Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-487"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-487"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Zaproponowana strategia Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt zawiera trafnie zdefiniowane projekty. Jest to dobry dokument, a zasada „lepiej zapobiegać, niż leczyć” bardzo trafnie została użyta. Strategia ta zwraca uwagę na szereg istotnych problemów, jak: zapewnienie wysokiego poziomu zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, promowanie zdrowia zwierząt poprzez zapobieganie występowaniu chorób zwierzęcych oraz zmniejszenie ich występowania, promowanie praktyk hodowlanych i dobrostanu zwierząt, które zapobiegają zagrożeniom związanym ze zdrowiem zwierząt i minimalizują szkodliwy wpływ na środowisko, a także zwiększenie wzrostu gospodarczego, spójności i konkurencyjności poprzez zapewnienie swobody przepływu towarów i odpowiednich przemieszczeń zwierząt. Ponadto zwrócono uwagę na kwestię transportu zwierząt, zwiększającego ryzyko chorób czy trafnie podkreślono role szczepień jako jednej z podstawowych metod zapobiegania chorobom."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, navrhovaná strategie Evropské unie týkající se zdraví zvířat obsahuje kvalitně definované projekty. Jde o kvalitní dokument a odkaz na skutečnost, že prevence je lepší než léčba, je skutečně výstižný. Ve strategii je určeno množství významných záležitostí. Mezi ně patří vysoká míra ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti potravin, podpora zdraví zvířat prostřednictvím prevence vypuknutí onemocnění zvířat a snižování míry výskytu těchto chorob. Ostatními otázkami, jimž se věnuje, je podpora živočišné výroby a postupů zaměřených na dobré životní podmínky zvířat, které snižují rizika související se zdravím zvířat a minimalizují škodlivé vlivy na životní prostředí. Kromě toho se v této strategii odkazuje na zvyšující se hospodářský růst, soudržnost a konkurenceschopnost prostřednictvím zabezpečení volného pohybu zboží a vhodného pohybu zvířat. Stejně se v ní věnuje pozornost i přepravě zvířat, stejně jako zvyšujícímu se riziku onemocnění a úloze očkování jako jedné ze základních metod prevence onemocnění, která se správně zdůrazňuje."@cs1
"Hr. formand! Den foreslåede EU-dyresundhedsstrategi indeholder veldefinerede udkast. Det er et godt dokument, og princippet om, at "det er bedre at forebygge end at helbrede", er meget korrekt anvendt. Strategien gør opmærksom på en række vigtige problemer såsom: sikring af et højt folkesundheds- og fødevaresikkerhedsniveau, forbedring af dyresundheden ved at forebygge/reducere forekomsten af dyresygdomme, fremme af landbrugspraksis og dyrevelfærd, der forebygger dyresundhedsrelaterede farer og minimerer konsekvenserne for miljøet, samt fremme af økonomisk vækst, samhørighed og konkurrenceevne ved at sikre frie varebevægelser og passende transport af dyr. Der er endvidere gjort opmærksom på, at dyretransport øger sygdomsrisikoen, og vaccinationer er korrekt fremhævet som en af de grundlæggende metoder til at forhindre sygdomme."@da2
"Herr Präsident! Die vorgeschlagene Tiergesundheitsstrategie der Europäischen Union enthält gut durchdachte Vorhaben. Es ist ein solides Dokument, und dass Vorbeugung die beste Medizin ist, trifft in der Tat unbedingt zu. Die Strategie benennt eine ganze Reihe wichtiger Aspekte. Dazu gehören ein hohes Niveau der öffentlichen Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Förderung der Tiergesundheit durch Verhinderung des Ausbruchs von Tierseuchen und Verringerung ihrer Inzidenz. Weitere Themen, die darin behandelt werden, sind die Förderung von Tierhaltungs- und Tierschutzmethoden, die die Risiken für die Tiergesundheit verringern und die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt gering halten. Ferner wird Bezug genommen auf Erhöhung des Wirtschaftswachstums, des Zusammenhalts und der Wettbewerbsfähigkeit durch die Sicherstellung des freien Warenverkehrs und adäquater Tierbewegungen. Auch der Transport von Tieren wird angesprochen, ebenso wie das zunehmende Krankheitsrisiko und die Rolle der Impfung als – wie es richtig hieß – einer der grundlegenden Methoden zur Verhütung von Krankheiten."@de9
"Kύριε Πρόεδρε, η προτεινόμενη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων περιλαμβάνει σχέδια που έχουν καταρτιστεί με σαφήνεια. Αυτό είναι ένα έγκυρο έγγραφο, και η αναφορά στην αρχή ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία είναι όντως πολύ εύστοχη. Η στρατηγική επισημαίνει κάποια σημαντικά ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων, την προώθηση της υγείας των ζώων μέσω της πρόληψης εκδήλωσης ασθενειών των ζώων και τη μείωση των επιπτώσεών τους. Άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η προώθηση της ζωοτεχνίας και των πρακτικών ορθής μεταχείρισης που μειώνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία των ζώων και ελαχιστοποιούν τις βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, συνοχή και ανταγωνιστικότητα μέσω της διασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και της κατάλληλης μετακίνησης ζώων. Καλύπτεται επίσης η μεταφορά των ζώων, όπως και ο αυξημένος κίνδυνος ασθενειών και ο ρόλος των εμβολίων ως μία από τις βασικές μεθόδους πρόληψης των ασθενειών, η οποία σωστά υπογραμμίζεται."@el10
"Mr President, the proposed European Union Animal Health Strategy contains well-devised plans. This is a sound document, and the reference to the principle that prevention is better than cure is very apt indeed. The strategy identifies a number of important issues. These include ensuring a high level of public health and food safety, promoting animal health by preventing the outbreak of animal diseases, and reducing their incidence. Other issues dealt with are the promotion of animal husbandry and welfare practices that reduce the risks related to animal health and minimise harmful effects on the environment. In addition, there are references to increasing economic growth, cohesion and competitiveness by ensuring free movement of goods and appropriate animal movements. The transport of animals is also covered, as is the increasing risk of disease and the role of vaccines as one of the fundamental methods of preventing disease, which has rightly been emphasised."@en4
"Señor Presidente, la Estrategia de Salud Animal para la Unión Europea propuesta contiene unos planes muy bien concebidos. Se trata de un documento sólido y la referencia al principio de que «más vale prevenir que curar» es ciertamente muy adecuada. La estrategia identifica una serie de cuestiones importantes, entre las que se incluyen la garantía de un nivel elevado de seguridad alimentaria y salud pública, la promoción de la salud animal mediante la prevención de los brotes de epizootias y la mitigación de sus repercusiones. Otras cuestiones se refieren a la promoción las prácticas de cría y bienestar de los animales que reduzcan los riesgos relativos a la salud animal y reduzcan al mínimo los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. Además, se hace referencia a un mayor crecimiento económico, cohesión y competitividad mediante la garantía de la libre circulación de productos y unos desplazamientos de los animales adecuados. El transporte de animales también se contempla, así como el riesgo cada vez mayor de enfermedades y el papel de las vacunas como uno de los métodos fundamentales para prevenir las enfermedades, sobre lo que se ha hecho hincapié con razón."@es21
"Härra juhataja, esildatud Euroopa Liidu loomatervishoiustrateegia sisaldab hästi koostatud kavasid. See on põhjalik dokument ja viide põhimõttele, et ennetamine on parem kui ravi, on tõepoolest väga kohane. Strateegias määratletakse mitmed tähtsad probleemid, sealhulgas rahvatervise ja toiduohutuse kõrge taseme tagamine, loomade tervise edendamine taudipuhangute ennetamise abil ja nende esinemise võimalikkuse vähendamine. Teiste probleemidena käsitleti loomakasvatuse ja tervisekaitse kogemusi, mis vähendavad loomade tervisega seotud ohte ja viivad miinimumini kahjuliku mõju keskkonnale. Lisaks viidatakse majanduskasvule, sidususele ja konkurentsivõimele kaupade vaba liikumise ja loomade asjakohase liikumise tagamise kaudu. Käsitletakse nii loomade transporti kui ka haigestumise riski tõusu ning vaktsineerimise rolli kui haiguste ennetamise peamist meetodit, mida õigustatult rõhutatakse."@et5
"Arvoisa puhemies, ehdotettuun Euroopan unionin eläinten terveyttä koskevaan strategiaan sisältyy hyvin laadittuja suunnitelmia. Tämä on järkevä asiakirja, ja viittaus periaatteeseen, jonka mukaan ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito, on todellakin osuva. Strategiassa määritetään useita merkittäviä seikkoja. Näitä ovat kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden korkea taso, eläinten terveyden edistäminen ehkäisemällä eläintautiepidemioita ja vähentämällä niiden esiintyvyyttä. Muita käsiteltyjä seikkoja ovat sellaisten karjatalouden ja eläinten hoidon käytäntöjen edistäminen, joilla vähennetään eläinten terveyteen liittyviä riskejä ja minimoidaan ympäristöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Lisäksi viitataan talouskasvun koheesion ja kilpailukyvyn lisäämiseen takaamalla tavaroiden vapaa liikkuvuus ja eläinten asianmukainen liikkuminen. Siinä tarkastellaan myös eläinkuljetuksia, lisääntynyttä tautiriskiä sekä rokotteiden merkitystä keskeisenä taudinehkäisymenetelmänä, mitä onkin syytä korostaa."@fi7
"Elnök úr, az Európai Unió javasolt állat-egészségügyi stratégiája jól körvonalazott tervekre épül. Helytálló dokumentum, és a jobb a megelőzés, mint a gyógyítás elvére történő utalás nagyon is helyénvaló. A stratégia számos fontos kérdést azonosít. Köztük található a magas szintű közegészségügy és élelmiszerbiztonság biztosítása, az állat-egészségügy előmozdítása az állatbetegségek okozta járványkitörések megelőzése és gyakoriságuk csökkentése által. További érintett kérdések azoknak az állattenyésztési és állatjóléti gyakorlatoknak előmozdításával foglalkoznak, amelyek csökkentik az állat-egészségügyhöz kapcsolódó veszélyeket és minimalizálják a környezetet károsító hatásokat. Ezenfelül utalásokat tartalmaz a javak szabad mozgásának és az állatok helyes mozgatásának köszönhetően bővülő gazdasági növekedésre. Ugyancsak kitér az állatok szállítására, valamint a betegségek növekvő veszélyére és a betegségmegelőzés egyik alapvető módszerének, a vakcinálásnak szerepére, amit jogosan hangsúlyoz."@hu11
"Signor Presidente, la strategia proposta per la salute degli animali nell’Unione europea contiene piani ben elaborati. Si tratta di un documento solido e il riferimento al principio secondo cui prevenire è meglio che curare è senza dubbio molto appropriato. La strategia identifica diverse questioni importanti. Esse comprendono la garanzia di un elevato livello di sanità pubblica e di sicurezza alimentare, la promozione della salute degli animali prevenendo l’insorgere di malattie animali e la riduzione della loro incidenza. Oltre questioni trattate sono la promozione delle pratiche relative alla zootecnica e al benessere degli animali, che riducono i rischi legati alla salute di questi ultimi e riducono al minimo gli effetti dannosi sull’ambiente. Vi sono inoltre riferimenti all’aumento di crescita economica, coesione competitività, mediante la garanzia della libera circolazione dei beni e di un’adeguata circolazione degli animali. E’ coperto anche il trasporto degli animali, così come l’aumento del rischio di malattia e il ruolo dei vaccini come uno dei metodi fondamentali per la prevenzione delle malattie, che è stato correttamente evidenziato."@it12
"Pone Pirmininke, pasiūlytoji Europos Sąjungos gyvūnų sveikatos strategija pateikia puikiai sudarytų planų. Tai geras dokumentas, o nuoroda į principą, kad prevencija geriau už gydymą yra tikrai labai tinkama. Strategija identifikuoja keletą svarbių klausimų, įskaitant visuomenės sveikatos ir maisto saugumo aukšto lygio užtikrinimą, gyvūnų sveikatos gerinimą, užkertant kelią gyvūnų ligų protrūkiams bei mažinant susirgimo atvejų skaičių. Kiti nagrinėjami klausimai – tai gyvūnų auginimo ir gerovės praktikos tobulinimas, siekiant mažinti su gyvūnų sveikata susijusias grėsmes bei neigiamą poveikį aplinkai. Be to, pateikta nuorodų į ekonomikos augimo, sanglaudos ir konkurencingumo didinimą, užtikrinant laisvą prekių judėjimą ir tinkamą gyvūnų gabenimą. Nagrinėjamas ir gyvūnų transportavimo klausimas bei ligų grėsmės didėjimas; pagrįstai akcentuojamas vakcinų, kaip vieno svarbiausių ligų prevencijos metodų, vaidmuo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Ierosinātajā Eiropas Savienības Dzīvnieku veselības stratēģijā ir labi izstrādāti plāni. Tas ir saprātīgs dokuments, un atsauce uz principu, ka profilakse ir labāka par ārstēšanu, ir tiešām ļoti trāpīga. Stratēģija nosaka vairākus nozīmīgus jautājumus. Tie ietver augsta līmeņa sabiedrības veselības un pārtikas drošības nodrošināšanu, dzīvnieku veselības veicināšanu, novēršot dzīvnieku slimību uzliesmojumus, un samazinot to biežumu. Citi aplūkotie jautājumi ir par lopkopības un labturības prakses veicināšanu, kas samazina ar dzīvnieku veselību saistītos riskus un samazina kaitīgo ietekmi un vidi. Papildus tam ir atsauces uz pieaugoši ekonomikas izaugsmi, kohēziju un konkurētspēju, nodrošinot preču aprites brīvību un pienācīgu dzīvieku apriti. Aplūkota arī dzīvnieku pārvadāšana, tāpat kā pieaugošais slimību risks un vakcīnu loma kā viena no slimību novēršanas pamatmetodēm, kas ir pareizi uzsvērta."@lv13
"Panie Przewodniczący! Zaproponowana strategia Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt zawiera trafnie zdefiniowane projekty. Jest to dobry dokument, a zasada „lepiej zapobiegać, niż leczyć” bardzo trafnie została użyta. Strategia ta zwraca uwagę na szereg istotnych problemów, jak: zapewnienie wysokiego poziomu zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, promowanie zdrowia zwierząt poprzez zapobieganie występowaniu chorób zwierzęcych oraz zmniejszenie ich występowania, promowanie praktyk hodowlanych i dobrostanu zwierząt, które zapobiegają zagrożeniom związanym ze zdrowiem zwierząt i minimalizują szkodliwy wpływ na środowisko, a także zwiększenie wzrostu gospodarczego, spójności i konkurencyjności poprzez zapewnienie swobody przepływu towarów i odpowiednich przemieszczeń zwierząt. Ponadto zwrócono uwagę na kwestię transportu zwierząt, zwiększającego ryzyko chorób czy trafnie podkreślono role szczepień jako jednej z podstawowych metod zapobiegania chorobom."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de voorgestelde strategie voor diergezondheid van de Europese Unie bevat weldoordachte plannen. Dit is een goed document en de verwijzing naar het beginsel “voorkomen is beter dan genezen” is echt zeer op zijn plaats. De strategie onderscheidt een aantal belangrijke kwesties. Daarbij gaat het om een hoog niveau van volksgezondheid en voedselveiligheid, bevordering van de diergezondheid door voorkoming van de uitbraak van dierziekten en verkleining van hun incidentie. Andere kwesties die worden behandeld, zijn de bevordering van praktijken voor het houden en het welzijn van dieren die de met diergezondheid verbonden risico’s verkleinen en de schadelijke effecten voor het milieu minimaliseren. Daarnaast wordt er melding gemaakt van bevordering van de economische groei, de cohesie en het concurrentievermogen door te zorgen voor vrij verkeer van goederen en geëigende verplaatsingen van dieren. Het vervoer van dieren wordt ook aan de orde gesteld, evenals de groeiende kans op ziekte en de rol van vaccins als een van de fundamentele methoden om ziekte te voorkomen, wat terecht wordt benadrukt."@nl3
"Senhor Presidente, a Estratégia de Saúde Animal da União Europeia agora proposta inclui planos bem concebidos. Trata-se de um documento sólido, e a referência ao princípio de que a prevenção é melhor do que a cura é, efectivamente, extremamente pertinente. A estratégia identifica uma série de questões importantes. Entre elas incluem-se um elevado nível de saúde pública e segurança alimentar, a promoção da saúde animal, evitando o surto de doenças animais e reduzindo a sua incidência. Outras das questões tratadas são a promoção da pecuária e das práticas de bem-estar animal, que reduzam os riscos para a saúde animal e minimizem os efeitos prejudiciais para o ambiente. Para além disso, há referências ao aumento do crescimento económico, coesão e competitividade, garantindo a livre circulação de mercadorias e uma circulação adequada dos animais. O transporte de animais está igualmente coberto, assim como o risco crescente de doenças e o papel das vacinas como um dos métodos fundamentais de prevenção das doenças, o que foi salientado com pertinência."@pt17
"Panie Przewodniczący! Zaproponowana strategia Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt zawiera trafnie zdefiniowane projekty. Jest to dobry dokument, a zasada „lepiej zapobiegać, niż leczyć” bardzo trafnie została użyta. Strategia ta zwraca uwagę na szereg istotnych problemów, jak: zapewnienie wysokiego poziomu zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, promowanie zdrowia zwierząt poprzez zapobieganie występowaniu chorób zwierzęcych oraz zmniejszenie ich występowania, promowanie praktyk hodowlanych i dobrostanu zwierząt, które zapobiegają zagrożeniom związanym ze zdrowiem zwierząt i minimalizują szkodliwy wpływ na środowisko, a także zwiększenie wzrostu gospodarczego, spójności i konkurencyjności poprzez zapewnienie swobody przepływu towarów i odpowiednich przemieszczeń zwierząt. Ponadto zwrócono uwagę na kwestię transportu zwierząt, zwiększającego ryzyko chorób czy trafnie podkreślono role szczepień jako jednej z podstawowych metod zapobiegania chorobom."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, navrhovaná stratégia Európskej únie týkajúca sa zdravia zvierat obsahuje kvalitne zadefinované projekty. Ide o kvalitný dokument a odkaz na skutočnosť, že prevencia je lepšia než liečba je naozaj výstižný. V stratégii je vymedzené množstvo významných záležitostí. Medzi tieto patrí vysoká miera ochrany verejného zdravia a bezpečnosti potravín, podpora zdravia zvierat prostredníctvom prevencie vypuknutia ochorení zvierat a znižovania miery výskytu týchto ochorení. Ostatnými otázkami, ktorým sa venuje, je podpora živočíšnej výroby a postupov zameraných na dobré životné podmienky zvierat, ktoré znižujú riziká súvisiace so zdravím zvierat a minimalizujú škodlivé vplyvy na životné prostredie. Okrem toho sa v tejto stratégii odkazuje na zvyšujúci sa hospodársky rast, súdržnosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom zabezpečenia voľného pohybu tovaru a vhodného pohybu zvierat. Rovnako sa v nej venuje pozornosť aj preprave zvierat, ako aj zvyšujúcemu sa riziku ochorení a úlohe očkovania, ako jednej zo základných metód prevencie ochorení, ktorá sa správne zdôrazňuje."@sk19
"Gospod predsednik, predlagana strategija za zdravstveno varstvo živali za Evropsko unijo vključuje dobro pripravljene načrte. To je dobro besedilo in omenjanje načela, da je bolje preprečiti kot zdraviti, je zelo primerno. Strategija izpostavlja številna pomembna vprašanja. Ta vključujejo zagotavljanje visoke ravni javnega zdravja in varnosti hrane ter spodbujanje zdravstvenega varstva živali s preprečevanjem ali zmanjševanjem pojavljanja bolezni živali. Ostala vprašanja, ki jih poročilo obravnava, so spodbujanje živinoreje in prakse za dobro počutje živali, ki zmanjšujejo tveganja, povezana z zdravjem živali in zmanjšujejo škodljive vplive na okolje. Poleg tega navaja tudi izboljšano gospodarsko rast, kohezijo in konkurenčnost z zagotavljanjem prostega pretoka blaga ter sorazmernega premikanja živali. Poročilo obravnava tudi prevoz živali, povečano tveganje za bolezni in vlogo cepiv kot temeljnih sredstev za preprečevanje bolezni, kar je bilo pravilno poudarjeno."@sl20
"Herr talman! Den föreslagna strategin om djurhälsa för Europeiska unionen innehåller välbetänkta planer. Det är ett sunt dokument och hänvisningen tiill principen att det är bättre att förebygga än behandla passar verkligen mycket bra. Strategin fastställer ett antal viktiga frågor. Dessa inbegriper att säkerställa en hög nivå på folkhälsa och livsmedelssäkerhet, att främja djurhälsa genom att förhindra utbrott av djursjukdomar och att minska deras förekomst. Andra frågor som tas upp är att främja djurhållning och välfärdsmetoder som minskar risker relaterade till djurhälsan och minimerar de skadliga effekterna på miljön. Dessutom finns hänvisningar till ökande ekonomisk tillväxt, sammanhållning och konkurrens genom att säkra fri rörlighet för varor och lämpliga förflyttningar av djur. Transport av djur finns också med liksom den ökande risken för sjukdomar och vaccinets roll som en av de grundläggande metoderna för att förhindra sjukdomar, vilket med rätta har betonats."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph