Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-476"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-476"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am very grateful that there is a growing recognition of the need to handle and care for animals properly. Good animal husbandry is something that Irish farm families have as a rule practised and I commend them for this. However, I would like to stress the necessity for animals and animal products coming into the EU to abide by similar welfare standards to those that the EU requires. It is not fair that animal products which may have been produced in the most cheap and cruel ways come into the EU and compete with our own animal products produced in accordance with standards which are strictly regulated; this kind of competition is not only economically unfair, it puts our animals and even our people at danger of the spread of disease. A measure discussed in this House which is unrealistic for Irish farmers is the set limit for animal transport. While a nine-hour limit between breaks may be reasonable for land transport, it is virtually impossible to abide by this limit for sea transport from Ireland – remember Ireland is an island. We depend on sea transport of animals and such a limit would ultimately prevent Irish horse breeders and farmers from shipping animals. Thus I would like to propose that we focus more on the quality of travel accommodation of these animals, instead of on the time on board, so that we do not hinder the transportation of animals to and from Ireland. Finally, while I was glad to see the new animal health strategy open to all animals within the EU, I would have liked to see more specific mention of the procurement and handling of pet animals. I think that many of them suffer in our countries. Pet owners are amateurs in many cases and are less likely to know how to handle and maintain their pets, which often leads to an increase in animal cruelty, often unintentional. So while we have paid very close attention to the regulation of animals coming into the EU, animal transport etc., we have neglected to look at the plight of pets and strays, an issue often mentioned by my constituents who point out the common occurrence of abuse."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, jsem velmi vděčná za to, že míra uznání potřeby řádného zacházení se zvířaty a péče o ně narůstá. Dobrá živočišná výroba je něco, co irské rolnické rodiny vždy uplatňovaly jako pravidlo a jsem jim za to vděčná. Přesto bych chtěla zdůraznit potřebu toho, aby se v případě zvířat a živočišných výrobků dovážených do EU uplatňovaly podobné normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, jak požaduje EU. Není spravedlivé, aby živočišné výrobky, které mohou být vyrobené nejlevnějším a nejkrutějším způsobem, byly dovezeny do EU a zde konkurovaly našim vlastním živočišným výrobkům, které byly vyrobené v souladu s normami, které jsou přísně regulované. V tomto případě jde nejen o hospodářsky nespravedlivou soutěž, ale i o hrozbu rozšíření nákaz, kterou to pro naše zvířata a dokonce i lidi představuje. Opatření, o kterém se v tomto Parlamentu hovořilo a které je pro irské zemědělce nerealistickým, je časové omezení v oblasti přepravy zvířat. Zatímco devítihodinový limit mezi přestávkami může být rozumný v případě přepravy po souši, je v podstatě nemožné dodržet ho v případě přepravy po moři z Irska – pamatujte na to, že Irsko je ostrov. Jsme na přepravě zvířat po moři závislí a takovéto omezení v končeném důsledku zabrání irským chovatelům koní a zemědělcům, aby zvířata přepravovali. Proto bych chtěla navrhnout, abychom se více zaměřili na podmínky, za jakých jsou zvířata přepravována, namísto času, který stráví přepravou, abychom nezabránili přepravě zvířat z Irska a do Irska. A na závěr, zatímco mě potěšilo, že nová strategie týkající se zdraví zvířat je otevřená pro všechna zvířata v EU, potěšily by mě zvláštní zmínky o péči o zvířata v zájmovém chovu a zacházení s nimi. Domnívám se, že mnoho z nich v našich zemích trpí. V četných případech jsou majitelé zvířat v zájmovém chovu amatéři a existuje u nich nižší pravděpodobnost, že vědí, jak zacházet se svým zvířetem a jak se o ně starat, což často vede ke krutosti páchané na zvířatech, která je obvykle nezáměrná. Zatímco jsme se velmi podrobně věnovali úpravě podmínek, za kterých jsou zvířata dovážená do EU, přepravě zvířat atd., zapomněli jsme na špatnou situaci, v níž se ocitají zvířata v zájmovém chovu a toulavá zvířata, což je záležitost, na kterou voliči často upozorňují a poukazují na časté případy nesprávné péče."@cs1
"Hr. formand! Det glæder mig meget at se en stigende anerkendelse af behovet for at håndtere og behandle dyr ordentligt. Godt husdyrbrug er noget, som irske landbrugsfamilier principielt har praktiseret, og det vil jeg rose dem for. Jeg vil dog gerne understrege nødvendigheden af, at dyr og dyreprodukter, som indføres til EU, overholder velfærdsstandarder, som er på niveau med dem, der gælder i EU. Det er ikke rimeligt, at dyreprodukter, som kan være fremstillet under de billigste og mest brutale forhold, indføres til EU og konkurrerer med vores egne dyreprodukter, som er fremstillet i overensstemmelse med strengt regulerede standarder. Denne form for konkurrence er ikke blot økonomisk urimelig, den bringer også vores dyr, og endda vores borgere, i fare for sygdomsspredning. En foranstaltning, som drøftes i Parlamentet, men som er urealistisk for de irske landbrugere, er den faste grænse for dyretransport. Mens en grænse på højst ni timer mellem pauserne måske er fornuftigt i forbindelse med landtransport, er det så godt som umuligt at overholde denne grænse i forbindelse med søtransport fra Irland - husk på, at Irland er en ø. Vi er afhængige af søtransport af dyr, og en sådan grænse ville i sidste ende forhindre irske hesteopdrættere og landbrugere i at afskibe dyr. Jeg vil således gerne foreslå, at vi fokuserer mere på kvaliteten af dyrenes transportforhold i stedet for den tid, der tilbringes om bord, så vi ikke hindrer dyretransport til og fra Irland. Endelig, mens det glædede mig at se, at den nye dyresundhedsstrategi gælder alle dyr inden for EU, ville jeg gerne have set en mere præcis omtale af anskaffelse og behandling af kæledyr. Jeg tror, at mange kæledyr lider i vores lande. Ejere af kæledyr er amatører i mange tilfælde og har mindre forudsætninger for at vide, hvordan de skal behandle og passe deres kæledyr, hvilket ofte fører til mere dyremishandling, selv om det ofte ikke er tilsigtet. Så mens vi nøje har fokuseret på regulering af de dyr, der indføres til EU, dyretransport osv., har vi forsømt at beskæftige os med situationen for kæledyr og strejfere, hvilket er et problem, der ofte tages op i min valgkreds, hvor man henviser til den udbredte mishandling."@da2
". Herr Präsident! Ich bin sehr dankbar, dass zunehmend anerkannt wird, dass Tiere gut behandelt werden müssen. In den irischen Familienbetrieben ist gute Tierhaltung schon seit langem die Regel; ich kann sie dafür nur loben. Ich möchte aber auch betonen, dass für die Tiere und tierischen Erzeugnisse, die zu uns in die EU kommen, ähnliche Tierschutzstandards gelten müssen, wie sie die EU verlangt. Es ist nicht fair, wenn Tierprodukte, die auf die billigste und grausamste Weise erzeugt wurden, in die EU kommen und unseren eigenen Tierprodukten, die nach streng regulierten Standards erzeugt wurden, Konkurrenz machen. Ein solcher Wettbewerb ist nicht nur wirtschaftlich unfair, sondern setzt darüber hinaus unsere Tiere, ja sogar unsere Menschen, der Gefahr der Verbreitung von Krankheiten aus. Eine in diesem Haus diskutierte Maßnahme, die für die irischen Landwirte unrealistisch ist, ist das für die Beförderung von Tieren gesetzte Limit. Eine Beförderungsdauer von höchstens neun Stunden zwischen zwei Pausen mag für den Landverkehr vernünftig sein, ist aber beim Seetransport von Irland – und bitte erinnern Sie sich, Irland ist eine Insel – einfach nicht zu bewerkstelligen. Wir sind bei der Beförderung von Tieren auf den Seeweg angewiesen, und ein solches Limit würde es den irischen Pferdezüchtern und Landwirten letztendlich unmöglich machen, Tiere zu verschiffen. Ich würde deshalb dafür plädieren, dass wie uns stärker auf die Qualität der Unterbringung dieser Tiere während der Fahrt konzentrieren, statt auf die an Bord verbrachte Zeit, um nicht den Transport von Tieren von und nach Irland zu behindern. Abschließend möchte ich noch bemerken, dass ich mich zwar gefreut habe, dass die neue Tiergesundheitsstrategie für alle Tiere in der EU gelten soll, dass ich es aber besser gefunden hätte, wenn darin ausdrücklicher auf die Beschaffung von und den Umgang mit Heimtieren eingegangen worden wäre. Ich glaube nämlich, dass in unseren Ländern viele Heimtiere leiden müssen. Ihre Besitzer sind in vielen Fällen keine Profis und wissen daher nicht, wie sie ihre Tiere halten und mit ihnen umgehen müssen, sodass die Grausamkeit ihnen gegenüber – häufig unabsichtlich – zunimmt. Während wir also sehr großes Augenmerk auf die Regelungen für Tiere, die in die EU kommen, die Beförderung von Tieren usw. gelegt haben, haben wir es versäumt, uns auch der traurigen Lage der Heimtiere und der streunenden Tiere anzunehmen, ein Problem, das, wie auch das häufige Auftreten von Missbrauch, von meinen Wählern häufig angesprochen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι πολύ ευγνώμων που η ανάγκη για σωστή μεταχείριση και φροντίδα των ζώων αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Η καλή κτηνοτροφία είναι κάτι το οποίο οι οικογένειες των κτηνοτρόφων της Ιρλανδίας έχουν σαν κανόνα που εφαρμόζεται στην πράξη και τους επαινώ γι’ αυτό. Εντούτοις, θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που έρχονται στην ΕΕ να τηρούν τα ίδια πρότυπα ορθής μεταχείρισης τα οποία επιβάλλει η ΕΕ. Δεν είναι δίκαιο τα προϊόντα που ενδέχεται να έχουν παραχθεί με τους φθηνότερους και πιο σκληρούς τρόπους να φτάνουν στην ΕΕ και να συναγωνίζονται τα δικά μας ζωικά προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα που έχουν καθιερωθεί· ο ανταγωνισμός αυτού του είδους δεν είναι μόνο άδικος από οικονομική άποψη αλλά θέτει τα ζώα μας και ακόμα και τους ανθρώπους μας σε κίνδυνο εξαιτίας της εξάπλωσης μιας ασθένειας. Ένα μέτρο που συζητήθηκε σε αυτό το Σώμα και το οποίο είναι ουτοπιστικό για τους ιρλανδούς κτηνοτρόφους είναι ο καθορισμός ορίου όσον αφορά τη μεταφορά ζώων. Ενώ ένα όριο εννέα ωρών με ενδιάμεσες στάσεις μπορεί να φαίνεται λογικό για τη χερσαία μεταφορά, είναι ουσιαστικά αδύνατον να τηρηθεί αυτό το όριο για τη θαλάσσια μεταφορά από την Ιρλανδία – θυμηθείτε ότι η Ιρλανδία είναι νησί. Εξαρτώμαστε από τη θαλάσσια μεταφορά ζώων και ένα τέτοιο όριο θα αποτρέψει τελικά τους ιρλανδούς εκτροφείς αλόγων και τους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν ζώα. Επομένως θα ήθελα να προτείνω να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ποιότητα της μεταφοράς αυτών των ζώων, παρά στον χρόνο, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η μεταφορά ζώων από και προς την Ιρλανδία. Εν τέλει, ενώ χαίρομαι που η νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων αφορά όλα τα ζώα εντός της ΕΕ, θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερες ειδικές αναφορές όσον αφορά την προμήθεια και τη μεταχείριση των κατοικίδιων ζώων. Νομίζω ότι πολλά από αυτά υποφέρουν στις χώρες μας. Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων σε πολλές περιπτώσεις είναι πιθανό ότι δεν γνωρίζουν τον τρόπο μεταχείρισης και φροντίδας των ζώων τους, κάτι το οποίο οδηγεί συχνά σε αύξηση της σκληρής συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα, συχνά όχι ηθελημένα. Έτσι ενώ έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή στη ρύθμιση των ζώων που φτάνουν στην ΕΕ, στη μεταφορά των ζώων κλπ., αδιαφορήσαμε ως προς την κακή κατάσταση των κατοικίδιων και των αδέσποτων, ένα ζήτημα το οποίο αναφέρουν συχνά οι κάτοικοι της εκλογικής μου περιφέρειας οι οποίοι επισημαίνουν τα κοινά περιστατικά βίας."@el10
"Señor Presidente, agradezco mucho que cada vez se reconozca más la necesidad de tratar y cuidar adecuadamente a los animales. La cría responsable de animales es algo que las familias de agricultores irlandesas han practicado desde siempre, y las elogio por ello. No obstante, me gustaría señalar la necesidad de que los animales y los productos animales que entran en la UE cumplan normas en materia de bienestar animal similares a las que se exigen en la UE. No es justo que los productos animales que se han podido producir del modo más barato y cruel entren en la UE y compitan con nuestros propios productos animales producidos con arreglo a normas estrictamente aplicadas; esta clase de competencia no sólo es injusta desde el punto de vista económico, sino que también pone en peligro a nuestros animales e incluso a nuestros ciudadanos en términos de propagación de enfermedades. La fijación de un límite de tiempo para el transporte de los animales es una medida debatida en esta Cámara que no resulta realista para los agricultores irlandeses. Aunque un límite de nueve horas entre pausas resulta razonable para el transporte terrestre, es prácticamente imposible cumplirlo cuando el transporte se realiza por mar desde Irlanda, pues hay que recordar que este país es una isla. Dependemos del transporte marítimo para trasladar a los animales y tal límite impediría en última instancia a los criadores de caballos y agricultores irlandeses transportar a sus animales por mar. Por consiguiente, desearía proponer que nos centrásemos en mayor medida en la calidad del viaje que procuramos a los animales, en lugar de en el tiempo que pasan viajando, de modo que no pongamos obstáculos al transporte de animales desde y hacia Irlanda. Por último, aunque me complace comprobar que la estrategia de salud animal da cabida a todos los animales en la UE, me hubiera gustado que se hiciera una mención más específica a la comercialización y al trato de los animales de compañía. Creo que muchos de ellos sufren en nuestros países. En muchos casos los dueños de animales de compañía no saben nada de ellos y probablemente desconozcan el modo de tratar y mantener a sus animales, lo que a menudo conduce a un aumento de la crueldad hacia ellos, frecuentemente no intencional. Por consiguiente, aunque hemos prestado una gran atención a la reglamentación de la entrada de los animales en la UE, el transporte de los animales, etc., hemos pasado por alto la consideración del sufrimiento de los animales de compañía y de los animales callejeros, una cuestión que los electores de mi circunscripción mencionan a menudo y señalan como fuente de abusos de forma demasiado habitual."@es21
"Härra juhataja, ma olen väga tänulik, et üha enam tunnistatakse vajadust loomi õigesti kohelda ja asjakohaselt hooldada. Iiri talumajapidamistes on hea loomakasvatustava reegliks ning ma kiidan neid selle eest. Siiski soovin ma rõhutada vajadust kohaldada ELi imporditavate loomade ja loomsete toodete suhtes sarnaseid heaolustandardeid võrreldes nendega, mida EL nõuab oma tootjatelt. On ebaõiglane, kui imporditakse loomseid tooteid, mis on võib-olla toodetud kõige odavamal ja julmemal viisil, ja need võistlevad ELi turul meie rangetele standarditele vastavalt toodetud loomsete toodetega; selline konkurents ei ole ainult majanduslikult kõlvatu, vaid seab võimaliku haiguste levimise tõttu ohtu meie loomad ja isegi meie inimesed. Iiri põllumajandustootjate jaoks ei ole realistlik siin täiskogus arutusel olnud meede seada piirid loomade transportimisel. Kui maismaatranspordil võib transpordiaja piiramine üheksa tunniga olla mõistlik, siis meretranspordil Iirimaalt ei ole kuidagi võimalik sellest ajapiirangust kinni pidada, pidage meeles, et Iirimaa on saar. Me sõltume loomade meretranspordist ja selline piirang muutub lõpuks Iiri hobusekasvatajatele ja põllumajandustootjatele takistuseks loomade veol laevadega. Seega teeksin ettepaneku keskenduda pigem loomade majutuse kvaliteedile transpordi ajal kui pardaloleku ajale, nii ei tõkesta me loomade sisse- ja väljavedu Iirimaalt. Lõpuks, kuigi mul oli hea meel, et uus loomatervishoiustrateegia käsitleb kõiki loomi ELi piires, oleksin soovinud näha lemmikloomade pidamise ja nendega kauplemise täpsemat käsitlust. Ma arvan, et paljud neist on halvas olukorras meie riikides. Sageli on lemmikloomade omanikud asjaarmastajad ja tõenäoliselt ei ole eriti teadlikud, kuidas oma lemmikloomadega ümber käia ja neid hooldada, mis põhjustab tihti loomade julma kohtlemist, sageli ka ettekavatsematult. Samal ajal kui pöörame väga suurt tähelepanu loomade ELi saabumise korraldamisele, loomade transpordile jne, oleme hooletusse jätnud lemmikloomade ja hulkuvate loomade täbara olukorra, seda küsimust on sageli maininud minu valijad, kes viitavad halva kohtlemise sagedasele esinemisele."@et5
"Arvoisa puhemies, olen hyvin iloinen siitä, että tarve käsitellä ja hoitaa eläimiä asianmukaisesti tunnustetaan yhä laajemmin. Hyvä karjanhoito on asia, jota irlantilaiset maanviljelijäperheet ovat harjoittaneet säännönmukaisesti, ja kiitän heitä siitä. Haluan kuitenkin korostaa, että EU:hun tulevien eläinten ja eläintuotteiden osalta on noudatettava samoja hyvinvointistandardeja kuin mitä EU:ssa edellytetään. Ei ole reilua, että eläintuotteet, jotka on voitu tuottaa kaikkein halvimmalla ja julmimmalla tavalla, tulevat EU:hun ja kilpailevat omien eläintuotteidemme kanssa, jotka on tuotettu tiukaan säänneltyjen standardien mukaisesti. Tällainen kilpailu on ensinnäkin taloudellisesti epäreilua ja saattaa lisäksi eläimemme ja jopa ihmiset alttiiksi tautien leviämiselle. Parlamentissa on keskusteltu toimenpiteestä, joka on irlantilaisten maanviljelijöiden kannalta epärealistinen, nimittäin eläinkuljetusten aikarajoitukset. Vaikka yhdeksän tunnin raja onkin kohtuullinen maakuljetuksissa, sitä on käytännössä mahdotonta noudattaa Irlannin merikuljetuksiin – muistattehan, että Irlanti on saari. Olemme riippuvaisia eläinten merikuljetuksista, ja tällainen rajoitus estäisi viime kädessä irlantilaisia hevoskasvattajia ja maanviljelijöitä kuljettamasta eläimiä. Ehdotan siis, että keskitymme enemmän eläinten kuljetusten laatuun niiden keston sijaan, jotta emme estä eläinten kuljetuksia Irlantiin ja Irlannista. Lopuksi, olin toki iloinen siitä, että uusi eläinten terveyttä koskeva strategia koskee kaikkia eläimiä EU:ssa, mutta toivoisin erityistä mainintaa lemmikkieläinten hankkimisesta ja käsittelystä. Uskon monien niistä kärsivän jäsenvaltioissamme. Lemmikkien omistajat ovat usein amatöörejä, eivätkä todennäköisesti osaa käsitellä ja hoitaa lemmikkejään, mikä johtaa usein tahattomaan eläimiin kohdistuvaan julmuuteen. Kiinnittäessämme paljon huomiota EU:hun tuotavia eläimiä ja eläinkuljetuksia koskevaan sääntelyyn olemme sivuuttaneet lemmikkien ja hylättyjen eläinten ahdingon. Vaalipiirissäni tämä mainitaan usein tuotaessa esiin väärinkäytöksiä."@fi7
"Monsieur le Président, je suis heureuse de voir la prise de conscience croissante de la nécessité de traiter correctement les animaux. Les exploitations familiales irlandaises respectent généralement les principes d’un élevage de qualité et je les en félicite. Cependant, je tiens à souligner la nécessité d’imposer aux produits animaux importés vers l’Union européenne le respect des mêmes normes en matière de bien-être animal que celles imposées en Europe. Il ne serait pas juste de permettre que des produits animaux issus d’une production cruelle à bon marché arrivent sur le marché européen et fassent concurrence à nos produits, soumis à des normes strictes. Une telle concurrence est non seulement déloyale, mais elle expose aussi nos animaux et même nos concitoyens au risque de propagation de la maladie. Les limites au transport d’animaux abordées au sein de ce Parlement ne sont pas réalistes pour les agriculteurs irlandais. Si une limite de neuf heures entre deux arrêts peut sembler raisonnable pour le transport par route, elle est virtuellement impossible à respecter pour le transport par mer depuis l’Irlande, qui est, je vous le rappelle, une île. Nous dépendons du transport par mer des animaux et une telle limite empêcherait au final les éleveurs de chevaux et les agriculteurs irlandais d’exporter leurs animaux. Je suggère donc de nous concentrer sur la qualité des conditions de transport de ces animaux, et non sur le temps de trajet, afin de ne pas faire obstacle au transport d’animaux vers et depuis l’Irlande. Enfin, si j’apprécie le fait que la nouvelle stratégie de santé animale s’ouvre à tous les animaux au sein de l’Union européenne, j’aurais souhaité voir une mention spécifique du commerce et du traitement des animaux de compagnie. Je pense que beaucoup d’entre eux souffrent dans nos pays. Les propriétaires d’animaux de compagnie sont généralement des amateurs et ne savent parfois pas comment traiter et soigner correctement leurs animaux. Cette situation entraîne souvent une cruauté non voulue envers les animaux. Nous avons donc accordé une attention toute particulière à la réglementation des importations et du transport d’animaux, nous avons négligé le sort des animaux de compagnie et des animaux égarés, un problème souvent mentionné par les habitants de ma circonscription, qui signalent des abus fréquents."@fr8
"Elnök úr, nagyon hálásan fogadom az állatok megfelelő kezelése és gondozása szükségességének növekvő felismerését. Az ír farmerek családjainál a jó állattartás általános gyakorlat, nagyra tartom őket ezért. Azonban szeretném hangsúlyozni, hogy az EU-ba érkező állatoknak és állati termékeknek is hasonló szabványokat kellene teljesíteniük, mint az EU által megkívántak. Nem méltányos, hogy esetleg a legolcsóbb és legkegyetlenebb módon előállított állati termékek az EU-ba érkezve a mi, szigorúan szabályozott szabványok szerint előállított állati termékeinkkel versenyezzenek; az ilyen verseny nem csak gazdasági szempontból méltánytalan, hanem állatainkat, sőt népességünket is kiteszi a betegségek terjedésének. A Ház által tárgyalt egyik intézkedés — az állatszállítás számára előírt határérték — nem reális az ír gazdálkodók esetében. Amíg a szünetek közötti kilencórás határ ésszerű lehet szárazföldi szállítás esetén, addig betartása gyakorlatilag lehetetlen az Írországból kiinduló tengeri szállítmányok esetén — ne felejtsék el, Írország sziget. Nekünk az állatokat tengeren kell szállítanunk, és egy ilyen határérték végső soron megakadályozná, hogy az ír lótenyésztők és gazdálkodók hajón szállítsák állataikat. Így azt szeretném javasolni, hogy a fedélzeten töltött idő helyett inkább az állatok utazási körülményeinek minőségére összpontosítsunk, hogy ne akadályozzuk az állatok szállítását Írországba és Írországból. Végül, bár örömmel láttam, hogy az új állat-egészségügyi stratégia nyitott az EU-ban található összes állat tekintetében, örültem volna, ha több utalást találok kifejezetten a kedvtelésből tartott állatok beszerzését és kezelését illetően. Úgy vélem országainkban közülük soknak szenvedés az élet. A házi kedvencek tulajdonosai gyakran amatőrök és kevéssé valószínű, hogy ismerik állataik kezelésének és tartásának szabályait, és ez sokszor vezet az állatokkal szemben elkövetett, gyakran nem szándékos kegyetlenkedések elszaporodásához. Tehát, míg nagy figyelmet szenteltünk az EU-ba érkező állatok, az állatok szállításának stb. szabályozására, nem törődtünk a kedvtelésből tartott és a kóbor állatok helyzetével, amelynek kérdését választóim gyakran felvetik, rámutatva a kegyetlenkedés gyakoriságára."@hu11
". Signor Presidente, sono molto grata perché vi è un riconoscimento crescente della necessità di gestire e avere cura degli animali in modo adeguato. Una buona zootecnica è una cosa che le famiglie di agricoltori irlandesi praticano di regola e per questo le elogio. Desidero tuttavia sottolineare la necessità che gli animali e i prodotti animali che entrano nell’UE si attengano a norme in materia di benessere simili a quelle imposte dall’UE. Non è equo che prodotti animali che possono essere stati ottenuti nei modi più economici e crudeli entrino nell’UE e competano con i nostri prodotti animali, ottenuti conformemente a severamente regolamentati; questo tipo di concorrenza non solo è sleale sul piano economico, ma espone i nostri animali e persino la nostra popolazione al pericolo di diffusione di malattie. Una misura discussa in quest’Aula, che risulta irrealistica per gli agricoltori irlandesi è il limite fisso per il trasporto di animali. Se per il trasporto via terra può essere ragionevole un limite di nove ore tra due pause, è praticamente impossibile attenersi a tale limite per il trasporto via mare dall’Irlanda – ricordate che l’Irlanda è un’isola. Dipendiamo dal mare per il trasporto degli animali e un tale limite fondamentalmente impedisce agli allevatori di cavalli e agli agricoltori irlandesi di spedire gli animali via nave. Desidero pertanto proporre di concentrarci maggiormente sulla qualità delle condizioni di viaggio di tali animali, anziché sul tempo trascorso a bordo, in modo tale da non ostacolare il trasporto degli animali da e verso l’Irlanda. Infine, se da un lato sono lieta di vedere una nuova strategia per la salute degli animali aperta a tutti gli animali presenti all’interno dell’UE, dall’altro avrei apprezzato vedere maggiori riferimenti all’acquisto e alla gestione degli animali domestici. Penso che nei nostri paesi molti di essi stiano soffrendo. I proprietari di animali domestici sono molto spesso amatoriali ed è meno probabile che sappiano come gestirli e mantenerli, il che porta di frequente a un aumento della crudeltà verso gli animali, spesso non intenzionale. Pertanto, se da un lato abbiamo prestato grande attenzione alla regolamentazione degli animali che entrano nell’UE, al trasporto degli animali e così via, dall’altro abbiamo trascurato di esaminare la triste condizione degli animali domestici e di quelli randagi, una questione spesso menzionata dai miei elettori, che sottolineano il comune verificarsi di maltrattamenti."@it12
"Pone Pirmininke, labai džiaugiuosi, kad didėja supratimas apie būtinybę tinkamai elgtis su gyvūnais. Airijos ūkininkų šeimos visada praktikavo gerą gyvulininkystę, noriu už tai jas pagirti. Tačiau noriu akcentuoti būtinybę į ES įvežamiems gyvūnams ir gyvūninės kilmės produktams taikyti tokius pat gerovės standartus, kurių reikalauja laikytis ES. Neteisinga, kai į ES įvežami galimai pigiausiais ir žiauriausiais būdais pagaminti gyvūninės kilmės produktai konkuruoja su mūsų pačių gyvūninės kilmės produktais, pagamintais laikantis griežtai reguliuojamų standartų; tokio pobūdžio konkurencija ne tik neteisinga ekonominiu požiūriu; ji kelia ligų plitimo pavojų mūsų gyvūnams ir net mūsų žmonėms. Šiuose Rūmuose diskutuojama apie priemonę, kurios Airijos ūkininkai negalės įgyvendinti, t.y. fiksuota gyvūnų transportavimo riba. Devynių valandų riba tarp pertraukų gal ir yra pagrįsta, kai kalbama apie kelių transportą, tačiau gabenant jūra iš Airijos, jos neįmanoma laikytis; nepamirškime, kad Airija – tai sala. Esame priklausomi nuo gyvūnų transportavimo jūra, o nustačius ribą, Airijos arklių augintojai ir ūkininkai prarastų galimybę gabenti gyvūnus laivais. Todėl noriu pasiūlyti daugiau dėmesio skirti šių gyvūnų transportavimo sąlygų kokybei, o ne trukmei, kad nekliudytume transportuoti gyvūnus į Airiją ir iš jos. Baigdama noriu pasakyti, kad nors apsidžiaugiau matydama naują gyvūnų sveikatos strategiją, kuri apima visus ES viduje esančius gyvūnus, man norėjosi, kad būtų konkrečiai paminėtas naminių gyvūnų įsigijimo ir laikymo klausimas. Manau, kad daug naminių gyvūnų mūsų valstybėse patiria kančių. Naminių gyvūnų savininkai dažnai nežino, kaip elgtis ir laikyti savo naminius gyvūnus, tai dažnai sukelia žiaurų elgesį su gyvūnais, kuris dažnai būna netyčinis. Taigi, nors mes labai išsamiai aptarėme į ES įvežamų gyvūnų reguliavimą, gyvūnų transportavimą, t.t. mes pamiršome naminių gyvūnų ir benamių gyvūnų klausimą; jį dažnai girdžiu iš savo rinkėjų, kurie atkreipia dėmesį į dažnus piktnaudžiavimo atvejus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Esmu ļoti pateicīga, ka ir augoša atzinība nepieciešamībai pienācīgi apieties ar un rūpēties par dzīvniekiem. Laba lopkopība ir tas, ko Īrijas lauksaimnieku ģimenes kā likums ievēro un par to es viņas slavēju. Tomēr es gribētu uzsveru nepieciešamību, lai dzīvnieki un dzīvnieku produkti, ko ieved ES, ievērotu līdzīgus labturības standartus tiem, ko prasa ES. Nav godīgi, ka dzīvnieku produkti, kas varētu būt ražoti lētākajā un nežēlīgākajā veidā, tiek ievesti un konkurē ar mūsu dzīvnieku produktiem, kas ražoti atbilstoši stingri regulētiem standartiem; šāda konkurence ir ne tikai ekonomiski negodīga, tā apdraud mūsu dzīvniekus un pat cilvēkus ar slimību izplatību. Šakā Parlamentā apspriestais pasākums, kas Īrijas lauksaimniekiem ir nereāls, ir noteikt dzīvnieku transportēšanas ierobežojumus. Lai gan deviņu stundu laiks starp pārtraukumiem var būt saprātīgs sauszemes transporta gadījumā, to ir praktiski neiespējami ievērot jūras transporta gadījumā no Īrijas – atcerieties, Īrija ir sala. Mēs esam atkarīgi no dzīvnieku transportēšanas pa jūru, un šāds ierobežojums galu galā neļautu Īrijas zirgkopjiem un lauksaimniekiem transportēt dzīvniekus. Tāpēc es gribētu ierosināt, lai mēs vairāk pievērstos šo dzīvnieku transportēšanas apstākļu kvalitātei, nevis ceļā pavadītajam laikam, lai mēs netraucētu dzīvnieku transportēšanu uz un no Īrijas. Visbeidzot, lai gan es biju priecīga redzēt, ka jaunā dzīvnieku veselība stratēģija ir atvērta visiem dzīvniekiem ES, es būtu gribējusi redzēt īpaši pieminētu mājdzīvnieku iepirkumu un aprūpi. Es domāju, ka daudzi no tiem mūsu valstīs cieš. Vairākos gadījumos mājdzīvnieku īpašnieki ir amatieri, un ir mazāka iespējamība, ka viņi zina, kā aprūpēt un uzturēt savus mājdzīvniekus, kas bieži noved pie, reizēm netīšas, nežēlības pret dzīvniekiem. Tāpēc, lai gan mēs esam pievērsuši ļoti ciešu uzmanību ES ievesto dzīvnieku, dzīvnieku transportēšanas u.c. regulējumam, mēs esam bijuši nevērīgi pret mājdzīvnieku un klaiņojošo dzīvnieku nožēlojamo stāvokli, jautājumu, ko bieži piemin mani vēlētāji, kuri atzīmē vispārējos vardarbības gadījumus."@lv13
"Mr President, I am very grateful that there is a growing recognition of the need to handle and care for animals properly. Good animal husbandry is something that Irish farm families have as a rule practised and I commend them for this. However, I would like to stress the necessity for animals and animal products coming into the EU to abide by similar welfare standards to those that the EU requires. It is not fair that animal products which may have been produced in the most cheap and cruel ways come into the EU and compete with our own animal products produced in accordance with standards which are strictly regulated; this kind of competition is not only economically unfair, it puts our animals and even our people at danger of the spread of disease. A measure discussed in this House which is unrealistic for Irish farmers is the set limit for animal transport. While a nine-hour limit between breaks may be reasonable for land transport, it is virtually impossible to abide by this limit for sea transport from Ireland – remember Ireland is an island. We depend on sea transport of animals and such a limit would ultimately prevent Irish horse breeders and farmers from shipping animals. Thus I would like to propose that we focus more on the quality of travel accommodation of these animals, instead of on the time on board, so that we do not hinder the transportation of animals to and from Ireland. Finally, while I was glad to see the new animal health strategy open to all animals within the EU, I would have liked to see more specific mention of the procurement and handling of pet animals. I think that many of them suffer in our countries. Pet owners are amateurs in many cases and are less likely to know how to handle and maintain their pets, which often leads to an increase in animal cruelty, often unintentional. So while we have paid very close attention to the regulation of animals coming into the EU, animal transport etc., we have neglected to look at the plight of pets and strays, an issue often mentioned by my constituents who point out the common occurrence of abuse."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben zeer dankbaar dat steeds meer wordt ingezien dat dieren correct moeten worden behandeld en verzorgd. Een goede veehouderij is iets wat Ierse boerenfamilies over het algemeen al in de praktijk brengen en ik heb daar grote waardering voor. Ik wil echter benadrukken dat dieren en dierlijke producten die worden ingevoerd in de EU, aan dezelfde welzijnsnormen moeten voldoen als de normen die de EU vereist. Het is niet eerlijk dat dierlijke producten die wellicht op de goedkoopste en wreedste wijze zijn geproduceerd, in de EU worden ingevoerd en daar concurreren met onze eigen dierlijke producten die zijn geproduceerd volgens normen die strikt gereguleerd zijn. Dit soort concurrentie is niet alleen economisch oneerlijk, maar hierdoor lopen onze dieren en zelfs onze bevolking het gevaar dat ziekten zich verspreiden. De vaste tijdslimiet voor het vervoer van dieren is een in dit Huis besproken maatregel die onrealistisch is voor Ierse boeren. Een limiet van negen uur tussen pauzes mag dan redelijk zijn voor vervoer over land, het is vrijwel onmogelijk om deze tijdslimiet na te leven voor vervoer over zee vanuit Ierland. Ierland is immers een eiland. We zijn afhankelijk van het vervoer van dieren over zee en door een dergelijke limiet zouden Ierse paardenfokkers en boeren hun dieren uiteindelijk niet kunnen vervoeren. Daarom wil ik voorstellen dat we ons richten op de kwaliteit van de reisaccommodatie van deze dieren in plaats van op de tijd aan boord, zodat we het vervoer van dieren van en naar Ierland niet belemmeren. Ten slotte het volgende: hoewel ik blij was om te zien dat de nieuwe strategie voor diergezondheid geldt voor alle dieren binnen de EU, had ik graag gezien dat er nader was ingegaan op de aankoop en behandeling van huisdieren. Ik denk dat velen van hen in ons land te lijden hebben. De eigenaars van huisdieren zijn in veel gevallen amateurs en weten vaak minder goed hoe zij hun huisdieren moeten behandelen en verzorgen, wat dikwijls leidt tot een toename van de wreedheid ten opzichte van dieren, vaak onbedoeld. Terwijl we dus zeer veel aandacht hebben besteed aan de regelgeving voor dieren die worden ingevoerd in de EU, het vervoer van dieren enz., hebben we verzuimd om te kijken naar de toestand van huis- en zwerfdieren, een kwestie die vaak wordt genoemd door mijn kiezers die erop wijzen dat mishandeling dikwijls voorkomt."@nl3
"Panie przewodniczący! Jestem bardzo wdzięczna, że coraz szerzej uznaje się potrzebę postępowania ze zwierzętami i dbania o nie w należyty sposób. Dobra hodowla zwierząt to coś, co irlandzkie rodziny rolników praktykują z zasady - kieruję do nich w związku z tym słowa uznania. Chciałabym podkreślić potrzebę dopilnowania, aby zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego przywożone do UE podlegały standardom dobrostanu podobnym do tych, jakie wymaga UE. Nie jest to uczciwe, że produkty zwierzęce, które mogły zostać wyprodukowane z użyciem najtańszych i najbardziej okrutnych sposobów, napływają do UE i konkurują z naszymi własnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, wytworzonymi zgodnie z podlegającymi ścisłej regulacji standardami; taka konkurencja jest nie tylko nieuczciwa z ekonomicznego punktu widzenia. Naraża ona przecież nasze zwierzęta, a nawet naszych ludzi na niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia choroby. Środkiem, który omawiamy w tej Izbie, a który jest dla irlandzkich rolników nierealistyczny, jest ustalone ograniczenie dla transportu zwierząt. Podczas gdy limit dziewięciu godzin pomiędzy przerwami może rozsądny w przypadku transportu lądowego, to prawie niemożliwe jest przestrzeganie go w odniesieniu do transportu morskiego - niech państwo pamiętają, że Irlandia jest wyspą. Polegamy na transporcie zwierząt drogą morską i takie ograniczenie uniemożliwiłoby ostatecznie irlandzkim hodowcom koni i rolnikom przewożenie zwierząt. Toteż chciałabym zaproponować, abyśmy bardziej skupili się na jakości pomieszczenia, w którym przewożone są zwierzęta, zamiast na czasie, jaki spędzają w transporcie, tak abyśmy nie uniemożliwiali przewożenia zwierząt z i do Irlandii. Na koniec, podczas gdy z zadowoleniem patrzę, jak zaczyna funkcjonować nowa strategia na rzecz zdrowia zwierząt, otwarta dla wszystkich zwierząt w UE, chciałabym widzieć bardziej szczegółową wzmiankę na temat nabywania zwierząt domowych i postępowania z nimi. Myślę, że w naszych krajach wiele z nich cierpi. W wielu przypadkach właściciele takich zwierzątek są amatorami i istnieje większe prawdopodobieństwo, że mogą nie wiedzieć jak obchodzić się ze swoimi pupilami i jak o nie dbać . Często prowadzi to do większego okrucieństwa wobec zwierząt, które często jest niezamierzone. Skoro więc poświęciliśmy bardzo wiele uwagi regulacjom dotyczącym zwierząt przybywających do UE, transportowi zwierząt itp., to zlekceważyliśmy trudne położenie zwierząt domowych i bezpańskich, sprawę, którą często porusza się w moich okręgach wyborczych, w których wskazuje się na częste występowanie nadużyć."@pl16
"Senhor Presidente, fico muito contente por cada vez mais se reconhecer a necessidade de tratar e cuidar os animais de uma forma mais adequada. Se há quem o faça devidamente são as famílias de agricultores irlandeses e eu louvo-as por esse facto. Todavia, gostaria de salientar que a entrada de animais e produtos de origem animal na UE deveria reger-se pelas mesmas normas de saúde e bem-estar exigidas pela UE. Não é justo que produtos de origem animal que possivelmente foram manufacturados de modo mais barato e cruel entrem na UE e concorram com os nossos próprios produtos de origem animal produzidos segundo normas rigorosamente regulamentadas; este tipo de concorrência não só é desleal do ponto de vista económico, como ainda sujeita os nossos animais e mesmo as nossas populações ao risco de propagação de doenças. Uma medida discutida nesta Assembleia que é irrealista para os agricultores irlandeses é o limite de tempo imposto para o transporte de animais. Embora um limite de nove horas entre intervalos possa ser razoável para o transporte terrestre, é praticamente inviável para o transporte marítimo a partir da Irlanda – não esqueçam que a Irlanda é uma ilha. Dependemos do transporte marítimo dos animais e esse limite acabará por impedir os criadores de cavalos e os agricultores irlandeses de transportarem os seus animais por via marítima. Gostaria, por isso, de propor que nos debruçássemos mais sobre a qualidade das acomodações de transporte destes animais, em vez da duração da viagem, de modo a não prejudicarmos o transporte de animais para e/ou partir da Irlanda. Por último, apesar de ter ficado contente por ver que a nova estratégia de saúde animal será aplicável a todos os animais dentro da UE, gostaria que se discutisse mais especificamente o fornecimento e o tratamento que é reservado aos animais de estimação. Penso que muitos deles sofrem nos nossos países. Os donos dos animais são amadores em muitos casos e desconhecem muito provavelmente como cuidar e manter os seus animais de estimação, o que frequentemente leva a um aumento da crueldade contra os animais que muitas das vezes não é intencional. Por isso, embora tenhamos dedicado uma atenção muito especial às leis que regulamentam a entrada de animais na UE, o transporte de animais, etc., esquecemo-nos de olhar para situação deplorável dos animais de estimação e vadios, um assunto frequentemente mencionado pelos meus constituintes que alertam para a ocorrência generalizada de abusos."@pt17
"Mr President, I am very grateful that there is a growing recognition of the need to handle and care for animals properly. Good animal husbandry is something that Irish farm families have as a rule practised and I commend them for this. However, I would like to stress the necessity for animals and animal products coming into the EU to abide by similar welfare standards to those that the EU requires. It is not fair that animal products which may have been produced in the most cheap and cruel ways come into the EU and compete with our own animal products produced in accordance with standards which are strictly regulated; this kind of competition is not only economically unfair, it puts our animals and even our people at danger of the spread of disease. A measure discussed in this House which is unrealistic for Irish farmers is the set limit for animal transport. While a nine-hour limit between breaks may be reasonable for land transport, it is virtually impossible to abide by this limit for sea transport from Ireland – remember Ireland is an island. We depend on sea transport of animals and such a limit would ultimately prevent Irish horse breeders and farmers from shipping animals. Thus I would like to propose that we focus more on the quality of travel accommodation of these animals, instead of on the time on board, so that we do not hinder the transportation of animals to and from Ireland. Finally, while I was glad to see the new animal health strategy open to all animals within the EU, I would have liked to see more specific mention of the procurement and handling of pet animals. I think that many of them suffer in our countries. Pet owners are amateurs in many cases and are less likely to know how to handle and maintain their pets, which often leads to an increase in animal cruelty, often unintentional. So while we have paid very close attention to the regulation of animals coming into the EU, animal transport etc., we have neglected to look at the plight of pets and strays, an issue often mentioned by my constituents who point out the common occurrence of abuse."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, som veľmi vďačná za to, že miera uznania potreby riadneho zaobchádzania so zvieratami a starostlivosti o ne narastá. Dobré živočíšne hospodárstvo je niečo, čo írske roľnícke rodiny vždy uplatňovali ako pravidlo a som im za to vďačná. Napriek tomu by som chcela zdôrazniť potrebu toho, aby sa v prípade zvierat a živočíšnych výrobkov dovážaných do EÚ uplatňovali podobné normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ako požaduje EÚ. Nie je spravodlivé, aby živočíšne výrobky, ktoré môžu byť vyrobené najlacnejším a najkrutejším spôsobom boli dovezené do EÚ a tu konkurovali našim vlastným živočíšnym výrobkom, ktoré boli vyrobené v súlade s normami, ktoré sú prísne regulované. V tomto prípade ide nielen o hospodársky nespravodlivú súťaž, ale aj o hrozbu rozšírenia nákaz, ktoré to pre naše zvieratá a dokonca aj ľudí predstavuje. Opatrenie, o ktorom sa v tomto Parlamente hovorilo a ktoré je pre írskych poľnohospodárov nerealistickým, je časové obmedzenie v oblasti prepravy zvierat. Zatiaľ čo deväťhodinový limit medzi prestávkami môže byť rozumný v prípade prepravy po súši, je v podstate nemožné dodržať ho v prípade prepravy po mori z Írska – pamätajte na to, že Írsko je ostrov. Sme od prepravy zvierat po mori závislí a takéto obmedzenie v končenom dôsledku zabráni írskym chovateľom koní a poľnohospodárom, aby zvieratá prepravovali. Preto by som chcela navrhnúť, aby sme sa viac zamerali na podmienky, za akých sú zvieratá prepravované, namiesto času, ktorý strávia prepravou, aby sme nezabránili preprave zvierat z a do Írska. A na záver, zatiaľ čo ma potešilo, že nová stratégia týkajúca sa zdravia zvierat je otvorená pre všetky zvieratá v EÚ, potešili by ma osobitné zmienky o obstarávaní domácich miláčikov a zaobchádzaní s nimi. Domnievam sa, že mnohé z nich v našich krajinách trpia. V mnohých prípadoch sú majitelia domácich miláčikov amatérmi a existuje u nich nižšia pravdepodobnosť toho, že vedia ako zaobchádzať so svojím zvieraťom a ako sa oň starať, čo často vedie ku krutosti páchanej na zvieratách, ktorá je obyčajne nezámerná. Preto kým sme sa veľmi podrobne venovali úprave podmienok, za ktorých sú zvieratá dovážané do EÚ, preprave zvierat atď. zabudli sme na zlú situáciu, v ktorej sa ocitajú domáci miláčikovia a túlavé zvieratá, ktoré poukazujú na časté prípady nesprávnej starostlivosti."@sk19
"Gospod predsednik, veseli me, da se vedno bolj priznava potreba po pravilnem ravnanju in skrbi za živali. Dobra živinoreja je nekaj, kar irske kmečke družine izvajajo kot pravilo in za to jim čestitam. Vendar poudarjam potrebo, da se pri živalih in proizvodih živalskega izvora, ki prihajajo v EU, upošteva podobne standarde za dobro počutje, kot jih zahteva EU. Ni pravično, da proizvodi živalskega izvora, ki so proizvedeni na najcenejši in najokrutnejši način, prihajajo v EU in tekmujejo z našimi proizvodi živalskega porekla, ki so proizvedeni v skladu s standardi, ki se jih tesno nadzira; taka vrsta konkurenčnosti ni le gospodarsko nepravična, ampak ogroža tudi naše živali in državljane postavlja v nevarnost širjenja bolezni. Ukrep, o katerem smo razpravljali v tem parlamentu in ki je za irske kmete nerealističen, je določitev omejitev za prevoz živali. Medtem, ko je omejitev devetih ur med postanki primerna za prevoz po kopnem, je dejansko nemogoče to omejitev upoštevati pri pomorskem prevozu iz Irske, ki je otočna država. Odvisni smo od pomorskega prevoza živali in taka omejitev bi na koncu preprečila prevoz živali irskim rejcem konj ter kmetom. Zato predlagam, da se bolj osredotočimo na kakovost prevoza teh živali in ne na čas prevoza, tako ne bomo ovirali prevoza živali iz ter na Irsko. Končno, medtem ko sem vesela uvedbe nove strategije za zdravstveno varstvo živali za EU, si želim več obravnavanja nakupov in ravnanja z domačimi živalmi. Menim, da mnoge od njih v naših državah trpijo. Lastniki domačih živali so večinoma amaterji in ne vedo, kako ravnati in vzdrževati svoje domače živali, kar pogosto vodi k povečanju mučenja živali, ki je pogosto nenamerno. Zato smo med natančnim obravnavanjem pravil za živali, ki prihajajo v EU in prevoza živali itd., zanemarili stisko domačih in potepuških živali, kar je vprašanje, ki ga ljudje v mojem volilnem okrožju pogosto omenjajo ter izpostavljajo splošen pojav zlorabe živali."@sl20
"Herr talman! Jag är mycket tacksam för att det finns ett ökat erkännande av behovet att behandla och ta hand om djur på ett riktigt sätt. Bra djurhållning är något som irländska jordbrukarfamiljer som regel har praktiserat och jag berömmer dem för det. Jag skulle emellertid vilja betona hur nödvändigt det är att djur och animaliska produkter som kommer in i EU håller sig till liknande välfärdsnormer som de EU kräver. Det är inte rättvist att animaliska produkter som kan ha producerats på de mest billiga och grymma sätt kommer in i EU och konkurrerar med våra egna animaliska produkter som framställts enligt normer som är strängt reglerade; detta slags konkurrens är inte bara ekonomiskt orättvis, den utsätter också våra djur och till och med vårt folk för risk för smittspridning. En åtgärd som diskuteras i denna kammare och som är orealistisk för irländska jordbrukare är en utsatt tidsgräns för djurtransporter. Medan en nio-timmars gräns mellan raster kan vara rimlig för landtransporter är det i realiteten omöjligt att hålla sig till den gränsen för sjötransporter från Irland – kom ihåg att Irland är en ö. Vi är beroende av sjötransporter för djur och en sådan gräns skulle i slutändan hindra irländska hästuppfödare och jordbrukare från att transportera djur till sjöss. Därför vill jag föreslå att vi koncentrerar oss mer på kvaliteten på inkvarteringen av djuren under resan i stället för på tiden ombord så att vi inte hindrar transport av djur från och till Irland. Till sist skulle jag, även om jag uppskattade den nya strategin för djurhälsa för alla djur inom EU, ha velat att man mer specifikt nämnt anskaffandet och behandlingen av sällskapsdjur. Jag tror att många av dem lider i våra länder. Ägare till sällskapsdjur är amatörer i många fall och det är mindre troligt att de vet hur man ska behandla djuren och hålla dem i gott skick, vilket ofta leder till en ökning av grymhet mot djur, ofta oavsiktlig. Medan vi har ägnat stor uppmärksamhet åt regleringen av djur som kommer in i EU, djurtransporter etc., har vi därför försummat att granska den svåra situationen för sällskapsdjur och herrelösa djur, en fråga som ofta nämnts av mina väljare som påpekar hur vanligt det är med övergrepp."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph