Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-483"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-483"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, my thanks to the Commissioner and to the rapporteur for the work done. Can I just say, on the issue of food imports from third countries which has been mentioned in practically every contribution, that there is a real belief among EU producers that a blind eye is turned to the standards of food produced outside our borders. I really believe that unless we have the confidence of our farmers and producers that we are looking after their interests, we will not get their full commitment for measures that we take within the European Union. This is a most fundamental point. It has already been addressed. Take the issue of caged egg production: we will shift it outside of Europe unless we can incorporate standards in the WTO negotiations and at this point we have not achieved our objectives in that regard. Moving onto the issues in this report, we know that human health is affected by animal health: 60% of human infections originate from animals and a vast number of the emerging diseases originate in animals. It is hard to predict but we do need to address and have a coherent animal health strategy across the European Union. The issue of biosecurity is very important and farmers must be involved in preventing disease. But can I give you an example: badgers are a protected species under the Berne Convention, so how does a farmer protect himself and his herd against a badger with TB, and who should carry the cost when there is a problem? I worry about moving from cost-sharing to cost-shifting if our concern is the budget we have to spend. So we do need to look at these particular issues: in bluetongue, in avian influenza, in foot-and-mouth diseases, we do need stringent border controls and appropriate vaccination programmes. And we need to really look at those measures very seriously because the problems are increasing. On animal transport, let us base all our measures on science – good science – so that we do not cause problems. Let us not react to the emotional part of this debate, but use science as our barometer. I do not accept that large is worse than small or small is better than large; I think all animals, whether they are groups of 10 or 100, must be looked after."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, děkuji paní komisařce a zpravodaji za odvedenou práci. K otázce dovozu potravin z třetích zemí, který zmiňoval snad každý řečník, bych chtěla říci jen tolik, že výrobci v EU skutečně věří, že před podmínkami, za kterých se vyrábějí potraviny mimo naše hranice, se zavírají oči. Skutečně se domnívám, že pokud nám naši zemědělci a výrobci nebudou důvěřovat v tom, že dohlédneme na jejich zájmy, nedostaneme jejich plnou podporu pro opatření, která v rámci Evropské unie přijímáme. Jde o nejzákladnější otázku. Už se jí věnuje pozornost. Vezměte si jako příklad otázku produkce vajíček nosnicemi v boxech. Nebudeme moci požadovat uplatňování našich zákazů, pokud nezačleníme tyto normy do jednání v rámci WTO a v současnosti jsme ještě svých cílů v této souvislosti nedosáhli. Přešla bych k otázce, jíž se tato zpráva věnuje a kterou je skutečnost, že lidské zdraví je ovlivněné zdravím zvířat. Až 60 % lidských nákaz má původ v onemocněních zvířat a velké množství nových onemocnění se také přenáší ze zvířat. Je to těžké předpovídat, ale otázku zdraví zvířat musíme řešit a potřebujeme ucelenou strategii týkající se zdraví zvířat v celé Evropské unii. Záležitost související s biologickou bezpečností je velmi důležitá a zemědělci se musí zapojit do prevence onemocnění. Dovolte mi však uvést příklad. Jezevci jsou chráněným druhem na základě Bernské úmluvy, jakým způsobem tedy bude zemědělec chránit sebe a svůj dobytek před jezevcem nakaženým TBC a kdo ponese náklady v případě, že nastanou problémy? Obávám se, že se od rozdělování nákladů přesouváme k přesouvání nákladů, pokud se zajímáme jen o rozpočet, který musíme vynaložit. Proto musíme přezkoumat tyto zvláštní otázky. V případě katarální horečky ovcí, ptačí chřipky, slintavky a kulhavky potřebujeme přísnější hraniční kontroly a vhodné programy očkování. A rovněž musíme tato opatření velmi vážně přezkoumat, protože problémy narůstají. V případě přepravy zvířat bych navrhovala, abychom všechna naše opatření založili na vědeckém základě, dobrém vědeckém základě, abychom nezpůsobili problémy. Nedovolme, aby se v této diskusi používaly emoce, využívejme namísto toho jako barometr vědu. Nepřipouštím tvrzení, že velké je horší než malé nebo že malé je lepší než velké. Domnívám se, že je zapotřebí starat se o všechna zvířata, ať už jsou v skupinách deseti nebo sta jedinců."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren og ordføreren for deres arbejde. Jeg vil gerne, med hensyn til import af fødevarer fra tredjelande, som er blevet nævnt i stort set alle bidrag, sige, at mange EU-producenter reelt føler, at der ses igennem fingre med standarderne for produkter, der er fremstillet uden for EU's grænser. Medmindre vores landbrugere og producenter har tillid til, at EU varetager deres interesser, tror jeg ikke på, at vi vil få deres fulde opbakning til de foranstaltninger, vi træffer inden for EU. Det er et helt grundlæggende punkt. Det har vi allerede berørt. Hvad angår spørgsmålet om produktion af æg fra burhøns, vil denne blive flyttet uden for Europa, medmindre vi kan indarbejde standarder herfor i WTO-forhandlingerne, og vi har endnu ikke nået vores mål på dette punkt. Hvis vi fortsætter til de spørgsmål, der behandles i betænkningen, så ved vi, at den menneskelige sundhed påvirkes af dyresundheden. 60 % af infektioner hos mennesker stammer fra dyr, ligesom mange nye sygdomme stammer fra dyr. Det er svært at forudsige, men det er noget, vi er nødt til at håndtere, og vi skal have en sammenhængende dyresundhedsstrategi i EU. Spørgsmålet om biosikkerhed er meget vigtigt, og landbrugerne skal bidrage til at forebygge sygdomme. Men jeg kan give Dem et eksempel: Grævlinger er i henhold til Bernkonventionen en beskyttet dyreart, så hvordan beskytter en landbruger sig selv og sin besætning mod en grævling med tuberkulose, og hvem skal afholde udgifterne, når der opstår problemer? Jeg er foruroliget over at skifte fra udgiftsfordeling til udgiftsflytning, hvis vores bekymring er det budget, vi har til rådighed. Så vi er nødt til at overveje disse særlige spørgsmål med hensyn til bluetongue, fugleinfluenza og mund- og klovsyge, og vi har behov for en streng grænsekontrol og egnede vaccinationsprogrammer. Vi skal virkelig arbejde seriøst med disse foranstaltninger, for problemet er tiltagende. Hvad angår dyretransport, bør vi basere alle vores foranstaltninger på forskning - god forskning - så vi ikke skaber problemer. Lad os i stedet for at reagere på den emotionelle del af denne debat, læne os op ad forskning, såsom vores barometer. Jeg accepterer ikke, at stort er værre end småt, eller at småt er bedre end stort - jeg mener, at alle dyr, uanset om de er i grupper på 10 eller 100, skal prioriteres."@da2
"Herr Präsident! Ich danke der Kommissarin und dem Berichterstatter für die geleistete Arbeit. Zu den Lebensmittelimporten aus Drittländern, die praktisch in allen Beiträgen erwähnt wurden, möchte ich lediglich sagen, dass die EU-Erzeuger wirklich der Meinung sind, dass bei den im Ausland erzeugten Lebensmitteln über die Standards einfach hinweggesehen wird. Solange unsere Landwirte und Erzeuger nicht der Auffassung sind, dass wir uns für ihre Interessen einsetzen, werden sie auch nicht voll hinter den Maßnahmen stehen, die wir in der Europäischen Union ergreifen. Diese Frage ist von grundlegender Bedeutung. Sie wurde bereits angesprochen. Nehmen wir die Eierproduktion in Käfighaltung: Wir werden sie aus Europa verlagern, es sei denn, wir schaffen es, die Standards mit in die WTO-Verhandlungen aufzunehmen. Bisher haben wir unsere diesbezüglichen Ziele nicht erreicht. Nun die anderen Themen dieses Berichts. Wir wissen, das die menschliche Gesundheit durch die Tiergesundheit beeinflusst wird: Infektionen beim Menschen sind zu 60 % auf Tiere zurückzuführen, und viele der neuen Krankheiten haben ihren Ursprung im Tierreich. Es ist schwer, Voraussagen zu treffen, aber wir müssen das Problem ansprechen und brauchen eine kohärente Tiergesundheitsstrategie in der Europäischen Union. Das Thema Biosicherheit ist sehr wichtig, und die Landwirte müssen in die Prävention von Krankheiten einbezogen werden. Aber ich kann Ihnen ein Beispiel nennen: Der Dachs ist laut Berner Konvention eine geschützte Tierart. Wie soll ein Landwirt sich und seine Herde vor einem Dachs mit Tbc schützen, und wer trägt die Kosten, wenn es ein Problem gibt? Ich fürchte, dass wir weg von der Kostenteilung, hin zur Kostenverschiebung kommen, wenn wir uns um die Haushaltsmittel sorgen müssen, die wir ausgeben können. Wir müssen uns daher dieser wichtigen Fragen annehmen – bei der Blauzungenkrankheit, der Vogelgrippe und der Maul- und Klauenseuche; wir brauchen strengere Grenzkontrollen und geeignete Impfprogramme. Wir müssen uns diese Maßnahmen sehr eindringlich anschauen, weil die Probleme zunehmen. Was die Beförderung von Tieren anbelangt, so sollten wir all unsere Maßnahmen auf die Wissenschaft – die gute Wissenschaft – stützen, sodass wir keine Probleme verursachen. Lassen Sie uns nicht auf den emotionalen Teil dieser Debatte reagieren, sondern die Wissenschaft als Maßstab nehmen. Ich akzeptiere nicht, dass groß besser ist als klein oder klein besser als groß; meiner Meinung nach müssen wir uns um alle Tiere kümmern, ob sie in Zehner- oder Hundertergruppen gehalten werden."@de9
"Kύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο και τον εισηγητή για το έργο που έφεραν εις πέρας. Μπορώ απλώς να πω, σχετικά με το ζήτημα των εισαγωγών τροφίμων από τρίτες χώρες, το οποίο ουσιαστικά αναφέρθηκε σε κάθε παρέμβαση, ότι υπάρχει μια πραγματική πεποίθηση μεταξύ των παραγωγών της ΕΕ ότι εθελοτυφλούμε όσον αφορά τα πρότυπα για τα τρόφιμα που παράγονται εκτός των συνόρων μας. Πιστεύω πραγματικά πως μόνο αν πιστέψουν οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί ότι πραγματικά φροντίζουμε για το συμφέρον τους τότε μόνο θα έχουμε την πλήρη δέσμευσή τους για τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το βασικότερο σημείο. Το έχουμε ήδη θίξει. Δείτε το ζήτημα της παραγωγής αυγών κλωβοστοιχίας: θα τη μεταφέρουμε έξω από την Ευρώπη εκτός αν μπορούμε να ενσωματώσουμε τα πρότυπα στις διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ και σε αυτό το σημείο δεν έχουμε επιτύχει τους στόχους μας. Προχωρώντας στα ζητήματα της παρούσας έκθεσης, γνωρίζουμε ότι η ανθρώπινη υγεία επηρεάζεται από την υγεία των ζώων: το 60% των μολύνσεων των ανθρώπων προέρχεται από τα ζώα καθώς και ένας τεράστιος αριθμός νεοεμφανιζόμενων ασθενειών. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και να έχουμε μια ενιαία στρατηγική για την υγεία των ζώων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα της βιοπροστασίας είναι πολύ σημαντικό και οι γεωργοί πρέπει να συμμετέχουν στην πρόληψη της ασθένειας. Αλλά μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα: οι ασβοί είναι είδος υπό προστασία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης, έτσι λοιπόν, με ποιον τρόπο προστατεύει ένας κτηνοτρόφος τον εαυτό του και το κοπάδι του από έναν ασβό με φυματίωση, και ποιος θα πρέπει να επωμισθεί το κόστος όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα; Ανησυχώ μήπως περάσουμε από τoν καταμερισμό των δαπανών στη μετατόπιση των δαπανών αν η ανησυχία μας είναι το ποσό που πρέπει να ξοδέψουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα: για τον καταρροϊκό πυρετό, τη γρίπη των πτηνών, τον αφθώδη πυρετό, χρειαζόμαστε πράγματι αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα και κατάλληλα προγράμματα εμβολιασμού. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε όντως αυτά τα μέτρα πολύ σοβαρά διότι τα προβλήματα αυξάνονται. Όσον αφορά τη μεταφορά των ζώων, επιτρέψτε μας να στηρίξουμε όλα τα μέτρα μας στην επιστήμη –την καλή επιστήμη– έτσι ώστε να μην χρειαστεί να προκαλέσουμε προβλήματα. Επιτρέψτε μας να μην αντιδράσουμε όσον αφορά το συναισθηματικό κομμάτι αυτής της συζήτησης, αλλά να χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη ως βαρόμετρο. Δεν δέχομαι ότι το μεγάλο είναι χειρότερο από το μικρό ή ότι το μικρό είναι καλύτερο από το μεγάλο· νομίζω ότι πρέπει να φροντίζουμε όλα τα ζώα, ανεξάρτητα από το αν είναι σε ομάδες των 10 ή των 100."@el10
"Señor Presidente, desearía dar las gracias a la Comisaria y al ponente por el trabajo realizado. Me gustaría decir que, acerca de la cuestión de las importaciones de alimentos de terceros países, que casi todos los que han intervenido han mencionado, los productores de la UE están convencidos de que se cierran los ojos a las normas de la producción de alimentos fuera de nuestras fronteras. Creo que, a menos que nuestros agricultores y productores estén convencidos de que cuidamos sus intereses, no lograremos su compromiso total con las medidas que emprendemos en la Unión Europea. Ésta es una cuestión fundamental que ya se ha abordado. Tomemos, por ejemplo, la cuestión de la producción de huevos de gallinas enjauladas: a menos que incorporemos las normas en las negociaciones de la OMC lo único que conseguiremos será que la producción se desplace fuera de Europa, y por el momento no hemos logrado nuestros objetivos a este respecto. Para volver a las cuestiones que recoge el informe, todos sabemos que la salud humana también depende de la salud animal: el 60 % de las enfermedades infecciosas humanas tienen su origen en los animales y gran número de las enfermedades emergentes también. Es difícil realizar predicciones, pero debemos abordar esta cuestión y contar con una estrategia de salud animal coherente en toda la Unión Europea. La cuestión de la bioseguridad es muy importante y se debe involucrar a los agricultores en la prevención de las enfermedades. Por poner un ejemplo, los tejones son una especie protegida por el Convenio de Berna, de modo que, ¿como puede protegerse un agricultor, y proteger a su ganado, contra un tejón con tuberculosis y quién debería hacerse cargo de los costes cuando surge este tipo de problema? Me inquieta que del reparto se pase a la transferencia de los costes si nuestra preocupación es el presupuesto que debemos gastar. Así, debemos examinar la aplicación de controles fronterizos estrictos y de programas de vacunación adecuados en relación con la fiebre catarral, la gripe aviar y la fiebre aftosa. Y debemos examinar realmente estas medidas muy seriamente, porque los problemas no hacen más que aumentar. En relación con el transporte de animales, tendríamos que fundamentar nuestras medidas en bases científicas —unas buenas bases científicas—, de modo que no se produzcan repercusiones negativas. No reaccionemos a la parte emotiva de este debate, utilicemos la ciencia a modo de barómetro. No acepto el principio de que lo grande es peor que lo pequeño o lo pequeño mejor que lo grande; creo que debemos cuidar de todos los animales, independientemente de si forman grupos de diez o de cien."@es21
"Härra juhataja, avaldan tänu volinikule ja raportöörile tehtud töö eest. Ma soovin öelda toidukaupade impordi kohta kolmandatest riikidest, mida on käsitletud praktiliselt igas sõnavõtus, et ELi tootjad arvavad tõsiselt, et väljaspool ELi piire toodetud toidukaupade standarditele vaadatakse läbi sõrmede. Ma tõesti usun, et kui me ei suuda veenda oma põllumajandusettevõtjaid ja töötlejaid selles, et me seisame nende huvide eest, siis ei leia me nende hulgas täielikku toetust Euroopa Liidus võetavatele meetmetele. See on põhjapanev küsimus, mida on juba käsitletud. Võtame puuris peetavate kanade munatoodangu küsimuse: see nihkub lihtsalt Euroopast välja, kui me ei kaasa standardeid WTO läbirääkimistesse ja selles suhtes ei ole me praegu tulemusi saavutanud. Rääkides raportis käsitletud küsimustest, me teame, et loomade tervis mõjutab inimeste tervist: 60% inimeste nakkustest pärineb loomadelt ja suur arv esinevatest haigustest pärineb loomadelt. Raske on ennustusi teha, kuid me peame sellega tegelema ja looma sidusa loomatervishoiustrateegia kogu Euroopa Liidus. Bioohutuse küsimus on väga tähtis ja haiguste ennetamisesse peab kaasama põllumajandusettevõtjad. Lubage tuua näide: Berni konventsiooni alusel kuuluvad mägrad kaitse all olevate liikide hulka, seega, kuidas saab põllumees oma karja kaitsta tuberkuloosihaige mägra eest ja kes kannab nimetatud probleemist tingitud kulud? Ma olen mures, sest me liigume kulude jagamiselt kulude ümbertõstmisele, kui meid huvitab eelarvevahendite kulutamine. Seega peame vaatlema neid konkreetseid küsimusi ja rakendama seoses lammaste katarraalse palaviku, linnugripi ning suu- ja sõrataudiga rangemat piirikontrolli ja asjakohaseid vaktsineerimisprogramme. Ja me peame tegelema nimetatud meetmetega väga tõsiselt, sest probleemid üha suurenevad. Loomade transpordi puhul peavad kõik meie meetmed rajanema teadusel, heal teadusel, et me ei põhjustaks probleeme. Kasutame arutelus baromeetrina teadust ja jätame emotsionaalse külje tahaplaanile. Ma ei ole nõus, et suur on halvem kui väike või väike on parem kui suur, ma arvan, et loomade eest tuleb hoolt kanda sõltumata sellest, kas neid on põllumajandusettevõttes 10 või 100."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä ja esittelijää hyvin tehdystä työstä. Haluan vain todeta lähes jokaisessa puheenvuorossa mainitusta kolmansista maista tulevasta elintarviketuonnista, että EU:n tuottajat uskovat todella, että rajojemme ulkopuolella standardeista ei piitata. Olen varma, että jos emme saa maanviljelijöitämme ja tuottajiamme uskomaan, että ajamme heidän etuaan, emme saa heitä sitoutumaan täysin toimenpiteisiin Euroopan unionissa. Tämä on hyvin perustavaa laatua oleva seikka. Sitä on jo käsitelty. Otetaan esimerkiksi häkkikanojen munantuotanto: me siirrämme sen Euroopan ulkopuolelle, jollemme saa sisällytettyä standardeja WTO-neuvotteluihin, ja tässä asiassa emme ole saavuttaneet tavoitteitamme. Siirryn muihin mietinnön kattamiin asioihin. Me tiedämme, että eläinten terveys vaikuttaa ihmisten terveyteen: 60 prosenttia ihmisten infektiotaudeista on peräisin eläimistä, ja suuri osa uusista taudeista syntyy eläimissä. On vaikea ennustaa, mutta meidän on tarkasteltava asiaa ja saatava johdonmukainen eläinten terveyttä koskeva strategia Euroopan unioniin. Bioturvallisuus on hyvin tärkeä asia, ja maanviljelijöiden on osallistuttava tautien ehkäisemiseen. Voinko antaa esimerkin: mäyrä on Bernin yleissopimuksella suojeltu laji, joten kuinka maanviljelijä voi suojella itseään ja karjaansa tuberkuloosia kantavalta mäyrältä, ja kuka vastaa kustannuksista, kun ongelmia ilmenee? Olen huolissani siitä, että siirrymme kustannusten jakamisesta kustannusten siirtoon, jos olemme huolissamme vain käytettävissä olevista määrärahoista. Meidän on siis tarkasteltava seuraavia erityisiä aiheita: tarvitaan tiukempaa rajavalvontaa ja asianmukaisia rokotusohjelmia sinikielitaudin, lintuinfluenssan sekä suu- ja sorkkataudin osalta. Ja meidän on todella vakavasti pohdittava näitä toimenpiteitä, sillä ongelmat lisääntyvät. Eläinkuljetuksissa meidän on perustettava toimenpiteemme tieteelliseen tutkimukseen – asianmukaiseen tutkimukseen – jotta emme aiheuta ongelmia. Älkäämme reagoiko keskustelun tunneperäiseen puoleen, vaan käyttäkäämme puntarina tieteellistä tutkimusta. En usko suuren olevan pientä pahempi tai pienen suurta parempi. Minusta kaikista eläimistä, olivatpa ne kymmenen tai sadan yksilön laumoina, on huolehdittava."@fi7
"Monsieur le Président, je remercie la commissaire et le rapporteur pour le travail accompli. À propos de la question des importations de denrées alimentaires en provenance de pays tiers, mentionnée précédemment par la plupart des interventions de ce soir, je dois dire que les producteurs européens ont vraiment l’impression que l’Europe ferme les yeux sur les normes auxquelles répondent ou ne répondent pas les denrées alimentaires produites en dehors de nos frontières. Je pense réellement que, si nos agriculteurs et nos producteurs ne sont pas convaincus que nous veillons sur leurs intérêts, nous ne parviendrons pas à les faire participer pleinement aux mesures prises au sein de l’Union européenne. C’est là un point fondamental. Nous en avons déjà parlé. Prenons par exemple la production d’œufs en batteries: si nous ne parvenons pas à instaurer de normes au sein de l’OMC, nous ne ferons que déplacer ce mode de production à l’extérieur de l’Europe. Hors, nous n’avons pas atteint nos objectifs dans ce domaine. À propos des problèmes abordés dans ce rapport, nous savons que la santé humaine est influencée par la santé animale: 60% des infections humaines sont d’origine animale, tout comme un grand nombre de nouvelles maladies. C’est difficile à prédire, mais nous devons faire face à cette question et instaurer une stratégie de santé animale cohérente à travers l’Union européenne. La question de la biosécurité est extrêmement importante, et les agriculteurs doivent être impliqués dans la prévention des maladies. Mais je vais vous donner un exemple: le blaireau est une espèce protégée au titre de la convention de Berne. Alors comment un agriculteur peut-il se prémunir et protéger son cheptel contre les effets d’un blaireau porteur de la tuberculose, et qui doit supporter les coûts en cas de problème? Si notre préoccupation est entièrement budgétaire, je crains que nous ne passions d’un système de partage des coûts à un système de transfert des coûts. Nous devons donc examiner ces questions spécifiques: pour le virus de la langue bleue, pour la grippe aviaire, pour la fièvre aphteuse, nous avons besoin de contrôles stricts aux frontières et de programmes de vaccination adaptés. Et nous devons réellement étudier ces mesures minutieusement, car ces problèmes sont en train de s’aggraver. En ce qui concerne le transport d’animaux, basons toutes nos mesures sur la science - sur une science de qualité - afin de ne pas causer de nouveaux problèmes. Ne nous fions pas à l’aspect émotionnel de ce débat, mais utilisons la science comme baromètre. Je n’accepte pas l’idée selon laquelle une grande exploitation est pire qu’une petite ou qu’une petite vaut mieux qu’une grande. Je pense que tous les animaux, qu’ils soient en groupes de 10 ou de 100, doivent être bien traités."@fr8
"Elnök úr, köszönöm a biztos asszonynak és a előadónak munkájukat. Csak annyit mondhatok a harmadik országból származó élelmiszer-importok kérdéséről, amelyet gyakorlatilag valamennyi hozzászólásban megemlítettek, hogy az uniós termelők ténylegesen azt hiszik, hogy szemet fognak hunyni a határainkon kívül előállított élelmiszerek szabványai felett. Valóban úgy gondolom, hogy ha nem nyerjük el mezőgazdasági gazdálkodóink és termelőink bizalmát arra vonatkozóan, hogy vigyázunk érdekeikre, akkor nem számolhatunk azzal, hogy teljesen elkötelezik magukat az Európai Unióban általunk hozott intézkedések iránt. Ez a legalapvetőbb kérdés. Már volt róla szó. Vegyük a ketrecben megtermelt tojás kérdését: ki kell szorítsuk Európából kívülre, hacsak nem tudjuk felvenni a szabványokat a WTO tárgyalásokba, és mostanáig még nem tudtuk elérni célkitűzéseinket e tekintetben. Áttérve a jelentésben szereplő kérdésekre, tudjuk, hogy az állategészség befolyásolja az emberi egészséget: a humán fertőzések 60%-a állati eredetű és a felbukkanó betegségek jelentős számban szintén állatokból eredeztethetők. Nehéz megjósolni, de foglalkoznunk kell a kérdéssel, hogy rendelkezhessünk egy koherens, egész Európát átfogó állat-egészségügyi stratégiával. A biobiztonság nagyon fontos kérdés, ezért a gazdálkodóknak is részt kell venniük a betegségek megelőzésében. De példával is szolgálhatok: a borz a Berni Egyezmény által óvott fajta, hogyan védheti meg magát és állatait a gazdálkodó egy tébécével fertőzött borz ellen, és kinek kell a költségeket viselnie, ha megtörténik a baj? Aggaszt, hogy ha legfőbb gondunk az elkölthető költségvetés, vajon nem mozdulunk-e a költségmegosztástól a költségáthelyezés felé. Tehát utána kell néznünk egyes eseteknek: a kéknyelv, a madárinfluenza, a száj és körömfájás betegségek vonatkozásában sürgős határellenőrzésre és vakcinálási programokra van szükség. És valóban nagyon komolyan kell megvizsgálnunk ezeket az intézkedéseket, mivel a problémák egyre nagyobbak. Az állatok szállítását illetően, alapozzuk intézkedéseinket a tudományra — a helyes tudományra —, hogy ne okozzunk problémákat. Ne reagáljunk e vita érzelmi részére, barométerünk a tudomány legyen. Nem fogadom el, hogy a nagy rosszabb, mint a kicsi, vagy hogy a kicsi jobb, mint a nagy, én azt hiszem, hogy minden állatról, függetlenül attól, hogy tízes vagy százas csapatokban él-e, gondoskodni kell."@hu11
"Signor Presidente, i miei ringraziamenti al signor Commissario e al relatore per il lavoro compiuto. Posso solo dire, in merito alla questione delle importazioni di prodotti alimentari da paesi terzi, che è stata menzionata praticamente in ogni intervento, che tra i produttori dell’UE vi è la reale convinzione che venga chiuso un occhio in merito agli dei beni alimentari prodotti al di fuori dei nostri confini. Sono davvero convinta che, a meno che i nostri agricoltori e i nostri produttori non abbiano fiducia nel fatto che stiamo curando i loro interessi, non otterremo il loro impegno totale nelle misure che abbiamo preso in seno all’Unione europea. Si tratta di un punto fondamentale. Se ne è già parlato. Prendiamo la questione della produzione in gabbia di uova: la sposteremo al di fuori dell’Europa a meno che non incorporiamo tali norme nei negoziati dell’OMC e al momento non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi a tale proposito. Passando alle questioni presenti nella relazione, sappiamo che la salute umana è influenzata dalla salute degli animali. Il 60 per cento delle infezioni umane ha origine animale, così come un elevato numero di malattie emergenti. E’ difficile da prevedere, ma dobbiamo impegnarci e avere una strategia per la salute degli animali coerente in tutta l’Unione europea. La questione della biosicurezza è molto importante e gli agricoltori devono essere coinvolti nella prevenzione delle malattie. Eppure vi posso portare un esempio: secondo la Convenzione di Berna, i tassi sono una specie protetta, come protegge allora un agricoltore se stesso e il suo gregge da un tasso affetto da tubercolosi e chi deve sostenere i costi quando si verifica un problema? Sono preoccupata riguardo al passaggio dalla condivisione dei costi al trasferimento dei costi, qualora la nostra preoccupazione fosse il bilancio che abbiamo da spendere. Dobbiamo pertanto analizzare tali particolari questioni: nella febbre catarrale degli ovini, nell’influenza aviaria, nell’afta epizootica, necessitiamo di rigorosi controlli alle frontiere e adeguati programmi di vaccinazione. E dobbiamo davvero esaminare quelle misure molto seriamente perché i problemi stanno aumentando. Sul trasporto degli animali, basiamo tutte le nostre misure sulla scienza – una buona scienza – in modo tale da non causare problemi. Non reagiamo alla parte emozionale della presente discussione, ma utilizziamo la scienza come barometro. Non accetto che grande sia meglio di piccolo o che piccolo sia meglio di grande; credo che ci si debba occupare di tutti gli animali, che siano a gruppi di 10 o di 100."@it12
"Pone Pirmininke, nuoširdžiai dėkoju Komisarei ir pranešimo sudarytojui už atliktą darbą. Noriu kai ką pasakyti maisto importo iš trečiųjų šalių klausimu, kuris skambėjo beveik kiekviename pasisakyme: ES gamintojai yra įsitikinę, kad užsienyje pagaminto maisto standartai yra ignoruojami. Nuoširdžiai tikiu: jei nepelnysime mūsų ūkininkų ir gamintojų pasitikėjimo, kad tikrai rūpinamės jų interesais, mūsų priemonės Europos Sąjungoje nesulauks tvirtos paramos. Tai pats pagrindinis momentas. Apie jį jau buvo kalbėta. Štai narvuose laikomų dedeklių vištų pavyzdys: mes išstumsime šią pramonę iš Europos, jei nepavyks įtraukti standartų į PPO derybas, o kol kas dar nepasiekėme su tuo susijusių savo tikslų. Kalbant apie šiame pranešime nagrinėjamus klausimus, žinome, kad gyvūnų sveikata turi įtakos žmonių sveikatai: 60 % žmogaus infekcijų kyla iš gyvūnų, gyvūnai tai pat sukelia didžiąją dalį naujų ligų. Sunku prognozuoti, tačiau mes turime reaguoti ir visoje Europos Sąjungoje sukurti nuoseklią gyvūnų sveikatos strategiją. Biologinio saugumo klausimas yra labai svarbus, ūkininkus būtina įtraukti į ligos prevencijos procesą. Tačiau galiu pateikti Jums vieną pavyzdį: barsukai yra saugoma rūšis pagal Berno konvenciją, tai kaip ūkininkui apsaugoti save ir savo bandą nuo TB sergančio barsuko, ir kas padengs išlaidas, jei iškils problemų? Jei mums rūpi biudžetas, kurį reikia išleisti, aš nerimauju, kad pereisime nuo išlaidų pasidalijimo prie išlaidų perkėlimo. Todėl turime įsigilinti į šiuos konkrečius klausimus: kalbant apie paukščių gripą bei nagų ir snukio ligą, būtina taikyti griežtesnę sienų kontrolę ir įgyvendinti tinkamas vakcinavimo programas. Šias priemones turime tikrai vertinti labai rimtai, nes problemų daugėja. Dėl gyvūnų transportavimo: mūsų priemonės turi būti grindžiamos mokslu, geru mokslu, kad nesukeltume problemų. Nereaguokime į emocinę šių diskusijų dalį; tegul barometro vaidmenį mums atlieka mokslas. Nepritariu nuomonei, kad didelis yra blogiau nei mažas, arba kad mažas yra geriau nei didelis; manau, kad būtina prižiūrėti visus gyvūnus, nesvarbu, ar jų grupėje yra 10, ar 100."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pateicos komisāram un referentem par paveikto darbu. Vai es varētu tikai jautājumā par pārtikas importu no trešām valstīm, kas tika pieminētas praktiski visās runās, sacīt, ka ES ražotāju vidū ir īsta pārliecība, ka netiek pievērsta uzmanība ārpus mūsu robežām ražotās pārtikas standartiem. Es tiešām uzskatu, kamēr mēs neiegūsim savu lauksaimnieku un ražotāju uzticību, ka mēs sekojas viņu interesēm, mēs neiegūsim pilnīgu viņu atbalstu pasākumiem, kurus mēs veicam Eiropas Savienībā. Tas ir pats svarīgākais jautājums. Tas jau tika aplūkots. Piemēram, sprostos dētu olu produkcija: mēs to pārcelsim ārpus Eiropas, ja vien mēs neapvienosim standartus PTO sarunās, un šajā ziņā šobrīd neesam sasnieguši savus mērķus. Virzoties pa šī ziņojuma jautājumiem, mums zināms, ka cilvēku veselību ietekmē dzīvnieku veselība: 60% no cilvēku infekcijām rodas no dzīvniekiem un milzīgs topošo slimību skaits rodas dzīvniekos. Grūti paredzēt, bet mums Eiropas Savienībā nepieciešams aplūkot dzīvnieku veselības stratēģiju un to, lai tā būtu saskaņota. Ļoti svarīgs ir bioloģiskās drošības jautājums un ir jāiesaista lauksaimnieki, lai novērstu slimību. Bet vai es drīkstu jums sniegt piemēru: āpši saskaņā ar Bernes konvenciju ir aizsargājami dzīvnieki, un kā lauksaimnieks aizsargā sevi un savu ganāmpulku pret āpsi, kuram ir TB, un kurš uzņemsies izdevumus problēmu gadījumā? Es uztraucos par izmaksu sadales principa pārveidošanu par izmaksu nodošanu, ja mūs interesē budžets, mums jātērē. Tāpēc mums jāparaugās uz šiem īpašajiem jautājumiem: invekciozā katarālā drudža, putnu gripas, mutes un nagu sērgas gadījumos mums nepieciešama stingrāka robežkontrole un piemērotas vakcinācijas programmas. Un mums tiešām nepieciešams paraudzīties uz šiem pasākumiem ļoti nopietni, jo problēmas pieaug. Par dzīvniekieku transportu runājot, balstīsim visus savus pasākumus uz zinātni – labu zinātni – lai mēs neradītu problēmas. Nesasniegsim šo debašu emocionālo pusi, bet kā savu barometru izmantosim zinātni. Es nepiekrītu, ka liels ir sliktāks nekā mazs vai mazs ir sliktāks nekā liels; es domāju, ka jārūpējas par visiem dzīvniekiem, lai tie būt kopā par 10 vai 100."@lv13
"Mr President, my thanks to the Commissioner and to the rapporteur for the work done. Can I just say, on the issue of food imports from third countries which has been mentioned in practically every contribution, that there is a real belief among EU producers that a blind eye is turned to the standards of food produced outside our borders. I really believe that unless we have the confidence of our farmers and producers that we are looking after their interests, we will not get their full commitment for measures that we take within the European Union. This is a most fundamental point. It has already been addressed. Take the issue of caged egg production: we will shift it outside of Europe unless we can incorporate standards in the WTO negotiations and at this point we have not achieved our objectives in that regard. Moving onto the issues in this report, we know that human health is affected by animal health: 60% of human infections originate from animals and a vast number of the emerging diseases originate in animals. It is hard to predict but we do need to address and have a coherent animal health strategy across the European Union. The issue of biosecurity is very important and farmers must be involved in preventing disease. But can I give you an example: badgers are a protected species under the Berne Convention, so how does a farmer protect himself and his herd against a badger with TB, and who should carry the cost when there is a problem? I worry about moving from cost-sharing to cost-shifting if our concern is the budget we have to spend. So we do need to look at these particular issues: in bluetongue, in avian influenza, in foot-and-mouth diseases, we do need stringent border controls and appropriate vaccination programmes. And we need to really look at those measures very seriously because the problems are increasing. On animal transport, let us base all our measures on science – good science – so that we do not cause problems. Let us not react to the emotional part of this debate, but use science as our barometer. I do not accept that large is worse than small or small is better than large; I think all animals, whether they are groups of 10 or 100, must be looked after."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank de commissaris en de rapporteur voor het werk dat zij hebben verricht. Ik wil graag even kwijt dat er op het punt van de invoer van voedsel uit derde landen, wat in vrijwel elke bijdrage al is genoemd, onder producenten in de EU een sterke overtuiging bestaat dat er een oogje wordt dichtgeknepen als het gaat om de normen voor voedsel dat buiten onze grenzen worden geproduceerd. Ik geloof echt dat onze boeren en producenten zich pas volledig zullen inzetten voor maatregelen die we binnen de Europese Unie nemen, als ze er vertrouwen in hebben dat we hun belangen behartigen. Dit is een uiterst belangrijk punt, wat al is aangekaart. Neem de kwestie van de productie van kooieieren: we zullen dit probleem naar landen buiten Europa verplaatsen tenzij we in de WTO-onderhandelingen normen kunnen opnemen, en in dit opzicht hebben we onze doelstellingen niet bereikt. Dan de punten die in dit verslag aan de orde komen. We weten dat de gezondheid van mensen wordt beïnvloed door de gezondheid van dieren: zestig procent van de besmettingen bij mensen stamt van dieren en een groot aantal van de nieuwe ziekten ontstaat bij dieren. Het is moeilijk te voorspellen, maar we moeten er echt voor zorgen dat er in de gehele Europese Unie een coherente strategie voor diergezondheid komt. Het onderwerp bioveiligheid is zeer belangrijk en boeren moeten worden betrokken bij de voorkoming van ziekten. Maar mag ik u een voorbeeld geven: dassen zijn een beschermde diersoort volgens de Berner Conventie. Dus hoe kan een boer zichzelf en zijn veestapel beschermen tegen een das met tbc en wie moet de kosten dragen als er een probleem is? Ik ben bezorgd dat we kosten gaan verschuiven in plaats van delen als we ons richten op de begrotingsmiddelen die we moeten uitgeven. Daarom moeten we echt kijken naar deze specifieke kwesties: voor blauwtong, vogelgriep en mond- en klauwzeer hebben we strenge grenscontroles en passende vaccinatieprogramma’s nodig. We moeten die maatregelen echt heel serieus onder de loep nemen, omdat de problemen toenemen. Laten we wat het vervoer van dieren betreft, al onze maatregelen baseren op de wetenschap – goede wetenschap –, zodat we geen problemen veroorzaken. Laten we niet reageren op het emotionele gedeelte van dit debat, maar wetenschap als onze barometer gebruiken. Ik accepteer niet dat groot slechter is dan klein of dat klein beter is dan groot. Ik denk dat er voor alle dieren moet worden gezorgd, of het nu gaat om groepen van tien of van honderd."@nl3
"Panie przewodniczący! Moje podziękowania dla pani komisarz i sprawozdawcy za ich pracę. Czy mogę tylko powiedzieć coś w sprawie importu żywności z krajów trzecich, o którym była mowa niemal w każdym wystąpieniu? Wśród producentów w UE istnieje autentyczne przekonanie, że na standardy dotyczące żywności produkowanej poza naszymi granicami przymyka się oko. Naprawdę wierzę, że jeżeli nasi rolnicy i producenci nie będą ufać, że dbamy o ich interesy, to nie uzyskamy ich pełnego poparcia i przekonania da podejmowanych przez nas w Unii Europejskiej środków. To najważniejsza sprawa. Już się nią zajmowano. Weźmy na przykład sprawę produkcję jaj w ramach chowu klatkowego: przeniesiemy produkcję poza Europę, jeżeli nie będziemy mogli uwzględnić standardów w trakcie negocjacji WTO. Jak dotychczas nie osiągnęliśmy naszych celów w tym względzie. Przechodząc do spraw zawartych w sprawozdaniu, wiemy, że zdrowie zwierząt ma wpływ na zdrowie ludzkie: 60% infekcji u ludzi pochodzi od zwierząt, a wielka liczba nowych chorób bierze swój początek od zwierząt. Jest to trudne do przewidzenia, ale potrzebujemy zająć się tą sprawą i musimy dysponować spójną strategią na rzecz zdrowia zwierząt w całej Unii Europejskiej. Zagadnienie ochrony biologicznej jest bardzo ważne i rolnicy muszą uczestniczyć w zapobieganiu chorobom. Czy mogę podać państwu pewien przykład? Borsuki są gatunkiem chronionym na mocy konwencji berneńskiej. Jak więc hodowca może chronić siebie i swoje stado przed borsukiem roznoszącym TB. Jeżeli w związku z tym pojawią się problemy, to kto powinien ponieść koszty? Jeśli troszczymy się o budżet, który musimy wydać, to martwi mnie odejście od podziału kosztów na rzecz ich przeniesienia, Musimy więc zwrócić uwagę na te właśnie sprawy: w odniesieniu do choroby niebieskiego języka, ptasiej grypy i pryszczycy, potrzebujemy rygorystycznych kontroli na granicach i odpowiednich programów szczepień. Naprawdę potrzebujemy przyjrzeć się tym środkom bardzo poważnie, ponieważ te problemy narastają. Jeśli chodzi o transport zwierząt, powinniśmy wprowadzić wszystkie środki w oparciu o naukę - dobrą naukę - tak aby nie powodować problemów. Nie reagujmy na emocjonalną część naszej debaty, lecz niech naszym barometrem będzie nauka. Nie zgadzam się, że duże jest gorsze niż małe, czy, że małe jest lepsze niż duże; myślę, że dbać należy o wszystkie zwierzęta, niezależnie od tego, czy ich grupa liczy 10, czy 100 sztuk."@pl16
"Senhor Presidente, os meus agradecimentos à Senhora Comissária e ao relator pelo trabalho realizado. Gostaria apenas de dizer, relativamente à questão da importação de produtos alimentares de países terceiros que foi abordada em quase todas as intervenções, que os produtores da UE estão verdadeiramente convencidos de que estamos a fechar os olhos às normas que regulamentam os alimentos produzidos fora das nossas fronteiras. Acredito sinceramente que, se não tivermos a total confiança dos nossos agricultores e fabricantes, em como estamos a cuidar dos seus interesses, não conseguiremos que se empenhem totalmente na aplicação das medidas que tomamos na UE. Este é um ponto extremamente importante que já foi abordado. Veja-se a questão da produção de ovos em baterias: vamos transferi-la para fora da Europa, se não conseguirmos incluir normas nas negociações da OMC e, até agora, não atingimos os nossos objectivos a esse respeito. Passando agora às questões deste relatório, sabemos que a saúde humana é afectada pela saúde animal: 60% das infecções humanas são provocadas por animais e um número elevado de novas doenças surge primeiro nos animais. É difícil fazer previsões, mas necessitamos abordar e ter uma estratégia de saúde animal coerente em toda a União Europeia. A questão da biossegurança é muito importante e os agricultores têm de participar no processo de prevenção de doenças. Posso dar um exemplo: se os texugos são uma espécie animal protegida no âmbito da Convenção de Berna, como podem os agricultores proteger-se a si próprios e às suas manadas de um texugo portador da tuberculose, e quem suportará as despesas caso haja algum problema? Preocupa-me a mudança da partilha de custos para a transferência de custos se a nossa preocupação é o orçamento que temos para despender. Precisamos, por isso, de examinar bem estas questões específicas: para as doenças da língua azul, gripe das aves e febre aftosa, precisamos de controlos de fronteira rigorosos e programas de vacinação adequados. E temos de pensar muito seriamente nessas medidas porque os problemas estão a aumentar. Relativamente ao transporte de animais, é melhor fundamentarmos todas as nossas medidas na ciência – boa ciência – para não causarmos problemas. Não nos deixemos levar pela parte emocional deste debate e utilizemos antes a ciência como barómetro. Não aceito que muito é pior que pouco ou que pouco é melhor que muito; penso que todos os animais, estejam eles em grupos de 10 ou de 100, têm de merecer os nossos cuidados."@pt17
"Mr President, my thanks to the Commissioner and to the rapporteur for the work done. Can I just say, on the issue of food imports from third countries which has been mentioned in practically every contribution, that there is a real belief among EU producers that a blind eye is turned to the standards of food produced outside our borders. I really believe that unless we have the confidence of our farmers and producers that we are looking after their interests, we will not get their full commitment for measures that we take within the European Union. This is a most fundamental point. It has already been addressed. Take the issue of caged egg production: we will shift it outside of Europe unless we can incorporate standards in the WTO negotiations and at this point we have not achieved our objectives in that regard. Moving onto the issues in this report, we know that human health is affected by animal health: 60% of human infections originate from animals and a vast number of the emerging diseases originate in animals. It is hard to predict but we do need to address and have a coherent animal health strategy across the European Union. The issue of biosecurity is very important and farmers must be involved in preventing disease. But can I give you an example: badgers are a protected species under the Berne Convention, so how does a farmer protect himself and his herd against a badger with TB, and who should carry the cost when there is a problem? I worry about moving from cost-sharing to cost-shifting if our concern is the budget we have to spend. So we do need to look at these particular issues: in bluetongue, in avian influenza, in foot-and-mouth diseases, we do need stringent border controls and appropriate vaccination programmes. And we need to really look at those measures very seriously because the problems are increasing. On animal transport, let us base all our measures on science – good science – so that we do not cause problems. Let us not react to the emotional part of this debate, but use science as our barometer. I do not accept that large is worse than small or small is better than large; I think all animals, whether they are groups of 10 or 100, must be looked after."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ďakujem pani komisárke a spravodajcovi za odvedenú prácu. K otázke dovozu potravín z tretích krajín, ktorý spomínal takmer každý rečník, by som chcela povedať len toľko, že výrobcovia v EÚ skutočne veria, že pred podmienkami, za ktorých sú vyrábané potraviny mimo našich hraníc, sa zatvárajú oči. Skutočne sa domnievam, že ak nám naši poľnohospodári a výrobcovia nebudú dôverovať v tom, že dohliadame na ich záujmy, nedostaneme ich plnú podporu pre opatrenia, ktoré v rámci Európskej únie prijímame. Ide o najzákladnejšiu otázku. Už sa jej venuje pozornosť. Vezmite si ako príklad otázku produkcie vajíčok nosnicami v boxoch. Nebudeme môcť požadovať uplatňovanie našich zákazov, ak nezačleníme tieto normy do rokovaní v rámci WTO a v súčasnosti sme ešte naše ciele v tejto súvislosti nedosiahli. Prešla by som k otázke, ktorej sa táto správa venuje a ktorou je skutočnosť, že ľudské zdravie je ovplyvnené zdravím zvierat. Až 60 % ľudských nákaz má pôvod v ochoreniach zvierat a veľké množstvo nových ochorení sa tiež prenáša zo zvierat. Je to ťažké predpovedať, ale otázku zdravia zvierat musíme riešiť a potrebujeme ucelenú stratégiu týkajúcu sa zdravia zvierat v celej Európskej únii. Záležitosť súvisiaca s biologickou bezpečnosťou je veľmi dôležitá a poľnohospodári sa musia zapojiť do prevencie ochorení. Dovoľte mi však uviesť príklad. Jazvece sú chráneným druhom na základe Bernského dohovoru, a tak, akým spôsobom bude poľnohospodár chrániť seba a svoj dobytok pred jazvecom nakazeným TBC, a kto ponesie náklady v prípade, že nastanú problémy? Obávam sa, že sa od rozdeľovania nákladov presúvame k posúvaniu nákladov, ak sa zaujímame len o rozpočet, ktorý musíme vynaložiť. Preto musíme preskúmať tieto osobitné otázky. V prípade katarálnej horúčky oviec, vtáčej chrípky, slintačky a krívačky potrebujeme prísnejšie hraničné kontroly a vhodné programy očkovania. A rovnako musíme tieto opatrenia veľmi vážne preskúmať, pretože problémy narastajú. V prípade prepravy zvierat by som navrhovala, aby sme všetky naše opatrenia založili na vedeckom základe, dobrom vedeckom základe, aby sme nespôsobili problémy. Nedovoľme, aby sa v tejto diskusii používali emócie, využívajme namiesto toho ako barometer vedu. Nepripúšťam tvrdenia, že veľké je horšie ako malé alebo, že malé je lepšie ako veľké. Domnievam sa, že je potrebné starať sa o všetky zvieratá či už sú v skupinách 10 alebo 100 jedincov."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se gospe komisarki in gospodu poročevalcu za opravljeno delo. Glede vprašanja uvoza hrane iz tretjih držav, ki je bilo omenjeno v skoraj vsakemu prispevku moram omeniti, da obstaja med proizvajalci v EU pravo prepričanje, da se izogibamo vprašanju standardov za hrano, ki je proizvedena izven naših mej. Če nam naši kmetje in proizvajalci ne bodo zaupali, da podpiramo njihove interese, potem menim, da tudi ne bodo v celoti podprli ukrepov, ki smo jih sprejeli v Evropski uniji. To je najbolj ključna točka. O njej smo že razpravljali. Vprašanje proizvodnje jajc za baterijsko rejo: preselili jo bomo izven Evrope, razen če lahko pridružimo standarde k pogajanjem v STO, pri čemer do zdaj v zvezi s tem nismo dosegli naših ciljev. Glede ostalih vprašanj, ki jih izpostavlja to poročilo vemo, da zdravje živali vpliva na človeško zdravje. 60 % okužb pri ljudeh izvira iz živali in številne nove bolezni izvirajo iz živali. Težko je predvidevati, vendar moramo obravnavati in sprejeti celostno strategijo za zdravstveno varstvo živali v celotni Evropski uniji. Vprašanje biološke varnosti je zelo pomembno in kmete je treba vključiti v prizadevanja za preprečevanje bolezni. Navedla bom primer: v skladu z Bernsko konvencijo so jazbeci zavarovana vrsta, kako naj potem kmet varuje sebe in svojo čredo pred jazbeci s tuberkulozo ter kdo bo kril stroške, ko se bodo v zvezi s tem pojavile težave? Zaskrbljena sem glede premikanja od deljenja stroškov k prelaganju stroškov, če obravnavamo proračun, ki ga je treba razporediti. Zato moramo obravnavati ta posebna vprašanja: za bolezen modrikastega jezika, ptičjo gripo ter slinavko in parkljevko potrebujemo poostren mejni nadzor ter primerne programe cepljenj. Prav tako moramo te ukrepe resno preučiti, ker je težav vedno več. Glede prevoza živali moramo naše ukrepe prilagoditi znanosti, – dobri znanosti – da ne povzročimo dodatnih težav. Ne smemo se odzvati na čustveni del te razprave, znanost moramo uporabiti za barometer. Ne strinjam se z dejstvom, da je večje slabše od manjšega ali da je manjše boljše od velikega; menim, da moramo poskrbeti za vse živali, pa naj bodo v skupinah po deset glav ali sto glav."@sl20
"Herr talman! Ett stort tack till kommissionsledamoten och till föredraganden för det utförda arbetet. Får jag bara säga angående frågan om livsmedelsimport från tredjeländer, som har nämnts i praktiskt taget varje inlägg, att EU:s producenter är övertygade om att man blundar för standarden på mat som produceras utanför våra gränser. Jag är säker på att om inte våra jordbrukare och producenter litar på att vi ser till deras intressen, kommer de inte att helhjärtat engagera sig för de åtgärder som vi vidtar i EU. Detta är en mycket väsentlig punkt. Man har redan tagit itu med den. Ta frågan om buräggsproduktion: vi kommer att flytta den utanför Europa om vi inte kan få med normer i WTO-förhandlingarna och för närvarande har vi inte nått våra mål i det avseendet. Beträffande punkterna i betänkandet vet vi att människors hälsa påverkas av djurens hälsa: 60 procent av mänskliga infektioner kommer ursprungligen från djuren och ett stort antal av de nya sjukdomarna kommer från djur. Det är svårt att sia om framtiden, men vi behöver verkligen inrikta oss på och skaffa en sammanhållen strategi för djurhälsa över hela EU. Frågan om bioskydd är mycket viktig och jordbrukare måste engageras i att förebygga sjukdomar. Men jag kan ge er ett exempel: grävlingar är ett skyddat släkte enligt Bernkonventionen, så hur skyddar en jordbrukare sig själv och sin hjord mot en grävling med tbc, och vem ska stå för kostnaden när det uppstår problem? Jag oroar mig för att gå från kostnadsfördelning till kostnadsväxling om den budget vi måste förbruka är vårt problem. Därför behöver vi verkligen undersöka dessa speciella frågor; när det gäller blåtunga, fågelinfluensa och mul- och klövsjuka har vi ett reellt behov av stränga gränskontroller och lämpliga vaccinationsprogram. Och vi behöver verkligen undersöka dessa åtgärder mycket seriöst eftersom problemen ökar. Angående djurtransporter bör vi grunda alla våra åtgärder på vetenskap – god vetenskap – så att vi inte orsakar problem. Låt oss inte reagera på den känslosamma delen av denna debatt utan använda vetenskapen som vår ledstjärna. Jag accepterar inte att stor är sämre än liten eller att liten är bättre än stor; jag tycker att alla djur, antingen de är i grupper på 10 eller 100, måste skötas om."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph