Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-480"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-480"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, congratulations to the rapporteur for an excellent report. Animal health is important, not just because it is closely linked to human health and environmental biodiversity balance but also because it has a huge farming trade and economic significance, not to mention the social and sports importance of animals, so it would not be an exaggeration to say that animal health is almost synonymous with human health and well-being. With this in mind, it is not surprising that a new Animal Health Strategy for the European Union for 2007-2013 is very much needed. The report before us tonight is well thought out and balanced in my view and will form a good but rather synoptic basis on which to build our future legislative and non-legislative directives relating to this important matter. Let me just take this opportunity to point to a couple of important areas where the Commission needs to clear things up somewhat. The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease. This is, as far as I know, contrary to current practice with respect to at least one major animal illness, foot-and-mouth disease. In the case of foot-and-mouth disease, vaccination in the EU Member States is prohibited as a preventive measure because of the consequent difficulty in identifying infected animals from vaccinated animals when using screening tests for the presence of disease antibodies. Is the Commission intending to change its vaccination policy for foot-and-mouth disease in the near future? Furthermore, what is the position of the Commission with respect to the fact that in most third countries animal vaccination against foot-and-mouth disease is not only allowed but encouraged? Will importation of animals from such countries be prohibited if the vaccination policy for foot-and-mouth disease in the EU is not changed? The second area is the lack of necessary implementation of adequate health checks in the increasing international trade of live birds, especially parrots from third countries. This is an area which needs tidying up."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, chtěl bych poblahopřát zpravodaji k vynikající zprávě. Zdraví zvířat není důležité jen proto, že je úzce propojené s lidským zdravím a rovnováhou environmentální biologické rozmanitosti, ale i proto, že představuje obrovský obchod se zemědělskými výrobky a má hospodářský význam, a samozřejmě i pro společenský a sportovní význam zvířat, a tak nebudu zveličovat, když řeknu, že zdraví zvířat se takřka shoduje s lidským zdravím a dobrými podmínkami. Se zřetelem na toto není překvapující, že nová strategie Evropské unie týkající se zdraví zvířat (2007–2013) je velmi potřebná. Zpráva, o níž dnes večer diskutujeme, je celkově dobrá a vyvážená a podle mého názoru bude představovat dobrý, i když mírně synoptický základ pro budování budoucích legislativních a nelegislativních směrnic týkajících se této důležité otázky. Dovolte mi, abych tuto příležitost využil k tomu, abych zdůraznil několik významných oblastí, ve kterých Komise musí jistým způsobem věci vyjasnit. V zprávě se ve významné míře podporuje očkování jako základní prostředek prevence onemocnění. Pokud vím, je to v nesouladu se současnou praxí, aspoň pokud jde o hlavní onemocnění zvířat, kterým je slintavka a kulhavka. V případě slintavky a kulhavky je očkování v členských státech EU jako preventivní opatření zakázané, protože vede k následným těžkostem při rozlišování nakažených zvířat od očkovaných zvířat při vyšetřování přítomnosti protilátek. Plánuje Komise změnit tuto politiku očkování proti slintavce a kulhavce v blízké budoucnosti? Kromě toho, jaké je stanovisko Komise, pokud jde o skutečnost, že ve většině třetích zemí je očkování zvířat proti slintavce a kulhavce nejen povolené, ale i podporované? Bude dovoz zvířat z takovýchto zemí zakázaný, pokud se politika v oblasti očkování proti slintavce a kulhavce v EU nezmění? Druhou oblastí je nedostatek potřebného provádění přiměřených zdravotních kontrol v rámci rostoucího mezinárodního obchodu s živými ptáky, zejména s papoušky z třetích zemí. Jde o oblast, v níž je zapotřebí věci ujasnit."@cs1
"Hr. formand! Tillykke til ordføreren med den fremragende betænkning. Dyresundhed er et vigtigt spørgsmål, ikke blot fordi det er så tæt forbundet med den menneskelige sundhed og miljømæssig balance i den biologiske mangfoldighed, men også fordi det har en enorm betydning for landbruget og økonomien - for ikke at nævne dyrs sociale og sportslige betydning - så det ville ikke være en overdrivelse at sige, at dyresundhed næsten er synonym med menneskelig sundhed og velvære. Med dette in mente er det ikke overraskende, at der er stort behov for en ny dyresundhedsstrategi for EU (2007-2013). Den betænkning, vi sidder med foran os i aften, er efter min mening velgennemtænkt og afbalanceret og vil udgøre et godt, men dog temmelig synoptisk, grundlag for vores fremtidige lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige direktiver vedrørende dette vigtige emne. Lad mig benytte mig af denne lejlighed til at påpege et par vigtige områder, hvor Kommissionen må tydeliggøre nogle ting lidt. Der gives i betænkningen stor støtte til vaccination som et grundlæggende middel til at forebygge sygdom. Dette er, så vidt jeg ved, i modstrid med den nuværende praksis for mindst én stor dyresygdom, nemlig mund- og klovsyge. Hvad angår mund- og klovsyge, er vaccination som præventiv foranstaltning forbudt i EU-medlemsstaterne, fordi det efterfølgende er vanskeligt at kende de inficerede dyr fra de vaccinerede ved anvendelse af screeningtest for tilstedeværelsen af antistoffer mod sygdommen. Har Kommissionen til hensigt at ændre sin vaccinationspolitik for mund- og klovsyge i den nærmeste fremtid? Hvad er endvidere Kommissionens holdning til den kendsgerning, at vaccination af dyr mod mund- og klovsyge i de fleste tredjelande ikke bare er tilladt, men at det tilskyndes? Vil import af dyr fra sådanne lande blive forbudt, hvis EU ikke ændrer sin vaccinationspolitik for mund- og klovsyge? Det andet område er manglende indførelse af nødvendige sundhedstjek inden for den voksende internationale handel med levende fugle, især papegøjer fra tredjelande. Dette er et område, som der skal ryddes op i."@da2
"Herr Präsident! Glückwünsche an den Berichterstatter für einen ausgezeichneten Bericht. Tiergesundheit ist wichtig, und zwar nicht nur, weil ihrer engen Verbindung mit der menschlichen Gesundheit, der Umwelt und der Artenvielfalt, sondern auch, weil sie enorme Bedeutung für die Landwirtschaft, den Handel und die Wirtschaft hat, ohne die Bedeutung der Tiere für die Gesellschaft und den Sport zu vergessen. Es ist daher keine Übertreibung zu sagen, dass Tiergesundheit fast so etwas wie ein Synonym von menschlicher Gesundheit und menschlichem Wohlbefinden ist. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf ist es nicht verwunderlich, dass eine neue Tiergesundheitsstrategie der Europäischen Union für den Zeitraum 2007-2013 wirklich notwendig ist. Der Bericht, der uns heute Abend vorliegt, ist meiner Meinung nach sehr durchdacht und ausgewogen und wird eine gute, wenn auch mehr oder weniger synoptische Grundlage für unsere künftigen legislativen und nichtlegislativen Richtlinien auf diesem wichtigen Gebiet sein. Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, um auf einige wichtige Aspekte hinzuweisen, bei denen die Kommission noch Klarstellungen vornehmen muss. Der Bericht setzt sich sehr für die Impfung als grundlegendes Mittel zur Vorbeugung von Krankheiten ein. Das steht jedoch, soweit ich weiß, im Gegensatz zu der aktuellen Praxis bei einer der wichtigsten Tierkrankheiten, nämlich der Maul- und Klauenseuche. Im Falle der Maul- und Klauenseuche ist die Impfung als Präventivmaßnahme in den EU-Mitgliedstaaten verboten, weil es danach schwierig ist, infizierte Tiere von geimpften Tieren zu unterscheiden, da bei den Screening-Tests in beiden Fällen Antikörper nachgewiesen werden. Beabsichtigt die Kommission, ihre Impfpolitik bei Maul- und Klauenseuche in naher Zukunft zu verändern? Außerdem: Welchen Standpunkt vertritt die Kommission angesichts der Tatsache, dass die Impfung gegen die Maul- und Klauenseuche in den meisten Drittstaaten nicht nur erlaubt ist, sondern gefördert wird? Soll die Einfuhr von Tieren aus diesen Ländern verboten werden, wenn in der EU die Impfpolitik bei Maul- und Klauenseuche nicht geändert wird? Der zweite Aspekt ist die mangelnde Umsetzung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen im zunehmenden internationalen Handel mit lebenden Vögeln, speziell Papageien aus Drittländern. Dies ist eine Frage, die geklärt werden muss."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δίνω συγχαρητήρια στον εισηγητή για την έξοχη έκθεσή του. Η υγεία των ζώων είναι σημαντική, όχι απλά γιατί είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη υγεία και την ισορροπία της βιοποικιλότητας του περιβάλλοντος αλλά επίσης διότι έχει τεράστια σημασία για το εμπόριο της κτηνοτροφίας και την οικονομία, για να μην αναφέρουμε την σημασία που έχουν τα ζώα για την κοινωνία και τον αθλητισμό· έτσι θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι η υγεία των ζώων είναι σχεδόν συνώνυμη της ανθρώπινης υγείας και της ευημερίας. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η νέα στρατηγική σχετικά με τη υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2007-2013 είναι απολύτως αναγκαία. Η έκθεση που έχουμε ενώπιον μας σήμερα το βράδυ είναι μελετημένη και ισορροπημένη κατά τη γνώμη μου και θα αποτελέσει μια σωστή αλλά κάπως συνοπτική βάση πάνω στην οποία θα βασίσουμε τις μελλοντικές μας νομοθετικές και μη οδηγίες που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μου να αδράξω την ευκαιρία να επισημάνω μερικούς σημαντικούς τομείς στους οποίους η Επιτροπή πρέπει να αποσαφηνίσει κάπως τα πράγματα. Η έκθεση υποστηρίζει σθεναρά τον εμβολιασμό ως βασικό μέσο πρόληψης των ασθενειών. Αυτό, σύμφωνα με όσα γνωρίζω, είναι αντίθετο με τη σημερινή πρακτική όσον αφορά τουλάχιστον μια σοβαρή ασθένεια των ζώων, τον αφθώδη πυρετό. Στην περίπτωση του αφθώδους πυρετού, ο εμβολιασμός στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται ως προληπτικό μέτρο εξαιτίας της επακόλουθης δυσκολίας όσον αφορά την αναγνώριση των μολυσμένων ζώων από τα εμβολιασμένα όταν χρησιμοποιούμε δοκιμές ελέγχου για την ανίχνευση της παρουσίας αντισωμάτων κατά της ασθένειας. Σκοπεύει η Επιτροπή να αλλάξει την πολιτική της σχετικά με τους εμβολιασμούς κατά του αφθώδους πυρετού στο εγγύς μέλλον; Επιπλέον, ποια είναι η θέση της Επιτροπής όσον αφορά το γεγονός ότι στις περισσότερες τρίτες χώρες ο εμβολιασμός των ζώων κατά του αφθώδους πυρετού όχι μόνο επιτρέπεται αλλά ενισχύεται; Θα απαγορευτεί η εισαγωγή ζώων από τέτοιες χώρες αν η πολιτική σχετικά με τους εμβολιασμούς κατά του αφθώδους πυρετού δεν αλλάξει στην ΕΕ; Ο δεύτερος τομέας είναι η έλλειψη της απαραίτητης εφαρμογής επαρκών υγειονομικών ελέγχων στο διεθνές εμπόριο ζωντανών πτηνών, ειδικά των παπαγάλων από τρίτες χώρες. Αυτός είναι ένας τομέας που πρέπει να αποσαφηνιστεί."@el10
"Señor Presidente, me gustaría felicitar al ponente por un informe excelente. La salud animal es importante, no sólo porque está estrechamente vinculada a la salud humana y al equilibrio medioambiental de la diversidad biológica, sino también porque resulta enormemente importante desde el punto de vista del comercio agrícola y la economía, por no mencionar la importancia de los animales en el ámbito de los deportes, de modo que no sería exagerado decir que la salud animal es casi sinónimo de salud y bienestar humanos. Por consiguiente, la enorme necesidad de contar con una Estrategia de Salud Animal para la Unión Europea para 2007-2013 no resulta nada sorprendente. En mi opinión, el informe que examinamos esta tarde es un documento ponderado y equilibrado y servirá para sentar las bases de forma esquemática para la elaboración de nuestras directivas legislativas y orientaciones no legislativas en relación con esta importante cuestión. Permítanme aprovechar esta oportunidad para señalar un par de ámbitos importantes en los que la Comisión debe aclarar las cosas en alguna medida. El informe apoya la vacunación como medio fundamental de prevención de enfermedades. En mi opinión, esto es contrario a la práctica actual en relación con al menos una enfermedad animal importante, a saber, la fiebre aftosa. En el caso de la fiebre aftosa, la vacunación en los Estados miembros de la UE está prohibida como medida preventiva debido a la dificultad de distinguir a los animales infectados de los animales vacunados a través de análisis de laboratorio para detectar la presencia de anticuerpos. ¿Acaso la Comisión tiene intención de cambiar su política de vacunación para la fiebre aftosa en un futuro inmediato? Por otra parte, ¿cuál es la posición de la Comisión en relación con el hecho de que en la mayoría de los terceros países la vacunación de los animales contra la fiebre aftosa no sólo se permite sino que incluso se promueve? ¿La importación de animales de tales países se prohibirá si la política de vacunación contra esta enfermedad no se modifica en la UE? La segunda cuestión importante se refiere a la necesidad de poner en práctica chequeos de salud adecuados en el comercio internacional de aves vivas, cada vez mayor, especialmente loros procedentes de terceros países. Es necesario poner las cosas en orden también en este ámbito."@es21
"Härra juhataja, õnnitlen raportööri suurepärase raporti puhul. Loomatervishoid ei ole tähtis ainult tiheda sideme tõttu inimtervise ja tasakaalustatud bioloogilise mitmekesisusega, vaid sellel on ka väga suur tähtsus põllumajandustoodangu turustamisele ja majandusele, kõnelemata loomade tähtsusest sotsiaalses elus ja spordis. Seega ei ole liialdus öelda, et loomade tervis on peaaegu sama tähendusega kui inimeste tervis ja heaolu. Seda silmas pidades ei ole üllatav, et Euroopa Liidu uus loomatervishoiustrateegia aastateks 2007–2013 on äärmiselt vajalik. Minu arvates on täna õhtul arutusel olev raport hästi läbi mõeldud ja tasakaalustatud ning moodustab hea ja kokkuvõtliku aluse nimetatud tähtsat teemat käsitlevatele edasistele õigusaktidele ja õigusloomega mitteseotud direktiividele. Lubage kasutada võimalust tähelepanu juhtida paarile tähtsale valdkonnale, millesse komisjon peab selgust tooma. Raportis rõhutatakse vaktsineerimist peamise haiguste ennetamise meetmena. Minule teadaolevalt on see vastuolus vähemalt ühe põhilise loomade haiguse, suu- ja sõrataudi, ennetamise praeguse praktikaga. ELi liikmesriikides on loomade vaktsineerimine suu- ja sõrataudi vastu ennetava meetmena keelustatud, sest selle tagajärjel on antikehade esinemise testi tulemuste alusel raske eristada nakatunud loomi vaktsineeritud loomadest. Kas komisjon kavatseb lähemas tulevikus muuta suu- ja sõrataudi vastu vaktsineerimine poliitikat? Veel enam, missugune on komisjoni seisukoht selle kohta, et enamikus kolmandates riikides on loomade vaktsineerimine suu- ja sõrataudi vastu lubatud ja isegi julgustatud? Kas loomade import nimetatud riikidest keelustatakse, kui ELi suu- ja sõrataudi vastu vaktsineerimise poliitika jääb muutumatuks? Teine valdkond hõlmab nõuetekohase tervisekontrolli puudulikku rakendamist eluslindude kasvava rahvusvahelise kaubanduse suhtes, eelkõige seoses kolmandatest riikidest imporditavate papagoidega. Selles valdkonnas peame nõuded rangemaks muutma."@et5
"Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Eläinten terveys on tärkeä asia, ei pelkästään siksi, että se on läheisessä yhteydessä ihmisten terveyteen ja ympäristön monimuotoisuuden tasapainoon, vaan myös koska sillä on valtava merkitys maatalouskaupan ja talouden kannalta, puhumattakaan eläinten merkityksestä sosiaaliselta kannalta ja urheilussa, joten ei ole liioiteltua todeta, että eläinten terveys on lähes synonyymi ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Kun ajatellaan tältä kannalta, ei ole yllättävää, että Euroopan unionin uusi eläinten terveyttä koskeva strategia ajanjaksolle 2007–2013 tulee suureen tarpeeseen. Nyt tarkasteltavanamme oleva mietintö on mielestäni perusteellisesti mietitty ja tasapainoinen, ja siitä tulee hyvä, joskin varsin yleiskatsauksellinen perusta, jolle luomme tulevia lainsäädännöllisiä ja muitakin tätä merkittävää asiaa koskevia ohjeita. Haluan hyödyntää tilaisuutta tuoda ilmi muutaman merkittävän alan, jolla komission on jollakin tavalla selvennettävä asioita. Mietinnössä tuetaan voimakkaasti rokotuksia tautien ehkäisykeinona. Tämä on ymmärtääkseni vastoin nykyistä käytäntöä ainakin yhden merkittävimmän eläintaudin, suu- ja sorkkataudin osalta. EU:n jäsenvaltioissa suu- ja sorkkatautirokote on kielletty ehkäisytoimenpiteenä, koska rokotteen jälkeen on vaikea erottaa tartunnan saaneita eläimiä rokotetuista elämistä testattaessa taudin vasta-aineita. Aikooko komissio lähitulevaisuudessa muuttaa rokotepolitiikkaansa suu- ja sorkkataudin osalta? Lisäksi, mikä on komission kanta siihen, että useimmissa kolmansissa maissa eläinten rokottaminen suu- ja sorkkatautia vastaan ei ole pelkästään sallittua, vaan siihen jopa rohkaistaan? Olisiko eläinten tuonti näistä maista kiellettävä, jos EU:n rokotepolitiikka suu- ja sorkkataudin osalta ei muutu? Toinen ala on asianmukaisten terveystarkastusten toteutuksen puute elävien lintujen, varsinkin kolmansista maista peräisin olevien papukaijojen kansainvälisessä kaupassa. Tämäkin on ala, jolla riittää siivoamista."@fi7
"Monsieur le Président, je félicite le rapporteur pour cet excellent rapport. La santé animale est importante, non seulement parce qu’elle est étroitement liée à la santé humaine et à l’équilibre de la biodiversité, mais aussi parce qu’elle est extrêmement importante pour l’économie agricole, sans parler de l’importance sociale et sportive des animaux. Ce n’est guère exagérer que de dire que la santé animale est presque synonyme de santé et de bien-être humains. Dès lors, il n’est pas surprenant que nous ayons besoin d’urgence d’une nouvelle stratégie de santé animale pour l'Union européenne pour la période 2007-2013. Le rapport dont nous discutons ce soir me semble équilibré et bien pensé, et formera une bonne base, quoi qu’assez synoptique, pour le développement de nos futures directives législatives et non législatives dans ce domaine important. Permettez-moi simplement de profiter de cette opportunité pour mettre en évidence quelques domaines importants dans lesquels la Commission doit clarifier un peu les choses. Le rapport préconise vivement la vaccination, en soulignant qu'il s'agit d'une des méthodes fondamentales de prévention des maladies. À ma connaissance, c’est contraire à la pratique actuelle en ce qui concerne au moins une maladie animale importante, à savoir la fièvre aphteuse. Dans le cas de la fièvre aphteuse, la vaccination préventive est interdite dans les États membres de l’Union européenne parce qu’elle permet difficilement de distinguer les animaux infectés des animaux vaccinés lors de contrôles basés sur la présence d’anticorps spécifiques. La Commission a-t-elle l’intention de modifier sa politique en matière de vaccination dans un avenir proche? Par ailleurs, quelle est la position de la Commission en ce qui concerne le fait que dans la plupart des pays tiers, la vaccination contre la fièvre aphteuse est non seulement autorisée, mais recommandée? L’importation d’animaux en provenance de ces pays tiers sera-t-elle interdite si la politique européenne en matière de vaccination contre la fièvre aphteuse n’est pas modifiée? Le second domaine est l’absence d’une mise en œuvre, pourtant nécessaire, de contrôles sanitaires adéquats dans le cadre du commerce international en plein essor d’oiseaux vivants, en particulier de perroquets en provenance de pays tiers. Ce domaine nécessite une certaine mise en ordre."@fr8
"Elnök úr, gratulálok a előadónak a kiváló jelentéshez. Az állat-egészségügy nem csak azért fontos, mert szorosan kapcsolódik az emberi egészséghez és a környezeti biológiai sokszínűség egyensúlyához, hanem rendkívüli jelentősége van a mezőgazdasági termékek kereskedelme és a gazdaság szempontjából is, és akkor még nem is említettük az állatok jelentőségét a szociális területen és a sportban, tehát nem lenne túlzás az állítani, hogy az állatok egészsége majdnem az emberi egészség és jólét szinonimája. Ezt tekintetbe véve nem meglepő, hogy nagy szükség van az Európai Unió új állat-egészségügyi stratégiájára (2007-2013). A jelentés, ami ma este előttünk fekszik, véleményem szerint jól átgondolt és kiegyensúlyozott és jó, bár meglehetősen szinoptikus alapot képez, amelyre ehhez a fontos témához kapcsolódó jövőbeli jogalkotási és nem jogalkotási direktívák épülhetnek. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy rámutassak két fontos területre, ahol a Bizottságnak némileg tisztáznia kellene a dolgokat. A jelentés erőteljesen támogatja a vakcinálást, mint a betegségek megelőzésének alapvető eszközét. Ez, amennyire én tudom, ellentétben áll legalább egy komoly állatbetegség — a száj és körömfájás — jelenlegi gyakorlatával. A száj és körömfájás esetén az EU tagállamaiban tilos megelőző intézkedésként a vakcinálás alkalmazása, mivel a betegséggel szembeni ellenanyagok jelenlétének megállapítására szolgáló szűrőtesztek alkalmazása esetén nehezebbé válna a fertőzött állatok megkülönböztetése a vakcinált állatoktól. Szándékában áll-e a Bizottságnak a száj és körömfájás vakcinálási politikáját megváltoztatni a közeljövőben? Továbbá, mi a Bizottság álláspontja azzal a ténnyel kapcsolatban, hogy a legtöbb harmadik országban az állatok száj és körömfájás elleni vakcinálása nemcsak megengedett, hanem ösztönzött is? Betiltásra kerül-e az ezekből az országokból származó állatimport, ha az EU-nak a száj és körömfájással kapcsolatos vakcinálási politikája nem változik? A második terület a megfelelően bevezetett egészségellenőrzés hiánya az élő madarak, különösen a harmadik országokból származó papagájok növekvő nemzetközi kereskedelmében. Ezen a területen rendet kellene teremteni."@hu11
"Signor Presidente, congratulazioni al relatore per una relazione eccellente. La salute degli animali è importante, non solo perché è strettamente connessa con la salute umana e l’equilibrio della biodiversità ambientale, ma anche perché ha una rilevanza enorme in termini economici e di commercio agricolo, per non menzionare l’importanza sociale degli animali e negli sport; non sarebbe pertanto un’esagerazione affermare che salute degli animali è quasi sinonimo di salute e benessere dell’uomo. Tenendo presente ciò, non sorprende il che fatto che la nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea per il periodo 2007-2013 sia estremamente necessaria. La relazione che abbiamo dinanzi è a mio avviso ben equilibrata e ponderata e costituirà una base buona ma piuttosto sinottica su cui costruire le nostre future decisioni legislative e non legislative, relative a questa importante questione. Desidero cogliere questa opportunità per sottolineare un paio di aree importanti in cui la Commissione deve chiarire alquanto le cose. La relazione appoggia fortemente la vaccinazione come mezzo fondamentale per la prevenzione delle malattie. Ciò è, per quanto ne so, contrario alla pratica attuale, per lo meno riguardo a una delle maggiori malattie animali, l’afta epizootica. In questo caso, negli Stati membri è proibita la vaccinazione come misura preventiva, a causa della conseguente difficoltà nell’identificare gli animali infetti da quelli vaccinati quando si utilizzano i di per verificare la presenza degli anticorpi della malattia. Intende la Commissione modificare in futuro la sua politica in materia di vaccinazione per l’afta epizootica? Inoltre, qual è la posizione della Commissione riguardo al fatto che nella maggior parte dei paesi terzi la vaccinazione degli animali contro l’afta epizootica non è solo permessa ma persino incoraggiata? Sarà vietata l’importazione di animali da tali paesi, qualora nell’UE non verrà modificata la politica in materia di vaccinazione per l’afta epizootica? La seconda area riguarda la mancanza dell’attuazione necessaria di adeguati controlli sanitari nel crescente commercio internazionale di volatili vici, in particolare i pappagalli provenienti da paesi terzi. Si tratta di un’area da riordinare."@it12
"Pone Pirmininke, sveikinu pranešimo sudarytoją už puikų pranešimą. Gyvūnų sveikatos klausimas svarbus ne vien todėl, kad jis artimai susijęs su žmonių sveikata ir aplinkos biologinės įvairovės pusiausvyra, bet ir todėl, kad ji turi milžiniškos reikšmės žemės ūkio verslui ir ekonominei svarbai, jau nekalbant apie socialinę ir sportinę gyvūnų reikšmę, todėl neperdėsime sakydami, kad gyvūnų sveikata yra beveik sinonimiška žmogaus sveikatai ir gerovei. Todėl nenuostabu, kad naujoji Europos Sąjungos gyvūnų sveikatos strategija 2007-2013 m. laikotarpiui yra labai reikalinga. Manau, kad šį vakarą mums pateiktas pranešimas yra gerai apgalvotas ir subalansuotas ir taps geru, nors kiek sinoptiniu pagrindu, ant kurio bus galima konstruoti mūsų būsimas įstatyminės ir neįstatymines direktyvas, skirtas šiam svarbiam klausimui. Leiskite man pasinaudojant šia proga atkreipti dėmesį į keletą svarbių sričių, kur reikia tam tikrų Komisijos paaiškinimų. Pranešime išreikšta tvirta parama vakcinavimui kaip pagrindinei ligų prevencijos priemonei. Kiek man žinoma, tai prieštarauja esamai praktikai mažiausiai vienos svarbios gyvūnų ligos – snukio ir nagų, atžvilgiu. Kalbant apie snukio ir nagų ligą, ES valstybėse narėse vakcinavimas kaip prevencinė priemonė yra draudžiamas, nes vėliau, atliekant ligos antikūnių nustatymo bandymus, infekuotus gyvūnus yra sunku atskirti nuo paskiepytųjų. Ar Komisija artimiausiu metu ketina keisti snukio ir nagų ligos vakcinavimo politiką? Kitas klausimas: kaip Komisija vertina faktą, kad dažniausiai trečiųjų šalių vakcinavimas nuo snukio ir nagų ligos ne tik leidžiamas, bet dar ir skatinamas? Jei ES nepakeis vakcinavimo nuo snukio ir nagų ligos politikos, ar bus uždrausta importuoti gyvūnus iš šių šalių? Kita sritis – tai nepakankamas tinkamų sveikatos patikrinimų skaičius, vis labiau plečiantis tarptautinei prekybai gyvais paukščiais, ypač papūgomis, iš trečiųjų šalių. Šią sritį reikia sutvarkyti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pateicos referentem par teicamu ziņojumu. Dzīvnieku veselība ir svarīga, bet ne tikai tāpēc, ka tā ir cieši saistīta ar cilvēku veselību un vides bioloģiskās daudzveidības līdzsvaru, bet arī tāpēc, ka tai ir milzīga lauksaimniecības tirdzniecības un ekonomiskā nozīme, nerunājot par dzīvnieku sociālo un sporta nozīmi, tā, ka nebūtu pārspīlēti teikt, ka dzīvnieku veselība ir gandrīz sinonīms cilvēku veselībai un labklājībai. Paturot to prātā, nav pārsteidzoši, ka jaunā Dzīvnieku veselības stratēģija Eiropas Savienībai 2007. – 2013. gadam ir ļoti vajdzīga. Šovakar mūsu priekšā esošais ziņojums, manuprāt, ir labi pārdomāts un līdzsvarots, un radīs labu, bet diezgan konspektīvu pamatu, uz kura balstīt mūsu nākamās likumdošanas un cita veida direktīvas par šo svarīgo jautājumu. Ļaujiet man tikai izmantot šo iespēju, lai atzīmētu dažas nozīmīgas jomas, kurās Komisijai zināmā mērā vajadzētu izskaidrot jautājumus. Ziņojums noteikti atbalsta vakcināciju par slimību novēršanas pamatlīdzekli. Tas, cik man zināms, ir pretrunā pašreizējai praksei vismaz par vienu no galvenajām dzīvnieku slimībām, mutes un nagu sērgu. Mutes un nagu sērgas gadījumā ES dalībvalstīs vakcinācija kā profilaktisks līdzeklis ir aizliegta tai sekojošo grūtību dēļ atšķirt inficētos dzīvniekus no vakcinētajiem, izmantojot skrīninga pārbaudes par slimības antivielu esamību. Vai Komisija plāno mainīt mutes un nagu sērgas vakcinācijas politiku tuvākajā nākotnē? Turklāt, kāda ir Komisijas nostāja attiecībā pret to, ka vairumā trešo valstu dzīvnieku vakcinācija pret mutes un nagu sērgu ir ne tikai atļauta, bet pat atbalstīta? Vai dzīvnieku importēšana no šādām valstīm tiks aizliegta, ja ES vakcinācijas politika mutes un nagu sērgai netiks mainīta? Otrā joma ir piemērotu veselības pārbaužu nepieciešamās īstenošanas neesamība pieaugļošanā starptautiskajā tirdzniecībā ar dzīviem putniem, īpaši papagaiļiem no trešām valstīm. Šī ir joma, kas jāsakārto."@lv13
"Mr President, congratulations to the rapporteur for an excellent report. Animal health is important, not just because it is closely linked to human health and environmental biodiversity balance but also because it has a huge farming trade and economic significance, not to mention the social and sports importance of animals, so it would not be an exaggeration to say that animal health is almost synonymous with human health and well-being. With this in mind, it is not surprising that a new Animal Health Strategy for the European Union for 2007-2013 is very much needed. The report before us tonight is well thought out and balanced in my view and will form a good but rather synoptic basis on which to build our future legislative and non-legislative directives relating to this important matter. Let me just take this opportunity to point to a couple of important areas where the Commission needs to clear things up somewhat. The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease. This is, as far as I know, contrary to current practice with respect to at least one major animal illness, foot-and-mouth disease. In the case of foot-and-mouth disease, vaccination in the EU Member States is prohibited as a preventive measure because of the consequent difficulty in identifying infected animals from vaccinated animals when using screening tests for the presence of disease antibodies. Is the Commission intending to change its vaccination policy for foot-and-mouth disease in the near future? Furthermore, what is the position of the Commission with respect to the fact that in most third countries animal vaccination against foot-and-mouth disease is not only allowed but encouraged? Will importation of animals from such countries be prohibited if the vaccination policy for foot-and-mouth disease in the EU is not changed? The second area is the lack of necessary implementation of adequate health checks in the increasing international trade of live birds, especially parrots from third countries. This is an area which needs tidying up."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijn complimenten aan de rapporteur voor zijn uitstekende verslag. De gezondheid van dieren is belangrijk, niet alleen vanwege het nauwe verband houdt met de gezondheid van de mens en het evenwicht in de ecologische biodiversiteit, maar ook vanwege het belang voor de landbouw, handel en economie, nog afgezien van het sociale en sportieve belang van dieren. Daarom is het niet overdreven om te stellen dat de gezondheid van dieren bijna synoniem is met de gezondheid en het welzijn van mensen. Het mag dan ook geen wonder heten dat er zeer veel behoefte bestaat aan een nieuwe diergezondheidsstrategie voor de Europese Unie voor 2007-2013. Het verslag dat vanavond voor ons ligt, is naar mijn mening weloverwogen en evenwichtig en zal een goede, maar vrij schetsmatige basis vormen voor onze toekomstige richtlijnen met en zonder wetgevend karakter over deze belangrijke kwestie. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om te wijzen op enkele belangrijke terreinen, waarover de Commissie nog enige helderheid moet verschaffen. In het verslag wordt krachtige steun uitgesproken voor vaccinatie als een wezenlijk middel om ziekten te voorkomen. Voor zover ik weet, druist dit in tegen de huidige praktijk met betrekking tot ten minste één belangrijke dierziekte, mond- en klauwzeer. Wat mond- en klauwzeer betreft, is vaccinatie als preventieve maatregel verboden in de lidstaten van de EU, omdat dit het moeilijk maakt om besmette dieren te onderscheiden van gevaccineerde dieren bij het gebruik van screeningtests op de aanwezigheid van antilichamen tegen de ziekte. Is de Commissie van plan haar vaccinatiebeleid voor mond- en klauwzeer in de nabije toekomst te wijzigen? Wat is voorts het standpunt van de Commissie over het feit dat in de meeste derde landen vaccinatie van dieren tegen mond- en klauwzeer niet alleen is toegestaan, maar zelfs wordt aangemoedigd? Zal invoer van dieren uit dergelijke landen worden verboden als het vaccinatiebeleid voor mond- en klauwzeer in de EU niet wordt gewijzigd? Het tweede terrein is het gebrek aan de noodzakelijke implementatie van adequate gezondheidscontroles in de toenemende internationale handel in levende vogels, met name papegaaien uit derde landen. Dit is een terrein waar orde op zaken moet worden gesteld."@nl3
"Panie przewodniczący! Gratulacje dla sprawozdawcy za doskonałe sprawozdanie. Zdrowie zwierząt jest ważne, nie tylko dlatego, że jest ściśle związane ze zdrowiem ludzi i równowagą w środowisku pod względem różnorodności biologicznej, ale też dlatego, że jest ono niezwykle cenione w rolnictwie i posiada znaczenie gospodarcze, nie wspominając już o znaczeniu zwierząt z punktu widzenia społecznego i sportów. Nie będzie więc przesadą, jeśli powiem, że zdrowie zwierząt stanowi niemal synonim zdrowia i pomyślności człowieka. Mając tą świadomość, nie będziemy zaskoczeni, że nowa strategia na rzecz zdrowia zwierząt dla Unii Europejskiej na lata 2007-2013 jest tak bardzo potrzebna. Sprawozdanie, które leży przed nami dzisiejszego wieczora jest dobrze przemyślane i wyważone i moim zdaniem będzie stanowić dobrą, ale raczej ogólną podstawę, na której będziemy budować nasze przyszłe dyrektywy ustawodawcze i inne, dotyczące tej ważnej materii. Pozwolę sobie wskazać tylko kilka ważnych obszarów, w których Komisja potrzebuje nieco wyjaśnić pewne sprawy. Sprawozdanie zdecydowanie popiera szczepienia, jako zasadniczy środek zapobiegania chorobom. O ile wiem, jest to sprzeczne z bieżącą praktyką przynajmniej w odniesieniu do jednej z najważniejszych chorób zwierzęcych - pryszczycy. W przypadku pryszczycy, szczepienia w państwach członkowskich UE są zakazane jako środek zapobiegawczy, dlatego, że późnej, w trakcie badań przesiewowych mających na celu stwierdzenie obecności przeciwciał dla tej choroby, występują trudności w odróżnianiu zwierząt zakażonych od zwierząt szczepionych. Czy Komisja zamierza w niedalekiej przyszłości zmienić swoją politykę szczepień przeciw pryszczycy? Ponadto, jakie jest stanowisko Komisji wobec faktu, że w większość krajów trzecich szczepienia przeciw pryszczycy są nie tylko dozwolone, ale wręcz się do nich zachęca? Czy zostanie wprowadzony zakaz importu zwierząt z takich krajów, jeżeli polityka szczepień przeciwko pryszczycy w UE nie ulegnie zmianie? Drugi obszar dotyczy braku wdrożenia niezbędnych kontroli zdrowotnych w rozwijającym się międzynarodowym handlu żywymi ptakami, a w szczególności pochodzącymi z krajów trzecich papugami. W tym obszarze potrzebne są porządki."@pl16
"Senhor Presidente, parabéns ao relator pelo excelente relatório. A saúde animal é importante, não apenas porque está intrinsecamente associada à saúde humana e ao equilíbrio da biodiversidade ambiental, mas também porque tem um enorme significado para a economia e o comércio agrícolas, sem falar da importância dos animais em termos sociais e desportivos. Por isso, não será exagerado afirmar que a saúde animal é quase sinónimo de saúde e bem-estar humanos. Tendo isto em mente, não é de admirar que seja extremamente necessária uma Estratégia de Saúde Animal para a União Europeia para 2007-2013. Em minha opinião, o relatório que nos foi apresentado esta noite está bem pensado, é equilibrado e irá constituir uma boa base, embora bastante resumida, para as nossas futuras directivas legislativas e não legislativas relacionadas com esta importante questão. Permitam-me só que aproveite esta oportunidade para salientar algumas das áreas importantes em que a Comissão precisa de esclarecer alguns pontos. O relatório apoia fortemente a vacinação como um meio fundamental para prevenir a doença. Isto é, tanto quanto sei, contrário à prática corrente em relação a pelo menos uma importante doença animal, a febre aftosa. No caso da febre aftosa, a vacinação nos Estados-Membros da UE é proibida como medida preventiva, por causa da dificuldade posterior em distinguir os animais infectados dos animais vacinados através de análises laboratoriais para o despiste de anticorpos da doença. A Comissão tenciona alterar a sua política de vacinação para a febre aftosa num futuro próximo? Além disso, qual é a posição da Comissão a respeito do facto de na maioria dos países terceiros a vacinação dos animais contra a febre aftosa não ser apenas permitida como incentivada? Será que a importação de animais desses países vai ser proibida se a política de vacinação para a doença da febre aftosa dentro da UE não se alterar? A segunda área é a falta da necessária implementação de controlos de saúde adequados no crescente comércio internacional de aves vivas, em particular de papagaios oriundos de países terceiros. Esta é uma área que é preciso pôr em ordem."@pt17
"Mr President, congratulations to the rapporteur for an excellent report. Animal health is important, not just because it is closely linked to human health and environmental biodiversity balance but also because it has a huge farming trade and economic significance, not to mention the social and sports importance of animals, so it would not be an exaggeration to say that animal health is almost synonymous with human health and well-being. With this in mind, it is not surprising that a new Animal Health Strategy for the European Union for 2007-2013 is very much needed. The report before us tonight is well thought out and balanced in my view and will form a good but rather synoptic basis on which to build our future legislative and non-legislative directives relating to this important matter. Let me just take this opportunity to point to a couple of important areas where the Commission needs to clear things up somewhat. The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease. This is, as far as I know, contrary to current practice with respect to at least one major animal illness, foot-and-mouth disease. In the case of foot-and-mouth disease, vaccination in the EU Member States is prohibited as a preventive measure because of the consequent difficulty in identifying infected animals from vaccinated animals when using screening tests for the presence of disease antibodies. Is the Commission intending to change its vaccination policy for foot-and-mouth disease in the near future? Furthermore, what is the position of the Commission with respect to the fact that in most third countries animal vaccination against foot-and-mouth disease is not only allowed but encouraged? Will importation of animals from such countries be prohibited if the vaccination policy for foot-and-mouth disease in the EU is not changed? The second area is the lack of necessary implementation of adequate health checks in the increasing international trade of live birds, especially parrots from third countries. This is an area which needs tidying up."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som zagratulovať spravodajcovi k vynikajúcej správe. Zdravie zvierat nie je dôležité len preto, že je úzko prepojené s ľudským zdravím a rovnováhou environmentálnej biologickej rozmanitosti, ale aj preto, že predstavuje obrovský obchod s poľnohospodárskymi výrobkami a hospodársky význam, a samozrejme aj pre spoločenský a športový význam zvierat, a tak nebudem zveličovať, keď poviem, že zdravie zvierat sa takmer zhoduje s ľudským zdravím a dobrými podmienkami. So zreteľom na uvedené nie je prekvapujúce, že nová stratégia Európskej únie týkajúca sa zdravia zvierat (2007 – 2013) je veľmi potrebná. Správa, o ktorej dnes večer diskutujeme je celkovo dobrá a vyvážená a podľa môjho názoru bude predstavovať dobrý, hoci mierne synoptický, základ na budovanie budúcich legislatívnych a nelegislatívnych smerníc týkajúcich sa tejto dôležitej otázky. Dovoľte mi, aby som túto príležitosť využil na to, aby som zdôraznil niekoľko významných oblastí, v ktorých Komisia musí istým spôsobom veci vyjasniť. V správe sa vo významnej miere podporuje očkovanie ako základný prostriedok prevencie ochorení. Pokiaľ viem, je to v nesúlade so súčasnou praxou, aspoň pokiaľ ide o hlavné ochorenie zvierat, ktorým je slintačka a krívačka. V prípade slintačky a krívačky je očkovanie v členských štátoch EÚ ako preventívne opatrenie zakázané, pretože vedie k následným ťažkostiam pri rozlišovaní nakazených zvierat od očkovaných zvierat pri skríningu na prítomnosť protilátok. Plánuje Komisia zmeniť túto politiku očkovania proti slintačke a krívačke v blízkej budúcnosti? Okrem toho, aké je stanovisko Komisie, pokiaľ ide o skutočnosť, že vo väčšine tretích krajín je očkovanie zvierat proti slintačke a krívačke nielen povolené, ale aj podporované? Bude dovoz zvierat z takýchto krajín zakázaný, ak sa politika v oblasti očkovania proti slintačke a krívačke v EÚ nezmení? Druhou oblasťou je nedostatok potrebného vykonávania primeraných zdravotných kontrol v rámci rastúceho medzinárodného obchodu so živými vtákmi, najmä s papagájmi z tretích krajín. Ide o oblasť, v ktorej je potrebné veci ujasniť."@sk19
"Gospod predsednik, poročevalcu čestitam za odlično poročilo. Zdravje živali je pomembno, ne le zato, ker je tesno povezano z ravnovesjem med človeškim zdravjem in biotsko raznovrstnostjo, ampak tudi zato, ker je zelo pomembno za kmetijstvo in gospodarstvo, pri čemer je treba omeniti tudi socialno in športno pomembnost živali, zato ne bi pretiravali, če bi trdili, da je zdravje živali sinonim za človeško zdravje in dobrobit. Ob upoštevanju tega ni presenetljivo, da je nova strategija za zdravstveno varstvo živali za Evropsko unijo (2007–2013) zelo pomembna. Menim, da je poročilo dobro zamišljeno in uravnoteženo ter bo predstavljalo dobro, vendar precej obsežno podlago, na kateri bomo zgradili naše prihodnje zakonodajne in nezakonodajne uredbe v zvezi s to pomembno zadevo. Ob tej priložnosti izpostavljam dve pomembni področji, na katerih mora Komisija nekoliko razjasniti stvari. Poročilo močno podpira cepljenje kot bistveni ukrep za preprečevanje bolezni. Kolikor vem, je to v nasprotju s sedanjo prakso glede vsaj ene pomembne bolezni živali, tj. slinavke in parkljevke. V primeru bolezni slinavke in parkljevke je cepljenje v državah članicah EU kot preventivni ukrep prepovedano zaradi posledičnih težav pri razločevanju okuženih živali od cepljenih živali pri uporabi presejalnih testov za ugotovitev prisotnosti protiteles te bolezni. Ali Komisija namerava kmalu spremeniti svojo politiko cepljenja za slinavko in parkljevko? Nadaljnje, kakšno je stališče Komisije v zvezi z dejstvom, da v večini tretjih držav cepljenje živali proti slinavki in parkljevki ni le dovoljeno, ampak ga celo spodbujajo? Ali se bo uvoz živali iz takih držav prepovedal, če se politika cepljenja v EU za slinavko in parkljevko ne spremeni? Drugo področje je pomanjkanje potrebnega izvajanja primernih zdravstvenih pregledov v vedno večji mednarodni trgovini živih ptic, zlasti papig iz tretjih držav. To je področje, ki ga je treba urediti."@sl20
"Herr talman! Jag gratulerar föredraganden till ett utmärkt betänkande. Djurens hälsa är viktig, inte bara för att den hör nära ihop med människors hälsa och den miljöbetingade biologiska mångfaldsbalansen, utan också för att den har en mycket stor betydelse för jordbruket och ekonomin, för att inte tala om den sociala och sportsliga betydelsen av djur, så det vore ingen överdrift att säga att djurens hälsa är nästan synonym med människors hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att en ny strategi för djurhälsa för Europeiska unionen för åren 2007–2013 är mycket välbehövlig. Betänkandet framför oss i kväll är väl uttänkt och väl avvägt enligt min åsikt och kommer att bilda en god men ganska översiktlig grund som vi kan bygga våra framtida lagstiftningsmässiga och icke-lagstiftningsmässiga direktiv på, som rör denna viktiga fråga. Får jag bara ta detta tillfälle i akt och påpeka ett par viktiga områden där kommissionen behöver klara upp saker och ting en aning. Betänkandet framför oss stöder kraftigt vaccination som en grundläggande åtgärd för att förebygga sjukdom. Detta strider, så vitt jag vet, mot nuvarande praxis med hänsyn till åtminstone en större djursjukdom, mul- och klövsjuka. När det gäller mul- och klövsjukan är vaccinering förbjuden i EU:s medlemsstater som en förebyggande åtgärd på grund av den konsekventa svårigheten att skilja infekterade djur från vaccinerade djur när man använder screeningtester för att upptäcka antikroppar mot sjukdomen. Tänker kommissionen ändra sin vaccinationspolitik för mul- och klövsjuka inom en snar framtid? Vidare undrar jag var kommissionen står i frågan om att vaccinering av djur mot mul- och klövsjuka inte bara tillåts utan uppmuntras i de flesta tredjeländer? Kommer import av djur från sådana länder att förbjudas om vaccinationspolitiken för mul- och klövsjuka i EU inte förändras? Det andra området är bristen på ett nödvändigt genomförande av fullgoda hälsokontroller i den ökande internationella handeln med levande fåglar, särskilt papegojor från tredjeländer. Detta är ett område som behöver städas upp."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph