamentsmedlem bemærkede vores tidsmæssige begrænsninger, men lad mig påpege, at det første forslag - den generelle dyresundhedslovgivning - der træder i kraft, er planlagt til 2010, ikke 2013 som det blev sagt. Et andet punkt, som flere af parlamentsmedlemmerne henviste til, var dyrs velfærd under transport. Som allerede fastslået foretager vi en konsekvensanalyse, som forhåbentlig ligger klar om få måneder, og derefter, alt afhængig af resultaterne af konsekvensanalysen, beslutter vi det videre forløb vedrørende dyrs velfærd under transport. Lad mig nu gå over til budgettet. Som følge af Europa-Parlamentets henstilling forventes Kommissionen at udarbejde et detaljeret budget over udgifterne i forbindelse med forskellige handlingsprogrammer. Dette kan ikke gøres inden for rammerne af denne handlingsplan, da det skal gøres i overensstemmelse med de relevante budgetprocedurer. Hensigten er at overveje forslag under midtvejsevalueringen 2009, og Kommissionen vil undersøge mulighederne for at udvide de nuværende midler til veterinærudgifter og gøre brug af andre tilknyttede midler til at finansiere foranstaltninger, der ville have en positiv indvirkning på dyresundheden. Vaccination er meget udbredt og finansieres på nuværende tidspunkt af Unionen i mange medlemsstater, både hvad angår bluetongue og rabies, men jeg må gøre det klart med hensyn til mund- og klovsyge, hr. Matsakis, at vi ikke støtter vaccination som forebyggende foranstaltning, men i nødstilfælde vil vi dog naturligvis vaccinere. Endelig vil jeg, som svar til fru Doyle, sige, at der tages højde for problemet med veterinærlægemidler til mindre udbredte sygdomme og mindre arter i handlingsplanen for dyresundhed gennem teknologiplatformprojektet under det syvende forskningsrammeprogram. Jeg har hørt mange interessante kommentarer fra Dem alle, og vi får mulighed for at drøfte disse punkter nærmere i nær fremtid."@da2
". − Herr Präsident! Ich möchte Ihnen allen für Ihre sehr interessanten Empfehlungen und Beiträge danken. Angesichts der wenigen mir zur Verfügung stehenden Zeit kann ich nicht auf alle Äußerungen eingehen, möchte aber zumindest einige Punkte kommentieren. Dabei seien zunächst die zeitlichen Zwänge erwähnt. Ein Abgeordneter betonte, dass wir Termine einhalten müssen. Lassen Sie mich jedoch bemerken, dass der erste Vorschlag, der in Kraft treten soll, also das allgemeine Tiergesundheitsgesetz, schon für 2010 geplant ist, und nicht erst, wie hier gesagt wurde, für 2013. Ein weiterer, von mehreren Rednern angesprochener Aspekt, ist das Wohlergehen der Tiere während des Transports. Wir führen derzeit, dazu habe ich mich verpflichtet, eine Folgenabschätzung durch, die hoffentlich in ein paar Monaten abgeschlossen sein wird. Danach werden wir in Abhängigkeit vom Ergebnis der Folgenabschätzung beschließen, wie wir mit dem Tierschutz beim Transport weiterverfahren werden. Ich komme nun zum Haushaltsplan. Gemäß der Empfehlung des Europäischen Parlaments wird von der Kommission erwartet, einen detaillierten Haushaltsplan mit den Ausgaben bei den verschiedenen Aktionsprogrammen vorzubereiten. Dies kann nicht ihm Rahmen dieses Aktionsplans erfolgen, da die einschlägigen Haushaltsverfahren zu beachten sind. Es besteht die Absicht, bei der Zwischenbewertung des Haushalts 2009 über Vorschläge nachzudenken, und die Kommission wird die Möglichkeit prüfen, den jetzigen Veterinärfonds zu erweitern und andere damit verbundene Fonds für die Finanzierung von Maßnahmen, die sich positiv auf die Tiergesundheit auswirken, zu verwenden. Die Impfung wird derzeit bei der Blauzungenkrankheit und bei der Tollwut in vielen Mitgliedstaaten flächendeckend angewandt und von der EU finanziert. Was allerdings die Maul- und Klauenseuche betrifft, Herr Matsakis, so muss ich klarstellen, dass wir hier nicht für eine präventive Impfung sind, wobei wir aber natürlich in Notfällen impfen werden. Um die Frage von Frau Doyle zu beantworten, möchte ich sagen, dass das Problem der seltenen Arzneimittel, die für seltene Arten benötigt werden, im Tiergesundheitsaktionsplan über das Projekt der Technologieplattform berücksichtigt wird, das zum Siebten Forschungsrahmenprogramm gehört. Ich habe wirklich sehr viele interessante Bemerkungen von Ihnen allen gehört, und wir werden sicher noch die Möglichkeit haben, darüber in naher Zukunft ausgiebiger zu diskutieren. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω όλους για τις ενδιαφέρουσες συστάσεις και τις παρατηρήσεις σας. Λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχω στη διάθεσή μου δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες, αλλά επιτρέψτε μου να σχολιάσω μερικά ζητήματα. Πρώτα απ’ όλα, οι χρονικοί περιορισμοί. Ένας βουλευτής ανέφερε ότι έχουμε χρονικούς περιορισμούς αλλά επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η πρώτη πρόταση –ο γενικός νόμος για την υγεία των ζώων– που θα τεθεί σε ισχύ είναι προγραμματισμένη για το 2010 και όχι για το 2013 όπως αναφέρθηκε. Ένα άλλο σημείο το οποίο έθιξαν πολλοί ομιλητές ήταν η ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά. Καθώς έχω ήδη αναφέρει, πραγματοποιούμε μια εκτίμηση των επιπτώσεων η οποία ευελπιστούμε ότι θα είναι έτοιμη σε λίγους μήνες και τότε, ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της εκτίμησης, θα αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε όσον αφορά την ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Τώρα επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον προϋπολογισμό. Μετά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή αναμένεται να ετοιμάσει ένα λεπτομερή προϋπολογισμό σχετικά με τις δαπάνες που εμπλέκονται σε διαφορετικά προγράμματα δράσης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου δράσης καθώς πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές δημοσιονομικές προμήθειες. Ο σκοπός είναι να εξετάσουμε τις προτάσεις κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης αναθεώρησης του προϋπολογισμού του 2009 και η Επιτροπή θα διερευνήσει την πιθανότητα διεύρυνσης του σημερινού κτηνιατρικού ταμείου και θα χρησιμοποιήσει άλλα σχετικά ταμεία για να χρηματοδοτήσει δράσεις που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην υγεία των ζώων. Ο εμβολιασμός διεξάγεται εκτενώς και χρηματοδοτείται από την Ένωση σε πολλά κράτη μέλη επί του παρόντος, τόσο για τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων όσο και για τη λύσσα, αλλά θα πρέπει να καταστήσω σαφές όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό, κύριε Ματσάκη, ότι δεν είμαστε υπέρ του προληπτικού εμβολιασμού, αν και σε επείγουσες περιπτώσεις βεβαίως θα εμβολιάσουμε. Εν τέλει, απαντώντας στην κ. Doyle θα έλεγα ότι το πρόβλημα της δράσης υπέρ της φαρμακευτικής φροντίδας των ζώων λαμβάνεται υπόψη στο σχέδιο δράσης για την υγεία των ζώων μέσω του σχεδίου τεχνολογικής πλατφόρμας το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαίσιο για την έρευνα. Άκουσα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα σχόλια από όλους σας και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε εκτενώς στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας."@el10
"Señor Presidente, permítame que dé las gracias a todos por sus interesantes recomendaciones e informaciones. En el poco tiempo del que dispongo no voy a poder dar respuesta a todas las cuestiones suscitadas, pero permítanme comentar algunas de las cuestiones. En primer lugar, las limitaciones de tiempo. Una de sus Señorías ha observado que existen limitaciones de tiempo, pero déjenme señalar que la primera propuesta —la ley general en materia de salud animal— que entrará en vigor se ha previsto para 2010 y no para 2013 como se ha mencionado. Muchos otros oradores han mencionado el bienestar de los animales durante su transporte. Como ya me había comprometido a hacer, estamos realizando una evaluación de impacto que esperamos que esté lista en un par de meses y entonces, dependiendo de los resultados obtenidos, decidiremos sobre cómo proceder en relación con el bienestar de los animales durante el transporte. Permítanme ahora volver a los presupuestos. Siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo, la Comisión debe preparar un presupuesto detallado sobre el gasto previsto para los diferentes programas de acción. Lo anterior no se puede hacer en el marco de este plan de acción, ya que debe seguir los cauces presupuestarios pertinentes. La intención es reflexionar sobre las propuestas durante la revisión intermedia del presupuesto de 2009 y la Comisión examinará la posibilidad de ampliar el fondo veterinario actual y hacer uso de otros fondos conexos para financiar acciones que tengan repercusiones positivas sobre la salud de los animales. La vacunación se realiza de forma extensiva y su financiación corre a cargo de la Unión en muchos Estados miembros actualmente, tanto para la fiebre catarral como para la rabia, pero debo aclarar en lo que respecta a la fiebre aftosa, señor Matsakis, que no estamos a favor de una vacunación preventiva, aunque en casos de emergencia, naturalmente, vacunaremos a los animales. Por último, para responder a la señora Doyle, diría que el problema de los medicamentos veterinarios para usos e indicaciones menores se toma en consideración en el Plan de acción sobre salud animal a través del proyecto de plataforma tecnológica, que se incluye en el Séptimo Programa Marco de Investigación. Realmente he escuchado muchos comentarios interesantes de todos ustedes y tendremos oportunidad de debatir estas cuestiones de forma más detallada en un futuro próximo. Muchas gracias por su apoyo."@es21
"Härra juhataja, lubage mul tänada kõiki väga huvitavate soovituste ja teie panuse eest. Minu käsutuses oleva väga piiratud aja tõttu ei saa ma kõigile neile küsimustele vastata, kuid lubage mul kommenteerida mõnda neist. Kõigepealt ajalised piirangud. Parlamendiliige nimetas ajalisi piiranguid, kuid lubage öelda, et esimene ettepanek – üldine loomatervishoiualane õigusakt – , mis peaks jõustuma, on kavandatud aastaks 2010, mitte aastaks 2013, nagu mainiti. Teine küsimus, mida mitmed kõnelejad käsitlesid, on loomade heaolu transportimise ajal. Nagu ma olen endale juba lubanud, viime me läbi mõju hindamise, mis loodetavasti valmib paari kuu jooksul, ja sõltuvalt mõju hindamise tulemustest otsustame, kuidas me edasi käsitleme loomade heaolu transportimise ajal. Nüüd pöördun ma eelarve juurde. Komisjonilt oodatakse, et ta koostaks Euroopa Parlamendi soovitusi silmas pidades üksikasjaliku erinevate programmide tegevuste rahastamise eelarve. Seda ei saa teha käesoleva tegevuskava raames, kuna tuleb järgida asjakohast eelarvemenetlust. Kavatseme vastata neile ettepanekutele 2009. aasta eelarve vahekokkuvõtte läbivaatamise käigus ja komisjon uurib võimalust suurendada olemasolevat veterinaarfondi ning kasutada teisi asjaomaseid fonde loomatervist positiivselt mõjutavate meetmete rahastamiseks. Paljudes liikmesriikides korraldab ja rahastab laialdast vaktsineerimist praegu nii lammaste katarraalse palaviku kui ka marutaudi vastu liit, kuid suu- ja sõrataudi osas tahan ma selgeks teha, härra Matsakis, et me ei poolda ennetavat vaktsineerimist, kuigi erakorralistel juhtudel me loomulikult vaktsineerime. Lõpuks, vastuseks proua Doyle’ile ütleksin, et vähem levinud liikide veterinaarravimite probleem võetakse arvesse teadusuuringute 7. raamprogrammi raames algatatud tehnoloogiaplatvormi projekti loomade tervise tegevuskavas. Ma kuulsin tõesti kõigilt teilt palju huvitavaid märkusi ning meil on võimalus need punktid lähemas tulevikus põhjalikumalt läbi arutada. Tänan teid väga toetuse eest."@et5,5
"Arvoisa puhemies, kiitän kaikkia hyvin mielenkiintoisista suosituksista ja puheenvuoroistanne. Käytettävissäni olevan rajoitetun ajan vuoksi en voi vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta kommentoin joitakin seikkoja. Ensinnäkin aikarajoitteet. Eräs parlamentin jäsen huomautti aikarajoitteista, mutta korostan, että ensimmäinen ehdotus – eläinten terveyttä koskeva yleinen lainsäädäntö – tulee voimaan vuonna 2010, ei vuonna 2013, kuten täällä mainittiin. Toinen asia, johon useat puhujat kiinnittivät huomiota, on hyvinvointi kuljetusten aikana. Koska olen jo sitoutunut tähän, toteutamme vaikutustenarviointia, jonka toivotaan valmistuvan parin kuukauden aikana, ja arvioinnin tulosten perusteella päätämme, kuinka edetään eläinten hyvinvoinnin osalta kuljetusten aikana. Nyt tarkastelen määrärahoja. Euroopan parlamentin suosituksen jälkeen komission odotetaan laativan yksityiskohtaisen talousarvion eri toimintasuunnitelmiin liittyvistä kustannuksista. Näin ei voida toimia tämän toimintasuunnitelman osalta, sillä siinä on noudatettava asiaankuuluvaa talousarviomenettelyä. Tarkoituksena on tutkia ehdotuksia vuoden 2009 talousarvion välivaiheen tarkastuksessa, ja komissio tutkii mahdollisuutta laajentaa nykyistä eläinlääkintärahastoa ja hyödyntää muita rahastoja eläinten terveyteen myönteisesti vaikuttavien toimien rahoittamiseksi. Tällä hetkellä monissa jäsenvaltioissa laaja-alaisista rokotuksista ja niiden rahoituksesta vastaa unioni, tämä koskee sekä sinikielitautia että rabiesta, mutta hyvä Marios Matsakis, minun on tehtävä selväksi suu- ja sorkkataudin osalta, että emme kannata ehkäisevää rokottamista, vaikka hätätilassa tietenkin rokotamme. Lopuksi totean vastauksena Avril Doylelle, että vähäisen käytön ja pienten lajien ongelma on otettu huomioon eläinten terveyttä koskevassa toimintasuunnitelmassa teknologiayhteisöjä koskevassa hankkeessa, joka kuuluu seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan. Kuulin todella paljon mielenkiintoisia huomioita teiltä kaikilta, ja meillä on mahdollisuus keskustella laajemmin näistä seikoista lähitulevaisuudessa. Paljon kiitoksia tuestanne."@fi7
". Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour vos commentaires et pour vos recommandations très intéressantes. Avec le peu de temps dont je dispose, je ne serai pas en mesure de réagir à toutes vos interventions, mais permettez-moi de faire quelques commentaires sur certaines des questions abordées. Tout d’abord, les contraintes de calendrier. L’un des députés a mentionné les contraintes de temps, mais permettez-moi de signaler que la première proposition - la législation générale sur la santé animale - qui entrera en vigueur est programmée pour 2010, et non 2013 comme cela a été mentionné. Un autre aspect mentionné par plusieurs orateurs est celui du bien-être pendant le transport. Comme je m’y suis déjà engagée, nous réalisons actuellement une étude d’impact qui sera normalement terminée dans quelques mois. Sur base des résultats de cette analyse d’impact, nous déciderons alors de l’approche à suivre en matière de bien-être des animaux pendant le transport. Passons maintenant aux budgets. À la suite de la recommandation du Parlement européen, la Commission doit préparer un budget détaillé sur les frais entraînés par différents programmes d’action. Cela ne peut être fait dans le cadre de ce plan d’action, puisqu’il faut suivre les procédures budgétaires concernées. Il est prévu de réfléchir aux propositions soumises lors de l’examen à mi-parcours du budget de 2009 et la Commission envisagera la possibilité d’élargir le fonds vétérinaire existant et d’utiliser d’autres fonds connexes pour financer les actions qui auront un impact positif sur la santé animale. La vaccination est aujourd’hui largement pratiquée et financée par l’Union dans de nombreux États membres, pour le virus de la langue bleue et pour la rage. Par contre, Monsieur Matsakis, je dois dire clairement que nous ne sommes pas favorables à une vaccination préventive dans le cas de la fièvre aphteuse, sauf bien sûr dans les cas d’urgence. Enfin, pour répondre à Mme Doyle, je tiens à dire que le problème de l’utilisation mineure pour les espèces mineures est pris en compte par le plan d’action pour la santé animale vie le projet de plate-forme technologique, qui relève du septième programme-cadre pour la recherche. J’ai réellement entendu de nombreux commentaires intéressants de votre part à tous, et nous aurons l’occasion d’aborder ces questions plus en détail dans un avenir proche. Je vous remercie pour votre soutien."@fr8
"Elnök úr, szeretnék mindannyiuknak köszönetet mondani a nagyon érdekes javaslatokért és hozzájárulásokért. A rendelkezésemre álló nagyon korlátozott időben nem tudok mindenre válaszolni, csak néhány kérdés kapcsán szeretnék észrevételeket tenni. Mindenekelőtt, az időmegszorításokról. Az egyik képviselő megjegyezte, hogy időmegszorításaink vannak, de hadd mutassak rá, hogy az első indítvány — az általános állat-egészségügyi jogszabály —, ami hatályba lép 2010-re van időzítve, és nem 2013-ra, ahogy említették. Egy másik kérdés, amit több felszólaló kiemelt a szállítás alatti jólét. Ahogy már megígértem az első hatásvizsgálat remélhetőleg pár hónapon belül elkészül és akkor, a hatásvizsgálat eredményétől függően eldöntjük, hogyan járjunk el az állatoknak a szállítás alatti jóléte tekintetében. Térjünk át a költségvetésre. Az Európai Parlament ajánlásának megfelelően a Bizottságnak részletes költségvetést kell készítenie a különböző cselekvési programok kiadásai számára. Mivel be kell tartani a megfelelő költségvetési eljárásokat, erre nem kerülhet sor ennek a cselekvési tervnek keretében. A szándék az, hogy javaslatokat a költségvetés 2009-es félidős felülvizsgálata során tekintsük át és a Bizottság vizsgálja meg a jelenlegi állat-egészségügyi alap és más kapcsolódó alapok kibővítésének lehetőségét azoknak a fellépéseknek finanszírozására, amelyek majd pozitív hatást gyakorolnak az állat-egészségügyre. Jelenleg a kéknyelv betegség és a veszettség elleni vakcinálás széles körben folyik és uniós finanszírozásban részesül számos tagállamban, de a száj és körömfájással kapcsolatban tisztázni szeretném, Matsakis úr, hogy nem vagyunk a megelőző vakcinálás pártján, bár vészhelyzet esetén természetesen vakcinálni fogunk. Végül, Doyle asszonynak válaszolva, azt szeretném mondani, hogy a kevésbé jelentős fajok általi kisebb jelentőségű felhasználások jelentette probléma a technológiai platform projekten — amely a hetedik kutatási keretprogramban valósul meg — keresztül figyelembevételre kerül. Nagyon sok valóban érdekes észrevétel hangzott el valamennyiük részéről és a közeljövőben lesz alkalmunk részletesebben megvitatni ezeket a kérdéseket. Nagyon köszönöm támogatásukat."@hu11
". Signor Presidente, desidero ringraziare tutti voi per le vostre raccomandazioni e i vostri contributi molto interessanti. Con il molto poco tempo a mia disposizione non sarò in grado di rispondere a tutti, ma desidero commentare alcune delle questioni sollevate. Innanzi tutto, i limiti di tempo. Un onorevole deputato ha notato che abbiamo limiti di tempo, ma lasciatemi sottolineare che la prima proposta – la legge generale sulla salute degli animali – a entrare in vigore, è in programma per il 2010, non per il 2013 come era stato detto. Un’altra osservazione che è stata fatta da diversi oratori riguardava il benessere durante i trasporti. Dato che mi sono già impegnata in proposito, stiamo conducendo una valutazione d’impatto che ci auguriamo siamo pronta tra un paio di mesi e poi, in base ai risultati di tale valutazione d’impatto decideremo come procedere in merito al benessere degli animali durante il trasporto. Desidero ora passare ai bilanci. In seguito alla raccomandazione del Parlamento europeo, ci si aspetta che la Commissione elabori un bilancio dettagliato sulle spese previste per i diversi programmi d’azione. Ciò non può essere fatto nel quadro di questo piano d’azione, dato che deve seguire le procedure di bilancio pertinenti. L’intenzione è quella di riflettere sulle proposte nel corso della revisione intermedia del bilancio 2009 e la Commissione esplorerà la possibilità di ampliare il fondo veterinario attuale e di fare uso degli altri fondi connessi al fine di finanziare azioni che avranno un impatto positivo sulla salute degli animali. Al momento le vaccinazioni vengono ampiamente effettuate e finanziate dall’Unione in molti Stati membri, sia per la febbre catarrale degli ovini che per la rabbia, ma mi sento in dovere di chiarire in merito all’afta epizootica, onorevole Matsakis, che non siamo a favore delle vaccinazioni preventive, sebbene in casi di emergenza procederemo senza dubbio a vaccinare. Infine, in risposta all’onorevole Doyle, direi che nel piano d’azione per la salute degli animali si tiene conto del problema del minor utilizzo per minori specie mediante il progetto di piattaforma tecnologica, che rientra nel Settimo programma quadro per la ricerca. Ho davvero sentito molte osservazioni interessanti da parte di tutti voi e nel prossimo futuro avremo occasione di discutere tali punti in modo più ampio. Vi ringrazio molto per il vostro appoggio."@it12
"Pone Pirmininke, leiskite Jums visiems padėkoti už labai įdomias rekomendacijas ir už Jūsų indėlį. Laikas yra labai ribotas, todėl neturėsiu galimybės atsakyti į visas pastabas, tačiau keletą klausimų pakomentuosiu. Pirmiausia dėl laiko apribojimų. Parlamento narys pažymėjo, kad egzistuoja laiko apribojimai, tačiau leiskite atkreipti dėmesį, kad pirmasis pasiūlymas – gyvūnų sveikatos bendrasis įstatymas, įsigalios 2010 m., o ne 2013 m., kaip buvo pasakyta. Keletas kalbėjusiųjų iškėlė gerovės transportavimo metu klausimą. Jau esu įsipareigojusi spręsti šį klausimą, todėl šiuo metu atliekame poveikio įvertinimą, kuris, tikimės, bus baigtas po poros mėnesių, o tada, priklausimai nuo šio poveikio įvertinimo išvadų, spręsime, ką toliau daryti gyvūnų gerovės transportavimo metu klausimu. Dabar leiskite pakalbėti apie biudžetus. Remdamasi Europos Parlemento rekomendacija, Komisija turi sudaryti su įvairiomis veiklų programomis susijusių išlaidų išsamų biudžetą. Šio darbo negalima atlikti šio veiksmų plano pagrindu, nes jis turi būti atliekamas, laikantis atitinkamų biudžeto sudarymo procedūrų. Šiuos pasiūlymus ketinama įtraukti, atliekant 200 m. biudžeto vidurio laikotarpio peržiūrą, o Komisija išnagrinės galimybes padidinti esamą veterinarijos fondą ir panaudoti kitus susijusius fondus, finansuojant gyvūnų sveikatą gerinančias veiklas. Šiuo metu daugelyje valstybių narių intensyviai atliekamas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas vakcinavimas nuo mėlynojo liežuvio ir pasiutligės, tačiau, pone Matsakis, dėl nagų ir snukio ligos turiu aiškiai pasakyti, kad mes nepritariame prevenciniam vakcinavimui, nors ypatingais atvejais, žinoma, vakcinuosime. Galiausia, atsakydama į ponios Doyle klausimą, noriu pasakyti, kad į mažo naudojimo antraeilėmis rūšimis problemą atsižvelgiama Gyvūnų sveikatos plano Technologijos platformų projekte, kuris įgyvendinamas pagal Septintąją tyrimų pagrindų programą. Aš tikrai išgirdau daug įdomių komentarų; artimiausiu metu turėsime galimybę šiuos klausimus aptarti išsamiau. Labai dėkoju Jums už paramą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vēlos pateikties par visiem jūsu ārkārtīgi interesantajiem ieteikumiem un jūsu ieguldījumu. Man atvēlētajā ļoti ierobežotajā laikā es nevarēšu uz visiem atbildēt, bet ļaujiet man komentēt dažus jautājumus. Pirmkārt, laika ierobežojumi. Deputāts atzīmēja, ka mums ir laika ierobežojumi, bet ļaujiet man atzīmēt, ka pirmais priekšlikums – vispārējais dzīvnieku veselības likums – kas stāsies spēkā, ir noteikts uz 2010., nevis 2013. gadu, kā tika minēts. Vēl viens jautājums, ko pieminēja vairāki runātāji, bija labturība transportēšanas laikā. Kā jau esmu apņēmies, mēs veicam ietekmes novērtējumu, kas, cerams, būs gatavs tuvāko mēnešu laikā, un tad, atkarībā no ietekmes novērtējuma rezultātiem, mēs izlemsim, kā turpināt attiecībā uz dzīvnieku labturību transportēšanas laikā. Tagad ļaujiet man pievērsties budžetiem. Ievērojot Eiropas Parlamenta ieteikumus, no Komisijas tiek gaidīts, lai tā sagatavotu detalizētu budžetu par dažādās rīcības programmās ietvertajiem izdevumiem. To nevar paveikt šī rīcības plāna ietvaros, jo tam jāseko attiecīgajām budžeta procedūrām. Mērķis ir atspoguļot ierosinājumus 2009. gada budžeta starppārbaudē un Komisija izzinās iespēju paplašināt esošo veterināro fondu un citu saistītu fondu izmantošanu, lai finansētu darbības, kurām būs pozitīva ietekme uz dzīvnieku veselību. Šobrīd daudzās dalībvalstīs intensīvi notiek vakcinācija, un to finansē Savienība, gan pret infekciozo katarālo drudži, gan pret trakumsērgu, bet par mutes un nagu sērgu man jāpaskaidro kungs, ka mēs neatbalsām profilaktisko vakcinēšanu, lai gan ārkārtas gadījumā mēs, protams, vakcinēsim. Visbeidzot, atbildot kundzei, es gribētu teikt, ka problēma ar mazo sugu mazu izmantošanu tiek ņemta vērā Dzīvnieku veselības rīcības plānā, izmantojot Tehnoloģijas platformas projektu, kas ietilpst Septītajā izpētes pamatprogrammā. Es no jums visiem patiešām dzirdēju daudz interesantus komentārus, un nākotnē mums būs iespēja šos punktus apspriest daudz plašāk. Liels paldies jums par atbalstu."@lv13
"Mr President, let me thank you all for your very interesting recommendations and your input. With the very limited time I have available I will not be able reply to all of them, but let me comment on some of the issues. First of all, the time constraints. A Member noted that we have time constraints, but let me point out that the first proposal – the general animal health law – that will come into force is scheduled for 2010, not 2013 as was mentioned. Another point that was made by several speakers was welfare during transport. As I have committed myself already, we are conducting an impact assessment which hopefully will be ready in a couple of months and then, depending on the outcome of the impact assessment, we shall decide how to proceed regarding welfare of animals during transport. Now let me turn to budgets. Following the recommendation of the European Parliament, the Commission is expected to prepare a detailed budget on the expenditure involved in different programmes of actions. This cannot be done in the frame of this action plan as it must follow the relevant budgetary procures. The intention is to reflect on proposals during the 2009 budget mid-term review and the Commission will explore the possibility of widening the current veterinary fund and making use of other related funds to finance actions that will have a positive impact on animal health. Vaccination is extensively carried out and financed by the Union in many Member States at present, both for bluetongue and for rabies, but I must make it clear regarding foot-and-mouth disease, Mr Matsakis, that we are not in favour of preventive vaccination, though in emergency cases we will of course vaccinate. Finally, in answer to Mrs Doyle I would say that the problem of minor use for minor species is taken into account in the Animal Health Action Plan through the Technology Platform project, which comes under the Seventh Research Framework Programme. I really heard a lot of interesting comments from all of you and we will have the opportunity to discuss these points more extensively in the near future. Thank you very much for your support."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank u allen voor uw zeer interessante aanbevelingen en inbreng. De tijd die mij ter beschikking staat, is zeer beperkt. Daarom kan ik niet op alle punten ingaan, maar ik wil graag op enkele ervan reageren. Ten eerste de tijdsdruk. Een lid merkte op dat er tijdsdruk is, maar ik wil u erop wijzen dat het eerste voorstel – de algemene diergezondheidswet – dat van kracht zal worden, gepland staat voor 2010, niet 2013 zoals werd gezegd. Een ander punt dat door verschillende sprekers aan de orde werd gesteld, was het welzijn tijdens het vervoer. Zoals ik al te kennen heb gegeven, voeren we momenteel een effectbeoordeling uit die hopelijk in een paar maanden gereed zal zijn. Vervolgens zullen we, afhankelijk van de uitkomst van de effectbeoordeling, besluiten welke verdere stappen we moeten zetten voor het welzijn van dieren tijdens het vervoer. Dan wil ik het hebben over begrotingen. Volgens de aanbeveling van het Europees Parlement wordt van de Commissie verwacht dat zij een gedetailleerde begroting zal opstellen voor de uitgaven in het kader van verschillende actieprogramma’s. Dit is niet mogelijk in het kader van dit actieplan, omdat daarvoor de betreffende begrotingsprocedures moeten worden gevolgd. De bedoeling is dat tijdens de tussentijdse evaluatie van de begroting in 2009 over voorstellen wordt nagedacht. De Commissie zal onderzoeken of het mogelijk is om het huidige veterinaire fonds te verruimen en of er gebruik kan worden gemaakt van andere aanverwante fondsen om acties te financieren die een positief effect zullen hebben op de gezondheid van dieren. Vaccinatie vindt op grote schaal plaats en wordt momenteel in veel lidstaten door de Unie gefinancierd, zowel voor blauwtong als voor rabiës, maar wat mond- en klauwzeer betreft, mijnheer Matsakis, moet ik duidelijk stellen dat we niet voor preventieve vaccinatie zijn, hoewel we in geval van nood natuurlijk zullen vaccineren. Tot slot wil ik in antwoord op de bijdrage van mevrouw Doyle zeggen dat met het probleem van minder gebruik en kleinere soorten rekening wordt gehouden in het actieplan voor diergezondheid door middel van het technologieplatform dat valt onder het zevende kaderprogramma voor onderzoek. Ik heb echt veel interessante opmerkingen gehoord van u allen en we zullen in de nabije toekomst de gelegenheid hebben om deze punten uitgebreider te bespreken. Dank u zeer voor uw steun."@nl3
"Panie przewodniczący! Pozwolę sobie bardzo podziękować wszystkim państwu za bardzo interesujące zalecenia i za udział. Wobec bardzo ograniczonego czasu, jakim dysponuję, nie będę w stanie odpowiedzieć na nie wszystkie, ale pozwolą państwo, że skomentuję kilka spraw. Po pierwsze, ograniczenia czasowe. Któryś z posłów zauważył, że mamy ograniczenia czasowe, ale pozwolę sobie wskazać, że pierwszy wniosek – ogólne prawo dotyczące zdrowia zwierząt – zgodnie z planem wejdzie w życie w 2010 r., a nie 2013, jak wspomniano. Kolejny punkt, o którym mówiło kilku mówców, to dobrostan w trakcie transportu. Jak już się zobowiązałem, prowadzimy ocenę oddziaływania, która, mam nadzieję, będzie gotowa w ciągu kilku miesięcy, a następnie, w zależności od jej wyniku, podejmiemy decyzję o sposobie postępowania odnośnie dobrostanu zwierząt w transporcie. Pozwolę sobie teraz powrócić do budżetu. W myśl zalecenia Parlamentu Europejskiego oczekuje się, że Komisja przygotuje szczegółowy budżet wydatków związanych z różnymi programami działań. Nie może się to odbywać w ramach obecnego planu działań, ponieważ musi nastąpić po dokonaniu odpowiednich starań budżetowych. Istnieje jednak zamiar skorzystania z tych propozycji w trakcie średnioterminowej rewizji budżetu w 2009 r., a Komisja zbada możliwość rozszerzenia obecnego funduszu weterynaryjnego i skorzystania z innych pokrewnych funduszy w celu sfinansowania działań, które będą mieć pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt. Obecnie w wielu państwach członkowskich prowadzone są na szeroką skalę szczepienia finansowane przez Unię, zarówno przeciw chorobie niebieskiego języka, jak i wściekliźnie. Jeśli jednak chodzi o pryszczycę, to muszę wyjaśnić, panie pośle Matsakis, że nie popieramy szczepienia zapobiegawczego, chociaż w sytuacjach kryzysowych będziemy oczywiście szczepić. Na koniec, w odpowiedzi na pytanie pani poseł Doyle powiem, że problem stosowania w rzadkich przypadkach i u rzadkich gatunków jest uwzględniony w planie działań na rzecz zdrowia zwierząt za pośrednictwem projektu platformy technologicznej, wchodzącej w zakres siódmego ramowego programu badań. Usłyszałam od wszystkich państwa naprawdę wiele interesujących uwag i w niedalekiej przyszłości będziemy mieć możliwość szerszego omówienia tych punktów. Dziękuję bardzo za państwa poparcie."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de vos agradecer a todos pelas vossas recomendações muito interessantes e pelo vosso contributo. O pouco tempo de que disponho não permite que responda, mas gostaria de comentar algumas das questões. Primeiro que tudo, as limitações de tempo. Um dos oradores afirmou que temos limitações de tempo, mas eu gostaria de salientar que a primeira proposta – a lei geral de saúde animal – que vai entrar em vigor está programada para 2010 e não para 2013 como foi mencionado. Outro ponto que foi abordado por vários oradores foi o bem-estar dos animais durante o transporte. Como já me tinha comprometido anteriormente, estamos a conduzir um estudo de impacto que espero esteja concluído dentro de alguns meses e depois, dependendo do resultado desse estudo, iremos decidir como proceder no que respeita ao bem-estar dos animais durante o transporte. Agora os orçamentos. No seguimento da recomendação do Parlamento Europeu, está previsto que a Comissão prepare um orçamento detalhado das despesas envolvidas nos diferentes programas de acção. Isto não pode ser feito no âmbito deste plano de acção, visto ter de seguir os trâmites orçamentais pertinentes. A intenção é reflectir sobre as propostas durante a revisão intercalar do orçamento de 2009, e a Comissão explorará a possibilidade de alargar o actual fundo veterinário e utilizar outros fundos conexos para financiar acções com um impacto positivo na saúde animal. No momento actual, a vacinação é amplamente realizada com financiamento da União em muitos Estados-Membros, quer para a língua azul como para a raiva, mas devo esclarecer, Senhor Deputado Matsakis, que no caso da febre aftosa não somos a favor da vacinação preventiva, embora como é óbvio recorramos a ela em situações de emergência. Por último, em resposta à senhora deputada Doyle, diria que o problema do uso menor para espécies menores está a ser tomado em consideração no Plano de Acção de Saúde Animal através do projecto da Plataforma Tecnológica. Ouvi da parte de todos os oradores muitos comentários interessantes e vamos ter a oportunidade de discutir essas questões mais detalhadamente num futuro próximo. Muito obrigada pelo vosso apoio."@pt17
"Mr President, let me thank you all for your very interesting recommendations and your input. With the very limited time I have available I will not be able reply to all of them, but let me comment on some of the issues. First of all, the time constraints. A Member noted that we have time constraints, but let me point out that the first proposal – the general animal health law – that will come into force is scheduled for 2010, not 2013 as was mentioned. Another point that was made by several speakers was welfare during transport. As I have committed myself already, we are conducting an impact assessment which hopefully will be ready in a couple of months and then, depending on the outcome of the impact assessment, we shall decide how to proceed regarding welfare of animals during transport. Now let me turn to budgets. Following the recommendation of the European Parliament, the Commission is expected to prepare a detailed budget on the expenditure involved in different programmes of actions. This cannot be done in the frame of this action plan as it must follow the relevant budgetary procures. The intention is to reflect on proposals during the 2009 budget mid-term review and the Commission will explore the possibility of widening the current veterinary fund and making use of other related funds to finance actions that will have a positive impact on animal health. Vaccination is extensively carried out and financed by the Union in many Member States at present, both for bluetongue and for rabies, but I must make it clear regarding foot-and-mouth disease, Mr Matsakis, that we are not in favour of preventive vaccination, though in emergency cases we will of course vaccinate. Finally, in answer to Mrs Doyle I would say that the problem of minor use for minor species is taken into account in the Animal Health Action Plan through the Technology Platform project, which comes under the Seventh Research Framework Programme. I really heard a lot of interesting comments from all of you and we will have the opportunity to discuss these points more extensively in the near future. Thank you very much for your support."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi všetkým vám poďakovať za veľmi zaujímavé odporúčania a vaše príspevky. Vzhľadom na veľmi obmedzený čas, ktorý mám k dispozícii, nebudem schopná odpovedať na všetky otázky, ale dovoľte mi vysloviť niekoľko pripomienok k niektorým záležitostiam. V prvom rade sú to časové obmedzenia. Pani poslankyňa skonštatovala, že sme časovo obmedzení, ale dovoľte mi zdôrazniť, že prvý návrh všeobecného právneho predpisu o zdraví zvierat, ktorý nadobudne účinnosť, je naplánovaný na rok 2010, a nie na rok 2013, ako bolo uvedené. Ďalšou otázkou, na ktorú poukázalo hneď niekoľko rečníkov, bola otázka dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy. Ako som už spomínala, pracujeme na hodnotení vplyvu, ktoré, ako dúfame, bude hotové o niekoľko mesiacov a potom v závislosti od výsledkov hodnotenia vplyvu, sa rozhodneme o spôsobe, akým budeme postupovať, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat počas prepravy. Dovoľte mi teraz prejsť k otázke rozpočtu. Na základe odporúčania Európskeho parlamentu Komisia hodlá pripraviť podrobný rozpočet výdavkov na rôzne programy a opatrenia. Nemôžeme tak urobiť v rámci tohto akčného plánu, keďže musíme dodržiavať príslušné rozpočtové postupy. Naším zámerom je zamyslieť sa nad návrhmi počas strednodobého preskúmania rozpočtu v roku 2009 a Komisia preskúma možnosti rozšírenia súčasného veterinárneho fondu a využitia iných príslušných fondov na financovanie opatrení, ktoré budú mať pozitívny vplyv na zdravie zvierat. V súčasnosti prebieha v mnohých členských štátoch očkovanie proti katarálnej horúčke oviec, ako aj proti besnote, ktoré financuje Únia, ale chcela by som vyjasniť prípad očkovania proti slintačke a krívačke, pán Matsakis, nesúhlasíme s preventívnym očkovaním napriek tomu, že v naliehavých prípadoch, samozrejme, k očkovaniu pristúpime. A na záver v odpovedi na otázku, ktorú položila pani Doylová, by som chcela povedať, že problém minimálne využívaných druhov sa v akčnom pláne v oblasti zdravia zvierat zohľadňuje prostredníctvom projektu technologickej platformy, ktorá patrí do siedmeho rámcového programu pre výskum. Skutočne som si od vás všetkých vypočula množstvo zaujímavých pripomienok a budeme mať príležitosť podrobnejšie ich prediskutovať v blízkej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu."@sk19
"Gospod predsednik, vsem se zahvaljujem za zelo zanimive predloge in prispevke. V omejenem času, ki mi je na voljo, ne bom uspela odgovoriti vsem, vendar bi rada odgovorila na nekatera vprašanja. Prvič, časovne omejitve. Ugotovili ste, da imamo časovne omejitve, vendar poudarjam, da je prvi predlog, ki bo začel veljati, tj. splošna zakonodaja o zdravju živali, predviden za leto 2010 in ne 2013, kot je bilo omenjeno. Druga točka, ki ste jo omenili številni poslanci, je dobro počutje med prevozom. Kot sem se že sama zavezala, izvajamo oceno učinka, za katero upam, da bo pripravljena v nekaj mesecih in takrat, odvisno od rezultata te ocene učinka, se bomo odločili, kako nadaljevati v zvezi z dobrim počutjem živali med prevozom. Zdaj bom govorila o proračunih. Ob upoštevanju priporočila Evropskega parlamenta mora Komisija pripraviti natančen proračun za odhodke, povezane z različnimi akcijskimi programi. Tega ne moremo izvesti v okviru tega akcijskega načrta, ker mora biti usklajeno z ustreznimi proračunskimi zagotovili. Namen je med vmesnim pregledom proračuna za leto 2009 razmisliti o predlogih, pri čemer bo Komisija raziskala možnosti za razširitev sedanjih veterinarskih sredstev in uporabo ostalih ustreznih sredstev za financiranje ukrepov, ki bodo pozitivno vplivali na zdravje živali. Cepljenje zdaj izvajajo in financirajo Unija in številne države članice, tako za bolezen modrikastega jezika kot za steklino, vendar poudarjam, gospod Matsakis, da v zvezi s slinavko in parkljevko ne podpiramo preventivnega cepljenja, čeprav ga bomo v nujnih primerih seveda izvajali. Končno, v odgovor gospe Doyle, problem posebnega zakona o zdravstvenem varstvu živali, ki manj pomembnim živalskim vrstam zagotavlja veterinarska zdravila, pomembnejšim živalskim vrstam pa zagotavlja zdravila za redke bolezni, se obravnava v okviru akcijskega načrta za zdravje živali prek projekta tehnološke platforme, ki se izvaja v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave. Prisluhnila sem številnim zanimivim komentarjem vseh vas in v bližnji prihodnosti bomo imeli priložnost temeljiteje obravnavati te točke. Najlepša hvala za vašo podporo."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka alla för era mycket intressanta rekommendationer och era insatser. Med den mycket begränsade tid som står till mitt förfogande kommer jag inte att kunna svara på alla men jag vill kommentera några frågor. Allra först tidsbegränsningarna. En medlem anmärkte att vi har begränsad tid men låt mig påpeka att det första förslaget – den allmänna djurhälsolagen – som kommer att träda i kraft är planerat till 2010, inte 2013 som nämndes. En annan punkt som flera talare tog upp var välbefinnandet under transporten. Eftersom jag redan har tagit ställning leder vi en konsekvensbedömning som förhoppningsvis kommer att vara klar om ett par månader, och då ska vi, beroende på utfallet av konsekvensbedömningen, besluta hur vi ska gå vidare beträffande djurens välfärd under transporten. Låt mig nu nämna budgeten. Till följd av rekommendationen från parlamentet förväntas kommissionen förbereda en detaljerad budget om utgifter som rör olika åtgärdsprogram. Detta kan inte göras inom ramen för denna handlingsplan eftersom den måste följa de tillämpliga budgetanskaffningarna. Avsikten är att överväga förslag under halvtidsöversynen av budgeten 2009, och kommissionen kommer att undersöka möjligheten av att vidga den nuvarande veterinärfonden och använda andra likartade fonder för att finansiera åtgärder som får en positiv effekt på djurhälsan. Vaccination utförs och finansieras i stor utsträckning av EU i många medlemsstater för närvarande, både för blåtunga och för rabies, men jag måste klargöra beträffande mul- och klövsjuka, herr Matsakis, att vi inte är för vaccination i förebyggande syfte fastän vi naturligtvis kommer att vaccinera i nödsituationer. Till sist vill jag, som svar till Avril Doyle, säga att man tar hänsyn till problemet med MUMS ( ) i handlingsplanen för djurhälsa genom projektet för teknisk plattform som sorterar under det sjunde ramprogrammet för forskning. Jag har verkligen fått höra en mängd intressanta kommentarer från er alla och vi kommer att få tillfälle att diskutera dessa punkter mer ingående inom en snar framtid. Tack så mycket för ert stöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Androula Vassiliou,"18,5,15,1,19,14,16,11,11,13,4,21
"minor use and minor species"22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph